You are on page 1of 32

TUTORIAL BERSAMA SIR SHAMRIN SURIP

:: IPG KAMPUS KENINGAU ::


PENULISAN SEJARAH
(SJH3103)
TEKNIK PENULISAN SEJARAH
Disediakan oleh :
ROSDIANAH RASIT
NURHIDAYAH RAMLI
NORALIFAH RARMIN
HAFIZAWATIE JAMALUDDIN
http://notappismpsejarah.blogspot.my/
Nota kaki (footnote)

Di definisikan sebagai catatan tambahan yang disediakan oleh


penulis bagi menyokong dan menunjang maklumat yang
dibuatnya.
Ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan
daripada teks dengan garis panjang. Penomboran yang berurutan
diberikan kepada setiap catatan kaki.
Fungsi nota kaki

Memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang dirujuk.


Kaedah yang ada : The Chicago Manual Style, Turabian Style, American
Psycological Association (APA), Moden Language Association of America
(MLA) dan Gaya Dewan.
peranan nota kaki
Memberi maklumat lengkap tentang sumber rujukan buku, majalah,
tesis, makalah, internet, jurnal dll.
Membuat rujukan silang (cross reference) iaitu memaklumkan pembaca
bahawa perkara yang sama dibincangkan dalam halaman atau bab lain
dalam buku yang sama
Untuk memberi komen dan pandangan
Memberikan rujukan tambahan
Memindahkan petikan langsung dari teks ke nota kaki, untuk
mengelakkan gangguan dalam teks.
Nama
Tahun
Tajuk Buku
Perkara
Penting Tempat Terbit
Penerbit
Halaman
The Chicago Manual Style
Nota kaki ditulis dengan nama penuh pengarang
Bahan yang diterbitkan digaris atau diitalik
Diletakkan di bahagian bawah setiap halaman atau diakhir penulisan
Disusun mengikut nombor
Kebanyakan maklumat dalam nota kaki dipisahkan oleh koma kecuali
maklumat tentang penerbitan yang dinyatakan dalam kurungan
Bagi catatan hujung (end notes), nota dalam teks dan catatan hujung
ditulis langkau dua baris.
Tidak perlu menggunakan singkatan op.cit dan loc. Cit
Jika pengarang sama menulis dua buku, ringkaskan tajuk buku.
Kegiatan pedagang negeri dapat dikesan di Negeri-negeri Melayu sejak awal abad ke-
17 Masihi.1 Pedagang negeri juga dikenali sebagai pedagang persendirian2 dan
mereka berdagang di luar bidang kuasa Syarikat Hindia Timur Inggeris.3
________________________________________
1D.K. Bassett, European Influence in the Malay Peninsula, 1511-1786, Journal of
Malayan Branch Royal Asiatic Society (JMBRAS), 33, 3, (1960), 16
2Ibid., 19
3H. Furber, John Company at Work, (Cambridge: Cambridge University Press, 1951),
15
Turabian (Kaedah 1)
Nota kaki ditulis nama penuh pengarang diikuti tajuk buku, tempat
terbit, penerbit, tarikh terbit dan halaman
Disusun ikut nombor urutan
Maklumat dipisahkan oleh tanda koma kecuali tentang penerbitan
yang dinyatakan dalam kurungan
Gunakan singkatan ibid untuk rujukan pengarang yang dibuat secara
berurutan, jika berbeza halaman dinyatakan halaman selepas ibid.
(ibid., hlm. 34)
Rujukan dari pengarang yang sama diselangi rujukan lain dinyatakan
nama keluarga pengarang, ringkaskan tajuk buku dan sebutkan
halaman
