Вы находитесь на странице: 1из 104

MATHS Catch

MODUL PERSEDIAAN INTENSIF


USAHA +DOA+TAWAKAL

TUISYEN
TAHUN 6
MATEMATIK
TABLE OF CONTENTS / ISI KANDUNGAN
BAB TAJUK MUKA SURAT
1.
Nombor & Operasi 03 14

2.
Pecahan (Fraction) 15 21

3.
Perpuluhan (Decimal) 22 30

4.
Peratus (Percentages) 31 43

5.
Wang (Money) 44 56

6.
Masa & Waktu (Time) 57 62

7.
Panjang,Jisim & Isipadu Cecair 63 72
(Length, Mass & Volume of Liquid)

8.
Ruang (Shape & Sp) 73 81

9.
Koordinate (Coordinate) 82 84

10.
Nisbah & Kadar (Rates & Ratio) 85 92

11.
Pengurusan Data (Data Handling) 93 100

12.
Kebolehjadian (Probability) 101 104

JAWAPAN
105 116

Professional Maths Centre


Terbaru

MATHS Catch
Soalan KBAT + TIMSS/PISA +
1 Soalan HOTs (Singapore Silibus)
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

6 CIRI MODUL TUISYEN INI:

SOALAN KBAT (HOTs Question) Menyediakan Contoh item Soalan berbentuk Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dengan memasukkan cirri-ciri berfikir secara kreatif , kritis,logik dan
metakognitif

SOALAN SINGAPORE SYLLABUS (Singapore Hots Question) Menyediakan Soalan


berbentuk Kemahiran tinggi mirip dengan Singapore silibus dan sangat sesuai untuk pelajar-pelajar
Tahun 6

NOTA memudahkan ulangkaji melalui nota ringkas dan padat pada Setiap permulaan topik Kertas
1 & 2, bertujuan membantu pelajar membuat rujukan dan memahami konsep yang telah dipelajari

TURUTAN TOPIKAL mengikut susunan Nombor Soalan UPSR ,merangkumi Kertas 1 dan
Kertas 2

KLON PEPERIKSAAN Semua Soalan didalam modul ini adalah klon soalan-soalan terbaik
Percubaan pelbagai negeri

JAWAPAN Setiap soalan Disediakan bersama skema jawapan berserta langkah demi langkah.

Setiap manusia diberikan kemampuan dan keistimewaan tersendiri.Tiada seorangpun anak yang
dilahirkan didunia ini adalah lemah, lembab atau tidak pandai dalam matematik.Yang membezakan
antara Anak yang cemerlang dan Kurang Cemerlang dalam Subjek Matematik ialah,Anak-anak yang
cemerlang ini sudahpun mempunyai satu sistem,strategi,kaedah dan teknik yang berkesan ,
manakala anak yang lemah Matematik BELUM lagi menjumpai teknik atau strategi yang berkesan
dan sesuai dengan dirinya lagi.Teruskan mencari ,sampai masanya pasti akan menjumpai juga.

Walaupun masa hanya tingga beberapa bulan,bahkan beberapa minggu sekalipun pelajar pada usia
ini masih mampu mempelajari matematik dengan pantas apabila sudah menjumpai teknik yang
sesuai dengan dirinya..Jika pelajar-pelajar lalu mampu mengubah gred penacapain matematik
mereka dengan pantas kenapa tidak anda?

Lihat Disini komen-komen pencapaian mereka yang lalu www.maths-catch.com/pendapat.php


.Diharapkan modul ini menjadi pemangkin untuk anda membuat langkah pertama mengubah Gred
Pencapaian Matematik masing-masing. Kata Orang tua-tua ,perjalananan yang beribu batu
jauhnya,bermula dengan satu langkah. Mulakan langkah anda sekarang,mudah-mudahan ianya
menjadi satu langkahan yang besar dalam kehidupan anda.Ikhlas daripada Cikgu Mohd Rajaei
Mohamad Ali (Maths Catch Principle) .jumpa lagi

LEBIH DARI 1500 SOALAN BERTARAF PEPERIKSAAN


BERDASARKAN ANALISIS SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI SELURUH MALAYSIA DAN
PEPERIKSAAN SEBENAR UPSR

2
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 1: NOMBOR DAN OPERASI


(Chapter 1: Whole Number))

ASAS TAHUN 4 & 5


1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan NomborBulat (Whole Number)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih dahulu.ANALISIS
ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukan

QUESTION 1

Rajah dibawah menunjukkan empat keeping kad nombor

517 482 104 795 380 016 941 749


Bentukkan satu nombor dengan menggunakan nilai digit bagi digit 1 pada setiap kad itu.

A 101 011
B 101 100
C 110 010
D 111 010

A. ANALISIS
Membentukkan satu nombor menggunakan semua nilai digit 1 bagi setiap nombor itu

B. MENGENAL PASTI MAKLUMAT PENTING


Nilai tempat bagi digit 1 pada setiap kad adalah berbeza

C. OPERASI
Penambahan

D. PENYELESAIAN

Langkah 1:
Kenal pasti setiap nilai digit bagi setiap kotak diberi
517 483 10 000
104 796 100 000
380 017 10
941 649 1 000

Langkah 2:
Tambahkan semua nilai tersebut

10 000 + 100 000 + 10 + 1 000 = 111 010

Jawapan: D
Klon UPSR2009

PART 2 (BAHAGIAN 2)
(A) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1 Round off 3 260 698 to the nearest million. 1 Round off 660 831 to the nearest hundred thousand.
3 260 698 dibundarkan kepada juta yang terdekat ialah 660 831 dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat
A 2.0 million ialah
2.0 juta A 0.60 million
B 3.0 million 0.60 juta
3.0 juta B 0.71 million
C 2.9 million 0.71 juta
2.9 juta C 0.70 million
D 3.1 million 0.70 juta
3.1 juta D 0.69 million
Katakunci : Bundarkan kepada juta yang terdekat 0.69 juta
Jawapan : B

3
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

2 Which of the following numbers when rounded off to the 2 Which of the following numbers when rounded off to
nearest hundred thousand is 7 900 000? the nearest hundred thousand is 8 900 000?
Antara yang berikut, yang manakah apablia dibundarkan Antara yang berikut, yang manakah apablia
kepada ratus ribu yang terdekat ialah 7 900 000? dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat ialah
A 7 955 754 8 900 000?
B 7 952 876 A 8 964 364
C 7 836 083 B 8 940 570
D 7 929 861 C 8 995 879
Katakunci : Bundarkan kepada ratus ribu yang terdekat D 8 807 919
Jawapan : D
3 Which of the following numbers has the biggest value? 3 Which of the following numbers has the biggest value?
Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai
terbesar? yang terbesar?
A 7 378 529 A 8 770 148
B 7 375 289 B 8 771 408
C 7 378 259 C 8 774 018
D 7 372 859 D 8 770 418
Katakunci : Nilai yang terbesar Jawapan :
Jawapan : A
4 3 4 3
Which of the following represents 2 million? Which of the following represents 8 million?
4 4
3 3
Antara yang berikut, yang manakah mewakili 2 juta? Antara yang berikut, yang manakah mewakili 8 juta?
4 4
Katakunci : 1 juta = 1 000 000 A 8 005 007
3 B 8 007 500
2 juta = (2 1 000 000) + 1000000
3
C 8 700 005
4
4 D 8 750 000
= 2 000 000 + (3 1 000 000 4) Jawapan :
= 2 000 000 + 750 000
= 2 750 000
Jawapan : D
5 Diagram 1 shows two number cards. 5 Diagram 1 shows two number cards.
5 874 613 6 235 948 4 897 621 6 175 283
Card A Card B Card A Card B
What is the difference between the values of digits 8 in Card What is the difference between the values of digits 4 in
A and 3 in Card B? Card A and 5 in Card B?
Berapakah perbezaan nilai digit 8 di Kad A dan 3 di Kad B? Berapakah perbezaan nilai digit 4 di Kad A dan 5 di
Katakunci : Perbezaan nilai digit 8 di Kad A dan 3 di Kad B Kad B?
Kad A = 800 000 A 3 999 950
Kad B = 30 000 B 3 999 500
Kad A Kad B = 800 000 30 000 C 3 995 000
= 770 000
D 395 000
Jawapan :
6 Express 3 098 607 in extended notation. 6 Express 5 090 402 in extended notation.
Nyatakan 3 098 607 dalam bentuk cerakinan. Nyatakan 5 090 402 dalam bentuk cerakinan.
A 3 090 000 + 8 000 + 600 + 7 A 5 090 000 + 400 + 2
B 3 090 000 + 80 000 + 600 + 7 B 5 090 000 + 4 000 + 2
C 3 000 000 + 9 000 + 8 000 + 600 + 7 C 5 000 000 + 90 000 + 400 + 2
D 3 000 000 + 90 000 + 8 000 + 600 + 7 D 5 000 000 + 90 000 + 4 000 + 2
Katakunci : Bentuk cerakinan Jawapan :
Jawapan : D
7 Which of the following sequences is arranged in 7 Which of the following sequences is arranged in
descending order? descending order?
Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam urutan Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam
menurun? urutan menurun?
A 3 146 738, 3 174 368, 3 176 348, 3 146 378 A 1 673 509, 1 670 539, 1 670 359, 1 653 079
B 4 890 173, 4 871 903, 4 879 013, 4 809 173 B 9 685 427, 9 628 547, 9 654 827, 9 685 247
C 4 584 926, 4 584 296, 4 548 926, 4 548 296 C 4 819 273, 4 891 273, 4 712 893, 4 278 913
D 9 914 308, 9 910 438, 9 013 948, 9 149 308 D 5 487 610, 5 417 860, 5 418 670, 5 476 810
Jawapan :
Katakunci : Nombor yang disusun dalam urutan menurun
Jawapan : C

4
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

8 Diagram 2 shows a number line. 8 Diagram 2 shows a number line.


Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

Diagram 2
What is the value of N? Rajah 2
Apakah nilai N?
A 121 695 What is the value of P?
B 244 695 Apakah nilai P?
C 241 695 A 231 222
D 151 695 B 231 262
C 232 022
Langkah 1 : Kira beza antara selang D 232 422
211 695 181 695 = 30 000 Jawapan :
Langkah 2 : Kira nilai N
211 695 + 30 000 = 241 695 Jawapan : C
9 8 994 143 6.51 million = 9 2 932 487 2.28 million =
8 994 143 6.51 juta = 2 932 487 2.28 juta =
Round off the answer to the nearest hundred thousand. Round off the answer to the nearest hundred
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat. thousand.
A 2.50 million Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang
2.50 juta terdekat.
B 2.40 million A 0.60 million
2.40 juta 0.60 juta
C 2.51 million B 0.71 million
2.51 juta 0.71 juta
D 2.49 million C 0.70 million
2.49 juta 0.70 juta
D 0.69 million
Langkah 1 : Tukarkan 6.51 juta dalam bentuk nombor bulat 0.69 juta
6.51 1 000 000 = 6 510 000 Jawapan :
Langkah 2 : Hasil tolak
8 994 143 6 510 000 = 2 484 143
Langkah 3 : Bundarkan kepada ratus ribu terdekat
2 484 143 = 2 5000 000
2.50 juta Jawapan : A
10 231 308 + 416 296 + 1 334 362 + 149 987 = 10 3 445 495 + 29 721 + 15 486 + 50 678 =
A 2 132 953 A 3 540 380
B 2 130 953 B 3 541 380
C 2 141 953 C 3 542 380
D 2 131 953 D 3 551 380
Katakunci : Hasil Tambah Jawapan :
231 308 + 416 296 + 1 334 362 + 149 987 = 2 131 953
Jawapan : D
11 Diagram 3 shows the number of balls in two containers. 11 Diagram 3 shows the number of balls in two
Rajah 3 menunjukkan jumlah bola yang terdapat dalam containers.
dua bekas. Rajah 3 menunjukkan jumlah bola yang terdapat
dalam dua bekas.

What is the total number of balls if 930 balls are added to What is the total number of balls if 435 balls are added
each container? to each container?
Berapakah jumlah bola yang terdapat dalam kedua-dua Berapakah jumlah bola yang terdapat dalam kedua-
bekas itu jika 930 bola ditambah ke dalam setiap bekas? dua bekas itu jika 435 bola ditambah ke dalam setiap
Langkah 1 : Tambahkan kedua-dua bekas dengan 930 bola bekas?
Bekas 1 : 5126 + 930 = 6056 Jawapan :
Bekas 2 : 3975 + 930 = 4905
Langkah 2 : Kira jumlah kedua-dua bekas
6056 + 4905 = 10961 Jawapan : B

5
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

12 670 783 354 637 = 460 573 12 3 478 478 1 314 438 = 138 580

Katakunci : Hasil tambah Jawapan :


670 783 354 637 = 460 573
= 460 573 + 670 783 + 354 637

= 1 485 993 Jawapan : B


13 Amin gets 133 883 points from a contest. His points are 13 Habri gets 3 366 997 points from a contest. His
16 432 more than Chee Siang's points. Adi's points are points are 2 021 903 more than Aziz's points.
88 647 less than Chee Siang. How many points does Adi Arumugam's points are 779 707 less than Aziz. How
have? many points does Arumugam have?
Amin mendapat 133 883 poin dalam satu pertandingan. Habri mendapat 3 366 997 poin dalam satu
Poin dia adalah 16 432 lebih banyak berbanding dengan pertandingan. Poin dia adalah 2 021 903 lebih
Chee Siang. Poin Adi adalah 88 647 kurang berbanding banyak berbanding dengan Aziz. Poin Arumugam
dengan Chee Siang. Berapakah poin yang Adi ada? adalah 779 707 kurang berbanding dengan Aziz.
Berapakah poin yang Arumugam ada?
Langkah 1 : Kira poin yang Chee Siang dapat
133 883 16 432 = 117 451 Jawapan :
Langkah 2 : Kira poin Adi
117 451 88 647 = 28 804

14 Nazmi Store buys 434 933 packs of sweets last year. Each 14 Chee How Store buys 147 907 packs of sweets last
pack consists of 21 sweets. What is the total number of year. Each pack consists of 43 sweets. What is the
sweets bought by Nazmi Store last year? total number of sweets bought by Chee How Store
Kedai Nazmi membeli 434 933 pek gula-gula pada tahun last year?
lepas. Setiap pek mengandungi 21 gula-gula. Berapakah Kedai Chee How membeli 147 907 pek gula-gula
jumlah gula-gula yang dibeli oleh Kedai Nazmi pada pada tahun lepas. Setiap pek mengandungi 43 gula-
tahun lepas? gula. Berapakah jumlah gula-gula yang dibeli oleh
Kedai Chee How pada tahun lepas?

Jawapan :

Katakunci : Jumlah gula-gula yang dibeli oleh Kedai Nazmi


434 933 21 = 9 133 593
15 All of the following is true, except 15 All of the following is true, except
Semua di bawah adalah benar kecuali Semua di bawah adalah benar kecuali
A 5 872 000 100 = 5 872 A 6 434 000 1 000 = 643
B 5 034 000 100 = 50 340 B 8 414 000 100 = 84 140
C 3 924 000 10 = 392 400 C 4 096 000 10 = 409 600
D 6 932 000 10 = 693 200 D 2 521 000 1 000 = 2 521
Langkah 1 : Selesaikan hasil bahagi Jawapan :
A : 5 872 000 100 = 58 720
B : 5 034 000 100 = 50 340
C : 3 924 000 10 = 392 400
D : 6 932 000 10 = 693 200

Langkah 2 : Pilih jawapan yang salah Jawapan : A


16 1 424 + 1 209 1 973 = 16 118 374 + 132 700 124 693 =

Jawapan :

Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah


Langkah 1 : 1 424 + 1 209 = 2 633
Langkah 2 : 2 633 1 973 = 660 Jawapan : A
17 83 664 (98 80) = 17 75 854 (69 35) =

Jawapan :

Katakunci : Selesaikan dalam kurungan terlebih dahulu


Langkah 1 : 98 80 = 18
Langkah 2 : 83 664 18 = 4 648 Jawapan : A

6
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

18 (981 14) (308 9) = 18 (896 16) (913 8) =

Katakunci : Selesaikan dalam kurungan terlebih dahulu Jawapan :


Langkah 1 : 981 14 = 13 734
Langkah 2 : 308 9 = 2 772
Langkah 3 : 13 734 2 772 = 10 962

19 45 624 + 733 47 = 19 48 071 + 363 34 =


Round off the answer to the nearest ten thousand. Round off the answer to the nearest ten thousand.
Bundarkan jawapan kepada puluh ribu yang terdekat. Bundarkan jawapan kepada puluh ribu yang
A 50 000 terdekat.
B 60 000 A 30 000
C 70 000 B 40 000
D 80 000 C 50 000
Katakunci : Selesaikan operasi darab terlebih dahulu D 60 000
Langkah 1 : Selesaikan Jawapan :
733 47 = 34 451
45 624 + 34 451 = 80 075
Langkah 2 : Bundarkan 80 075 kepada puluh ribu terdekat
= 80 000 Jawapan : D

20 Hamizan has 5 300 stamps. He gives 596 stamps to 20 Chai Ling has 1 689 stamps. He gives 313 stamps to
Syawal. He keeps the remainder equally into 6 albums. Sok Mei. He keeps the remainder equally into 8
How many stamps are there in 2 albums altogether? albums.
Hamizan ada 5 300 keping setem. Dia memberi 596 How many stamps are there in 7 albums altogether?
keping setem kepada Syawal. Bakinya disimpan ke dalam Chai Ling ada 1 689 keping setem. Dia memberi 313
6 buku album secara sama rata. keping setem kepada Sok Mei. Bakinya disimpan ke
Berapakah jumlah setem dalam 2 buku album? dalam 8 buku album secara sama rata.
Berapakah jumlah setem dalam 7 buku album?
Katakunci : Jumlah setem dalam 2 buku album
Langkah 1 : 5 300 596 = 4 704 Jawapan :
Langkah 2 : 4 704 6 = 784
Langkah 3 : 784 2 = 1 568 setem Jawapan : B

21 Table 1 shows the number of students in a college last 21 Table 1 shows the number of students in a college
year. last year.
Jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar di sebuah kolej Jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar di sebuah
tahun lepas. kolej tahun lepas.
Sex Male Female Sex Male Female
Jantina Lelaki Perempuan Jantina Lelaki Perempuan
Number of students Number of students
691 213 523 224 1 571 840 1 255 311
Bilangan pelajar Bilangan pelajar

150 458 students left the college in the beginning of the 2 755 867 students left the college in the beginning
year. What is the number of students who remain in the of the year. What is the number of students who
college? remain in the college?
150 458 tinggalkan kolej itu pada awal tahun ini. 2 755 867 tinggalkan kolej itu pada awal tahun ini.
Berapakah bilangan pelajar yang masih belajar di kolej Berapakah bilangan pelajar yang masih belajar di
itu? kolej itu?

Jawapan :
Katakunci : Operasi tambah dan operasi tolak
Langkah 1 : 691 213 + 523 224 = 1 214 437
Langkah 2 : 1 214 437 150 458 = 1 063 979 Jawapan : C

7
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

1.1: Aplikasikan Sebarang Nombor Halaman Buku Teks 1 - 5

Hitungkan Setiap yang berikut menggunakan kalkulator


INPUT OUTPUT
1 Hitung dan bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. 1 Hitung dan bundarkan kepada dua tempat perpuluhan.
Calculate and round off your answer to one decimal Calculate and round off your answer to two decimal
place. places.
451237 52 356 600 72
Jawapan : Jawapan :
Langkah 1 : Tekan kalkulator sehingga mendapat jawapan
berikut:

8677.634615

Langkah 2 : Bundarkan 8677.634615, menjadi 8677.6


2 Hitung dan bundarkan kepada tiga tempat perpuluhan. 2 Hitung dan bundarkan kepada dua tempat perpuluhan.
Calculate and round off your answer to three decimal Calculate and round off your answer to two decimal
places. places.
1 juta 500 ribu 41 1 juta 300 ribu 9
Jawapan : Jawapan :
500,000
Langkah 1 :1
1,000,000
Langkah 2 :1 0.5 1.5 juta
Langkah 3 :1.5 juta 41
Langkah 4 : Tekan kalkulator menjadi seperti berikut

0.036585365

Langkah 5 : Bundarkan 0.036585365 juta, menjadi 0.037 juta

1.2: Nombor Perdana Halaman Buku Teks 6-8


INPUT OUTPUT
3 Berikut merupakan ciri-ciri nombor perdana ya atau tidak? 3 Berikut merupakan ciri-ciri nombor perdana ya atau
Does the following characteristics are a prime number or tidak?
not? Does the following characteristics are a prime number
5 or not?
(a) Boleh dibahagi dengan 1? __________ 17
(b) Boleh dibahagi dengan dirinya sendiri? ___________ (a) Boleh dibahagi dengan 1?__________
(c) Boleh dibahagi dengan Nombor lain? (b) Boleh dibahagi dengan dirinya sendiri?___________
______________ (c) Boleh dibahagi dengan Nombor lain?
(d) Adakah 5 satu nombor perdana? ______________
______________ (d) Adakah 17 satu nombor perdana?
______________
Jawapan : (a) ya, (b)ya, (c)tidak, (d) ya

8
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

4 Antara yang berikut, yang manakah bukan nombor 4 Antara yang berikut, yang manakah bukan nombor
perdana? perdana?
Which of the following is not a prime number? Which of the following is not a prime number?
A 2 C 5 A 3 C 11
B 3 D 6 B 5 D 20

Exam Tips: Nombor perdana adalah nombor bulat yang hanya


boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan 1.
Contoh: 2, 3, 5, 7, 11,...

Langkah 1 : Analisis satu persatu setiap jawapan


No. Perdana Sebab
A 2 Ya 1 x 2 atau 2 x 1 sahaja
B 3 Ya 1 x 3 atau 3 x 1 sahaja
C 5 Ya 1 x 5 atau 5 x 1 sahaja
D 6 Bukan 1 x 6 atau 6 x 1 dan
2 x 3 Ini Sebabnya.
Jawapan : D
5 Antara yang berikut, yang manakah nombor perdana? 5 Antara yang berikut, yang manakah nombor perdana?
Which of the following is a prime number? Which of the following is a prime number?
A 2 C 10 A 5 C 12
B 9 D 12 B 6 D 14

Langkah 1 :Analisis dan kenalpasti yang mana Nombor perdana


No. Perdana Sebab
A 2 Ya Nombor 2 adalah satu-satunya
nombor perdana yang genap
Buktinya : 1 x 2 dan 2 x1 sahaja
B 9 Bukan 1 x 9 ,9 x 1 ,3 x 3 Ini Sebabnya
C 10 Bukan 1x10 , 10 x 1, 2 x 5 IniSebabnya
D 12 Bukan 1 x12 , 12 x1 ,
4x 3, 2 x6 Inisebabnya
Langkah 2 : Jawapan : A
6 Nombor perdana selepas 85 ialah 6 Nombor perdana selepas 70 ialah
The next prime number after 85 is The next prime number after 70 is
A 86 C 89 A 71 C 75
B 87 D 92 B 74 D 76

Langkah 1 :Analisis dan kenalpasti yang mana Nombor perdana


No. Perdana Sebab
A 86 Bukan Nombor 2 adalah satu-satunya
nombor perdana yang genap
B 87 Bukan 1 x 87 ,87 x 1 , 29 x 3
C 89 Ya 1 x 89 , 89 x 1 sahaja
D 92 Bukan Nombor 2 adalah satu-satunya
nombor perdana yang genap
Langkah 2 : Jawapan : C
7 Dua nombor perdana selepas 82 ialah 7 Dua nombor perdana selepas 81 ialah
The next two prime numbers after 82 are The next two prime numbers after 81 are
A 83, 86 C 85, 89 A 83, 85 C 85, 89
B 83, 89 D 87, 89 B 83, 89 D 86, 89

Langkah 1 :Analisis dan kenalpasti yang mana Nombor perdana


No. Perdana Sebab
A 83, 86 Bukan Nombor 2 adalah satu-satunya
nombor perdana yang genap
B 83, 89 Ya 83 1 x 83 ,83 x 1 Sahaja
89 1 x 83 , 83 x 1 Sahaja
C 85, 89 Bukan 85 1 x 85 ,85 x 1 , 17 x 5
89 Nombor Perdana
D 87, 89 Bukan 87 1 x 85 ,85 x 1 , 29 x 3
89 Nombor Perdana
Langkah 2 : Jawapan : B
9
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

8 Rajah 1 menunjukkan satu urutan nombor perdana. 8 Rajah 1 menunjukkan satu urutan nombor perdana.
Diagram 1 shows a sequence of prime numbers. Diagram 1 shows a sequence of prime numbers.

61, W, X, Y, Z, 83, 61, W, X, Y, Z, 83,

Yang manakah antara berikut ialah 71? Yang manakah antara berikut ialah 73?
Which of the following is 71? Which of the following is 73?
A W C Y A W C Y
B X D Z B X D Z
Tips : Senaraikan 61 , 67, 71, 73, 79, 83

Langkah 1: Senaraikan Nombor 61 hingga 83.


61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81,82,83

Langkah 2 : Kenalpasti Nombor Perdana dari Senarai diatas


61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81,82,83

Langkah 3 : Bandingkan dengan soalan


61 , 67, 71, 73, 79, 83,
61 , W, X, Y, Z, 83,

Langkah 4 : Maka Jawapanya : B


9 Carikan bilangan nombor perdana antara 12 dan 36. 9 Carikan bilangan nombor perdana antara 69 dan 81.
Find the number of prime numbers between 12 and 36. Find the number of prime numbers between 69 and 81.
A 6 C 8 A 3 C 5
B 7 D 9 B 4 D 6
Langkah 1: Senaraikan no perdana antara 12-36.
Langkah 2: 13, 17, 19, 23, 29, 31
Langkah 3 : Jawapan : A
10 Rajah 2 menunjukkan lima kad nombor. 10 Rajah 2 menunjukkan lima kad nombor.
Diagram 2 shows five number cards. Diagram 2 shows five number cards.

49 37 94 77 29 29 91 27 22 23

Kad nombor yang mewakili nombor perdana ialah Kad nombor yang mewakili nombor perdana ialah
The cards which represent prime numbers are The cards which represent prime numbers are
A 29 dan 37 sahaja A 23 dan 27 sahaja
29 and 37 only 23 and 27 only
B 29, 37 dan 49 sahaja B 23 dan 29 sahaja
29, 37 and 49 only 23 and 29 only
C 37 dan 49 sahaja C 27 dan 29 sahaja
37 and 49 only 27 and 29 only
D 77 dan 94 sahaja D 29 dan 91 sahaja
77 and 94 only 29 and 91 only
Exam Tips: Nombor perdana adalah nombor bulat yang hanya
boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan 1.
Contoh: 2, 3, 5, 7, 11,...
Jawapan : A
11 Rajah 3 menunjukkan satu urutan nombor perdana. 11 Rajah 3 menunjukkan satu urutan nombor perdana.
Diagram 3 shows a sequence of prime numbers. Diagram 3 shows a sequence of prime numbers.

m, 3, 5, n, 11, ... p, 11, 13, q, 19, ...

Apakah hasil tambah m dan n? Apakah hasil tambah p dan q?


Find the sum of m and n? Find the sum of p and q?
A 8 C 12 A 22 C 24
B 9 D 13 B 23 D 28
Langkah 1: Senaraikan no perdana antara m hingga 11

10
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Langkah 2 : 2, 3, 5, 7, 11, m = 2 , n = 7
Langkah 3 : Hasil tambah m dan n ialah 2 + 7 = 9
Langkah 4 : Jawapan : B

12 Tiga nombor perdana pertama yang lebih besar daripada 12 Tiga nombor perdana pertama yang lebih besar daripada
90 ialah 52 ialah
The first three prime numbers greater than 90 are The first three prime numbers greater than 52 are
A 93, 97, 101 C 94, 97, 101 A 53, 58, 59 C 53, 60, 61
B 94, 101, 103 D 97, 101, 103 B 53, 59, 61 D 56, 59, 61

Langkah 1 :Analisis dan kenalpasti yang mana Nombor perdana


Sebab
A 93, 97, 101 93 1 x 93 ,93 x 1 , 31 x 3 Bukan
97 1 x 97, 97 x 1 : No Perdana
101 1x 101 , 101 x 1 : No Perdana
B 94, 101, 103 94 1x 94, 94 x 1 ,47 x 2 Bukan
1011x 101 , 101 x 1 : No Perdana
1031x 103, 103 x 1: No Perdana
C 94, 97, 101 941x 94, 94 x 1 ,47 x 2 Bukan
971 x 97, 97 x 1 : No Perdana
1011x 101 , 101 x 1 : No Perdana
D 97, 101, 103 971 x 97, 97 x 1 : No Perdana
1011x 101 , 101 x 1 : No Perdana
1031x 103, 103 x 1: No Perdana

Langkah 2 : Jawapan : D

1.3 Nombor Hingga Tujuh Digits


Halaman Buku Teks 9 -11
INPUT OUTPUT
13 Tuliskan nombor yang berikut dalam perkataan. 13 Tuliskan nombor yang berikut dalam perkataan.
Write the following number in words. Write the following number in words.
1.2 Juta 0.38 Juta
Jawapan : satu perpuluhan dua juta Jawapan :
14 Tuliskan nombor yang berikut dalam perkataan. 14 Tuliskan nombor yang berikut dalam perkataan.
Write the following number in words. Write the following number in words.
0.075 Juta 7.062 Juta
Jawapan : sifar perpuluhan sifar tujuh lima juta Jawapan :
15 Tuliskan nombor yang berikut dalam perkataan. 15 Tuliskan nombor yang berikut dalam perkataan.
Write the following number in words. Write the following number in words.
1 1
Juta Juta
5 2
Jawapan : satu perlima juta Jawapan :
16 Tuliskan nombor yang berikut dalam perkataan. 16 Tuliskan nombor yang berikut dalam perkataan.
Write the following number in words. Write the following number in words.
3 7
4 Juta 4 Juta
4 8
Jawapan : empat tiga perempat juta Jawapan :

Halaman Buku Teks 12 -14


INPUT OUTPUT
17 Tuliskan Nombor yang berikut dalam Angka. 17 Tuliskan Nombor yang berikut dalam Angka.
Write the following word in number. Write the following word in number.
Tiga persepuluh juta Tujuh perlapan juta

3 Jawapan :
Jawapan : Juta
10

11
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

18 Tuliskan Nombor yang berikut dalam Angka. 18 Tuliskan Nombor yang berikut dalam Angka.
Write the following word in number. Write the following word in number.
Tujuh perpuluhan lapan juta Sifar perpuluhan enam tiga juta
Jawapan :
Jawapan : 7.8 juta
19 Tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat. 19 Tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat.
Convert decimals million to whole number. Convert decimals million to whole number.
0.704 juta 0.2 juta
Jawapan :
Langkah 1: 0.704 1,000,000
Langkah 2: 704 000

20 Tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat. 20 Tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat.
Convert decimals million to whole number. Convert decimals million to whole number.
9.15 juta 0.08 juta
Jawapan :
Langkah 1: 9.15 1,000,000
Langkah 2: 9,150,000

21 Tukarkan Pecahan juta kepada nombor bulat. 21 Tukarkan Pecahan juta kepada nombor bulat.
Convert fractions million to whole number. Convert fractions million to whole number.
3 2
Juta Juta
10 5
Jawapan : Jawapan :
3
Langkah 1: 1,000,000
10
3,000,000
Langkah 2 :
10
Langkah 3 : 300,000

22 Tukarkan Pecahan juta kepada nombor bulat. 22 Tukarkan Pecahan juta kepada nombor bulat.
Convert fractions million to whole number. Convert fractions million to whole number.
7
1 Juta 1
10 1 Juta
Jawapan : 8
17 Jawapan :
Langkah 1 : 1,000,000
10
17,000,000
Langkah 2 :
10
Langkah 3 :1,700,000

23 Tukarkan nombor bulat berikut kepada perpuluhan juta. 23 Tukarkan nombor bulat berikut kepada perpuluhan juta.
Convert the following whole number to decimals million. Convert the following whole number to decimals million.
4 700 000 9 400 000
Jawapan : Jawapan :
Langkah 1 : 4 700 000 1 juta
4 700 000
Langkah 2 :
1 000 000
Langkah 3 : 4.7 Juta
24 Tukarkan nombor bulat berikut kepada perpuluhan juta. 24 Tukarkan nombor bulat berikut kepada perpuluhan juta.
Convert the following whole number to decimals million. Convert the following whole number to decimals million.
300 000 790 000
Jawapan : Jawapan :
Langkah 1: 300 000 1 juta
300 000
Langkah 2 :
1 000 000
Langkah 3 : 0.3 Juta

12
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

25 Tuliskan nombor bulat berikut kepada pecahan juta. 25 Tuliskan nombor bulat berikut kepada pecahan juta.
Convert the following whole number to fractions million. Convert the following whole number to fractions million.
4 800 000 4 700 000
Jawapan : Jawapan :
800 000
Langkah 1: 4 juta
1 000 000
8
Langkah 2 : 4 juta
1 0
4
Langkah 3 : 4 juta
5
4
Langkah 4 : 4 juta
5
SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT (Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Bahagian ini,merupakan contoh Soalan kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan
KBAT ini bertujuan untuk membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan bagi
menyelesaikan masalah,membuat keputusan,berinovasi seta berupaya mencipta sesuatu. Soalan ini wajar DIKAJI serta di dilakukan
secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.

