You are on page 1of 9

B NNG NGHIP CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

V PHT TRIN NNG THN


c lp - T do - Hnh phc

S: 20/2008/Q-BNN H Ni, ngy 28 thng 1 nm 2008

QUYT NH

Quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc

ca Cc Ch bin, Thng mi nng lm thu sn v ngh mui

B TRNG B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN

Cn c Ngh nh s 01/2008/N-CP ngy 03 thng 01 nm 2008 ca Chnh ph


quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Nng nghip v Pht
trin nng thn;
Cn c iu 19 Ngh nh s 178/2007/N-CP ngy 03 thng 12 nm 2007 ca
Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B, c quan
ngang B;

Xt ngh ca V trng V T chc cn b,

QUYT NH:

iu 1. V tr v chc nng

Cc Ch bin, Thng mi nng lm thu sn v ngh mui l c quan trc thuc


B Nng nghip v Pht trin nng thn, thc hin chc nng tham mu gip B trng
qun l nh nc chuyn ngnh v thc thi nhim v qun l nh nc trong lnh vc ch
bin, bo qun, pht trin ngnh ngh nng thn, c in nng nghip, thng mi nng
lm thu sn v ngh mui thuc phm vi qun l nh nc ca B.
Cc Ch bin, Thng mi nng lm thu sn v ngh mui c t cch php nhn, c ti
khon v con du ring, c cp kinh ph hot ng theo quy nh ca php lut.
Tr s ca Cc t ti thnh ph H Ni v b phn thng trc ti thnh ph H Ch
Minh.

iu 2. Nhim v v quyn hn
1. Trnh B d tho d n lut, d n php lnh, d tho vn bn quy phm php lut
chuyn ngnh theo chng trnh, k hoch xy dng php lut hng nm ca B v cc d
n, n theo s phn cng ca B trng. Trnh B trng d tho quyt nh, ch th v
cc vn bn khc thuc thm quyn ch o, iu hnh ca B trng.

2. Trnh B chin lc, quy hoch, k hoch pht trin di hn, nm nm v hng nm;
cc chin lc, quy hoch vng trng im, lin vng, lin tnh v cc chng trnh, d
n, cng trnh quan trng thuc chuyn ngnh, lnh vc qun l ca Cc theo s phn
cng ca B trng.

3. Ban hnh cc vn bn c bit v hng dn chuyn mn, nghip v v chuyn ngnh,


lnh vc c giao qun l . Thng bo k hoch chi tit thc hin chng trnh, n, d
n do B qun l cho tng a phng, n v sau khi c B ph duyt k hoch tng
th v lnh vc thuc phm vi qun l ca Cc.

4. Trnh B cng b chin lc, quy hoch, k hoch pht trin v t chc ch o, hng
dn, kim tra vic thc hin cc vn bn quy phm php lut, chin lc, quy hoch, k
hoch, chng trnh, n, d n, tiu chun, quy chun k thut, quy trnh, quy phm,
nh mc kinh t-k thut chuyn ngnh c ph duyt; ch o v t chc thc hin
tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut v chuyn ngnh thuc phm vi qun l ca
Cc.

5. V ch bin, bo qun nng, lm, thy sn:

a) Ch o, hng dn thc hin quy hoch, chng trnh, c ch, chnh sch pht trin
lnh vc ch bin gn vi sn xut v th trng cc ngnh hng thuc phm vi qun l
nh nc ca Cc;

b) Ch tr xy dng trnh B cc quy chun k thut quc gia, quy phm k thut, cc
iu kin ca c s ch bin bo qun nng, lm, thy sn v mui nhm m bo cht
lng, v sinh an ton thc phm, khng nhim mi trng, m bo quyn li ngi
tiu dng. xut tiu chun k thut quc gia trong ch bin, bo qun nng lm thy
sn;

c) Cng b danh mc ph gia, ha cht c s dng trong bo qun nguyn liu, sn


phm nng lm thy sn v mui; xut tiu chun k thut quc gia trong ch bin, bo
qun nng lm thy sn theo u quyn ca B trng;
d) Hng dn, thm nh quy hoch pht trin ch bin, bo qun gn vi pht trin th
trng v vng nguyn liu ca cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng;
) Ch o thc hin, kim tra iu kin c s vt cht k thut, p dng cng ngh, b tr
nhn lc t chc chc sn xut;

e) Hng dn thc hin v ngh phn cp thc hin cng nhn hoc hy b cng nhn
c s iu kin sn xut bo m cht lng, v sinh an ton thc phm v v sinh mi
trng;

g) Tng hp nh gi tnh hnh pht trin ch bin i vi cc ngnh hng v lnh vc


bo qun sau thu hoch thuc phm vi qun l ca Cc.