Tidak perlu guna op. cit dan loc. Cit
Turabian (Kaedah 2)
Dimulakan dengan nama keluarga pengarang, diselangi dengan
satu bar.
Tahun terbitan dan diikuti oleh koma dan halaman.
Jika pengarang menghasilkan dua buah buku pada tahun yang
sama, perlu dinyatakan, ditulis a, b dan seterusnya.
Kesemua maklumat ini dinyatakan dalam tanda kurung
_______________________________________________
Perubahan-perubahan yang berlaku di Eropah, pada awal abad ke-15 Masihi telah
meletakkan asas bagi kebanyakan perubahan dunia pada abad berikutnya (Green
1970, 24) Renaisans merupakan satu-satunya gerakan intelektual yang menjadi
pemangkin kepada perubahan yang lebih besar (Williamson 1964, 5)
[dalam kurungan ialah nota kaki, di mana dimasukkan nama
pengarang, tahun buku diterbitkan: halaman buku.]
Modern Language Association Of America
(Mla)
Jarang digunakan dalam bidang sains sosial.
Sesuatu petikan disusuli oleh pengarangnya.
Petikan berakhir dengan nombor halaman yang dinyatakan
dalam kurungan.
Keterangan sumber lengkap di bahagian bibliografi
Nota kaki diperlukan apabila memerlukan huraian kandungan.
Dalam buku History and Education, Paul Nash menyatakan, Facts do not speak for
themselves: They are meaningless and powerless without a human mind to give them
shape form, organization, sequence, interrelationship, and significance (10). 4
________________________________________
4Untuk penjelasan lanjut tentang interpritasi dalam sejarah, rujuk Barzun dan
Graff (42-56) dan Suntharalingam (28- 40)
Gaya Dewan
Maklumat yang ada hanya nama penulis, tarikh terbitan bahan
dan halaman dalam tanda kurungan. Maklumat lengkap bahan
rujukan dikemukakan dalam Senarai Rujukan.
Dipisahkan daripada teks oleh garis halus sepanjang 2.5 cm
Nombor nota kaki dan bahan nota dicetak separas dan
kedudukannya dipisahkan 1cm.
Baris nota berikutnya sejalur dengan ayat pertama nota.
Saiz taip nota kaki ialah 2 point lebih kecil daripada saiz teks.
Jika nota melebihi satu halaman, bahan dijadikan nota bab atau
nota hujung dan diletakkan dihujung bab.
Wakil-wakil Parti Rakyat Malaysia Kalimantan Utara itu sebenarnya merupakan Parti Rakyat Brunei
yang diharamkan penubuhannya oleh kerajaan Brunei. Parti itu, yang telah dibentuk degan restu Parti
Rakyat Malaysia Tanah Melayu (PRM), ialah cawangannya di Brunei (Ramlah Adam, 1994, hlm. 263).
Kehadiran mereka dalam kongres kedua PRM itu, menunjukkan adanya hubungan yang rapat antara
kedua-duanya. Hubungan ini akan terus berlanjutan sehingga melibatkan Ahmad Boestamam secara
mendalam.7
________________________________________
7. Lihat perbincangan tentang hal ini pada bahagian akhir
Dari Internet
Nota kaki yang mana sumber rujuka di ambil daripada internet jika mengikut
gaya CHICAGO ianya lebih kurang seperti bibliografi.
Contoh:
1Tom Wilson, In the Beginning Was The Word: Social and Economic Factors in Scholarly
Electronic Communication, Kertas Kerja Elvira, 10 April 1995. (23 Mei 2000)

