You are on page 1of 8

APROB,

DECANUL FACULTII DE PSIHOLOGIE


Lector univ.dr.
Constantin-Edmond CRACSNER

FIA DISCIPLINEI

STATISTIC APLICAT N PSIHOLOGIE I PRELUCRAREA INFORMATIZAT A


DATELOR 1

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA ECOLOGIC DIN BUCURETI
1.2. Facultatea PSIHOLOGIE
1.3. Departamentul Psihologie i tiinele Educaiei
1.4. Domeniul de studii Psihologie
1.5. Ciclul de studii LICEN
1.6. Programul de studii/ Calificarea Psihologie
1.7. Forma de nvmnt nvmnt cu frecven redus- FR
1.8. Limba de studiu Romna

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei STATISTIC APLICAT N PSIHOLOGIE I
PRELUCRAREA INFORMATIZAT A
DATELOR 1

2.2. Titularul/titularii activitilor de curs


2.3. Titularul/titularii activitilor de seminar
2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare V
2.7. Regimul disciplinei1 D.F./D.O. 2.8. Numrul de credite ECTS 6

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 1,5 din care: 3.2. curs 0,5 3.3. seminar/laborator 1
3.4. Total ore din planul 21 din care: 3.5. curs 7 3.6. seminar/laborator 14
de nvmnt - sinteze -
3.7. Total ore pe semestru (numr ECTS * 25 ore) 150
3.8. Total ore studiu individual pe semestru (3.7. 3.4.) 129
Distribuia fondului de timp de studiu individual ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 30
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 40

1
Regimul disciplinei:
-categoria formativ: DF: disciplin fundamental; DS: disciplin de specializare, DC: disciplin complementar.
-categoria opional: DO obligatorie, OP opional; LA liber aleas (facultativ).
1
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 30
Tutoriat 15
Examinri 4
Alte activiti (documentare pe internet, participri la sesiuni de comunicri tiinifice etc.) 10

4. Precondiii
4.1. de curriculum Fundamentele psihologiei
4.2. de competene Deprinderi de operare cu noiunile i conceptele statisticii generale

5. Condiii
5.1. de desfurare a Sal de curs, dotat cu laptop, videoproiector i software adecvat
cursului (Power Point, Word, SPSS 18 )
5.2. de desfurare a Sal de seminar, dotat corespunztor (tabl, laptop, videoproiector)
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


C1 Operarea cu concepte fundamentale n domeniul statisticii psihologice
transversaleCompetene profesionaleCompetene

C3 Evaluarea critic a a comunicrilor i lucrrilor de cercetare n psihologie


C4 Evaluarea lucrrilor de cercetare n domeniul psihologiei
C5 Proiectarea i realizarea unor teme de cercertare psihologic

CT1 Operarea pe PC i utilizarea programelor de prelucrare automat a datelor de


cercetare in domeniul psihologiei conform principiilor metodologice i deontologice
specifice profesiei

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general Cursul ofer cunotine declarative i procedurale privind nelegerea i
al disciplinei aplicarea metodei statistice n practica psihologic, pentru culegerea,
prelucrarea i interpretarea datelor
7.2 Obiectivele Informaionale: Studenii vor fi capabili sa utilizeze corect aparatul
specifice (de nvare) conceptual al statisticii aplicate n psihologie;nelegerea
rolului statisticii n domeniul psihologiei;dobndirea
noiunilor teoretice fundamentale cu privire la aplicaiile statisticii
n psihologie i la tratarea cantitativ a datelor psihologice;
formarea gndirii statistice i probabilistice n testarea ipotezelor
de cercetare;
Operaionale:Studenii vor ti:s stpneasc conceptele i principiile
utilizate n evaluarea cantitativ i calitativ a datelor psihologice;
-s descrie i s emit ipoteze cu privire la datele statistice;
-s fie capabil s aleag procedurile statistice adecvate;
2
-s aplice i s interpreteze rezultatele principalelor proceduri
statistice.
Atitudinale: Formarea gindirii statistice si a rationamentului probabilistic
in analiza datelor de cercetare;formarea i dezvoltarea

3
Modulul
Prelegerea 2 ore
1.1.Obiectivele unitilor de nvare 1-2 participativ
1
1.2.Definiia i rolul statisticii n psihologie
1.3.Utilitatea statisticii n practica psihologic
STATISTISTATISTIFUNDAMNOIUNI