KBAT 1 KBAT 2
Hassan has a basket of mangoes. He packs 42 mangoes in each box. Azfar buys 7 bunches of rambutans. Each bunch has 40 rambutans.
After packing equally all the mangoes into 6 boxes, he still has 2 166 of the rambutans are given to his uncle. The rest are shared
mangoes left. How many mangoes are there in the basket at the equally between Azfar and two of his brothers. What is the
beginning? difference between the number of rambutans owned by Azfar and
Hassan ada sebakul buah mangga. Dia membungkus 42 biji mangga his uncle?
ke dalam setiap kotak. Selepas membungkus sama banyak semua Azfar membeli 7 ikat rambutan. Setiap ikatan mengandungi 40 biji
mangga itu ke dalam 6 buah kotak, dia masih ada 2 biji mangga yang rambutan. 166 biji rambutan telah diberikan kepada pakciknya.
tinggal. Berapakah biji mangga yang ada di dalam bakul itu pada Bakinya dikongsi sama banyak antara Azfar dan dua orang adik
mulanya? lelakinya. Berapakah perbezaan bilangan rambutan yang dimiliki
oleh Azfar dengan pakciknya?
A 500 C 252
B 540 D 254
KBAT 3 KBAT 4
Jawab Soalan berikut Dalam sebuah dewan besar terdapat beberapa baris kerusi dan Setiap
Syarat 1 : Apabila suatu nombor dibundarkan kepada puluh ribu atau baris ada sebilangan kerusi.Jumlah Bilangan kerusi didalam dewan itu
ribu yang terdekat nombor tersebut menjadi 260,000 ialah 30,000 buah,
(a) Jika pihak Pengurusan ingin menyusun supaya bilangan kerusi
Syarat 2 :Digit di Rumah puluh dan sa bagi Nombor itu masing- untuk setiap baris ialah 20 buah,hitung bilangan baris
masing ialah 4 dan 9 (b)Berikan 2 cadangan tentang cara penyusunan kerusi selain
daripada susunan di (a)?
Berikan 3 nombor yang mungkin memenuhi syarat diatas
KBAT 4 KBAT 5
Sebuah syarikat mencetak sebilangan buku dalam beberapa 324 168 biji gula- gula dipekkan ke dalam 14 kotak secara sama
hari.Bilangan buku yang dicetak Setiap hari adalah sama dan 300,000 banyak. Jika baki guli itu dimasukkan ke dalam kotak yang pertama,
naskhah buku dicetak dalam tempoh masa itu. Jika syarikat itu boleh hitung bilangan guli didalam kotak yang pertama?
mencetak sehingga 22,000 buku dalam 1 hari,bolehkah syarikat itu
menyiapkan percetakan itu dalam tempoh 15 hari? Berikan sebab
KBAT 6 (KLON TIMSS /PISA)
Which of numbers when subtracted from 800, the answer is greater
than 300
Apakah yang apabila ditolak dariapada 800 ,jawapannya lebih besar
daripada 300
A 600 C 500
B 550 D 450
KBAT 7 (MIRIP SINGAPORE SYLLABUS) KBAT 8 (MIRIP SINGAPORE SYLLABUS)
There were 30 children at a party. Each girl was given 5 balloons and A box of markers was shared equally among a class of 36 children. 9
each boy was given 3 balloons. The girls received 54 more balloons of them gave up their share to the rest. As a result, the remaining
than the boys. How many girls were there at the party? children received 2 more markers each. How many markers were
Terdapat 30 orang kanan-kanak di sebuah parti. Setiap kanak-kanak there in the box?
perempuan mendapat 5 belon dam setiap kanak-kanak lelaki Sebuah kotak pen marker dibahagikan sama rata kepada 36 orang
mendapat 3 belon. Kanak-kanak perempuan mendapat 54 lebih kanak-kanak di dalam kelas. 9 orang daripada mereka tidak
banyak belon daripada kanak-kanak lelaki. Berapakah bilangan mengambil bahagian. Oleh sebab itu, kanak-kanak yang lain
kanak-kanak perempuan di parti itu? menerima 2 lagi pen marker setiap seorang. Berapakah jumlah pen
marker di dalam kotak tersebut?

13
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Tambahan (Sukar)
PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 9 PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 10
Pada akhir tahun 2014, negeri-negeri di pantai timur semenanjung
Malaysia telah mengalami bencana banjir yang sangat buruk.
3
Peruntukan sebanyak RM 2 juta digunakan untuk membantu
4
1
mangsa-mangsa banjir. daripada peruntukan itu didermakan
2
kepada negeri Kelantan kerana mengalami kerugian yang paling
banyak berbanding negeri-negeri lain.
a) Jika peruntukan untuk negeri Terengganu dan Pahang adalah
sama rata, berapakah peruntukan yang mereka perolehi?

Shazwan bekerja di sebuah kilang membuat sarung tangan. Jika setiap


3
hari kilangnya dapat menghasilka juta sarung tangan tanpa cop
5
2
jenama dan juta sarung tangan yang mempunyai cop jenama.
5
a) Jika pelanggannya dari Dubai menempah 3.6 juta sarung tangan
tanpa cop jenama, berapa harikah yang diambil oleh kilang b) Jika kerajaan negeri Terengganu menambah peruntukan derma
Shazwan untuk menyiapkan tempahan tersebut? 1
terhadap rakyatnya sebanyak juta, berapakah jumlah baru
2
peruntukan yang diterima oleh rakyat negeri Terengganu?

b) Pelanggan dari Brazil menempah sebanyak 2.0 juta sarung tangan


cop jenama dan 2.4 juta sarung tangan tanpa cop jenama.
Berapakah jumlah hari yang diperuntukkan oleh kilang Shazwan
untuk menyiapkan semuanya.
c) Sebanyak 100 buah keluarga di Kelantan telah mengalami
kerosakan rumah yang teruk. Sekiranya rakyat Kelantan diberi
peruntukan sebanyak RM20 ribu per keluarga untuk membaiki
rumah yang musnah dilanda banjir. Adakah jumlah wang yang
diperuntukkan oleh kerajaan itu mencukupi?Buktikan.
c) Jika pelanggan dari Kanada ingin menempah 4 juta sarung tangan
tanpa jenama dan memperuntukkan selama seminggu, sempatkan
kilang Shazwan menyiapkan tempahan tersebut? Buktikan.

PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 11 PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 12


Menurut laporan trafik, setiap kali tiba musim perayaan terutamanya Pak Ismail mempunyai tanah kebun yang luas. Dia menjual buah
5 kelapa sebagai pendapatan utamanya. Dia mengupah 10 orang
musim Hari Raya Aidilfitri. Dianggarkan sebanyak 2 juta kenderaan pekerja untuk membantunya mengutip buah kelapa. Secara purata,
10
satu tandan pokok kelapa boleh menghasilkan sebanyak sepuluh
1
akan berada di atas jalan raya. Dianggarkan daripada jumlah biji. Setiap pokok boleh menghasilkan empat hingga enam tandan
2 kelapa.
kenderaan adalah jenis kereta yang selebihnya adalah motorsikal, bas a) Sekiranya Pak Ismail menanam sebanyak 600 pokok kelapa,
dan lori. Jika jumlah bas dan lori adalah sama dan bilangan motor berapakah jumlah maksima buah kelapa yang perlu
adalah 2 kali bilangan lori. dikumpulkan oleh pekerjanya?
a) Kirakan jumlah penunggang motorsikal.

b) Kirakan jumlah pengguna jalan raya yang menaiki kereta dan


motorsikal.
b) Jika Pak Ismail ingin menanam lagi pokok kelapa sebanyak
0.001juta pokok, berapa ramaikah lagi pekerja yang perlu
diupah jika mengikut purata per seorang untuk tanaman
Kadar tol juga berubah pada setiap hari, bagi pengguna jalan raya yang asalnya.
pulang awal ke kampung akan menerima diskaun sebanyak 50% untuk
2
3 hari sebelum perayaan. PLUS menghadkan hanya untuk setiap
5
c) Jika sebuah kilang pengeluar santan ingin mendapatkan
kenderaan. Kenalpasti berapakah jumlah kesemua kenderaan yang
menerima diskaun itu? 0.0065 juta tandan kelapa untuk satu-satu masa, cukupkah
buah kelapa yang dapat dibekalkan oleh Pak Ismail jika
kesemua pokok tersebut menghasilkan tandan yang
minimum untuk setiap pokok?

14
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 2: PECAHAN
(Chapter 2: Fraction)

REVISION MATHEMATIC YEAR 6


(Matematik Tahun 6)
Halaman Buku Teks 21 -25
INPUT OUTPUT
1 1 9 1 13 1
9 = 6 =
3 10 20 2
Langkah 1: 28 9
Tukarkan kepada pecahan tak wajar
3 10
Langkah 2: Permudahkan
28 2 93 14 3

33 10 2 1 5
Langkah 3: 14 3
42
Darabkan
1 5 5
Langkah 4: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
2
8
5
2 1 14 2 3 1
9 = 7 =
4 17 4 2
Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
37 14

4 17
Langkah 2: Permudahkan
37 14 2 37 7

42 17 2 17
Langkah 3: 37 7
259
Darabkan
2 17 34
Langkah 4: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
21
7
34
3 3 1 3 15 1
2 4 = 6 2 =
4 10 19 2
Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
11 41

4 10
Langkah 2: 11 41 451
Darabkan
4 10 40
Langkah 4: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
11
11
40
4 1 4 4 5 1
9 1 = 8 6 =
18 5 7 3
Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
163 9

18 5
Langkah 2: Permudahkan
163 99 163 1

18 9 5 2 5
Langkah 3: Darabkan
163 1 163

25 10
Langkah 4: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
3
16
10
15
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

5 Find the product of the following. 5 Find the product of the following.
Carikan produk untuk yang berikut. Carikan produk untuk yang berikut.
(a) 1 (a) 1
6 5
3 5
(b) 1 (b) 4
2 10
4 5
(c) 6 (c) 9
7 2
7 13

6 1
(a) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 3
63 1 2 1
Langkah 2: Permudah: 2 1
1 33 1 1
Langkah 3: Darabkan 2 1 2
2 1
(b) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 4
22 1 1 1 1
Langkah 2: Permudah: 1
1 42 1 2 2
Langkah 3: 1
2
7 6
(c) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 7
77 6 1 6
Langkah 2: Permudah: 1 6
1 77 1 1
Langkah 3: 6
6 Calculate each of the following. 6 Calculate each of the following.
Hitungkan setiap yang berikut. Hitungkan setiap yang berikut.
(a) 6 (a) 2
32 24
7 3
(b) 1 (b) 1
92 71
2 2
(c) 2 (c) 3
73 33
3 4
3 20
(a) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 7
3 2060
Langkah 2: Darabkan
1 7 7
Langkah 3: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
4
8
7
9 5
(b) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 2
9 5 45
Langkah 2: Darabkan
1 2 2
Langkah 3: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
1
22
2
7 11
(c) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 3
7 11 77
Langkah 2: Darabkan
1 3 3
Langkah 3: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
2
25
3

16
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

7 Calculate each of the following using diagram. 7 Calculate each of the following using diagram.
Hitungkan setiap yang berikut menggunakan rajah. Hitungkan setiap yang berikut menggunakan
(a) 1 3 rajah.
(a)
2 4 2 3

(b) 2 1 3 5
2
3 5 (b) 1 2
3
(c) 4 4 7
3 (c) 2
7 7
3
(a) Langkah 1: 1 3

2 4

Langkah 2: Gabungkan kedua-dua rajah

Langkah 3: Jawapan
pengangka = kawasan yang paling gelap
penyebut = jumlah bilangan kotak kecil
3

8
(b) Langkah 1: Lukis rajah bagi setiap pecahan
2 1
2
3 5

3 2
Langkah 2: Gabungkan rajah dengan setiap rajah 2
4 3

Langkah 3: Jawapan
pengangka = kawasan yang paling gelap
penyebut = jumlah bilangan kotak kecil
8

15
(c) Langkah 1: Lukis rajah bagi setiap pecahan
4
3
7

3 2
Langkah 2: Gabungkan rajah dengan setiap rajah 2
4 3

17
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Langkah 3: Penuhkan bahagian yang gelap ke rajah yang


pertama dan kedua.

Langkah 4: Jawapan
pengangka = kawasan yang paling gelap
penyebut = jumlah bilangan kotak kecil
12 5
1
7 7
8 9 4 8 5 2
3 = 9 =
13 17 7 3
Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
48 4

13 17
Langkah 2: Kekal tukar - terbalik
48 17

13 4
Langkah 3: Permudahkan
48 4 17 12 17

13 44 13 1
Langkah 4: Darabkan
12 17 204

13 1 13
Langkah 5: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
9
15
13
9 2 1 9 11 3
7 2 = 3 2 =
3 4 15 5
Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
23 9

3 4
Langkah 2: Kekal tukar - terbalik
23 4

3 9
Langkah 3: 9223 4
Darabkan
39 27
Langkah 4: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
11
3
27
10 Solve the following. 10 Solve the following.
Selesaikan yang berikut. Selesaikan yang berikut.
(a) 2 (a) 3
8 8
7 5
(b) 4 (b) 5
3 7
5 6
(c) 1 (c) 1
2 9
2 2
2 8
(a) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
7 1
2 1
Langkah 2: Kekal tukar terbalik:
7 8
22 1 1 1
Langkah 3: Permudahkan:
7 82 7 4

18
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

11 1
Langkah 4: Darabkan:
74 28
4 3
(b) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
5 1
4 1
Langkah 2: Kekal tukar terbalik:
5 3
4 1 4
Langkah 3: Darabkan:
53 15
1 2
(c) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
2 1
1 1
Langkah 2: Kekal tukar terbalik:
2 2
11 1
Langkah 3: Darabkan:
22 4
11 Solve the following. 11 Solve the following.
Selesaikan yang berikut. Selesaikan yang berikut.
(a) 1 (a) 6
9 9
2 7
(b) 2 (b) 7
3 7
3 9
(c) 1 (c) 4
6 2
3 9
9 1
(a) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 2
9 1
Langkah 2: Kekal tukar terbalik:
1 2
9 1 9
Langkah 3: Darabkan:
1 2 2
Langkah 4: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
1
4
2
3 2
(b) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 3
3 3
Langkah 2: Kekal tukar terbalik:
1 2
33 9
Langkah 3: Darabkan:
1 2 2
Langkah 4: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
1
4
2
6 1
(c) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 3
6 3
Langkah 2: Kekal tukar terbalik:
1 1
6 1 6
Langkah 3: Darabkan: 2
1 3 3
12 Calculate each of the following. 12 Calculate each of the following.
Hitungkan setiap yang berikut. Hitungkan setiap yang berikut.
(a) 5 (a) 1
41 24
6 2
(b) 2 (b) 1
10 1 71
7 5
(c) 2 (c) 3
25 54
3 4

19
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

4 11
(a) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 6
4 6
Langkah 2: Kekal tukar terbalik:
1 11
46 24
Langkah 3: Darabkan:
1 11 11
Langkah 4: Permudah: tukar kepada nombor bercampur
2
2
11
10 9
(b) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 7
10 7
Langkah 2: Kekal tukar terbalik:
1 9
10 7 70
Langkah 3: Darabkan:
1 9 9
Langkah 4: Permudah: tukar kepada pecahan tak wajar
7
7
9
2 17
(c) Langkah 1: Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 2
2 2
Langkah 2: Kekal tukar terbalik:
1 17
22 4
Langkah 3: Darabkan:
1 17 17
13 2 13 Jeffri collected RM605 from his food stall. He used
Ahmad collected RM417 from his food stall. He used 3
3
of the money to buy ingredients for the next day.
of the money to buy ingredients for the next day. 5
Calculate the amount of money used to buy ingredients. Calculate the amount of money used to buy
Ahmad menerima RM417 daripada gerai makanannya. ingredients.
2 Jeffri menerima RM605 daripada gerai
Dia menggunakan daripada wang itu untuk membeli 3
3
makanannya. Dia menggunakan daripada wang
bahan-bahan untuk hari kemudiannya. Hitungkan wang 5
yang digunakan untuk membeli bahan-bahan. itu untuk membeli bahan-bahan untuk hari
kemudiannya. Hitungkan wang yang digunakan
Langkah 1: Ahmad ada = RM417 untuk membeli bahan-bahan.
Langkah 2: 2
417 = 278
3
Langkah 3: wang yang digunakan RM 278

20
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT (Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Bahagian ini,merupakan contoh Soalan kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan
KBAT ini bertujuan untuk membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan bagi
menyelesaikan masalah,membuat keputusan,berinovasi seta berupaya mencipta sesuatu. Soalan ini wajar DIKAJI serta di dilakukan
secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 1 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 2
Azli telah mendapat tawaran menjadi guru sambilan di
sebuah sekolah berdekatan rumahnya. Bayaran yang
diterimanya ialah RM10 per jam. Dia mula bekerja dari
pukul 7 1 pagi pada setiap hari. Jika jadual waktu tamat
2
sekolah adalah seperti berikut:

Berikut merupakan pilihan pizza yang disukai oleh Fazirul. Hari Waktu Tamat Sekolah (petang)
a) Bapa Fazirul membeli ketiga-tiga set pizza seperti yang 1
Isnin 1
4
ditunjukkan di atas. Jika Fazirul makan sekeping Syok
1
Sambal, 2 keping Italian Primo, dan 3 keping Pesto Selasa 2
2
Chicken. Apakah pecahan-pecahan setiap jenis pizza 1
yang dimakannya? Rabu 3
2
1
Khamis 1
4
b) Berdasarkan soalan di a), jika bapanya pula makan 2
keping pizza Italian Primo, berapakah jumlah baki Jumaat 12
pizza yang tinggal?
a) Berapakah gaji yang diperolehinya untuk hari Rabu?
c) Ibu Fazirul bercadang untuk mengadakan sambutan hari b) Jika cuti am jatuh pada hari Khamis, berapakah
jadi adik Fazirul, Jika jumlah kesemua tuan rumah dan jumlah jam bekerja Azli pada minggu itu?
tetamu ialah 40 orang dan setiap seorang makan
sebanyak 2 keping. Cadangkan pizza yang mana akan c) Jika waktu mengajar yang ditetapkan untuk Azli
dibeli oleh mereka? Buktikan jawapan kamu.(5Syok ialah 25 jam, adakah waktu kerjanya mencukupi?
Sambal, 3Italian Primo, 3Pesto Chicken)

PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 3 PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 4


Persatuan Rukun Tetangga Darul Iman ingin mengadakan Di dalam sebuah makmal terdapat pelbagai saiz bikar
lawatan ke beberapa buah negeri di selatan tanah air. Sebagai plastik seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah
bendahari, Puan Rosnani diminta untuk menyediakan
perbelanjaan pengangkutan mereka semasa rombongan
tersebut dijalankan kelak. Puan Rosnani menghubungi
syarikat Bas SHAMISHA yang menyediakan perkhidmatan
bas sewa. Bayaran sewa bas adalah RM 1 bagi setiap
2
kilometer. Setelah membuat pengiraan, jarak dari kampung
mereka ke tempat yang ingin dilawati itu ialah 325 km. Cas
tambahan sebanyak RM400 dikenakan untuk mengupah dua
orang pemandu. Berikan semua jawapan kamu dalam bentuk
pecahan
Saiz bikar yang paling besar ialah 2liter. Bagi saiz-saiz
a) Berapakah jumlah bayaran sewa bas pergi dan balik? bikar yang seterusnya, saiz bikar adalah 1 kurang
2
daripada saiz bikar yang sebelumnya.
b) Sesampai di sana, ada tempat menarik lagi yang mereka a) Senaraikan keenam-enam saiz bikar tersebut dalam
ingin pergi, jaraknya ialah 55km dari tempat yang bentuk pecahan.
mereka lawati. Berapakah tambahan kos yang perlu
dibayar? b) Harga sebuah bikar adalah bergantung kepada
saiznya. Jika harga bikar yang paling besar ialah
c) Jika Puan Rosnani menghubungi syarikat sewa bas lain RM4, berapakah harga bikar yang bersaiz paling
iaitu Bas Ekonomi, cas per km yang dikenakan ialah kecil?
RM , dan upah pemandu ialah RM 350. Cadangkan
syarikat manakah yang menjadi pilihan Puan Rosnani? c) Sekiranya sebanyak 10 liter air perlu diisi
Jelaskan jawapan kamu. menggunakan bikar-bikar tersebut. Kenal pasti
bikar-bikar saiz manakah yang akan digunakan
untuk mengisi kesemua air tersebut?

21
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 3: PERPULUHAN
(Chapter 3: Decimals))

REVISION MATHEMATIC YEAR 4 & YEAR 5


(Ulangkaji Matematik Tahun 4 & 5)

INPUT OUTPUT
1 Diagram 1 shows a number with the digit 1 Diagram 1 shows a number with the digit
represented by H, I, J and K. represented by B, C, D and E.
Rajah 1 menunjukkan satu nombor dengan digit- Rajah 1 menunjukkan satu nombor dengan digit-
digitnya diwakili oleh H, I, J, dan K. digitnya diwakili oleh B, C, D, dan E.
6 . 6 6 6 1 . 1 1 1
H I J K B C D E

Which of the letters represents 0.06? Which of the letters represents 0.1?
Huruf yang manakah mewakili 0.06? Huruf yang manakah mewakili 0.1?

Langkah 1 : Tentukan tempat perpuluhan


H = 6.000
I = 0.600
J =0.060 Huruf J
K=0.006
2 What is the value of 9 in 5.932? 2 What is the value of 9 in 9.854?
Apakah nilai 9 dalam 5.932? Apakah nilai 9 dalam 9.854?
Kata kunci : Ubah nombor yang diberi kepada angka 9
sahaja
Langkah 1 : 0.9
Langkah 2 : 0.9 = 9
Jawapan:

3 What is the place value of digit 9 in 5.980? 3 What is the place value of digit 2 in 7.528?
Apakah nilai tempat digit 9 dalam 5.980? Apakah nilai tempat digit 2 dalam 7.528?

Kata kunci : Ubah nombor yang diberi kepada angka 9


sahaja
Langkah 1 : 0.9
Langkah 2 : 0.9 = 9
= Nilai tempat adalah per sepuluh.
4 Thirty-three and eighty-two thousandths written in 4 Two and four hundred sixteen thousandths written in
numerals is numerals is
Tiga puluh tiga dan lapan puluh dua per seribu Dua dan empat ratus enam belas per seribu ditulis
ditulis dalam angka ialah dalam angka ialah

Kata kunci : Per seribu bersamaan dengan 3 titik


perpuluhan digerakkan ke kiri
Langkah 1 : 33082 bundarkan kepada 3 titik perpuluhan
= 33.082.
5 Diagram 2 shows three groups of mango. 5 Diagram 2 shows three groups of mango.
Rajah 2 menunjukkan tiga kelompok mangga. Rajah 2 menunjukkan tiga kelompok mangga.

What is the total weight, in kg, of the mangoes


altogether? What is the total weight, in kg, of the mangoes
Apakah jumlah jisim mangga semua sekali, dalam altogether?
kg? Apakah jumlah jisim mangga semua sekali, dalam
kg?
Langkah 1: Selesaikan operasi tambah secara terus
0.761+1.86+2.29= 4.911kg mangga.

22
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

6 98.48 0.569 0.82 = 6 24.88 0.816 0.17 =


Langkah 1: tolakan nombor perpuluhan
*pastikan kedudukan titik sama dan tambahkan 0
jika perlu
98.480 97.911
0.569 0.820
9 7 .911 9 7 .091
Jawapan : 97.091
7 Diagram 3 shows the mass of a durian. 7 Diagram 3 shows the mass of a durian.
Rajah 3 menunjukkan jisim sebiji durian. Rajah 3 menunjukkan jisim sebiji durian.

A papaya is 0.41 kg lighter than the durian. What is A papaya is 0.3 kg lighter than the durian. What is
the mass of the papaya, in kg? the mass of the papaya, in kg?
Sebiji betik adalah 0.41 kg lebih ringan daripada Sebiji betik adalah 0.3 kg lebih ringan daripada
durian. Apakah jisim betik, dalam kg? durian. Apakah jisim betik, dalam kg?

Langkah 1: Berat Betik = 2.78 kg


Langkah 2: Berat Durian = 2.78 0.41 = 2.37 kg

8 Find the product of 4.593 and 11. Round off the 8 Find the product of 1.324 and 15. Round off the
answer to the nearest tenth. answer to the nearest hundredth.
Cari hasil darab 4.593 dan 11. Bundarkan jawapan Cari hasil darab 1.324 dan 15. Bundarkan jawapan
kepada per sepuluh yang terhampir. kepada per seratus yang terhampir.

Langkah 1: Selesaikan operasi darab secara terus


4.593 x 11=50.523
Langkah 2: Bundarkan 50.523 kepada per sepuluh yang
terhampir50.5
9 7.292 10 = 9 1.015 100 =

Langkah 1: Selesaikan operasi darab secara terus


Gerakkan 1 titik ke ke kanan, =72.92
Kata kunci: Operasi Darabtitik bergerak ke kanan
10 38.245 5 = 10 78.813 63 =

Langkah 1: Selesaikan operasi bahagi secara terus


7.649
5 38 .245
35
32
30
24
20
45
45

Jawapan : 7.649

11 9 11 3
Write 7 10 as a decimal. Write 7 10 as a decimal.
100 10
9 3
Tulis 7 10 sebagai nombor perpuluhan. Tulis 7 10 sebagai nombor perpuluhan.
100 10

23
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

9
Langkah 1: Tukarkan 7 kepada bentuk
100
perpuluhan7.09
Langkah 2: 7.09 10 Gerakkan titik 7.09 ke kiri0.709
Kata kunci: Operasi Bahagititik bergerak ke kiri
12 Which of the following quotients has the largest 12 Which of the following quotients has the largest
value? value?
Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai
hasil bahagi yang paling besar? hasil bahagi yang paling besar?
A 65.4 10 C 64 1000 A 12.8 1000 C 18 10
B 6.54 10 D 6.4 1000 B 128 10 D 1.8 1000

Kata kunci : Hitung semua jawapan dan bandingkan


Langkah 1 : Jawapan A : 65.4 10 = 6.54
Langkah 2 : Jawapan B : 6.54 10 = 0.654
Langkah 3 : Jawapan C : 64 1000 = 0.064
Langkah 4 : Jawapan D : 6.4 1000 = 0.0064
**Jawapan A

13 Calculate 8.175 3. Round off the answer to two 13 Calculate 25.84 4. Round off the answer to two
decimal places. decimal places.
Hitung 8.175 3. Bundarkan jawapan kepada dua Hitung 25.84 4. Bundarkan jawapan kepada dua
tempat perpuluhan. tempat perpuluhan.

Langkah 1: Selesaikan operasi bahagi terlebih dahulu.


8.175 3=2.725
Langkah 2: Bundarkan kepada dua tempat perpuluhan
2.7252.73

MATHEMATIC YEAR 6
(Matematik Tahun 6)

3.1 Operasi Bergabung Perpuluhan Halaman Buku Teks 39 -45


INPUT OUTPUT
1 Kira 8.9 9.8 0.84 dan bundarkan jawapan anda 1 Kira 9.7 1.9 0.55 dan bundarkan jawapan
betul kepada satu tempat perpuluhan. anda betul kepada satu tempat perpuluhan.
Calculate 8.9 9.8 0.84 and round off your answer Calculate 9.7 1.9 0.55 and round off your
correct to one decimal place answer correct to one decimal place.
Langkah 1: darabkan dahulu Langkah 3:
8 .9 103 .83
84 8722
X 9 .8
71.2 8652
80.10 700
87.22 672
288
Langkah 2 : Gerakkan dua titik 252
supaya menjadi nombor bulat 36
87 .22 8722

0.84 84
2 Kira 7.9 4.8 0.86 dan bundarkan jawapan anda 2 Kira 8.9 7.6 0.78 dan bundarkan jawapan
betul kepada satu tempat perpuluhan. anda betul kepada satu tempat perpuluhan.
Calculate 7.9 4.8 0.86 and round off your answer Calculate 8.9 7.6 0.78 and round off your
correct to one decimal place. answer correct to one decimal place.
Langkah 1: darabkan dahulu
Langkah 3:
7 .9 44.09
X 4 .8 86 3792
63.2
3784
31.6
800
37.92
774
Langkah 2: gerakkan dua titik 26
supaya menjadi nombor bulat
37 .92 3792

0.86 86

24
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

3 Kira 4.1 4.3 0.4 dan bundarkan jawapan anda betul 3 Kira 1.2 4.5 0.56 dan bundarkan jawapan
kepada satu tempat perpuluhan. anda betul kepada satu tempat perpuluhan.
Calculate 4.1 4.3 0.4 and round off your answer Calculate 1.2 4.5 0.56 and round off your
correct to one decimal place answer correct to one decimal place.
Langkah 1: darabkan dahulu
4.1 Langkah 3:
X 4 .3 44.07
12.3
40 1763
16.4 1760
17.63 300
280
Langkah 2: gerakkan dua titik
20
supaya menjadi nombor bulat
17 .63 1763

0.40 40
4 Kira 9.6 8.2 0.68 dan bundarkan jawapan anda 4 Kira 6.4 4.2 0.39 dan bundarkan jawapan
betul kepada satu tempat perpuluhan. anda betul kepada satu tempat perpuluhan.
Calculate 9.6 8.2 0.68 and round off your answer Calculate 6.4 4.2 0.39 and round off your
correct to one decimal place. answer correct to one decimal place.
Langkah 3:
Langkah 1: darabkan dahulu 115 .76
9.6 68 7872
X 8.2 7820
19.2
520
76.8
476
78.72
440
Langkah 2: gerakkan dua titik 408
supaya menjadi nombor bulat 32
78 .72 7872

68 68
5 Kira 4.9 7.6 0.6 dan bundarkan jawapan anda betul 5 Kira 7.4 2.8 0.4 dan bundarkan jawapan anda
kepada satu tempat perpuluhan. betul kepada satu tempat perpuluhan.
Calculate 4.9 7.6 0.6 and round off your answer Calculate 7.4 2.8 0.4 and round off your
correct to one decimal place. answer correct to one decimal place.
Langkah 1: darabkan dahulu Langkah 3:
4.9 62 .06
X 7.6 60 3724

29.4 3720
400
34.3
360
37.24 40
Langkah 2: gerakkan dua titik supaya 408
menjadi Nombor 32
37 .24 3724

0 .6 60
6 Kira 4.4 6.9 0.62 dan bundarkan jawapan anda 6 Kira 1.7 1.4 0.74 dan bundarkan jawapan
betul kepada satu tempat perpuluhan. anda betul kepada satu tempat perpuluhan.
Calculate 1.7 1.4 0.74 and round off your
Langkah 1: darabkan dahulu Langkah 3: answer correct to one decimal place.
4.4 48 .96
X 6.9 62 3036
39.6 2976
26.4 600
558
30.36
420
372
Langkah 2: gerakkan dua titik supaya 48
menjadi Nombor
30.36 30.36

0.62 62
7 Kira 6.3 2.8 0.53 dan bundarkan jawapan anda 7 Kira 4.3 9.1 0.11 dan bundarkan jawapan
betul kepada satu tempat perpuluhan. anda betul kepada satu tempat perpuluhan.
Calculate 4.3 9.1 0.11 and round off your
Langkah 1: darabkan dahulu answer correct to one decimal place.
Langkah 3:
33.27
53 1764 25
1749
150
106
420
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

6.3
X 2 .8
50.4
12.6
17.64

Langkah 2: gerakkan dua titik supaya


menjadi Nombor
17.64 1764

53 53

8 Kira 4.3 3.7 0.9 dan bundarkan jawapan anda betul 8 Kira 1.5 8.7 0.15 dan bundarkan jawapan
kepada satu tempat perpuluhan. anda betul kepada satu tempat perpuluhan.
Calculate 4.3 3.7 0.9 and round off your answer Calculate 1.5 8.7 0.15 and round off your
correct to one decimal place. answer correct to one decimal place.

Langkah 1: darabkan dahulu


4.3 Langkah 3:
17.67
X 3 .7 90 1591
30.1 1547
12.9 610
15.91 540
700
Langkah 2: gerakkan dua titik supaya 630
menjadi Nombor 70
15.91 1591

0.9 90
9 Kira 9.5 6.2 0.44 dan bundarkan jawapan anda 9 Kira 8.4 2.9 0.49 dan bundarkan jawapan
betul kepada satu tempat perpuluhan. anda betul kepada satu tempat perpuluhan.
Calculate 9.5 6.2 0.44 and round off your answer Calculate 8.4 2.9 0.49 and round off your
correct to one decimal place. answer correct to one decimal place.

Langkah 1: darabkan dahulu Langkah 3:


9.5 133.86
X 6 .2 44 5890

19.0 5852
380
57.0
352
58.90 280
264
Langkah 2: gerakkan dua titik supaya
16
menjadi Nombor
58.90 5890

0.44 44
10 Kira 2.9 8.3 0.96 dan bundarkan jawapan anda 10 Kira 4.4 8.4 0.61 dan bundarkan jawapan
betul kepada satu tempat perpuluhan. anda betul kepada satu tempat perpuluhan.
Calculate 2.9 8.3 0.96 and round off your answer Calculate 4.4 8.4 0.61 and round off your
correct to one decimal place. answer correct to one decimal place.

