You are on page 1of 3

WIRID & DOA SELEPAS SOLAT.

(Mohon keampunan pada Allah). Istighfar di bawah:


1) Astagh firullohal azim. Allazi Laa ilaa ha illa huwal hayyul koyyum wa atubu ilaihi.. (3x)

(Memuji kebesaran Allah & naik saksi bahawa tiada sekutu bagi Allah)
2) Laa ilaa ha illallahu wahdahu La syarikalah. Lahul mulku walaahul hamdu yuhyi wayumitu
wahuwa ala kulli syai ing kodir. (3 atau10x)

3) Allah humma ajirnaa minan naar..(3 atau7x)

4) Alla humma antass salaam, wa mingkassalam. Wa ilaika ya uddussalam. Fahayyina robbanaa


bissalaam. Wa ad hilnal jannata daa ros salaam. Tabaa rokta robbanaa wata aa laita ya zal jalali
wal ikrom

5) Auzubillahiminissyaiton nirrojim..

6) Bismillah..(Fatihah)

7) Wa ila hokum ilaa huwwaahid..La ilaa ha illa huwarrohmaa nirrohim..


(Ayat Kursy)
Allahu la Laa ila ha illa huwal hayyul koyyum..La tak huzuhu sinatu walaa naum, Lahu ma
fissamaa wati wa maa fil arrd. Man zallazi yassh fa u indahuu illa bi iznihi, Yak lamu ma baina ai
di him wama holfahum, walaa yuhii tuu na bisyai im min ilmihi, illa bi maa syaa..
Wasi a kursiyyuhus sama waati wal Ard, Walaa ya udduhuu hifzuhumaa wahuwal aliyyul azim..

8) Aa manarrosulu bimaa unzila warasulihii la nufarriku baina ahadim mirrusulihi, wa ko lu samik


na wa atoknaa, Ghuf roo nana robbanaa wailaikal masirr Laa yukallifullahu nafsan illa wus
ahaa, Lahaa maa kasabat wa alaihaa maktasabat, robbanaa laa tuzig kulu banaa inna si naa au
akh toknaa, robbana wala tahmil Alainaa Isrong kamaa hamal tahuu, Alal lazina ming koblina,
Robbana wala tuhammilnaa maa laa too kotalanaa bih. Fak fuannaa wagh fir lanaa warhamnaa
anta maulaanaa fan surnaa alal kow mil kaafiriinn..

9) Syahidoallah hu annahu Laa ilaa ha illa huwa wal malaa ikatuhu wa ulul ilmi kooimam
bilkistt..Laa ilaa ha illaa huwal azizul hakim, Innad diinaa indallah hil islaam

10) Ku lillah humma maa li kalmulki, tuktil mulka mantasyaa, wa tanzi ul mulka mimman tasyaa u ,
wa tuzillu man tasyaa, biya dikal khoiru innaka ala kulli syai ing kodir, tuuli jul laila finnahaar,
wa tu lijunnahaaro fillaill, watukh rijul hayya minal maiyyiti wa tukhrijul maiyyita minal hayyi,
Wa tarzuqu maan tasyaaa u bi khoiri hisaabb.
11) Baca surah Al ikhlas-Kul huwaollahu ahad(1x)
12) Baca surah Al Falaq- Kul a uzu birobbilfalaq.. (1x)
13) Baca surah An Naas- Kul a uzu birobbinnaass(1x)
14) Baca Alfatihah (1x).

Zikir memuji ALLAH


Ila hiyaa robbi.
Subhaanallah.. (33x)- zikir tu mmbawa maksud MAHA SUCI ALLAH.
Subhanollahi wabihamdihi daa iman aba daa.
Alhamdulillah.. (33x)- zikir tu mmbawa maksud SEGALA PUJI BAGI ALLAH
Alhamdulillahi robbil alamin ala kulli haa liw waanikmah
Allahu Akbar (33x) zikir tu mmbawa maksud ALLAH MAHA BESAR.
Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhallahi bukrotan wa asila. La ilaa ha
ilallahu wah dahu laa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wayumitu wahuwa
ala kulli syaii ingkodir wala haula wala kuwwata illa billahil aliyyil azim.

