Вы находитесь на странице: 1из 13

Seminarski rad

MENADMENT PRIVREDNIH DRUTAVA

Tema:
DRUTVO SA OGRANIENOM
ODGOVORNOU
SADRAJ

UVOD.......................................................................................................................................3

1. POJAM I OSNIVANJE DRUTVA SA OGRANIENOM ODGOVORNOU................4

2. ULOG I OSNOVNI KAPITAL............................................................................................6

3. OSNOVNA PRAVA LANOVA DRUTVA........................................................................7


3.1. Pravo isplate dobiti.........................................................................................................8

4. SKUPTINA DRUTVA......................................................................................................9

5. PRESTANAK SVOJSTVA LANA....................................................................................10

6. PRESTANAK DRUTVA...................................................................................................11

ZAKLJUAK..........................................................................................................................12

LITERATURA.........................................................................................................................13

2
UVOD

Privredno drutvo je pravno lice koje osnivaju osnivakim aktom pravna i/ili
fizika lica radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. Pravne forme privrednih
drutava u smislu zakona su ortako drutvo, komanditno drutvo, drutvo s
ogranienom odgovornou i akcionarsko drutvo (otvoreno i zatvoreno). Pored ovih
pravnih formi privrednih drutava posebnim zakonom mogu se odrediti i druge pravne
forme drutava, odnosno preduzea.
Privredno drutvo osniva se na neodreeno vreme, ako u osnivakom aktu nije
odreeno da drutvo traje do odreenog vremena, nastupanja odreenog dogaaja ili
postizanja odreenog cilja.
Drutvo s ogranienom odgovornou u smislu zakona jeste privredno drutvo
koje osniva jedno ili vie pravnih i/ili fizikih lica, u svojstvu lanova drutva, radi
obavljanja odreene delatnosti pod zajednikim poslovnim imenom.
lanovi drutva s ogranienom odgovornou svoje meusobne odnose u
drutvu, kao i odnose sa drutvom, ureuju slobodno ako zakonom nije drukije
ureeno.
Osnivakim aktom drutva s ogranienom odgovornou moe se odrediti da
trokove osnivanja drutva snosi drutvo ili osnivai. Ako osnivakim aktom drutva s
ogranienom odgovornou nije drukije odreeno, trokove osnivanja drutva snose
osnivai.
Novani deo osnovnog kapitala drutva sa ogranienom odgovornou na dan
uplate iznosi najmanje 500,00 (petstotina) evra u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu, od ega se najmanje polovina uplauje na privremeni raun do
registracije drutva, a ostatak se uplauje na raun drutva u roku od dve godine od
dana registracije.

3
1. POJAM I OSNIVANJE DRUTVA SA
OGRANIENOM ODGOVORNOU

Drutvo s ogranienom odgovornou u smislu zakona jeste privredno drutvo


koje osniva jedno ili vie pravnih i/ili fizikih lica, u svojstvu lanova drutva, radi
obavljanja odreene delatnosti pod zajednikim poslovnim imenom. Drutvo s
ogranienom odgovornou odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.
Imovinu mogu initi pokretne i nepokretne stavari, hartije od vrednosti i druga
imovinska prava. lan drutva s ogranienom odgovornou ne odgovara za obaveze
drutva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu drutva.1
Drutvo s ogranienom odgovornou moe imati najvie 50 lanova. Ako se
broj lanova drutva s ogranienom odgovornou povea iznad utvrenog zakonom,
ali ne vie od 100 lanova, i ako se taj broj odri u periodu duem od godinu dana, to
drutvo menja pravnu formu u formu zatvorenog akcionarskog drutva.

Osnivaki akt
Osnivaki akt drutva s ogranienom odgovornou trebalo bi da sadri:
puno ime i prebivalite svakog fizikog lica i poslovno ime i sedite svakog
pravnog lica lana drutva;
poslovno ime i sedite drutva;
delatnost;
iznos osnovnog kapitala i iznos, vrstu i vrednost uloga svakog osnivaa i opis
vrste i vrednost nenovanog uloga;
nain i vreme unoenja nenovanih uloga, odnosno vreme uplate novanih
uloga;
ukupan iznos trokova osnivanja, odnosno procenjeni iznos svih trokova
plaenih od drutva ili zaraunatih drutvu u vezi osnivanja, a po potrebi i
trokove pre nego to je
utvreno da drutvo ispunjava uslove za poetak poslovanja;
odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je uestvovalo u osnivanju
drutva ili u poslovima pre osnivanja drutva ili utvrivanja ispunjenosti uslova
za poetak poslovanja.