Langkah 1: darabkan dahulu Langkah 3:


2.9 25.07
96 2407
X 8.3
8.7 2400
23.2 700
24.07 672
28

Langkah 2: gerakkan dua titik


supaya menjadi nombor bulat
24.07 2407

0.96 96
26
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

11 0.085 0.45 11 0.69 0.32


= =
8.5 45 6.9 32

Langkah 1: gerakkan titik supaya penyebut dalam


0.085
bentuk no bulat .Mulakan titik bawah =
8.5

Langkah 2: bahagikan dan

0.01
0.01
45 0.45
85 0.85
0 0
8 4
0 0
85 45
85 85

Langkah 3: darab kan hasil bahagi tersebut


0.01x 0.01 = 0.0001
12 0.049 7.97 12 0.038 0.763
= =
4.9 79.7 3.8 76.3

Langkah 1: gerakkan titik supaya penyebut dalam


0.049 7.97
bentuk no bulat = , dan =
4.9 79.7

Langkah 2: bahagikan dan


0.01 0.1
49 0.49 797 79 .7
0 0
4 79
0 0
49 797
49 797

Langkah 3: darab kan hasil bahagi tersebut


0.01x 0. 1 = 0.001

13 0.45 0.244 13 0.032 3.88


= =
4.5 24.4 3.2 38.8
Langkah 1: gerakkan titik supaya penyebut dalam
0.45
bentuk no bulat = ,
4.5
gerakkan titik supaya penyebut dalam bentuk no bulat
0.244
=
24.4
Langkah 2: bahagikan dan
0.01
45 0.45
0.01
0 244 2.44
4 0
0 2
45
0
45
24
0
244
244
Langkah 3: darab kan hasil bahagi tersebut
0.01x 0.01 = 0.0001

27
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

14 0.039 0.134 14 0.009 0.193


= =
3.9 13.4 0.9 19.3

Langkah 1: gerakkan titik supaya penyebut dalam


0.039
bentuk no bulat
3.9 = ,
gerakkan titik supaya penyebut dalam bentuk no bulat
0.134
=
13.4

Langkah 2: bahagikan dan

0.01
39 0.39 0.01
0 134 1.34
3 0
0 1
39 0
39 134
134
Langkah 3: darab kan hasil bahagi tersebut
0.01x 0.01 = 0.0001
15 4.71 7.7 15 3.5 0.6
= =
0.471 0.77 0.035 0.06

Langkah 1: gerakkan titik3 kali supaya penyebut


4.71
dalam bentuk no bulat = ,
0.471
gerakkan titik 2 kali supaya penyebut dalam bentuk no
7.7
bulat =
0.77

Langkah 2: bahagikan dan

10 10
471 4710 77 770
4710 4710

Langkah 3: darab kan hasil bahagi tersebut


10x 10 = 100

16 1.24 9 16 6.71 4.6


= =
0.124 0.09 0.0671 0.046

Langkah 1: gerakkan titik3 kali supaya penyebut


1.24
dalam bentuk no bulat = ,
0.124
gerakkan titik 2 kali supaya penyebut dalam bentuk no
9
bulat =
0.09

Langkah 2: bahagikan dan

10 100
124 1240 9 900
1240 900

Langkah 3: darab kan hasil bahagi tersebut


10x 100 = 1000

28
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT (Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Bahagian ini,merupakan contoh Soalan kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan
KBAT ini bertujuan untuk membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan bagi
menyelesaikan masalah,membuat keputusan,berinovasi seta berupaya mencipta sesuatu. Soalan ini wajar DIKAJI serta di dilakukan
secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM

KBAT 1 KBAT 2
1 The mass of a mango is between 250 g and 300 g. Alif 2 Divide 064 with 4. Then multiply the quotient with 7
had sold 30 mangoes .Estimate the total of mass, in kg, of and write your answer in extended notation according
all the mangoes has been sold by Alif. to its digit value, in decimal form.
Berat sebiji buah mangga ialah di antara 250 g hingga Bahagikan 064 dengan 4. Darabkan hasil bahagi
300 g. Alif telah menjual 30 biji buah mangga. dengan 7 dan cerakinkan jawapan mengikut nilai
Anggarkan jumlah jisim, dalam kg, semua mangga yang digit, dalam bentuk perpuluhan.
telah dijual oleh Alif.
A 7.3 C 8.9
B 3.5 D 9.1

KBAT 3 KBAT 4 (TIMSS /PISA)


P,Q,R dan S adalah 4 nombor Perpuluhan.Diberi beza Change 2 6 to decimals.Give answer correct to 2
antara Nombor P dengan Q ialah 0.604,beza antara 7
Nombor Q dengan R ialah 1.446 dan beza antara P decimals places
dengan S ialah 4.18.Beri dua beza antara Nombor R Tukar 2 6 kepada Perpuluhan.Beri Jawapan dalam 2
dengan S yang mungkin.[P,Q,R,S tidak disusun mengikut 7
tertib menaik atau menurun] tempat perpuluhan

KBAT 5 (MIRIP SINGAPORE SYLLABUS) KBAT 6 (MIRIP SINGAPORE SYLLABUS)


5 Bryan paid RM6.70 for a pen, a marker and a file. The 6 2 mangoes and 1 durian cost RM9.10. A mango and 2
pen cost RM0.80 less than the marker. The marker cost durians cost RM12.80.
RM1.20 less than the file. What is the cost of the pen? Harga 2 biji mangga dan sebiji durian ialah RM9.10.
Bryan membayar RM6.70 untuk pen, marker dan fail. Harga sebiji mangga dan 2 biji durian ialah
Harga pen RM0.80 kurang daripada marker. Harga RM12.80.
marker RM1.20 kurang daripada fail. Berapakah harga
pen? a) Find the total cost of a mango and a durian
Cari jumlah harga sebiji mangga dan durian

b) Find the cost of mango


Cari harga sebiji mangga.

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 7 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 8

(Nilai tukaran sentiasa berubah mengikut penukaran semasa)

Jadual di atas adalah kadar tukaran mata wang asing


berbanding Ringgit Malaysia (MYR) di kedai A. Sebagai
contoh, 1AUD sama juga dengan RM2.9116.
a) Tukarkan 9CNY kepada MYR.

Keluarga Ahmad tinggal di Melaka. Setelah cuti semester berakhir,


Ahmad ingin pulang ke ibu kota untuk meneruskan pengajiannya b) Kenalpasti mata wang manakah yang mempunyai
yang tinggal beberapa semester lagi. Kebiasaannya Ahmad akan perbezaan harga jualan dan harga belian yang paling
menaiki bas untuk pulang ke kampung. Sebuah bas boleh tinggi?
membawa penumpang seramai 35 orang. Rajah di atas
menunjukkan tiket bas Ahmad. Berdasarkan gambar tiket tersebut
29
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

a) Jika Ahmad tidak mahu mengambil insurans perlindungan,


berapakah harga tambangnya?

c) Rafidah dan keluarganya bercadang untuk melancong ke


negara Kangaroo. Selepas pulang ke tanah air Rafidah
masih ada baki wang. Jika terdapat sebuah lagi kedai
tukar wang iaitu kedai B dan meletakkan harga jualan dan
belian seunit untuk negara tersebut adalah 2.9120 dan
b) Semasa dalam perjalanan, pemandu diberitahu bahawa 2.8216. Cadangkan apakah pilihan kedai yang sesuai
seorang penumpang tertinggal dan terdapat sebanyak lima supaya Rafidah tidak mengalami kerugian semasa
kerusi yang kosong, berapakah jumlah bayaran yang diterima pertukaran wang? Buktikan cadangan itu.
oleh syarikat bas Transnasional itu?

c) Jika syarikat bas tersebut menganggarkan jumlah pendapatan


sebuah bas ialah RM 750 untuk setiap perjalanan. Kenalpasti
berapa ramaikah penumpang yang perlu mereka perolehi untuk
mencapai anggaran tersebut?

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 9 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 10

Sejak kebelakangan ini, ekonomi Malaysia semakin merosot akibat Di sebuah pekan terpecil, terdapat sebuah kedai 99sen. Setiap
daripada kebergantungan terhadap harga minyak dunia. Pada suku barang yang dijual dikedai itu akan mempunyai harga barang
pertama tahun 2015, harga minyak tidak stabil. Kadar harga bagi yang berakhir dengan nilai 99sen. Faizal dan keluarganya
seliter minyak bagi setiap jenis minyak adalah seperti dalam rajah di ingin membeli keperluan sekolah di kedai ini. Berikut
atas. merupakan harga barang yang ingin dibeli oleh mereka.
a) Nyatakan bulan-bulan suku pertama tahun 2015.

a) Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh ayah Faizal


jika mereka membeli sebuah beg, 2 pasang kasut, 2
b) Beza harga minyak RON95 sebulan sebelum dan selepas bulan pasang stoking dan seutas tali pinggang?
Februari ialah RM0.21sen dan RM0.25. Berapakah harga
sebenar bagi kedua-dua bulan itu?

b) Jika Faizal mempunyai wang sebanyak RM100,


Cadangkan kuantiti barang yang dapat dibeli oleh Faizal
c) Pada bulan Februari, jika sebuah kereta Myvi ingin mengisi jika barang yang dibeli itu mestilah mempunyai semua
minyak berkualiti tinggi dengan jumlah wang RM30. Kirakan barang yang disenaraikan di atas.
berapa liter minyak yang dapat diisi oleh pemilik kereta
tersebut? Kenalpasti jenis minyak itu.

c) Mengapakah kedai tersebut menjual barang dengan harga


yang berakhir dengan 99sen berbanding dengan nombor
bulat?

30
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 4: PERATUS
(Chapter 4: Percentages)

REVISION MATHEMATIC YEAR 4 & YEAR 5


(Ulangkaji Matematik Tahun 4 & 5)

INPUT OUTPUT
1 96 1 75
Convert to a percentage. Convert to a percentage.
100 100
96 75
Tukar kepada peratusan. Tukar kepada peratusan.
100 100

Langkah 1: 96 100 96%


100
2 Convert 95% to a fraction. 2 Convert 90% to a fraction.
Tukar 95% kepada pecahan. Tukar 90% kepada pecahan.

Langkah 1 : 95% 95
100
3 X 3 X
20% = 45% =
100 100
What is the value of X? What is the value of X?
Apakah nilai X? Apakah nilai X?

Langkah 1 : X = 20% 100


Langkah 2 : 20 100 20
100
4 Express 64 out of 100 as a percentage. 4 Express 88 out of 100 as a percentage.
Nyatakan 64 daripada 100 sebagai peratusan. Nyatakan 88 daripada 100 sebagai peratusan.

Langkah 1: 64 x 100=64%.
100
5 0.8 + 0.04 = 5 0.1 + 0.03 =

Langkah 1: Selesaikan operasi tambah terlebih dahulu


0.8+0.04=0.84
Langkah 2: Tukarkan kepada bentuk %
0.84 x 100% = 84%.
6 Which of the following fractions is equal to 44%? 6 Which of the following fractions is equal to 84%?
Antara pecahan berikut, yang manakah adalah Antara pecahan berikut, yang manakah adalah
bersamaan dengan 44%? bersamaan dengan 84%?
A 11 C 47 A 31 C 37
25 50 50 50
B 21 D 1 B 1 D 21
25 20 2 25
Tukarkan kepada bentuk % bagi semua pilihan
jawapan

Langkah 1: A = 11 100 44%


25
Langkah 2: B = 21 100 84%
25
Langkah 3: C = 47 100 94%
50
Langkah 4: D = 1 100 5% **Jawapan A.
20
7 1 7 29
in percentage form is in percentage form is
4 50
Kata kunci: 1 100 25 % 29
dalam bentuk peratusan ialah
4 50

31
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

8 Convert 14% to a decimal. 8 Convert 35% to a decimal.


Tukar 14% kepada nombor perpuluhan. Tukar 35% kepada nombor perpuluhan.

Kata kunci: 14% = 14 = 0.14


100
9 Which of the following is correct? 9 Which of the following is correct?
Antara berikut, yang manakah adalah benar? Antara berikut, yang manakah adalah benar?
A 60 C 1 A 66 C 3
= 0.6% = 7% = 0.66% = 17%
100 50 100 25
B 0.049 = 0.49% D 41 B 0.036 = 0.36% D 16
= 82% = 64%
50 25
Tukarkan soalan kepada bentuk % bagi setiap pilihan
jawapan.**Jawapan D.

10 Express 24% as a decimal. 10 Express 56% as a decimal.


Nyatakan 24% sebagai nombor perpuluhan. Nyatakan 56% sebagai nombor perpuluhan.

Langkah 1: 24 % 24 0.24
100
11 Convert 94% to a fraction. 11 Convert 30% to a fraction.
Tukar 94% kepada pecahan. Tukar 30% kepada pecahan.

Langkah 1 : Jadikan 94% ke dalam bentuk pecahan


94% = 94
100
Langkah 2 : Tukar kepada pecahan termudah
94 47

100 50
12 Which of the following gives the smallest value? 12 Which of the following gives the smallest value?
Antara berikut, yang manakah memberi nilai yang Antara berikut, yang manakah memberi nilai yang
terkecil? terkecil?
A 60% C 1 A 49% C 24
50 25
B 0.84 D 9 B 0.57 D 3
20 50
Langkah 1: Tukarkan semua pilihan jawapan kepada satu
bentuk yang sama.
Langkah 2: MC cadangkan tukar kepada bentuk %
Langkah 3:
A = 60%
B = 0.84 x 100%=84%
C = 1 100% 2%
50
D = 9 100% 45% **Jawapan C
20
13 Which of the following is not equal to 10%? 13 Which of the following is not equal to 70%?
Antara berikut, yang manakah tidak bersamaan Antara berikut, yang manakah tidak bersamaan
dengan 10%? dengan 70%?
A 1 C 7
5 70 A 7 C 42
B 0.1 D 10 10 60
100 B 0.7 D 7
Tukarkan semua pilihan jawapan kepada bentuk % 100
1
Langkah 1: A= x100%=20%
5
Langkah 2: B=0.1 x100%=10%
7
Langkah 3: C= x100%=10%
70
10
Langkah 4: D= x100%=10%
100
** Jawapan A

32
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

14 80% in its simplest form is 14 20% in its simplest form is


80% dalam bentuk termudah ialah 20% dalam bentuk termudah ialah

Langkah 1: Tukarkan 80% kepada bentuk pecahan


80 8 4
80%
100 10 5
15 0.02% has the same value as 15 0.8% has the same value as
0.02% mempunyai nilai yang sama dengan 0.8% mempunyai nilai yang sama dengan

Langkah 1: Tukarkan 0.02% kepada bentuk pecahan


0.02% = 2 %
100
16 50% of the students in a school are girls. Find the 16 60% of the students in a school are girls. Find the
fraction of girls in the school. fraction of girls in the school.
50% daripada murid-murid dalam sebuah sekolah 60% daripada murid-murid dalam sebuah sekolah
ialah perempuan. Cari nombor pecahan bagi murid ialah perempuan. Cari nombor pecahan bagi murid
perempuan di sekolah itu. perempuan di sekolah itu.

Langkah 1: Tukarkan 50% kepada bentuk pecahan


50 1
50%
100 2
17 A box contains 10 balls. 6 of the balls are brown. 17 A box contains 4 balls. 3 of the balls are yellow.
What is the percentage of brown balls in the box? What is the percentage of yellow balls in the box?
Sebuah kotak mengandungi 10 biji bola. 6 daripada Sebuah kotak mengandungi 4 biji bola. 3 daripada
bola adalah perang. Apakah peratusan bola perang bola adalah kuning. Apakah peratusan bola kuning
di dalam kotak itu? di dalam kotak itu?

Langkah 1:Sebuah Kotak ada = 10 biji bola


Langkah 2: Bola Perang = 6 biji
Langkah 3 :Peratusan bola perang dalam kotak
6
100 % 60%
10
18 Diagram 1 shows a bottle of marbles. 18 Diagram 1 shows a bottle of marbles.

If 20% of the marbles in the bottle has been taken


out, how many marbles are left in the bottle? If 17% of the marbles in the bottle has been taken
Jika 20% daripada guli di dalam botol itu out, how many marbles are left in the bottle?
dikeluarkan, berapakah guli yang masih tinggal di Jika 17% daripada guli di dalam botol itu
dalam botol? dikeluarkan, berapakah guli yang masih tinggal di
Langkah 1: Didalam Botol ada = 100 biji dalam botol?
Langkah 2: Guli dikeluarkan = 20% 20 100 20
100
Langkah 3: Bilangan Guli yang tinggal
100 20 = 80 biji
19 Puan Lily had 100 m of cloth. She used 26 m of the 19 Mdm Li Ming had 100 m of cloth. She used 43 m of
cloth to sew carpet. What is the percentage of cloth the cloth to sew carpet. What is the percentage of
used by Puan Lily to sew the carpet? cloth used by Mdm Li Ming to sew the carpet?
Puan Lily mempunyai 100 m kain. Dia menggunakan Mdm Li Ming mempunyai 100 m kain. Dia
26 m kain untuk menjahit sehelai permaidani. menggunakan 43 m kain untuk menjahit sehelai
Apakah peratusan kain yang telah digunakan oleh permaidani. Apakah peratusan kain yang telah
Puan Lily untuk menjahit permaidani itu? digunakan oleh Mdm Li Ming untuk menjahit
permaidani itu?
Kata kunci : 26 m kain yang telah digunakan
Langkah 1 : Puan Lili ada = 100m kain
Langkah 2 : Dia Guna = 26 m kain
Langkah 3 :Peratusan Kain yang digunakan
26
100 % 26%
100

33
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

MATHEMATIC YEAR 6
(Matematik Tahun 6)

ISTILAH PENTING :
Simpanan ialah wang atau barang yang disimpan dan digunakan jika perlu
Pelaburan bermaksud wang yang Digunakan untuk Perniagaan tertentu yang akan
memberikan keuntungan pada masa hadapan seperti Pembelian saham dan menjadi ahli
koperasi Sekolah.

4.1 Penyelesaian Masalah Melibatkan Peratus Halaman Buku Teks 53-61

a) Lengkapkan:

INPUT OUTPUT
5) Simpanan: RM5000 5) Simpanan: RM10 000
Faedah: 8% Faedah: 7%
Untung: Untung:
Jumlah : Jumlah :
JAWAPAN:
Langkah 1 : kira untung faedah
RM 5000 x 8 =RM 400
100
Langkah 2: tambahkan jumlah dengan faedah
RM5000+ RM400 =RM5400
Untung: RM 400
Jumlah : RM5400

6) Simpanan: RM6000 6) Simpanan: RM30 000


Faedah: 6% Faedah: 5.5%
Untung: Untung:
Jumlah : Jumlah :
JAWAPAN:
Langkah 1 : kira untung faedah
RM 6000 x 6 =RM 360
100
Langkah 2: tambahkan jumlah dengan faedah
RM6000+ RM360 =RM6360
Untung: RM 360
Jumlah : RM63600

PENYELESAIAN MASALAH
INPUT OUTPUT
Faedah & Simpanan
7 Shaari menyimpan RM10 000 di dalam sebuah bank and menerima 7 Ghani menyimpan RM4 170 di dalam sebuah bank and
faedah sebanyak RM800. Hitung kadar faedah tahunan yang menerima faedah sebanyak RM417. Hitung kadar faedah
ditawarkan oleh bank itu. tahunan yang ditawarkan oleh bank itu.
Shaari saved RM10 000 in a bank for a year and received an Ghani saved RM4 170 in a bank for a year and received
interest of RM800. Calculate the interest rate per annum offered by an interest of RM417. Calculate the interest rate per
the bank. annum offered by the bank.
Langkah 1: kira peratusan
RM800
100 8
RM10,000
Jawapan : 8%

8 Tahun lepas, gaji Ganesh ialah RM2 100. Gajinya bertambah 8 Tahun lepas, gaji Omar ialah RM4 550. Gajinya
sebanyak 10% mula dari bulan Januari tahun ini. Jika dia bertambah sebanyak 10% mula dari bulan Januari tahun
menyimpan 10% daripada gaji barunya setiap bulan, berapakah ini. Jika dia menyimpan 20% daripada gaji barunya
simpanan bulanannya, dalam RM? setiap bulan, berapakah simpanan bulanannya, dalam
Last year, Ganesh's salary was RM2 100. His salary was increased RM?
by 10% starting from January this year. If he saved 10% of his new Last year, Omar's salary was RM4 550. His salary was
salary every month, how much is his monthly saving, in RM? increased by 10% starting from January this year. If he
saved 20% of his new salary every month, how much is
his monthly saving, in RM?
34
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Langkah 1: kira kenaikan gaji


RM 2100 10 = RM 210
100
Langkah 2: kenaikan gaji,
RM 2100+ RM 210 = RM 2310
Langkah 3: simpanan 10%
RM2310 10 = RM 231
100
Jawapan : RM 231
9 Latif menyimpan RM16 800 ke dalam akaun simpanan tetap dalam 9 Nazir menyimpan RM8 000 ke dalam akaun simpanan
1 tetap dalam suatu bank. Kadar faedah yang ditawarkan
suatu bank. Kadar faedah yang ditawarkan oleh bank itu ialah 1 % 1
2
oleh bank itu ialah 2 % setahun. Hitung jumlah faedah
setahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh selepas 6 bulan, 4
dalam RM. yang diperoleh selepas 10 bulan, dalam RM.
Latif saved RM16 800 in a fixed deposit account in a bank. The Nazir saved RM8 000 in a fixed deposit account in a
1 1
interest rate offered by the bank was 1 % per annum. Calculate the bank. The interest rate offered by the bank was 2 % per
2 4
total interest earned after 6 months, in RM. annum. Calculate the total interest earned after 10
months, in RM.
1
Langkah 1: 1
2 100 = 0.015

Langkah 2: kira faedah setahun


RM16 800 x = RM 252
Langkah 3: kira faedah 6 bulan
RM 252 2
Jawapan: RM 126
10 Ibrahim dan Rahman masing-masing mempunyai RM4 200. Ibrahim 10 Hock Seng dan Ganesh masing-masing mempunyai
menggunakan wang itu untuk melabur dalam perniagaan dan RM6 600. Hock Seng menggunakan wang itu untuk
mendapat keuntungan RM520. Rahman pula menyimpan wang itu melabur dalam perniagaan dan mendapat keuntungan
ke dalam bank di mana bank itu membayar kadar faedah 5% RM540. Ganesh pula menyimpan wang itu ke dalam
setahun. Dalam tempoh setahun, keuntungan yang diperoleh Ibrahim bank di mana bank itu membayar kadar faedah 5%
ialah setahun. Dalam tempoh setahun, keuntungan yang
Ibrahim and Rahman both had RM4 200 each. Ibrahim used the diperoleh Hock Seng ialah
money to invest in a buisness and obtained a profit of RM520. Hock Seng and Ganesh both had RM6 600 each. Hock
Rahman saved the money in a bank which paid an interest rate of Seng used the money to invest in a buisness and obtained
5% per annum. In the duration of one year, the profit obtained by a profit of RM540. Ganesh saved the money in a bank
Ibrahim is which paid an interest rate of 5% per annum. In the
A RM210 kurang daripada faedah yang diperoleh Rahman duration of one year, the profit obtained by Hock Seng is
RM210 less than the interest earned by Rahman A RM330 kurang daripada faedah yang diperoleh
B RM310 kurang daripada faedah yang diperoleh Rahman Ganesh
RM310 less than the interest earned by Rahman RM330 less than the interest earned by Ganesh
C RM210 lebih daripada faedah yang diperoleh Rahman B RM210 kurang daripada faedah yang diperoleh
RM210 more than the interest earned by Rahman Ganesh
D RM310 lebih daripada faedah yang diperoleh Rahman RM210 less than the interest earned by Ganesh
RM310 more than the interest earned by Rahman C RM330 lebih daripada faedah yang diperoleh
Ganesh
Langkah 1: kira faedah yang diberi oleh bank kepada Rahman RM330 more than the interest earned by Ganesh
RM4 200 x 5 = RM 210 D RM210 lebih daripada faedah yang diperoleh
100 Ganesh
RM210 more than the interest earned by Ganesh
Langkah 2: faedah Ibrahim faedah Rahman
RM 520 RM 210
Jawapan : RM 310 lebih daripada Ibrahim

11 Encik Ganesh menyimpan RM9 975 dalam akaun simpanan 11 Encik Anuar menyimpan RM5 875 dalam akaun
tetap di sebuah bank selama 60 bulan. Bank itu menawarkan simpanan tetap di sebuah bank selama 12 bulan. Bank itu
faedah 4% setahun. Hitung faedah yang diterima oleh Encik menawarkan faedah 8% setahun. Hitung faedah yang
Ganesh. diterima oleh Encik Anuar.
Mr Ganesh saved RM9 975 in a fixed deposit account in a bank Encik Anuar saved RM5 875 in a fixed deposit account
for 60 months. The bank offered interest of 4% per annum. in a bank for 12 months. The bank offered interest of 8%
Calculate the interest received by Mr Ganesh. per annum. Calculate the interest received by Encik
Anuar.
Langkah 1: kira faedah setahun
4
= RM9 975 = RM399
100
Langkah 2 : tukar kepda bilangan tahun
= 60 12 = 5 tahun
35
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

langkah 3 : kira faedah untuk 5 tahun Faedah yang


diterima oleh Encik Ganesh
= RM399 5
jawapan = RM1 995
12 Chee How membeli sebuah kereta dengan harga RM43 000. Dia 12 Rahman membeli sebuah kereta dengan harga
telah membuat bayaran pendahuluan sebanyak RM4 300. Bakinya RM93 200. Dia telah membuat bayaran pendahuluan
diselesaikan oleh bank dalam tempoh lima tahun. Kadar faedah yang sebanyak RM9 320. Bakinya diselesaikan oleh bank
dikenakan oleh bank ialah 10% setahun. Hitung dalam tempoh empat tahun. Kadar faedah yang
Chee How bought a car for RM43 000. He made a down payment of dikenakan oleh bank ialah 10% setahun. Hitung
RM4 300. The balance was financed by a bank for a five-years term. Rahman bought a car for RM93 200. He made a down
The interest rate charged by the bank was 10% per annum. payment of RM9 320. The balance was financed by a
Calculate bank for a four-years term. The interest rate charged by
(a) jumlah faedah yang dibayar dalam tempoh lima tahun, the bank was 10% per annum. Calculate
the total interest paid in the five-years term, (a) jumlah faedah yang dibayar dalam tempoh empat
(b) ansuran bulanan yang dibayar oleh Chee How. tahun,
the monthly instalment paid by Chee How. the total interest paid in the four-years term,
(b) ansuran bulanan yang dibayar oleh Rahman.
(a) the monthly instalment paid by Rahman.
Langkah 1: kira faedah tahunan
10
= (RM43 000 RM4 300) = RM3 870
100
Langkah 2: Jumlah faedah yang dibayar
= RM3 870 5
Jawapan = RM19 350
(b) Langkah 1: Ansuran bulanan
= (RM38 700 + RM19 350) (5 12)
Jawapan = RM967.50
13 Hitung dividen atau komisen bagi setiap yang berikut. 13 Hitung dividen atau komisen bagi setiap yang berikut.
Calculate the dividend or commission in each of the following. Calculate the dividend or commission in each of the
(a) Jumlah pelaburan = RM100 following.
Total investment = RM100 (a) Jumlah pelaburan = RM140
Kadar dividen = 30% Total investment = RM140
Rate of dividend = 30% Kadar dividen = 35%
(b) Jumlah jualan = RM280 Rate of dividend = 35%
Total sales = RM280 (b) Jumlah jualan = RM887.50
Peratus komisen = 40% Total sales = RM887.50
Percentage of commission = 40% Peratus komisen = 40%
Percentage of commission = 40%
(a) Langkah 1: kira Dividen
30
= 100
100
Jawapan = RM30
(b) Langkah 1: kira Komisen
40
= 280
100
Jawapan = RM112
Harga Asal & Diskaun
14 A pair of shoes with an original price of RM93.70 was sold at a 14 A pair of shoes with an original price of RM71.60 was
discount of 10%. Calculate the sale price of the pair of shoes. sold at a discount of 70%. Calculate the sale price of
Sepasang kasut dengan harga asalnya RM93.70 dijual dengan the pair of shoes.
diskaun 10%. Hitung harga jualan sepasang kasut itu. Sepasang kasut dengan harga asalnya RM71.60 dijual
dengan diskaun 70%. Hitung harga jualan sepasang
Langkah 1 : kira potongan harga kasut itu.
RM 93.70 X =RM 9.37
Langkah 2 : RM 93.70 - RM 9.37

Jawapan: RM 84.33
15 Kristy bought a table at a price which is 95% of the original price of 15 Lily bought a table at a price which is 90% of the
RM190, and a chair at a price which is n% of the original price of original price of RM180, and a chair at a price which
RM80. He paid RM224.50 for both the items. What is the value of n? is n% of the original price of RM60. He paid RM183
Kristy membeli sebuah meja pada harga 95% daripada harga asal for both the items. What is the value of n?
RM190, dan sebuah kerusi pada harga n% daripada harga asal Lily membeli sebuah meja pada harga 90% daripada
RM80. Dia membayar RM224.50 bagi kedua-dua benda itu. Apakah harga asal RM180, dan sebuah kerusi pada harga n%
nilai n? daripada harga asal RM60. Dia membayar RM183
bagi kedua-dua benda itu. Apakah nilai n?

36
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Langkah 1: kira harga beli meja


RM 190 x 95 = RM 180.50
100
Langkah 2: tolakan harga bayar dengan harga meja
RM 224.50 -RM180.50 = RM 44
Langkah 3: cari peratusan n%
RM 44
100
RM 80
Jawapan: 55%

*tips: buktikan = RM 44
16 A store sold television for the price of RM860 each. The store offered 16 A store sold television for the price of RM640 each.
a discount of 25% only to its members. If four members and six non- The store offered a discount of 25% only to its
members of the store bought a television each, what is the total sales of members. If three members and ten non-members of
the televisions? the store bought a television each, what is the total
Sebuah kedai menjual televisyen dengan setiap satunya berharga sales of the televisions?
RM860. Kedai itu hanya menawarkan diskaun 25% kepada ahli- Sebuah kedai menjual televisyen dengan setiap
ahlinya. Jika setiap empat orang ahli dan setiap enam orang bukan satunya berharga RM640. Kedai itu hanya
ahli kedai itu membeli sebuah televisyen, berapakah jumlah jualan menawarkan diskaun 25% kepada ahli-ahlinya. Jika
semua televisyen itu? setiap tiga orang ahli dan setiap sepuluh orang bukan
ahli kedai itu membeli sebuah televisyen, berapakah
Langkah 1 : kira potongan harga jumlah jualan semua televisyen itu?
RM 860 X =RM 215
Langkah 2 : RM 860- RM 215= RM 645

Langkah 3: jumlah 4 orang ahli


RM 645 x 4 = RM 2580
Langkah 4: jumlah 6 orang ahli ahli
RM 860 x 6 = RM 5160
Langkah 5: tambahkan, RM 2580+ RM 5160

Jawapan: RM7 740

17 Diagram 1 shows the original selling price and discount given for a 17 Diagram 1 shows the original selling price and
computer set. discount given for a computer set.
Rajah 1 menunjukkan harga jualan asal dan diskaun yang diberikan Rajah 1 menunjukkan harga jualan asal dan diskaun
bagi sebuah set komputer. yang diberikan bagi sebuah set komputer.

If the cost price of the computer is RM900, how much the profit, in If the cost price of the computer is RM2 556, how
RM, obtained from the sale? much the profit, in RM, obtained from the sale?
Jika harga kos komputer itu ialah RM900, berapakah keuntungan, Jika harga kos komputer itu ialah RM2 556,
dalam RM, yang diperoleh dari jualan itu? berapakah keuntungan, dalam RM, yang diperoleh
dari jualan itu?
Langkah 1 : kira potongan harga
RM 1 250 X =RM 125
Langkah 2 : RM1 250 - RM 125= RM 1125
Langkah 3: keuntungan, harga jual harga kos
RM 1 125 RM 900
Jawapan: RM 225

18 Table 1 shows the market price of Nagapan's land in four years. 18 Table 1 shows the market price of Nazir's land in four
Jadual 1 menunjukkan harga pasaran tanah Nagapan dalam empat years.
tahun. Jadual 1 menunjukkan harga pasaran tanah Nazir
Year Market price (RM) dalam empat tahun.
Tahun Harga pasaran (RM) Year Market price (RM)
2001 115 328 Tahun Harga pasaran (RM)
2002 118 932 2006 126 720
2003 122 536 2007 129 690
2004 126 140 2008 132 660
2009 135 630
37
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Nagapan bought the land for the price of RM90 100 in 2000. What Nazir bought the land for the price of RM99 000 in
year did the price of that piece of land increase by 36% from the 2005. What year did the price of that piece of land
buying price? increase by 37% from the buying price?
Nagapan membeli tanah itu dengan harga RM90 100 pada tahun Nazir membeli tanah itu dengan harga RM99 000
2000. Pada tahun manakah harga tanah itu bertambah 36% daripada pada tahun 2005. Pada tahun manakah harga tanah
harga beliannya? itu bertambah 37% daripada harga beliannya?

