Вы находитесь на странице: 1из 6

1 John

The purpose of this apparatus is to show all variation within Family 35, for 1 John, as identified by a
complete collation of the following forty-two representative MSS18, 35, 141, 149, 201, 204, 328, 386,
394, 432, 604, 757, 824, 928, 986, 1072, 1075, 1100, 1248, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1754,
1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1876, 1892, 1897, 2221, 2352, 2431, 2466, 2554, 2587, 2626 and 2723.
The first reading is that of the family and represents the vote of all the collated MSS (listed above) that
are not identified as having a variant. 204, 824, 1100 and 2554 have no variants.

IWANNOU A1
[Prologue]
1)1 {O h=n apV archj( o] akhkoamen( o] e`wrakamen toij ofqalmoij h`mwn( o] eqeasameqa kai ai`
ceirej h`mwn eyhlafhsan peri tou logou thj Zwhj2 kai h` Zwh efanerwqh( kai e`wrakamen
kai marturoumen kai apaggellomen u`min2 thn3 Zwhn thn aiwnion4 h`tij h=n proj ton Patera
kai efanerwqh h`min53 o] e`wrakamen kai akhkoamen6 apaggellomen7 u`min(8 i`na kai u`meij
koinwnian echte meqV h`mwn\ kai h` koinwnia de h` h`metera meta tou Patroj kai meta9 tou
Ui`ou autou( Ihsou Cristou) 4 Kai( tauta grafomen u`min i`na h` cara h`mwn10 h= peplhrwmenh)
[The conditions of fellowship]
[God is light]
1)5 Kai estin au`th11 h` aggelia h]n akhkoamen apV autou kai anaggellomen u`min( o`ti o` Qeoj
fwj estin kai skotia en autw ouk estin oudemia) 6 Ean eipwmen o`ti12 koinwnian ecomen13
metV autou kai en tw skotei peripatoumen(14 yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian) 7 Ean
de en tw fwti peripatwmen15 w`j autoj estin en tw fwti( koinwnian ecomen metV allhlwn(
kai to ai`ma Ihsou Cristou tou Ui`ou autou kaqarizei h`maj apo pashj a`martiaj)
[God forgives confessed sin]
8 Ean eipwmen o`ti a`martian ouk ecomen( e`autouj planwmen kai h`16 Alhqeia ouk
estin en h`min) 9 Ean o`mologwmen taj a`martiaj h`mwn( pistoj estin kai dikaioj i`na afh17
h`min taj a`martiaj kai kaqarish h`maj apo pashj adikiaj) 10 Ean eipwmen o`ti ouc
h`marthkamen( yeusthn poioumen auton kai o` logoj autou ouk estin en h`min)
[Jesus Christ is our Advocate]
2)1 Teknia mou( tauta grafw u`min i`na mh a`marthte\ kai ean tij a`marth( Paraklhton
ecomen proj ton Patera( Ihsoun Criston dikaion 2kai autoj i`lasmoj estin peri twn
a`martiwn h`mwn\ ou peri twn h`meterwn de monon18 alla kai peri o`lou tou kosmou)
[We must keep His commandments]

1
Both the Text and the apparatus are the responsibility of Wilbur N. Pickering, ThM PhD, .
2
umin || --- 986
3
thn || --- 386
4
zwhn thn aiwnion || ~ 31 2466
5
hmin || umin 1897
6
kai akhkoamen || --- 1754 [homoioteleuton]
7
apaggellomen || apaggelomen 1768
8
umin || hmin 149
9
meta || --- 1732
10
hmwn || umwn [41%] 432,604,1768
11
estin auth || ~ 21 [22%] 328,2221
12
oti || --- 1897
13
ecomen || ecwmen [14%] 1249
14
peripatoumen 18,35,141,204,386,824,1100,1725,1732,1754,1761,1865,1876,1897,2221,2466,2554,2626,2723
peripatwmen [71%] 149,201,328,394,432,604,757,928,986,1072,1075,1248,1249,1503,1548,1637,1768,1855,1892,2352,2431,2587 || 1864 has
a strange shape, like it is trying to be both forms at onceit is neither a normal w nor a normal ou.
15
yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian ean de en tw fwti peripatwmen || --- 1248 (an obvious case of
homoioteleuton)
16
h || --- 1248
17
afh || afih 986
18
monon || monwn [13%] 1876
1
1 John