1
Srdi M., Poslovno i finansijsko pravo, aak 2006.
4
Osnivaki akt drutva s ogranienom odgovornou moe sadrati i druge
odredbe, ukljuujui i odredbe koje moe sadrati i ugovor lanova drutva.

Ugovor lanova
Drutvo s ogranienom odgovornou, pored osnivakog akta, moe da ima i
ugovor lanova drutva kojim se ureuje naroito poslovanje drutva i upravljanje.
Ugovor lanova drutva sainjava se u pisanoj formi i naroito sadri odredbe o:
obavezama lanova drutva na dodatne uloge pored osnovnih uloga, kao i o
posebnim naknadama i posledicama u sluaju neispunjenja takvih obaveza;
posebnim uslovima i nainu prenosa udela lanova drutva koji se razlikuje od
naina ureenog zakonom;
nainu za ostvarivanje prava glasa lanova drutva ili prava na dividendu
(jednako pravo, pravo u skladu sa udelom u osnovnom kapitalu drutva ili
pravo utvreno na neki drugi nain);
postupku odluivanja, ukljuujui i postupak za odluivanje u sluaju blockade
odluivanja meu lanovima drutva.
Ugovor lanova drutva s ogranienom odgovornou ne dostavlja se uz
prijavu za registraciju.

Trokovi osnivanja
Osnivakim aktom drutva s ogranienom odgovornou moe se odrediti da
trokove osnivanja drutva snosi drutvo ili osnivai. Ako osnivakim aktom drutva s
ogranienom odgovornou nije drukije odreeno, trokove osnivanja drutva snose
osnivai. Ako je osnivakim aktom drutva s ogranienom odgovornou odreeno da
trokove osnivanja snosi drutvo, ti trokovi nadoknauju se osnivaima do iznosa
navedenog u osnivakom aktu.

2. ULOG I OSNOVNI KAPITAL

Ulog u drutvo s ogranienom odgovornou moe biti novani ili nenovani,


ukljuujui i izvreni rad i pruene usluge drutvu. Ulozi lanova drutva s
ogranienom odgovornou ne moraju biti jednake vrednosti. Ulozi u drutvo s

5
ogranienom odgovornou, novani ili nenovani, ulau se u drutvo uskladu sa
osnivakim aktom drutva.
Novani deo osnovnog kapitala drutva sa ogranienom odgovornou na dan
uplate iznosi najmanje 500,00 (petstotina) evra u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu, od ega se najmanje polovina upla2uje na privremeni raun do
registracije drutva, a ostatak se uplauje na raun drutva u roku od dve godine od
dana registracije.2 Posebnim zakonom za osnivanje finansijskih i osiguravajuih
organizacija i privrednih drutava koja obavljaju zakonom odreene delatnosti kao
drutva s ogranienom odgovornou moe se odrediti vei minimalni osnovni kapital.
Osnovni kapital drutva s ogranienom odgovornou moe se odlukom
skuptine lanova poveati novim ulozima lanova ili pretvaranjem raspoloivih
rezervi za ove namene u osnovni kapital. Osnovni kapital drutva s ogranienom
odgovornou moe se smanjiti odlukom skuptine lanova, ali ne ispod zakonom
propisanog minimalnog osnovnog kapitala.Smanjenje osnovnog kapitala drutva s
ogranienom odgovornou po jednom osnovu moe se izvriti istovremeno sa
poveanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu u skladu sa zakonom.
Registracija poveanja i smanjenja osnovnog kapitala drutva s ogranienom
odgovornou vri se, po pravilu, jednom godinje i to u roku od 30 dana od dana
odravanja godinje skuptine lanova drutva.
lan drutva s ogranienom odgovornou stie udeo u osnovnom kapitalu
drutva srazmerno vrednosti uloga. lan drutva s ogranienom odgovornou moe
imati jedan udeo u drutvu. Ako lan drutva s ogranienom odgovornou stekne
jedan ili vie udela, ti udeli se spajaju sa postojeim udelom i zajedno ine jedan udeo.
Pravo glasa lanova drutva s ogranienom odgovornou, kao i imovinska
prava prema drutvu ukljuujui i uee u dobiti i raspodeli likvidacionog vika,
srazmerni su udelima lanova u ukupno uplaenom osnovnom kapitalu drutva u
vreme ostvarivanja tih prava, ako osnivakim aktom nije drukije odreeno.
Sopstvenim udelom drutva sa ogranienom odgovornou u smislu zakona
smatra se udeo koji drutvo stekne od svojih lanova. Drutvo s ogranienom
odgovornou ne moe upisivati sopstvene udele, direktno ili indirektno, preko treeg
lica koje ih stie za raun drutva. Drutvo s ogranienom odgovornou moe od
svojih lanova sticati sopstvene udele koji su u celini uplaeni, kao i udele koji nisu u
celini uplaeni. Udeli se mogu stei kupovinom od lanova drutva po osnovu
2
Rai M: Poslovno pravo, Novi Sad, 2006.
6
prinudnog prestanka svojstva lana drutva ili po drugom osnovu. Drutvo s
ogranienom odgovornou ne moe sticati sopstvene udele suprotno odredbama ovog
zakona o ogranienju plaanja. Drutvo s ogranienom odgovornou po osnovu
sopstvenih udela nema pravo glasa niti se ti udeli raunaju u kvorum glasova niti daju
pravo na dividendu.3 Steeni sopstveni udeli ili delovi udela drutva s ogranienom
odgovornou kojima se ne raspolae u roku od godinu dana od dana sticanja,
ponitavaju se.

