You are on page 1of 28

Direcia general Organism Intermediar pentru Cercetare

SE APROB,

Tudor PRISECARU
Preedinte

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC

de servicii de consultan juridic pentru Direcia Generale Organism Intermediar pentru Cercetare, n cadrul
proiectului Asigurarea funcionrii i sprijin logistic pentru OI Cercetare finanat prin Programul Operaional
Asisten Tehnic 2014-2020

Codul de clasificare CPV: 79111000-5 (Servicii de consultan juridic)

SECIUNEA I - FIA DE DATE A ACHIZIIEI

SECIUNEA II - CAIETUL DE SARCINI

SECIUNEA III FORMULARE

Avizat: Direcia general Organism Intermediar pentru


Cercetare

Lucia MOISE Dana Violeta GHEORGHE


Director Direcia Economic i Logistic Director General

Emilia ILIE Sanda HILGEN


Responsabil Achiziii publice ef Serviciu SMFC-DGOI

Gina GREC Nicuor NELEA


Consilier juridic Ofier de proiect AT

1
SECIUNEA I - FIA DE DATE A ACHIZIIEI

SECIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT

I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT


Denumire oficiala: : Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i Inovare
Adres: Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucuresti, 010362
Localitate: Bucuresti Cod potal: 010362 ara: Romnia
Punct(e) de contact: Autoritatea Naional pentru Telefon: 021/319.23.20
Cercetare tiinific i Inovare, etaj 5, camera 522
n atenia: Nicuor Mihai NELEA, Ofier de proiect AT
E-mail: nicusor.nelea@ancs.ro Fax: 021/319.23.20
Adresa/ele de internet (dac este cazul):http://www.research.ro/, http://www.poc.research.ro/,
http://www.poscce.research.ro/ Adresa autoritii contractante: Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i
Inovare, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucuresti, 010362
Alte informaii pot fi obinute la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior;
La Fax: (ntre orele 8.30 si 16.30 de luni pn joi i vineri ntre orele 8.30 si 14.00);
Este recomandat ca orice solicitare de clarificri s fie transmis i pe e-mail: nicusor.nelea@ancs.ro,
Solicitarea de clarificari va avea mentionat:
1) Numele procedurii de achiziie
2) Codul de referin al procedurii de achiziie
3) Numele persoanei/persoanelor de contact indicat n seciunea 1 a Fiei de date i n Invitaia de participare
4) Numele ofertantului
Caietul de sarcini i documentele suplimentare pot fi obinute la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Ofertele sau solicitrile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Numr zile pn la care se pot solicita clarificri nainte de data limit de depunere a ofertelor: 4 zile lucrtoare
nainte de data limit de depunere a ofertelor/Ora limit : 16,30.
Solicitarea de clarificri va transmis pe fax: la adresa mai sus menionat

I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL (ACTIVITILE PRINCIPALE)


X Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, Servicii publice generale
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora Aprare
Agenie/birou naional sau federal Ordine i siguran public
Colectivitate teritorial Mediu
Agenie/birou regional sau local Afaceri economice i financiare
Organism de drept public Sntate
Instituie/agenie european sau organizaie european Construcii i amenajri teritoriale
Protecie social
Recreere, cultur i religie
Altele (precizai): Educaie
X administratie publica
Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante da nu X

2
SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dat contractului de autoritatea contractant: Servicii de consultan juridic pentru Direcia
Generale Organism Intermediar pentru Cercetare, n cadrul proiectului Asigurarea funcionrii i sprijin logistic
pentru OI Cercetare finanat prin Programul Operaional Asisten Tehnic 2014-2020
II.1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare: contract de servicii
(a)Lucrri (b) Produse (c) Servicii X

Execuie Cumprare Categoria serviciului: 21 (Anexa 2B)
Proiectare i execuie Leasing
Realizare prin orice mijloace nchiriere
corespunztoare cerinelor specificate Cumprare n rate
de autoritate contractant
Principala locaie a lucrrii Principalul loc de livrare Loc de prestare: la sediul ANCSI, Strada
Cod CPV: Cod CPV: Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureti
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: X
ncheierea unui acord cadru:
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz): NU ESTE CAZUL
II.1.5) Descrierea succint a contractului:
Activitile ce se vor derula n cadrul acestui proiect cuprind:
- reprezentare juridic a ANCSI-DGOI n litigiile cu beneficiarii Axei 2 POS CCE
- reprezentare juridic a ANCSI-DGOI n litigiile cu beneficiarii Axei 1 POC
- reprezentare juridic a ANCSI-DGOI n litigiile cu Ministerul Fondurilor Europene sau alte organisme, unde
ANCSI-DGOI are calitatea de beneficiar de fonduri prin proiecte de asisten tehnic.
- Consultan pentru ntocmirea deciziilor de respingere/admitere a contestaiilor administrative depuse de
beneficiari mpotriva titlurilor de crean emise de structura de control a ANCSI-DGOI.
- Consultan pentru ntocmirea punctelor de vedere/contestaiilor mpotriva titlurilor de crean emise de
Ministerul Fondurilor Europene - AM POS CCE pentru proiecte de asiten tehnic n care ANCSI-DGOI are
calitatea de beneficiar de fonduri europene.
- Consiliere n orice activiti ale ANCSI - DGOI ce impun punctul de vedere juridic
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)
Vocabular principal: Cod CPV : 79111000-5
II.1.7) Divizare pe loturi
DA NU X
II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate DA NU X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Total cantiti / prestaii servicii / lucrri (se vor include eventuale suplimentri i opiuni, dac exista)
Informaiile privind cantiti / prestaii servicii sunt date prin Caietul de sarcini
II.2.2) Valoarea estimat a contractului: 720.000 lei fr TVA
II.2.3) Opiuni (dac exist) DA NU X

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata contractului de achiziie public: ncepnd de la data semnrii contractului pn la 31.12.2017.

