Вы находитесь на странице: 1из 8
Dlui Turean Fiodor, Conducdtorul iM Servicii Publice Cimistia” Prin prezenta, vi comunic cd reprezentantul IM ,Servicii Publice Cimislia” a adus la sediv! SRL_,Gusti-Lux’, spre semnare, un nou contract de furnizare a serviciului public de atimentare cu apa si de canalizaze. Jn acest context va informez cd SRL ,Gusti-Lux”: e contract de furnizare a servicilui de alimentare cu aps incheiat cu iia Servic, Publice Cinsli, in boa cia benetician’ de acest serviciu si achit8 pentru prestares li confaria facturiler eliberate ve furnizor. ave contract de prestare a serviciului de canalizare cu SRL ,Faciia”, in baza carua beneficiae’ de acest serviciu si achitd pentru prestarea lui conform facturilor eiiburare de fernizas Conveacta! nost cu SRL , Fella” este valabil si noud nu ne este clara ceringa iv Servic Pubi.ce Cimistial”de a Incneia contract de furnizare a serviciviui public de canalizace. Aviad vedere cele expus: mai sus, conducindune de prevederite, Code jemtare eu apa sf de canalivare , ne. 303 din 272 din 10.02.1999, Legil nv, 451-24 atin 2061 pivind regiementares grin licentiere a activitagii de intreprinzator. Legit arwine ‘vine sorviiul public de ati ‘.epll ou privire br apa poeebs acces. le veforenasie Ne. $82 din 11,05,2000, Legit cu privire la getitionare nr. 190-x: din 19 wie 1984, Regulamenculyi cu privie la serviciu! public de alimentare cu ap si sprobat prin Hosarirea ANRE nr, 272 din 16.12.2015 si Hot irii ANKE 2.2014 cu privie 1a aprobare Metodologiei de determinare, aprobare si lor pe viciui public de alimentare cv ap’, do canalizare si epurare aapelor uzate, siepntree clucida situatia creatd solicit s8 ne expediati, In forma serisé, motivatia care argumentea’’ legalitetea cerintei IM ,Servicii Publice Cimislia” de s inckoia un agu contract care urovede $i furnizares serviciului public Fi copite sin 18, aplicare a e canalizare tenuiicate de canducstorul IM , Servicit Publice Cimisha”, suns cumente: vuemitoareler a 23 autovindgllor adininisiratiel pubtice locale (cu toate anexele) prin care sa infiisiarea, orgasivevat § Tencponazea serviciulul public ee alimentare cu apé gi de slia ca wdicaroa infrasteucturit tehnico-edilitare aferente acestus canatizare in ar. ¢ Secivia vonsiiuiul oF. Cirnigi privind alegerae forme’ de gestiune a serviciutui gubi Se elimantare cu spd gi de ranelzace, reteagerea serviciulel public de canatizare din yesiunes SRL ,Paclia” si dolegaraa diractd a gestiundrit servicialui public de aliments apa sl ae canatizare catre Tht , Servie#! Publice Cimista ecizia consiliulul or. Cimistia privind incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa gi de canalizare cu IM ,Servici Publice Cimislia” Licenta, eliberata de ANRE, care confirma dreptul operatorului, iM ,,Servicii Publice Cimislia $8 furnizeze serviciul public de alimentare cu apa si serviciul public de canalizare la nivele! orasului Cimislia si <3 anexati conditiile de desfasurare a activitayiilicentiste, care sint parte integranté a licentel - Regulamentul privind indicatorii de calitate a serviciulul public de alimentare cu ap: dic conatizare, aprobat de ANRE, sau, dupa ca2, de autoritatea administratici publi locale 1nformajia privind indicatori de calitate a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare stabilifi pentru or. Cimislia Damarsul iM Servicii Publice Cimislia” cétre ANRE prin care a prezentat calculele tarifelor pentru serviciul public de canalizare prestate de IM Servicii Publice Cimislia” antiu avizare §, respectiv, catre ANRE sau cAtre consiliul or. Cimistia cu salicitarca cea fi aprabate, Avi2ul ANRE privind cuantumurile tarifelor de allmentare cu apa si de canalizare aecesare de a