Вы находитесь на странице: 1из 4

72. Asociatiile de stat:- sint forme asemanatoare 74.

Protectia Mandatului Parlamentar:


Federatiilor, insa ele nu dau nashtere unui stat Categoria masurilor de protective include-indemnizatii,
nou.Principalele forme ale asociatiilor de state sunt:1) incopatibilitati si imunitati.: Indemnizatiile- ele sunt
Confederatiile de stat;2)Uniuni de state. Principalele divizate in 2 categorii de plati:1. Fixa(salariul) 2.
forme ale ierarhiilor de state sunt: 1) Stat Vasal; 2) Stat Variabil(legata de participarea la sedinte). Indemnizatiile-
Protejat; 3)Dominioane Britanice; 4)Teritoriile sub 1. salariul de baza; 2.sporul p/u vechime de lucru;
Mandat; 5)Statele sub tutela Internationala;Asociatiile de 3.sporul p/u grad stiintific; 4.indemnizatiile zilnice p/u
stat se deosebesc de ierarhii prin faptul ca in statele participare la sedintele in plen; 5.diurnele; Daca deputatul
ierarhice unul din state se subordoneaza iar la asociatii ele nu dispune de locuinta lui I se acorda un apartament pe
sunt pe pozitii egale. Confederatia: reprezinta o uniune de durata mandatului. Deputatii au dreprul la : concediul
state care, pastrindu-si suveranitatea si calitatea de subiect annual platit, concediu p/u interesele personale, concediul
de drepturi international, isi unesc eforturile p/u medical.Dupa expirarea mandatului I se garanteaza locul
promovarea unor interese commune(economice, de lucru anterior sau unul asemenator. Incompatibilitati:
militare,politice,diplomatice,financiare). In scopul se instituie in virtutea principiului separarii puterilor in
indeplinirii intereselor commune pe plan intern se stat, el nu poate avea careva functie in aceste 3 puteri cu
organizeaza un organ al asociatiei(parlament, congres), exceptia activitatilor stiintifivce, dupa validarea
din componentsa careia fac parte reprezentantii tuturor mandatului in timp de 30 zile el trebue sa renunte la orce
statelor member.Confederatia se bazeaza pe un tratat alta activitate. Imunitatile: sunt stabilite prin normele
international si nu pe constitutie,din asociatii statele constitutionale si legi. Imunitatea parlamentara are ca
member pot sa iasa oricind, Confederata nu este o scop protejarea deputatului in parlament impotriva
P.Juridica si nu obtine calitate de subiect urmaririlor judiciare si garantarea libertatii gindirii si
International.Uniunile de State: reprezinta forme actiunii sale. Iresponsabilitatea- nu poate fi atras la
interstatale constituite prin asociatii a 2 sau mai multe raspudere p/u opinie politica sau voturile sale.
state, guvernate de acelasi Suveran.In present nu avem Inviolabilitatea- nu poate fi retinut, arestat, perchezitionat,
Uniuni de state insa in trecut ele erau de 2 aspecte: 1) cu exceptia cazurilor de infractiune flagranta.
uniunea a 2 sau mai multe state cu un monarh unic, 75.Alegerea Sefului Statului:
fiecare stat isi pastra suveranitatea interna si externa Dobindirea mandatului se refera la procesul desemnarii
proprie, avea const personala insa erau conduse de un sefului de stat, care depinde de forma concreta de
Monarh(Marele Ducat de Luxemburg si tarile de Jos); 2) guvernamint.Se cunosc 4 modalitati de alegere a Sefului
uniunea a 2 sau mai multe state cu constitutie proprie si Statului:1. Dobindirea Mandatului pe cale ereditara, se
suveranitate interna si externa deplina, insa erau conduse intilneste in cazul monarhiilor, care au in frunte un
de un monarh si se crea in afara de aceasta unul sau mai monarh. 2. Dobindirea Sefului Statului prin vot
multe organe de conducere comuna(exemplu Unirea universal,se foloseste la regimurile semiprezidentiale si
Moldovei si Munteniei). semiparlamentare. 3.Desemnarea in functie de catre
Statul Vasal: situatie juridical a unui stat care desi are parlament, se refera la regimurile parlamentare.