3 Kai en toutw ginwskomen o`ti egnwkamen auton(1 ean taj entolaj autou thrwmen)
4 ~O legwn( ~~Egnwka autonVV( kai taj entolaj autou mh thrwn( yeusthj estin kai en toutw
h` alhqeia ouk estin) 5 {Oj dV an thrh autou ton logon( alhqwj en toutw h` agaph tou Qeou
teteleiwtai en toutw ginwskomen o`ti en autw esmen) 6 ~O legwn en autw menein ofeilei
kaqwj ekeinoj periepathsen kai autoj ou`twj2 peripatein)
[An old/new commandment]
7 Adelfoi( ouk entolhn kainhn grafw u`min( allV entolhn palaian h]n eicete apV
archj\ h` entolh h` palaia estin o` logoj o]n hkousate apV archj) 8 Palin( entolhn kainhn
grafw u`min( o[ estin alhqej en autw kai en u`min( o`ti h` skotia paragetai kai to fwj to
alhqinon hdh3 fainei) 9 ~O legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th
skotia estin e`wj arti) 10 ~O agapwn ton adelfon autou4 en tw fwti me,nei( kai skandalon
en autw ouk estin) 11 ~O de miswn ton adelfon autou en th skotia estin5 kai en th skotia6
peripatei\ kai ouk oiden7 pou u`pagei o`ti h` skotia etuflwsen touj ofqalmouj autou)
[Look out for the emeny!]
[A bit of poetry]
2)12 Grafw u`min teknia( o`ti afewntai u`min8 ai` a`martiai dia to onoma autou 13grafw
u`min paterej( o`ti egnwkate ton apV archj\ grafw u`min neaniskoi( o`ti nenikhkate9 ton
ponhron\ grafw u`min paidia( o`ti egnwkate ton Patera14 egraya u`min paterej( o`ti10
egnwkate ton apV archj\ egraya u`min neaniskoi( o`ti iscuroi este( kai o` logoj tou Qeou en
u`min menei kai nenikhkate ton ponhron)
[We must not love the world]
15 Mh agapate ton kosmon( mhde ta en tw11 kosmw\ ean tij agapa ton kosmon( ouk
estin h` agaph tou Patroj en autw) 16 ~Oti pan to12 en tw kosmwh` epiqumia thj sarkoj
kai h` epiqumia twn ofqalmwn kai h` alazoneia13 tou biououk estin ek tou Patroj allV ek
tou kosmou estin) 17 Kai o` kosmoj paragetai( kai h` epiqumia autou( o` de poiwn to qelhma
tou Qeou me,nei eij ton aiwna)
[A bunch of little antichrists]
18 Paidia( escath w`ra estin( kai kaqwj hkousate o`ti o` Anticristoj ercetai( kai
nun anticristoi14 polloi gegonasin( o`qen ginwskomen o`ti escath w`ra estin) 19 Ex h`mwn
exhlqon allV ouk hsan15 ex h`mwn( ei gar hsan ex h`mwn( memenhkeisan an meqV h`mwnallV i`na
fanerwqwsin( o`ti ouk eisin pantej ex h`mwn)
20 Kai u`meij Crisma ecete apo tou ~Agiou kai oidate panta) 21 Ouk egraya u`min
o`ti ouk oidate thn alhqeian( allV o`ti oidate authn( kai o`ti pan yeudoj ek thj Alhqeiaj ouk
estin)
[We must abide in the Truth]

1
auton || autwn 1754
2
outwj || outoj 2431
3
hdh || hdei 1754
4
autou 1892c || --- 1892
5
1761 omits ewj arti o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin o de
miswn ton adelfon autou en th skotia estin [homoioteleuton]
6
1754 omits estin kai en th skotia [homoioteleuton]
7
oiden || eiden [12%] 18,149,201
8
umin || umwn 394
9
nenikhkate || enikhkate 1248
10
oti || ote 149
11
tw || --- 604,1725,1768
12
to || tw [1%] 149,201
13
alazoneia || alazwneia 1876
14
anticristoi || anticrhstoi 2431
15
hsan || hkousan 1248
2
1 John