fi aprobate a/v or. Cimislia, determinate de iM Servicii Publice Cimislia" in conformitate cu Metocotogia de determinare, aprobare si aplicare a tarifelor pentru serviciul public ae ali tare ca apa. Deciaéa consitlultsi or. Cimislia sua decizia ANRE privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apa si serviciul public de canalizare , avizate prevantiv de ANRE, determinate in baza calculelor efectuate de iM , Servicii Publice Cin stabiiite conform Metodologiei de determinare, aprobare i aplicare a tarifelor pentiu serviciul public de alimentare cu apa, de canalizare si de epurare a apelor uzate, aprobata prin Hotérrea Consiliulul de ANRE, nr. 741 din 18 decembrie 2014 loformatia privind calftatea apel potabile furnizate consumatorilor in or. Cimisiis de catre IM, Servicii Publice Cimislia” cu anexarea documentelor care confirma colitatea ar {in cazul cind apa nu necorespunde calitatii, atunci solicit si informatia privind nivelul depagii, in apa potabits furnizata, a continutulul de ingredient supusi monitorizaci abligatorii in conformitate cu actele normative sicu standardele in vigoare. Dacé toate acesie documente existd, asta ar confirma cd iM , Servicii Publice Citi deverst operator licentiat, cu acte in regula, care are dreptul legal de a presta s} Servicii public de canalizare, ca are tarifele respective aprobate conforin legii si atunci SRL ,Gusti ~ Lux” ve considera legals cererea IM Servicii Publice Cimislia” si, desigur, in asa conuiti declard cf este de acord s8 incheie cu IM ,Servici Publice Cimislia” un alt contra furnizare 3 serviclului public de alimentare cu aps side canalizare 9. Pct.8., alin. {i} de exclus, iar alin, j)-x) vor deveni: i) - w), 19. Pct.8., alin. (j, dup3 cuvintele ,tarifelor aprobate” de campletat cu fraza , in conformitste cu legislatia”. 11. Pct.8, alin. (k) dupa cuvintele ,si informeze” de completat cu fraza in scris", cuvintele , 4 prezinte” de inlocuit cu ,s& furnizeze, in scris” lar fraza_,Legea priviad serviciul public de alimentare cv apa si de canalizare, Codul Civil si Regulamentul cw privire 'a serviciul public de alimentare cu aps gi de canalizare ” de inlocuit cu fraza , legistatia in viguare a Republicii Moldova" 12. In pet.8., alin, |!) dupa cuvintele ,facturate incorect” de completat cu fraza in termen de tel zile bancare din ziua receptionarii pretentiei (solicitsrii) inaintate de Consumator”, ‘et fraza_,Legea privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, Codul Civil si Regulamentul cu privire fa serviciul public de alimentare cu apa $i de canalizare " de inlocuit cu fraza ,legislatia in viguare a Republicii Moldova’, 13.1 oct.8., alin. (n} de inlocuit cuvintele ,s4 prezinte, cu cuvintele ,s8 citiascd ‘ndicatile contorulyi in scopul facturSrii serviciului public furnizat lunar de cétre operator, datele contorului s8 le indice in factura de plata si s8 inmineze”, 14. in pct, alin. (g) de tniocuit cuvintele ,s8 raspunda in termenele stabilite prin Legea cu privire ia petitionare n:. 19G-XiH din 19 julie 1994 (Monitorul Oficial ai Kepubitc, Moldova, 2003 nr. 6-8, art. 23), cu cuvintele , 8 expedieze rspuns, in scris, in taemenele stabuite in iegisiatie in viguare a Republicii Moldova” 15. Pct.8., alin. (r} de completat cu fraza ,achitind Consumatorului valeare baneascd a Prejudiciului in termen de 40 ile bancare din ziua receptionarii pretentiei (solicitirii) inaintat de acesta’ 46 in pcr, alin. (v) de indicat concret care este metoda, modalitatea si cuantumul reducerii platilor sau de anexat un acord aditional in care si fie descrise acestea, 27. Pet.8. de completat cu alin. (x) cu textul si initieze modificarea si/sau completarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apa si do canalizare si/sau a anexelor acestuia prin acorduri aditionale in cazul in care apar Preveder! nai in actele legislative siin actele normative in domeniu gi s8 le pround Corsuniatorului® Pct.