You are on page 1of 12

dEEP wEB

Mrana strana interneta

Anonimus

Prevela s nemakog
Jelena Mijailovi
Naslov originala

anonymus
Deep Web. Die dunkle Seite des Internets

Copyright AufbauVerlag GmbH & Co. KG, Berlin Prenos informacija moe nam zadati probleme zato
2014. (Published with Blumenbar; Blumenbar is a tra- to se teko moe ispitati njihova verodostojnost.
demark of Aufbau Verlag GmbH & Co. KG.) Oto fon Bizmark, 1878.

Translation copyright 2015 za srpsko izdanje, LAGUNA


Prolog

Zapravo, oboavam takve knjige, ree Frank Puin


saaljivog izraza lica. Zatim se udobno zavali u stolicu.
Naravno, ukoliko su uzbudljive, nude neto sasvim novo
i ispunjavaju strukturnu sloenost dela. Da, oboavam
ih. Frank otpi gutljaj kafe. Naime, mnoge to nisu jer ne
ispunjavaju sve navedene uslove i zato mi se takve knjige
ine potpuno povrnim, ree on skrivajui u sekundi
usnu iza oboda olje za kafu. I beskorisnim.
Frank Puin je tamnokos mukarac, atletske grae,
uskog lica i vrstih nadlaktica. Kada govori, pogled mu
je prodoran. Skenira vas poput rendgen-aparata koji vam
medicinska sestra privue tik uz lice i kae: Dananji ren-
dgen-aparati nisu tetni, potpuno su bezopasni. Zatim
se iz predostronosti udaljava do vrata. I mi bismo poli
s njom, ali nismo u stanju da to uinimo.
Smatram da je veoma teko napisati knjigu o mrei
Tor, ree Puin. Zapravo, bilo bi odlino kada biste to
uspeli, nastavlja dalje stavljajui olju na belu povrinu
8 Anonimus Deep Web 9

stola. Mi iz Uprave kriminalistike policije sigurno vam Mi se bavimo digitalnom stranom policijskog posla,
neemo davati uputstva o tome kako da na internetu osta- ree Frank finim, slubenim nemakim jezikom. Poma-
nete anonimni, neko bi mogao to da iskoristi i da pone emo kolegama koristei razliita tehnika sredstva koja
da se bavi ilegalnim radnjama. Neemo vam odavati tajne imaju veze s internetom i drutvenim mreama. Da li je
o tome kako da se zatitite niti emo vam opisivati nae re o moguoj otmici ili je neka devojka nestala, moemo
akcije. Jasno vam je da se tako neto ne sme nai u knjizi. da otkrijemo pomou drutvenih mrea: s kim je devoj-
Frank Puin izgleda kao mukarac u ranim tridesetim, ka bila u kontaktu, s kim se dopisivala? ta moemo da
ponaa se kao da je prevalio etrdesetu, a zapravo ima saznamo kada je re o njenim prijateljima, da li postoje
trideset i osam godina. Za sebe i svoju porodicu poeo tragovi samoubilakih misli koje je devojka ostavila na
je da gradi kuu. Izvan grada, usred prelepog zelenila. profilu na Fejsbuku?, objanjava Puin uzimajui jo
Mogue je da mu se vrzmaju po glavi mnogo vanije stvari jedan gutljaj kafe. Zar su vam za to potrebni specijalci?,
od brauzera Tor i intervjua s novinarom. Moda Frank u pitam prilino iznerviran. Zar vae kolege nisu upoznate
ovom trenutku razmilja o odgovarajuoj izolaciji krova, s tim kako se koristi internet, zar ne mogu takve podatke
sanitarijama za kupatilo ili prednostima solarne energije da prikupe koristei Fejsbuk? Puin razmisli na trenutak.
zbog koje e morati da podigne kredit. Da, ree. Njegovo da zapravo je zvualo kao ne.
Frank Puin obavlja posao glavnog inspektora krimi- U Nemakoj ne postoji mnogo osoba poput Franka
nalistike policije u Hanoveru. U Odeljenju za visoko- Puina. Istina je da Ministarstvo unutranjih poslova i
tehnoloki kriminal. Vei deo onoga to Frank obavlja u Savezno dravno tuilatvo odnedavno imaju takozvane
kancelariji naziva se neosnovanom istragom. Dakle, neo- operativce za visokotehnoloki kriminal: naime, oblast
snovana istraga znai da Frank Puin i njegovi saradnici sajber kriminala jo je neispitana i polako dospeva u sre-
nemaju konkretan zloin, bolje reeno, nije im potrebna dite panje javnosti. Dok se broj klasinih zloina, koji
osnovana sumnja da je osoba poinila krivino delo kako se odvijaju na ulici, smanjuje ili ostaje isti, broj prevara,
bi se bacili na posao. Ukoliko se dogodi da saobraajna zloupotreba kradenih kreditnih kartica i ostalih sluajeva
policija zaustavi vozaa koji pretie drugo vozilo pre- visokotehnolokog kriminala poveava se munjevitom
ko pune linije, postoji osnovana sumnja da je on pijan. brzinom. Zapravo, mnoge osobe koje surfuju po internetu
Nasuprot tome, ukoliko saobraajna policija zaustavi ne znaju to. Ili ne ele da razmiljaju o tome.
vozilo zbog rutinske kontrole, ne postoji osnovana sum- Dakle, prosena starost u vaem Odeljenju iznosi
nja da je voza napravio prekraj. Kada Puin eli da oko trideset godina, zar ne?, upitah ga ponovo. Da, svi
ispita odreeni sluaj, ne izlazi autom na ulicu ve sedi smo prilino mladi, odgovori Puin zlobno se smee-
za kompjuterom. Frank Puin je, zapravo, haker u poli- i. Zapravo, potrebno je imati odreeno predznanje o
cijskoj uniformi. svemu ovome. Na internetu se komunicira drugaijim
10 Anonimus Deep Web 11