22 Ti,j estin o` yeusthj ei mh o` arnoumenoj o`ti Ihsouj ouk estin o` Cristoj? Ou`toj
estin o` Anticristoj(1 o` arnoumenoj ton Patera kai ton Ui`on) 23 Paj o` arnoumenoj ton
Ui`on oude ton Patera ecei)2 24 ~Umeij oun( o] hkousate apV archj en u`min menetw\ ean en3
u`min meinh o] apV archj hkousate( kai u`meij en tw Patri kai en tw Ui`w meneite)
25 Kai au`th estin h` epaggelia h]n autoj ephggeilato h`min thn4 zwhn thn aiwnion)
26 Tauta egraya u`min peri twn planwntwn u`maj\ 27 kai u`meij( to Crisma o] elabete apV
autou en u`min me,nei( kai ou creian ecete i`na tij didaskh5 u`maj\ allV w`j to auto Crisma
didaskei u`maj6 peri pantwn( kai alhqej estin kai ouk estin yeudojkai kaqwj edidaxen
u`maj( meneite en autw)
[Remember the accounting at our Lords return]
2)28 Kai nun( teknia( menete7 en autw( i`na o`tan fanerwqh ecwmen8 parrhsian kai mh
aiscunqwmen apV autou en th parousia autou) 29 Ean9 eidhte o`ti dikaioj estin( ginwskete
o`ti paj o` poiwn thn dikaiosunhn ex autou gegennhtai)10
[We are children of God]
3)1 Idete potaphn agaphn dedwken h`min o` Pathr( i`na tekna Qeou klhqwmen Dia
touto o` kosmoj ou ginwskei h`maj(11 o`ti ouk egnw auton)
2 Agaphtoi( nun tekna Qeou esmen kai oupw efanerwqh ti, esomeqa(12 oidamen de o`ti
ean fanerwqh o`moioi autw esomeqa( o`ti oyomeqa auton kaqwj estin 3kai paj o` ecwn thn
elpida tauthn epV autw a`gnizei e`auton(13 kaqwj ekeinoj a`gnoj estin)
[Whoever abides in Him does not sin]
4 Paj o` poiwn thn a`martian kai thn anomian poiei\ kai h` a`martia estin h` anomia)
5 Kai oidate o`ti ekeinoj efanerwqh i`na taj a`martiaj h`mwn14 arhkai a`martia en autw ouk
estin) 6 Paj o` en autw menwn ouc a`martanei\ kai(15 paj o` a`martanwn ouc e`wraken auton
oude egnwken auton)
7 Teknia( mhdeij planatw u`maj\ o` poiwn thn dikaiosunhn dikaioj estin( kaqwj
ekeinoj dikaioj estin)16 8 ~O poiwn thn a`martian ek tou diabolou estin( o`ti apV archj17 o`
diaboloj a`martanei) Eij touto efanerwqh o` Ui`oj tou Qeou i`na lush ta erga tou diabolou)
9 Paj o` gegennhmenoj18 ek tou Qeou a`martian ou poiei( o`ti sperma autou en autw me,nei\
kai( ou dunatai a`martanein o`ti ek tou Qeou gegennhtai)
[Children of God X children of the devil]
10 En toutw fanera estin ta tekna tou Qeou kai ta tekna tou diabolou paj o` mh
poiwn19 dikaiosunhn ouk estin ek tou Qeou( kai o` mh agapwn ton adelfon autou) 11 ~Oti
au`th estin h` aggelia h]n hkousate apV archj( i`na agapwmen allhlouj 12ou kaqwj Kain( ek

1
anticristoj || anticrhstoj 1725
2
ecei || 1 o omologwn ton uion kai ton patera ecei (20.8%) 1768m
3
en || --- [2%] 328,986
4
thn 1072c || --- [5%] 18,1072
5
didaskh || didaskei [28%] 1876
6
all wj to auto crisma didaskei umaj 1865c || --- 1865,2723 (a clear case of homoioteleuton)
7
menete || meneite 1754
8
ecwmen || ecomen 2431
9
ean || 1 de 986
10
gegennhtai 328c,1637c,1768c || gegenhtai [30%] 328,432,1637,1768,2466
11
hmaj || umaj [63.5%] 141,1892
12
esomeqa || eswmeqa 1754 (twice)
13
eauton || eautwn 1754
14
hmwn || --- [4.2%] 1732
15
kai 35c || --- [80%] 35
16
kaqwj ekeinoj dikaioj estin || --- 141 (an easy case of homoioteleuton)
17
ap archj || --- 141
18
gegennhmenoj || gegenhmenoj [15%] 149,2466
19
poiwn || 1 thn [18%] 1761
3
1 John

