You are on page 1of 5

Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and


Hezegovina
Unsko-sanski kanton Una-Sana canton
OPINA VELIKA KLADUA Municipality of Velika Kladua
OPINSKI NAELNIK MAYOR OF MUNICIPALITY

_________________________________________________________________________________________________________
Broj: 02-38/2-386/16
Velika Kladua, 16.05.2016. godine
Na osnovu lana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona (Slubeni glasnik Unsko-sanskog
kantona, broj: 8/11), lana 43. Statuta Opine Velika Kladua (Slubeni glasnik Opine Velika Kladua, broj: 12/11), i lana
10. Pravilnika o dodjeli stipendija (Slubeni glasnik Opine Velika Kladua, broj 1/15 i 1/16), te Konane rang liste kandidata
za stipendiju Opine Velika Kladua u akademskoj 2015/2016. godini, broj: 02-38/2-386/16, od 16.05.2016. godine, Opinski
naelnik Opine Velika Kladua, d o n o s i

O D L U K U
o dodjeli stipendija Opine Velika Kladua u akademskoj 2015/2016. godini

lan 1.
Pravo na studentsku stipendiju Opine Velika Kladua u akademskoj 2015/2016. godini ostvarili su studenti koji
ispunjavaju uslove iz Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2015/2016. godini (Slubeni glasnik Opine Velika
Kladua, broj: 1/16) i Pravilnika o dodjeli stipendija (Slubeni glasnik Opine Velika Kladua, broj: 1/15 i 1/6), a koji su
prethodno dostavili svoje prijave sa svim potrebnim podacima i prilozima u roku utvrenom u Javnom konkursu za dodjelu
studentskih stipendija u akademskoj godini 2015/2016. godini i koje je Komisija za dodjelu stipendija uvrstila u Konanu rang
listu kandidata kojima je odobrena stipendija, broj: 02-38/2-386/16, od 13.05.2016. godine.

lan 2.
Pravo na studentsku stipendiju ostvarili su slijedei studenti:
1 Studenti ije se prijave nisu bodovale:
God.
R/b Prezime i ime studenta Osnov Fakultet Odsjek
st.
1 2 3 4 5 6

1. Koti Malvina Stud. sa tjel. ot. Islamski pedagoki fakultet Soc. pedagogija i 4
veim od 60% duhovna skrb
2. Lati Adnan Stud. sa tjel. ot. Tehniki fakultet Elektrotehnika- 2/II
veim od 60% Informatika
3. Libi Nacumi Student bez roditelj. Prirodno-matematiki fakultet Biologija-smjer 3
staranja biohem. i fiziolog.
4. Bai Edin Uenik generacije Mainski fakultet - 1

5. Muhamedagi Faris Pros. ocjena vea Fakultet fizikog vasp. i sporta - 2/II
od 9,5
6. Bai Fikret Pros. ocjena vea Tehniki fakultet Elektroteh.-informat. 4
od 9,5
7. Oegovi Arzumana Deficit. zanimanje Medicinski fakultet - 4
8. Muminovi Nejra Deficit. zanimanje Medicinski fakultet - 2
9. Karaji Denana Deficit. zanimanje Farmaceutski fakultet - 5
10. Brki Fatima Deficit. zanimanje Farmaceutski fakultet - 5
11. Keserovi Selma Deficit. zanimanje Farmaceutski fakultet - 4
12. Karaji Amra Deficit. zanimanje Edukac. rehabilitac. fakultet - 4
13. Kendi Kenan Deficit. zanimanje Edukac. rehabilitac. fakultet - 4
14. Lati Ajla Deficit. zanimanje Edukac. rehabilitac. fakultet - 1
15. Mustedanagi Mirza Deficit. zanimanje Graevinski fakultet Geodezija 4
16. Keserovi Azra Deficit. zanimanje Graevinski fakultet Geodezija 2
17. Muri Benjamin Deficit. zanimanje Graevinski fakultet Geodezija 2
18. Graanin Emrah Deficit. zanimanje Veterinarski fakultet opi 1
19. Mujaki Elma Deficit. zanimanje Arhitektonski fakultet - 4
20. Karaji Elmas Deficit. zanimanje Arhitektonski fakultet - 3
21. Bajramovi EL-Gazija Deficit. zanimanje Arhitektonski fakultet - 2