jezikom, tanije reeno drugaijim jezicima. Upotreblja- ukuca pogrenu lozinku obrisae sve iz memorije. Ovaj
vaju se insajderski sleng, skraenice iz kompjuterskih ureaj moe se kupiti u svakoj radnji, ree Frank otva-
igrica, internet pojmovi, objanjava Frank preturajui rajui na kompjuteru prozor sa podacima. Ve sam ga
po svojoj crnoj torbi. Ukoliko zaista ne poznajete takav otkljuao, dakle, sve je vidljivo. Ovaj ureaj izuzetno je
jezik i ne znate da intuitivno primenite njegove pojmove, koristan ukoliko elimo da sauvamo odreene podatke i
postaete sumnjivi. Neete govoriti potrebnim jezikom. da ih drimo zakljuane. Zapravo, to vie nije mogue ui-
To e primetiti ostali i postae obazriviji. Za voenje istra- niti kada je re o elektronskoj poti, dodaje. Veina ne
ge vano je da nijedan operativac ne pita tokom etova- zna da izabere pravu lozinku za sebe, te tako dolazi do toga
nja da li se operativni sistem Vindous moe pokrenuti da im je Steffi24 imejl lozinka, lozinka bankovnog rauna,
sa CD-a. To se podrazumeva, ree Frank otpijajui kompjutera i mobilnog telefona. Takva lozinka moe se
jo jedan gutljaj iz olje, zavaljujui se u stolicu, zurei provaliti za nekoliko minuta, ree Puin uzdahnuvi. A
nakratko kroz prozor. Prijatno vam je ovde. ta bi trebalo da uinimo?, pitam ga dozvoljavajui mu
Tajac. da koristi moj kompjuter. Dakle, potrebno je koristiti
Zaista tako mislite?, pitam ga kuckajui svoju adresu u mala i velika slova, brojeve i posebne simbole. Vano je
prozor za naruivanje pica na sajtu servisa za kunu dosta- iskoristiti maksimalnu duinu lozinke ili dozvoliti da je
vu i u korpu stavljam havaji picu sa peurkama (za Puina) maina sama kreira, ree Puin otpijajui jo jedan gut-
i ili picu dok se Frank udobno smeta na moju sofu. ljaj kafe, zaokupljen sopstvenim podacima na kompjute-
Zaista mi se dopada, mogao bih da napravim takav zid ru. Lozinka naloga na Amazonu moje majke bila je re
i u svojoj kui, ree Puin pruajui mi USB stik. Da li je kupovina, ree Puin odmahujui glavom. To je tako
taj stari zid od cigli oduvek tu ili je naknadno podignut? opasno; zato je potrebno osigurati i elektronsku potu
Desnom rukom aljem narudbinu dok levom rukom preko koje dobijamo sva obavetenja od Amazona ili sa
hvatam drku Puinove prazne olje za kafu pomerajui je naeg profila na Tviteru. Postoje prilino dobre internet
preko stola. Mislim da je zid oduvek tu, ali mogao bih da stranice na kojima moete da saznate sve o ovoj temi. Na
se raspitam o tome kod vlasnika zgrade, on to sigurno bolje taj nain niko nee moi da vam otkrije lozinku i neete
zna od mene, dodajem pokazujui na olju. Jo jedna se stalno plaiti toga da vas neko pijunira.
kafa? Puin klimnu glavom i nastavi da zuri u zid. Rado. Ostati nevidljiv na internetu prilino je jednostavan
Ubacujem USB stik u kompjuter koji mi zatim trai postupak: korienjem takozvane mree Tor. Takva mrea
da unesem lozinku. Mali numeriki kd nalazi se u fle zapravo je alternativna vrsta interneta. Po takvoj vrsti
memoriji. To je sigurnosna fle memorija, ree Puin interneta moemo da surfujemo ukoliko imamo instaliran
gledajui me pravo u oi. Do onoga to se nalazi na USB odreeni mali program i brauzer. Tako postajemo deo
stiku moe doi samo ukoliko zna lozinku. Ukoliko globalne mree poznatije kao mrea Tor. Kada, recimo,
12 Anonimus Deep Web 13