Langkah 1 : kira kenaikan Harga


RM 90 100 X =RM 32426
Langkah 2 : RM 90 100 + RM 32426= RM 122 536
Jawapan : 2003
19 Diagram 2 shows the selling price of a watch offered during an annual 19 Diagram 2 shows the selling price of a watch offered
sale. during an annual sale.
Rajah 2 menunjukkan harga jualan sebuah jam tangan yang Rajah 2 menunjukkan harga jualan sebuah jam tangan
ditawarkan semasa jualan tahunan. yang ditawarkan semasa jualan tahunan.

Calculate the percentage of decrease in the price of the watch.


Hitung peratusan penurunan harga jam tangan itu. Calculate the percentage of decrease in the price of the
Langkah 1 : kira penurunan harga watch.
RM 165- RM 132 = RM33 Hitung peratusan penurunan harga jam tangan itu.
Langkah 2 : kira diskaun

Jawapan : 20%
20 Table 2 shows the new prices of three items sold by a store. 20 Table 2 shows the new prices of three items sold by a
Jadual 2 menunjukkan harga baru bagi tiga jenis benda yang dijual store.
oleh sebuah kedai. Jadual 2 menunjukkan harga baru bagi tiga jenis
benda yang dijual oleh sebuah kedai.
Percentage Percentage Original Percentage Percentage
Original
Item of decrease of increase Item price of decrease of increase
price
Benda Peratusan Peratusan Benda Harga Peratusan Peratusan
Harga asal
penurunan kenaikan asal penurunan kenaikan
Table Table
fan fan
RM100 5% RM80 15%
Kipas Kipas
meja meja
Electric Electric
kettle kettle
RM100 25% RM20 10%
Cerek Cerek
elektrik elektrik
Electric Electric
iron iron
RM60 RM100
Seterika Seterika
elektrik elektrik
If Jonathan buys a table fan, an electric kettle and an electric iron, what If Rahman buys a table fan, an electric kettle and an
is the total amount of money Jonathan has to pay? electric iron, what is the total amount of money
Jika Jonathan membeli sebuah kipas meja, sebuah cerek elektrik, dan Rahman has to pay?
sebuah seterika elektrik, berapakah jumlah wang yang perlu dibayar Jika Rahman membeli sebuah kipas meja, sebuah
oleh Jonathan? cerek elektrik, dan sebuah seterika elektrik, berapakah
Langkah 1 : kira penurunan Harga kipas jumlah wang yang perlu dibayar oleh Rahman?
RM 100 X =RM 5
Langkah 2 : RM 100 - RM 5 = RM 95
Langkah 3 : kira kenaikan Harga cerek
RM 100 X =RM 25
Langkah 4 : RM 100 + RM 25 = RM 125
Langkah 5: tambahkan kesemua barangan
RM 60+ RM 125+ RM 95
Jawapan RM 280

38
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

21 During a computer sale promotion, a laptop which was original priced 21 During a computer sale promotion, a laptop which was
at RM3 400 is now selling for RM1 700. Which of the following original priced at RM3 450 is now selling for
statements is correct? RM2 760. Which of the following statements is
Semasa suatu jualan promosi komputer, sebuah komputer riba yang correct?
harga asalnya ialah RM3 400 sekarang dijual dengan harga Semasa suatu jualan promosi komputer, sebuah
RM1 700. Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah betul? komputer riba yang harga asalnya ialah RM3 450
A The percentage of decrease in the price of the laptop is 50%. sekarang dijual dengan harga RM2 760. Antara
Peratusan penurunan harga laptop ialah 50%. pernyataan berikut, yang manakah adalah betul?
B The percentage of decrease in the price of the laptop is 70%. A The percentage of decrease in the price of the
Peratusan penurunan harga laptop ialah 70%. laptop is 20%.
C The percentage of increase in the price of the laptop is 50%. Peratusan penurunan harga laptop ialah 20%.
Peratusan kenaikan harga laptop ialah 50%. B The percentage of decrease in the price of the
D The percentage of increase in the price of the laptop is 70%. laptop is 80%.
Peratusan kenaikan harga laptop ialah 70%. Peratusan penurunan harga laptop ialah 80%.
C The percentage of increase in the price of the
Langkah 1 : kira penurunan harga laptop is 20%.
RM 3 400- RM 1700 = RM 1700 Peratusan kenaikan harga laptop ialah 20%.
Langkah 2 : kira peratus penurunan D The percentage of increase in the price of the
laptop is 80%.
Peratusan kenaikan harga laptop ialah 80%.
Jawapan : penurunan 50%

22 Muniandi bought a car for RM63 700. After one year, she sold the car 22 Hazila bought a car for RM96 100. After one year, she
for RM54 145. What is the loss percentage? sold the car for RM91 295. What is the loss
Muniandi membeli sebuah kereta dengan harga RM63 700. Selepas percentage?
setahun, dia menjual kereta itu dengan harga RM54 145. Berapakah Hazila membeli sebuah kereta dengan harga
peratusan kerugian? RM96 100. Selepas setahun, dia menjual kereta itu
dengan harga RM91 295. Berapakah peratusan
Langkah 1 : kira penurunan harga kerugian?
RM 63 700 - RM 5 4145 = RM 9555
Langkah 2 : kira peratus penurunan harga

Jawapan : 15%

23 Table 3 shows the prices and discounts for four types of mobile 23 Table 3 shows the prices and discounts for four types
phones, P, Q, R and S, sold in a shop. of mobile phones, P, Q, R and S, sold in a shop.
Jadual 3 menunjukkan harga dan diskaun bagi empat jenis telefon Jadual 3 menunjukkan harga dan diskaun bagi empat
bimbit P, Q, R, dan S yang dijual oleh sebuah kedai. jenis telefon bimbit P, Q, R, dan S yang dijual oleh
sebuah kedai.
Mobile Mobile
phones Price Discount phones Price Discount
Telefon Harga Diskaun Telefon Harga Diskaun
bimbit bimbit
P RM240 45% P RM300 65%
Q RM180 65% Q RM380 30%
R RM100 25% R RM200 5%
S RM200 35% S RM220 10%
After a discount, the cheapest mobile phones is After a discount, the cheapest mobile phones is
Setelah diskaun, telefon bimbit yang paling murah ialah Setelah diskaun, telefon bimbit yang paling murah
ialah
Langkah 1 : kira potongan harga setiap telefon bimbit
P: RM 240 X =RM 125
Q: RM 180 X =RM 117
R: RM 100 X =RM 25
S: RM 200 X =RM 70

Langkah 2 : harga selepas diskaun


P: RM 240 - RM 125 = RM 1125
Q: RM 180 RM 117 = RM 63
R: RM 100 - RM 25 = RM 75
S: RM 200 RM 70 = RM 130
Jawapan : Q

39
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

26 Diagram 4 shows the prices of two items. 26 Diagram 4 shows the prices of two items.
Rajah 4 menunjukkan harga dua jenis item. Rajah 4 menunjukkan harga dua jenis item.
Original price Original price Original price Original price
Harga asal Harga asal Harga asal Harga asal
RM170.00 RM43.00 RM170.00 RM13.00

Discount 60% Discount 45% Discount 5% No discount


Diskaun 60% Diskaun 45% Diskaun 5% Tiada diskaun
Yusof buys a pair of sunglasses and 4 shirts. Malek buys a pair of sunglasses and 3 shirts.
Calculate the total amount Yusof has to pay. Calculate the total amount Malek has to pay.
Yusof membeli sepasang cermin mata hitam dan 4 helai baju. Malek membeli sepasang cermin mata hitam dan 3
Hitungkan jumlah wang yang perlu dibayar oleh Yusof. helai baju.
Hitungkan jumlah wang yang perlu dibayar oleh
Langkah 1 : kira penurunan harga mata hitam Malek.
RM 170 X =RM 102
RM 43 X = RM 19.35
Langkah 2 : harga selepas diskaun
P: RM 170 - RM 102 = RM 68
Q: RM 43 RM 19.35 = RM 23.65 x 4 (helai)
= RM 94.6
Langkah 5: tambahkan kesemua barangan
RM 68 + RM 94.6
Jawapan : RM 162.6

27 The original price of a calculator is RM34. If the calculator was sold 27 The original price of a calculator is RM40. If the
at RM17, what is the percentage of discount for the calculator? calculator was sold at RM12, what is the percentage of
Harga asal sebuah kalkulator ialah RM34. Jika kalkulator itu dijual discount for the calculator?
dengan harga RM17, berapakah peratusan diskaun bagi kalkulator Harga asal sebuah kalkulator ialah RM40. Jika
itu? kalkulator itu dijual dengan harga RM12, berapakah
Langkah 1: kira perbezaan peratus harga peratusan diskaun bagi kalkulator itu?
17
100%
34
= 50%
langkah 2: kira diskaun
= 100% - 50%
jawapan = 50%

28 Anita bought a basket of prawn for a price of RM60. Then, she sells 28 Nuraizah bought a basket of prawn for a price of
the prawn for a profit of RM27. What is the percentage of profit she RM200. Then, she sells the prawn for a profit of
obtained? RM80. What is the percentage of profit she obtained?
Anita membeli sebakul udang dengan harga RM60. Kemudian, dia Nuraizah membeli sebakul udang dengan harga
menjual udang itu dengan keuntungan sebanyak RM27. Berapakah RM200. Kemudian, dia menjual udang itu dengan
peratusan keuntungan yang diperolehnya? keuntungan sebanyak RM80. Berapakah peratusan
keuntungan yang diperolehnya?
langkah 1: kira peratus harga
27
100%
60
jawapan = 45%
29 The price of a ruler increased from 30 sen to 39 sen. What is the 29 The price of a ruler increased from 50 sen to 65 sen.
percentage of increase in the price of the ruler? What is the percentage of increase in the price of the
Harga sebatang pembaris bertambah dari 30 sen ke 39 sen. ruler?
Berapakah peratusan kenaikan harga pembaris itu? Harga sebatang pembaris bertambah dari 50 sen ke
65 sen. Berapakah peratusan kenaikan harga
Langkah 1: kira perbezaan harga pembaris itu?
RM0.39 RM0.30
= RM0.09
Langkah 2: kira peratusan harga
0.09
100%
0.30
jawapan = 30%

40
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

30 The cost price of a pair of trousers is RM25. It is sold for RM44. 30 The cost price of a pair of trousers is RM40. It is sold
Calculate the percentage of profit from the sale. for RM42. Calculate the percentage of profit from the
Harga kos sepasang seluar panjang ialah RM25 dan dijual dengan sale.
harga RM44. Hitung peratusan keuntungan daripada jualan. Harga kos sepasang seluar panjang ialah RM40 dan
dijual dengan harga RM42. Hitung peratusan
Langkah 1: kira Keuntungan : RM44 RM25 = RM19 keuntungan daripada jualan.

RM19
Langkah 2: Peratusan Keuntungan = 100%
RM25
jawapan = 76%
31 A businessman increases the price of a mobile phone by 30%. If the 31 A businessman increases the price of a mobile phone
new price is RM416, what is the original price of the mobile phone? by 30%. If the new price is RM416, what is the
Seorang peniaga menaik harga sebuah telefon bimbit sebanyak 30%. original price of the mobile phone?
Jika harga baru ialah RM416, berapakah harga asal telefon bimbit Seorang peniaga menaik harga sebuah telefon bimbit
itu? sebanyak 30%. Jika harga baru ialah RM416,
berapakah harga asal telefon bimbit itu?
Langkah 1: kira Peratusan baru : 100% + 30% = 130%
130
Langkah 2: kira harga asal : harga asal = RM416
100
Harga asal
RM416 100
=
130
jawapan = RM320
32 Stephanie paid RM420 for a watch after a discount of 40%. Calculate 32 Fatimah paid RM190 for a watch after a discount of
the original price of that watch. 50%. Calculate the original price of that watch.
Stephanie membayar RM420 bagi sebuah jam tangan selepas diskaun Fatimah membayar RM190 bagi sebuah jam tangan
40%. Hitung harga asal jam tangan itu. selepas diskaun 50%. Hitung harga asal jam tangan
itu.
Langkah 1: kira Peratusan baru : 100% 40% = 60%

60
Langkah 2: kira harga asal : harga asal = RM420
100
Harga asal
RM420 100
=
60
jawapan = RM700
34 Find the percentage of profit or loss in each of the following. 34 Find the percentage of profit or loss in each of the
Cari peratus untung atau rugi bagi setiap yang berikut. following.
(a) Cost price = RM575 Cari peratus untung atau rugi bagi setiap yang
Harga kos = RM575 berikut.
Selling price = RM851 (a) Cost price = RM200
Harga jualan = RM851 Harga kos = RM200
(b) Cost price = RM685 Selling price = RM300
Harga kos = RM685 Harga jualan = RM300
Selling price = RM548 (b) Cost price = RM848
Harga jualan = RM548 Harga kos = RM848
Selling price = RM212
(a) Langkah 1: kira Keuntungan Harga jualan = RM212
= RM851 RM575
= RM276

Langkah 2: Peratusan keuntungan


276
= 100%
575
jawapan = 48%

(b) Langkah 1: kira Kerugian


= RM685 RM548
= RM137

Langkah 2: Peratusan kerugian


137
= 100%
685
jawapan = 20%

41
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

35 Find the percentage of discount in each of the following. 35 Find the percentage of discount in each of the
Cari peratus diskaun bagi setiap yang berikut. following.
(a) Normal price = RM263 Cari peratus diskaun bagi setiap yang berikut.
Harga biasa = RM263 (a) Normal price = RM516
Discounted price = RM184.10 Harga biasa = RM516
Harga diskaun = RM184.10 Discounted price = RM129
(b) Normal price = RM321.60 Harga diskaun = RM129
Harga biasa = RM321.60 (b) Normal price = RM437
Discounted price = RM160.80 Harga biasa = RM437
Harga diskaun = RM160.80 Discounted price = RM262.20
Harga diskaun = RM262.20
(a) Langkah 1: kira diskaun
= RM263.00 RM184.10
= RM78.90

Langkah 2 : kira peratus diskaun


78.90
= 100%
263
Jawapan = 30%

(b) Langkah 1: kira diskaun


= RM321.60 RM160.80
= RM160.80

Langkah 2 : kira peratus diskaun


160.80
= 100%
321.6
jawapan = 50%

36 Calculate the original price in each of the following. 36 Calculate the original price in each of the following.
Hitung harga asal bagi setiap yang berikut. Hitung harga asal bagi setiap yang berikut.
(a) Discounted price = RM520.50 (a) Discounted price = RM466.80
Harga diskaun = RM520.50 Harga diskaun = RM466.80
Discount = 25% Discount = 52%
Diskaun = 25% Diskaun = 52%
(b) Discounted price = RM475.30 (b) Discounted price = RM616
Harga diskaun = RM475.30 Harga diskaun = RM616
Discount = 51% Discount = 36%
Diskaun = 51% Diskaun = 36%

(a) Langkah 1: kira perbezaan diskaun


100% - 25% = 75%

Langkah 2 : kira peratusan harga


520.50
=
75%
520.50
= 100
75
Jawapan = RM694

(b) Langkah 1: kira perbezaan diskaun


100% - 51% = 49%

Langkah 2 : kira peratusan harga

475.30
=
49%
475.30
= 100
49
Jawapan = RM970

42
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT (Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Bahagian ini,merupakan contoh Soalan kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan
KBAT ini bertujuan untuk membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan bagi
menyelesaikan masalah,membuat keputusan,berinovasi seta berupaya mencipta sesuatu. Soalan ini wajar DIKAJI serta di dilakukan
secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM

Soalan Tambahan (Sukar)


SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 1 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 2
Amru dan Ammar telah menyimpan di dalam akaun simpanan di Pada ujian semester pertama subjek matematik, Ng Phooi
dua bank yang berbeza. Amru telah menyimpan di Bank X Kheng memperoleh 25%. Soalan yang perlu dijawabnya adalah
manakala Ammar telah menyimpan di Bank Y. sebanyak 60 soalan.
a) Apakah yang dimaksudkan dengan simpanan? a) Hitung bilangan soalan yang betul yang dijawab oleh Ng
b) Amru telah menyimpan sebanyak RM1 300 di akaunnya. Pada Phooi Kheng.
akhir tahun, beliau mendapati baki akaunnya adalah RM1 352. b) Pada ujian semester kedua, Dohee perlulah mendapat lulus
Hitung peratus faedah yang diberikan oleh Bank X. bagi meneruskan pengajiannya. Markah minimum untuk
c) Pada awal tahun, baki akaun Ammar adalah sebanyak RM1 lulus ialah 40%. Hitung bilangan minimum soalan yang
500. Hitung baki akaun Ammar jika Bank Y menawarkan perlu betul pada ujian semester kedua ini.
faedah tahunan sebanyak 3.0%. c) Sekiranya terdapat 70 soalan yang perlu dijawab, adakah
d) Berdasarkan jawapan anda di (b) dan (c), tentukan sama ada bilangan minimum soalan yang wajib betul bagi mendapat
menyimpan di Bank X atau di Bank Y yang lebih markah lulus masih sama di (b)? Buktikan jawapan anda.
menguntungkan. Jelaskan.

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 3 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 4
Sara sudah bekerja dan gaji bulanannya adalah sebanyak RM3
100. Dia ingin melancong ke Korea pada bulan Disember 2016.
Dia kemudiannya berhubung dengan sebuah agensi
pelancongan. Agensi pelancongan tersebut telah menawarkan
beberapa pakej beserta harga tiket penerbangan seperti
berikut.

a) Zahira mendapati wang simpanannya di dalam bank telah


bertambah sebanyak RM105 selepas setahun. Cari
peratusan faedah setahun yang telah diberikan oleh bank
itu jika simpanan asal Zahira ialah RM1 500.

Pakej percutian Harga Destinasi


5H4M korea muslim tour 1650 Seoul
6H5M korea jeju muslim 2168 Seoul-jeju
b) Hitung wang simpanannya selama 2 tahun akan datang
tour
tanpa sebarang pengeluaran atau penambahan yang
7H5M korea jeju muslim 2475 Seoul-jeju berlaku dan pihak bank masih menawarkan faedah seperti
tour di (a).
6H5M korea economy 1610 Seoul
muslim tour
7H5M korea economy 1900 Seoul-jeju
muslim tour
7H5M korea jeju 2293 Seoul-jeju c) Andai Zahira ada membuat pengeluaran sebanyak RM500
economy muslim tour setelah baki akhir 2011, adakah jumlah simpanan Zahira
pada tahun 2012 masih sama seperti di (b). Jelaskan.
a) Setelah merujuk pada pakej yang ditawarkan, Sara
memutuskan untuk memilih destinasi ke Seoul dan Jeju.
Sekiranya Sara menyimpan sebanyak 15% daripada
keseluruhan gaji bulanannya selama 10 bulan, pakej percutian
yang mana menjadi pilihan Sara? Buktikan.

b) Sekiranya Sara menyimpan 20% gaji bulanannya selama lapan


bulan, adakah Sara dapat mengikuti pakej percutian 7 hari 5
malam ke Seoul dan Jeju tanpa mengambil pakej ekonomi?
Jelaskan jawapan anda.

43
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 5: WANG
(Chapter 5: Wang)

REVISION MATHEMATIC YEAR 4 & YEAR 5


(Ulangkaji Matematik Tahun 4 & 5)

INPUT OUTPUT
1 Fourteen thousand six hundred and ninety-seven ringgit can 1 Seventy-six thousand seven hundred and ninety-two ringgit
be written in numerals as can be written in numerals as
Empat belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh ringgit Tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua ringgit
boleh ditulis dalam angka sebagai boleh ditulis dalam angka sebagai
A RM76 802 C RM76 792
Tips: B RM76 803 D RM76 793
Langkah 1: Kenal pasti nilai tempat. Contoh; puluh, ratus,
ribu, ratus ribu. **14 697
2 RM46 990 + RM47 140 + RM9 000 = 2 RM21 270 + RM69 090 + RM2 450 =
Langkah 1: Selesaikan A RM23 720 C RM90 360
RM 46 990 B RM71 540 D RM92 810
RM 47 140
+ RM 9 000
RM103 130
3 RM42 150 = 338 RM100 notes + RM50 notes 3 RM37 400 = 188 RM100 notes + RM50 notes

What number must be written in the above? RM37 400 = 188 keping RM100 + keping RM50

Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? What number must be written in the above?

Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu?


Tips: Berapa keping RM 50 yang diperlukan untuk
mencukupkan nilai RM 42 150. A 372 C 472
Langkah 1: Cari hasil darab 338 dan RM100 = RM33 800 B 382 D 482
Langkah 2: Akan jadi begini;
RM42 150 = RM 33 800 +

Langkah 3: Selesaikan 42 150 33 800 =

Langkah 4 : RM8350= keping RM50

Langkah 5 : = RM8350 50
= 167 keping
4 How much is RM70 231.40 more than RM54 152.20? 4 How much is RM62 838.50 more than RM11 632.50?
Berapakah RM70 231.40 lebih daripada RM54 152.20? Berapakah RM62 838.50 lebih daripada RM11 632.50?
A RM50 206.00 C RM51 206.10
Kata kunci: Berapakah beza antara RM70 231.40 dan B RM51 206.00 D RM52 206.00
RM54 152.20?
Langkah 1: RM70 231.40 - RM54 152.20
=RM16 079.20
5 RM2 860.90 = RM71 677.40 5 RM4 623.50 = RM14 260.10

Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? What number must be written in the above?

Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu?


Kata kunci: RM2 860.90 dibawa ke sebelah kanan = Simbol
( ) bertukar kepada( ) A RM17 883.60 C RM18 883.70
Langkah 1: Selesaikan B RM18 883.60 D RM19 883.60
RM2 860.90 = RM71 677.40

= RM71 677.40+RM2 860.90


= RM74 538.30
6 RM6 169.50 10 = 6 RM3 268.30 2 =
A RM6 536.60 C RM6 546.60
Kata kunci: 10 = Gerakkan titik 1 kali ke kanan B RM6 537.60 D RM6 547.60
Langkah 1: RM6 169.50 10 = RM61 695.00

44
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

7 3 7 2
RM1 764 = RM1 575 =
4 5
3 A RM630 C RM640
Langkah 1: RM1 764 = RM1 323
4 B RM631 D RM641
8 RM15 606.60 3 = 8 RM29 306.60 10 =
A RM2 931.66 C RM2 930.66
Langkah 1: RM15 606.60 3 = RM5 202.20 B RM2 940.66 D RM2 941.66
9 RM40 138 10 3 = 9 RM37 242 4 4 =
A RM37 242 C RM37 252
Kata kunci: Selesaikan operasi terlebih dahulu B RM37 243 D RM37 253
Langkah 1: RM40 138 10 = RM 4013.80
Langkah 2: Selesaikan operasi
RM 4013.80 3 = RM12 041.40
10 Which of the following has the largest value? 10 Which of the following has the largest value?
Antara yang berikut, nilai yang manakah paling besar? Antara yang berikut, nilai yang manakah paling besar?
A 1 A 1
RM306 RM890
8 4
B 379 sen 49 B 962 sen 91
C RM5 140 80 C RM8 325 75
D RM78.30 + 2 216 sen
D RM25.20 + 7 688 sen

Langkah 1: Selesaikan persamaan bagi setiap pilihan


jawapan
1
A= RM306= RM 38.25
8
B=379 sen 49=18 571 sen= RM 185.71
C= RM5 140 80= RM 64.25
D=RM25.20+ 7 688 sen= RM102.08
Langkah 2: Bandingkan jawapan, dan pilih nilai yang
terbesar **Jawapan B
11 Table 1 shows a number of notes or coins. 11 Table 1 shows a number of notes or coins.
Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling. Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling.
Note or coin Quantity Note or coin Quantity
RM100 218 RM100 449
RM50 20 RM50 33
RM10 48 RM10 36
50 sen 6 50 sen 49
Berdasarkan jadual di atas, kira jumlah wang.
Calculate the total amount of the money.
Kata kunci: Berdasarkan jadual di atas, kira jumlah wang.
Nilai wang = Wang kertas/Syiling kuantiti A RM45 284.50 C RM44 924.50
Langkah 1: Kira nilai wang dalam Jadual 1 B RM46 934.50 D RM46 574.50
RM100 218= RM 21 800
RM50 20 = RM 1000
RM10 48 = RM 480
50 sen 6 = RM 3
Langkah 2: Jumlahkan nilai wang
RM 21 800+ RM 1000+RM 480 +RM 3= RM23 283
12 Diagram 1 shows the price of a television and a mobile 12 Diagram 1 shows the price of a television and a mobile
phone. phone.
Rajah 1 menunjukkan harga sebuah televisyen dan sebuah Rajah 1 menunjukkan harga sebuah televisyen dan sebuah
telefon bimbit. telefon bimbit.

Puan Raihani buys a television and a mobile phone. How Mdm Stephanie buys a television and a mobile phone. How
much money must she pay? much money must she pay?
Puan Raihani membeli sebuah televisyen dan sebuah telefon Mdm Stephanie membeli sebuah televisyen dan sebuah telefon
bimbit. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh Puan bimbit. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh Mdm
Raihani? Stephanie?
Langkah 1: Puan Raihani membeli sebuah televisyen dan A RM4 129.90 C RM4 119.90
sebuah telefon bimbit B RM4 219.90 D RM4 109.90
= RM 1101.90+RM796.10= RM1 898

45
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

13 1 13 1
Hamizan has RM44. This is of the price of a badminton Haris has RM60. This is of the price of a badminton racket.
3 2
racket. How much more money does Hamizan need to buy How much more money does Haris need to buy the
the badminton racket? badminton racket?
1 1
Hamizan mempunyai RM44. Wang itu adalah daripada Haris mempunyai RM60. Wang itu adalah daripada harga
3 2
harga sebuah raket badminton. Berapa banyak wang lagikah sebuah raket badminton. Berapa banyak wang lagikah yang
yang diperlukan oleh Hamizan untuk membeli raket diperlukan oleh Haris untuk membeli raket badminton itu?
badminton itu? A RM60 C RM180
B RM120 D RM240
1
Kata kunci: RM44= daripada harga raket
3
Langkah 1: Soalan minta baki wang yang diperlukan untuk
membeli raket,
Pecahan baki harga raket =
Langkah 2: Maka baki harga raket;
= RM44 + RM44=RM88
14 1 14 1
Rashid bought a van worth RM28 800. He paid of the Rashid bought a van worth RM49 440. He paid of the
5 6
amount as deposit. How much money did Rashid pay as a amount as deposit. How much money did Rashid pay as a
deposit? deposit?
Rashid membeli sebuah van yang bernilai RM28 800. Dia Rashid membeli sebuah van yang bernilai RM49 440. Dia
1 1
membayar daripada harga itu sebagai cengkeram. membayar daripada harga itu sebagai cengkeram.
5 6
Berapakah wang yang telah dibayar oleh Rashid sebagai Berapakah wang yang telah dibayar oleh Rashid sebagai
cengkeram? cengkeram?
A RM8 250 C RM8 251
1 B RM8 240 D RM8 241
Kata kunci: Bayar daripada RM28 800
5
Langkah 1: RM28 800 =RM 5760
15 Encik Ibrahim wants to pay an income tax of RM3 919.20 by 15 Mr Chee want to pay an income tax of RM3 422.40 by
monthly installments in one year. How much must he pay monthly instalments in one year. How much must he pay
every month? every month?
Encik Ibrahim hendak membayar cukai pendapatan sebanyak Mr Chee hendak membayar cukai pendapatan sebanyak
RM3 919.20 secara bayaran ansuran bulanan selama satu RM3 422.40 secara bayaran ansuran bulanan selama satu
tahun. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh Encik tahun. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh Mr Chee
Ibrahim setiap bulan? setiap bulan?
A RM1 140.80 C RM570.40
Kata kunci: Satu tahun = 12 bulan B RM285.20 D RM855.60
Langkah 1: Cukai Perlu dibayar = RM3 919.20
Langkah 2: Mahu bayar ansuran dlm masa setahun (12
bulan)
Langkah 3: Selesaikan
RM3 919.2012 = RM326.60

16 Table 2 shows the profits made by a hawker in three months. 16 Table 2 shows the profits made by a hawker in three months.
Jadual 2 menunjukkan keuntungan yang diperoleh oleh Jadual 2 menunjukkan keuntungan yang diperoleh oleh
seorang penjaja dalam tempoh tiga bulan. seorang penjaja dalam tempoh tiga bulan.
Month Profit Month Profit
Bulan Keuntungan Bulan Keuntungan
October October
RM4 410 RM3 520
Oktober Oktober
November November
RM1 750 RM4 160
November November
December December
RM4 900 RM1 770
Disember Disember
Table 2
Calculate the total profit in the three months. Jadual 2
Hitungkan jumlah keuntungan dalam tempoh tiga bulan itu.
Calculate the total profit in the three months.
Langkah 1: Jumlah keuntungan Hitungkan jumlah keuntungan dalam tempoh tiga bulan itu.
= RM4 410+ RM1 750+ RM4 900= RM11 060 A RM5 930 C RM5 290
B RM9 450 D RM7 680

46
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

17 Diagram 2 shows the price of an air conditioner. 17 Diagram 2 shows the price of an air conditioner.
Rajah 2 menunjukkan harga sebuah mesin hawa dingin. Rajah 2 menunjukkan harga sebuah mesin hawa dingin.

Sze Ying has RM2 240 and she wants to buy the air
conditioner. How much more money does she need? Halimah has RM1 780 and she wants to buy the air
Sze Ying mempunyai RM2 240 dan dia hendak membeli conditioner. How much more money does she need?
sebuah mesin hawa dingin. Berapakah jumlah wang yang Halimah mempunyai RM1 780 dan dia hendak membeli
masih diperlukan oleh Sze Ying? sebuah mesin hawa dingin. Berapakah jumlah wang yang
masih diperlukan oleh Halimah?
Langkah 1: Harga mesin hawa dingin = RM2430, Sze Ying A RM1 180 C RM1 200
ada hanya RM2240 maka jumlah wang yang diperlukannya B RM1 190 D RM1 290
lagi ialah
=RM2430- RM2240=RM190
18 Diagram 3 shows the price of a refrigerator. 18 Diagram 3 shows the price of a refrigerator.
Rajah 3 menunjukkan harga sebuah peti sejuk. Rajah 3 menunjukkan harga sebuah peti sejuk.

Encik Jabah buys nine refrigerators and pays by 36 Encik Azman buys six refrigerators and pays by 12
instalments. How much is the monthly payment? instalments. How much is the monthly payment?
Encik Jabah membeli sembilan buah peti sejuk dan bayar Encik Azman membeli enam buah peti sejuk dan bayar secara
secara ansuran 36 bulan. Berapakah bayaran ansuran ansuran 12 bulan. Berapakah bayaran ansuran bulanan yang
bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Jabah? perlu dibayar oleh Encik Azman?
A RM856.55 C RM956.55
Langkah 1: Harga sebuah peti sejuk=RM 1716.60. B RM866.55 D RM966.55
Encik Jabah beli 9, maka
RM 1716.60 9=RM 15 449.40

Langkah 2: Bayaran ansuran bagi 36 bulan;


= RM 15 449.40 36=RM 429.15

19 Diagram 4 shows the price of 1 kg of bananas. 19 Diagram 4 shows the price of 1 kg of bananas.
Rajah 4 menunjukkan harga bagi 1 kg pisang. Rajah 4 menunjukkan harga bagi 1 kg pisang.

Mdm Michelle bought 5.5 kg of bananas. How much money


does she have to pay? Puan Roziah bought 4.6 kg of bananas. How much money
Mdm Michelle membeli 5.5 kg pisang. Berapakah wang yang does she have to pay?
perlu dibayar oleh Mdm Michelle? Puan Roziah membeli 4.6 kg pisang. Berapakah wang yang
perlu dibayar oleh Puan Roziah?
Kata kunci: 1kg pisang = RM3.10. A RM11.25 C RM11.50
Langkah 1: Mdm Michelle beli 5.5kg, maka B RM11.75 D RM12
=5.5kg RM 3.10= RM 17.05
20 Diagram 5 shows the price of three items. 20 Diagram 5 shows the price of three items.
Rajah 5 menunjukkan harga tiga jenis barang. Rajah 5 menunjukkan harga tiga jenis barang.

Bahir buys 6 storybooks, 2 calculators and 3 pens. He pays Adib buys 2 storybooks, 5 calculators and 8 pens. He pays
and receives some change which is 50% of the price of the and receives some change which is 50% of the price of the
storybook. How much money does he pay? storybook. How much money does he pay?
Bahir membeli 6 buah buku cerita, 2 buah kalkulator dan 3 Adib membeli 2 buah buku cerita, 5 buah kalkulator dan 8
batang pen. Dia membayar dan menerima baki sebanyak batang pen. Dia membayar dan menerima baki sebanyak 50%
50% daripada harga sebuah buku cerita. Berapakah jumlah daripada harga sebuah buku cerita. Berapakah jumlah wang
wang yang dibayar oleh Bahir? yang dibayar oleh Adib?
47
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Langkah 1: Kira harga barang yang dibeli Bahir; A RM313.10 C RM308.10


6 buku=6 RM14 = RM 84 B RM310.10 D RM303.10
2 kalkulator=2 RM36.10= RM 72.20
3 pen=3 RM 2.50 = RM 7.50
Jumlah wang dibayar = RM 163.70

Langkah 2: Bahir menerima baki sebanyak 50% daripada


harga sebuah buku
= 50 RM 14= RM 7
100

Langkah 3: Kira jumlah wang dibayar Bahir


=RM 163.70+RM 7= RM 170.70. **Jawapan B

MATHEMATIC YEAR 6
(Matematik Tahun 6)

A.Harga Kos, Harga Jual, Untung & Rugi


Halaman Buku Teks: 67 79
Harga Jual = Harga sesuatu barang yang dijual kepada pembeli
Harga Kos = Harga barang yang diperoleh peniaga Sebelum menjual
Untung = Harga jual lebih tinggi daripada Harga Kos
Rugi = Harga Kos lebih tinggi daripada Harga jual

INPUT OUTPUT
21.Pemilik kedai printer telah membeli sekotak ketas dengan harga 21.Pemilik kedai buku telah membeli sekotak kamus dengan
RM 200. Kotak itu mengandungi 20 bekas kertas A4. Dia menjual harga RM 450. Kotak itu mengandungi 40 buah kamus. Dia
sebekas kertas A4 dengan harga RM 18.50. Hitung untung yang menjual sebuah kamus dengan harga RM 15.50. Hitung
diperolehi dengan menjual seberkas kertas A4. untung yang diperolehi dengan menjual sebuah kamus.