II.4) AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea preului contractului da nu X
3
SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE

III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz)


III.1.1.a) Garanie de participare da nu X
III.1.1.b) Garantie de buna executie da nu X
III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile relevante
Plata se va face din linia bugetar 58.17 Asisten Tehnic POAT 2014-2020 iar cheltuielile se vor rambursa din
POAT 2014-2020.
III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie contractul
Asociere - Se va prezenta Formularul nr. 11 Acord de asociere
III.1.4. Legislaia aplicabil
a) Art. 16 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Legea 554/2004 a contenciosului administrativ;
c) Decizia Presedintelui ANCS nr.9030/22.01.2016 pentru aprobarea Normelor Procedurale interne privind atribuirea
contractelor de servicii juridice (servicii din categoria celor incluse n Anexa 2B la OUG nr. 34/2006).

III.2) CONDIII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n registrul
comerului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaia personal a candidatului sau ofertantului
Cerinta nr. 1: Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea - se va completa Formularul nr. 2
Cerinta nr. 2: Declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese - se va completa
Formularul nr. 3.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Tudor Prisecaru Preedinte,
Dana Violeta Gheorghe Director General Directia Generala Organism Intermedial pentru Cercetare (DGOI), Lucia
Moise Director, Gabriela Teodorescu Sef Birou, Sanda Hilgen - Sef Serviciu Management Financiar si Control
DGOI, Emilia Ilie - Responsabil Achizitii Publice, Gina Grec Consilier juridic, Nicusor Nelea - Consilier DGOI,
Ofiter de proiect AT.
NOTA:
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mai sus
mentionate, eventualii subcontractani avand obligaia de a prezenta Formularul nr. 3..
Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta isi
rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Formularele se vor prezenta in original de ofertant/ofertantul asociat, dupa caz.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)
Dovada dreptului de exercitare a activitatii profesionale de avocat emisa de unul din Barourile membre ale Uniunii
Nationale a Barourilor din Romania. Ofertanii de nationalitate straina vor prezenta un document, in copie legalizata
si traducere legalizata, care dovedeste o forma de inregistrare ca avocat membru al unui Barou de avocati, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident.
NOTA:In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste
documente pentru activitatea pe care o va realiza.
III.2.2) Situaia economico-financiar
4
Nesolicitat
III.2.3.a) Capacitatea tehnic i/sau profesional
Cerinte Modalitatea de indeplinire
Cerinta nr. 1 Lista principalelor prestari de servicii juridice Se va completa Formularul nr. 4 i se vor
prestate n ultimii trei ani, calculai prin raportare invers de la prezenta documentele suport care s probeze
data limit de depunere a ofertelor. cele menionate n list:
Certificari de buna prestare pentru cele mai
importante contracte de servicii, copii dupa
recomandari/certificate/alte documente din
partea beneficiarului serviciului inclusiv
contractele/parti relevante ale contractelor
aferente fisei/fiselor de experienta similara. Din
documentele prezentate trebuie sa reiasa:
beneficiarul (autoritati contractante sau clienti
privati), denumirea contractului, obiectul,
valoarea, perioada (inclusiv data incheierii
contractului). Recomandarile/certificarile vor fi
emise sau contrasemnate de o autoritate
contractanta beneficiara a prestarilor de
servicii ori de catre clientul privat beneficiar al
prestarilor de servicii.
Toate certificatele/documentele respective
trebuie sa fie prezentate in copie certificata
pentru conformitate cu originalul.
Cerinta nr. 2 - Personalul implicat n derularea contractului Se vor prezenta Formularul nr. 5 - Lista
Prestatorul va propune o echipa de minim 6 (ase) persoane, personalului propus pentru realizarea
astfel: contractului;
- minim 4 (patru) consilieri juridici/avocai cu experien n Pentru fiecare persoana nominalizat
domeniul juridic i contencios de cel puin trei ani, ofertantul va depune:
calculai prin raportare invers de la data limit de Documente relevante din care s rezulte
depunere a ofertelor; experiena n domeniul juridic i contencios,
- minim 2 (doi) avocai/consilieri juridici, cu competene de conform cerinelor menionate, cum ar fi, dar
a pune concluzii la nalta Curte de Casaie i Justiie. fr a se limita la acestea: fi de post,
Prestatorul se va asigura c personalul propus are expertiza contract de munc, contract de prestri
necesar i va fi capabil s acopere realizarea activitilor servicii, contract de prestri servicii de
contractului, aa cum ele descrise la pct. 3 Activitile conlucrare, copie legitimaie avocat,
contractului, din Caietul de Sarcini. recomandri, adeverine. Toate documentele
Pe parcursul derulrii contractului, ofertantul poate propune i alte trebuie sa fie prezentate in copie certificata
persoane, n funcie de experiena lor n implementarea unor pentru conformitate cu originalul.
contracte similare; acestea trebuie s ndeplineasc condiiile
minime de calificare menionate
Informaii privind subcontractanii dup caz Se va prezenta Formularul nr. 6