otvorim neku internet stranicu, Tor klijent usmerava moje prsta koji na kompjuter ostavlja na svakoj otvorenoj stra-
podatke preko razliitih i nasumice odabranih kompju- nici. Naime, administratori internet stranica koje poseu-
tera ostalih korisnika ove mree. To bismo mogli opisati jemo nee vie moi da prate nae onlajn aktivnosti i da
na sledei nain: opljakali ste banku na uobiajen nain, preprodaju podatke koje su prikupili sa naeg raunara.
uskaete u parkirana kola za beg i vozite se ulicom do svog Ni na mrei Tor ne bi trebalo da se oseamo slobod-
sklonita, ostavljate kola ispred vrata, uzimate koka-kolu, no, ree Frank Puin otvarajui na ekranu mog laptopa
oputeno bacate dak s parama na krevet, ujete zvono bazu podataka sa bezbroj fotografija devojica i deaka,
na vratima a dva policajca odmahuju glavom pitajui veliine potanske marke, u manje-vie slinim pozama
vas da li vam je ovo prva pljaka naravno, otkrili su naime, nemogue ih je prepoznati zbog umanjene veli-
vas iako ste se sakrili miljama daleko. Saznali su za vae ine slike i vidljivih piksela. Razliiti pozadinski progra-
sklonite. Stavljaju vam lisice. Kada je re o mrei Tor, to mi prosleuju nae podatke, tako da obian raunar iji
funkcionie sasvim drugaije. S obzirom na to da se vai se operativni sistem pokree sa CD-a nije u potpunosti
podaci vie puta preusmeravaju, znai da vozite kola za zatien. Dakle, dok surfujem po internetu povremeno
beg sporednim putevima, beite preicom, usput se zau- ostavljam tragove. Upravo to moe da se dogodi kada pra-
stavljate da prelakirate kola i, dok sunce ve zalazi, satima timo ilegalne ponude na mrei. Fajlovi sa fotografijama
posle pljake stiete u svoje skrovite. Mnogo sati nakon snimaju se na raunar. Bezbroj ih je, prilino neverovatan
to su policajci izgubili svaki va trag. Dakle, to znai oseaj i pored toga to se malo toga moe prepoznati na
sledee: ukoliko policija ne moe da utvrdi ko je pokrao njima. itava trgovina narkoticima na ovoj mrei nije
odreene podatke, znai da ne postoji poinilac krivinog toliko vana, smatra inspektor i, dok su fotografije u pot-
dela. A poinilac dobija takvu vrstu slobode koja se ne punosti sauvane u raunaru, uzdiui dodaje: Problem
moe ni zamisliti. Obratimo panju na sledee: mrea lei u dejoj pornografiji.
Tor ne slui samo kao kamuflaa za poinioce krivinog To je zastraujue. Koliko ima takvih fotografija?,
dela, ve prua zatitu od policije koja ne deluje uvek u Puin usmerava kursor mia ka donjem uglu programa na
zakonskim okvirima. kojem je prikazan broj odabranih fajlova sa fotografijama:
Postoje internet stranice koje su nam dostupne jedino dvadeset sedam gigabajta to je dovoljno za beskonano
ukoliko koristimo Tor. Nasuprot tome, tu su i one internet dugaak film . A to je samo materijal koji smo prikupili
stranice koje moemo da otvorimo korienjem povrin- sa mree Tor tokom poslednja dva dana, ree Puin sti-
skog interneta. Dakle, kada otvaramo internet stranice skajui usne kao da nije eleo da izusti tako neto. Ipak,
poput Amazona ili Fejsbuka, provajder nee vie moi da nije mogao da izdri: Na serveru Uprave kriminalistike
nas prepozna. Ukoliko koristimo brauzer Tor, niko vie policije imamo koliinu podataka koja se moe meriti u
nee moi da prati nau IP adresu, koja je slina otisku terabajtima. Ko otvori internet stranice ovakvog sadraja,
14 Anonimus Deep Web 15