3. OSNOVNA PRAVA LANOVA DRUTVA

Udeo lana drutva s ogranienom odgovornou moe se slobodno prenositi


osnivakim aktom ili ugovorom lanova drutva nije drukije ureeno, i to:
1) drugom lanu drutva ili drutvu;
2) branom drugu prenosioca, bratu, sestri, pretku, potomku ili branom drugu
potomka;
3) zakonskom zastupniku ili nasledniku lana drutva nakon njegove smrti;
4) statusnom promenom u skladu sa ovim zakonom.

lan drutva s ogranienom odgovornou pre nego to ponudi svoj udeo ili
deo udela treem licu, duan je da taj udeo ili deo udela ponudi drutvu. Ako drutvo
ne iskoristi pravo preeg sticanja u roku odreenom osnivakim aktom ili ugovorom
lanova drutva, o emu odluku donosi skuptina lanova drutva, ponuda se dostavlja
drugim lanovima drutva, u skladu sa osnivakim aktom ili ugovorom lanova
drutva. Ako drutvo s ogranienom odgovornou, odnosno lanovi drutva, ne
obaveste lana drutva koji prodaje udeo o odluci u roku utvrenom osnivakim aktom
ili ugovorom lanova drutva, smatra se da je ponuda odbijena. Drutvo s
ogranienom odgovornou, odnosno lanovi drutva mogu dati protivponudu lanu
drutva koji nudi prodaju udela, u kom sluaju taj lan mora dati drutvu, odnosno
lanovima drutva pisano obavetenje o prihvatanju protivponude u roku od 10 dana
od dana prijema protivponude, a ako lan drutva koji nudi prodaju udela ne odgovori
u tom roku, smatra se da je protivponuda odbijena. Drutvo s ogranienom
odgovornou koje prihvati ponudu za sticanje udela lana drutva, moe raspodeliti

3
Srdi M., Poslovno i finansijsko pravo, aak 2006.
7
deo ili ceo steeni udeo jednom ili veem broju lanova drutva ako svi lanovi
drutva koji su glasali za sticanje udela odobre takvu raspodelu. Ako drutvo s
ogranienom odgovornou ne moe zbog ogranienja plaanja odreenih ovim
zakonom da izvri sticanje udela lana drutva, lanovi drutva koji su glasali za
kupovinu udela obavezni su da kupe udeo srazmerno svom udelu u osnovnom kapitalu
drutva.
Ako je ponuda lana drutva s ogranienom odgovornou drutvu odnosno
lanovima drutva za sticanje udela odbijena, taj lan drutva moe preneti svoj udeo
ili deo ponuenog udela treem licu po ceni i u skladu sa drugim uslovima svoje
ponude drutvu odnosno lanovima drutva ili po vioj ceni, u roku od 60 dana od
dana obavetenja o odbijanju njegove ponude od strane drutva i lanova drutva,
odnosno od dana isticanja roka za obavetavanje o odluci skuptine lanova drutva i
lanova drutva utvrenog osnivakim aktom ili ugovorom lanova drutva.