II.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile da X nu


profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

5
serviciilor respective

SECIUNEA IV: PROCEDUR

IV.1) TIPUL PROCEDURII


IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare:
Selecia de oferte se iniiaz prin transmiterea unei invitaii de participare ctre cel puin 3 operatori economici cu cel
puin 15 zile nainte de data limit de depunere a ofertelor i publicarea invitiei de participare pe site-ul
http://www.poc.research.ro/
IV.1.1.b) Tipul procedurii:
Selectie de oferte, conform Normelor Procedurale interne privind atribuirea contractelor de servicii juridice (servicii
din categoria celor incluse n Anexa 2B la OUG nr. 34/2006).

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai mic pre X

IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant (dup caz)
IV.3.2) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
X
IV.3.3) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta, durata n zile: 45 (de la
termenul limit de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice


Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet n corelatie cu specificatiile tehnice din Caietul de
sarcini.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare
Cerin obligatorie: completare Formular nr.1 (FORMULAR DE OFERT i propunere financiar, care se va face
att n lei ct i n euro.
Data pentru care se determin echivalena n leu/euro:cursul RON/euro comunicat de Banca Naional a Romaniei
valabil n data transmiterii Invitaiei de participare.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Toate documentele solicitate vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal ai
ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, ofertantul va prezenta o imputernicire care
atesta dreptul de reprezentare al semnatarului. Oferta nu va contine prescurtari, randuri inserate, sublinieri,
stersaturi sau cuvinte scrise peste scrisul initial. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate
in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. In cazul
depunerii ofertei de catre o asociere, documentele vor fi emise pentru fiecare dintre asociati.
Adresa la care se prezint oferta:
Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i Inovare
Str. MENDELEEV, nr. 21-25, sect.1, Bucuresti REGISTRATURA.
Cerine obligatorii:
Oferta va fi structurat astfel:
6
Documentele de calificare
Propunerea financiar
Propunerea tehnic.
Documentele de calificare, Propunerea tehnic i Propunerea financiar vor fi prezentate n plicuri separate, cu
meniunile:
Documente de calificare:
Propunerea tehnic
Propunerea financiar.
Cele trei plicuri se vor introduce ntr-un plic exterior, nchis corespunztor, netransparent i tampilat. Plicurile
interioare vor fi marcate cu denumirea i adresa ofertantului pentru a fi returnate nedeschise n cazul n care oferta
este declarat ntrziat. Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe
fiecare pagina de reprezentantul /reprezentantii autorizat /autorizati sa angajeze ofertantul prin contract. Ofertantii
au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor
prezentate.
Plicurile exterior va fi marcat numai cu adresa autoritii contractante:
Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i Inovare
STR. MENDELEEV 21-25, SECTOR 1, BUCURESTI, Cod potal: 010362, ROMNIA
In atentia DIRECTIEI GENERALE ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU POS CCE, cu mentiunea:
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE: 17 februarie 2016, orele 15.00
Oferta va fi insoit de Scrisoarea de naintare - Formular nr. 8 (Atentie! Nu se introduce n Plic)
Nu se accept oferte alternative.
Autoritatea Contractanta nu si asuma nici o responsabilitate n cazul n care documentele de participare nu sunt
intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus.
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai
inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei .Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta
dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Termenul limit de depunere a ofertelor 17 februarie 2016, ora 14.00.


IV.4.4.) Deschiderea ofertelor Data de deschidere a ofertelor: 17 februarie 2016, ora 15.00 la sediul
Autoritii Naionale pentru Cercetare tiinific i Inovare.
Orice operator economic poate participa la deschiderea ofertelor
dac prezint mputernicire scris, din partea ofertantului, pentru
persoanele desemnate s participe la deschiderea ofertelor, nsoit
de copie dup actul de identitate.

7
SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dup caz) da nu X


VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanat din fonduri comunitare da X nu
Contractul va fi finantat din Programul Operaional Sectorial Asisten Tehnic 2014-2020
VI.3) ALTE INFORMATII (dup caz):
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita
clarificari, in vederea transmiterii, de catre operatorii economici, documente care contin noi preturi.
Solicitarile de clarificari vor fi transmise prin Fax nr. 021/319.23.20 si prin E-mail, la adresa:
nicusor.nelea@ancs.ro
VI.4) CI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac
Denumire oficial: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
Adres: str. Stavropoleus, nr.6, sector 3
Localitate: Bucuresti Cod potal: 010873 ar: Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021/310.46.41
Adres Internet (URL) Fax: 021/310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cilor de atac (completai rubrica VI.4.2 SAU, dup caz, rubrica VI.4.3)
Precizri privind termenul (termenele) de exercitare a cilor de atac:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac
Denumire oficiala: Serviciul Juridic, Contencios Administrativ i Resurse Umane, ANCSI
Adresa: str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 Adresa: str. Mendeleev ara: Romnia
nr. 21-25, sector 1
Localitate: Bucuresti Localitate: Bucuresti
E-mail: gina.grec@ancs.ro E-mail:
gina.grec@ancs.ro

8
SECIUNEA II - CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziiei: Servicii de consultan juridic pentru Direcia Generale Organism Intermediar pentru
Cercetare, n cadrul proiectului Asigurarea funcionrii i sprijin logistic pentru OI Cercetare finanat prin
Programul Operaional Asisten Tehnic 2014-2020
Cod CPV : 79111000-5 (Servicii de consultan juridic)
Caietul de sarcini conine indicaii privind regulile de baz care trebuie respectate astfel nct potenialii ofertani
s elaboreze oferta corespunztor cu necesitile autoritii contractante.