1.4.Msurarea n psihologie, scale de msurare


1.4.1. Scale nominale
1.4.2. Scale ordinale
1.4.3. Scale de interval
1.4.4. Scale de raport
ENTALE

2.1.Concepte statistice fundamentale


DE

2.2.Noiunea de variabil statistic


2.2.1.Variabile dependente i variabile independente
2.2.2.Variabile continue i variabile discrete
C,

2.3.Populaie i eantion
2.4.1.Statistica descriptiv i statistica inferenial
2.4.2.Statistica parametric i statistica neparametric
2.4.3.Studii experimentale i studii corelaionale
2.5.Rezumatul unitilor de nvare 1-2
CI

2.6.Rspunsuri i comentarii la problemele de evaluare


2.7.Lucrarea de evaluare nr. 1-2 i modul de evaluare
DESCRIP

2.8.Bibliografie minimal
TIVE

3.1.Obiectivele unitilor de nvare 3-4


3.2.Statistici descriptive globale
3.2.1 Analiza de frecvene
3.2.2. Analiza de frecvene simple
3.2.3. Analiza de frecvene grupate
3.2.4.. Reprezentarea grafic a datelor
3.3.4.1. Graficul de tip bar
3.3.4.2.Histograma
3.3.4.3.Poligonul de frecvene
3.3.4.4.Graficul frecvenei cumulate
3.3.4.5.Graficul circular
3.3.4.6.Reprezentarea stem-and-leaf
4.0.Indicatori statistici descriptivi
4.1.1.Indicatori ai tendinei centrale
4.1.2.Modul
4.1.3.Mediana
4.1.4.Media
4.2.0.Indicatori ai mprtierii
4.2.1.Amplitudinea i amplitudinea relativ
4.2.2.Abaterea interquartil i semiinterquartil
4.2.3.Abaterea medie
4.2.4.Dispersia (varianta)
4.2.5.Abaterea standard
4.2.6.Coeficientul de variaie
4.3.0.Indicatori ai formei distribuiei (simetrie, boltire)
4.3.1.Valorile extreme ale distribuiilor i tratarea lor
4.4.0.Rezumatul unitii de nvare
4.4.1.Rspunsuri i comentarii la problemele de
evaluare
4.4.2.Lucrarea de evaluare nr. 3-4 i modul de evaluare
4.5.Bibliografie minimal

4
Modulul 2
Expunerea, 3 ore
5.0.Obiectivele unitilor de nvare 5, 6 si 7 dezbaterea,
5.1.Scoruri standard demonstraia
5.2.Scoruri standard z
STATISTIDE BAZ,INFERENSTATISTI

5.3.Alte tipuri de scoruri standard


6.3.1.Distribuia normal (Gauss)
C

6.3.2.Proprietile distribuiei normale (Gauss)


6.3.2.1.Distribuia normal z
NOIUNI

6.3.2.2.Aria de sub curba normal vzut ca


TESTE IAL,

probabilitate
6.3.2.3.Distribuii reale i distribuia normal z
6.3.2.4.Distribuia de eantionare
6.3.2.5.Distribuia mediei de eantionare
6.3.2.6.Eroarea standard a mediei de eantionare
6.3.2.7.Teorema limitei centrale
6.3.2.8.Notele standardizate z pentru eantioane
(grupuri)
CE

6.3.2.8.Estimarea intervalului de ncredere pentru


media populaiei
7.1.Ipoteze i decizii statistice
PARAME

7.2.Ipoteza cercetrii i ipoteza de nul


TRICE

7.2.1.Distribuia ipotezei de nul


7.3.1.Decizia statistic
7.3.2.Erorile statistice de tipul I i II
7.4.1.Rezumatul unitii de nvare
7.4.2.Rspunsuri i comentarii la problemele de
evaluare
7.4.3.Lucrarea de evaluare nr. 5-7 i modul de evaluare
7.4.4.Bibliografie minimal