3.1. Pravo isplate dobiti

Drutvo s ogranienom odgovornou moe vriti isplate lanovima drutva u


bilo koje vreme, ako osnivakim aktom ili ugovorom lanova drutva nije drukije
odreeno ili ako to plaanje nije suprotno odredbama zakona o ogranienjima
plaanja. Svaka isplata lanovima drutva vri se srazmerno udelu u osnovnom
kapitalu drutva u vreme donoenja odluke drutva o takvoj isplati, ako osnivakim
aktom ili ugovorom lanova drutva nije drukije odreeno.
Ugovor lanova drutva moe da sadri i druge odredbe u vezi sa isplatom
lanovima drutva, a naroito odredbe o: vremenu i iznosu isplate; odreenoj veini
lanova skuptine drutva koja o tome odluuje; iznosu isplate ili ovlaenje direktoru
ili upravnom odboru za deklarisanje ili vrenje takve isplate, danu na koji se utvruju
lanovi koji imaju pravo na isplatu dividende; dodatnim ogranienjima plaanja u
odnosu na ogranienja plaanja utvrena ovim zakonom. lan drutva s ogranienom
odgovornou koji stekne pravo na odreenu isplatu postaje poverilac drutva u
odnosu na tu isplatu.

4. SKUPTINA DRUTVA

8
lanovi drutva s ogranienom odgovornou ine skuptinu. U drutvu s
ogranienom odgovornou s jednim lanom ovlaenja skuptine lanova vri taj lan
ili ovlaeno lice.
Ako zakonom, osnivakim aktom ili ugovorom lanova drutva nije drukije
ureeno, skuptina lanova drutva s ogranienom odgovornou, odluuje o:
odobravanju poslova zakljuenih u vezi sa osnivanjem drutva pre registracije;
izboru i razreenju direktora ili lanova upravnog odbora i utvrivanju njihove
naknade,
odnosno zarade;
odobravanju finansijskih izvetaja, donoenju odluke o vremenu i iznosu
isplate lanovima drutva;
imenovanju internog revizora ili revizora drutva i potvrivanju njihovih
nalaza i miljenja, utvrivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa
drutvom;
imenovanju likvidacionog upravnika i potvrivanju likvidacionog bilansa;
poveanju i smanjenju osnovnog kapitala drutva, sticanju sopstvenih udela i
povlaenju i ponitenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti;
davanju prokure i poslovnog punomoja za sve ogranke drutva;
odluivanju o dopunskim ulozima od strane lanova drutva;
iskljuenju lana drutva, prijemu novog lana i prenosu udela na trea lica
kada je odobrenje drutva potrebno;
statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku drutva;
davanju odobrenja na pravne poslove lanova drutva, odnosno direktora i
drugih lica, uskladu sa zakonom;
sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju
imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom;
izmeni osnivakog akta ili ugovora lanova drutva;
obrazovanju ogranka;
donoenju poslovnika o svom radu;
drugim pitanjima utvrenim osnivakim aktom ili ugovorom lanova drutva
koja su u delokrugu skuptine lanova.

9
Sednica skuptine lanova drutva s ogranienom odgovornou saziva se po
potrebi, a obavezno u sluajevima propisanim ovim zakonom, osniva kim aktom
ili ugovorom lanova drutva. Sednice skuptine lanova drutva s ogranienom
odgovornou saziva direktor ili upravni odbor, ako osnivakim aktom i ugovorom
lanova drutva nije drukije odreeno. Mesto odravanja skuptine je sedite
drutva, ako osnivakim aktom ili ugovorom lanova drutva nije drukije odreeno ili
ako skuptina lanova drutva ne odlui drukije.
Godinja sednica skuptine lanova drutva s ogranienom odgovornou
odrava se najkasnije u roku od est meseci nakon zavretka poslovne godine radi
usvajanja finansijskih izvetaja i odluivanja o raspodeli dobiti.
Sednice skuptine lanova drutva s ogranienom odgovornou koje se
odravaju izmeu godinjih skuptina su vanredne.