Langkah 1:kira harga jual sebekas kertas A4


RM 200 20 = RM10
Langkah 2: Tolakkan harga jual dengan harga asal
RM 18.50 RM 10.00
Jawapan : Keuntungan RM8.50 seberkas kertas A4

22.Samad membeli kereta dengan harga RM 90 000. 5 tahun 22.Rizal membeli telefon dengan harga RM 2 050. 5 tahun
kemudian dia ingin membeli kereta baharu dan menjual kereta kemudian dia ingin membeli telefon baharu dan menjual
tersebut dengan harga RM 65 000. Hitung kerugian yang akan telefon tersebut dengan harga RM 900. Hitung kerugian yang
ditanggung oleh Samad akan ditanggung oleh Rizal

Langkah 1: Harga Asal Harga Jual


RM 90 000- RM 65 000
Jawapan : kerugian RM25 000

23.Sebuah syarikat pemotoran mendapat untuk 1/3 daripada harga 23.Sebuah syarikat perkapalan mendapat untuk 1/4 daripada
jualan sebuah motor berkuasa tinggi . jika harga motor itu ialah RM harga jualan sebuah kapal mewah . jika harga kapal itu ialah
40 000, hitung harga kos bagi motor itu RM360 000, hitung harga kos bagi kapal itu

Langkah 1: keuntungan sebuah motor


RM40 000 X RM 15 000
Langkah 2: harga kos,harga jual keuntungan
RM 40,000 - RM 15 000
Jawapan : RM 25000

24.Raju membeli sebuah motor yang rosak dengan harga RM 500. 24 Ramli membeli sebuah kereta yang rosak dengan harga RM
Dia membaiki dan membelajakan RM 150 untuk memperbaiki motor 6 400. Dia membaiki dan membelajakan RM 2 550 untuk
itu, Raju menjual motor itu dengan harga RM 800. Hitung memperbaiki kereta itu, Ramli menjual kereta itu dengan
keuntungan yang diperoleh oleh Raju. harga Rm 10 600. Hitung keuntungan yang diperoleh oleh
Raju.
Langkah 1: jumlah kos,
RM 500 + RM150 = RM 650
Langkah 2 : keuntungan, harga jual harga kos
RM 800- RM 650
Jawapan : RM 150

48
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

B. Bil
Halaman Buku Teks: 75 77

Bil = Penyata bertulis tentang Pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan yang diterima.

INPUT OUTPUT
25. Rajah dibawah menunjukkan bil yang perlu dibayar oleh Puan 25. Rajah dibawah menunjukkan bil yang perlu dibayar oleh
Looi pada bulan Mei. Puan Zana pada bulan Januari

RM175.72 RM115.00 RM107.60 RM113.25 RM120 RM199


A) B) C)bil yang D) F)
(a) Berapakah beza antara nilai bil yang paling tinggi dan (a) Berapakah beza antara nilaiE)bil yang paling tinggi dan bil
paling rendah? yang paling rendah?

(b) Berapakah Jumlah wang yang perlu dibayar untuk menyelesaikan (b) Berapakah Jumlah wang yang perlu dibayar untuk
ketiga-tiga Jumlah bil? menyelesaikan ketiga-tiga jumlah bil?

(c) Puan Looi perlu membayar bil Internet TM Setiap bulan. (c) Puan Zana perlu membayar bil internet UNIFI Setiap
Berapakah Jumlah yang perlu dibayarnya untuk perkhidmatan bulan. Berapakah Jumlah yang perlu dibayarnya untuk
Internet dalam tempoh setahun. perkhidmatan Internet dalam tempoh setengah tahun?.

(d) Pada bulan Jun, Puan Looi dan keluarganya lebih berjimat dalam (d) Pada bulan Feb, Bil telefonnya meningkat sebanyak
menggunakan kuasa elektrik.Bil elektriknya menurun sebanyak RM27.45.Berapakah Jumlah bil Telefon maxis bagi bulan
RM30.25.Berapakah Jumlah bil elektrik bagi bulan Mei dan Jun? Januari dan Februari?

Jawapan
(a)Langkah 1: cari bil yang paling tinggi, bil tenaga nasional
=RM175.72

Langkah 2: cari bil yang paling rendah, bil telekom malaysia


=RM107.60

Langkah 3: RM175.72- RM107.60

Jawapan: RM68.12

(b)langkah 1: tambahkan keseluruhan bil


(Tenaga nasional) RM175.72 + (bil astro) RM115.00+
(TM)RM RM107.60

Jawapan: RM398.32

(c) langkah 1: bil dalam setahun ada 12 bulan

Langkah 2: RM107.60 x 12

Jawapan: 1291.2

(d)langkah 1:bulan jun , RM175.72- RM 30.25 =RM145.47

Langkah 2: Tambahkan bil mei dan jun


=RM 175.72 + RM145.47
Jawapan:RM 321.19

26. Kamarul perlu membayar ansuran keretanya sebanyak RM444 26. Kamala perlu membayar ansuran rumahnya sebanyak
setiap bulan.Berapakah Jumlah wang yang perlu dibayarnya dalam RM1549 setiap bulan.Berapakah Jumlah wang yang perlu
tempoh 3 tahun? dibayarnya dalam tempoh 2 tahun?

Jawapan
Langkah 1: tukarkan 3 tahun kepada bulan, 3 x 12= 36 bulan

Langkah 2: RM 444 x 36 bulan

Jawapan: RM 15 984

49
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

C.Invois
Halaman Buku Teks: 75 77

Invois = Maklumat Barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan dan Jumlah
yang perlu dibayar oleh pelanggan dan jumlah yang perlu dibayar.oleh pelanggan dicatatkan
Secara terperinci.

INPUT OUTPUT
27. Rajah dibawah menunjukkan satu invois yang tidak lengkap. 27. Rajah dibawah menunjukkan satu invois yang tidak lengkap.

KAYU SDN BHD (0156441U) INVOIS TONY SDN BHD (0156441U) INVOIS
No 1A Jalan Impian 7 No 3C Jalan Indah 7
Taman Impian Indah Taman Indah Makmur
4700 Puchong Selangor 4700 Puchong Selangor
Restoran Anis Tomyam No Invois : 0176 ROHAIDA JALANI No Invois : 0157
12 Jalan Damar Tarikh : 25/12/17 12 Jalan Mulia Tarikh : 21/04/16
52100 Kuala Lumpur 34100 Ipoh, Perak

Kuanti Barang Harga Harga Kuantiti Barang Harga Harga


ti Seunit Seunit
15 Sofa RM1 450 6 Kerusi RM400.50
9 Set Bilik Tidur RM2984.20 RM 26 857.80 8 Set Lampu RM1490.70 RM 11 925.60
11 Set Meja RM563.70 3 Kabinet RM673.50
Makan Dapur
Jumlah Jumlah

Disebabkan kuanti dibeli agak banyak, pihak pembekal berbesar


Disebabkan kuanti dibeli agak banyak, pihak pembekal berbesar
hati member Diskaun sebanyak 30% kpada pihak pembeli.
hati member Diskaun sebanyak 20% kpada pihak pembeli.
Berapakah Jumlah Bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli itu?
Berapakah Jumlah Bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli itu?

JAWAPAN:

Langkah 1: kuantiti x harga


Sofa, 15 x RM 1 450 = RM 21750
Set Bilik Tidur, 9 x RM 2984.20 = RM 26 857.80
Set Meja Makan , 11x RM 563.70 = RM 6200.7

Langkah 2: jumlahkan kesemua harga


RM 21750 + RM 26 857.80+ RM 6200.7
= RM 54808.5

Langkah 3: kira diskaun


= RM 54808.5 x = RM 10961.70

langkah 4: jumlah sebenar diskaun


RM 54808.5 - RM 10961.70

Jawapan: RM 43846.80

50
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

28. Tuan Daud memesan beberapa jenis barang dengan syarikat HLK 28 Tuan Daud memesan beberapa jenis barang dengan syarikat 0SMAN
SDN BHD seperti berikut : SDN BHD seperti berikut :

Barang Mesin Kertas Kartri Fail Pen Barang Cat Berus Batang Berus Pengala
Penceta (rim) j Nippon penggel berus kecil s
k ek
Harga RM280 RM10.5 RM78 RM1 RM4.5 Harga RM150 RM6.40 RM28 RM6 RM3.80
seunit 0 0 0 seunit
(RM) (RM)
Kuantiti 3 20 5 2 10 Kuantiti 4 8 3 4 6

INVOIS INVOIS

HLK SDN BHD OSMAN SDN BHD


23 TBS Bandar Baru LOT 6 Taman Bahtera
47000 Sungai Buloh Selangor. 4000 Shah Alam Selangor.

Kepada : Tarikh : 2 Oktober 2009 Kepada : Tarikh : 5 Ogos 2014


Tuan Daud Deraman Jusoh B Mamaat
Lot 234 Kg Melayu Lot 590 Kg Laksamana
Sungai Buloh Selangor Kuang Selangor

Bil Butiran Kuantiti Harga Jumlah Bil Butiran Kuantiti Harga Jumlah
(Unit) Seunit (RM) (Unit) Seunit (RM)
(RM) (RM)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Jumlah perlu dibayar Jumlah perlu dibayar

Ringgit Malaysia : .. Ringgit Malaysia : ..

Rahman Ali
Pengurus Zulkifli Daus
HLK Sdn BHD KERANI
OSMAN Sdn BHD

JAWAPAN
Langkah 1: masukkan ke dalam invois mengikut kategori

Langkah 2 : jumlah = kuantiti x harga Seunit

Bil Butiran Kuantiti Harga Jumlah


(Unit) Seunit (RM)
(RM)
1 Mesin Pencetak 3 280 840
2 Kertas (rim) 20 10.5 210
3 Kartrij 5 78 290
4 Fail 2 10 20
5 Pen 10 4.50 45
Jumlah perlu dibayar RM1 405

51
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

D.Rebat & Diskaun


Halaman Buku Teks: 72 78

Rebat = Potongan daripada sejumlah Bayaran atau pemulangan sebahagian wang Selepas
Pembelian Barangan.
Diskaun = Potongan Harga daripada Harga jual.

INPUT OUTPUT
29. Sebuah kedai kelengkapan Sekolah sedang mengadakan 29. Sebuah kedai kelengkapan Sekolah sedang
jualan akhir Tahun mengadakan jualan akhir Tahun

(a) Ali membeli sebuah beg Sekolah.Berapakah Harga yang


(a) Rosnani ingin membeli mesin basuh .Berapakah
dibayarnya?
Harga yang dibayarnya?
(b) Ramli membeli sehelai kemeja T.Dia membayar dengan
(b) Jamal membeli sehelai ketuhar .Dia membayar
sekeping wang Kertas RM20 dan sekeping wang Kertas
dengan dua keping wang Kertas RM50 dan sekeping
RM5.Berapakah wang bakinya?
wang Kertas RM20.Berapakah wang bakinya?

(c) Luqman ada RM1 350. Dia hendak membeli sebuah


(c) Danial ada RM45. Dia hendak membeli sepasang kasut
kabinet dan sebuah peti ais .Adakah wang luqman
dan dua pasang stoking.Adakah wang danial mencukupi?
mencukupi?
JAWAPAN
(a)Langkah 1 : kira potongan harga
RM 29.00 X = RM 4.35
Langkah 2 : RM 29.00 - RM4.35

Jawapan: RM 24.65

(b)Langkah 1: sekeping RM20 + sekeping RM 5= RM25


Langkah 2: kira potongan harga baju
RM 25.50 X = RM 2.55
Langkah 3 : RM 25.50 RM2.55= RM 23.25
Langkah 4: tolakkan dengan wang yang dibayar
RM25.00- RM 23.25

Jawapan : RM 1.75

(c) Langkah 1 : kira potongan harga kasut


RM 43.50 X = RM 8.70
Langkah 2 : RM 43.50 RM 8.70 = RM 34.80
Langkah 3 : Harga dua pasang stoking = RM 10.00
Langkah 4: tambahkan barangan tersebut
RM 34.80 + RM 10.00= RM 44.80

Jawapan : mencukupi kerana harga barangan tidak melebihi


wangnya

52
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

E.Aset & Liabiliti


Halaman Buku Teks: 84 86

Aset = Apa yang Dimiliki seperti wang tunai dan harta benda
Lialiliti = Tangungan Kewangan dan hutang.

INPUT OUTPUT
30. Encik Rajaei membeli sebuah 30. Encik Siva membeli sebuah Lot kedai didalam satu
Apartment Moden dengan Harga pasar raya dengan
RM594 800. Selepas 6 tahun,dia Harga RM194 500.
menjual Apartmentnya itu dengan Selepas 5 tahun,dia
Harga RM713 200 menjual Lot Kedai itu
dengan Harga RM313
100

(a) Nyatakan jenis harta yang Dimiliki oleh Encik (a) Nyatakan jenis harta
Rajaei.Jelaskan. yang dimiliki oleh Encik Siva .Jelaskan.
(b) Berapakah perbezaan harga lot kedai itu selepas 5
(b) Berapakah perbezaan harga Apartment itu selepas 6 tahun. tahun.
(c) Adakah En Siva mengalami kerugian atau
(c) Adakah En Rajaei mengalami kerugian atau keuntungan keuntungan selepas menjual lot kedainya itu? Jelaskan.
Selepas menjual Apartmentnya itu? Jelaskan.

Jawapan
(a) Aset, kerana rumah adalah harta benda yang bernilai
yang dipunyai oleh seseorang

(b) langkah 1: harga selepas -harga sebelum


RM713 200 - RM594 800.

Jawapan: RM 118400

(c) keuntungan kerana harga rumah akan meningkat dan


memberi keuntungan

31. Wong membeli sebuah Van berharga RM65 400.Selepas 31. Rashid membeli sebuah Lori berharga RM175
4 tahun, dia menjual Vannya dengan Harga RM41, 600. 800.Selepas 10 tahun, dia menjual Vannya dengan
Harga RM71, 300.
(a) Nyatakan jenis harta yang Dimiliki oleh Wong.Jelaskan
(a) Nyatakan jenis harta yang Dimiliki oleh
(b) Berapakah perbezaan harga Van Wong Selepas 4 tahun Rashid.Jelaskan
itu? (b) Berapakah perbezaan harga lori Rashid Selepas 10
tahun itu?
(c) Adakah Wong mengalami kerugian atau keuntungan (c) Adakah Rashid mengalami kerugian atau
Selepas menjual Vannya? Jelaskan. keuntungan Selepas menjual Vannya? Jelaskan.

Jawapan :
(a) Liabiliti, van adalah tanggungan yang perlu
dijelaskan

(b) langkah 1: harga sebelum -harga selepas


RM65 400- RM41, 600..

Jawapan: RM 50 800

(c) kerugian, kerana harga van akan menurun dan tidak


memberi sebarang keuntungan

53
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

F.Faedah
Halaman Buku Teks: 84 86
Faedah= Sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang dibank

INPUT OUTPUT
32. Encik Ahmad hendak 32. Puan Zila hendak membeli
membeli sebuah kereta berharga sebuah rumah berharga
RM50,000.Dia hendak RM235,000.Dia hendak
mendapatkan pinjaman kereta mendapatkan pinjaman
daripada bank agar dapat perumahan daripada bank agar
membuat Bayaran Secara dapat membuat bayaran secara
ansuran Bulanan. ansuran bulanan.

RM50 000 RM235 000


(a) Lengkapkan Jadual dibawah
(a) Lengkapkan Jadual dibawah BANK BANK BANK
BANK BANK BANK BSM CIMK
BSM CIMK Tempoh Pembayaran 35 tahun 30 tahun
Tempoh Pembayaran 6 tahun 8 tahun Kadar faedah 2.9% 3.5%
Kadar faedah 4% 4% Nilai faedah
Nilai faedah Jumlah Pembayaran
Jumlah Pembayaran Jumlah yang perlu
Jumlah yang perlu dibayar Setiap bulan
dibayar Setiap bulan
(b) Apakah Cadangan anda kepada Puan Zila? Pinjaman
(b) Apakah Cadangan anda kepada Encik Ahmad? Pinjaman bank manakah yang patut dijadikan Pilihan.Kenapa?
bank manakah yang patut dijadikan Pilihan.Kenapa?
(c) Apakah kelebihan Bayaran ansuran yang mempunyai
(c) Apakah kelebihan Bayaran ansuran yang mempunyai faedah?
faedah?

Jawapan
Langkah 1: kira nilai faedah
RM50 000 x = RM 2000
Langkah 2: bayaran yang perlu dibuat untuk 6 tahun
BANK BSM: RM2000 x 6= RM12 000
BANK CIMK: RM2000 x 8 = RM16 000

Langkah 3: Jumlah yang perlu dibayar , Pinjaman + faedah,


RM50 000 + RM12000 = RM 62 000
RM50 000 + RM16000 = RM 66 000

Langkah 4: tukarkan tahun kepada bulan


6 tahun x 12 bulan = 72 bulan
8 tahun x 12 bulan = 96 bulan

Langkah 5: bahagikan jumlah pembayaran dengan bulan


RM 62 000 72 bulan=RM 861.11
RM 66 000 96 bulan= RM 687.50

(b) Pilih la Bank BSM, kerana bank CIMK mengenakan


kadar faedah yang sama tetapi tempoh pembayaran yang lebih
panjang ini bermaksud jumlah pembayaran akan lebih tinggi

(c) kita dapat membeli sesuatu atau barangan yang tinggi


harganya.

54
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

G.Cukai Perkhidmatan

Cukai perkhidmatan = Cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh
Perniagaan tertentu seperti hotel dan restoran Makanan segera.

INPUT OUTPUT
33. Lengkapkan Resit yang berikut : 33. Lengkapkan Resit yang berikut :

RESTORAN NASI KANDAR RAJAEI RESTORAN NASI AYAM RAJAEI


15-B Jalan Singa C Shah Alam Selangor 15-B Jalan Singa C Shah Alam Selangor

Tarikh : 17 Februari 2019 19:04 Meja : 07 Tarikh : 23 Januari 2018 12:04 Meja : 12
No. Resit : 2312 No. Resit : 15246

ITEM KUANTITI HARGA JUMLAH ITEM KUANTITI HARGA JUMLAH


(RM) (RM) (RM) (RM)
Nasi Goreng 1 5.00 5.00 Ayam 3 5.00 15.00
Nasi Lemak 2 6.75 kicap
Teh O Ais 3 1.50 Sup ayam 5 1.50
JUMLAH Nasi 5 1.00
Cukai barangan dan perkhidmatan (6%) ayam
JUMLAH BAYARAN (TERMASUK JUMLAH
GST) Cukai barangan dan perkhidmatan
Wang Tunai 30.00 (6%)
Baki JUMLAH BAYARAN
(TERMASUK GST)
Wang Tunai 34.00
Langkah 1: kuantiti x harga Baki
Nasi lemak, 2 x RM 6.90 = RM 13.50
Teh O Ais, 3 x RM 1.50 = RM 4.50

Langkah 2:tambahkan semua jumlah


RM5.00+ RM 13.50 + RM 4.50 =RM 23.00

Langkah 3: cukai barangan


RM 23.00 x =RM 1.38

Langkah 4: Jumlah Bayaran


RM 23.00 + RM 1.38 = RM 24.38

Langkah 5: baki, wang tunai - jumlah bayaran


RM30.00 - RM 24.38 = RM 5.62

55
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT (Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 1 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 2
Invois dibawah menunjukkan barang yang dipesan oleh
Remsy daripada syarikat berkenaan

INVOIS
Percuma satu tiket
ASPIRASI KOMUNIKASI ENETERPRISE kanak-kanak
123 Wisma Seri Ungkaian dengan pembelian
88300 Kota Kinabalu Sabah 2 tiket dewasa

Kepada : Tarikh : 2 Ogos 2006


Jaja Handphone Shop No Pesanan : P0045
133 jalan Bakti 1
88838 Kota Kinabalu Sabah
.
Bil Butiran Kuantiti Harga Jumlah
(Unit) Seunit (RM) Encik Hazam membawa isteri dan 5 orang anaknya pergi
(RM)
ke taman tema air. Umur anak-anaknya ialah 2 tahun, 10
1 NZK Smartphone 5 980.00 4900.00
tahun, 12 tahun, 17 tahun dan 23 tahun. Harga tiket tidak
2 NZK mphone c- 4 2560.00
23x
termasuk gst 6%
3 NZK Lite Qt10 4 760.00 a) Berapakah harga tiket yang berlu dibayar oleh Encik
Jumlah Kasar 10,500.00 Hazam secara tunai?
Diskaun Niaga 10%
Jumlah Bersih 9,450.00 b) Berapakah harga bayaran tiket jika Encik Hazam
membeli tiket menggunakan on-line?
Ringgit Malaysia :Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sahaja
c) Encik Hazam pergi ke Legoland pada 13 Mac 2015.
Syarat : Diskaun Tunai 10% 7 hari Jika dua orang anak sedara Encik Hazam berumur 5
5% 14 hari tahun dan 14 tahun ingin memasuki bersama mereka
Resmy adakah pada hari tersebut adakah RM 700 cukup untuk
Pengurus beli tiket kesemua mereka .Buktikan penyataan anda
a) Apakah beza bayaran yang dibuat oleh Resmy jika dia
membayar dalam tempoh 6 hari dan 12 hari.
b) Resmy menyelesaikan bayaran tersebut dalam pada 30
Ogos 2006. Berapakah bayaran yang perlu dibayar
olehnya. Berikan sebab anda
PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 3 PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 4

REBET RM200
RM 37.25 RM 35.05 RM 347.7
G) H) I)
Rosdi bertugas sebagai pembantu khas di sebuah syarikat
terkemuka. Setiap bulan dia menggunakan daripada
gajinya untuk bayaran di atas. 35% daripada gaji Rosdi
adalah sama dengan daripada jadi istrinya.
a) Berapakah baki gaji Rosdi?( RM 840)

a) Seorang pemborong telah membeli telefon itu sebanyak 5 b) Hitung gaji mereka. (RM2583)
buah telefon Samsung Galaxy S6 Edge dan 3 buah telefon
Samsung Galaxy A7. Berapakah jumlah nilai kupon yang c) Jika pada bulan seterusnya kesemua bil meningkat
dierima oleh pemborong itu. (RM 1600)
sebanyak 20%. Adakah gaji Rosdi mencukupi.
b) Rosnani telah membeli telefon bimbit Samsung Galaxy S6 Jelaskan. ( RM 480)
edge. Dia mempunyai lebihan wang sebanyak RM 2100 dan
ingin pula membeli Samsung Galaxy S6. Adakah wangnya
mencukupi untuk membeli telefon tersebut? Jika tidak
apakah pilihan telefon yang dapat di beli oleh Rosnani
dengan jumlah wangnya itu.

56
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 6: MASA DAN WAKTU


(Chapter 6: Time)

TEMPOH MASA
INPUT OUTPUT
1. 1.
Mula tamat Mula tamat
9.15 pm 11.45pm 4.15 pm 10.55pm
Tempoh:___________________
Langkah 1 : tukarkan kepada sistem 24 jam
9.15pm 0915+ 1200 Jam 2115
11.45 pm 1145+ 1200 Jam 2345
Langkah 2: cari tempoh masa
2345 -2115=0230
Jawapan: 2 jam 30 minit
2. 2.
Mula tamat Mula tamat
8.50 am 7.24 pm 1.50 am 12.15pm
Tempoh:___________________
Langkah 1 : tukarkan kepada sistem 24 jam
8.50 am 0850
7.24 pm Jam 0724+ 1200 Jam 1924
Langkah 2: cari tempoh masa
1924- 0850=1034
Jawapan: 10jam 34 minit
3. 3.
Mula tamat
Mula tamat
Jam 1550 Jam 2305
Jam 0600 Jam 1945
Tempoh:___________________
Langkah 1: cari tempoh masa
2305 - 1550 =1326
Jawapan: 13 jam 26 minit
4. 4.
Mula tamat Mula tamat
Jam 0330 Jam 1444 Jam 0912 Jam 2355
Tempoh:___________________
Langkah 1: cari tempoh masa
1444 - 0330 =1114
Jawapan: 11 jam 14 minit
5. 5.
Mula tamat
Mula tamat
14 november 2014 20 disember 2014
2 november 2014 14 disember 2014
Tempoh: hari_______
Tempoh: hari_______
Langkah 1: kira hari
2 nov 30 nov = 29 hari
1dis 14 dis = 14 hari

Jawapan: 43 hari
6. 6.
Mula tamat
4april 2015 30 ogos 2015 Mula tamat
Tempoh: minggu_______ hari_______ 15 april 2015 7 ogos 2015
Langkah 1: kira hari Tempoh: minggu_______ hari_______
4april 30 april = 27hari
Bulan mei: 31hari
Bulan jun: 30 hari
Bulan julai: 31 hari
1 april 30 ogos = 30 hari
Jumlahkan: 149 hari
Langkah 2: tukar kepada minggu dan hari
149 hari 7
Jawapan: 21 minggu 2 hari

57
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

7. 7.
Mula tamat
Mula tamat
5mac 2013 6 mei 2013
9 mac 2013 20 mei 2013
Tempoh: bulan _______ hari _______
Langkah 1: kira hari
5mac 31 mac = 27hari
Tempoh: bulan _______ hari _______
Bulan April: 30 hari
1 mei 6 mei = 6 hari
Jumlahkan 63 hari
Langkah 2: Tukar hari kepada bulan
5mac 4 april = 1bulan
5 april 4 mei = 1 bulan
5 mei 6 mei = 2 hari
Jawapan : 2 bulan 2 hari
Mula tamat Mula tamat
jun 2011 disember 2013 Ogos 2011 oktober 2015
Tempoh: tahun _______ bulan _______ hari_________ Tempoh: tahun _______ bulan _______ hari_________

Langkah 1: beza tahun 2013-2011 = 2 tahun


Langkah 2: kira bulan
Jun Disember = 7 bulan
Jawapan : 2 tahun 7 bulan

ZON MASA
INPUT OUTPUT
1 OSAKA MALAYSIA 1.

8.40 pm 7.40 pm HOKAIDO MALAYSIA


1.1.2016 1.1.2016 8.25 pm 9.25 pm
Apakah waktu di Osaka jika waktu Malaysia ialah 5.10 pm 9.8.2016 9.8.2016
Apakah waktu di hokaido jika waktu Malaysia ialah 8.12 pm
Langkah 1: Cari beza zon masa Osaka dengan Malaysia
8.40 - 7.40 = 1 jam
Langkah 2: tambahkan beza tempoh zon masa disebabkan
malaysia berada di sebelah timur
5.10 pm + 1 jam = 6.10 pm
Jawapan : waktu di Osaka 6.10 pm

2 AMSTERDEM MALAYSIA 2.
10.20 p.m 5.20 a.m LONDON MALAYSIA
15.6.2015 16.6.2015 11.40 pm 6.40 am
18.2.2019 19.2.2019
Apakah waktu di Malaysia jika waktu Amsterdem ialah 7.15 Apakah waktu di Malaysia jika waktu London ialah 10.35
a.m 15.6.2015 a.m 18.2.2015

Langkah 1: Cari beza zon masa Amsterdem dengan Malaysia


10.20pm 15.6.2015 00.00 am 16.6.2015 = 1 jam 40minit
00.00 am 16.6.2015 5.20 am 16.6.2015 = 5 jam 20 minit
Tambahkan beza masa : 7 jam

Langkah 2: tambahkan beza tempoh zon masa disebabkan


malaysia berada di sebelah timur
7.15 am + 7 jam =2.15 pm
Jawapan : waktu di Malaysia 2.15 pm 15.6.2015
3 TEXAS MALAYSIA 3.
2.45 pm 3.45 am MEXICO MALAYSIA
6.2.2014 7.2.2014 7.25 pm 8.25 am
9.8.2015 10.8.2015
Apakah waktu di texas jika waktu malaysia ialah 6.45 a.m Apakah waktu di mexico jika waktu malaysia ialah 9.45 a.m
7.2.2014 10.8.2015
Langkah 1: Cari beza zon masa texas dengan Malaysia
2.45 pm 6.2.2014 00.00 am 7.2.2014 = 9 jam 15 minit
00.00 am 16.6.2014 3.45 am 16.6.2014 = 3 jam 45 minit
Tambahkan beza masa : 13jam
58
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Langkah 2: tolakkan dengan beza tempoh zon masa disebabkan


texas berada di sebelah barat
6.45 am - 13 jam = 5.45 pm 6.2.2014
Jawapan : waktu di texas 5.45 pm 6.2.2014

4 4.
DELHI MALAYSIA MUMBAI MALAYSIA
1.15 pm 3.15 pm 6.40 pm 8.40 pm
7.11.2016 7.11.2016 31.1.2016 31.1.2016
Apakah waktu di delhi jika waktu malaysia ialah 10.45 a.m Apakah waktu di Mumbai jika waktu malaysia ialah 6.13
Langkah 1: Cari beza zon masa texas dengan Malaysia a.m
3.15 - 1.15 = 2 jam

Langkah 2: tolakkan dengan beza tempoh zon masa


disebabkan delhi berada di sebelah barat
10.45 am - 2 jam = 8.45 am
Jawapan : waktu di delhi 8.45 am
5 5.
MEKAH MALAYSIA MADINAH MALAYSIA
6.50 am 11.50 am 3.40 pm 8.40 pm
6.7.2011 6.7.2011 8.5.2018 8.5.2018
Apakah waktu di Malaysia jika waktu mekah ialah 8.25 p.m Apakah waktu di Malaysia jika waktu Madinah ialah 11.25
6.7.2011 p.m 8.5.2018
Langkah 1: Cari beza zon masa texas dengan Malaysia
11.50 6.50 = 5 jam

Langkah 2: tambahkan dengan beza tempoh zon masa disebabkan


malaysia berada di sebelah timur
8.25 pm - 5 jam = 1.25 am 7.7. 2011
Jawapan : waktu di Malaysia 1.25 am 7.7. 2011

PENYELESAIAN MASALAH & KBAT


SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 1 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 2

Zaidi telah bertolak dari rumahnya pada pukul 7.30 malam untuk
menyaksikan pertandingan bola di stadium. Setelah sampai,
perlawanan tersebut sudah berlangsung selama 20 minit.
Perlawanan tersebut berlangsung selama 1 jam 30 minit.

a) Berapa lamakan masa perjalanan Zaidi ke stadium tersebut.

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 + +
10 11
Rajah di atas menunjukkan beza zon masa setiap negara

b) Pada pukul berapakah perlawanan bola tersebut akan tamat? a) Dania telah melancong di Amsterdam. Setelah tiba di hotel, dia dapati
jam tanganya masih menunjukkan pukul 4.00 p.m waktu Malaysia.
Hitung waktu Amsterdam semasa Dania tiba di lapangan terbang
sekiranya perjalanan dari lapangan kapal terbang ke hotel mengambil
masa 45 minit.
c) Cadangkan waktu yang sesuai Zaidi perlu bertolak dari
rumahnya supaya dia sempat sampai sebelum perlawanan b) En.Roslan menaiki kapal terbang di KLIA menuju ke Sydney.
bermula. Jelaskan jawapan anda (7.10 PM) Perjalanan mengambil masa 6 jam 30 minit. Dia tiba di Sydney 6.45PM
pada Bilakah En Roslan bertolak dari KLIA

c) Puan Linda telah menelefon anaknya yang berada di Kaherah pada jam
4.15 pm waktu Malaysia. Patutkah Puan Linda menelefon anaknya pada
waktu itu? berikan sebab anda.

59
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 3 PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 4

Rosidah berlepas dari Kuala Lumpur ke Jeddah pada waktu yang


ditunjukkan. Tempoh penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jeddah
adalah selama jam. Semasa dalam penerbangan, kapal Jenot ingin menyiapkan pertandingan menwarna tersebut dalam masa 85%
masa yang diberikan akan tetapi Jenot telah menyiapkan pertandingan
terbang tersebut mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa
Kerachi untuk mengisi minyak dan meneruskan penjalanannya. tersebut itu daripada masa yang diperuntukan.
Kapal terbang tersebut tiba di ke destinasinya pada jam 1640 a) Berapakah masa yang diambil oleh Jenot pada waktu pertandingan
waktu Jeddah. tersebut.

a) Pada jam berapakah kapal terbang itu berlepas dari


Lapangan Terbang Antarabangsa Kerachi waktu Jeddah?

b) Bandingkan anggaran masa Jonet dan masa yang diambil pada


pertandingan tersebut.

b) Jika anak Rosidah di Kuala Lumpur ingin membuat


panggilan kepadanya pada waktu malam sebelum pukul 12
waktu di Jeddah. berikan cadangan anda pukul berapa
anaknya patut menelefonya di Kuala Lumpur

c) Sewaktu Jonet sedang menyiapkan lukisan warnanya, dia pergi ke


tandas untuk seketika. Dia kembali menyambung mewarna dan
mengambil masa lagi dari masa pertandingan untuk menyiapkannya.
Adakah masa yang diambil untuk menyiapkan lukisan warnanya itu
melebihi masa anggaranya. Buktikan.