Jika merujuk kepada MLA nota kaki ditulis seperti bahan bercetak
Contoh:
Harnack dan Kleppinger mendefinisikan usenet sebagai suatu jaringan (network) yang
menyediakan akses untuk kumpulan perbincangan elektronik (newsgroup).
Senarai Rujukan:
Harnack, Andrew dan Eugene, Kleppinger. Online! A Reference Guide to Using Internet
Sources. New York. 1997. 26 April 1999.
http://www.indiana.edu/letrs/vwwp/nesbit/balsoc.html
kepentingan nota kaki
Nota kaki juga digunakan dalam sejarah untuk memastikan penulis memperolehi
idea dari fakta secara teliti, tepat dan penting kerana ia mendedahkan sumber-
sumber yang telah digunakan.
Memberikan jaminan tentang hak penggunaan sumber secara wajar.
menyatakan pendapat-pendapat atau maklumat tambahan kepada teks penulisan.
suatu alat untuk menunjukkan perkara yang menarik perhatian kerana perkara
tersebut adalah tidak sesuai dihuraikan dalam teks penulisan.
Bibliografi
bibliografi
Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku,
meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah
halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN.

Bibliografi atau Daftar Pustaka adalah daftar yang berisi judul-judul/tajuk buku,
artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya, yang mempunyai pertalian
dengan sebuah karangan atau sebuah karangan yang telah digarap.
tujuan bibliografi

Mendaftar/menyusun maklumat mengenai buku serta bahan pustaka


yang terkait dalam susunan logik dan bermanfaat.
Untuk membantu pengguna dalam menentukan keberadaan sebuah
bahan pustaka/sumber atau mengenali sebuah buku yang popular.
Bagi peneliti, mengetahui subjek apa sahaja yang telah ditulis, memperoleh
maklumat yang aktual, mengelakkan duplikasi/pencetakan penelitian.
Sebagai sarana pemilihan buku (identifikasi, perincian, dll)
Untuk mengetahui perkembangan buku.
Untuk memudahkan pengguna merujuk oleh itu, dihasilkan indeks pengarag,
subjek, tempat.
Fungsi bibliografi

Maklumat lengkap tentang bahan rujukan yang digunakan untuk


menghasilkan penulisan- bahan utama yang telah dirujuk, bahan
tambahan bacaan yang relevan, memberi penerangan ringkas tentang
bahan dirujuk.

Kaedahnya Chicago Manual, Turabian, APA, MLA dan Gaya Dewan.


AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)

Disebut senarai rujukan dan disusun langkau dua baris dan ikut abjad
Nama keluarga, tahun terbitan, tajuk buku, tempat terbit dan penerbit
Nama keluarga diikuti nama pengarang dalam singkatan (Andaya, B.W.)
Baris pertama tentang maklumat penerbitan, bermula dari kiri dan baris kedua ditolak
tiga bar ke dalam.
Permulaan tajuk buku dengan huruf besar diikuti huruf kecil. Huruf pertama subtajuk dieja
dgn huruf besar. Nama khas, awal perkataan huruf besar
Sebahagian besar maklumat dipisahkan oleh tanda titik dan noktah bertindih.
Pengarang yang sama dirujuk pada tahun yang sama akan diulang dengan tahun
penerbitan a, b dan seterusnya
Tajuk tesis dan semua rujukan yang diterbitkan akan diitalik
Tajuk artikel tidak diitalik, tetapi jurnal akan di italik
Bagi artikel, jurnal dan tesis, perlu dinyatakan halaman
Alvarez, A. (1970). The savage god: A study of suicide. New York: Random house

Dower M. 1977. Planning aspects of second homes. di dalam Coppock JT (ed.), Second
Homes: Curse or Blessing? Oxford: Pergamon Pr. Hlm 210237.

Grinspoon L, Bakalar JB. 1993. Marijuana: the Forbidden Medicine. London: Yale Univ
Press.
CHICAGO

Rujukan disebut bibliografi dan disusun ikut abjad, nama keluarga, tajuk buku,
tempat terbitan, penerbit dan tahun terbitan
Bibliografi tidak diberi nombor dan disusun langkau sebaris
Maklumat dipisahkan oleh noktah
Nama keluarga pengarang ditulis lengkap (Andaya, Barbara Watson)
Jika pengarang menulis dua buah buku, buku kedua dan berikutnya akan disusuli
dengan garis panjang
Abelard, Peter. Merit and Responsibility; A Study in Greek Values. Oxford:
Clarendon Press, 1960