tou ponhrou h=n kai esfaxen ton adelfon autou) Kai carin ti,noj1 esfaxen auton? ~Oti ta
erga autou ponhra h=n( ta de tou adelfou autou dikaia)
13 Mh qaumazete( adelfoi mou( ei misei u`maj2 o` kosmoj) 14 ~Hmeij oidamen o`ti
metabebhkamen ek tou qanatou eij thn zwhn o`ti agapwmen touj adelfouj\ o` mh agapwn ton
adelfon me,nei en tw qanatw) 15 Paj3 o` miswn ton adelfon autou anqrwpoktonoj estin( kai
oidate o`ti4 paj anqrwpoktonoj5 ouk ecei zwhn aiwnion en e`autw6 menousan)
[Love in deed and truth]
16 En toutw egnwkamen thn agaphn o`ti ekeinoj u`per h`mwn thn yuchn autou eqhken\
kai h`meij ofeilomen u`per twn adelfwn taj yucaj tiqenai) 17 {Oj dV an ech ton bion tou
kosmou kai qewrh7 ton adelfon autou creian econta( kai kleish ta splagcna autou apV
autoupwj h` agaph tou Qeou me,nei8 en autw?
18 Teknia mou( mh agapwmen logw mhde th9 glwssh( allV en10 ergw kai11 alhqeia
19kai( en toutw ginwskomen12 o`ti ek thj Alhqeiaj esmen kai emprosqen autou peiswmen13
taj kardiaj h`mwn\ 20 o`ti ean kataginwskh h`mwn h` kardia( o`ti meizwn estin o` Qeoj thj
kardiaj h`mwn kai ginwskei panta)
[Confidence toward God]
21 Agaphtoi(14 ean h` kardia h`mwn mh kataginwskh15 h`mwn(16 parrhsian ecomen proj
ton Qeon( 22 kai o] ean aitwmen lambanomen17 parV autou( o`ti taj entolaj autou throumen
kai ta aresta enwpion autou poioumen) 23 Kai au`th estin h` entolh autou( i`na
pisteuswmen18 tw onomati tou Ui`ou autou( Ihsou Cristou( kai agapwmen allhlouj( kaqwj
edwken entolhn) 24 Kai o` thrwn taj entolaj autou en autw me,nei( kai autoj en autw) En
toutw ginwskomen o`ti me,nei en h`min19 ek tou Pneumatoj ou` h`min edwken)20
[Various instructions]
[Test the spirits]
4)1 Agaphtoi( mh21 panti pneumati pisteuete(22 alla dokimazete ta pneumata( ei ek tou Qeou
estin( o`ti polloi yeudoprofhtai exelhluqasin eij ton kosmon) 2 En toutw ginwsketai23 to
Pneuma tou Qeou pan pneuma o] o`mologei24 Ihsoun Cristoun en sarki elhluqota ek tou Qeou
estin( 3 kai pan pneuma o] mh o`mologei25 Ihsoun Criston en sarki elhluqota ek tou Qeou

1
carin tinoj || ~ 21 1248,2352
2
umaj || hmaj 604
3
paj || --- 141
4
oti || --- 1892
5
estin kai oidate oti paj anqrwpoktonoj || --- 1248 (an obvious case of homoioteleuton)
6
eautw || autw [30%] 18,386
7
qewrh || qewrei [53%] 328,394,2431
8
me,nei || menei/ [17%] 1892
9
th || --- [15%] 986,1876,2626
10
en || --- [35%] 2221
11
kai 149c || 1 th 149
12
ginwskomen || ginoskomen 1876
13
peiswmen || peisomen [56%] 432,604,1768
14
agaphtoi || agapoitai 1754
15
kataginwskh || kataginwskei [29%] 1754
16
hmwn || umwn 1754
17
lambanomen || labbanomen 201 || lambanwmen [16%] 1249
18
pisteuswmen 35c,928c,1855c || pisteuwmen (26.5%) 35,928,1249,1855,2554c
19
menei en hmin || ~ 231 432,604,1768
20
hmin edwken || ~ 21 [25%] 328
21
mh || 1 en 1754
22
pisteuete || pisteuhte 386
23
ginwsketai || ginwskete [25%] 432
24
omologei || omologein 1754
25
o`mologei || omologei 2626
4
1 John

