Вы находитесь на странице: 1из 4

,RACT

G4 lgtr.#d '
.1--

frEGf,s T#eARu A P,ARTII SOCIATE ':= t

f.r
(a:

ORIGINAL-UT,

mun. Ch-isindu anul doud mii ;aisprezece,


* ddudzeci;i ciUa;i q'ugast

Subsemnalii:
^ta. lntreprinde{ea cu,: Cppial Striin, "AI"B, CLASIIA". Societatea cir
Rdspundere fimitati finregistrate la lrg.rr.)010, nu.o5rul dejdeniificaru.au ,rr, . coil
ftscal 1010600,040'18U, cu sediul pe adr.gsa: Repu.bli.ca Moldova, mun; Chigindu, bd. Dacia,
B0/3'.denurniti -in cor-rtlnuarg ,,VAnzitor'1,-in perEo.aqa adrninistralo,rului cet: Elrtagaev
care 20010?85?2969,
str;, Luieafd'rul,.rir. 4, .ci
..: =
_l._-,:-: - _i
a-:.t. :.--" ,r-.. :

,.:
lFtY PETROL" (inregististd: la 27 p;.zo1,6,
nuurdruJ de identificaie Ae'iiai -ebh fiscai r-OlOOooolrzlvA;, .u sediui p* Republica
"d..ru,
Moidova, -un'C_hi'$ir-rdu,^ bd. nacia,' go7s,, denumiib- in".ontinudie ,,Cumpiriforl'; fn
pbrsoan4 administratorul,ui cit. Guryits Filibp, nlscut ia rr.ir-rg7i;:cetlEqa.rit,stut*t.o.
Unite. ale Americii,,f:osesor'1l .pagapditu-lui P-[ISA nr.+igg;z+gz el,rberat.la.31-,05:20i1,
care aclioneazd in baia Statutului, pe de o'alti partc, declarind urmitoarele:
'

r consirnldmintul-lornu este.viciati
.qon$tiirr}ea7{.acfiunile'.salq9ipot{irija'cuele;
r prezentul contract nu'este incheiat din cauza unui concUrs de implejuriri grele sa
in urma constringerii prin violenld fiz.icl sau psihicd;
o delin imputernicir'i depline pentru incheierea contractului,

ul" a cumperat partea sociald in mirime de 13


3 633 637,8 MDL (trei milioane gase sute
pte lei 9i optzeci bani), in capitalul social al
D L I N G ", in r e gi s tr at d la, 23,,0 5 .20 L 4, n u ni i ru l
; thr&

de identificare de stat - cod fiscal 101-46000L7691., cu sediul pe adresa: Republic


mun. Chiginiu, bd. Dacia, B0/3 [in continuare "societate").
'":1
Capitalul social
2. uaPILqrul
!r JUUl4l al "Societifii"
4l JULrsLallr la
rd data
ll(lLd incheierii
llILllE,.IEl ll prezentului
PI trZErrLLlrul contract
LUIILI clLL l-UI\U!f.lL|'Ilg,l' .4,.
!ii
Lu:

':h' $:'3:-
-"'"{'.=V,,^
27 951060 MDL [douizeci gi gapte milioane noui sute cincizeci $i unu mii saizeci lei). :'J?rz+ +"

3. Totodati, se are in vedere ci ,,Cumpdrdtorul" dobAndegte dreptul de proprietate asupra


plrlii sociale mentionate in pct. 1 al prezentului contract, gi care intri in vigoare din
momentul semnirii acestuia.
4. Partea sociald indicati in pct. L al prezentului contract aparline "Vinzdtorului" cu drept
de proprietate in baza Certificatului piryii sociale nr.1 din 25.08.201,6 9i Extrasului din
Registrul de stat al persoanelor juridice, care este elibrat de Camera inregistririi de Stat i.S.
pe lingi Ministerul Justiliei R.M, nr.17145 din 25.08.20L6.
5. Partea sociald indicati in pct.1 al.prezentului contract se vinde la pretul de 10 824 OOO

MDL (zece milioane opt sute doudzeci gi patru mii lei), care se achiti "Vinzdtorului" de
citre "Cumpiritor" prin transfer bancar la ziua semndrii prezentului contract. Noi, pirlile
contractante, declarlm, ci prelul menlionat este prelul real al convenfiei. Notarul ne-a
adus la cunogtin!fl prevederile art.50 al Legii Republicii Moldova <Cu privire la notariat > gi
ne asumdm toate consecinlele ce decurg din aceasta.