8.0.Obiectivele unitilor de nvare 8,9,10 i 11


8.1.Teste pentru un singur eantion
8.1.1.Testul z
8.1.2.Testul t
8.1.3.Formatul de publicare a testului z i t pentru un
eantion
9.0.Testarea diferenei dintre mediile eantioanelor
independente
9.1.Testul t pentru dou eantioane independente
9.2.Analiza de variant (mai mult de dou eantioane
independente)
10.1.Testul t pentru diferena dintre medii pentru
eantioane dependente
11.1.Testarea asocierii dintre dou variabile msurate pe
aceiai subieci
11.1.1.Coeficientul de corelaie liniar (Pearson)
11.1.2.Regresia liniar
11.2.0.Rezumatul unitii de nvare
11.2.1.Rspunsuri i comentarii la problemele de
evaluare
11.2.2.Lucrarea de evaluare nr. 8-11 i modul de
evaluare
11.3.Bibliografie minimal

5
12.0.Obiectivele unitilor de nvare 12-13 Expunerea, 2 ore
12.1.Teste neparametrice pentru date nominale problematizarea,
12.2. Distribuia binomial demonstraia
12.3. Testul z pentru proporia unui eantion n raport
cu populara
12.4.Testul z pentru diferena dintre doua proporii
12.5. Testul semnului
13.1.1. Distribuia multinomial
Modulul 3

13.1.2.Tabelul de corespondent (contingen) pentru


date nominale
13.1.3.Fundamentarea testului statistic
13.1.4.Chi-ptrat pentru gradul de coresponden
NOMINADATEMETRICNEPARATESTE

(Goodness of Fit)
13.2.1.Chi-ptrat - testul asocierii (independence chi-
square)
13.2.2.Condiii pentru aplicarea testului Chi-ptrat
13.3.1.Utilizarea testului chi-ptrat al asocierii
13.3.2..Mrimea efectului pentru testul chi-ptrat al
PENTRU

asocierii
13.3.3.Raportarea rezultatului
E

13.4.Testul exact Fisher


13.5.0.Rezumatul unitii de nvare
13.5.1.Rspunsuri i comentarii la problemele de
evaluare
13.5.2.Lucrarea de evaluare nr.12 si 13 i modul de
LE I

evaluare
13.5.3.Bibliografie minimal
14.0.Obiectivele unitii de nvare nr.14
ORDINA

14.1.Teste statistice pentru date ordinale


LE

14.1.1.Testul Mann-Whitney ( U ) pentru dou


eantioane independente
14.1.2.Testul Kruskal-Wallis pentru mai mult de dou
eantioane independente
14.1.3.Testul Wilcoxon pentru dou eantioane-pereche
14.1.4.Testul Friedman pentru msurri repetate
14.1.5.Coeficientul de corelaie pentru date ordinale
(Spearman)
14.2.Lucrarea de evaluare nr. 14 i modul de evaluare

TOTAL ORE CURS - SINTEZE 7


8.1.1. Bibliografie Bibliografie obligatorie
obligatorie PEREA, Gheorghe, (2009), Statistica psihologic i prelucrarea
informatizat.Introducere n aplicaiile SPSS(PASW), Ed. Didactic i
Pedagogic, Bucureti
Pagina web a cursului la adresa psihologie@ueb.ro, biblioteca electronic, note
de curs licen