ouk estin\ kai( touto estin to tou Anticristou( o] akhkoate o`ti ercetaikai( nun en tw
kosmw estin hdh)
4 ~Umeij ek tou Qeou este( teknia( kai nenikhkate autouj(1 o`ti meizwn estin o` en
u`min h. o` en tw kosmw) 5 Autoi ek tou kosmou eisin\ dia touto ek tou kosmou lalousin(2 kai
o` kosmoj autwn akouei) 6 ~Hmeij ek tou Qeou esmen o` ginwskwn ton Qeon akouei h`mwn\ o]j
ouk estin ek tou Qeou ouk akouei h`mwn3ek toutou ginwskomen to pneuma thj alhqeiaj kai
to pneuma thj planhj)
[Love one another]
7 Agaphtoi( agapwmen allhlouj( o`ti h` agaph ek tou Qeou estin kai paj o` agapwn ek
tou Qeou gegennhtai kai ginwskei ton Qeon) 8 ~O mh agapwn ouk egnw ton Qeon( o`ti o` Qeoj
agaph estin) 9 En toutw efanerwqh h` agaph tou Qeou en h`min o`ti ton Ui`on autou ton
monogenh apestalken4 o` Qeoj eij ton kosmon i`na zhswmen diV autou)5 10 En toutw estin h`
agaph( ouc o`ti h`meij hgaphsamen ton Qeon allV o`ti autoj hgaphsen h`majkai apesteilen
ton Ui`on autou i`lasmon peri twn a`martiwn h`mwn) 11 Agaphtoi( ei ou`twj o` Qeoj hgaphsen
h`maj kai h`meij ofeilomen allhlouj agapan)
[As He is so are we in this world]
12 Qeon oudeij pwpote teqeatai) Ean agapwmen allhlouj o` Qeoj en h`min me,nei kai h`
agaph autou teteleiwmenh6 estin en h`min) 13 En toutw ginwskomen o`ti en autw menomen kai
autoj en h`min(7 o`ti ek tou Pneumatoj autou dedwken h`min) 14 Kai( h`meij teqeameqa kai
marturoumen o`ti o` Pathr apestalken ton Ui`on Swthra tou kosmou) 15 ]Oj an o`mologhsh8
o`ti Ihsouj estin o` Ui`oj tou Qeou( o` Qeoj en autw me,nei kai autoj en tw Qew) 16 Kai h`meij
egnwkamen kai pepisteukamen9 thn agaphn h]n ecei o` Qeoj en h`min) ~O Qeoj agaph estin( kai
o` menwn en th agaph en tw Qew me,nei( kai o` Qeoj en autw) 17 En toutw teteleiwtai h`
agaph meqV h`mwn i`na parrhsian10 ecwmen en th h`mera thj krisewj( o`ti kaqwj ekeinoj estin
kai h`meij esmen en tw kosmw toutw)
[There is no fear in love]
18 Foboj ouk estin en th agaph\ allV h` teleia agaph exw ballei11 ton fobon( o`ti o`
foboj kolasin ecei\ o` de foboumenoj ou teteleiwtai en th agaph) 19 ~Hmeij agapwmen auton
o`ti autoj prwtoj hgaphsen h`maj)
20 Ean tij eiph o`ti ~~Agapw ton QeonVV( kai ton adelfon autou misei(12 yeusthj
estin) ~O gar mh agapwn ton adelfon autou o]n e`wraken( ton Qeon o]n ouc e`wraken pwj
dunatai agapan? 21 Kai( tauthn thn entolhn ecomen apV autou i`na o` agapwn ton Qeon
agapa kai ton adelfon autou)
[Our faith overcomes the world]
5)1 Paj o` pisteuwn o`ti Ihsouj estin o` Cristoj ek tou Qeou gegennhtai\13 kai paj o`
agapwn ton gennhsanta agapa kai ton gegennhmenon ex autou) 2 En toutw ginwskomen o`ti
agapwmen ta tekna tou Qeou( o`tan ton Qeon agapwmen kai taj entolaj autou thrwmen)
3 Au`th gar estin h` agaph tou Qeou( i`na taj entolaj autou thrwmen\14 kai ai` entolai autou

1
autouj || auton 1100c
2
lalousin || lalalousin 1503 (from one line to the next)
3
oj ouk estin ek tou qeou ouk akouei hmwn 2352c || --- 141,2352 (an easy case of homoioteleuton)
4
apestalken || apesteilen [7%] 328,386
5
432 repeats verse 9 entire; a probable case of homoioarcton.
6
teteleiwmenh || teteleiwmenei 328
7
hmin || umin 1754
8
omologhsh || omologhsei [16%] 1754
9
kai pepisteukamen || --- 1754 [homoioteleuton]
10
parrhsian || parhsian 1754
11
ballei || ballein 1754
12
misei || mish [26%] 328,386,394,604,928,1249,1548,1855,2587
13
gegennhtai || gegenhtai 149
14
386 omits the compound clause from the beginning of the verse; a clear case of homoioteleuton.