1. Scurt prezentare a cadrului general

Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i Inovare, prin Direcia General Organism Intermediar pentru
Cercetare (DGOI), n conformitate cu procedurile sale interne de organizare i funcionare i n conformitate
cu Acordul de delegare ncheiat cu Autoritatea de Management (AM) din Ministerul Fondurilor Europene,
asigur managementul Axei Prioritare 1 Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul
competitivii economice i dezvoltrii afacerilor , din cadrul Programul Operaional Competivitate pentru
perioada de programare 2014-2020 ct i a Axei prioritare 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare
tehnologic i inovare din Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice pentru
perioada de programare 2007-2013.

Pe parcursul desfurrii activitilor sale specifice, Organismul Intermediar pentru Cercetare este obligat s
asigure stricta respectare a Regulamentelor Europene i a legislaiei naionale de referin, avnd autoritatea de a
identifica i respinge orice proiect, activitate sau document la a crui/ei elaborare sau implementare nu sunt
integral respectate prevederile cadrului legal. n acest sens, Organismul Intermediar pentru Cercetare are nevoie
de servicii de consultan juridic.

De asemenea, ANCSI-DGOI este beneficiarul unor proiecte de asisten tehnic derulate n cadrul Axei Prioritare
5 Asisten Tehnic din cadrul POS CCE i n cadrul Programul Operaional Sectorial Asisten Tehnic 2014-
2020.

2. Scopul contractului

Achiziia de servicii de consultan juridic este necesara pe de o parte datorit numrului mare de dosare n
instan cu beneficiarii Axei 2 POS CCE (134 de dosare la data de 31.12.2015) i pe de alt parte ca urmare a
evalurii i contractrii n cursul anului 2016 a proiectelor finanate prin Axa 1 POC, activiti ce implic inevitabil
apariia unor spee/situaii de natur juridic. De asemenea, la data de 31.12.2015 existau pe rol 7 dosare de litigii
cu Ministerul Fondurilor Europene, unde ANCSI-DGOI are calitatea de beneficiar de fonduri prin proiecte de
asisten tehnic. Nu este posibil susinerea acestor activiti doar cu resursele interne ale DGOI, cu att mai
mult cu ct DGOI nu mai are postul de consilier juridic n tatul de funciuni.

3. Activitile contractului

Activitile ce se vor derula n cadrul acestui proiect cuprind:


- reprezentare juridic a ANCSI-DGOI n litigiile cu beneficiarii Axei 2 POS CCE (elaborare i redactare
ntmpinri, formulri recursuri, elaborarea altor documente necesare pentru instan)
- reprezentare juridic a ANCSI-DGOI n litigiile cu beneficiarii Axei 1 POC (elaborare i redactare
ntmpinri, formulri recursuri, elaborarea altor documente necesare pentru instan)
- reprezentare juridic a ANCSI-DGOI n litigiile cu Ministerul Fondurilor Europene sau alte organisme,
9
unde ANCSI-DGOI are calitatea de beneficiar de fonduri prin proiecte de asisten tehnic (elaborare i
redactare ntmpinri, formulri recursuri, elaborarea altor documente necesare pentru instan)
- Consultan pentru ntocmirea deciziilor de respingere/admitere a contestaiilor administrative depuse de
beneficiari mpotriva titlurilor de crean (procese verbale de constatare, note de constatare) emise de
structura de control a ANCSI-DGOI.
- Consultan pentru ntocmirea punctelor de vedere/contestaiilor mpotriva titlurilor de crean emise de
Ministerul Fondurilor Europene - AM POS CCE pentru proiecte de asiten tehnic n care ANCSI-DGOI
are calitatea de beneficiar de fonduri europene.
- Consiliere n orice activiti ale ANCSI - DGOI ce impun punctul de vedere juridic

Prestatorul trebuie s asigure spaiu de pstrare a documentelor pentru fiecare dosar n parte, ceea ce implic
asigurarea pstrrii n siguran a circa 60 de bibliorafturi (grosime 7,5 cm), coninnd dosarele de instan i alte
lucrri solicitate de autoritatea contractant. La momentul ntocmirii caietului de sarcini se aflau n diverse stadii de
derulare 141 de dosare n instan i se preconizeaz un numr aproximativ de 180 de dosare n instan pentru
perioada 2016-2017, pentru care prestatorul trebuie s asigure consultan juridic, inclusiv reprezentare juridic
a ANCSI-DGOI.

Prestatorul va fi prezent la sediul autoritii contractante cel puin o dat pe sptmn pentru a ridica
corespondena primit de aceasta de la diversele instane de judecat. Prestatorul va actualiza sptmnal stadiul
dosarelor n instan i va ine o eviden a acestora, sub forma unei liste, ce va fi transmis autoritii
contractante. La solicitarea autoritii contractante, prestatorul va furniza informaiile necesare despre evoluia
unui dosar.