D.K. Bassett, European Influence in the Malay Peninsula, 1511-1786,


Journal of Malayan Branch Royal Asiatic Society (JMBRAS), 33, 3, 1960

______________ , Thomas Forrest an Eighteenth Century Mariner,


JMBRAS, 34, 2, 1961
turabian
Disusun mengikut abjad dan nama keluarga ditulis dengan lengkap (Andaya, barbara
Watson).Huruf pertama dalam setiap perkataan tajuk buku dieja dalam huruf besar,
kecuali kata hubung
Tahun terbit buku diletakkan diakhir serta Bibliografi dimulakan di sebelah kiri dan baris
kedua dijarakkan drpd baris pertama
Kesemua maklumat tentang penerbitan dipisahkan oleh tanda noktah, koma dan noktah
bertindih
Halaman dikemukakan apabila merujuk artikel dalam jurnal atau bab daripada buku atau
tesis.
Pengarang yang menulis lebih sebuah buku dibuat tanda panjang (8 bar) diikuti noktah
Buku yang tiada pengarang disusun ikut tajuk buku dan abjad
Rujukan yang diterbitkan digaris atau diitalik.
Bibliografi ditulis Bibliografi Terpilih, Senarai Rujukan atau Sumber Rujukan
Seorang pengarang:

Tillich, Paul, Systematic Theology. Chicago: University of Chicago Press,


1951.

Dua orang penulis

Houghton, Walter E. dan Stange, G. Robert, Victorian Poetry and Politics.


Cambridge: Harvard University Press, 1959.
MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA (MLA)

Disebut Senarai Rujukan (Work Cited)


Diletakkan pada bahagian akhir tulisan dan dimulakan dalam halaman barudan
dilangkau dua baris
Rujukan yang melebihi satu baris, maklumat tambahan harus ditolak ke dalam
sebanyak 5 bar dari sebelah kiri
Disusun ikut abjad dan nama keluarga ditulis lengkap (Andaya, Barbara Watson)
Buku tiada pengarang dimulakan dengan tajuk buku MLA bibliografi
Disusun ikut nama keluarga pengarang, (noktah), tajuk buku (digaris), tempat
terbit (noktah bertindih), maklumat penerbit (koma) dan tahun terbitan (noktah).
Pengarang dengan dua buku perlu menggunakan tanda sempang (tiga) diikuti titik
kemudian tajuk buku.
Contoh;
Cooperman, Stanley. The Major Works of John
Steinback. New York: Monarch, 1964

---. TheNovel of Violence in America. Dallas:


Southern Methodist UP, 1976
Gaya dewan
Disusun mengikut abjad, nama keluarga, tahun terbit, tajuk buku, tempat terbit
dan penerbit.
Nama penulis atau editor diikuti tanda koma dan tahun terbitan
Tahun terbit diikuti tanda noktah
Judul terbitan dicetak italik dan diikuti noktah.
Bilangan jilid (jil.), bilangan edisi/ cetakan diikuti noktah
Tempat terbit diikuti noktah bertindih diikuti nama penerbit dan noktah.
Jika lebih satu karya, nama penulis diulang dan disusun mengikut urutan tahun
terbitan
Pengarang menghasilkan dua karya dalam tahun yang sama, judul karya disusun
ikut abjad
Ramlah Adam, 1994. Ahmad Boestamam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Anwar Ridhwan (ed.), 1976. Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-
1972. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Zulkarnain Abdul Rahman, 1995. Ekonomi Sungai Ujong 1800 1895. Latihan Ilmiah
Sarjana Muda Sastera. Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial.
Universiti Malaya.
Suffian Mansor, Julai 2000. Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur.
Kertas Kerja yang dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. Fakulti Sastera
dan Sains Sosial. Universiti Malaya.
Rujukan dari internet

U.S.Cong. Senate. (1999). Superfund cleanup acceleration act of 1999. Bil Senat
8. Diperolehi pada 16 April 1999 daripada Laman Web Dunia:
http.thomas.loc.gov/cgiin/query/2?C105:S.8.html [APA]
1Tom Wilson, In the Beginning Was The Word: Social and Economic Factors in
Scholarly Electronic Communication, Kertas Kerja Elvira, 10 April 1995. (23 Mei
2000) [CHICAGO]
Harnack, Andrew dan Eugene, Kleppinger. Online! A Reference Guide to Using
Internet Sources. New York. 1997. 26 April 1999.
http://www.indiana.edu/letrs/vwwp/nesbit/balsoc.html [MLA]
TUTORIAL BERSAMA SIR SHAMRIN SURIP
:: IPG KAMPUS KENINGAU ::

Sekiann

http://notappismpsejarah.blogspot.my/