®., alin. (i) de completat dupé cuvintele ,de ape pluviale in sistemul public de ‘canalizare” cu fraza ,din culpa Consumatorului” 45. th oct10., alin. {c] de inlocuit cuvintele , Legii privind serviciul public de alimentare cu apa si de canatizare si de Regulamentul cu privire la serviciul pull de jn acelasi timp, v8 informam ca am studiat modelul contractului propus de 1M ,Servici ublice Cimisli” (care, de fapt, este o copie a clauzelor obligatorii din contractului tip aprobat de ANRE, cu mici completa) si, in eventualitatea incheerii unui nou contract, vi propunem uematoarele modificir si completa la contract, pe care solictém s8 le examninati pentéu 2 semna contractul 1.Pet.3 de completat cu cifra debitului de ap’, avind in vedere ci diametrul conductei este de 20,0 mm iar viteza de curgere este 1,0 m/sec. 2. Pct, alin.(1) va avea urmatoarea redactie ~ ,Calitatea apel potabile trebuie 53 corespunda normetor sanitaro-igienice (de calitate) a apei potabile, aprobate prin HG nr. 334 din 15.08.2007, anexa ar.2, in conformitate cu Regulamentului cu privire la 3 ANRE ar, serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hote 27 din 16.12.2015 in alin, (2) de Inlocuit mm cum? [este vorba de sectiune nu de diametru ), cifra 1,5, m/sec cu 1,0 m/sec si de compietat cu cifrele: 0,000314 m.p. si respectiv 0.0314 m.p. 3 itl contractului cit 51 pct.6, dupa fraza .cu apa”, de completat cu cuvintu! ,potabil’” 4. PeL.7 ve avea urmitoarea redactie - Contractul este incheiat pentru o durata de timp nelimitata, intocmit in doud exemplare, céte un exemplar pentru fiecare parte, si ltr’ in vigoare la data semnaci lui de cdtre ambele parti 5. Pct.8,, alin. (a) va avea urmatoarea redactie — , $8 detind Licenta pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apd si de canalizare i sd furnizeze acest serviciu Consumatorului, la punctul de delimitare, asigurind parametrii fizici si calitativi stabiliti, cu respectarea prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare cu sp3 gi de canatizare, a prevederilor Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare 3 si de canalizare gi a prezentului contract.” 6. Pct.8,, alls, (d) de completat cu ~ ,numdrul hotdririi ANRE ” prin care au fost stabiiti indicatori, de calitate a serviciulul public de alimentare cu apa si de canalizare pentru or. Cimistia gi cu textui: ,gisd asigure corespunderea calitatil apei potabile furnizate normelor sanitaro-igienice (de calitate) a apei potabile, aprobate prin HG nc 934 din 15.08.7007, anexa nr.2” 7 ct, alin, (e) dupid cuvintele,...calitativi stabil” de indicat cancret care sit parametrii fizici si catitativi stabiliti pentru serviciului public de alimentare cu apa gi de canaiizare din or. Cimislia saui de anexat un acord aditional in care sint indicati acestes, 8 in petS., alin. (g) de inlocuit fraza_,,prin mass-media $i/sau prin afigare la scarile blocuritor iocative” cu fraza ,de executare, prin telefon sau prin poigta electronic’) alimentare cu apa si de canalizare, cu cuvintele ,prin telefon sau prin poists ele 7 20. in pet.10., alin. (h) fraza_,,Legii privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, Codului Civil 5! Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apa side canalizare" de inlocuit cu fraza_,,legislatiel in viguare a Republicii Moldova" 21. in pct-10,, alin. (k) de exclus cuvintul ,incheerea” 22. in pet.21,, alin, (b) de exctus cuvintele ,incheerea sau reincheerea’” 23. Pet.12. va avea urmatoarea redacti: , In conformitate cu prevederilelegislatiel in Viguare a Republici Moldova Operatorul va restitui suma perceputd suplimentar de la Consumator, in termen de treizile bancare de la receptionarea pretentiei (solicitsri) si va Feoard prejudicile cauzate Consumatorului in procesul de furnizare a serviciului oubiis ce atimentare cu apa 51 de canalizare, inclusiv in cazul nerespectirii de etre operator a termenelor de furnizare sau de furnizare a acestuiala nivel nesstisfacétor. nerespectini paramotrlor de caltate ai serviciului public de alimentare cu apa si le canalizare si/sau nerespectarii termenului de informare privind arice intrerupere planificacd: de furnizare a serviciulul, achitind Consumatorului valoare bineasca a prejudiciului in termen de 10 rile bancare de la receptionarea pretentiei (solicitiri’) acetuia 74. De completat contractul cu pet.13 cu textul ,in cazul cind Operatorui nu va remedia defectiunile procuse in retelele sale, in termenele stabilite prin actele normative in domeniy, va limita sau intrerupe furnizarea serviciului incalcind prevederile legislatiei si/sau nu va reconecta instalatille interne de apa si de cenalizare ale Consumatorului Ia sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare in termenele prevazute in contract, Operatorul va repara Consumatorului atit prejucliciu! courat cit si venitul ratat de acesta ca urmare a sistarli/imitarii prestariiserviciului de imentare cu apa si de canalizare de catre Operator, achitind Consumatorului valoare ‘adneascé a pagubelor in termen de 10 zile bancare de la receptionarea pretentiei (solicitarii) acestuia, 25, De completat contractul cu pet.14 cu textul ,in cazul cind Operatorul nu va sestitvie suma perceputd suplimentar de la Consumator , nu va repara prejudiciile Cauzate si/sau nu va compensa venitul ratat Consumatorului in termenale stabilice in Pct, pet. 8,22,13 al contractului, Operatorul va plati Consumatorutui o penalitate in marime de 0,5% de la suma neachitata pentru fiecare zi de intirziere. 26, De completat contractul cu pet.15 cu textul ,Operatorul nu va aplica Consumatorului penalitdti pentru neachitarea, in termenul stabilit in factura de platd,'2 serviciului public de alimentare cu apa side canalizare furnizat, in cazul cind factura 2 fost iaminatd Consumatorului cu intirziere iar Consumatorul a achitat serviciile in tile din data priminit facturii” rermmend 27. Pet. 13 devine pet.16, iar pet.14 devine pct.17. 28, De completat contractul cu pet.18 cu textul ,Consumatorul nu poartd réspundere pentru nevespectarea obligayillor contractuale in cazul In care acestea nu sunt datora culpei Consumatorului” 28, Pet.15, alin. 3} de indicat actul normativ care stabileste regulile de exploatare sehnied a instalayiilor interne de aps gi de canalizare ale consumatarului si de completat cu texul ,Operatorul este obligat s8 documenteze acest fapt, intocmind in acest sens un ct, care urmeaz’ 3 fie expediat consumatorului impreund cu avizul de deconectare” 30. in pet. 15, alin, b) de exctus fraza ,..precum si pentru executarea altor lucréri de exploatare, fntretinere, reconstructie, constructie etc.” be exclus pet. 20. 24 de exclus ultima proporitie. 