4. Personalul propus pentru ndeplinirea contractului

Prestatorul va propune o echipa de minim 6 (ase) persoane, astfel:


- minim 4 (patru) consilieri juridici/avocai cu experien n domeniul juridic i contencios de cel puin trei
ani, calculai prin raportare invers de la data limit de depunere a ofertelor;
- minim 2 (doi) avocai/consilieri juridici, cu competene de a pune concluzii la nalta Curte de Casaie i
Justiie.
Prestatorul se va asigura c personalul propus are expertiza necesar i va fi capabil s acopere realizarea
activitilor contractului, aa cum ele descrise la pct. 3 Activitile contractului, din Caietul de Sarcini.
Se vor prezenta Formularul nr. 5 - Lista personalului propus pentru realizarea contractului. Pentru fiecare
persoana nominalizat ofertantul va depune:
Documente relevante din care s rezulte experiena n domeniul juridic i contencios, conform cerinelor
menionate, cum ar fi, dar fr a se limita la acestea: fi de post, contract de munc, contract de prestri servicii,
contract de prestri servicii de conlucrare, copie legitimaie avocat, recomandri, adeverine. Toate documentele
trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul.
Pe parcursul derulrii contractului, ofertantul poate propune i alte persoane, n funcie de experiena lor n
implementarea unor contracte similare; acestea trebuie s ndeplineasc condiiile minime de calificare
menionate.

5. Estimarea timpului necesar pentru serviciile de consultan juridic

Durata contractului: aproximativ 23 luni: februarie 2016 decembrie 2017


Numrul estimat de ore de consultan juridic acordate: 2600 de ore (n medie 113 ore/lun)
Se estimeaz c n realizarea activitilor, o lucrare va fi realizat de o persoan, dar, n funcie de natura i
complexitatea lucrrilor, la realizarea unei lucrri pot fi implicate dou sau mai multe persoane.

6. Recepia i plata serviciilor


10
Recepia serviciilor prestate se va face lunar, n funcie de numrul de ore prestate, pe baza facturii i a unui
Raport lunar de activitate elaborat de prestator conform modelului din caietul de sarcini, in termen de 10 zile de
la ncheierea lunii. Autoritatea Contractant va emite un Proces verbal de recepie, conform modelului din
caietul de sarcini, n termen de 10 zile de la primirea documentelor de la prestator. Plata serviciilor se va efectua
n termen de 30 zile de la aprobarea recepiei.

Locul de prestare al serviciilor de consultan: la sediul ANCSI, Direcia General Organismul Intermediar
pentru Cercetare, Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureti

SECIUNEA III FORMULARE

11
1 FORMULAR DE OFERT FORMULARUL NR. 1
2 ANEXA FINANCIAR FORMULARUL NR. 1.1
3 DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA FORMULARUL NR. 2
4 DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE FORMULARUL NR. 3
5 LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI FORMULARUL NR. 4

6 LISTA PERSONALULUI PROPUS PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI FORMULARUL NR. 5

7 DECLARAIE PRIVIND LISTA SUBCONTRACTANILOR I FORMULARUL NR. 6


PARTEA/PRILE
DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE ACETIA
8 MODEL ACORD DE ASOCIERE FORMULARUL NR. 7

9 SCRISOARE DE NAINTARE FORMULARUL NR. 8

10 MODEL CONTRACT DE SERVICII

FORMULARUL NR. 1
Operator economic
_____________________________
(denumirea/numele)

12
FORMULAR DE OFERT

Ctre, Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i Inovare


Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Cod Potal RO 010362, Bucureti, Telefon: 021/318.30.68

Doamnelor, Domnilor,
1. Examinnd documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului......................... ,
(denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s prestam:
servicii de consultan juridic pentru Direcia Generale Organism Intermediar pentru Cercetare, n cadrul
proiectului Asigurarea funcionrii i sprijin logistic pentru OI Cercetare Cod CPV : 79111000-5 (Servicii de
consultan juridic),

pentru suma de........................................................ lei, reprezentnd............................euro,


(suma n litere i cifre)

la care se adauga taxa pe valoare adugat in valoare de.......................................................lei i....................................euro.


(suma n litere i cifre)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm serviciile solicitate.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de .................zile, respectiv pn la data de ....................,
(durata n litere i cifre) (ziua/luna/anul)
i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului aceast ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr,
prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Alturi de oferta de baz:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem ofert alternativ.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert pe care o putei primi.
Data ....../......../........
.........................., n calitate de ....................., legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele........................................
(semnatura) (denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL NR. 1.1

13
ANEXA FINANCIAR

Operator economic
_____________________________
(denumirea/numele)

Nr. Serviciile prestate Numr total Tarif orar Pre fr TVA Pre cu TVA
crt. estimat de (lei/or)
ore prestate
0 1 2 3 4=2x3 5 = 4 + TVA
lei eur lei eur
1. Consultan juridic 2600

*) Tarif orar (lei/or): reprezint toate cheltuielile prestatorului raportate la o or lucrat i include toate costurile
operatorului economic generate de prestarea serviciilor.