6. ,,Vinzitorul", a declarat cI prelul indicat in pct.5 al prezentului contract este intemeiat,


rezonabil gi coincide cu valoarea reali a activelor vindute, ;i ci la data incheierii
prezentului contract Partea socialll menlionatd in pct.1 al prezentului contract a fost
depusi de el integral, nu este sechestratS, gajati gi nu formeazl obiectul vreunui unui
litigiu, nu existl persoane terte care ar putea la ea pretinde gi garanteazd Cumpiritorului
contra oricirei evicliuni totale sau parliale ce s-ar ivi in viitor.
7. "Cump{ritorul" a declarat ci este cunoscut cu starea organizatoricl gi economico-
financiari a "Societilii". El cunoagte, accepti gi se obligi si respecte: actul Constitutiv al
"Societitii", toate actele juridice incJneiate, obligaliile asumate de citre "societate" fali de
persoanele terte.
B. Notarul a explicat plrlilor continutul art. art. L4B - 152 Cod Civil al Republicii Moldova.
9. Pirlile au declarat notarului cd prezentul contract corespunde intocmai voinlei gi

intereselor lor, dispun de capacitate juridici civili in deplini mdsuri; lipsesc circumstanfe
care ar putea impune incheierea tranzacliei pe condilii dezavantajoase; cunosc, inleleg gi se

obligl si repecte conditrile prezentului contract, informalia gi actele communicate gi depuse

de ei sunt complete gi veridice.


;
I

I
Chiginiu, bd. D. Cantemir, nr. If L, iar celelalte vor fi eliberate cite un exemplar pentru
jI
fiecare din pdr,fi, gi un exemplarpentu Camera inregistrdrii de Stat.
ll'
T_,
12. Dreptul de proprietate urmeaz[ a fi inregistrat in Registrul de Stat al persoanelor
juridice linut de Camera inregistrdrii de Stat.
Din motiv cd cet, Ertagaev Egor nu posedd limba de stat, textul contractului i-a fost
tradus oral tn limba rusd de cdtre notarul public OIga Bondarciuc.

Semniturile:

eLhspt"

fo,r,,oud

Cumpiritor
REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL public Olga Bondarciuc

Sediul biroului: mun. ChiginIu, bd. D. Cantemir, nr. L/1.

anul doui mii gaisprezece, douizeci gi cinci august.


i
J

*rt Eu, notar public, Olga Bondarciuc, autentific prezentul contract gilegalizez exactitatea
G
t
I traducerii verbale a conlinutului contractului efectuati de mine din limba de stat in limba
F
rusd.

La sediul biroului s-au prezentat pirlilae: administratorul intreprinderii cu Capital


Striin "AIR CLASICA" Societatea r:u Rispundere Limitati - cet, Ertagaev Egor, care
aclioneazi in baza Statutului, gi administratorul Soceitilii cu Rispundere Limitatd "FLY
PETROL" - cet. Gurvits lFilipp, care acfioneazi in baza Statutului, care au cerut intocmirea
prezentului contract gi duLpi ce le-amL citit gi tradus verbal conlinutul contractului din limba
de stat in limba rusi, plrfile fiind cunoscute cu confinutul gi efectele acestuia, l-au semnat
in prezenla mea, confirmind prin aceasta incheierea prezentului contract.

Identitatea pirlilor a fost stabiliti. Capacitatea juridicl a intreprinderii cu Capital


Striin "AIR CLASICA" Societatea cu Rispundere Limitati, Soceitefli cu Rispundere
Limitati "FLY PETROL", capacitatea de exerciliu gi imputernicirile reprezentantului,
precum gi dreptul de proprietate asupra pirlii sociale instriinate au fost verificate.

S-ainregistratcu n . UA*Z
S-a incasat taxa de xat J/fuJrci

S-a perceput plata pentru serviciul notarial /OeZ 7 bi

Olga Bondarciuc