Вы находитесь на странице: 1из 8

.

: , .
,
.
:
l2 + N2S4 = S4 + 2Nl
2+ + 2l- + 2N+ + S42- = S4 + 2N+ + 2l-
2+ + S42- = S4 -
.
K2MnO4.
:
1.
K2+1MnxO4-2
2. .
2 1+ 1 + (-2 4) = 0
=6
: +6.

-
- ,
, .
- :
1. ,
.
2. ;
, .
3. .
4. , :
, , ,
.
5. .
.
:
Fe0 + Cu+2S+6O-24 Cu0 + Fe2+3(S+6O-24)3
.
2 3 Fe0 3e Fe+2 ( )
3 2 Cu+2 + 2e Cu0 ( )
, 0 +3;
, +2 0. ,
.
: 2 Fe0 + 3 Cu+2S+6O-24 3 Cu0 + Fe2+3(S+6O-24)3.
.
:

1
1. ,
. -
.
,
35,5.
2. , ,
.
3. .
1.
(2SO4).
(2SO4)= () 2+(S)+4(O) 16 = = 12+32+164 = 98.


n ()
W () = 100%
Mr ( B)
W() = ,
r() ,
n ,
Mr(B) .
:
1. ,
.
2. .
3.. .
1.
.
.
(4)2.
:
(3(4)2) = 40 3+2- (31+16 4) = 310
:
2 31
W(P)= 100% = 20%
310
. 20%.m( )
c= 100% (1)
m( )

(1).
: (c),
.
1.
, 30
120 .
. :
m () = m () + m ()
m () = 30 + 120 = 150 .
:

2
m( ) 30
c (c)= 100% = 100%=20%
m( ) 150
. 20%.
2.
, 20 180
5%- .
.
:
m()'= m() = 0,05 180 = 9 .
20 :
m() = 20 + 9 = 29
:
m(pacpa) = 180 + 20 = 200 .
:
m( ) 29
= 100%= 100%=14,5%
m( ) 200
: 14,5%.


m
n= (1) m = n M (2)
M
V
n= (3) V= nVM (4)
Vm

:
,
.
22,4 .
1 . .
2. (3).
3. ,
.
4. .
5. (2).
1.
, 8,96
.
.
:
Na2CO3 + 21 = 2NaCl + 2 + 2
:
V 8.96
n= n (HCl)= = 0,4
Vm 22.4
1 2 .
0,4 .
:
1 0,4 1
= = = 0,2
2 0,4 2
:
M (Na2CO3) = 23-2+12+16 3 = 106 /

3
m (Na2CO3) = n(Na2CO3) M(Na2CO3)
m (Na2CO3) = 0,2 106 / = 21,2 .
: 21,2 .

2.
, 85,5
.
. 122211.
: 122211 + 12 2 = 12 2 + 11 2
:
(122211) = 1212+1 22+1611= 342 /
m 85.5
n= n(122211)= = 0,25
M 342
1 12 (IV).
0,25 (IV).
1 0.25 0,25 12
: = = = 3
12 1
(IV).
V (2)= n(2) VM
V (2)= 3 22,4 / = 67,2
: 67,2 .

.
.
.
-
.

:
.
1. .
2. , .
3. .
4. ,
.
1.

, 80 .
S + 2 = SO2 + 297
.
32 /. :
m 80
n= n (S) = =2,5
M 32
1 , 2,5 ,
2,5 . :
Q=297 2,5 = 742,5
: 742,5

4

1

BaO
FeO (II)
Fe2O3 (III)
CO (II)
CO2 (IV)
SO2 (IV)
SO3 (VI)

AI(OH)3
Ba(OH)2
Fe(OH)2 (II)
Fe(OH)3 (III)

Li2S C
Li2SO3
Li2SO4


K2HPO4

KH2PO4


AIOH(NO3)2

AI(OH)2NO3

(FeOH)2SO4 (II)

FeOHSO4
(III)

5
2


1 2 3 4 5

HNO2 NO2
HNO3 NO3
H3BO3 BO3 3
-
HBr Br

-
HJ J

SiO3 2
H2SiO3 HSiO3

HMnO4 MnO4
SO4 2
H2SO4 HSO4

SO3 2
H2SO3 HSO3

S2
H2S
HS
HCI CI

CO3 2
H2CO3 - HCO3


PO4 3
- HPO4 2

H3PO4
-
H2PO4

, HF F

HCIO CIO
HCIO2 CIO2
HCIO3 CIO3

6
HCIO4 CIO4
CrO4 2
H2CrO4 - HrO4

Cr2O7 2
H2Cr2O7 - HCr2O7

HCN CN
,

F2, CI2, F, CI,
-
Br2, J2 Br , J
SO2 Cu, Pb

S Zn, Mn
H2SO4
(.) H2S , Mg

HNO3 NO2
(.) . NO
NO Cu, Pb

HNO3 N2O, N2 Zn, Mn, Fe
(.)
NH3, Ca, Mg
NH4NO3
H3PO3, ,
H3PO4
P2O3 (III)
Mn 2

MnO4 MnO2

MnO4 2
H2 2
n

Me
F , CI , F2, CI2,
-
Br , J Br2, J2
H2S S
K2S S

H2SO3 H2SO4

7
Na2SO3 Na2SO4

HNO2 HNO3

NaNO2 NaNO3

H2O2 2