You are on page 1of 2

Batas Laban sa Trafficking RA 9208

Q: Ano ang krimen na trafficking in persons?

A: Ito ay ang panghihikayat, pagbabyahe, paglilipat, pamamahala, pagtatago o pagtanggap ng mga tao, may pahintulot man o wala ng
biktima, sa loob man, patungo o palabas ng bansa, sa pamamagitan ng pagbabanta o puwersa, o anumang uri ng pamimilit,
panlilinlang, pang-aabuso ng kapangyarihan o katayuan, pananamantala sa kahinaan ng iba, o ang pagbibigay o pagtanggap ng
kabayaran o benepisyo upang makamit ang pahintulot ng isang tao na may awtoridad o superbisyon sa iba, na may layon ng
pananamantala at pang-aabuso, kabilang ang prostitusyon, sapilitang paggawa, at pagbebenta ng parte ng bahagi ng katawan ng tao.

Ang pangangalap, pagbabyahe, pamamahala sa mga bata o pagtanggap sa kanila mula sa iba na may layon ng pananamantala ay
tinuturing din na trafficking in persons kahit wala ang mga kaparaanang nakasaad sa itaas.

Q: Anu-ano ang mga aktong itinuturing na paglabag sa ilalim ng batas?

1. Pangangalap, pagbabyahe, pagtataglay, pagbibigay o pagtanggap ng tao sa anumang paraan, na may pangako ng trabaho, lokal
man o sa ibang bansa, para sa nakatagong layunin ng prostitusyon, pornograpiya, sapilitang trabaho o pang-aalipin.

2. Ang pagpapakilala o pagpapares para sa kita o anumang uri ng materyal o ekonomikong benepisyo, sinuman, kabilang ang
babaeng Pilipina, sa isang banyaga, para sa kasal na may layong makamtan, mabili, maipagbili o maipagpalit ang biktima at kalaunay
isangkot sya sa prostitusyon, pornograpiya, sekswal na pananamantala, sapilitang trabaho o pang-aalipin.

3. Ang pag-aalok ng kasal, peke man o hindi, upang makamtan, mabili, maipagbili o maipagpalit ang biktima at kalaunay isangkot sya
sa prostitusyon, pornograpiya, sekswal na pananamantala, sapilitang trabaho o pang-aalipin.

4. Ang pagbubuo ng mga tourism packages na naglalayong mag-alok ng mga tao para sa prostitusyon, pornograpiya o sekswal na
pananamantala.

5. Ang pagbabayad sa tao para sa prostitusyon o pornograpiya.

6. Ang pag-aampon o pagtulong sa proseso ng pag-ampon para sa mga layunin ng prostitusyon, pornograpiya, sekswal na
pananamantala, sapilitang trabaho o pang-aalipin.

7. Ang pangangalap, pagtanggap, pag-ampon, paglilipat o pagdukot sa isang tao sa pamamagitan ng pananakot, puwersa o dahas
upang tanggalan at ibenta ang bahagi ng katawan ng biktima.

8. Ang pangangalap, paglilipat o pag-ampon sa isang bata upang siyay isangkot sa mga armadong pagkilos, sa loob man o labas ng
bansa.

Iba pang mga akto ng paglabag:


1. Ang pagpapagamit o pagpapaupa ng bahay o kahit anong gusali upang magamit ito sa trafficking.

2. Ang pag-isyu, paglilimbag o pamamahagi ng mga sertipiko na pawang nagmula sa kahit anong ahensya ng gobyerno, ito man ay
peke o mga sertipikong hindi pa nagagamit upang ito ay magamit sa trafficking.

3. Ang pag-aanunsiyo, paglalathala, pagbabalita o pagpapamigay sa anumang paraan ng kahit anong materyales na nagpo-promote
ng trafficking.

4. Ang pagtulong sa panlilinlang upang makamit ng mga dokumento na kailangan upang makalabas ng bansa mula sa mga ahensiya
ng gobyerno na naatasang mag-sagawa ng registration sa mga taong nais lumabas ng bansa para sa layunin ng trafficking.

5. Ang pagtulong sa pagpasok o paglabas mula sa bansa sa mga paliparan o daungan ng mga taong mayroong huwad na
dokumentong panglakbay upang makatulong sa trafficking.

6. Ang pag-kumpiska, pagtago o pag-sira ng pasaporte, o anumang dokumentong panglakbay at iba pang personal na dokumento ng
mga biktima upang itaguyod ang trafficking o upang pigilan sila na makaalis o makahingi ng tulong mula sa gobyerno.