Data ....../......../........
.........................., n calitate de ....................., legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele........................................
(semnatura) (denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL NR. 2
Operator economic
___________________

14
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) n calitate


de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului la procedura de Selecie de oferte pentru
achizitia de servicii de consultan juridic pentru Direcia Generale Organism Intermediar pentru Cercetare, n
cadrul proiectului Asigurarea funcionrii i sprijin logistic pentru OI Cercetare Cod CPV: 79111000-5 (Servicii de
consultan juridic), la data de .............. [se insereaz data], organizat de Autoritatea Naional pentru Cercetare
tiinific i Inovare, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei
de fals n acte publice, c n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru
participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea
contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care
dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ .
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii ......................

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

FORMULARUL NR.3
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)
15
DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul(a)......................................reprezentant mputernicit al .......................................(denumirea


operatorului economic) cunoscnd componena listei cu persoanele ce dein funcii de decizie n autoritatea
contractant cu privire la organizarea, derularea i finalizarea procedurii de atribuire, declar c societatea noastr
nu are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere ori de supervizare i/sau are
acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv ori care se afl
n relaii comerciale, cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante, nefiind n situaia de a
fi exclus din procedura.

Subsemnatul(a).......................................declar c infromaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu


i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor
legislaiei naionale privind falsul n declaraii.

Operator economic, Data completrii


...................................... ..............................
(semntura autorizat)

Persoanele ce dein funcie de decizie n cadrul Autoritii Contractante, n ceea ce privete organizarea, derularea
i finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Tudor Prisecaru Secretar de Stat


Dana Violeta Gheorghe Director General Directia Generala Organism Intermediar pentru Cercetare (DGOI)
Lucia Moise Director
Gabriela Teodorescu Sef Birou
Sanda Hilgen - Sef Serviciu Management Financiar si Control DGOI
Nicuor Nelea Ofiter de proiect AT
Emilia Ilie Responsabil Achizitii Publice
Gina Grec Consilier juridic

Not: Toate cmpurile trebuie completate de ofertant sau dup caz, de ctre reprezentantul ofertantului.
Aceast declaraie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte, iar n cazul n care ofertantul declara ca
intenioneaz sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata i de ctre sub-contractor/sub-contractori i va fi semnata de
reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecrui asociat/sub-contractant, precum si de catre tertul sustinator.

FORMULARUL NR. 4

Operator economic

16
___________________
(denumirea/numele)

LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat
sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze
informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i
Inovare, str Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureti cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.

Nr. Denumirea Cod Denumirea/ Calitatea Pretul Pretul Procent Descriere Perioada Observatii
Crt si obiectul CPV numele prestatorului contractului contractului ndeplinit a de
contractului beneficiarului/ in contract*) fr TVA fr TVA de serviciilor derulare
+ clientului (lei) (valut**) prestator prestate contract
Numarul si + (%)
data Adresa
contractului
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

.....

________
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant
conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza cursul BNR din data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.

17
Pentru fiecare contract/serviciu prestat se vor prezenta documentele suport care s probeze cele menionate n
list:
Certificari de buna prestare pentru cele mai importante contracte de servicii, copii dupa
recomandari/certificate/alte documente din partea beneficiarului serviciului inclusiv contractele/parti relevante ale
contractelor. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati),
denumirea contractului, obiectul, valoarea, perioada de prestare a serviciilor i valoarea serviciilor prestate.
Recomandarile/certificarile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a prestarilor de
servicii ori de catre clientul privat beneficiar al prestarilor de servicii.
Toate certificatele/documentele respective trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu
originalul.

Operator economic,
.

(semnatura autorizata )

FORMULARUL NR. 5

18
LISTA PERSONALULUI PROPUS PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

Nr. Nume i prenume Poziia propus


crt.
1 consilier juridic/avocat cu experien n domeniul juridic i contencios
de cel puin trei ani, calculai prin raportare invers de la data limit
de depunere a ofertelor;
2 idem
3 idem
4 idem
5 avocat/consilier juridic, cu competene de a pune concluzii la nalta
Curte de Casaie i Justiie.
6 Idem

Pentru fiecare persoan din list se ataeaz documentele relevante din care s rezulte experiena n domeniul
juridic i contencios, conform cerinelor menionate, cum ar fi, dar fr a se limita la acestea: fi de post, contract
de munc, contract de prestri servicii, contract de prestri servicii de conlucrare, copie legitimaie avocat,
recomandri, adeverine. Toate documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu
originalul.

Data completrii ............................................

Operator economic
.....................................
(semnatura autorizata)

FORMULAR NR. 6

Operator economic
...........................................
(denumirea/numele)

19
DECLARAIE
PRIVIND LISTA SUBCONTRACTANILOR I PARTEA/PRILE
DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE ACETIA

Subsemnatul, ................., reprezentant mputernicit al ................, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate
faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant
are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice
informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze
informaii reprezentanilor autorizai ai .................................(se introduc numele si adresa autoritatii contractante), cu privire
la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Nume entitate
Acord
legal (asociat sau Activiti din contract Adresa
subcontractant
subcontractor)
Subcontractant 1

Subcontractant .....