2 Studenti koji su pravo na stipendiju ostvarili po osnovu dovoljnog broja bodova iz kriterija socijalni status:
Br.
God
R/b Prezime i ime studenta Osnov Fakultet Odsjek Bo
. st.
d
1 2 5 4 5 6 7
1 Mujaki Mersuda Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 3 73
2 Abdi Mirsada Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Soc.ped.i duhov.skrb 4 72
3 Pajazetovi Veldin Socijalni status Pedagoki fakultet Matematika - fizika 1 72
4 Muhelji Sedina Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 3 71
5 Sarajlija Merjema Socijalni status Prirodno-matematiki fakultet Matematika 1 71
6 ogi Haris Socijalni status Pedagoki fakultet Matematika i inform. 3 70
7 Grahovi ejla Socijalni status Ekonomski fakultet Menadment 4 70
8 Doli Amina Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 1 70
9 Klii Neira Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 3 69
10 Dautovi ejla Socijalni status Pedagoki fakultet Razredna nastava 1 69
11 Pajazetovi Senada Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 2 68
12 Halilagi Amira Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Islamska vjeronauka 3 68
13 Pehli Alma Socijalni status Fakultet politikih nauka Socijalni rad 1 67
14 Kantarevi Adnan Socijalni status Ekonomski fakultet - 2 67
15 Doli Lejla Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Soc.ped.i duhov.skrb 2 66
16 elebi Fata Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Soc.ped.i duhov.skrb 3 66
17 Kolji Mirza Socijalni status Pedagoki fakultet Matematika i inform. 3 66
18 Kolji Mirela Socijalni status Pedagoki fakultet Njemaki jezik i knji. 3 66
19 Dizdarevi Sadina Socijalni status Tehniki fakultet Mainski 4 65
20 Alibegi Anesa Socijalni status Pedagoki fakultet Predkolski odgoj 2 65
21 erimovi Azra Socijalni status Prirodno-matematiki fakultet Mikrobiologija 4 63
22 Hai Adisa Socijalni status Fakultet zdrav. studija Fizikalna terapija 1/II 63
23 Sarajlija Haris Socijalni status Fakultet islamskih nauka Teologija 2 63
24 Brki Mirzet Socijalni status Elektrotehniki fakultet Raunar. i inform. 3 62
25 Isakovi Naila Socijalni status Poljoprivredni fakultet - 1 62
26 Isakovi Kasim Socijalni status Poljoprivredni fakultet - 1 62
27 Salki Mirela Socijalni status Pedagoki fakultet Bosanski jezik 4 61
28 Brki Neira Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Islamska vjeronauka 3 61
29 Dizdarevi Sabahudin Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Soc.ped.i duhov.skrb 3 61
30 Tabakovi Fatima Socijalni status Pedagoki fakultet Eng.jezik i knjievnost 4 60
31 Nuhanovi Amra Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Soc.ped.i duhov.skrb 1 60
32 Pilipovi Denisa Socijalni status Filozofski fakultet Psihologija 2/II 60
33 Mujanovi Senita Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Soc.ped.i duhov.skrb 4 59
34 abi Danana Socijalni status Filozofski fakultet Psihologija 2/II 59
35 Karaji Rasim Socijalni status Poljoprivredni fakultet - 3 59
36 Kudi Samra Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 3 58
37 Murti Aida Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 3 58
38 ehi Ibrahim Socijalni status Tehniki fakultet Elektrotehniki 4 58
39 Nuhanovi Mediha Socijalni status Pedagoki fakultet Razredna nastava 2 58
40 Deli Muhamed Socijalni status Saobraaj i komunikac. Saobraajni 1 57
41 Ferki Nermana Socijalni status Ekonomski fakultet - 4 57
42 Bai Osman Socijalni status Tehniki fakultet Drvno-industrijski 1 57
43 Keki Emira Socijalni status Tehniki fakultet Graevinski 3 57
44 Rizvanovi Asima Socijalni status Tehniki fakultet Tekstilni dizajn 3 56
45 Abdi Jasmin Socijalni status Biotehniki fakultet umarstvo 1 56
46 Mustedanagi Nasiha Socijalni status Tehniki fakultet Graevinski 4 56
47 Murti Edin Socijalni status Tehniki fakultet Drvno-industrijski 1 56
48 Galijaevi Ezana Socijalni status Fakultet zdrav.studija Radioloka tehnologija 3 56
49 Huidi Elvedina Socijalni status Ekonomski fakultet - 1 56
50 Muri Kenan Socijalni status Ekonomski fakultet - 1 55
51 akanovi Nejla Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 1 55
52 Huremovi Emelita Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 2 55
53 Dani Jasmina Socijalni status Pravni fakultet - 4 55
54 Deli Medis Socijalni status Tehniki fakultet Drvno-industrijski 3 54
55 ogi Aida Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Soc.ped.i duhov.skrb 2 54
56 ehi Hasiba Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 2 54
57 Omeragi Denajla Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 1 54