33. Pel. 28 soliciant, consumater careva pldyi pentru incheierea, mecificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractulul de furnizare a serviciului public de alimentare ca 98 si de canalizare” area redactie: ,Operatoral nu este fn drept s8 ceard de Adresa noastrd: Or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare,21. Z, netess creche Directorul SRL ,Gusti-bux= PECIIYBIMKA MOJIOBA Mynmumaasnoe npeanpusrrne -Cepniunit Hyde Susumu REPUBLICA MOLDOVA, fntreprinderea Municipala Servicii Publice Cimisli wtfésdin & "sy ape 2017 lant. — din 24.0 82¢/ SC"Gusti Lux"SRL or. Cimislia bd. Stefan cel Mare 21 Subsermnatul, managerul-sef al IM, Servicii Publice Cima" Fiodor Turcan, examining adresarea SC"Gusti_Lux"SRL far dat si numir, inregistrata de IM,,Servicii Publice Cimiglia™ cu ne. S89 din 2402.2017 privind fumizarea informatie, eliberarea actelor administrative si juridice, ea raspuns la solictarea de contractare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, Va comunic €% aceasta in parte nu poate fi satisf¥euta din urmatoarele temeiuri IM, Servicii Publice Cimislia” este titular de licenta ca operator care fumizeaza servic! public de alimentare cu apa si de canalizare la nivel de oragul Cimislia, actvitatea cirvia se asigurd de cltre Agentia Najionala pentru Reglementare in Energetie& (in_continuare ~ Agentic), care potrvit lit. d)alin.2) art. 7 Legii privind serviciul public de alimentare eu apa si de candlizare nt, 303 din 13.12.2013, este autoritatea care monitorizeaza si controleaed, in modul si in limitelestabilite de lege, respectarea de catre titular de licenje 2 ‘condifilorstabilite pentru desfigurarea actvitatilor icenfat. SC*Gusti Lux"SRL nu este o autoritate public’ (sau privat) cu drept de control al activitji IM, Servicii Publice Cimislia,astfel fumizorul neavind nici obligaie legal de a Va prezenta careva acte asupra activitiii sale, nefiind totodata furnizorilor de informa in procesul asigurdrii accesului 1a informatile oficiale in sensul Legii privind accesul la informatie ne. 982 din 11.05.2000. Tn acest sens, dacd aveti necesitate de informatia in cauza, actvitatea licentiatd a iM, Servieli Publice Cimislia, precum si deciziile Consiiului or. Cimislia asupra activity sale, urmeaza si le solicitati de la organele emitente (Agentie $i Consiliului or. Cimislia). TTotodatd, in respectarea it.) art. 18 a Legii nr. 303 din 13.12.2013, va prezentam informati privind tarfele in vigoare si calitatea apei funizate, Referitor la propunerea de modificare a prevederilor contractuale privind prestarea sctviciului public de alimentare cu apa gi canalizare, va comuniedm e contractul prezentat D- sir corespunde eu contractul-tip aprobat de Agentie, iar in eventuala nevesitate de a opera careva modificdri, va propun si vi adresafi la Agentie, IM, Servicii Publice Cimislia” nefiind in drt de a opera careva modifica. “Totodatl, potrvit lit. b) art. 17 a Legit nr, 303 din 13.12.2013, eonsumatorul are obligasia sd prezinte operatorului datele si documentele necesare pentru inchelerea sau reincheierea contractului privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, fara careva rezerve Potrivit lit ©) alin,(2) art. 24 a Legit nr. 303 din 13.12.2013, se considerd neautor’ furnizare a serviciului, $1 wri conectarile exploatate pind la incheierea contractul de fi tiehidat din contul proprietarului, potrvit art. 24 alin (9) al Legit privind serviciul public Ge_alimemare. cu apa si de canalizare nr. 303 din 13.12.2013 (cheltuelile legate de debrangarea constructilor $i a instalilor neautorizate le suport proprictarit si persoanete indicate le alin. (5) si (6). Anexe: 1, Copia deciziei Consiliului or. Cimistia nt. 9/7 din 06.10.2015. 2, Copia dispozitiai Primarului or. Cimislia nr. 14-d din 26.01.2017. 3, Cepia deeiziei Consiliului or. Cimislia nr 9/9 din 22.12.2016. 4, Copia raportului de incereari nr. 61 din 22.08.2016, Custima, Managerul-sef al IM,Servieit Publice Cimislia” Fiodor Turean REPUBLIQUE DE MOLDOVA / REPUBLICA MOLD: 2 OVA cNo7 AUIS de récoption! fv eer) AVIZ de receptielde livrareiée plate Inscrlere Eooammt (TORUS ss 0 F/o 4]! 2 omar Vie Se v\4 AR. oe — TE swemsa hile peste Few con (fons Ch gE ficarin aon Qe aS ee Pen cs Ul Cini