structura politica si un teritoriu propriu, nu dispune de 4.Desemnarea sefului statului printr-un colegiu electoral
suveraniitate complete din cauza anumitor obligatii din (India).
partea altor state. In R.M. dupa modificarile.din 5 iunie 2005 Presedintele
Stat Protejat: o forma moderna a vasalitatii, pierde o parte este ales de catre Parlament prin vot secret, se desfasoara
a suveranitatii si devine dependent fata de alt stat. cu cel mult 45 de zile inainte de ziua expirarii mandatului
Dominioane Britanice: Sunt independente complet insa Presedintelui in exercitiu.In cazul cind intervine functia
ramine un monarhcu functie formala comuna(ex. Anglia vacant a presedintelui alegerile se desfasoara in termen de
si Canada, Australia, Noua Zelanda, Africa de Sud); 2 luni. Presedintele R.M. trebue sa fie cetatian al
Teritorii sub Mandat: coloniile germane si otomane care republicii moldova, sa aiba impliniti 40 ani,sa locuiasca
dupa eliberare au ramas sa fie administrate de Liga sau sa aiba locuiti cel putin 10 ani pe teritoriul R.M, si sa
Natiunilor. State sub Tutela international: au luat locul posede limba de stat.Candidatul in functie de presedinte al
statelor sub mandate, atribuind administratia O.N.U. R.M. treb sa fie inaintat de cel putin 15 deputati incepind
cu data fixarii alegerilor. Este ales la acest post candidatul
care a intrunit 3/5 din numarul total de deputati, daca
candidatul nu acumuleaza voturile necesare se organiz al
2 tur , daca si in al 2 tur nu se acumul voturile necesare se
dizolva parlamentul si se anunta data alegerilor
parlamentare care treb sa fie nu mai tirziu decit 15 zile
dupa ultimele alegeri ordinare ale sefului statului.
73. Statutul Deputatului in Parlament: 76. Sistemul Electoral Contemporan.
Mandatul este o imputernicire de reprezentare, el este o Se clasifica in doua compartimente- Sistemul electoral
conventie intre alegatori si persoanele care aspira la majoritar si sistemul electoral al reprezentarii
obtinerea mandatului, juridiceste el semnifica o functie proportionale.
publica al carei continut este predeterminat prin Sistemul electoral majoritar se considera alesi pe
lege.Mandatul este Reprezentativ si este constituit in circumscriptia electoral candidatul sau lista de candidate
absenta oricarei procedure de revocare.Mandatul este care au acumulat majoritatea voturilor, deosebim 2 forme
general- parlamentarul fiind reprezentantul intregii ale sist. Major. :Sistemul Majoritar Relativ(conform
natiuni, Mandatul este independent- deputatii nu caruia este socotit ales candidatul care a intrunit
actioneaza in baza unor instructiuni date de alegatori, ci majoritatea voturilor.), Sist Majot. Absolut(este necesar
procedeaza la dorintsa sa. Mandatul este irevocabil- acumularea majoritatii absolute: 50%+1);Scrutinul poate
presupune inposibilitatea revocarii deputatilor ori fi Unional(cind se allege un singur candidat) si
senatorilor alesi, inainte de expirarea termenului Pluriunional(cind se alge o lista de candidati).
mandatului. Sistemul Electoral al Reprezentarii Proportionale:
Mandatele din fiecare circumscriptie se repartizeaza intre
78.Izvoarele si Subiectii Dreptului Constitutional: partied in corespundere cu numarul de voturi accumulate,
Izvoarele se impart in izvoare material(sistemul de factori o prioritate a acestui system este ca el este cel mai
caredetermina actiunea legiuitorului sau da nastere unor democratic, el permite reprezentarea celor mai mici
norme noi) si izvoare formale(actele normative). Din Izv. partied politice.