u trenutku kada se na njima pojave ve pomenute fotogra- Naravno da se brinem. Ukoliko budem pregledao
fije, sauvae u memoriji raunara privremene kopije ovih raunar, sigurno u nai neki prislukiva, uzvraam,
podataka bez obzira na to da li koristi povrinski internet iako mi ova tvrdnja zvui beznadeno.
ili mreu Tor. Puin izvlai USB stik iz raunara. A sva- Neete.
ko posedovanje fotografija deje pornografije predstavlja Kako neu?
krenje zakona. Kada koristim brauzer Tor i sm pazim na Da li zaista mislite da mi i danas obilazimo stanove
to koju stranicu u otvoriti i ta tano traim, objanjava i svuda postavljamo bubice sa malim kablovima?, pita
zatvarajui bazu podataka na ekranu. Bilo bi dobro kada me Puin pokazujui na drugu stranu ulice, preko puta
bi neko o tome mogao da pie. Smatram da je to ozbiljan mog stana, na kojoj zjapi prozor taman poput rupe koju
problem. Mrea Tor nema samo prednosti. je karijes napravio na zubu. Vidite li onaj prozor?, pita
To zvui kao da bi mreu Tor trebalo zabraniti, zato me kiljei u tom pravcu kao da eli bolje da osmotri.
to kriminalci koriste takvu vrstu tehnologije, kaem Da, odgovaram. Zato?
zaokruujui u belenici pojam deja pornografija. Pa, ako elimo da vas prislukujemo, moda je u tom
Naravno da ne bi trebalo, odgovori Puin. Takva mrea stanu moj kolega kome sam naredio da sedi na klupi
pokraj prozora i da dri mali prisluni ureaj u ruci.
izuzetno je vana za osobe koje se ale na cenzuru. Reci-
A, onda?
mo, za novinare. Smatram da bi trebalo da pomenemo
Puin podie tanu koja je pretila da mu isklizne ispod
i drugu stranu ove mree. Zatim dodade: U progra-
mike. Onda e takav ureaj baciti laserski zrak pre-
mu Tor postoji takva opcija koja vam omoguava da ne
ko ulice, na vae prozorsko okno, i pritom zabeleiti
uestvujete u razmeni podataka. Ona titi pojedinca od
vibracije dok mi ovde budemo razgovarali, objanjava
toga da nesvesno razmenjuje slike deje pornografije po
inspektor. Dakle, takav ureaj moe da registruje raz-
internetu. Najpre moramo da podesimo takvu opciju, govor. Danas se vie ne koriste bubice za prislukivanje.
ree on bacajui pogled na sat. Tek je pet sati, a napolju Zatim podie ruku, oprosti se i odveze u tamu. Zasvetlee
ve pada mrak. Morao bih da krenem. prednji farovi automobila dok je na raskrsnici skretao
Gospodine Puine, kaem dok moj gost stoji u hod- desno, u susednu ulicu.
niku drei torbu ispod mike, posmatrajui crvene cigle Vraam se u stan, na stolu me eka laptop. Gledam
u zidu. Koliko bi trebalo da se zabrinem da li ste mi, kroz prozor u zamraeni stan preko puta ulice. Zurim u
umesto da me zatitite od toga da ne poinim pomenuto njega neko vreme.
krivino delo, ostavili neki prislunu ureaj u raunaru?, ini se kao da je neko zamenio prozorska okna.
upitah ga. On vadi kljueve od kola iz torbe.
Ne brinite, odgovara.
Deep Web
mrana strana interneta
Beli Zec
ili put na mranu stranu interneta

