You are on page 1of 1

Mula

Taklimat di pusat pengajian oleh


penyelaras kepada pelajar-pelajar

Pelajar menghantar resume

Penyelaras Ditolak
menyemak
resume

Diterima
Surat permohonan dikeluarkan di Pelajar membuat permohonan
laman portal pusat pengajian baru

Pelajar menghantar permohonan


1. Resume
2. Surat Permohonan
3. Maklumat latihan industri
(Appendix)
4. Borang maklum balas (InTRA01)

Pelajar membuat follow up

Keputusan dari Ditolak


industri Rekod
(InTRA01)

Diterima
Maklum kepada penyelaras

Mendapat surat
pengesahan/penolakan/gantian

Hantar surat kepada industri

Rekod

Tamat

Rajah 1: Carta Alir Proses Permohonan Penempatan Kursus Latihan Industri