BACAAN DOA SELEPAS SOLAT.. :)

Bismillahirrohmaanirrohim.
Alhamdulillahirobbil Alamain, Wassola tu wassalamu ala sayyidina
Muhammadin mursalin,
Wa ala Alihi wasohbihi ajmain. Allah humma Ahyinaa Bil imaan, Wa
amits naa bil imaan, Wa adhilnal Jannata ma al imaan.
Allahhummaghfirlanaa zunubanaa, wali waa lidinaa warhamhumaa
kamaa robbayaa naa Soghiron, Allah hummagh tim lanaa bihusnil
khotimah, wa laa takh tim alainaa bisuuil khotimah.
Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir
sekalian alam. Rahmat dan sejahtera ke atas Nabi Muhammad yang semulia-mulia pesuruhNya serta
ke atas keluarga dan sekalian sahabat2nya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hidupkan kami dengan iman,
matikan kami dalam iman, serta masukkan kami ke dalam syurga bersama2 iman. Ya Allah, ampunilah
segala dosa kesalahan kami, dan dosa2 kedua ibu bapa kami, serta kasihanilah ibu bapa kami
sebagaimana mereka berdua mengasihani kami semasa masih kecil. Ya Allah, akhirilah umur kami
dengan kesudahan yang baik dan janganlah kiranya Engkau akhiri umur kami dengan kesudahan yang
tidak baik.
Allahhumma innaa nas aluka salaamatan fiddin, Wa afiyatan fil
jasaad, Waziyaa datan fil ilm, Wabarokatan fir rizki, wataubatan
koblalmautt, warohmatan indal maut, wa maghfirotan badal maut,
Allahumma hawwin alaina fi sakaarotal maut wannajaa ti minannar
wal afwa indal hisabb.
YaALLAH Ya tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadaMu keselamatan pada agama dan
kesihatan jasad, dan bertambahlah ilmu pengetahuan, dan keberkatan rezeki, dna bertaubat sebelum
mati, dan rahmat ketika mati dan keampunan setelah mati.
Allah humma inni as aluka sihhatan fi imaan wa imaanan fi husni
hulukh, wanajaa tan yats bau uhu fala hu warohmatam mingka wa
a fiyatau wa maghfirotan minka waa ridhwaana..
YaALLAH, aku memohon kepadaMu kemurnian iman dan akhlak yang terpuji, serta kecemerlangan
yang disertai kejayaan dan aku memohon curahan rahmat, kesihatan, pengampunan dan keredhaan
daripada Mu
Robbanaa Hablanaa min azwaajinaa wazurriyyaa tinaa kurrota ayun
waja al naa lil mutta kii na imaa maa..
Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami isteri2 dan anak2 dan cucu yang menyenangkan hati
dan jadikanlah kami pemimpin kepada orang yang bertakwa.
Robbana Laa tuzigh kulu banaa, bak daizhadaitanaa wahabb lanaa,
milladungka rohmah,
Innaka antal wahhaabbb..
Ya Allah, Ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau pesongkan iman kami sesudah Engkau kurniakan
kpd kami petunjuk. Anugerahilah kami rahmat kerana sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia rahmat.
Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah. Wa fil aakhirotil hasanah,
wa kina azaa banner, Wa sollowalluha ala sayyidina Muhammad
Waala aalihi wasohbihi wasallam, Walhamdulillah hirobbil alamin
Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami
daripada azab neraka. Semoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi
Muhammad dan ke atas seluruh keluarga dna sahabat2 baginda. Dan segala puji itu tertentu bagi
ALLAH, Tuhan Pentadbir Seluruh Alam.