Вы находитесь на странице: 1из 1

<< `I gaNaoSaaya nama;<<

`IiSavapaaxarstaaoXama:

naagaond/haraya iXalaaocanaaya Basmaa)ragaaya maho=raya<


inatyaaya Sau[aya idgambaraya tasmaO na karaya nama; iSavaaya<< 1<<

mandaiknaIsailalacandnacacataaya nandI=rpa/maYanaaYamaho=raya<
mandarpauPpabahupauPpasaupaUijataaya tasmaO ma karaya nama; iSavaaya<< 2<<

iSavaaya gaaOrIvadnaabjava]nd saUyaaRya dxaarnaaSakaya<


`InaIlakNqaya va]PaBajaaya tasmaO iSa karaya nama; iSavaaya<< 3<<

vaisavaufmBaaovagaaOtamaayaR maunaInd/dovaacataSaoKaraya<
cand/avaRfvaO=anarlaaocanaaya tasmaO va karaya nama; iSavaaya<< 4<<

yaxasva$paaya jaTaDaraya ipanaakhstaaya sanaatanaaya<


idvyaaya dovaaya idgambaraya tasmaO ya karaya nama; iSavaaya<< 5<<

paaxarimadM pauNyaM ya; paqocCvasaMinaDaaO<


iSavalaaokmavaapaaoita iSavaona sah maaodtao<< 6<<

<< Eita `ImacC(_racaayaRivaricataM iSavapaaxarstaaoXaM sampaUNaRma:<<

pawan2303@gmail.com, astro4influence@yahoo.com, astro4all@email.com