U poetku bee sledee, tamo negde na internetu postoji


mesto koje jedva da iko poznaje: svet senki, sakriven iza
digitalnih zidina, koji bi zapravo trebalo da vas zatiti.
Deep Web.
Naravno, sve prie koje poinju na takav nain zavr-
avaju se slavljem, pobedom i zmajevima. To je prilino
jasno. Meutim, ova pria malo je drugaija. Naa pria
poinje veoma toplog avgustovskog dana u malom kafeu
u Berlinu. I zavrava se ovde, poetkom 2014. godine, u
malom stanu negde na istoku Republike Nemake. Zavr-
ava se dok beleim ove redove.
Stan neu detaljnije opisivati, niti u ga srediti za ovu
priliku. Istina je da sam oduvek eleo da ga oistim, ali
do toga nikada nije dolo usled bujice beskonanog broja
novih informacija, iznenaujuih saznanja i zakljuaka,
stoga u opis stana izostaviti iz prie. Sve u svemu, nikada
nisam imao vremena za sebe.
Ja, to bi zapravo mogao da bude svako od vas. Ne
bih imao da vam ispriam mnogo toga o sebi, osim da
20 Anonimus Deep Web 21

sam astan graanin koji potuje zakon. Koji brani svo- Sve je postalo previe zamorno, stoga sam odluio da se
ju vladu, podsea na ouvanje javnog reda i mira kada zatvorim u svoju sobu i da istranim ogranima prikupim
su kritiari previe buni. Koji uvek upuuje na znaaj to je mogue vie podataka o sebi, sve dok ne budu vie
demokratije i njenih naela. A kritiari! U mom sluaju mogli da razaznaju da li zaista postojim ili sam izmiljeni
to su oni koji neprestano, na sav glas, srdito i uzbueno pijani lik Fejsbuk generacije. Dakle, samo jo jedan kori-
govore o policijskoj dravi. snik drutvenih mrea.
Iako rado i esto itam novine, rasprava o zatiti poda- Najsmenije u svemu tome jeste injenica da to nikada
taka postala mi je prilino optereujua. ini se da se nisam uspeo. Nikako. Moglo bi se rei da se dogodilo
nijedna od zaraenih strana, ni vlada ni kompjuterski sasvim suprotno. Moja pria promenila se iz korena od
aktivisti, ne trudi da zapone pregovore. Ionako iz takvih onog avgustovskog dana prole godine. Ja sam se prome-
razgovora nita nee proistei osim optubi i netrpelji- nio. Tog najtoplijeg dana u proloj godini poelo je moje
vosti. A Snouden je ispriao tako malo o toj temi, zapra- putovanje. Putovanje Alise koja je jednog dana dospela
vo nita, sirotog mladia ostavili su u Moskvi. Ukratko, u zemlju uda i nije mogla da nae put do kue. A zato
nedostajala mi je sutina, nisam vie eleo da ujem nita o se sve to dogodilo? Naravno zato to je Beli Zec koji je
tome. Zapravo, ni vlada nije mnogo doprinela razreenju nosio malecko odelo i veliki depni sat pobudio znatielju
nastale debate, osim u okvirima koji su joj bili politiki u njoj. Sasvim je bilo razumno da potri za njim. Svako
prihvatljivi: sve u svemu, nije uinila nita. bi uinio tako neto. Upravo to dogodilo se meni vrelog
Ravnodunost prema Saveznoj Republici Nemakoj avgustovskog dana. Od toga nije prolo ni etiri meseca.
poeo sam da oseam u trenutku kada je na mesto mini- Kada je Tom doao na ideju da napie knjigu o interne-
stra unutranjih poslova postavljen Hans Peter Fridrih tu, ona je u poetku bila samo apstrakcija: Doi, hajde da
(zapravo, bio sam ravnoduan prema ovoj pojavi). Nakon napiemo knjigu o mranim stranama interneta o Deep
toga u potpunosti sam se distancirao od svega toga kao Webu i slinim stvarima, rekao je naslanjajui take na
to se istraumirani pacijent distancira od tragedije koju drveni sto u kafeu Scena u Berlinu. Navodno se povredio
je preiveo. Iskreno reeno, borba obe strane postala mi na treningu. To svi kau.
je besmislena. Afera prislukivanja je zavrena, objavio Do tog trenutka nisam nita znao o Deep Webu, Tom
je ministar za posebne zadatke Ronald Pofala i Fridrih je proitao neto o tome u novinama. Tome, nisam ba