6. V c in:

a) Ch o, hng dn thc hin c ch, chnh sch pht trin c in nng nghip, lm
nghip, thu sn v mui;

b) Ch tr xy dng, trnh B cc quy chun k thu;, xut tiu chun k thut i vi


cc my v thit b sn xut trong ngnh;

c) Kim tra, gim st v ch o thc hin ng kim, ng k cc my v thit b c yu


cu nghim ngt v an ton lao ng trong ngnh nng nghip v pht trin nng thn.
Hng dn thc hin v t chc kim tra cng tc an ton lao ng trong s dng my
mc thit b trong ngnh; t chc kim tra an ton lao ng i vi cc n v thuc B.

7. V ngnh ngh, lng ngh nng thn:

a) Ch o, hng dn thc hin c ch, chnh sch pht ngnh ngh, lng ngh gn vi h
gia nh v hp tc x trn a bn cp x;

b) Ch tr thm nh, t chc thc hin v hng dn cc a phng trin khai quy
hoch, k hoch, chng trnh, n, d n pht trin ngnh ngh nng thn gn vi lng
ngh, hp tc x v h gia nh;

c) Tng hp bo co thc hin chnh sch, chin lc, quy hoch, chng trnh, n, k
hoch pht trin ngnh ngh nng thn trong phm vi c nc;

d) Xy dng trnh B chng trnh, k hoch khuyn khch pht trin lng ngh, ngnh
ngh nng thn hng nm;

) u mi phi hp vi cc c quan c lin quan v a phng gii quyt nhng ni


dung lin quan n pht trin lng ngh, ngnh ngh nng thn;
e) T chc cc hot ng chuyn giao tin b k thut; t vn u t; cung cp thng tin,
trin lm, hi ch v qung b sn phm cho cc lng ngh, c s ngnh ngh nng thn.

8. V dim nghip:
a) Ch o, hng dn thc hin c ch, chnh sch pht trin dim nghip;
b) Cng khai v t chc ch o, hng dn, kim tra, nh gi, tng hp bo co
thc hin chin lc, quy hoch, k hoch pht trin dim nghip c ph duyt;
c) Ch tr xy dng trnh B cc quy chun k thut quc gia, quy trnh v sn xut,
ch bin bo qun mui v cc sn phm ca mui; xut tiu chun k thut quc gia
trong ch bin, bo qun mui v cc sn phm mui;
d) Ch o k thut sn xut, thu hoch v tng kt, nh gi thc hin k hoch sn
xut hng nm;

) Qun l d tr quc gia, xut nhp khu mui v trnh B trng vic s dng d tr
quc gia, d tr lu thng mui;

e) Ch tr xut trnh B ch trng v mc tiu cc d n u t thuc ngnh mui;


Trnh B trng ra quyt nh cho php lp d n u t, ch tr thm nh cc d n u
t thuc ngnh mui.

9. V thng mi nng lm thu sn v mui:

a) Xy dng, trnh B v t chc thc hin chin lc, cc chng trnh, n, d


n tiu th hng nng lm thy sn v th cng m ngh trn th trng trong nc v
xut khu;

b) Theo di din bin th trng trong nc v quc t; thu thp v phn tch thng
tin, d liu lin quan n tnh hnh sn xut, tiu th nng lm thu sn, vt t nng
nghip v hng th cng m ngh. Tng hp bo co v xut cc gii php pht trin
thng mi nng lm thy sn, hng th cng m ngh v mui;
c) Ch tr, phi hp vi cc b, ngnh lin quan iu hnh cc cn i cc mt
hng thit yu v nng lm thu sn v mui; xy dng trnh B v t chc hng dn,
ch o thc hin cc c ch, chnh sch pht trin thng mi nng lm thy sn, hng
th cng m ngh v mui;

d) Thng nht qun l xut, nhp khu cc loi my, thit b, vt t, hng ha phc v sn
xut thuc ngnh nng nghip v pht trin nng thn;

) Xy dng, trnh duyt v t chc thc hin chin lc, chng trnh, n, d n xc
tin thng mi i vi hng nng lm thy sn, hng th cng m ngh v mui;

e) u mi tng hp k hoch xc tin thng mi di hn v hng nm ca B.


Ch tr t chc, kim tra thc hin k hoch xc tin thng mi c duyt;

g) Ch tr trnh B cc d n v h tng thng mi nng, lm, thy sn v mui;

h) Hng dn, trin khai thc hin chin lc, chng trnh k hoch v chnh sch pht
trin thng mi in t chuyn ngnh thuc lnh vc nng lm thy sn, hng th cng
m ngh v mui;
i) Ch tr thc hin chng trnh hi nhp kinh t quc t v hp tc quc t trong
lnh vc thng mi nng lm thy sn, hng th cng m ngh;
k) Ch tr, phi hp x l cc tranh chp thng mi thuc lnh vc nng lm thy
sn, hng th cng m ngh v mui.