58 Eki Jasmina Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Islamska vjeronauka 1 54
59 Dizdarevi Nermina Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 4 53
60 Duranovi Edina Socijalni status Tehniki fakultet Graevinski 5 53
61 Dani Melvin Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 1 53
62 Huidi Aida Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 2 53
63 Eki Almina Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Islamska vjeronauka 1 52
64 Ljubijanki Amila Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 3 52
65 Sefi Anes Socijalni status Ekonomski fakultet - 4 51
66 Bajramovi Mersiha Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Soc.ped.i duhov.skrb 3 51
67 uvi Adela Socijalni status Biotehniki Prehrambeni 1 51
68 Nadarevi Fikreta Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 3 50
69 Mujanovi Amra Socijalni status Tehniki fakultet Tekstilni 4 50
70 Dizdarevi Amir Socijalni status Ekonomski fakultet 2 50
71 Galijaevi Neira Socijalni status Tehniki fakultet Tekstilni 1 50
72 Suljanovi Abdurrahman Socijalni status Pedagoki Fakultet Matematika - fizika 1 50
73 Suljanovi Ibrahim Socijalni status Tehniki fakultet Elektrotehnika 4 50
74 ati Zlata Socijalni status Tehniki fakultet Mainski 3 50
75 Ali Denisa Socijalni status Stomatoloki fakultet Opi 5 49
76 Nezirevi Anel Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Soc.ped.i duhov.skrb 3 49
77 Rami Rahela Socijalni status Pravni fakultet - 4 49
78 Brki Almir Socijalni status Ekonomski fakultet - 3 49
79 Esmerovi Aldiana Socijalni status Tehniki fakultet Tekstilni 4 49
80 Delanovi Sinan Socijalni status Tehniki fakultet Mainski 3 49
81 Velagi Zinajda Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 1 49
82 Abdi Denis Socijalni status Prirodno-matematiki fakultet Geografija 3 49
83 Murti Elvedina Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 1 49
84 Keleevi Romina Socijalni status Farmaceutski fakultet - 3 49
85 Pajazetovi Amra Socijalni status Stomatoloki fakultet opi 3 48
86 Beguli Zahir Socijalni status Prirodno-matematiki fakultet Fizika 2 48
87 Murti Adnan Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Islamska vjeronauka 1 47
88 Alagi Munib Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 3 47
89 Pilipovi erif Socijalni status Ekonomski fakultet - 4 47
90 Holi Almir Socijalni status Tehniki fakultet Elektrotehniki 1 47
91 Dizdarevi Alma Socijalni status Filozofski fakultet Psihologija 2/II 47
92 Kudi Arnela Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 1 47
93 Mainovi ana Socijalni status Ekonomski fakultet Men. i poduzetnitvo 3 47
94 Musi Ajka Socijalni status Ekonomski fakultet - 1 46
95 Muinovi eherzada Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Islamska vjeronauka 1 46
96 Kantarevi Dijana Socijalni status Pravni fakultet - 4 45
97 Doli Dalila Socijalni status Pravni fakultet - 4 44
98 Imerovski Jasmin Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 3 44
99 Dihanovi Elvedin Socijalni status Fakultet inf. tehnologija - 1 44
10 Hrni Haris Socijalni status Ekonomski fakultet - 2 44
0
10 Halki Sebina Socijalni status Filozofski fakultet Socijalni rad 1 43
1
10 abanagi Emina Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 2 43
2
10 Huidi Majda Socijalni status Pedagoki Fakultet Bosanski jezik 3 43
3
10 Dizdarevi Adnana Socijalni status Ekonomski fakultet - 2 43
4
10 Deli Adem Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 2 43
5
10 Sefi Adna Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Soc.ped.i duhov.skrb 4 42
6
10 Durakovi Bakir Socijalni status Prirodno-matematiki fakultet Nastavniki 3 42
7
10 Meinovi Emina Socijalni status Islamski pedagoki fakultet Islamska vjeronauka 3 42
8
10 Groi Dinka Socijalni status Medicinski fakultet Odsjek zdravst. studija 4 42
9
110 Pajazetovi Senita Socijalni status Ekonomski fakultet - 1 41
111 Koti Fatima Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 3 41
112 Miljkovi Ilda Socijalni status Fakultet za kriminalistiku Sigurnosne studije 4 41
113 Karaji Denana Socijalni status Pedagoki fakultet Engleski jezik i knji. 1 41
114 Murgi Merima Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 3 41
115 Graanin Ajla Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 3 40
116 uvi Aida Socijalni status Fakultet zdrav. studija Laboratorijska tehnol. 2 40
117 Galijaevi Amra Socijalni status Graevinski fakultet Hidrotehnika 2 40
118 erimovi Mirnes Socijalni status Edukacijsko-rehabilitacijski Logopedija i audiologija 1 40
119 Veli Rasim Socijalni status Pedagoki fakultet Matematika i fizika 1 39