se vratio iz Sjedinjenih Amerikih Drava praznih ruku. siguran u to, rekao sam stavljajui neto hleba u bezu-
Ostao je samo veiti vapaj aktivista za slobodom. I kada kusnu supu od povra koju je ef kuhinje ukrasio zelenim
bismo dodali jedno ali, odmah bismo postali neprijatelji zainima. Misli li zaista da je to dobra tema? Klimnuo
drave. Zato se divim Martinu Luteru Kingu. je glavom, podigao ruku i naruio espreso. Pogledah
22 Anonimus Deep Web 23

kroz prozor, bila je sredina leta a napolju je grad goreo belenici. Na ekranu laptopa polepljene zbunjujue poru-
od nesnosne vruine, prepun muica koje zuje. Mno- ke iz nekog zbunjujueg perioda. Slika belog zeca na
gi su zbog njih pobegli na more. Naravno da je dobra zidu od cigli. Pored nje kopirane internet stranice na
tema, rekao je Tom s neto supe u ustima. Razmisli kojima se mogu nai informacije o svim vrstama droga
malo: oruje, droga, hakeri. Da, oruje, droga, hakeri, i medicinska objanjenja, olja hladne kafe koja tu stoji
pomislio sam tad sa osmehom na licu. Taj deji entuzija- danima, pisani dokazi o putovanjima na kojima sam
zam sa kojim sam mogao da sagradim kuu na najviem bio. Adresar sa imenima i brojevima telefona, nekoliko
drvetu ili da podignem kredit za otvaranje prvog onlajn fotografija. Ploica sa imenom ostala nakon sastanka u
magazina poinjao je polako da splanjava. Optimistino Upravi kriminalistike policije, izvetaj FBI-ja i uputstvo
raspoloenje. Ali takvo raspoloenje esto nestane usled za instaliranje programa za ifrovanje podataka. Va-
neverovatnog straha od neuspeha kojeg e se godinama ne stvari koje vie upuuju na Deka Trboseka, arlsa
nerado seati svi uesnici tog dogaaja. Ideja je, zapravo, Mensona ili nekog saradnika u Centru za savetovanje
bila dobra, a ja sam eleo da radim s Tomom. Onda je zavisnika od narkotika, nego na novinara. Ponekad se
izustio: Dakle, uiniemo to. Zatim je dodao: Ima zaista zapitam da li sam pri istoj svesti.
etiri meseca. Napomenuo sam mu da je to premalo Tom mi je jednom doneo novinski lanak. U njemu
vremena, on je to vrlo dobro znao. Promrmljao je neto pie da na mranom internetu, koji se pominje u mediji-
o aktuelnoj temi, dok je odlazio, i razgovor je bio zavren. ma, ili na Darknetu kako ga Tom naziva, postoje platfor-
Ni sam ne znam zato. Posmatrajui Toma kako naputa me na kojima moemo da kupimo sve ono to u obinim
kafe oseao sam se kao mlai brat kome je reeno da mora radnjama ne bismo mogli: oruje, heroin, LSD, gljive,
da se popne na drvo visoko deset metara i da pone sa marihuanu ili ketamin, poznat pod imenom ketamin S
gradnjom kuice, da od starijeg brata uzme staru testeru izomer, koji se koristi za umirivanje divljih ivotinja i
i ve napravljene merdevine, dok se ovaj izvlai iz svega pacijenata sa nesnosnim bolovima tokom hitnih ope-
kako bi popuio cigaretu. racija. Ili kako bi se u klubu dobro nafiksali. Silk Road
Meni nije preostalo nita drugo osim straha od vreme- pripada onim sajtovima koji imaju primamljive ponude,
na, roka od tri-etiri meseca, pareta belog hleba, polu- zbog ega me je Tom uputio na Deep Web: naime, to je
praznog tanjira supe od povra i uverenja da e sve to Amazon za trgovinu narkoticima i ostalu ilegalnu robu.
biti prokleto teko izvesti. Umoio sam beli hleb u supu Izgleda veoma uznemirujue, ali na ovom sajtu mogu
i otiao. se nai ubice i seksualne robinje, poznatije kao lutke
Posle etiri meseca pomislio sam: boe moj, trebalo (dolls). Leevi dece sa spaljenim oima koji slue za zado-
bi da povremeno pospremim stan. Bacio sam pogled voljavanje seksualnih potreba. Onda se obian smrtnik
na ebe, samo nakratko, zatim sam se posvetio svojoj zapita ko moe da doe na tako bolesnu ideju. Kada sam
24 Anonimus Deep Web 25