Formale fac parte: Legea: 1.Constitutia( care 80.Clasificarea Partidelor Politice:
reglementeaza bazele regimului social si de stat, stabileste Partidele politice sunt asociatii benevole ,cu statut de
principalele principia de organizare a legislatiei ); Legile persoana juridical,ale cetatenilorcu drept de vot, care prin
Constitutionale; Legile Organice; Legile Ordinare; 2. activitati commune si in baza principiului liberei
Actele Normative subordinate legii-actele normative ale participari, contribute la conceperea, exprimarea si
Sefului Statului,ale organelor de control constitutional, realizarea vointei lor politice, ele contribute la formarea
regulamentele parlamentare. 3. Precedentul Judiciar; 4. opiniei publice, participa prin inaintarea si sustinerea
Cutuma candidatilor, la alegeri si constituirea autoritatilor publice.
Subiectii Dreptului Constitutional sunt oamenii luati
individual sau grupati in collective.unul dintre subiecti
este tot timpul fie statul, fie un organ reprezentativ si
aceste subiecte actioneaza tot timpul in cadrul unui raport
juridic aparut in activitatea de instaurare ,mentinere si
exercitare a puterii de Stat.Subiecti: Poporul(suveranitatea
nationala apartine poporului, care o exercita in mod direct
prin organelle sale reprezentative); Statul(apare ca subiect
direct sau este reprezentat de organelle sale); Organele 77.Garantiile juridice si mecanismul privind protectia
Statului; Partidele politice, formatiuni politice,etc. (prin drepturilor fundamentale ale omului:
intermediul lor cetatenii participa la guvernare); La garantiile juridice se refera; dreptul de petitionare;
Cetatenii(apar in 3 ipostaza:1) P.F. in cazul R.J. p/u dreptul celui vatamat intr-un drept al sau printrun act legal
realizarea dreptur fundamentale. 2) ca persoana investita al unui organ de stat de a cere organelor competente, in
cu anumite demnitati sau functii in organelle de stat. 3) conditiile legii anularea si repararea pagubei. Dreptul de
organizatiipe circumscriptii electorale in cazul alegerolor Petitionare este posibilitatea pe care o au cetatenii de a se
de deputati); Apatrizii (in cazul acordarii de cetatenie.). adresa organelor de stat , unitatilor economice si altor
organizatii cu propuneri, sesizari, reclamatii si ceriir
privind interesele personale sau obstesti si obligatia
acestor organe de a primi , a examina si rezolva
petitiile.Ea se considera o garantie a exercitarii effective a
tuturor celorlalte drepturi. Dreptul celui vatamat intr-un
drept al sau printrun act legal al unui organ de stat de a
cere organelor competente, in conditiile legii anularea si
repararea pagubei este deasemenea o garantie care consta
in faptul ca persoana vatamata sau lezata intr-un drept al
sau poate atenta o cerere instantelor competente p/u a
solution litigiul dat(instant de judecata).
79.Raporturile si normele de Drept Constitutional:
Este o relatie sociala, idiologica reglementata de norma
juridical, aparata de stat si caracterizata prin existent
drepturilor si obligatiilor juridice ale participantilor.P/u a
incheia un R.J. este necesar de Subiecti ai R.J., de
continut(format din Drepturi si Obligatii) si Obiect(il
formeaza conduit partilor, actiune sau inactiune).R.J. este
un raport social, el actioneaza intrun system de relatii,
intr-o ambianta sociala data. R.J. este un raport de
suprastructura,R.J. este un raport volitional(faptul ca el
este reglementat de norme juridice,norme care exprima
vointa legiuitorului,care in conditiile unui regim
democratic este vointa poporului), R.J. este un raport
valoric (el exprima si apara valorile esentiale ale
societatii).R.J.Constitutionale reprezinta o grupa de relatii
aparute in procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii
puterii de stat, ele sint reglementate de normele dreptului
constitutional.Relatii cu o dubla natura juridical- relatii
reglementate si de alte ramuri ale dreptului.Relatii
specific doar de D.Constitutional- reglementate exclusive
de normele de drept constitutionale.