You are on page 1of 2

1. Po cemu serazlikuju aksijalni i mrezni sistem trgova?

-aksijalni sistem trgova je sis u


kome se trgovi grupisu u odnosu na odredjeni aksijalni pravac -mrezni sistem trgova je
sis u kome se trgovi grupisu povrsinski po citavoj teritoriji grada
2. Sa koje strane trga oblika trapeza treba da bude postavljena fokusna tacka kako bi se
iniciralo priblizavanje korisnika prostora fokusu? -sa sire strane trga
3.Sa stanovista vizuelne percepcije ljudskog oka odnos izmedju velicina otvorenog
prostora i velicine obj koji ga okruzuju pozeljno je da bude izmedju? -1:2 i 1:3
4.Po pitanju forme navesti kako se mogu klasifikovati trgovi u posrednom odnosu
saosnovnim geometrijskim oblikom? -trgovi kao delovi osnovnog geom oblika -trgovi
kao kombinacija vise osnovnih geom oblika
5.Koja je osnovna razlika izmedju posrednog i neposrednog odedjivanja velicine gradskog
trga? -pristup po kome se velicina gradskog trga odredjuje posredno, definisan je kroz
njegovu funkciju -pristup po kome se velicina gradskog trga odredjuje neposredno,
definisan je pomocu njegovih dimenzija
6. Po cemu su isti a po cemu se razlikuju trgovi dubinskog formata od trgova sirokog
formata? -isti su po tome sto su i jedan i drugi oblika pravougaonika -razlikuju se po
tome sto se kod trgova dubinskog formata dominantan obj nalazi sa krace strane
pravougaonika, dok se kod trgova sirkog formata dominantan obj nalazi sa duze str
pravougaonika
7. Cime je definisano odredjivanje velicine gradskog trgapomcu relativnih dimenzija?
-odnosom izmedju velicine otvorenog prostora i velicine objekata koji ga okruzuju
8. Koja je kljucna karakteristika trgova u nasoj sredini u odnosu na opsti fenomen kruznih
trgova, kada je u pitanju odnos trga i gradske matrice? -kruzni trgovi u nasoj sredini
fokusne su tacke ortogonalnih matrica za razliku od ukupnog fenomena gde se po pravilu
kruzni trgovi javljaju kao fokusne tacke radijalnih matrica
9.Kako je definisana velicina glavnog gradskog trga, prema prinsipu magdemburskog
prava? -povrsina glavnog trga jednaka je 1/15 povrsine grada
10.Navesti dva postupka koji doprinose utisku smanjenja prostora trga? -postavljanje obj
u srediste trga -denivelacija terena
11.Postupci koji doprinose utisku povecanja prostora trga su? -postavljanje obj sa sire
strane trga koji je po svojom karakteristikama takavda mu je sirina veca nego visina
12.Koje su tri kljucne grupe karakteristika relevantne za razumevanje fenomena
otvorenih javnih prostora? -morfoloske -funkcionalne -kulturnog identiteta
13. Navesti dva nacina na osnovu kojih je moguce posmatrati polozaj gradskog trga u
okviru izgradjenog prostora grada? -u okviru celovite strukture grada -u odnosu na
neposredno okruzenje
14. Navesti tri razlike izmedju organskih i planski nastalih struktura?
-organske:nepravilna forma;nastale na osnovu potreba, obicaja, navika stanovnika,
dugotrajni proces razvoja -planske:pravilna forma; planirane u jednom trenutku,
relativno brza realizacija
15. Sta se podrazumeva pod pojmom "ulicni trg"? -krajnji slucaj izduzenosti
pravougaonog trga, gde je duzina trga visestruko veca od njegove sirine, nastao
prerastanjemdela puta u siroku gradsku ulicu koja po svojoj nameni ima karakter
gradskog trga
16. Optimalnim odnosom sirina prema duzini pravougaonog trga smatra se onaj koji je u
granicama izmedju? -1:2 i 1:3
17. Zbog cega se trgovi kvadratnog oblika smatraju nepovoljnim za lociranje ispred