60
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 7: PANJANG, JISIM, ISIPADU CECAIR


(Chapter 7: Length, Mass, Volume of Liquids)

REVISI: PANJANG
INPUT OUTPUT
1 3 1 3
of 8 m = __________ km of 44 m = __________ km
4 4
3
daripada 44 m = __________ km
Exam tip : 1 km = 1000 m 4
Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan bahagi
3 Jawapan :
8 384=6m
4
Langkah 2 : Tukarkan 6 m ke unit km
6 1000 = 0.006 km Jawapan : 0.006

2 3 2 1
3 of 60 m = __________ cm 9 of 75 m = __________ cm
4 3
1
9 daripada 75 m = __________ cm
Exam Tip : 1 m = 100 cm 3
3
Langkah 1 : Tukarkan 3 kepada pecahan tak wajar
4 Jawapan :
3 4 3 3 15
3
4
4 4
Langkah 2 : Selesaikan
15
60 15 60 4 = 225 m
4
Langkah 3 : Tukarkan 225 m ke unit cm
225 100 = 22500 cm Jawapan : 22 500

3 1 3 1
3 of 84 m = __________ cm 9 of 36 m = __________ cm
7 2
1
9 daripada 36 m = __________ cm
Exam Tip : 1 m = 100 cm 2
1
Langkah 1 : Tukarkan 3 kepada pecahan tak wajar
7 Jawapan :
1 7 3 1 22
3
7 7 7
Langkah 2 : Selesaikan
22
84 22 84 7 = 264 m
7
Langkah 3 : Tukarkan 264 m ke unit cm
264 100 = 26400 cm Jawapan : 26 400
4 1 4 1
7 of 50 cm = __________ mm 8 of 60 cm = __________ mm
5 4
1 1
7 daripada 50 cm = __________ mm 8 daripada 60 cm = __________ mm
5 4

Exam Tip : 1 cm = 10 mm Jawapan :


1
Langkah 1 : Tukarkan 7 kepada pecahan tak wajar
5
1 5 7 1 36
7
5 5 5
Langkah 2 : Selesaikan
36
50 36 50 5 = 360 cm
5
Langkah 3 : Tukarkan 360 cm ke unit mm
360 10 = 3600 mm Jawapan : 3 600

61
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

5 1 5 1
Zaidan have to paint a 1-metre pole. He finished of the pole. Ishak have to paint a 3-metre pole. He finished of the
2 4
How many length, in cm, of pole has Zaidan painted? pole. How many length, in cm, of pole has Ishak
Zaidan dikehendaki mengecat 1 meter tiang. Dia telah siap painted?
1 Ishak dikehendaki mengecat 3 meter tiang. Dia telah
mengecat daripada tiang tersebut. Berapakah panjang tiang 1
2
siap mengecat daripada tiang tersebut. Berapakah
yang telah dicatkan oleh Zaidan, dalam cm? 4
panjang tiang yang telah dicatkan oleh Ishak, dalam
Exam Tip : 1 m = 100 cm cm?
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Zaidan dikehendaki mengecat 1 m tiang Jawapan :
1
b. Yang telah siap = daripada tiang
2
Langkah 2 : Tukarkan 1 m kepada unit cm
1 100 = 100 cm
Langkah 3 : Kira panjang tiang yang telah dicatkan oleh Abu
1
100 1 100 2 = 50 cm
2
Jawapan : 50
6 2 6 1
Muhsan jogs 5 km. His friend jogs of the distance jogged by Ahmad jogs 10 km. His friend jogs of the distance
5 2
Muhsan. Calculate the distance, in km, covered by his friend. jogged by Ahmad. Calculate the distance, in km,
2 covered by his friend.
Muhsan berjoging 5 km. Kawannya berjoging daripada 1
5
Ahmad berjoging 10 km. Kawannya berjoging
jarak yang dilalui oleh Muhsan. Hitung jarak yang dilalui 2
oleh kawannya, dalam km. daripada jarak yang dilalui oleh Ahmad. Hitung jarak
yang dilalui oleh kawannya, dalam km.
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Muhsan berjoging 5 km Jawapan :
2
b. Kawannya berjoging = daripada jarak Muhsan
5
Langkah 2 : Kira jarak yang dilalui oleh kawan Muhsan
2
5 2 5 5 = 2 km
5
Jawapan : 2
7 8 7 7
Anita is 1 m 35 cm tall. Sarahs height is of Anitas height. Marinah is 1 m 44 cm tall. Liyana's height is of
9 8
Find the Sarahs height, in cm. Marinah's height. Find the Liyana's height, in cm.
8 Ketinggian Marinah ialah 1 m 44 cm. Ketinggian
Ketinggian Anita ialah 1 m 35 cm. Ketinggian Sarah ialah 7
9
Liyana ialah daripada ketinggian Marinah. Cari
daripada ketinggian Anita. Cari ketinggian Sarah, dalam cm. 8
ketinggian Liyana, dalam cm.
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Tinggi Anita = 1 m 35 cm Jawapan :
8
b. Tinggi Sarah = daripada tinggi Anita
9
Langkah 2 : Tukarkan 1 m 35 cm ke unit cm
(1 100) + 35 = 135 cm
Langkah 3 : Kira tinggi Sarah
8
135 8 135 9 = 120 cm
9
Jawapan : 120
8 The length of a pipe is 7 m 62 cm. Encik Abdullah cuts the 8 The length of a pipe is 8 m 37 cm. Mr Johan cuts the
1 2
pipe into 2 equal pieces. Find the length, in cm, of of each pipe into 9 equal pieces. Find the length, in cm, of of
3 3
piece. each piece.
Panjang sebatang paip ialah 7 m 62 cm. Encik Abdullah Panjang sebatang paip ialah 8 m 37 cm. Mr Johan
1 memotong paip itu kepada 9 bahagian yang sama. Cari
memotong paip itu kepada 2 bahagian yang sama. Cari 2
3
daripada panjang setiap bahagian, dalam cm.
daripada panjang setiap bahagian, dalam cm. 3

Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan Jawapan :


a. Panjang sebatang paip = 7 m 62 cm
b. En. Abdullah memotong paip kepada 2 bahagian

62
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

1
c.Berapa daripada panjang setiap bahagian?
3
Langkah 2 : Tukarkan 7 m 62 cm ke unit cm
(7 100) + 62 = 762 cm
Langkah 3 : Kira panjang setiap bahagian
762
762 2 = 381 cm
2
1
Langkah 4 : Kira daripada setiap bahagian
3
1
381 1 381 3 = 127 cm
3
Jawapan : 127
9 Diagram 1 shows the length of a straight line. 9 Diagram 1 shows the length of a straight line.
Rajah 1 menunjukkan panjang satu garis lurus. Rajah 1 menunjukkan panjang satu garis lurus.

1
The length of XY is of the length of XZ. What is the
1 9
The length of XY is of the length of XZ. What is the length length of YZ, in m?
5
of YZ, in m? 1
Panjang XY ialah daripada panjang XZ. Apakah
1 9
Panjang XY ialah daripada panjang XZ. Apakah panjang panjang YZ, dalam m?
5
YZ, dalam m?
Jawapan :
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
1
a. Panjang XY = daripada panjang XZ
5
b. Panjang XZ = 65 m
c. Berapa panjang YZ?
Langkah 2 : Kira panjang XY
1
65 1 65 5 = 13 m
5
Langkah 3 : Kira panjang YZ
65 13 = 52 m
Jawapan : 52
10 Diagram 2 shows the locations of school X, Y and Z. 10 Diagram 2 shows the locations of school X, Y and Z.
Rajah 2 menunjukkan lokasi sekolah X, Y, dan Z. Rajah 2 menunjukkan lokasi sekolah X, Y, dan Z.

1 Diagram 2
Given the distance between school X and Y is of the distance
6
between school X and Z, calculate the distance, in km, 1
Given the distance between school X and Y is of the
between school Y and Z. 3
1 distance between school X and Z, calculate the distance,
Diberi jarak di antara sekolah X dan Y adalah daripada
6 in km, between school Y and Z.
jarak di antara sekolah X dan Z, hitung jarak di antara 1
Diberi jarak di antara sekolah X dan Y adalah
sekolah Y dan Z, dalam km. 3
daripada jarak di antara sekolah X dan Z, hitung jarak
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan di antara sekolah Y dan Z, dalam km.
1
a. Jarak antara sekolah X dan Y = daripada jarak antara X
6 Jawapan :
dan Z
b. Jarak antara sekolah X dan Z = 90 m
c. Berapa jarak antara sekolah Y dan Z?
Langkah 2 : Kira jarak antara sekolah X dan Y
1
90 1 90 6 = 15 m
6
Langkah 3 : Kira panjang YZ
90 15 = 75 m Jawapan : 75

63
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

11 Diagram 3 shows the heights of tree A and tree B. 11 Diagram 3 shows the heights of tree A and tree B.
Rajah 3 menunjukkan ketinggian dua pohon pokok A dan Rajah 3 menunjukkan ketinggian dua pohon pokok A
pokok B. dan pokok B.

What is the height, in cm, of the tree B?


Apakah ketinggian pokok B, dalam cm?
Diagram 3
Exam Tip : 1 m = 100 cm
Rajah 3
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Tinggi Pokok A = 4.8 m
What is the height, in cm, of the tree B?
3 Apakah ketinggian pokok B, dalam cm?
b. Ketinggian antara Pokok A dan Pokok B ialah
4
Jawapan :
daripada Pokok A
c. Berapa tinggi Pokok B?
Langkah 2 : Kira ketinggian antara Pokok A dan Pokok B
3
4.8 3 4.8 4 = 3.6 m
4
Langkah 3 : Kira tinggi Pokok B
4.8 3.6 = 1.2 m
Langkah 4 : Tukarkan 1.2 m ke unit cm
1.2 100 = 120 cm Jawapan : 120

ULANGKAJI: JISIM

INPUT OUTPUT
12 1 1 3
of 80 kg = _____ g of 35 kg = _____ g
5 7
3
daripada 35 kg = _____ g
Exam Tip : 1 kg = 1000 g 7
Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
1 Jawapan :
80 1 80 5 = 16 kg
5
Langkah 2 : Tukarkan 16 kg ke unit g
16 1000 = 16000 g Jawapan : 16 000
13 1 2 9
5 of 24 kg = _____ g of 24 kg = _____ g
12 4
9
daripada 24 kg = _____ g
Exam Tip : 1 kg = 1000 g 4
1
Langkah 1 : Tukarkan 5 kepada pecahan tak wajar
12 Jawapan :
1 12 5 1 61
5
12 12 12
Langkah 2 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
61
24 61 24 12 = 122 kg
12
Langkah 3 : Tukarkan 122 kg ke unit g
122 1000 = 122000 g Jawapan : 122 000
14 13 3 1
of 800 g = _____ kg 5 of 8 800 g = _____ kg
4 11
1
5 daripada 8 800 g = _____ kg
Exam Tip : 1 kg = 1000 g 11
Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
Jawapan :

64
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

13
800 13 800 4 = 2600 g
4
Langkah 2 : Tukarkan 2600 g ke unit kg
2600 1000 = 2.6 kg Jawapan : 2.6
15 Diagram 1 shows the mass of a brick. 4 Diagram 1 shows the mass of a brick.
Rajah 1 menunjukkan jisim sebuah bata.

1
How many kilograms is of the mass of the brick?
11
1 1
Berapa kilogramkah daripada jisim bata itu? How many kilograms is 5 of the mass of the brick?
11 8
1
Berapa kilogramkah 5 daripada jisim bata itu?
Exam Tip : 1 kg = 1000 g 8
Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
1 Jawapan :
11000 1 11000 11 = 1000 g
11
Langkah 2 : Tukarkan 1000 g ke unit kg
1000 1000 = 1 kg Jawapan : 1
16 Diagram 2 shows a bottle of cooking oil. 5 Diagram 2 shows a bottle of cooking oil.
Rajah 2 menunjukkan satu botol minyak masak.

Diagram 2
Rajah 2
Diagram 2
Puan Fatimah bought a bottle of the cooking oil. After a Rajah 2
1
month, there was of the cooking oil left. How much cooking
5 Puan Normah bought a bottle of the cooking oil. After
oil, in kg, did she use?? 2
a month, there was of the cooking oil left. How much
3
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan cooking oil, in kg, did she use?
a. 1 botol minyak masak = 4 kg Puan Normah membeli satu botol minyak masak itu.
1 2
b. minyak masak masih tinggal Selepas satu bulan, minyak masak masih tinggal.
5 3
c. Berapa minyak masak yang telah digunakan? Berapakah minyak masak, dalam kg, yang telah
Langkah 2 : Kira minyak masak yang masih tinggal digunakan?
1
4 1 4 5 = 0.8 kg Jawapan :
5
Langkah 3 : Kira minyak masak yang telah digunakan
4.0 0.8 = 3.2 kg Jawapan : 3.2 kg

17 6 6 3
A store contains 66 kg of old papers. Ahmad brings of it A store contains 24 kg of old papers. Amar brings of
11 4
for recycling. How many kilograms of paper has been it for recycling. How many kilograms of paper has been
recycled? recycled?
Satu stor mempunyai 66 kg surat khabar lama. Ahmad Satu stor mempunyai 24 kg surat khabar lama. Amar
6 3
membawa daripada surat khabar itu untuk kitar semula. membawa daripada surat khabar itu untuk kitar
11 4
Berapa kilogramkah surat khabar yang dikitar semula? semula. Berapa kilogramkah surat khabar yang dikitar
semula?
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 stor ada 66 kg surat khabar Jawapan :
6
b. Kitar semula = daripada surat khabar tersebut
11
c. Berapa kg surat khabar dikitar semula?
Langkah 2 : Kira berapa kg surat khabar dikitar semula

65
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

6
66 6 66 11 = 36 kg
11
Jawapan : 36
18 1 7 3
Mr Vincent prepares of 6.3 kg of cakes and divides it into 5 Mr Tan prepares of 5.6 kg of cakes and divides it into
9 4
containers equally. What is the mass, in kg, of cakes is in each 8 containers equally. What is the mass, in kg, of cakes
container? is in each container?
3
Mr Tan menyediakan of 5.6 kg kek dan bahagikan
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan 4
1 kek itu ke dalam 8 bekas secara sama rata. Berapakah
a. Mr Vincent sediakan daripada 6.3 kg kek
9 jisim kek, dalam kg, di dalam setiap bekas?
b. Dibahagikan kepada 5 bekas secara sama rata
c. Berapa jisim kek dalam setiap bekas? Jawapan :
Langkah 2 : Kira berapa kg kek yang telah disediakan
1
6 .3 1 6.3 9 = 0.7 kg
9
Langkah 3 : Kira berapa jisim kek dalam setiap bekas
0.7 5 = 0.14 kg Jawapan : 0.14 kg
19 A trolley has the capacity of 18.9 kg. Encik Ibrahim fills the 8 A trolley has the capacity of 5.5 kg. Mr Chee fills the
2 2 3 2
trolley with full of fertilizer. He then uses of the fertilizer trolley with full of fertilizer. He then uses of the
3 3 5 3
on his plant. How much fertilizer, in kg, had been used? fertilizer on his plant. How much fertilizer, in kg, had
been used?
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan Sebuah kereta sorong mempunyai muatan 5.5 kg. Mr
a. Muatan kereta sorong = 18.9 kg 3
Chee mengisikan kereta sorong itu penuh dengan
2 5
b. Isi kereta sorong penuh dengan baja 2
3
baja. Dia kemudiannya menggunakan daripada baja
2 3
c. Guna daripada baja itu
3 itu pada pokoknya. Berapakah baja yang telah
d. Berapa kg baja yang telah digunakan? digunakan?
Langkah 2 : Kira muatan kereta sorong selepas diisi baja
2 Jawapan :
18.9 2 18.9 3 = 12.6 kg
3
Langkah 3 : Kira berapa kg baja yang telah digunakan
2
12.6 2 12.6 3 = 8.4 kg
3
Jawapan : 8.4 kg
20 3 9 4
A box contains of 5 kg of grapes. How many kilograms of A box contains of 3.5 kg of grapes. How many
10 7
grapes do 8 boxes have? kilograms of grapes do 12 boxes have?
4
Sebuah kotak boleh menyimpan daripada 3.5 kg buah
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan 7
3 anggur. Berapa kilogramkah buah anggur yang boleh
a. 1 kotak boleh simpan daripada 5 kg anggur
10 disimpan dengan 12 kotak?
b. Berapa kg yang boleh disimpan dengan 8 kotak
Langkah 2 : Kira berapa kg boleh disimpan dalam 1 kotak Jawapan :
3
5 3 5 10 = 1.5 kg
10
Langkah 3 : Kira berapa kg boleh disimpan dengan 8 kotak
1.5 8 = 12 kg Jawapan : 12 kg
21 Puan Fatimah had a pack of detergent powder. The pack was 10 Puan Cherry had a pack of detergent powder. The pack
4 1
full and had 0.8 kg of detergent powder left. She bought 15 was full and had 2.2 kg of detergent powder left. She
5 5
packs of new detergent powder. How much detergent powder, bought 17 packs of new detergent powder. How much
in kg, did she buy? detergent powder, in kg, did she buy?
Puan Fatimah mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek itu Puan Cherry mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek
4 1
adalah penuh dengan 0.8 kg serbuk pencuci tertinggal. Dia itu adalah penuh dengan 2.2 kg serbuk pencuci
5 5
membeli 15 pek serbuk pencuci yang baru. Berapakah jumlah tertinggal. Dia membeli 17 pek serbuk pencuci yang
serbuk pencuci yang dibeli oleh Puan Fatimah? baru. Berapakah jumlah serbuk pencuci yang dibeli
oleh Puan Cherry?
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
Jawapan :
66
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

4
a.1 paket adalah penuh dengan 0.8 kg
5
b. Dia beli 15 pek serbuk pencuci yang baru
c. Berapa jumlah serbuk pencuci yang dibelinya?
Langkah 2 : Kira berapa kg serbuk rempah tersebut
4 5
0.8 0 .8
5 4
= 0.8 5 4
= 1 kg
Langkah 3 : Kira jumlah serbuk rempah yang dibeli
1 15 = 15 kg Jawapan : 15 kg

REVISI : ISIPADU & CECAIR

INPUT OUTPUT
22 3 1 1
of 88 = _____ m of 48 = _____ m
4 3
3 1
daripada 88 = _____ m daripada 48 = _____ m
4 3

Exam Tip : 1 = 1000 m Jawapan :


Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
3
88 3 88 4 = 66
4
Langkah 2 : Tukarkan 66 ke unit m
66 1000 = 66000 m
Jawapan : 66 000
23 1 2 4
2 of 88 = _____ m of 36 = _____ m
8 3
1 4
2 daripada 88 = _____ m daripada 36 = _____ m
8 3

Exam Tip : 1 = 1000 m Jawapan :


1
Langkah 1 : Tukarkan 2 kepada pecahan tak wajar
8
1 8 2 1 17
2
8 8 8
Langkah 2 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
17
88 17 88 8 = 187
8
Langkah 3 : Tukarkan 187 ke unit m
187 1000 = 187000 m
Jawapan : 187 000
24 15 3 7
of 8 400 m = _____ of 2 400 m = _____
7 3
15 7
daripada 8 400 m = _____ daripada 2 400 m = _____
7 3

Exam Tip : 1 = 1000 m Jawapan :


Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
15
8400 15 8400 7 = 18000 m
7
Langkah 2 : Tukarkan 18000 m ke unit
18000 1000 = 18
Jawapan : 18
25 5 4 1
of 90 = _____ of 108 = _____
9 2
5 1
daripada 90 = _____ daripada 108 = _____
9 2

67
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi Jawapan :


5
90 5 90 9 = 50
9
Jawapan : 50
26 1 5 3
Mr Jonathan had a tin of blue paint. The tin was full and Encik Wahid had a tin of blue paint. The tin was full
4 7
had 1 of blue paint left. He bought 5 tins of new blue and had 2.4 of blue paint left. He bought 18 tins of new
paint. How much blue paint did he buy? blue paint. How much blue paint did he buy?
1 Encik Wahid mempunyai satu tin cat biru. Tin itu adalah
Mr Jonathan mempunyai satu tin cat biru. Tin itu adalah 3
4
penuh dengan 2.4 cat biru tertinggal. Dia membeli 18
penuh dengan 1 cat biru tertinggal. Dia membeli 5 tin cat 7
biru yang baru. Berapakah jumlah cat biru yang dibeli oleh tin cat biru yang baru. Berapakah jumlah cat biru yang
Mr Jonathan? dibeli oleh Encik Wahid?

Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan Jawapan :


1
a. penuh dengan 1
4
b. Mr Jonathan beli 5 tin cat biru yang baru
c. Berapa jumlah cat biru yang dibelinya?

Langkah 2 : Kira satu tin cat biru


1 4
1 1
4 1
=141
=4
Langkah 3 : Kira jumlah tanah liat yang dibelinya
4 5 = 20 Jawapan : 20
27 1 6 1
Mr Ganesh prepares of 2 of orange juice and pours it Encik Shukor prepares of 3.2 of orange juice and
2 4
into 10 glasses equally. How much juice is in each glass? pours it into 5 glasses equally. How much juice is in each
1 glass?
Mr Ganesh menyediakan daripada 2 jus oren dan 1
2
Encik Shukor menyediakan daripada 3.2 jus oren dan
tuangkan jus itu ke dalam 10 gelas secara sama rata. 4
Berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas? tuangkan jus itu ke dalam 5 gelas secara sama rata.
Berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas?

Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan Jawapan :


1
a. Mr Ganesh sediakan daripada 2 jus oren
2
b. Dituangkan ke dalam 10 gelas sama rata
c. Berapa isipadu setiap gelas?
Langkah 2 : Kira berapa liter jus oren yang disediakan
1
2 122=1
2
Langkah 3 : Kira berapa isipadu jus oren setiap gelas
1 10 = 0.1 Jawapan : 0.1
28 3 7 1
A bottle contains of 3 of engine oil. How many litres of A bottle contains of 2 of engine oil. How many litres
5 2
engine oil do 6 bottles have? of engine oil do 14 bottles have?
1
Sebuah botol boleh menyimpan daripada 2 minyak
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan 2
3 enjin. Berapa literkah minyak enjin yang boleh disimpan
a. 1 botol simpan daripada 3 minyak enjin
5 dengan 14 botol?
b. Berapa liter boleh disimpan dengan 6 botol?
Langkah 2 : Kira berapa minyak enjin dalam 1 botol Jawapan :
3
3 3 3 5 = 1.8
5
Langkah 3 : Kira berapa liter boleh disimpan dalam 6 botol
1.8 6 = 10.8 Jawapan : 10.8

68
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

29 3 8 3
Puan Fatimah had a tin of cooking oil. The tin was full Puan Fazlena had a tin of cooking oil. The tin was full
4 10
and had 2.1 of cooking oil left. She bought 9 tins of new and had 3 of cooking oil left. She bought 14 tins of new
cooking oil. How much cooking oil did she buy? cooking oil. How much cooking oil did she buy?
Puan Fatimah mempunyai satu tin minyak masak. Tin itu Puan Fazlena mempunyai satu tin minyak masak. Tin itu
3 3
adalah penuh dengan 2.1 minyak masak tertinggal. Dia adalah penuh dengan 3 minyak masak tertinggal.
4 10
membeli 9 tin minyak masak yang baru. Berapakah jumlah Dia membeli 14 tin minyak masak yang baru. Berapakah
minyak masak yang dibeli oleh Puan Fatimah? jumlah minyak masak yang dibeli oleh Puan Fazlena?

Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan Jawapan :


3
a. 1 tin adalah penuh dengan 2.1 minyak masak
4
b. Dia beli 9 tin minyak masak yang baru
c. Berapa jumlah minyak masak yang dibelinya?

Langkah 2 : Kira berapa minyak masak dalam 1 tin


3 4
2.1 2 .1
4 3
= 2.1 4 3
= 2.8
Langkah 3 : Kira jumlah minyak masak yang dibeli
2.8 9 = 25.2

Jawapan : 25.2

30 Diagram 1 shows the volume of a container. 9 Diagram 1 shows the volume of a container.
Rajah 1 menunjukkan isi padu sebuah bekas. Rajah 1 menunjukkan isi padu sebuah bekas.

Diagram 1
1 Rajah 1
How many litres is 5 of the volume of the container?
11
1 1
Berapa literkah 5 daripada isi padu bekas itu? How many litres is 3 of the volume of the container?
11 9
1
Berapa literkah 3 daripada isi padu bekas itu?
9
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan Jawapan :
a. 1 bekas = 8800 m
1
b. 5 daripada isipadu bekas
11
c. Berapa isipadu bekas itu?
Langkah 2 : Tukarkan 5000 m ke unit
8800 1000 = 8.8
Langkah 3 : Tukarkan kepada pecahan tak wajar
1 (11 5) 1 56
5
11 11 11
Langkah 4 : Kira berapa isipadu air bekas itu
56
8 .8 56 8.8 11 = 44.8
11
Jawapan : 44.8

69
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH, SINGAPORE SILIBUS & KBAT (Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Bahagian ini,merupakan contoh Soalan kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan
KBAT ini bertujuan untuk membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan bagi
menyelesaikan masalah,membuat keputusan,berinovasi seta berupaya mencipta sesuatu. Soalan ini wajar DIKAJI serta di dilakukan
secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM

PANJANG
SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 1 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 2
Devi height is 166 cm. She is 25 cm taller than his brother. Diagram below shows the position of four places M, X, Y
Their total height is 156 cm more than their fathers height. and Z.
What is their fathers height, in cm? Rajah di bawah menunjukkan kedudukan empat buah
Tinggi Devi ialah 166 cm. Tingginya adalah 25 cm lebih tempat M, X, Y dan Z.
daripada adiknya.Jumlah tinggi mereka adalah 156 cm lebih
tinggi daripada tinggi ayah mereka.Berapakah tinggi ayah
mereka, dalam cm?

A 141 B 151
C 181 D 191 Jarak dari M ke Y ialah 15 km lebih daripada jarak M ke
X. Jarak dari M ke Z ialah 2 daripada M ke Y. Kira
5
jumlah jarak jika Abu berbasikal dari X ke Z melalui M.

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 3 SOALAN TIMSS/PISA & KBAT 4


Seorang tukang kayu memerlukan 8 batang kayu yang setiapnya The table below shows the prices of three types of cloth and
1.5m untuk Membuat sebuah almari.Dia ada 3 batang kayu the quantities that Linda wanted to buy.
yang panjangnya adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual Jadual dibawah menunjukkan Harga bagi 3 jenis kain dan
dibawah: Kuantiti yang ingin dibeli oleh Linda

Kayu I II III Kain Harga Per meter Kuantiti


Panjang 3 m 20 cm 1.5 m lebih 55 cm lebih Cloth Price per metre Quantity
panjang panjang P RM 35 4.5 m
daripada kayu I darpada Q RM 46 1 m 50 cm
kayu II
R RM 38 50 cm
Adakah kayu itu cukup untuk membuat almari itu? Beri alasan
anda Linda has only RM250. Is the money enough? Give reason
Linda hanya ada RM250. Adakah wang itu mencukupi? Beri
alasan anda
SOALAN MIRIP SINGAPORE SILIBUS 5 SOALAN MIRIP SINGAPORE SILIBUS 6
A piece of wire 1122 cm long was cut into 3 parts A, B and Lena bought a roll of ribbon 2 560 cm long. She gave 980
C. Part A was twice as long as Part B. Part C was 158 shorter cm of it to Helen and some to Peggy. After that, she had 3
than Part B. How long was Part C? 8
Segulung wayar mempunyai panjang 1122 cm dipotong 3 3 of the roll of ribbon left. Find the length of ribbon Peggy
bahagian iaitu A, B dan C. Bahagian A adalah dua kali 8
panjang bahagian B. Bahagian C adalah 158 lebih pendek received.
dari bahagian B. Berapakah panjang C? Lena membeli segulung riben yang mempunyai panjang
2560cm. Dia memberikan 980cm kepada Helen and sedikit
kepada Peggy. Selepas itu, dia tinggal 3 daripada riben.
8
Cari panjang riben yang diterima Peggy.

JISIM
SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 1 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 2
The total mass of a packet of salt and 2 packets of Diagram below shows the mass of peanut in a tin.
groundnuts are 855 g. The mass of the packet of salt is 125 Rajah di bawah menunjukkan jisim kacang tanah di dalam
g. Calculate the mass, in kg, of 5 packets of groundnuts. sebuah tin.
Jisim sebungkus garam dan 2 bungkus kacang tanah ialah
855 g. Jisim sebungkus garam ialah 125 g. Azam buys 3 tins of the peanut. He
Hitung jisim, dalam kg, 5 bungkus kacang tanah itu. repacks the peanut into 15 packets.
A 1825 B 146 Each packet contains the same mass of
C 05 D 0385 peanut.
Calculate the mass, in kg, of peanut in
7 packet.
Azam membeli 3 tin kacang tanah itu.
Dia membungkus semula kacang
tersebutke dalam 15 paket. Setiap
paket mengandungi kacang tanah yang sama jisim.Hitung jisim,
dalam kg, kacang tanah di dalam 7 paket.

70
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 3 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 4
Untuk membuat sebijik kek, 1 kg tepung dan 4 kg
5
mentega diperlukan. Puan Aminah ada 4.2 kg tepung dan
3.1 kg mentega.Berapa biji kek kah yang dapat dibuat oleh
Puan Aminah
Rajah diatas menunjukkan Jisim bagi 2 buah bekas yang
sama.Jisim bagi Setiap pemberat ialah 500 g

Jisim sebuah bekas diatas diseimbangkan oleh 2 ketul bongkah


kayu yang sama Jisim.Hitung Jisim dalam g, seketul bongkah
kayu itu.
SOALAN MIRIP SINGAPORE SILIBUS 5 SOALAN MIRIP SINGAPORE SILIBUS 6
Mr Lim bought some crabs and prawns. The mass of the The total mass of two packets of sugar was 1 070 g. After 145 g
crabs was 2 1 kg. The mass of the prawns was 7 kg less of sugar from packet B was transferred to packet A, both
5 8 packets had the same mass of sugar. What was the mass of
than the crabs. Find the total mass of the crabs and the sugar in packet A at first?
prawns that Mr Lim bought. Jumlah jisim dua peket gula ialah 1 070 g. Selepas 145 g gula
Mr Lim membeli beberapa ketam dan udang. Jisim ketam dari peket B diletakkan ke peket A, kedua-dua peket mempunyai
adalah 2 1 kg. Jisim udang pula ialah 7 kg kurang jumlah jisim gula yang sama. Berapakah jisim gula dalam peket
5 8 A pada mulanya?
daripada ketam. Cari jumlah jisim ketam dan udang yang
dibeli oleh Mr Lim.

ISIPADU & CECAIR

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 1 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 2
1 Diagram below shows a volume of water in container H. 2 Diagram below shows the volume of cough syrup in a
Rajah di bawah menunjukkan kandungan air di dalam bekas bottle.
H. Rajah di bawah menunjukkan isipadu ubat batuk dalam
sebuah botol.

Water in container H need to be filled inside container E, F


and G. Container F need to be filled 1 of the water in
3 The doctor instructed Syasya to take the medicine 3 times a
container H. The remaining water inside container H need to day, 15 m each time. Calculate, in m, the amount of
be filled 200 m more into container G than container E. cough syrup left after 6 days.
Calculate the total volume of water, in m, in container E and Doktor mengarahkan Syasya minum ubat itu 3 kali sehari
F. pada kadar 15 m sekali minum.Kirakan, dalam m, baki
Air di dalam bekas H perlu diisi ke dalam bekas E, F dan G. ubat batuk selepas 6 hari.
Bekas F perlu diisi 1 daripada air di dalam bekas H. Baki air
3
yang masih ada di dalam bekas H perlu diisi 200 m lebih
banyak ke dalam bekas G berbanding bekas E.
Hitung jumlah isipadu air, dalam m, di dalam bekas E dan F.

A 800 B 700
C 500 D 400
SOALAN MIRIP SINGAPORE SILIBUS 3 SOALAN MIRIP SINGAPORE SILIBUS 4
3 Two jugs, A and B, contained a total of 5 340 ml of lemonade. 4 10 pails of water can fill 5 of a tank. Another 4 pails and 5
When 268 ml of lemonade was transferred from jug A to jug 8
B, the volume of lemonade in jug A was 4 times the volume of jugs of water are needed to fill the tank to its brim. How
lemonade in jug B. Find the volume of lemonade in jug A at many jugs of water can the tank hold?
first. 10 baldi air boleh isi 5 tangki air. Lagi 4 baldi dan 5 bekas
Dua bekas air, A dan B mengandungi 5 340 ml air limau. 8
Apabila 268 ml air limau dituang dari bekas air A ke bekas air diperlukan untuk isi penuh tangki tersebut. Berapa
air B, isipadu air limau di bekas A adalah 4 kali dari air limau banyakkah bekas air yang diperlukan untuk mengisi tangki
bekas B. Cari isipadu air limau di bekas A pada mulanya. tersebut?