10. Hng dn, ch o v kim tra cc quy nh m bo cht lng v an ton v sinh
thc phm trong qu trnh bo qun, ch bin nng lm thy sn v mui.

11. xut trnh B danh mc cc chng trnh, d n u t v lnh vc chuyn


ngnh qun l ca Cc. Ch tr thm nh v thc hin nhim v ch u t cc chng
trnh, d n u t B giao cho Cc.

12. T chc ch o cng tc iu tra, thng k v qun l c s d liu v lnh


vc qun l ca Cc theo quy nh.

13. V khoa hc cng ngh:


a) xut, trnh B chng trnh, k hoch, ti nghin cu khoa hc, ng dng
tin b cng ngh, k thut chuyn ngnh;
b) Ch tr thm nh cng, ti nghin cu; t hng cho cc t chc, c
nhn thc hin; nghim thu, qun l kt qu v ch o trin khai kt qu nghin cu, ng
dng tin b cng ngh, k thut thuc phm vi qun l ca Cc;
c) Qun l thng tin khoa hc cng ngh v chuyn ngnh;
d) Tham gia xy dng d tho tiu chun quc gia, quy chun k thut quc gia
thuc phm vi qun l nh nc ca B theo phn cng ca B trng.

14. Ch o trin khai hot ng khuyn nng trong lnh vc ch bin, bo qun,
pht trin ngnh ngh nng thn, c in nng nghio, thng mi nng lm thy sn v
mui.

15. V hp tc quc t:
a) Xy dng, trnh B chng trnh, d n hp tc quc t v chuyn ngnh, lnh
vc thuc phm vi qun l ca Cc;
b) T chc thc hin hp tc quc t, cc chng trnh, d n quc t ti tr theo
phn cp ca B trng.

16. V ci cch hnh chnh:


a) Xy dng v t chc thc hin k hoch ci cch hnh chnh theo k hoch ca
B v s ch o ca B trng;
b) Ch o r sot, h thng ho v xut, xy dng h thng th ch, php lut
v ngnh, lnh vc thuc phm vi qun l ca Cc;
c) Ch o hon thin chc nng, nhim v, quyn hn ca cc t chc trc thuc
Cc theo hng phn cng, phn cp; trnh B phn cp nhim v qun l nh nc v
ngnh, lnh vc cho chnh quyn a phng;
d) Ch o thc hin cc quy nh v ch t ch, t chu trch nhim v thc
hin nhim v, t chc b my, bin ch, ti chnh v ci cch th tc hnh chnh, i mi
phng thc lm vic, hin i ho cng s, ng dng cng ngh thng tin phc v hot
ng ca Cc.

17. V qun l nh nc cc t chc thc hin dch v cng thuc ngnh, lnh vc
qun l ca Cc:
a) Trnh B c ch, chnh sch, quy chun k thut v cung ng dch v cng; v
thc hin x hi ho cc hot ng cung ng dch v cng trong ngnh, lnh vc;
b) Ban hnh nh mc kinh t-k thut, thi gian thc hin cung ng cc dch v
cng thuc ngnh, lnh vc;
c) Hng dn, kim tra v h tr cho cc t chc thc hin dch v cng trong
ngnh, lnh vc theo quy nh ca php lut.

18. V qun l nh nc i vi hot ng ca hi, t chc phi Chnh ph thuc


ngnh, lnh vc qun l ca Cc theo phn cng ca B trng:
a) Hng dn, to iu kin cho hi, t chc phi Chnh ph tham gia cc hot
ng trong ngnh, lnh thuc phm vi qun l ca Cc; t chc ly kin v tip thu vic
xut, phn bin ca hi, t chc phi Chnh ph hon thin cc quy nh qun l nh
nc v ngnh, lnh vc;
b) Kin ngh vic x l cc vi phm php lut ca hi, t chc phi Chnh ph hot
ng trong ngnh, lnh vc.