Data completarii:

Operator economic,
..
(semnatura autorizat)

Nota: A se completa doar n cazul n care se intenioneaz subcontractarea n cadrul contractului de servicii

FORMULAR NR. 7

MODEL ACORD DE ASOCIERE

20
pentru contractul de servicii avand ca obiect prestare servicii de consultan juridic pentru Direcia Generale
Organism Intermediar pentru Cercetare, n cadrul proiectului Asigurarea funcionrii i sprijin logistic pentru OI
Cercetare, Cod CPV : 79111000-5 (Servicii de consultan juridic),

urmtoarele firme:

(inserati numele operatorului economic), cu sediul n str. ..................... nr. ...................., oras..........., cod postal.............,
tara............, reprezentat de (inserati numele reprezentantului legal) n calitate de Lider al asociaiei

(inserati numele operatorului economic), cu sediul n str. ..................... nr. ...................., oras..........., cod postal.............,
tara............,, reprezentat dl. ....................... (inserati numele reprezentantului legal), n calitate de Asociat.

i asum rspunderea colectiv i solidar pentru ndeplinirea contractului ................................. (inserati numele contractului).
Liderul asociaiei este mputernicit s se oblige i s primeasc instruciuni n numele tuturor asociailor i este rspunztor
n nume propriu i n numele Asocierii pentru ndeplinirea contractului.

Toti asociaii din Asociere se oblig s rmn n Asociaie pe ntreaga durat a contractului.

Data:

Nume ofertant .....


Reprezentant legal
Semnatura
Stampila

FORMULAR NR. 8
Nr............/...............................

OFERTANTUL...............................................(denumirea/numele)
Adresa:....................................................
21
Telefon :....................................................
Fax :...........................................................
E-mail:........................................................

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre: Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i Inovare


Str. Mendeleev, nr.21-25, sector 1, Bucureti, cod potal 010362

Ca urmare a Invitaiei de participare cu ofert, nr......................................din ....................................,


privind aplicarea procedurii Selectie de oferte pentru atribuirea contractului de servicii avnd ca obiect: servicii
de consultan juridic pentru Direcia Generale Organism Intermediar pentru Cercetare, n cadrul proiectului
Asigurarea funcionrii i sprijin logistic pentru OI Cercetare Cod CPV : 79111000-5 (Servicii de consultan juridic),
noi..(denumirea va transmitem alaturat urmatoarele:
Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand:
a) Oferta in original
b) documentele care insotesc oferta:
1. Documentul..privind ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii (dac
este cazul)
2. Informaii n legtur cu procedura:
- Adresa complete pentru coresponden, valabil pentru comunicri la prezenta procedur:
..(denumire ofertant, localitate, strad, numr, cod postal etc.)
- Numr de telefon valabil pentru comunicri la prezenta procedur:..
- Numr de fax valabil pentru comunicri la prezenta procedur:..
- Adresa de e-mail valabil pentru comunicri la prezenta procedur..
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA] Cu stima,

[Nume ofertant], (semnatura autorizata i tampila)

Inregistrata la sediul autoritatii contractante (Romania)

CONTRACT DE SERVICII
(MODEL)
nr._________ data __________

22
1. n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, s-a
ncheiat prezentulcontract de prestare de servicii,
ntre
Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i Inovare , cu sediul n Bucureti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sectorul 1,
telefon: 021/318.30.55, fax: 021/212.81.66, cod fiscal: 17728123, COD IBAN: RO37TREZ23A530100562002X deschis la Trezoreria
Statului, reprezentat prin domnul prof.dr.ing. TUDOR PRISECARU avnd funcia de Preedinte ANCSI i Doamna Lucia Moise,
Director, n calitate de achizitor, pe de o parte,
i
................................ , adres ..................., telefon/fax .............., numr de nmatriculare .........., cod fiscal ...............,
(denumirea operatorului economic)
cont (trezorerie) ....................., reprezentat prin ............................ , funcia ........................... n calitate de prestator,pe de alt parte.
(denumirea conductorului
2. Definiii
2.1. n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare
a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitile a cror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i
pe care prestatorul are obligaia de a le furniza n legtur cu serviciile prestate conform contractului;
f. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut
la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i viceversa, acolo
unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice.

Clauze obligatorii
4. Obiectul i preul contractului
4.1. Prestatorul se oblig s presteze: servicii
de consultan juridic pentru Direcia Generale Organism Intermediar
pentru Cercetare, n cadrul proiectului Asigurarea funcionrii i sprijin logistic pentru OI Cercetare , Cod CPV :
79111000-5 (Servicii de consultan juridic), n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul
contract.
4.2. Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit pentru ndeplinirea contractului de

