Вы находитесь на странице: 1из 2

4 1

KENDRIYA VIDYALAYA : MADURAI


10 ALL FAITHS PRAYER
1
sava-o|ip sauiKna: santu P`aat: smaraima )id saMsfurda%mat%vaM sat\ ica%sauKma\ prmahMsagaitM turIyama\.
savao- santu inaramayaa:. ya%svaPna jaagar sauYauiPtmavaOit ina%yama\ tt\ ba`*ma inaYklamahM na ca BaUt saMGa:..
savao- Bad/aiNa pXyantu
ma^Ma kiXcad\ du:KmaaPnauyaat\.
p`atr\ Bajaaima manasaoa vacasaamagamyama\ vaacaao ivaBaaint inaiKlaa yadnauga`hoNa.
! XaMait: XaMait: XaMait:. yana\ naoit naoit vacanaOr\ inagamaavavaaocausa\ tM dova dova majamacyaut maahurga`yama\..

p`atr\namaaima tmasa: prmaak-vaNa-ma\ pUNa-M sanaatna pdM pu$Yaao<amaa#yama\.


yaismana\ [dM jagadXaoYamaXaoYa maUit-ma\ rjjvaaM BaujaMgaimava p`itBaaisatM vaO..
2
yaa kundondu tuYaarhar Qavalaa yaa XauBa` vas~avaRta
yaa vaINaa vardNDmaiNDtkra yaa Xvaot pd\maasanaa.
yaa ba`*maa|cyaut XaMkr p`BaRitiBar\ dovaO: sada vaindta
saa maaM patu sarsvatI BagavatI ina:XaoYa jaaD\yaapha..
3
gau$r\ ba`*maa gau$r\ ivaYNaur\ gau$r\ dovaao mahoXvar:
gau$: saaxaat\ prba`*maa tsmaO EaI gaurvao nama:..
4
(rGaupit raGava rajaarama ptIt pavana saIta rama) (dao baar)
(saIta rama saItarama BajaPyaaro tU saItarama) (dao baar)
(rGaupit raGava rajaarama ptIt pavana saIta rama) (dao baar)
([-Xvar Allaah toro naama sabakao sanmait do Bagavaana\)(dao baar)
(rGaupit raGava rajaarama ptIt pavana saIta rama) (dao baar)
p tI t pa va na saI ta ra ma
2
5 3
(jaya baaolaao sat\ Qamaa-oM kI jaya baaolaao sat\ kmaaoM- kI The truth will make us free, The truth will make us free
jaya baaolaao maanavata kI jaya baaolaao saba janata kI) (dao baar) The truth will make us free some day
(ipCDI kao[- na jaatI hao saba sao sabakI p`ItI hao ) (dao baar) Oh! Deep in my heart, I do believe
That We shall over come some day.
(doXa Qama- sao naItI hao hma sabako hI saaqaI hao) (dao baar)
jaya baaolaao sat\ Qamaa-oM kI jaya baaolaao sat\ kmaaoM- kI We are not afraid, We are not afraid
jaya baaolaao maanavata kI jaya baaolaao saba janata kI We are not afraid TODAY
Oh! Deep in my heart, I do believe
(hma saba kYT ]zae^Mgao saba imalakr sauK pae^Mgao.) (dao baar) That We shall over come some day.
(saba imala p`Bau gauNa gaaeM^gao sabaka jaXa fOlaae^Mgao.) (dao baar)
jaya baaolaao sat\ Qamaa-oM kI jaya baaolaao sat\ kmaaoM- kI We shall over come, We shall over come
We shall over come some day
jaya baaolaao maanavata kI jaya baaolaao saba janata kI Oh! Deep in my heart I do believe
ja ya baao laao saba ja na ta kI That We shall over come some day

6 INDIVIDUAL PRAYER ( ALPHEBETICAL ORDER ) 9


hr doXa maoM tU hr vaoSa maoM tU (toro naama Anaok tU ek hI hO.) (dao baar)
7 A MINUTE SILENT [ PERSONAL PRAYER ]
torI rMga Bauima yah ivaXva Bara (saba Kola maoM maola maoM tU hI tU hO.) (dao baar)
8 (saagar sao ]za baadla banako baadla sao fuTa jala hao krko.) (dao baar)
( We shall over come, We shall over come (ifr nahr banaa naidyaa^M gahrI toro iBanna p`kar tU ek hI hO.) (dao baar)
We shall over come some day
Oh! Deep in my heart, I do believe hr doXa maoM tU hr vaosa maoM tU (toro naama Anaok tU ek hI hO.) (dao baar)
That We shall over come some day.) ( 2 Times ) (caIMTI sao BaI ANau prmaaNau banaa saba jaIva jagat ka $p ilayaa.) (dao baar)
Well walk hand in hand, Well walk hand in hand
(khI pva-t vaRxa ivaXaala banaa saaOMdya- tora tU ek hI hO. ) (dao baar)
Well walk hand in hand, some day hr doXa maoM tU hr vaosa maoM tU (toro naama Anaok tU ek hI hO.) (dao baar)
Oh! Deep in my heart, I do believe (yah idvya idKayaa hO ijasanao vah hO gau$ dova kI pUNa- dyaa.) (dao baar)
That We shall over come some day
(tukDyaa kho AOar na kao[- idKa basa maOM AaOr tU saba ek hI hO.) (dao baar)
We shall live in peace, We shall live in peace hr doXa maoM tU hr vaoXa maoM tU (toro naama Anaok tU ek hI hO.) (dao baar)
We shall live in peace some day torI rMgaBaUima yah ivaXvaBara saba Kola maoM maola maoM tU hI tU hO.
Oh! Deep in my heart, I do believe
That We shall over come some day.
sa ba Ko la maoM mao la maoM tU hI tU hO .