You are on page 1of 1

No. Dokumen : JKR.PK(O).04-SKC.MT.

1A
PROSEDUR No. Keluaran : 04
PEMBINAAN DAN No. Pindaan : 00
PENYELIAAN TAPAK BINA Tarikh : 1 Disember 2015
Muka Surat :1/1
JKR MALAYSIA

BORANG PEMERIKSAAN UKUR TANAH (HIDROGRAFI/TOPOGRAFI)


(PERINGKAT PENERIMAAN)
Nama Projek :.
Lokasi :
Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi :
Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi/dan lukisan projek.

Standard/ Pengukuran/
Keperluan Penilaian* Pengesahan Catatan/
Butiran Pemeriksaan
Teknikal Tapak Oleh JKR* No. NCP
Kontraktor
1.0 Penerimaan Permohonan Ukur
1.1 Terima surat permohonan
ukur.
1.2 Kecukupan Pelan
Permohonan ukur iaitu pelan
tapak/ salinan hakmilik/ no lot
dan luas lot

2.0 Keupayaan Unit Ukur


Menjalankan Kerja Ukur
2.1 Jadual perancangan (jika
mampu laksana).
2.2 Cadangan kepada klien
melantik juruukur berlesen
(jika tidak mampu laksana).

3.0 Peracangan Kerja Ukur


3.1 Kenalpasti tapak di atas
tanah.
3.2 Pasukan ukur yang diketuai
oleh PT/JT.
3.3 Maklumat ukur seperti pelan
akui, syit kadaster, no. B.M
serta ketinggiannya dan
jadual pasang surut.
3.4 Alat ukur yang akan
digunakan

jika mematuhi lukisan / spesifikasi


Nota:
x jika tidak mematuhi lukisan / spesifikasi (rujuk borang NCP)
*Tandakan
TB jika tidak berkaitan
** Bagi projek-projek yang diselia oleh perunding

Diperiksa oleh, **Disemak oleh, Disahkan oleh, Diluluskan oleh ,

.............. ...... ......... ..................................


Wakil Kontraktor Wakil Perunding PTB JKR PP/WPP JKR
Nama: Nama: Nama: Nama :
Jawatan: Jawatan: Jawatan: Jawatan :
Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarkh :

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA


DOKUMEN TERKAWAL