19. V t chc b my, bin ch v cn b, cng chc, vin chc:


a) Xy dng d tho chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Cc;
xut v thnh lp, t chc li cc t chc trc thuc Cc;
b) Quyt nh thnh lp T cng tc ca Cc; quy nh c th v nhim v t ch,
iu l t chc v hot ng cho cc t chc s nghip nh nc thuc Cc theo quy nh;
c) Trnh B k hoch bin ch hng nm ca Cc; quyt nh phn b bin ch
hnh chnh cho cc c quan thuc Cc;
d) Quyt nh c cn b, cng chc, vin chc i hc tp, cng tc nc ngoi
theo phn cp qun l cn b ca B;
) Quy nh thm quyn v trch nhim ca ngi ng u cc t chc thuc Cc;
e) Quyt nh v thc hin cc bin php c th tng cng k lut, k cng hnh
chnh; t chc thc hin phng, chng tham nhng, chng lng ph v quan liu, hch
dch, ca quyn trong cc n v thuc Cc;
g) T chc thc hin cng tc tuyn dng, s dng, iu ng, lun chuyn, ngh
hu, ch tin lng, khen thng v cc ch khc i vi cn b, cng chc, vin
chc thuc phm vi qun l ca Cc theo quy nh ca php lut, phn cp ca B; bi
dng chuyn mn, nghip v v chuyn ngnh theo phn cng ca B trng;
h) Xy dng tiu chun chuyn mn, nghip v ca ngch cng chc, vin chc
thuc ngnh, lnh vc theo phn cng ca B trng;
i) Bo co thc hin v cng tc t chc, cn b v bin ch theo quy nh.
20. V thanh tra, kim tra:
a) Hng dn v kim tra vic thc hin chnh sch, php lut v ngnh, lnh vc
thuc phm vi qun l ca Cc theo quy nh;
b) Gii quyt hoc tham gia gii quyt khiu ni, t co, kin ngh ca t chc,
cng dn lin quan n ngnh, lnh vc qun l ca Cc; t chc vic tip cng dn theo
quy nh ca php lut;
c) Thanh tra, kim tra vic thc hin phn cp qun l v ngnh, lnh vc thuc
phm vi qun l ca Cc v x l hnh vi vi phm theo quy nh ca php lut.

21. V qun l ti chnh, ti sn:


a) Trnh B d ton ngn sch hng nm v k hoch ngn sch trung hn ca
Cc;
b) Chu trch nhim quyt ton cc ngun kinh ph do Cc trc tip qun l; qun
l v chu trch nhim v ti sn ca nh nc c giao cho Cc theo phn cp ca B
trng v quy nh ca php lut.

22. Thc hin nhim v thng trc cc chng trnh cng nghip ha, hin i ha nng
nghip nng thn; hi ng Bo h lao ng ngnh nng nghip v pht trin nng thn.

23. Thc hin nhim v khc theo quy nh ca php lut chuyn ngnh v phn cng,
phn cp ca B trng.

iu 3. C cu t chc

1. Lnh o Cc:

Lnh o Cc c Cc trng v cc Ph Cc trng do B trng B Nng


nghip v Pht trin nng thn b nhim, min nhim theo quy nh.

Cc trng iu hnh hot ng ca Cc, chu trch nhim trc B trng B


Nng nghip v Pht trin nng thn v trc php lut v hot ng ca Cc.

Ph Cc trng gip Cc trng theo di, ch o mt s mt cng tc theo s


phn cng ca Cc trng v chu trch nhim trc Cc trng v nhim v c phn
cng.
2. B my qun l:
a) Phng Ch bin bo qun nng sn;
b) Phng Ch bin bo qun lm sn;
c) Phng Ch bin bo qun thu sn;
d) Phng Ngh mui;
) Phng C in;
e) Phng Ngnh ngh nng thn;
g) Phng Thng mi;
h) Phng Thanh tra, Php ch;
i)Vn phng Cc;
k) B phn thng trc ti thnh ph H Ch Minh.

3. Cc n v s nghip:
a) Trung tm Kim nh k thut an ton my, thit b nng nghip.
b) Cc n v s nghip khc c thnh lp trn c s n do Cc xy dng
trnh B ph duyt.

Cc trng Cc Ch bin, Thng mi nng lm thu sn v ngh mui quy nh


chc nng, nhim v ca b my qun l, n v trc thuc Cc, b nhim cn b theo
phn cp ca B v ban hnh Quy ch lm vic ca Cc.

iu 4. Hiu lc thi hnh


Quyt nh ny c hiu lc sau mi lm ngy, k t ngy ng Cng bo. Bi b
Quyt nh s 90/2003-Q-BNN ngy 04 thng 09 nm 2003 ca B trng B Nng
nghip v Pht trin nng quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn v t chc b my
ca Cc Ch bin nng lm sn v ngh mui v cc quy nh trc y tri vi Quyt
nh ny.

iu 5. Trch nhim thi hnh

Cc trng Cc Ch bin, Thng mi nng lm thu sn v ngh mui, Chnh


Vn phng B, cc V trng, Chnh Thanh tra B v Th trng cc c quan, n v c
lin quan chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./.

B TRNG
Ni nhn:
- Nh iu 5;

- B T php (Cc Kim tra VBQPPL); ( k)


- UBND tnh, TP trc thuc TW;

- Cc V, Cc, Thanh tra, VP;

- Cc n v trc thuc B;

- Cng bo v Website CP;

- Lu: VT, TCCB.


Cao c Pht