4.3. Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor prestate, pltibil prestatorului de ctre achizitor, este
de ...................lei, din care TVA lei (respectiv euro, din care TVA euro). Preul fr TVA este de lei (respectiv
.euro).
4.4. Plata se va face n funcie de numrul de ore de consultan efectuate, n conformitate cu tariful menionat n Oferta prestatorului
Propunerea financiar, care face parte integrant din contract.
5. Durata contractului
5.1. Data de nceput a contractului este data semnrii contractului de ambele pri.
5.2. Data de sfrit a contractului este 31.12.2017.
6. Documentele contractului
6.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini Anexa 1
b) Propunerea tehnic Anexa 2
c) Propunerea financiar Anexa 3
d) Model de Raport de activitate prestator - Anexa 4
e) Model de Proces verbal de recepie achizitor Anexa 5
6.2. Modelele din Anexa 4 si 5 pot fi modificate, la solicitarea achizitorului sau prestatorului, printr-o notificare acrisa, fara a fi necesar
incheierea unui act aditional.
7. Obligaiile principale ale prestatorului
23
7.1. Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract n perioada/perioadele convenite i n conformitate
cu obligaiile asumate.
7.2. Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la standardele i performanele prezentate n
propunerea tehnic, anex la contract.
7.3. Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de ndeplinire a contractului.
7.4. Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.),
legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite n legtur cu serviciile achiziionate; i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din
respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
8. Obligaiile principale ale achizitorului
8.1. Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate
8.2. Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit.
8.3. Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termenul de 30 zile lucrtoare de la data nregistrrii ultimului document
necesar efectuarii platii.
8.4. Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevzute convenite, prestatorul are dreptul de
a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil.
9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
9.1.n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are
dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu 0,05% din preul contractului pentru fiecare zi de
ntrziere.
9.2. n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are
obligaia de a plti ca penaliti o sum echivalent cu 0,05% din plata neefectuat pentru fiecare zi de ntrziere.
9.3. Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a
considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese.
9.4. Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat prestatorului, fr nici o
compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune
sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din
contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Alte responsabiliti ale prestatorului


10.1. (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor i s asigure resursele umane cerute de i pentru contract.
10.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor
i metodelor de prestare utilizitate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.
11. Alte responsabiliti ale achizitorului
11.1. Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea
tehnic i pe care le consider necesare ndeplinirii contractului.
12. Recepie i verificri
12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pe baza unui Raport de activitate ntocmit lunar de prestator
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini. Recepia serviciilor prestate lunar se face
pe baza unui Proces verbal de recepie.
12.2. Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract.
13. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
13.1. Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de ncepere a
contractului.
13.2. (1) Serviciile prestate n baza contractului trebuie finalizate n termenul convenit de pri.
(2) n cazul n care:
i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului; sau
ii) alte circumstane neobinuite, susceptibile de a surveni altfel dect prin nclcarea contractului de ctre prestator,
ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci prile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional.
13.3. n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea
contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului.
14. Amendamente

24
14.1. Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional,
numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la
data ncheierii contractului.
14.2. Prile contractante au dreptul, pe durata executrii contractului, de a conveni, prin acordul prilor, modificarea clauzelor
contractului, prin act adiional, n funcie de necesitile obiective privind i alte condiii de executare a contractului.
15. Fora major
15.1. Fora major este constatat de o autoritate competent.
15.2. Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care
aceasta acioneaz.
15.3. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau
prilor pn la apariia acesteia.
15.4. Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea
acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
15.5. Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s
notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre pri s poat pretind celeilalte daune-
interese.

16. Soluionarea litigiilor


16.1. Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau
disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
16.2. Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen
contractual, prile se pot adresa instanei de judecat competente.
17. Limba care guverneaz contractul
17.1. Limba care guverneaz contractul este limba romn.
18. Comunicri
18.1. (1) Orice comunicare dintre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.
18.2. Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
19. Legea aplicabil contractului
19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Prile au neles s ncheie astzi, ........2016, prezentul contract n 2 (dou) exemplare cu valoare de original, cte unul pentru fiecare
parte.
(Se precizeaz data semnrii de ctre pri.)

Achizitor, Prestator,
........................ ........................
(semntur autorizat) semntur autorizat)
LS LS

25
Anexa 4 la Contract

(ANTET PRESTATOR)

Raport de activitate (model)


Luna..Anul..

I. Informaii generale:

1. Contract de prestri servicii nr........../ data.............


2. Obiectul contractului: ...........
3. Beneficiar: AUTORITATEA NAIONAL PENTRU CERCETARE TIINIFIC I
INOVARE DIRECIA GENERAL ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU
CERCETARE
4. Perioada raportat: luna........anul..................

II. Activitate desfasurata (descriere)

Se vor descrie detaliat serviciile prestate, precizndu-se numele persoanelor


implicate, ziua i numrul de ore alocat activitii
(Se vor atasa documentele relevante : copii dupa raspunsurile prestatorului, semnate)
minutele de lucru etc.)

III. Alte meniuni ale prestatorului...............

Prestator,
.....................(semntur autorizat)
L.S.

26
Anexa 5 la Contract

(ANTET ACHIZITOR)
Proces verbal de recepie a serviciilor prestate (model)

n baza contractului de servicii nr....../data..........ncheiat ntre ANCSI n calitate de


beneficiar i ...........................(denumire prestator) n calitate de prestator, se ncheie prezentul
proces verbal de recepie.

I. Informaii generale:

1. Contract de prestri servicii nr........../ data.............


2. Obiectul contractului: ................
3. Prestator: .......................................(denumire prestator)
4. Perioada raportat: luna.........anul..................

II. Se avizeaz favorabil Raportul de Activitate ntocmit de prestator, pentru


luna.
Valoarea serviciilor prestate (conform Raportului de activitate) este de: ..
III. Alte meniuni ale beneficiarului.................................

Prin prezenta confirmm serviciile prestate n luna ...................... i propunem plata


sumei de .....................n contul prestatorului, contravaloarea facturii (nr/data factura )

Beneficiar:
Director General............................

Responsabil de proiect
........

27
28