proitao novinski lanak, eleo sam da se uverim svojim za to da picerija zna moje mesto prebivalita. Zaista mi ide
oima da tako neto zaista postoji. na ivce kada iznova moram da ukucavam imejl adresu.
Kod kue sam se odmah bacio na posao: sve ono to Onda je doao avgust i telefon je zazvonio. Bio je to Tom.
nam je potrebno da bismo uli u svet mranog interneta Rekao mi je da radi u Blumenbaru, ogranku izdavake
jeste program, besplatni softver takozvani Tor klijent. kue Aufbau.
Moete ga skinuti sa interneta jer nije mnogo velik, svega Od tada se sve promenilo.
dvadeset pet megabajta. Nije vam potrebno ni dva minuta
da ga skinete ako koristite DSL internet. On sadri brauzer
preko koga surfujete po internetu i program preko kojeg
se povezujete na mreu. Negde sam proitao da bi najpre
trebalo da odemo na internet stranicu koja predstavlja
neku vrstu telefonskog imenika Deep Weba, a zove se
Hidden Wiki. Odatle dospevate u svet sumnjivog trita.
U jednom od tekstova proitao sam da anonimnim pre-
traivanjem interneta postajemo sumnjivi tajnim slu-
bama i kriminalistikoj policiji. Naravno, grohotom sam
se smejao i nisam tome pridavao znaaj. ta je trebalo da
uinim? Kada mi je etiri meseca nakon toga u jednom
od razgovora istraiva takve teorije dokazao pomenute
tvrdnje, ve je bilo kasno. Ali nismo jo stigli dotle.
Stranicu projekta Tor lako je nai, instalacija programa
ne predstavlja nikakav problem. Auriranje i sve je goto-
vo. Do tada sam mislio: ovo i nije tako teko, pronae
mrani internet, isproba ga, pie o tome. Kraj prie.
Do avgusta prole godine imao sam poverenja u navi-
gaciju na mobilnom telefonu, kada nisam mogao da
naem eljenu ulicu, sauvao sam itav ivot u elektron-
skim porukama i smejao se kad mi je jedan od prijatelja
savetovao da ifrujem elektronsku potu i da ne koristim
pretraiva Gugl. Bio sam srean zbog svakog kolaia
(cookies) na koji sam naleteo uostalom, oni su se brinuli