Bibliografie recomandat
8.1.2. Bibliografie
recomandat CLOCOTICI,Valentin, STAN, Aurel, (2000), Statistic aplicat n psihologie,
Polirom
GHEORGHIU Dumitru, (2003) Statistic aplicat n psihologie, Ed.
Universitii Titu Maiorescu, Bucureti
HOWITT, Dennis, CRAMER, Duncan, (2006), Introducere n SPSS pentru
6
psihologie, Versiunile 10,11,12 i 13, traducere din lb. Englez, Polirom
ILU, Petru, (1997), Abordarea calitativ a socioumanului, Polirom
JABA, Elisabeta, GRAMA, Ana, (2004), Analiza statistic cu SPSS sub
Windows, Polirom
RADU, Ioan, (Ed.), (1993), Metodologie psihologie i analiza datelor, Ed.
Sincron
SAVA, Florin, (2004), Analiza datelor n cercetarea psihologic. Metode statistice
complementare, Ed. ASCR. Cluj-Napoca
SNTION, Filaret, (2005), Metodologia cercetrii i statistica n psihologie,
ndrumare, exerciii i aplicaii, ed. Muntenia, Constana
SMITH, Milton G,(1971), Ghid simplificat de statistic pentru psihologie i
pedagogie, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti
8. 2 Seminar/laborator Metode
Observaii
de predare
1. Exerciii pentru identificarea tipurilor de Exerciii, aplicaii 2 ore
variabile(dependent, independent, latent) i a tematice, utilizare
tipurilor de scale de msurare n statistica psihologic. programe SPSS
2. Exerciii pentru calcularea indicatorilor statistici ai tendinei Exerciii, aplicaii 2 ore
centrale i ai variabilitii scorurilor la testele tematice, munca
psihologice(media, abaterea standard, coeficientul de n grup
variabilitate, etc..)
3. Exerciii pentru calcularea scorurilor standard z, T, H, QI i Exerciii, aplicaii 2 ore
a claselor normalizate(5, 9, 10 clase normalizate) tematice, munca
n grup
4. Exerciii pentru formularea problemei i a ipotezei cercetrii, Exerciii, aplicaii 2 ore
a ipotezei de nul i a raportului cu concluziile cercetrii, n tematice, utilizare
cazul unui studiu de tip experimental programe SPSS
5. Exerciii pentru formularea problemei i a ipotezei cercetrii, Exerciii, aplicaii 2 ore
a ipotezei de nul i a raportului cu concluziile cercetrii, n tematice, utilizare
cazul unui studiu de tip experimental, cnd se aplic analiza programe SPSS
ANOVA One Way
6. Exerciii pentru interpretarea semnificaiei diferenei dintre Exerciii, aplicaii 2 ore
dou medii ale unor eantioane corelate tematice, utilizare
programe SPSS
7. Exerciii pentru interpretarea coeficientului de corelaie Exerciii, aplicaii 2 ore
r(Pearson) tematice, utilizare
programe SPSS
TOTAL ORE SEMINAR 14

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului: Coninutul disciplinei este n concordan cu problematica predat i studiat n alte
centre universitare din ar i din strintate. Pentru o mai bun adaptare la cerinele pieei muncii a
coninutului disciplinei au avut loc consultri cu cadre didactice din diverse forme i niveluri de
nvmnt, cu psihologi cu drept de liber practic, reprezentai ai comisiei de psihologie
educaional, consiliere colar i vocaional a Colegiului Psihologilor din Romnia.

10. Evaluare
10.3.
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare Pondere din
nota final

7
- corectitudinea i Evaluare scris (final n 25%
completitudinea cunotinelor; sesiunea de examene):
- coerena logic; - Expunerea liber a studentului;
- gradul de asimilare a - Conversaia de evaluare; 20%
10.4. Curs limbajului de specialitate; - Chestionare oral.
- criterii ce vizeaza aspectele Evaluare scris (n timpul 10%
atitudinale: contiinciozitatea, semestrului): referat.
interesul pentru studiu Evaluare prin not a participrii
5%
individual. active la cursuri.
- capacitatea de a opera cu Lucrri scrise curente: 10%
cunotinele asimilate; teme, proiecte, referat.
- capacitatea de aplicare n Evaluare scriscu test gril de
25%
practic; cunotine la verificarea final
10.5. Seminar/
(naintea sesiunii de examene)
laborator
- criterii ce vizeaz aspectele Evaluare prin not a participrii
atitudinale: contiinciozitatea, active la activitile de seminar
5%
interesul pentru studiu
individual.
10.6.1. Nota final este suma notelor ponderate
10.6.
Evaluare curs obinute la examen, referat, testarea
Evaluarea 100%
10.6.2. continu pe parcursul semestrului i
final
Evaluare seminar prezena activ la curs
10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau not): not
10.8. Standard minim de performan: cunoaterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea
unei probleme simple.
10.8.1. Cerine minime pentru nota 5: 10.8.2. Cerine pentru nota 10:
Acumularea a cel puin 50 de puncte ntr-un Acumularea a cel puin 90 de puncte ntr-un sistem
sistem de punctare ce poate varia ntre 0 i de punctare ce poate varia ntre 0 i 100 puncte (se
100 puncte (se va ine cont de procentajul va ine cont de procentajul realizrii activitilor de
realizrii activitilor de evaluare). evaluare).

Data completrii Semntura titularului/titularilor de Semntura titularului/titularilor de


curs seminar
03.11.2014 Lector univ.dr. Lector univ.dr.
Gheorghe PEREA Gheorghe PEREA
Data avizrii n departament Semntura
Directorului de departament
...................................................... .................................................................