71
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

PANJANG, JISIM, ISIPADU CECAIR


SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 1 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 2
Jadual menunjukkan harga barang di sebuah pasar.
Aku telah berbasikal Aku mempunyai
1.0km dan kehilangan masalah berat badan.
berat badan sebanyak Barang
Berat aku 65 kg dan
2kg tinggi aku adalah
150cm Harga per RM 18.00 RM9.00 RM2.00
kg

a) Halim telah membeli 3 kg ikan yang sama dan


khairul
beberapa potong daging serta beberapa ikat sayur. Dia
membayar dengan menggunakan wang RM89 dan
Rosyam menerima baki sebanyak RM4. Berapakah kuantiti
daging dan sayur yang telah dibeli oleh Salina?

a) Buktikan indeks jisim badan Khairul berlebihan. Berikan b) Jika dia mahu membeli 1500g daging dan 500g sawi.
jawapan kamu dalam 1 titik perpuluhan Berapakah harga yang perlu dibayar

b) Berapa jarak yang perlu Khairul berbasikal supaya indeks c) Jika Halim mempunyai RM 61. Apakah yang boleh
jisim badan Khairul normal ? dibeli olehnya supaya dia mendapat baki yang paling
sedikit.

PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 3 PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 4


Rajah di bawah menunjukkan jarak dari Kuantan ke Tg Malim
melalui Kuala Lumpur

Cikgu Alisa sedang menuangkan air kelapa yang mempunyai


420 L di dalam bekas untuk diberikan kepada murid-muridnya
semasa hari kokurikulm sekolah. Beliau menyediakan jus
tersebut untuk 350 orang muridnya tetapi kehadiran murid-
muridnya lebih 20% daripada jangkaannya
Azim menggunakan 20 L minyak petrol untuk memandu dari
Kuantan ke Kuala Lumpur dengan kelajuan tetap. Dia mengisi a) Berapakah anggaran jumlah isi padu asal, dalam ml , setiap
minyak di Kuala Lumpur (KL) dan meneruskan destinasi ke Tg muridnya akan dapat ?
Malim , dia menggunakan 50% daripada jumlah minyak dari
Kuantan ke Kuala Lumpur dengan kelajuan yang tetap.
b) Berapakah beza isi padu air kelapa, dalam ml , jumlah asal
a) Berapa isipadu, dalam L, minyak petrol yang digunakan dari dan jumlah sebenar setiap murid dapat?
Kuantan ke Tg Malim ?

b) Berapakah jarak dari Kuala Lumpur ke Tg Malim? c) Pada hari kedua Cikgu Alisa membawa jumlah yang sama,
tetapi jumlah murid melebihi 50% pada hari pertama. Apakah
c) Jika harga minyak seliter RM2.15, hitung keseluruhan jumlah yang patut Cikgu Alisa buat supaya semua murid mendapat
harga minyak perjalanan Azim dari Kuantan ke Tanjung Malim jumlah air kelapa yang sama.
melalui Kuala Lumpur

d) Azim mempunyai bajet RM 50 untuk pulang dari Tanjung


Malim ke Kuala Lumpur. Adakah bajet dia mencukupi untuk
mengisi minyak ke Kuala Lumpur. Berapa jauhkah, lagi dalam km,
dia mampu pergi?

72
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 8: RUANG
(Chapter 8: Space)

8.1 Sudut
Halaman Buku Teks 133 -140

Lukiskan Poligon dibawah.


OKTAGON PENTAGON SEGI EMPAT TEPAT
1 2 3

SEGI TIGA BERSUDUT TEGAK HEPTAGON HEKSAGON


4 5 6

SEGI EMPAT SAMA SEGI TIGA SAMA KAKI SEGI TIGA SAMA SISI
7 8 9

INPUT OUTPUT
1 Which of the following is a polygon? 1 Which of the following is a polygon?
Yang manakah antara berikut adalah poligon? Yang manakah antara berikut adalah poligon?
A C A C

B D B D

Langkah 1 : Kenal pasti ciri-ciri poligon.Poligon adalah suatu


bentuk TERTUTUP disempadani oleh 3 atau lebih GARIS
LURUS

Langkah 2 : Jawapan D

73
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

2 Which of the following is not a polygon? 2 Which of the following is not a polygon?
Yang manakah antara berikut bukan poligon? Yang manakah antara berikut bukan poligon?
A C A C

B D B D

Langkah 1 : Kenal pasti ciri-ciri poligon.Poligon adalah suatu


bentuk TERTUTUP disempadani oleh 3 atau lebih GARIS LURUS

Langkah 2 : Jawapan D
3 Which of the following is true? 3 Which of the following is true?
Yang manakah antara berikut adalah benar? Yang manakah antara berikut adalah benar?
A A polygon with ten sides is a nonagon. A A polygon with five sides is a hexagon.
Sebuah poligon yang mempunyai sepuluh sisi ialah Sebuah poligon yang mempunyai lima sisi
sebuah nonagon. ialah sebuah heksagon.
B A polygon with six sides is a heptagon. B A polygon with seven sides is a hexagon.
Sebuah poligon yang mempunyai enam sisi ialah Sebuah poligon yang mempunyai tujuh sisi
sebuah heptagon. ialah sebuah heksagon.
C A polygon with four sides is a pentagon. C A polygon with eight sides is a heptagon.
Sebuah poligon yang mempunyai empat sisi ialah Sebuah poligon yang mempunyai lapan sisi
sebuah pentagon. ialah sebuah heptagon.
D A polygon with six sides is a hexagon. D A polygon with nine sides is a nonagon.
Sebuah poligon yang mempunyai enam sisi ialah Sebuah poligon yang mempunyai sembilan
sebuah heksagon. sisi ialah sebuah nonagon.
Langkah 1: Kenal pasti ciri-ciri poligon.
Segitiga = 3 Sisi garis lurus bersambung
Segiempat = 4 Sisi garis lurus bersambung
Pentagon = 5 Sisi garis lurus bersambung
Heksagon = 6 Sisi garis lurus bersambung
Heptagon = 7 Sisi garis lurus bersambung
Oktagon = 8 Sisi garis lurus bersambung
Nonagon = 9 Sisi garis lurus bersambung

Langkah 2 : Jawapan D
4 Which of the following is not true? 4 Which of the following is not true?
Yang manakah antara berikut adalah tidak benar? Yang manakah antara berikut adalah tidak benar?
A A polygon with six sides is a hexagon. A A polygon with four sides is a quadrilateral.
Sebuah poligon yang mempunyai enam sisi ialah Sebuah poligon yang mempunyai empat sisi
sebuah heksagon. ialah sebuah sisi empat.
B A polygon with seven sides is an octagon. B A polygon with five sides is a pentagon.
Sebuah poligon yang mempunyai tujuh sisi ialah Sebuah poligon yang mempunyai lima sisi
sebuah oktagon. ialah sebuah pentagon.
C A polygon with ten sides is a decagon. C A polygon with nine sides is a nonagon.
Sebuah poligon yang mempunyai sepuluh sisi Sebuah poligon yang mempunyai sembilan
ialah sebuah dekagon. sisi ialah sebuah nonagon.
D A polygon with five sides is a pentagon. D A polygon with three sides is a quadrilateral.
Sebuah poligon yang mempunyai lima sisi ialah Sebuah poligon yang mempunyai tiga sisi
sebuah pentagon. ialah sebuah sisi empat.
Langkah 1: Kenal pasti ciri-ciri poligon.
Segitiga = 3 Sisi garis lurus bersambung
Segiempat = 4 Sisi garis lurus bersambung
Pentagon = 5 Sisi garis lurus bersambung
Heksagon = 6 Sisi garis lurus bersambung
Heptagon = 7 Sisi garis lurus bersambung
Oktagon = 8 Sisi garis lurus bersambung
Nonagon = 9 Sisi garis lurus bersambung

Langkah 2 : Soalan minta TIDAK BENAR


Langkah 3 : Jawapan B
74
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

5 State whether each of the following diagrams is a 5 State whether each of the following diagrams is a
polygon. polygon.
Nyatakan sama ada setiap rajah yang berikut adalah Nyatakan sama ada setiap rajah yang berikut
poligon. adalah poligon.
(a) (b) (a) (b)

(c)
(c)

Langkah 1 : Kenal pasti ciri-ciri poligon.Poligon adalah suatu


bentuk TERTUTUP disempadani oleh 3 atau lebih GARIS LURUS

Langkah 2 :
Jawapan (a): Ya. Kerana bentuknya tertutup dan ada garis lurus
Jawapan (b): Tidak. Kerana bentuk itu ada lengkung
Jawapan (c): Ya. Kerana bentuknya tertutup dan ada garis lurus
6 Diagram 2 shows a few polygons. 6 Diagram 2 shows a few polygons.
Rajah 2 menunjukkan beberapa poligon. Rajah 2 menunjukkan beberapa poligon.

Diagram 2 Diagram 2
Rajah 2 Rajah 2

Polygon Number of sides Name of polygon Polygon Number of sides Name of polygon
Poligon Bilangan sisi Nama poligon Poligon Bilangan sisi Nama poligon
(a) (a)
(b) (b)
(c) (c)
Langkah 1: Kenal pasti ciri-ciri poligon.
Segitiga = 3 Sisi garis lurus bersambung
Segiempat = 4 Sisi garis lurus bersambung
Pentagon = 5 Sisi garis lurus bersambung
Heksagon = 6 Sisi garis lurus bersambung
Heptagon = 7 Sisi garis lurus bersambung
Oktagon = 8 Sisi garis lurus bersambung
Nonagon = 9 Sisi garis lurus bersambung

Langkah 2 :
Polygon Number of sides Name of polygon
Poligon Bilangan sisi Nama poligon
triangle
(a) 3
segi tiga
hexagon
(b) 6
heksagon
heptagon
(c) 7
heptagon

7 Name each of the following polygons. 7 Name each of the following polygons.
Namakan setiap poligon yang berikut. Namakan setiap poligon yang berikut.
75
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

(a) (b) (a) (b)

(c) (c)

Langkah 1: Kenal pasti ciri-ciri poligon.


Segitiga = 3 Sisi garis lurus bersambung
Segiempat = 4 Sisi garis lurus bersambung
Pentagon = 5 Sisi garis lurus bersambung
Heksagon = 6 Sisi garis lurus bersambung
Heptagon = 7 Sisi garis lurus bersambung
Oktagon = 8 Sisi garis lurus bersambung
Nonagon = 9 Sisi garis lurus bersambung (Sek Men)

Langkah 2 :
Jawapan (a) : Heptagon
Jawapan (b) : Oktagon
Jawapan (c) : Heksagon
8 Sketch a hexagon. 8 Sketch an octagon.
Lakarkan satu heksagon. Lakarkan satu oktagon.
Langkah 1 : Kenal pasti ciri-ciri polygon jenis Heksagon iaitu
Mempunyai 6 Sisi garis lurus bersambung

Langkah 2 :
9 Diagram 5 shows a polygon. 9 Diagram 5 shows a polygon.
Rajah 5 menunjukkan satu poligon. Rajah 5 menunjukkan satu poligon.

(a) What is the name of the polygon?


Apakah nama poligon tersebut?
(b) State (a) What is the name of the polygon?
Nyatakan Apakah nama poligon tersebut?
(i) the number of sides, (b) State
bilangan sisi, Nyatakan
(ii) the number of vertices. (i) the number of sides,
bilangan bucu. bilangan sisi,
(c) Determine the number of diagonals. (ii) the number of vertices.
Tentukan bilangan pepenjuru. bilangan bucu.
(a) Segi empat sama (c) Determine the number of diagonals.
(b) (i) 4 Tentukan bilangan pepenjuru.
(ii) 4
(c) 2
10 Draw a polygon with the shape of an arrow that consists Cadangan Jawapan :
of 7 sides.
Lukiskan sebuah poligon yang berbentuk anak panah
dan mempunyai 7 sisi.

76
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

8.2: Bentuk Dua Dimensi Halaman Buku Teks: 141 - 145

INPUT OUTPUT
11 Diagram 1 shows a composite 2-D shape. 11 Diagram 1 shows a composite 2-D shape.

What is the perimeter of the diagram? What is the perimeter of the diagram?
Berapakah perimeter rajah itu? Berapakah perimeter rajah itu?
A 25 cm C 35 cm
Kata kunci: Perimeter = Hasil tambah sisi luar B 30 cm D 125 cm
Langkah 1: Diberi nilai setiap sisi adalah sama, maka Jawapan :
perimeter gambrajah di atas = 6 sisi x 3 cm = 18 cm.
12 Diagram 2 shows a composite 2-D shape. 12 Diagram 2 shows a composite 2-D shape.

What is the perimeter of the diagram? What is the perimeter of the diagram?
Berapakah perimeter rajah itu? Berapakah perimeter rajah itu?
A 15 cm C 30 cm
Kata kunci: Perimeter = Hasil tambah sisi luar
Langkah 1: Hitung perimeter rajah B 19 cm D 35 cm
= 4 + 3 + 9 + 4 +9 + 3 = 32 cm. Jawapan :

13 Diagram 3 shows a composite 2-D shape. 13 Diagram 3 shows a composite 2-D shape

The perimeter of the diagram is 48 cm. What is the length of The perimeter of the diagram is 48 cm. What is the
BC? length of PQ?
Perimeter rajah ini ialah 48 cm. Berapakah panjang BC? Perimeter rajah ini ialah 48 cm. Berapakah panjang
PQ?
Kata kunci: Perimeter = Hasil tambah sisi luar A 8 cm C 10 cm
Langkah 1: Diberi perimeter=48 cm, dan terdapat 3 sisi B 9 cm D 11 cm
yang mempunyai panjang sama dgn panjang BC,
Jawapan :
Perimeter = Jumlah sisi luar sesuatu bentuk
48= 9 + 9 + 9 + 9 + 2BC
= 36 + 2BC
48 36 = 2BC
12 = 2BC
6 = BC.
14 Diagram 4 shows a composite 2-D shape. 14 Diagram 4 shows a composite 2-D shape.

The perimeter of the diagram is 58 cm. Calculate the value of y. The perimeter of the diagram is 52 cm. Calculate the
Perimeter rajah ini ialah 58 cm. Hitung nilai y. value of y.
Perimeter rajah ini ialah 52 cm. Hitung nilai y.
Kata kunci: Perimeter = Hasil tambah sisi luar Langkah 1:
Diberi perimeter=58 cm maka nilai y ialah A 5 cm C 7 cm
58 = 11 +9 + y + 3 + 11 + 9 + 3 B 6 cm D 8 cm
= 46 + y Jawapan :
y = 58 46
= 12.

77
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

15 Diagram 5 shows a composite 2-D shape. 15 Diagram 5 shows a composite 2-D shape.

Find the area of the composite 2-D shape. Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini. Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
A 114 cm2 C 432 cm2
2
Kata kunci: Luas = panjang x lebar B 378 cm D 441 cm2
1 Jawapan :
Luas segitiga = x panjang x lebar
2
1
Langkah 1: Luas Gambarajah= 3 (6 x 8) cm2 + 2 ( x8x6)
2
=144 cm2 + 48 cm2
= 192 cm2.

16 Diagram 6 shows a composite 2-D shape. 16 Diagram 6 shows a composite 2-D shape

Find the area of the composite 2-D shape. Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini. Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
A 26 cm2 C 34 cm2
2
B 30 cm D 60 cm2
Kata kunci: Luas = panjang x lebar Jawapan :
1
Luas segitiga = x panjang x lebar
2
Langkah 1: Luas gambarajah
1
Langkah 2: = 2 (6 x 8) cm2 + ( x 8 x 6 ) cm2
2
Langkah 3: = 96 cm2 + 24 cm2
Langkah 4: = 120 cm2.

17 Diagram 7 shows a composite 2-D shape. 17 Diagram 7 shows a composite 2-D shape.
Rajah 7 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D. Rajah 7 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D.

Find the area of the composite 2-D shape.


Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
Kata kunci: Luas = panjang x lebar
A 244 cm C 264 cm
1 B 254 cm D 284 cm
Luas segitiga = x panjang x lebar
2 Jawapan :
Langkah 1: Luas Gambarajah
1
= (5 x 14) m2 + (12 x 5) m2 + ( x 10 x 10 ) m2
2
Langkah 2: = 70 m2 + 60 m2 + 50 m2
Langkah 3: = 180 m2.

78
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

8.3: Bentuk Tiga Dimensi

INPUT OUTPUT
21 Diagram 11 consists of two cuboids. 21 Diagram 11 consists of two cuboids.
Rajah 11 terdiri daripada dua kuboid. Rajah 11 terdiri daripada dua kuboid.

What is the volume of the diagram? What is the volume of the diagram?
Berapakah isi padu rajah itu? Berapakah isi padu rajah itu?
A 16 m3 C 404 m3
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi B 396 m 3
D 412 m3
Langkah 1: Cari isipadu kuboid pertama dengan
Jawapan :
menggunakan formula
Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
= 9 x 10 x 8
= 720 m3
Langkah 2: Cari isipadu kuboid kedua pula
Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
= 2 x 10 x 5
= 100 m3
Langkah 3: Jumlah isipadu kedua-dua kuboid
= 720 m3 + 100 m3 = 820 m3.

22 Diagram 12 consists of two cuboids. 22 Diagram 12 consists of two cuboids.


Rajah 12 terdiri daripada dua kuboid. Rajah 12 terdiri daripada dua kuboid.

If the total volume of the diagram is 375 m3, find the value of If the total volume of the diagram is 567 m3, find the
p. value of p.
Jika isi padu rajah ialah 375 m3, hitung nilai p. Jika isi padu rajah ialah 567 m3, hitung nilai p.
A 13 m C 15 m
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Diberi isipadu rajah = 375 m3, maka nilai p ialah B 14 m D 16 m
375 = (10 + 5) x p x 5 Jawapan :
Langkah 2: = 15 x p x 5
Langkah 3: = 75 x p
375
Langkah 4: =p
75
P = 5. Jawapan A
23 Diagram 13 consists of two cuboids. 23 Diagram 13 consists of two cuboids.
Rajah 13 terdiri daripada dua kuboid. Rajah 13 terdiri daripada dua kuboid.

If the total volume of the diagram is 1 068 m3, find the value
of h.
If the total volume of the diagram is 462 cm3, find the
Jika isi padu rajah ialah 1 068 m3, hitung nilai h.
value of p.
Jika isi padu rajah ialah 462 cm3, hitung nilai p.
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
A 6 cm C 8 cm
Langkah 1: Cari isipadu kuboid pertama
= 12 x 5 x 9 = 540 m3. B 7 cm D 9 cm
Langkah 2: Diberi jumlah isipadu kedua-dua kuboid ialah Jawapan :
1 068 m3, maka nilai h ialah
1068 = 540 + (11 x 8 x h)

79
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

= 540 + 88h
88h= 1068 540
= 528
528
h=
88
= 6.

24 Diagram 14 consists of three cuboids. 24 Diagram 14 consists of three cuboids.


Rajah 14 terdiri daripada tiga kuboid. Rajah 14 terdiri daripada tiga kuboid.

The volume of the diagram is 2 030 cm3. Find the value of x. The volume of the diagram is 2 340 m3. Find the value
Isi padu rajah ini ialah 2 030 cm3. Berapakah nilai x? of p.
Isi padu rajah ini ialah 2 340 m3. Berapakah nilai p?
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi A 9m C 11 m
Langkah 1: Diberi panjang bagi ketiga-tiga kuboid adalah B 10 m D 12 m
sama, maka panjang setiap kuboid = 153 = 5 Jawapan :
Langkah 2: Cari isipadu dua kuboid
= (5 x 14 x 5) + (5 x 14 x 15)
=350 + 1050
=1400 c m3

Langkah 2: Isipadu kuboid ketiga ialah


= 2030 -1400=630 cm3

Langkah 3: Maka nilai x ialah


630 = 5 x 14 x (15-x)
= 70 x (15-x)
15-x=63070
=9
15-9= x
6= x.

25 Diagram 15 shows container A and container B. 25 Diagram 15 shows container P and container Q.

A bucket of sand was poured equally into these containers. A bucket of sand was poured equally into these
Find the value of p. containers. Find the value of w.
Satu baldi pasir dituangkan ke dalam kedua-dua bekas ini Satu baldi pasir dituangkan ke dalam kedua-dua bekas
secara sama rata. Hitung nilai p. ini secara sama rata. Hitung nilai w.
A 1 cm C 3 cm
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi B 2 cm D 4 cm
Langkah 1: Diberi, Jawapan :
isipadu kuboid A = Isipadu kuboid B
11 x 11 x 11 = 11 x 11 x p
1331 = 121p
1331
=p
121
11 = p.

80
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT (Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Bahagian ini,merupakan contoh Soalan kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan
KBAT ini bertujuan untuk membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan bagi
menyelesaikan masalah,membuat keputusan,berinovasi seta berupaya mencipta sesuatu. Soalan ini wajar DIKAJI serta di dilakukan
secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM

KBAT 1 KBAT 2
1 Encik Azman runs around the rectangular school field for 2 2 Mr Lee runs around the rectangular school field for 3 laps.
laps. The total distance he has run is 0.56 km. Suggest the The total distance he has run is 0.78 km. Suggest the
possible length and the breadth of the school field. possible length and the breadth of the school field.
Encik Azman lari mengelilingi padang sekolah yang Mr Lee lari mengelilingi padang sekolah yang berbentuk
berbentuk segi empat tepat sebanyak 2 kali. Jumlah jarak segi empat tepat sebanyak 3 kali. Jumlah jarak yang
yang dilaluinya ialah 0.56 km. Cadangkan panjang dan lebar dilaluinya ialah 0.78 km. Cadangkan panjang dan lebar
yang mungkin untuk padang sekolah itu. yang mungkin untuk padang sekolah itu.

KBAT 3 (TIMSS / PISA) KBAT 4


The perimeter and the length of rectangle are 20 cm and 6 cm
respectively.The area of the rectangle is ?

Perimeter dan Panjang bagi satu segi empat tepat masing-


masing ialah 20cm dan 6cm.Luas segi empat tepat ialah?

81
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 9: KOORDINAT
(Chapter 9: Coordinate)
Halaman Buku Teks 157 158
INPUT OUTPUT
1. Isikan tempat kosong dengan paksi mengufuk atau paksi 1. Isikan tempat kosong dengan paksi mengufuk atau paksi
mencancang mencancang

a)

b)

Bahagian B: Menamakan objek berdsarkan kedudukan pada paksi mengufuk dan paksi mencancang diatas Kertas
berpetak
INPUT OUTPUT
2. Isikan tempat kosong dengan paksi mengufuk atau paksi 2. Isikan tempat kosong dengan paksi mengufuk atau paksi
mencancang mencancang

12 E 12
11 11
D
10 10
D E
9 9
G
8 8
F
7 7
6 6
5 5
C
4 4
A C B
3 3
A F
2 2
B
1 1
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

a) Titik A terletak __1___ petak dari paksi mengufuk dan a) Titik A terletak _____ petak dari paksi mengufuk dan ____
__2__ petak dari paksi mencancang. petak dari paksi mencancang.
Koordinatnya adalah : __( 1 , 2 )_ Koordinatnya adalah : ___
b) Titik B terletak __8___ petak dari paksi mengufuk dan b) Titik G terletak _____ petak dari paksi mengufuk dan ____
__1__ petak dari paksi mencancang. petak dari paksi mencancang.
Koordinatnya adalah : __( 8 , 1)_ Koordinatnya adalah : ___
c) Titik C terletak __4___ petak dari paksi mengufuk dan c) Titik F terletak _____ petak dari paksi mengufuk dan ____
__4__ petak dari paksi mencancang. petak dari paksi mencancang.
Koordinatnya adalah : __( 4 , 4 )_ Koordinatnya adalah : ___
d) Titik B terletak _____ petak dari paksi mengufuk dan ____
d) Titik D terletak __2___ petak dari paksi mengufuk dan
petak dari paksi mencancang.
__9__ petak dari paksi mencancang.
Koordinatnya adalah : ___
Koordinatnya adalah : __( 2 , 9 )_
e) Titik C terletak _____ petak dari paksi mengufuk dan ____
e) Titik E terletak __5___ petak dari paksi mengufuk dan petak dari paksi mencancang.
__12__ petak dari paksi mencancang. Koordinatnya adalah : ___
f) Titik E terletak _____ petak dari paksi mengufuk dan ____
Koordinatnya adalah : __( 5 , 12 )_ petak dari paksi mencancang.
Koordinatnya adalah : ___

82
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

INPUT OUTPUT
1 Rajah di bawah menunjukkan graf koordinat. 1 Rajah di bawah menunjukkan graf koordinat.

Apakah nama bahagian yang berlebel M? Apakah nama bahagian yang berlebel N?
A Paksi x C Asalan A Paksi x C Asalan
B Paksi y D Titik B Paksi y D Titik

Langkah 1 : M ialah garisan menegak = paksi Y


Jawapan : B
2 Garisan mengufuk bagi satu graf koordinat dipanggil 2 Garisan mencancang bagi satu graf koordinat dipanggil
A Paksi x C Asalan A Paksi x C Asalan
B Paksi y D Titik B Paksi y D Titik

Langkah 1 : Garisan mengufuk = paksi X


Jawapan : A
3 Rajah di bawah menunjukkan graf koordinat 3 Rajah di bawah menunjukkan graf koordinat

Koordinat bagi titik P ialah Koordinat bagi titik Q ialah


A (1, 2) C (2, 2) A (2, 2) C (2, 4)
B (2, 1) D (1, 1) B (4, 4) D (4, 2)

Langkah 1 : Kira dari koordinat asalan (0,0)


Kanan 2 ; Atas 1
Koordinat (2,1)
Jawapan : B
4 Rajah di bawah menunjukkan graf koordinat 4 Rajah di bawah menunjukkan graf koordinat

Titik yang berkedudukan empat unit panjang dan dua unit Titik yang berkedudukan satu unit panjang dan tiga unit
tinggi ialah tinggi ialah
A K C M A K C M
B L D N B L D N

Langkah 1 : 4 unit panjang Kanan 4 ;


2 unit tinggi Atas 2 [titik K]
Jawapan : A
5 Koordinat (5, 6) bermaksud 5 Koordinat (3, 9) bermaksud
A Lima unit ke kanan dan enam unit ke atas A Tiga unit ke kiri dan sembilan unit ke bawah
B Lima unit ke atas dan enam unit ke kanan B Tiga unit ke atas dan sembilan unit ke kanan
C Lima unit ke kiri dan enam unit ke atas C Tiga unit ke kanan dan sembilan unit ke atas
D Lima unit ke kiri dan enam unit ke bawah D Tiga unit ke bawah dan sembilan unit ke kanan
Jawapan : A

83
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

6 Rajah di bawah menunjukkan graf koordinat 6 Rajah di bawah menunjukkan graf koordinat

Titik yang berkoordinat (2, 1) ialah Titik yang berkoordinat (1, 4) ialah
A A C C A A C C
B B D D B B D D

Langkah 1 : (2,1), dari titik asalan (0,0)


Kanan 2 ; Atas 1
Jawapan : C

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT (Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Bahagian ini,merupakan contoh Soalan kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan
KBAT ini bertujuan untuk membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan bagi
menyelesaikan masalah,membuat keputusan,berinovasi seta berupaya mencipta sesuatu. Soalan ini wajar DIKAJI serta di dilakukan
secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 1 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 2
Rajah di bawah menunjukkan dua buah segi empat tepat yang Rajah menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak A dengan
dilukis oleh Julie. koordinat bucu-bucu ialah (1, 1), (3, 1),(3, 3). Lukis sebuah segi
tiga bersudut tegak yang lain dengan menggunakan mana-mana
dua koordinat daripada segi tiga A sebagai bucu bentuk itu.
Nyatakan koordinat bagi segi tiga yang dibentuk itu.

Simbol diletak di salah satu penjuru dan koordinatnya ialah


(3, 5). Dia diminta melukis 5 buah segi empat tepat lagi.
i. Nyatakan koordinat simbol yang terakhir
ii. Adakah (40, 3) merupakan salah satu koordinat simbol
? Terangkan .

84
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 10: NISBAH DAN KADARAN


(Chapter 10: Rates & Ratio)
Halaman Buku Teks 157 - 158
INPUT OUTPUT
1 Nisbah enam kepada lapan.Tuliskan dalam bentuk a : b 1 Nisbah dua belas kepada tujuh .Tuliskan dalam
a a
atau bentuk a : b atau
b b
a Ratio of twelve to seven. Write in the form of a: b
Ratio six to eight. Write in the form of a: b or
b a
or
b
Jawapan :
Langkah 1 : 6 : 8 Jawapan :

2 Nisbah satu kepada lima.Tuliskan dalam bentuk a : b 2 Nisbah sebelas kepada sepuluh .Tuliskan dalam
a a
atau bentuk a : b atau
b b
a a
Ratio one to five. Write in the form of a: b or Ratio eleven to ten . Write in the form of a: b or
b b

Jawapan : Jawapan :
Langkah 1 : 1 : 5
3 Nisbah dua kepada tiga.Tuliskan dalam bentuk a : b atau 3 Nisbah lima belas kepada lapan .Tuliskan dalam
a a
bentuk a : b atau
b b
a The ratio of fifteen to eight. Write in the form of a:
Ratio two to three . Write in the form of a: b or
b a
b or
b
Jawapan :
Langkah 1 : 2 : 3
Jawapan :

4 Nisbah empat kepada satu.Tuliskan dalam bentuk a : b 4 Nisbah enam kepada tiga .Tuliskan dalam bentuk
a a
atau a : b atau
b b
a a
Ratio four to one. Write in the form of a: b or Ratio six to three. Write in the form of a: b or
b b
Jawapan : Jawapan :
Langkah 1 : 4 : 1
5 Nisbah tujuh kepada tiga.Tuliskan dalam bentuk a : b 5 Nisbah sembilan kepada satu.Tuliskan dalam
a a
atau bentuk a : b atau
b b
Jawapan : Jawapan :
Langkah 1 : 7 : 3
6 3 : 2.Tuliskan dalam bentuk perkataan 6 5 : 6.Tuliskan dalam bentuk perkataan
3 : 2.Write down in words 5 : 6.Write down in words

Jawapan : Jawapan :
Langkah 1 : Nisbah tiga kepada dua
7 1 : 11.Tuliskan dalam bentuk perkataan 7 9 : 8.Tuliskan dalam bentuk perkataan
1 : 11. Write down in words 9 : 8. Write down in words

Jawapan : Jawapan :
Langkah 1 : Nisbah tiga kepada dua
8 7 : 6.Tuliskan dalam bentuk perkataan 8 14 : 12.Tuliskan dalam bentuk perkataan
7 : 6. Write down in words 14: 12 Write down in words

Jawapan : Jawapan :
Langkah 1 : Nisbah tiga kepada dua

85
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

9 8 : 12.Tuliskan dalam bentuk perkataan 9 4: 10.Tuliskan dalam bentuk perkataan


8:12.Write down in words 4:10.Write down in words

Jawapan : Jawapan :
Langkah 1 : Nisbah tiga kepada dua
10 3 : 5.Tuliskan dalam bentuk perkataan 10 17 : 5.Tuliskan dalam bentuk perkataan
3 : 5.Write down in words 17 : 5.Write down in words

Langkah 1 : Nisbah tiga kepada dua


11 Tuliskan nisbah perbandingan kuantiti bagi Setiap yang 11 Tuliskan nisbah perbandingan kuantiti bagi Setiap
berikut : yang berikut :
Write the ratio of the quantity for each of the following: Write the ratio of the quantity for each of the
following

9 Liter 7000 ml
600 g 1kg 500 g
(a) Isipadu cat Nippont Paint kepada Cat Dulux.
(a) The volume of Nippont Paint to the Dulux paint.
(b) Isipadu Cat Dulux kepada jumlah isipadu Cat (a) Jumlah jisim tepung kepada jisim tepung beras.
(b)The volume of Dulux paint to the total volume of (a) The total mass of rice flour to flour.
paint (b) Jisim tepung gandum kepada jisim tepung beras.
Jawapan : (b) The mass of wheat flour to rice flour
(a) Langkah 1 = 7000 ml 1000 = 7 Liter
Langkah 2 = Cat Nippont Paint : Cat Dulux
Jawapan :
Langkah 3 = 9 : 7

(b) Langkah 1 = Jumlah Semua cat = 9 + 7 => 16 Liter


Langkah 2 = Cat Dulux : Jumlah Semua Cat
Langkah 3 = 7 : 16
12 Terdapat 5 pelajar lelaki dan 8 pelajar Perempuan di 12 Terdapat 10 pelajar lelaki dan 7 pelajar Perempuan
sebuah Sekolah. di sebuah tadika
There are 10 male students and 7 female students
(a) Apakah nisbah bilangan pelajar perempuan kepada at a kinegarden.
bilangan pelajar lelaki? (a) Apakah nisbah bilangan pelajar perempuan
(b) Apakah nisbah bilangan pelajar lelaki kepada kepada bilangan pelajar lelaki?
bilangan pelajar Perempuan. (b) Apakah nisbah bilangan pelajar lelaki kepada
(c) Apakah nisbah bilangan pelajar Perempuan kepada bilangan pelajar Perempuan.
keseluruhannya. (c) Apakah nisbah bilangan pelajar Perempuan
(d) Apakah nisbah bilangan pelajar lelaki kepada kepada keseluruhannya.
keseluruhannya? (d) Apakah nisbah bilangan pelajar lelaki kepada
(e) Apakah nisbah keseluruhan kepada bilangan pelajar keseluruhannya?
perempuan (e) Apakah nisbah keseluruhan kepada bilangan
(f) Apakah nisbah Keseluruhan kepada bilangan pelajar pelajar perempuan
lelaki? (f) Apakah nisbah Keseluruhan kepada bilangan
pelajar lelaki?
There are 5 male students and 8 female students at a There are 5 male students and 8 female students at
school. a school.
(a)What is the ratio of female students to male students? (a)What is the ratio of female students to male
(b) What is the ratio of male students to the number of students?
female students. (b) What is the ratio of male students to the
(c) What is the ratio of female students to the total number of female students.
students? (c) What is the ratio of female students to the total
(d) What is the ratio of male students to the total students?
students? (d) What is the ratio of male students to the total
(e )What is the ratio of the total students to female students?
students (e )What is the ratio of the total students to female
(f) What is the ratio of the total students to the number students
of boys (f) What is the ratio of the total students to the
number of boys
86
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Jawapan : Jawapan :
(a) langkah 1= pelajar perempuan=>8
Pelajar lelaki =>5
langkah 2= pelajar perempuan: pelajar lelaki
langkah 3= 8:5
(b)langkah 1= pelajar lelaki : pelajar perempuan
langkah 2= 5:8
(c) langkah 1=keseluruhan= perempuan+ lelaki
= 5+8 = 13
langkah 2= pelajar perempuan: keseluruhan pelajar
langkah 3= 8:13
(d)langkah 1= pelajar lelaki: keseluruhan pelajar
langkah 2= 5:13
(e) langkah 1= keseluruhan pelajar : pelajar perempuan
langkah 2= 13:8
(f) langkah 1= keseluruhan pelajar : pelajar lelaki
langkah 2= 13:5
13 Ternakan lembu Encik Luqman baru melahirkan 9 ekor 13 Ternakan kambing Encik Faruq baru melahirkan
anak.2 ekor anak daripada lembu itu adalah jantan dan 13 ekor anak. 5 ekor anak daripada kambing itu
selebihnya betina. adalah jantan dan selebihnya betina.
Mr. Luqman new cattle produce nine calves. 2 calves Mr. Faruq new cattle produce nine calves. 2 calves
from cows were male and the rest female. from cows were male and the rest female.