lan 3.
Pravo na studentsku stipendiju nisu ostvarili studenti koji nisu ispunili kriterije utvrene Odlukom o stipendiranju
studenata u akademskoj 2015/2016. godini (Slubeni glasnik Opine Velika Kladua, broj: 1/16) i Pravilnikom o dodjeli
stipendija (Slubeni glasnik Opine Velika Kladua, broj: 1/15 i 1/16) i koji nisu dostavili svoje prijave sa svim potrebnim
podacima i prilozima u roku utvrenom u Javnom konkursu za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2015/2016.
godini.

1. Studenti koji nisu ostvarili pravo na stipendiju iz razloga navedenih u lanu 8. stav 3. Pravilnika o dodjeli stipendija (Slubeni
glasnik Opine Velika Kladua, broj: 1/15 i 1/16), odnosno koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na osnovu kriterija socijalni
status:

R/b Prezime i ime studenta Osnov Fakultet Odsjek Go Br.


d bod
st. .
1 2 3 4 5 6 7
1 Mujanovi Amel Socijalni status Saobraaj i komunikac. Saobraajni 2 39
2 Graanin Jasna Socijalni status Ekonomski fakultet - 1 38
3 Zahirovi Jasmina Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 3 38
4 Mei Emina Socijalni status Pedagoki fakultet Predkolski odgoj 1 38
5 Muminovi Faris Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 3 38
6 Veli eherzada Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 1 37
7 Kordi Mehmed Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 3 36
8 Alibegi Alisa Socijalni status Arhitektonski fakultet Geodezija 1 36
9 Miljkovi Ammar Socijalni status Pravni fakultet - 1 35
10 oragi Admir Socijalni status Pedagoki fakultet Bosanski jezik 2 35
11 Galijaevi Denis Socijalni status Tehnoloki fakultet - 2 34
12 Kajtazovi Admir Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 3 34
13 Bajrektarevi Sabina Socijalni status Pravni fakultet - 4 34
14 auevi Sandina Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 1 34
15 Nuhanovi Denan Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 3 34
16 Mujki Nisvet Socijalni status Fakultet inf. tehnologija - 1 34
17 Rahmanovi Enisa Socijalni status Pedagoki Fakultet Matematika - fizika 2 34
18 Suljanovi Velma Socijalni status Farmaceutski fakultet - 1 34
19 Keki Bilal Socijalni status Fakultet politikih nauka Sociologija 1 33
20 Dizdarevi Izet Socijalni status Pedagoki fakultet Tjelesnio odgoj i sport 2 33
21 emi Fikret Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 1 32
22 abi Armin Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 1 32
23 Veljai Anesa Socijalni status Ekonomski fakultet - 2 32
24 Deli Edina Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 2 32
25 Kajtazovi Ajla Socijalni status Farmaceutski fakultet - 3 32