5. PRESTANAK SVOJSTVA LANA

lanu drutva s ogranienom odgovornou prestaje svojstvo lana drutva:4


smru;
prestankom pravnog lica;
istupanjem (povlaenjem) u skladu sa osnivakim aktom ili ugovorom lanova
drutva;
istupanjem (povlaenjem) uz povredu osnivakog akta ili ugovora lanova
drutva;
istupanjem (povlaenjem) u skladu sa sudskom odlukom;
iskljuenjem u skladu sa sudskom odlukom;
iskljuenjem u skladu sa osnivakim aktom ili ugovorom lanova drutva;
prenosom udela drugom licu;
u sluaju drugih dogaaja odreenih osnivakim aktom ili ugovorom lanova
drutva koji
vode prestanku svojstva lana drutva.

4
Sluzbeni list Srbije i Crne Gore br. 125/04 ZAKON O PRIVREDNIM DRUTVIMA
10
6. PRESTANAK DRUTVA

Drutvo s ogranienom odgovornou prestaje:


istekom vremena odreenog u osnivakom aktu;
odlukom skuptine lanova;
statusnim promenama koje vode prestanku drutva;
steajem (bankrotstvom);
pravnosnanom odlukom kojom se utvruje da je registracija drutva bila
nitava i odreuje
brisanje drutva;
nastupanjem dogaaja odreenog osnivakim aktom ili ugovorom lanova
drutva.5

5
Sluzbeni list Srbije i Crne Gore br. 125/04 ZAKON O PRIVREDNIM DRUTVIMA
11
ZAKLJUAK

Drutvo s ogranienom odgovornou u smislu zakona jeste privredno drutvo


koje osniva jedno ili vie pravnih i/ili fizikih lica, u svojstvu lanova drutva, radi
obavljanja odreene delatnosti pod zajednikim poslovnim imenom. Za osnivanje
drutva s ogranienom odgovornou potreban je osnovaki akt koji bu trebalo da
sadri: puno ime i prebivalite svakog fizikog lica i poslovno ime i sedite svakog
pravnog lica lana drutva; poslovno ime i sedite drutva; delatnost; iznos osnovnog
kapitala i iznos, vrstu i vrednost uloga svakog osnivaa i opis vrste i vrednost
nenovanog uloga; nain i vreme unoenja nenovanih uloga, odnosno vreme uplate
novanih uloga; ukupan iznos trokova osnivanja, odnosno procenjeni iznos svih
trokova plaenih od drutva ili zaraunatih drutvu u vezi osnivanja, a po potrebi i
trokove pre nego to je utvreno da drutvo ispunjava uslove za poetak poslovanja;
odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je uestvovalo u osnivanju drutva ili
u poslovima pre osnivanja drutva ili utvrivanja ispunjenosti uslova za poetak
poslovanja. Osnovni kapital drutva mora da bude u Zakonski propisanoj visini a udeo
svakog akcionara je slobodan i mogu biti novani ili nenovani i ulau se u drutvo
uskladu sa osnivakim aktom drutva.
lan drutva s ogranienom odgovornou stie udeo u osnovnom kapitalu
drutva srazmerno vrednosti uloga. lan drutva s ogranienom odgovornou moe
imati jedan udeo u drutvu. Ako lan drutva s ogranienom odgovornou stekne
jedan ili vie udela, ti udeli se spajaju sa postojeim udelom i zajedno ine jedan udeo.
Drutvo s ogranienom odgovornou moe vriti isplate lanovima drutva u bilo
koje vreme, ako osnivakim aktom ili ugovorom lanova drutva nije drukije
odreeno ili ako to plaanje nije suprotno odredbama zakona o ogranienjima
plaanja. Svaka isplata lanovima drutva vri se srazmerno udelu u osnovnom
kapitalu drutva u vreme donoenja odluke drutva o takvoj isplati, ako osnivakim
aktom ili ugovorom lanova drutva nije drukije odreeno.
Drutvo s ogranienom odgovornou prestaje da postoji pod sledeim
uslovima: istekom vremena odreenog u osnivakom aktu; odlukom skuptine
lanova; statusnim promenama koje vode prestanku drutva; steajem (bankrotstvom);
pravnosnanom odlukom kojom se utvruje da je registracija drutva bila nitava i
odreuje brisanje drutva; nastupanjem dogaaja odreenog osnivakim aktom ili
ugovorom lanova drutva.
12
LITERATURA

1) Rai M: Poslovno pravo, Novi Sad, 2006.

2) Srdi M., Poslovno i finansijsko pravo, aak 2006.

3) Sluzbeni list Srbije i Crne Gore br. 125/04 Zakon i privrednim drutvima

4) www.sec.gov.rs

5) www.infogo.biz/kako-osnovati-radnju-ili-preduzece.html

13