7. Ang paggamit sa serbisyo ng isang tao na sapilitang pinagta-trabaho o inaalipin.

Q: Ano naman ang qualified trafficking?

1. Kung ang biktima ay batamay gulang na mababa sa 18 o sinumang 18 pataas ang edad ngunit walang kakayahang alagaan ang
kanyang sarili laban sa pananamantala sanhi ng anumang pisikal o mental na kondisyon;

2. Kung ang pag-aampon ay ginawa sa ilalim ng Inter-Country Adoption Act of 1995 na may layong isangkot ang biktima sa
prostitusyon, pornograpiya, sekswal na pananamantala, sapilitang trabaho o pang-aalipin.

3. Kung ang krimen ay isinagawa ng sindikato--isinagawa ng tatlong tao o higit pa na nagtutulungan o kung malawakan na isinagawa
laban sa tatlong tao o higit pa;
4. Kung ang may sala ay kamag-anak, magulang, kapatid, guardian, o taong may kapangyarihan sa biktima o kung ito ay opisyal o
empleyado ng gobyerno;

5. Kung ang biktima ay dinala sa prostitusyong sangkot ang pulisya o militar.

6. Kung ang may sala ay miyembro ng militar o pulisya.

7. Kung sanhi ng trafficking, ang biktima ay namatay, nasiraan ng bait, napinsala ang katawan, o nagkasakit ng HIV o AIDS.

Q: Sinu-sino ang maaaring mag-file ng kaso ng trafficking?

Maaring mag file ang sinuman sa sumusunod:

1. Ang mismong biktima ng trafficking;


2. Ang mga magulang, asawa, kapatid, mga anak o legal guardian ng biktima.
3. Sinumang may personal na kaalaman sa anumang paglabag ng RA 9208;

Q: Saan dapat i-file ang kaso?

A: Ang kasong kriminal sa ilalim ng RA 9208 ay dapat i-file sa korte ng lugar kung saan ginawa ang krimen, o kung saan man naganap
ang alinmang elemento ng krimen, o kung saan naninirahan ang biktima kung kailan nangyari krimen.

Q: Ano ang parusa sa paglabag sa RA 9208?

A: Ang sinumang mapatunayang nagkasala sa ilalim ng Sec. 4 ng RA 9208 ay mapaparusahan ng pagkakulong ng dalawampung (20)
taon at magbabayad ng multang hindi bababa sa isang milyong piso (P1,000,000.00) ngunit hindi tataas sa dalawang milyong piso
(P2,000,000.00).

Ang sinumang mapatunayang nagkasala sa ilalim ng Sec. 5 ng RA 9208 ay mapaparusahan ng pagkakulong ng labinlimang (15) taon
at magbabayad ng multa na hindi bababa sa limandaang libong piso (P500,000.00) ngunit hindi tataas sa isang milyong piso
(P1,000,000.00).

Sa kaso ng qualified trafficking, ang may sala ay mapaparusahan ng habambuhay na pagkabilanggo at magbabayad ng multa na hindi
bababa sa dalawang milyong piso (P2,000,000.00) ngunit hindi lalampas sa limang milyong pisyo (P5,000,000.00):

Ang sinumang bibili o magbabayad ng serbisyo ng biktima ng trafficking ay mapaparusahan sa unang pagkakataon ng anim (6) na
buwan na community service at magbabayad ng multa na limampung libong piso (P50,000.00). Para sa mga susunod na pagkakataon,
ang parusa ay pagkakulong ng isang (1) taon at pagmumulta ng isandaang libong piso (P100,000.00).

Q: Ano ang proteksyon ng batas para sa biktima ng trafficking?

1.Upang mapangalagaan ang karapatan ng biktima, ang pagdinig sa kaso ng trafficking ay confidential. Mahalaga ang privacy ng
biktima at akusado sa anumang antas ng imbestigasyon ng kaso.

2. Hindi rin maaaring parusahan ang biktima para sa mga krimeng nagawa lamang bilang pagsunod sa mga kagustuhan ng may-sala.

3.Mapasailalim sa witness protection program kung kinakailangan.

4.Iba pang suportang serbisyo mula sa ibat ibang ahensya ng pamahalaan:

1. Lugar na matitirhan (DSWD)

2. Counseling (DSWD)

3. Libreng serbisyo panlegal (DOJ/POEA)

4. Mga serbisyong medikal at sikolohikal

5. Mga programang pangkabuhayan

6. Pagtulong sa edukasyon ng batang biktima