You are on page 1of 1

Bijlage 3 Feedback op lesontwerp en toelichting

(Medestudent - Stap 7 -)

Student: Marissa Lambrechts Feedbackgever: Ingrid Daamen


Vakgebied: Levensbeschouwing Stagegroep: 7
Klas: PEH16VB Datum feed-forward: 23 maart 2017

Voldoet aan Bijstelling gewenst: wat kan student doen om


gewenste product op dit onderdeel te verbeteren?
situatie
Kennis over (kinderen in) de groep is Voorkennis Pedagogische informatie ontbreekt.
nadrukkelijk verwerkt in de omschrijving van de
van de beginsituatie van de groep, zowel leerlingen.
in pedagogische zin (gedrag,
groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als
in didactische zin (vakspecifieke
beginsituatie).

De lesdoelen zijn afgestemd op de Goed


beginsituatie. In de formulering ervan gebruik
wordt zichtbaar dat kennis van gemaakt
vakdidactiek en leerlijnen op een van TULE.
logische manier is verwerkt.

Werk- en groeperingsvormen zijn Je laat de


afgestemd op specifieke kenmerken van kinderen in
de groep n op specifieke kenmerken van groepjes
vakdidactiek. van 4
werken.
Werk- en groeperingsvormen zijn De kinderen
functioneel ondersteunend bij het behalen werken
van de lesdoelen. samen in de
groepjes.
De proces- en productdoelen worden Je laat de
expliciet gevalueerd met de kinderen. leiders van
de groepjes
vertellen
wat er goed
ging en wat
nog een
verbeterpun
t kan zijn.
De werkvormen die worden gehanteerd bij Er wordt
evaluatie zijn passend bij vakdidactiek klassikaal
en sluiten aan op specifieke kenmerken besproken
van de groep. wat de
leerlingen
van de
opdracht
vonden en
hoe ze dit
hebben
ervaren.
*Een aanzet tot samenwerkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste drie lesontwerpen
**Een aanzet tot ontdekkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste n lesontwerp

Opmerkingen