znacajnih objekata? -zbog jednakosti sve 4 strane, odnosno nepostojanja strane koja je
po necemu specificna
18. koji je osnovni razlog za pozicioniranje gradskog trga na rubu gradskog trga? -da se
na reprezentativan nacin naglasi ulazak u gradski prostor-trg kapija
19.Povecanjem velicine trga(netacno)? -ugrozava se pozeljni odnos duzine prema sirini
trga
20. Navesti tri razloga zbog kojih nije povoljno postaviti obj crkve u srediste prostora
trga? -za samu zgradu:jer njen efekat nije koncentrisan, vec se ravnomerno rasipa -za
gradjenje:jer je potrebno sve fasade obloziti dekorativnim materijalima(najskuplja) -za
posmatraca:jer se obj ne moze odjednom videti sa svih strana, a nemoguce je izvesti
perspektivni efekat jer nema mesta za izmicanje
21. Navesti tri pozeljna uslova za lokaciju grada? -privilegovanost -protektivnost
-konstitutivnost
22. Navesti tri razloga zbog kojih se gradovi lociraju uz vodenupovrsinu? -komunikacija
-protektivni razlozi -oblikovanje gradse strukture
23. U cemu se ogleda privlacnost poluostrva za lociranje grada u psiholoskom smislu?
-sa jedne strane: sadrzi karakteristike povlascenog, atraktivnog, isturenog polozaja -sa
druge strane: postoji sigurnost i zasticenost zbog veze sa kopnom
24. Navesti 4grupe karakteristika koje uticu na velicinu grada? -geografske -kulturne
-ekonomske -politicke
25.Navesti 3 pristupa za sagledavanje velicine grada? -demografski -prostorno fizicki
-socio ekonomski
26. Navesti pojam koji integrise demografski i prostorno fizicki pristup sagledavanja
velicine grada? -gustina
27. Definisati pojam susedstvo? -deo grada koji predstavlja fizicki i funkcionalno
zaokruzenu celinu u kojoj stanovnici mogu da zadovlje osnovne potebe
28. Navesti 3 grupe karakteristika koje determinisu oblik grada? -kvantitet i kvalitet
izgradjenosti -komunikaciona mreza -pozicija javnih obj i lokacija za stalne sadrzaje
29. Navesti dva nedostatka linearnih gradskih struktura? -prisustvo monotonih,
multipliciranih jedinica -podeljenost teritorija u slucaju jakog saobracajnog poteza
30. Navesti tri prednosti radijalne matriceu odnosu na druge tipove matrica?
-omogucava dobru saobracajnu povezanost centra i periferije -pogodna za hijerarhijsko
razdvajanje objekata i funkcija prema njihovom znacaju -pogodna za sirenje u svim
pravcima
31. Navesti dva ravnopravna oslonca vlasti kod gradova drzava? -crkvena
-svetovna(gradjanska)
32. U cemu je osnovna razlika izmedju gradova drzava i pomorskih sila, kada su resursi
za razvoj gradova u pitanju? -kod gradova drzava razvoj radova bio je baziran na
resursimalokalnih umetnika i lokalnih materijala -kod pomorskih sila razvoj gradova bio
je baziran na kolonijalnim resursima, kada su u pitanju umetnici i materijali
33.Osnovni razlog za naziv "idealni grad" je? -pravilna geometrijska forma
34. Navesti 3 osnovna funkcionalna elementa industrijskog grada? -industrijski
kompleks(fabrika) -zeleznica -siromasna stambena cetvrt
35. Koji je osnovni motiv vrtnog grada? -integracija grada sa prirodom
36. Sta predstavlja period asimilacije kod kolonijalnih gradova? -prilagodjavanje vec
postojecim(zatecenim) fizickim okvirima gradova
37. Navesti dva ravnopravna oslonca vlasti kod gradova drzava? -crkvena
-svetovna(gradjanska)
38. koje su dve izvorne funkcije gradskog trga? -drustveni centar -pijaca
39.Navesti dve osnovne karakteristike funkcija gradskog trga? -raznovrsnost
-promenljivost
40.Koja je osnovna funkcija "trga kapije"? -reprezentativno naznacavanje ulaska u grad