You are on page 1of 2

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAKI SUD U ZAGREBU


Zagreb, Amrueva 2/II 7 St-6165/16-21

U I M E R E P U B L I K E H R VAT S K E
RJEENJE

Trgovaki sud u Zagrebu po sucu pojedincu Vesni Malenica kao steajnom sucu u
prethodnom postupku radi utvrivanja pretpostavki za otvaranje steajnog postupka nad
dunikom FANTAZIJA-PROJEKT d. o. o., Samobor, Perkoveva 9, OIB 93493372901, 20.
oujka 2017.

rijeio je

1. Odbacuje se prijedlog predlagatelja Financijska agencija, RC Zagreb, Podrunica


Zagreb, Trg Svibanjskih rtava 1995. 1, Zagreb, OIB 85821130368, za otvaranje steajnog
postupka nad dunikom dunikom FANTAZIJA-PROJEKT d. o. o., Samobor, Perkoveva 9,
OIB 93493372901 od 29. rujna 2016.
2. Rjeenje ovog suda broj St-6165/16-5 od 2. veljae 2017. stavlja se van snage.
3. Rjeenje ovog suda broj St-6165/16-6 od 2. veljae 2017. stavlja se van snage.

Obrazloenje

Podneskom od 29. rujna 2016. predlagatelj Financijska agencija, RC Zagreb,


Podrunica Zagreb, Trg Svibanjskih rtava 1995. 1, Zagreb, OIB 85821130368, podnio je
ovom sudu prijedlog za otvaranje steajnog postupka nad dunikom dunikom FANTAZIJA-
PROJEKT d. o. o., Samobor, Perkoveva 9, OIB 93493372901.
U svom prijedlogu predlagatelj navodi da su ispunjeni steajni razlozi obzirom da
dunik na dan 27. rujan 2016. ima evidentiranih nepodmirenih obveza u ukupnom iznosu od
109.689.872,66 kn, a iro-raun je blokiran due od 120 dana.
Prijedlog je objavljen na e-oglasnoj ploi suda 10. listopada 2016.
U sudskom registru za dunika nisu evidentirane bilo kakve statusne promjene. Stoga
je pokrenut prethodni postupak i odreeno roite radi utvrivanja pretpostavki za otvaranje
steajnog postupka, te je pozvan dunik da se izjasni o prijedlogu.
Na roite je pristupio punomonik dunika te se protivio prijedlogu za otvaranje
stejnog postupka, navodei da imovina drutva viestruko prelazi potraivanje vjerovnika, a
najvea potraivanja se odnose na nepostojei dug prema Hrvatskoj potanskoj banci, ije
potraivanje dunik nije priznao u postupku predsteajne nagodbe i koji postupak jo uvijek
nije pravomono okonan.
Zakljukom broj St-6165/16-16 od 9. oujka 2017. pozvana je FINA da obavijesti
ovaj sud da li je i kada pokrenut predsteajni postupak nad dunikom, odnosno da li je
donijeta pravomona odluka u tom predmetu.
Podneskom od 16. oujka 2017. FINA je obavijestila ovaj sud da je prijedlogom od 1.
travnja 2015. dunik predloio otvaranje postupka predsteajne nagodbe, a rjeenjem FINA-e
od 23. svibnja 2016. obustavljen je postupak predsteajne nagodbe nad navedenim
dunikom.
7 St-6165/16-21 2

U podnesku FINA takoer navodi da je obzirom na postojanje steajnog razloga, 7.


oujka 2017. podnijet novi prijedlog za pokretanje steajnog postupka.
Kako podneskom FINA nije dostavila podatke na koje je pozvana zakljukom suda,
tj. nije obavijestila sud da li je i kada pravomono zavren postupak predsteajne nagodbe, to
je sud obavio uvid u podneske objavljene na oglasnoj ploi FINA-e, te utvrdio da je protiv
rjeenja donijetih u postupku pred FINA-om podnijeto vie albi, pa je tako podnijeta i alba
protiv rjeenja kojim je obustavljen postupak predsteajne nagodbe.
Takoer je utvreno da je u postupku albe donijeta drugostupanjska odluka u
upravnom postupku i to 2. veljae 2017., te da je predmetna odluka objavljena na stranicama
FINA-e 10. veljae 2017.
Iz navedenog slijedi da u trenutku podnoenja prijedloga za otvaranje steajnog
postupka jo uvijek nije bila donijeta pravomona odluka u predsteajnom postupku.
Shodno odredbi l. 15 st. 2 Steajnog zakona (NN 71/15) do zavretka predsteajnog
postupka nije doputeno pokretanje predsteajnog postupka.
Stoga je valjalo prijedlog odbaciti i rijeiti kao u toki 1. izreke.
Odluke iz toke 2. i 3. izreke odnose se na ukidanje provedenih radnji, a sve u cilju
anuliranja pravnih posljedica odbaenog prijedloga.
Zagreb, 20. oujak 2017.

SUDAC:
Vesna Malenica v. r.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rjeenja, nezadovoljna stranka moe uloiti albu Visokom trgovakom
sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana po primitku rjeenja, a ulae se putem ovog Suda
u 2 primjerka za Sud i po 1 za svaku protivnu stranku.

Za tonost otpravka ovl. slubenik


Kristina vajger