5
1 John

bareiai ouk eisin( 4 o`ti pan to gegennhmenon1 ek tou2 Qeou nika ton kosmon\ kai au`th estin
h` nikh h` nikhsasa ton kosmon h` pistij h`mwn) 5 Ti,j estin o` nikwn ton kosmon ei mh o`
pisteuwn o`ti Ihsouj estin o` Ui`oj tou Qeou?
[Receive the witness of God]
6 Ou`toj estin o` elqwn diV u`datoj kai ai`matoj( Ihsouj Cristojouk en tw u`dati
monon( allV en tw u`dati kai tw ai`mati) Kai to Pneuma estin to marturoun( o`ti to3 Pneuma
estin h` alhqeia\ 7 o`ti treij eisin oi` marturountej8 to Pneuma kai to u`dwr kai to ai`ma
kai oi`4 treij eij5 to e`n eisin) 9 Ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen( h` marturia
tou Qeou meizwn estin\ o`ti au`th estin h` marturia tou Qeou h]n memarturhken peri tou Ui`ou
autou) 10 ~O pisteuwn eij ton Ui`on tou Qeou ecei thn marturian en e`autw\ o` mh pisteuwn
tw Qew6 yeusthn pepoihken auton(7 o`ti ou pepisteuken8 eij thn marturian h]n memarturhken
o` Qeoj peri tou Ui`ou autou) 11 Kai au`th estin h` marturia o`ti zwhn aiwnion edwken o`
Qeoj h`min(9 kai au`th h` zwh en tw Ui`w autou estin) 12 ~O ecwn ton Ui`on ecei thn10 zwhn\ o`
mh ecwn ton Ui`on tou Qeou thn zwhn ouk ecei)
13 Tauta egraya u`min toij pisteuousin eij to onoma tou Ui`ou tou Qeou i`na eidhte
o`ti zwhn aiwnion ecete( kai i`na pisteuhte11 eij to onoma tou Ui`ou tou Qeou)
[Our confidence]
14 Kai au`th estin h`12 parrhsia h]n ecomen proj auton o`ti ean ti aitwmeqa kata to
qelhma autou( akouei h`mwn) 15 Kai ean oidamen o`ti akouei h`mwn( o] ean aitwmeqa( oidamen
o`ti ecomen ta aithmata a] hthkamen parV autou)
[Sins not leading to death]
16 Ean tij idh13 ton adelfon autou a`martanonta a`martian mh proj qanaton( aithsei(
kai dwsei autw zwhn toij a`martanousin mh proj qanaton) Estin a`martia proj qanaton\ ou
peri ekeinhj legw i`na erwthsh) 17 Pasa adikia a`martia estin( kai estin a`martia ou proj
qanaton)
18 Oidamen o`ti paj o` gegennhmenoj ek tou Qeou ouc a`martanei\ allV o` gennhqeij ek
tou Qeou threi e`auton( kai o` ponhroj ouc a`ptetai autou)
19 Oidamen o`ti ek tou Qeou esmen( kai o` kosmoj o`loj en tw ponhrw keitai)
[Conclusion]
5)20 Oidamen de o`ti o` Ui`oj tou Qeou h`kei kai dedwken h`min dianoian( i`na ginwskwmen14 ton
alhqinon\ kai esmen en tw alhqinw( en tw Ui`w autou Ihsou Cristw) Ou`toj estin o`
alhqinoj Qeoj( kai h` zwh h` aiwnioj) 21 Teknia( fulaxate e`autouj apo twn eidwlwn) Amhn)15

1
gegennhmenon || gegenhmenon 149,2466
2
tou || --- 2431
3
to || --- 386
4
oi || ei 1754
5
eij || en 1732
6
tw qew 432c || ton qeon 432
7
auton || eauton 141 [!]
8
pepisteuken || pepisteukamen 1876,2626
9
o qeoj hmin || ~ 312 [76%] 432,604,1761,1768
10
thn 1876c || --- 1876
11
pisteuhte || pisteuhtai 1548 (TuT wrong)
12
h || hn 432
13
idh || eidh 1892
14
ginwskwmen || ginwskomen [34%] 394,604,1754
15
The Greek font used is Bwgrkl and may be downloaded free from http://www.bibleworks.com.