26 Rizvi Zemina Socijalni status Visoka zdravst. kola Sanitarno ininjerstvo 2 30
27 Muri Ilma Socijalni status Pedagoki Fakultet Bosanski jezik 2 29
28 Kurtovi Semra Socijalni status Fakultet politikih nauka Socijalni rad 2 28
29 Roi Sulvana Socijalni status Graevinski fakultet Graevinarstvo 3 27
30 Rizvi Denis Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 1 26
31 Keserovi Ezana Socijalni status Farmaceutski fakultet - 3 26
32 Oki Emrah Socijalni status Fakultet inf. tehnologija - 1 24
33 Husi Amina Socijalni status Edukacijsko-rehabilitacijski Specijalna edukacija 1 24
34 Sarajlija Aida Socijalni status Fakultet inf. tehnologija - 1 22
35 Pajazetovi Emil Socijalni status Ekonomski fakultet - 2 18
36 Mujagi Adel Socijalni status Stomatoloki fakultet - 1 18
37 Mehi Mejrem Socijalni status Saobraaj i komunikac. Saobraajni 2 17
38 Aleevi Safet Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 1 16
39 Beganovi Dinko Socijalni status Visoka zdravst. kola Sestrinstvo 3 16
40 Aleevi Medis Socijalni status Biotehniki fakultet Poljoprivredni 1 16
41 Al-Imari Muhamed Socijalni status Farmaceutski fakultet - 2 16
42 Pajazetovi Lejla Socijalni status Pedagoki fakultet Predkolski odgoj 1 12

2. Studenti koji nisu ostvarili pravo na stipendiju iz razloga navedenih u lanu 8. stav 4. Pravilnika o dodjeli stipendija (Slubeni
glasnik Opine Velika Kladua, broj: 1/15 i 1/16), odnosno koji nisu ispunili ope uvjete iz Javnog konkursa i ije prijave nisu
bile potpune ili blagovremene:
Prezime i ime God
R/b Osnov Fakultet Odsjek Razlog
studenta . st.
1 2 3 4 5 6 7
1. Kudi Haris Uenik generacije Burch-Fak. Za in. Elektrotehmika 1 Privatni fakultet
I informa. studije
2. ati Hasan Socijalni sluaj Internacionalni Fakultet za 3 Privatni fakultet
univerzitet BD menadment
3. Babi Adela Socijalni sluaj Fakultet Radiologija 2 Nekompletna
zdravstvenih studija dokumentacija
4. oragi Denana Socijalni sluaj Pravni - 3 Nema prijavljen boravak na
podr. Opine V.Kladua u
neprekidnom trajanju od 5
godina

lan 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se na slubenoj internet stranici Opine Velika Kladua, internet
stranici Radio televizije Velika Kladua i oglasnoj tabli Opine Velika Kladua.
Na ovu Odluku doputena je alba koja se izjavljuje Komisiji za albe Opinskog vijea Opine Velika Kladua u roku od
petnaest dana od dana objavljivanja Odluke.
Odluka Komisije za albe je konana.

lan 5.
Po konanosti ove Odluke sa korisnicima stipendije zakljuit e se Ugovor o stipendiranju u skladu sa lanom 17. Pravilnika
o dodjeli stipendija (Slubeni glasnik Opine Velika Kladua, broj: 1/15 i 1/16).

Opinski naelnik
Edin Behri, mag. oec.