(a) Apakah nisbah anak lembu betina kepada anak lembu (a) Apakah nisbah anak kambing betina kepada
jantan? anak lembu jantan?
(a) What is the ratio of a female calves to the male (a) What is the ratio of a female goatling to the
calves? male goatling?
(b) Apakah nisbah anak lembu jantan kepada anak lembu (b) Apakah nisbah anak kambing jantan kepada
betina? anak lembu betina?
(b) What is the ratio of a male calves to the female (b) What is the ratio of a male goatling to the
calves? female goatling?
(c) Apakah nisbah anak lembu jantan kepada (c) Apakah nisbah anak kambing jantan kepada
keseluruhannya? keseluruhannya?
(c) What is the ratio of a male calves to the total calves? (c) What is the ratio of a male goatling to the total
(d) Apakah nisbah anak lembu betina kepada goatling?
keseluruhannya? (d) Apakah nisbah anakkambing betina kepada
(d) What is the ratio of a female calves to the total keseluruhannya?
calves? (d) What is the ratio of a female goatling to the
(e) Apakah nisbah keseluruhan kepada anak lembu total goatling?
betina? (e) Apakah nisbah keseluruhan kepada anak lembu
(e) What is the ratio of a total calves to the female betina?
calves? (e) What is the ratio of a total goatling to the
(f) Apakah nisbah keseluruhan kepada anak lembu female goatling?
jantan?. (f) Apakah nisbah keseluruhan kepada anak lembu
(f) What is the ratio of a total calves to the male calves? jantan?.
(f) What is the ratio of a total goatling to the male
Jawapan : goatling?
(a) langkah 1= anak lembu jantan=> 2
anak lembu betina => 9-2=7
langkah 2= anak lembu betina: anak lembu jantan Jawapan :
langkah 3= 7:2
(b)langkah 1= anak lembu jantan: anak lembu betina
langkah 2= 2:7
(c) langkah 1= keseluruhan=> 9
langkah 2= anak lembu jantan : keseluruhan
langkah 3= 2:9
(d)langkah 1= anak lembu betina : keseluruhan
langkah 2= 7:9
(e) langkah 1= keseluruhan : anak lembu betina
langkah 2= 9:7
(f) langkah 1= keseluruhan : anak lembu jantan
langkah 2= 9:2

87
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

14 Satu berbanding lima bermaksud 14 Satu berbanding lapan bermaksud


one to five'means one to eight'means
A 1:5 C 1:5 A 8:1 C 1:8
B 5:1 D 5:1 B 1:8 D 8:1

Jawapan : C
15 4 : 12 dalam nilai terkecil adalah 15 3 : 21 dalam nilai terkecil adalah
4 : 12 in the smallest value is 3 :21 in the smallest value is
A 1:2 C 1:4 A 1:4 C 1:6
B 1:3 D 1:5 B 1:5 D 1:7
Langkah 1 : 4 dan 12 boleh dibahagi 4
44=1
1: 3
12 4 = 3
Jawapan : B
16 3 : 3 000 16 21 : 2 100
A 1 : 10 C 1 : 1 000 A 1 : 10 C 1 : 1 000
B 1 : 100 D 1 : 10 000 B 1 : 100 D 1 : 10 000
Langkah 1 : Nisbah terkecil
33=1
3 000 3 = 1 000 1: 1 000
Jawapan : C
17 Sakinah mencampurkan secawan air dengan dua cawan 17 Dahlia mencampurkan tiga cawan air dengan enam
tepung gandum untuk membuat lempeng, oleh itu cawan tepung gandum untuk membuat lempeng, oleh
nisbah air berbanding tepung adalah itu nisbah air berbanding tepung adalah
Sakinah mixing a cup of water with two cups of flour to Dahlia mix three cups of water with six cups flour to
make pancakes, therefore, the ratio water over the make pancakes, therefore, the ratio water over the
flour is flour is
A 1:2 C 1:4 A 1:2 C 1:6
B 1:3 D 1:5 B 1:3 D 1:7
Langkah 1 :
Air 1 ; Tepung 2
Air : Tepung
1: 2 Jawapan : A
18 Guli biru dan guli ungu dicampurkan di dalam sebuah 18 Guli kuning dan guli merah dicampurkan di dalam
kotak dengan nisbah 4 : 5. Jika terdapat 1 200 biji guli sebuah kotak dengan nisbah 3 : 7. Jika terdapat 240 biji
biru, berapakah jumlah guli ungu? guli kuning, berapakah jumlah guli merah?
Blue and purple marbles mixed in a box with a ratio of Yellow and red marbles mixed in a box with a ratio of
4: 5. If there is a 1200 blue marbles, how many purple 3: 7. If there are 240 marbles yellow, the number of red
marbles? marbles?
A 1 300 C 1 500
B 1 400 D 1 600 A 480 C 560
Langkah 1 : B 560 D 400
Biru : Ungu
4:5
1 200 : ?
Langkah 2 :
4 1200 biji
1 1200 4 = 300
Langkah 3 :
5 300 5 = 1 500 biji
Jawapan : C
19 Antara yang berikut, yang manakah nilainya sama 19 Antara yang berikut, yang manakah nilainya sama
dengan dengan
Which of the following is equal to
Which of the following is equal to
A 1:1 C 2:1
B 1:2 D 2:2 A 1:3 C 3:1
B 1:1 D 3:3
Jawapan : C

88
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

20 Rajah berikut menunjukkan perkakas elektrik yang 20 Rajah berikut menunjukkan perkakas elektrik yang
disimpan di sebuah kedai perkakas elektrik. disimpan di sebuah kedai perkakas elektrik.
The following figure shows the electrical appliance The following figure shows the electrical appliance that
that is stored in an electric appliance store. is stored in an electric appliance store.

Apakah nisbah cerek elektrik terhadap peti sejuk? Apakah nisbah televisyen terhadap peti sejuk?
What is ratio the electric kettle on fridge? What is the ratio of television on the refrigerator?
A 1:1 C 1:3 A 1:1 C 1:3
B 1:2 D 1:4 B 1:2 D 1:4
Langkah 1 : Bilangan
Cerek 2
Peti Sejuk 6
Langkah 2 : Nisbah
Cerek : Peti Sejuk
2:6
Langkah 3 : Nisbah terkecil
1:3
Jawapan : C

INPUT OUTPUT
21 Tuliskan 16 : 64 dalam nilai terkecil 21 Tuliskan 21 : 189 dalam nilai terkecil
Write down the 16: 64 in the the smallest Write down the 21 : 189 in the the smallest
Answer / Jawapan : Answer / Jawapan :
Langkah 1 : 16 dan 64 boleh dibahagi 16
16 16 = 1 1: 4
64 16 = 4
Jawapan 1 : 4

22 Tukarkan dua berbanding lapan dalam bentuk nisbah 22 Tukarkan empat berbanding tiga puluh enam dalam
terkecil bentuk nisbah terkecil
Convert 'two over eight' in the form of ratio the Convert 'four over thirty-six' in the form of ratio the
smallest smallest
Answer / Jawapan :
Langkah 1 : dua berbanding lapan 2 : 8 Answer / Jawapan :
Langkah 2 : Nisbah terkecil
2 dan 8 boleh dibahagi 2
22=1 1: 4
82=4
Jawapan 1 : 4

23 Di dalam sebuah kelas, terdapat 42 orang murid. 14 23 Di dalam sebuah kelas, terdapat 36 orang murid. 9
orang daripadanya adalah murid lelaki. Apakah nisbah orang daripadanya adalah murid lelaki. Apakah nisbah
murid lelaki berbanding murid perempuan? murid lelaki berbanding murid perempuan?
In a class, there are 42 students. 14 of them are boys. In a class, there are 36 students. 9 of them are boys.
What is What is the ratio of boys over girls?
the ratio of boys over girls?
Answer / Jawapan : Answer / Jawapan :
Langkah 1 : Bilangan pelajar Perempuan
42 14 = 28
Langkah 2 : Nisbah
Lelaki : Perempuan
14 : 28
Langkah 3 : Nisbah terkecil
14 dan 28 boleh dibahagi 14
14 14 = 1 1: 2
28 14 = 2
Jawapan 1 : 2
89
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

24 Di dalam sebuah bakul, terdapat 280 biji rambutan dan 24 Di dalam sebuah bakul, terdapat 360 biji rambutan dan 2520
1400 biji buah langsat. Apakah nisbah bilangan buah biji buah langsat. Apakah nisbah bilangan buah rambutan itu
rambutan itu berbanding buah langsat? berbanding buah langsat?
In a basket, there are 280 rambutan fruit and 1400 In a basket, there are 360 rambutan fruit and 2520 langsat
fruit. What is the ratio of rambutan fruit over langsat fruit?
langsat fruit . What is the ratio of rambutan fruit over
langsat fruit? Answer / Jawapan :

Answer / Jawapan :
Langkah 1 : Nisbah
Rambutan : Langsat
280 : 1 400
Langkah 2 : Nisbah terkecil
280 dan 1 400 boleh dibahagi 280
280 280 = 1
1: 50
1 400 280 = 50

Jawapan 1 : 50

25 Seorang tukang jahit telah menyiapkan 35 helai baju 25 Seorang tukang jahit telah menyiapkan 112 helai baju kurung.
kurung. 5 helai daripadanya telah pun dijual. Nyatakan 14 helai daripadanya telah pun dijual. Nyatakan nisbah baju
nisbah baju yang telah dijual berbanding bilangan baju yang telah dijual berbanding bilangan baju asal dalam nilai
asal dalam nilai yang paling kecil. yang paling kecil.
A tailor has prepared a 112 pieces dress. 14 pieces of it have
A tailor has prepared a 35 pieces dress. 5 pieces of it been sold. State the ratio of dress were sold over the total
have been sold. State the ratio of dress were sold over dress in the the smallest value.
the total dress in the the smallest value.
Answer / Jawapan :
Answer / Jawapan :
Langkah 1 : Nisbah
Baju jual : Baju asal
5 : 35
Langkah 2 : Nisbah terkecil
5 dan 35 boleh dibahagi 5
5 5 = 1 1: 50
35 5 = 7

Jawapan 1 : 7
26 Rajah di bawah menunjukkan sebilangan segi empat 26 Rajah di bawah menunjukkan sebilangan segi empat sama.
sama. Apakah nisbah segi empat kelabu berbanding Apakah nisbah segi empat kelabu berbanding segi empat
segi empat putih? Nyatakan dalam nilai terkecil. putih? Nyatakan dalam 90umla terkecil.
The figure below shows the number of squares. What is The figure below shows the number of squares. What is the
ratio of the gray square to the white square? Specify the
the ratio of the gray square to the white square? smallest value.
Specify the smallest value.

Answer / Jawapan : Answer / Jawapan :


Langkah 1 : Nisbah
Segiempat kelabu : Segiempat putih
4 : 12
Langkah 2 : Nisbah terkecil
4 dan 12 boleh dibahagi 4
4 4 = 1 1: 3
12 4 = 3

Jawapan 1 : 3

90
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH, SINGAPORE SILIBUS & KBAT (Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Bahagian ini,merupakan contoh Soalan kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan
KBAT ini bertujuan untuk membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan bagi
menyelesaikan masalah,membuat keputusan,berinovasi seta berupaya mencipta sesuatu. Soalan ini wajar DIKAJI serta di dilakukan
secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 1 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 2
1 Nisbah bilangan buku Matematik kepada buku Sains di 2 Dalam satu tinjauan 270 orang murid, nisbah murid yang
sebuah kedai buku adalah 9: 4. Berapakah bilangan buku menonton televisyen kepada yang bermain permainan
Matematik di kedai buku itu jika kedai itu mempunyai 24 komputer pada suatu hari Sabtu tertentu ialah 11: 7.
buah buku Sains. Berapakah bilangan murid yang bermain permainan
komputer?
SOALAN MIRIP SINGAPORE SILIBUS 3 SOALAN MIRIP SINGAPORE SILIBUS 4
3 Emily mempunyai beberapa manik merah dan manik biru 4 Nisbah duit John kepada duit Henry ialah 3 : 5. Jumlah
dalam nisbah 5 : 2. Dia mempunyai 54 manik merah lebih duit mereka adalah RM144. Selepas John menerima RM6
daripada manik biru. daripada abangnya, berapakah nisbah baru duit John
a) Berapa banyak manik setiap warna yang Emily ada? kepada duit Henry?
b) Jika Emily memberikan 18 manik merah kepada adiknya,
apakah nisbah baru manik merah kepada manik biru?

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 5 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 6
Rajah menunjukkan dua jenama syampu dan tanda harga Rajah menunjukkan jisim bola putih dan bola hitam di atas
promosinya. Encik Sudir mempunyai RM100. Dia ingin penimbang. Shahir ingin meletakkan beberapa biji bola putih
membeli beberapa botol syampu jenama Unik dan Unggul. dan bola hitam itu diatas penimbang yang satu lagi supaya
Berapakah bilangan botol syampu Unik dan syampu Unggul jumlah jisimnya ialah 3 kg. (syarat: setiap jenis warna bola
yang dapat dibelinya tanpa meninggalkan sebarang baki? mestilah melebihi 5 biji)

SOALAN MIRIP SINGAPORE SILIBUS 7 SOALAN MIRIP SINGAPORE SILIBUS 8


Nisbah duit Don dan duit Ahmad ialah 4 : 7. Nisbah duit Don Nisbah bilangan Lelaki kepada Perempuan dalam kelab Catur
dan Sally ialah 2 :1. Jika jumlah duit mereka adalah RM312, ialah 3 : 2. Terdapat 56 lagi pelajar Perempuan menyertai
berapakah duit yang Don ada? kelab itu. Sekarang bilangan pelajar Perempuan 3 kali lebih
The ratio of Dons money to Ahmads money is 4 : 7. The ratio daripada pelajar Lelaki. Berapakah bilangan pelajar Lelaki di
of Dons money to Sallys money is 2 : 1 . If they have RM312 dalam kelab Catur itu?
altogether, how much money does Don have? The ratio of the number of boys to girls in a chess club is 3 :
2 . 56 more girls joined the club. There are now 3 times as
many girls as boys. How many boys are there in the chess
club?

91
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 9 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 10

Resepi Air Detox untuk mengawal selera makan dan Promosi


Promosi
mencantikkan kulit 2 botol
4 botol
RM25
1 gelas air detox RM40
- 6 buah strawberi dihiris

- 2 buah apple dipotong baji

- Beberapa helai daun pudina

- 250 ml Air kosong / Air Mineral Rajah menunjukkan dua jenama sabun dan tanda harga
promosinya.
a) Berapakah harga sebotol sabun dettol dan sabun lifebouy?
a) Apakah nisbah buah strawberi kepada buah apple untuk (dettol RM 10, lifebouy RM 12.5)
membuat air detox? (6:2)

b) Rohaya ingin membuat 3 gelas air detox. Berapakah kuantiti b) Berapakah nisbah botol sabun dettol dan sabun lifebouy
buah strawberi kepada buah apple yang diperlukan?(18:6) mengikut promosi itu?(4:2)

c) Jika air yang digunakan oleh Rohaya kurang separuh dari


resepi apakah nisbah buah strawberi dan buah apple yang c) Jika Encik Sulaiman mempunyai RM 100. Dia ingin
diperlukan (3:1) membeli beberapa sabun dettol dan sabun lifebouy.
Berapakah bilangan sabun jenama dettol dan sabun jenama
d) Pada pendapat anda, apakah kebaikan buah-buahan dalam lifebouy dapat dibeIi tanpa meninggalkan sebarang baki.(5:4)
kehidupan?

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 11 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 12

Wang saku saya


pula adalah tiga
kali ganda
daripada Nur Saya membawa
Wang saku saya
seminggu RM 20
adalah dua kali
seminggu ganda daripada
Nur seminggu

Laman Rumah En Rahman Laman Rumah En Azrul

Rajah menunjukkan sebuah pelan tanah kawasan laman rumah


Encik Rahman dan Encik Azrul. Luas kawasan laman rumah
Encik Rahman ialah 300m2 .Nisbah luas kawasan laman
SALBIA NUR DYNA Encik Rahman kepada Encik Azrul ialah 3:2.

a) Jika Nur menerima wang saku sebanyak RM 40 pada satu a) Berapa luas kawasan laman rumah Encik Azrul?
minggu, berapakah wang saku mingguan Dyna?

b) Sekiranya pada suatu minggu tertentu, wang saku Dyna b) Jika Encik Rahman telah mengunakan separuh daripada
ditambah sebanyak RM 10, berapakah nisbah wang saku Dyna kawasan rumahnya. Berapakah nisbah dua kawasan rumah
kepada wang saku Salbia. mereka?

c) Apakah yang patut dibuat oleh Salbia dan Dyna supaya c) Jika diberi peluang untuk anda memilih diantara pelan
nisbah wang saku Salbia dan dyna dengan Nur adalah sama. rumah En. Rahman atau pelan rumah En. Azrul, manakah
pilihan anda. Berikan sebab jawapan anda.

92
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 11: PENGURUSAN DATA


(Chapter 11: Data Handling)

NOTA
Mentafsir Data: ialah menerangkan sesuatu pekara yang rasional mengenai peristiwa atau pola daripada data
dan graf yang dikumpulkan

Bahagian A: Tafsir Data Halaman Buku Teks: 163 172


INPUT OUTPUT
Mentafsir Data Piktograf
1 Piktograf dibawah menunjukkan jualan minuman kopi di Kedai 1 Piktograf dibawah menunjukkan jualan minuman kopi di
Kopi Hailam. Kedai Alat Tulis Baba
Jualan Pen di Kedai Alat Tulis Baba
Jualan Minuman di Kedai Kopi Hailam.

(a) Apakah tajuk piktograf?


(b) Berapakah nilai perwakilan bagi secawan kopi itu?
(c) Nyatakan jualan kopi pada hari Sabtu?
(d) Jualan pada hari apakah yang paling laris? (a) Apakah tajuk piktograf?
(e) Jualan pada hari apakah yang paling sedikit? (b) Berapakah nilai perwakilan bagi sebatang pen itu?
(f) Apakah julat jualan kopi bagi Kedai kopi Hailam ini? (c) Nyatakan jualan pen pada hari mac ?
(g) Hitung pecahan jualan minuman kopi hari rabu daripada jumlah (d) Jualan pada hari apakah yang paling laris?
keseluruhan pada Minggu itu. (e) Jualan pada hari apakah yang paling sedikit?
(h) Apakah nisbah jualan minuman kopi hari khamis kepada (f) Apakah julat jualan pen bagi Kedai alat tulis Baba
bilangan jualan pada hari Jumaat? ini?
(i) Hitung peratus jualan minuman kopi bagi hari yang jualannya (g) Hitung pecahan jualan pen bulan februari daripada
melebihi 150 cawan kopi daripada keseluruhan jualan pada minggu jumlah keseluruhan pada bulan itu.
itu ? (h) Apakah nisbah jualan pen bulan mac kepada
jawapan: bilangan jualan pada bulan april ?
(a) Jualan Minuman di Kedai Kopi Hailam (i) Hitung peratus jualan pen bagi bulan yang jualannya
(b) 60 cawan melebihi 100 pen daripada keseluruhan jualan pada
(c) 3 gambar x 60 cawan = 180 cawan bulan itu ?
(d) langkah 1: lihat gambar yang paling banyak
= hari ahad
(e) langkah 1: lihat gambar yang paling sikit
= hari khamis
(f) Langkah 1: cari jumlah yang paling tinggi
= 5 x 60cawan =300 cawan
Langkah 2: cari jumlah yang paling sedikit
= 1 x 60cawan =60 cawan
Langkah 3: julat = nilai maksimum nilai minimum
= 300-60
Jawapan: 240 cawan
(g) langkah 1 : jualan rabu : 2 x 60 =120 cawan
Langkah 2: keseluruhan = 14x 60 =840 cawan
Langkah 3: pecahan dan kecilkan
Jawapan :

(h) langkah 1: jualan hari khamis dan jumaat


60:180 dan kecilkan
Jawapan 1:3
(i) langkah 1: kira cawan pada hari yang melebihi 150 cawan 11x
60 =660 cawan
Langkah 2 : Cari peratusan,
Jawapan: 78.57%

93
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Mentafsir Data Carta Palang


2 2

Bilangan kenderaan yang melalui Bilangan kenderaan yang melalui


Jalan Baiduri dalam tempoh 12 jam
Jalan Hanggas dalam tempoh
60 sebulan
bilangan kenderaan

40 180
20 160
0 140

bilangan kenderaan
120
100
Graf palang di atas menunjukkan bilangan kenderaan
80
yang melaui Jalan Baiduri dalam tempoh 12 jam.
60

a) Kenderaan manakah yang paling kerap melalui 40


Jalan Baiduri
b) Hitung jumlah kenderaan yang melalui Jalan 20
Baiduri dalam tempoh 12 jam. 0
c) Hitung pecahan lori daripada jumlah kenderaan
yang melalui jalan Baiduri dalam tempoh 12 jam.
d) Hitung julat bagi kenderaan yang melalui Jalan
Baiduri.
Graf palang di atas menunjukkan bilangan kenderaan
(a) Langkah 1: lihat graf yang paling tinggi kekerapan yang melaui Jalan Hanggas dalam tempoh sebulan
Jawapan: kereta a) Kenderaan manakah yang paling kerap melalui
(b) Langkah 1:Dapatkan bilangan kenderaan bagi Jalan Hanggas
setiap jenis kenderaan Lori=20;Bas=10;Kereta= 50; b) Hitung jumlah kenderaan yang melalui Jalan
motosikal=40 Hanggas dalam tempoh sebulan
Langkah 2: Jumlahkan bilangan kenderaan c) Hitung pecahan bas daripada jumlah kenderaan
yang melalui jalan Hanggas dalam tempoh
Jawapan: Jumlah kenderaan = 120 buah kenderaan sebulan
d) Hitung julat bagi kenderaan yang melalui Jalan
(c)Langkah 1:Tuliskan pecahan Hanggas

Langkah 2:Permudahkan
Jawapan:

(d )Langkah 1:Tentukan jenis kenderaan paling


banyak dan paling sedikit beserta nilainya

Langkah 2: Julat = Nilai maksimum nilai minimum

Jawapan: 40

94
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Mentafsir Data Carta Palang


3 Carta palang di bawah menujukkan jenis sukan kegemaran 3 Carta palang di bawah menujukkan jenis kelab
sekumpulan murid kegemaran sekumpulan murid

Jenis sukan kegemaran sekumpulan murid Jenis kelab kegemaran sekumpulan murid

bola sepak geografi

B.Melayu
tarik tali
sejarah
memanah
matemati
k
ping pong

jenis kelab
jenis sukan

0 10 20 30 40 50 60
0 5 10 15 20 25 30 35 40 bilangan murid
bilangan pelajar

(a) Apakah tajuk carta palang?


(a) Apakah tajuk carta palang? (b) Berapakah bilangan jenis kelab yang terlibat?
(b) Berapakah bilangan jenis sukan yang terlibat? (b) Kelab manakah yang paling diminati
(b) Sukan manakah yang paling diminati (d) Apakah beza bilangan murid yang gemar kelab
(d) Apakah beza bilangan murid yang gemar sukan ping sejarah dengan geografi
pong dengan tarik tali (e) Nyatakan nisbah bilangan murid yang gemar
(e) Nyatakan nisbah bilangan murid yang gemar sukan kelab B. Melayu berbanding dengan kelab
memanah berbanding dengan sukan bola sepak matematik
Jawapan:
(a) Jenis sukan kegemaran sekumpulan murid
(b) langkah 1: kira jenis sukan , 4 jenis sukan
(c) bola sepak
(d) langkah 1: ping pong: 20 orang
: tarik tali : 10 orang
Langkah 2: tolakkan , 20 orang 10 orang
Jawapan : 10 orang
(e) langkah 1: memanah: 15 orang
Bola sepak : 35 orang
Jawapan : 15: 35@ 3:7

Mentafsir Data Carta Pai


4 4
Bilangan penduduk di taman melawati ialah 900 orang. Carta Bilangan pelajar di dalam kelab matematik ialah 150
pai di bawah menunjukkan peratusan penduduk berdasarkan orang. Carta pai di bawah menunjukkan ahli kelab
kaum matematik berdasarkan kaum

penduduk berdasarkan kaum ahli kelab matematik


di taman melawati berdasarkan kaum
lain-lain lain-lain
? cina cina
12%
21% ?%
india india
15% 20%
melayu melayu
50% 44%

95
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

(a)Berapa peratuskan penduduk kaun lain-lain di taman (a) Berapa peratuskan pelajar cina di dalam kelab
melawati matematik tersebut
(b) Hitung bilangan penduduk kaum berikut:
(i) cina (b) Hitung bilangan penduduk kaum berikut:
(ii) lain-lain (i) lain-lain
(ii) india
(c) Cari beza antara bilangan penduduk kaum melayu dan india. (c) Cari beza antara bilangan penduduk kaum melayu dan
(d) Jumlah penduduk bagi kaum melebihi 200 orang. Nyatakan cina
kaum itu (d) Jumlah penduduk bagi kaun melebihi 60 orang.
Nyatakan kaum itu
(a) Langkah 1: kira peratusan keseluruhan
100%-50%-15%-21% =14%
Jawapan: lain-lain, 14%
(b) langkah 1: Kira menggunakan peratusan

(c) Langkah 1: cari jumlah orang kaum melayu dan india

Langkah 2: tolakkan jumlah orang


450- 135
Jawapan: 315 orang
(d) Langkah 1: senaraikan semua jenis kaum
Melayu 450 orang India 135 orang
Cina 189 orang Lain-lain 126 orang
Jawapan : melayu

Bahagian B: Masalah Harian Melibatkan Mod, Min, Median,Julat dan kekerapan


Halaman Buku Teks: 173 - 178
INPUT OUTPUT
Penyelesaian Masalah
1 Terdapat 25 orang murid didalam sebuah kelas.Wang 1 Terdapat 30 orang murid didalam sebuah kelas.Wang
perbelanjaan harian yang diterima oleh 5 orang murid ialah perbelanjaan harian yang diterima oleh 9 orang murid ialah
RM 3 dan seramai 7 orang murid menerima RM4.Bilangan RM 2 dan seramai 3 orang murid menerima RM4.Bilangan
murid yang menerima RM5 ialah 2 kali bilangan murid murid yang menerima RM5 ialah 2 kali bilangan murid yang
yang menerima RM3 dan bakinya menerima RM6.Tentukan menerima RM4 dan bakinya menerima RM7.Tentukan nilai
nilai mod,median,min dan julat bagi data yang diberi. mod,median,min dan julat bagi data yang diberi.
Jawapan :
Langkah 1: bina jadual
Jumlah wang Bil murid
RM 3 5 5
RM 4 7 12 12
RM 5 10 22 13
RM 6 3 25
Langkah 2: mod: bilangan murid yang paling banyak
Mod: RM 5
Langkah 3: median : jumlah murid ialah 25, median berada
di antara orang ke 12 dan yang ke 13 , RM 4 dan RM 5

Langkah 4: cari min 4.4

Langkah 5: julat : RM 6-RM 3 = RM3

Jadual
2 Jadual dibawah menunjukkan panjang kayu yang 2 Jadual dibawah menunjukkan panjang besi yang
Digunakan untuk membuat beberapa buah bangku.Bilangan Digunakan untuk membuat beberapa buah kerusi besi .
Setiap kayu yang Digunakan ditunjukkan dalam Jadual itu. Bilangan setiap besi yang Digunakan ditunjukkan dalam
Jadual itu.
Panjang Kayu (cm) 10 25 40 55
Bilangan Kayu 3 5 2 8 Panjang besi(cm) 70 65 30 25
Bilangan besi 7 3 6 8
96
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

(a) Apakah kekerapan bagi panjang kayu 25cm ? (a) Apakah kekerapan bagi panjang besi 70 cm ?
(b) Apakah mod bagi Panjang kayu itu? (b) Apakah mod bagi Panjang besi itu?
(c) Apakah median bagi markah Panjang kayu itu? (c) Apakah median bagi markah Panjang besi itu?
(d) Berapakah julat Panjang kayu itu? (d) Berapakah julat Panjang besi itu?
(e) Apakah nilai min Panjang kayu itu? (e) Apakah nilai min Panjang besi itu?
Jawapan :
(a) 5 kayu
(b) langkah 1: lihat pada bilangan kayu yang paling
banyak
Jawapan: 55cm
(c) langkah 1: kira jumlah bilangan kayu dan bahagikan
dengan 2, 3+5+2+8 =182= 9
Langkah 2: lihat pada bilangan kayu ynag ke 9

Panjang Kayu (cm) 10 25 40 55


Bilangan Kayu 3 5 2 8
Jawapan : median 40 cm
(d) langkah 1: julat = nilai maksimum nilai minimum
= 55- 10
Jawapan: 45cm
(e) langkah 1: min =
Jawapan: 37.5
Carta Palang
3 Carta Palang dibawah menunjukkan markah Ujian Sejarah 3 Carta Palang dibawah menunjukkan markah Ujian matematik
yang diperoleh 26 orang murid. yang diperoleh 24 orang murid.

(a) Apakah kekerapan bagi markah 90?


(b) Apakah mod bagi Ujian matematik h itu?
(a) Apakah kekerapan bagi markah 100? (c) Apakah median bagi markah Ujian matematik itu?
(b) Apakah mod bagi Ujian Sejarah itu? (d) Berapakah julat markah Ujian itu?
(c) Apakah median bagi markah Ujian Sejarah itu? (e) Apakah nilai min markah Ujian itu?
(d) Berapakah julat markah Ujian itu? (f) Berdasarkan carta palang di atas banyak murid mendapat
(e) Apakah nilai min markah Ujian itu? markah 60 markah sahaja.Pada pandangan anda,
(f) Berdasarkan carta palang di atas banyak murid mendapat bagaimanakah untuk mempertingkatkan prestasi murid supaya
markah 60 markah sahaja.Pada pandangan anda, mendapat markah yang lebih baik?
bagaimanakah untuk mempertingkatkan prestasi murid
supaya mendapat markah yang lebih baik?

(a) 8 orang
(b) 60 markah
(c) langkah 1: buat jadual

Skor 40 60 80 100
kekerapan 2 12 4 8

Langkah 2: median: 26 2 = 13, median pada kekerapan


ke 13 80
(d) langkah 1: julat , 100- 40 = 60
(e) langkah 1: min =
=73.8
(f) membuat latihan di dalam kumpulan

97
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

Carta Pai
4 Carta pai menunjukkan peratus isi padu yang digunakan 4 Carta pai menunjukkan peratus jenis makanan dalam masa
untuk mengecat sebuah rumah. jumlah yang digunakan 30 hari
ialah 46

cat biru
20%
laksa
cat 10%
cat putih nasi
kuning 64% lemak
bihun
27% goren 40%
30%

cat
mee
kelabu
goreng
5%
20%
a) Berapakah isipadu, dalam , cat putih yang
digunakan untuk mengecat rumah itu
b) Hitung peratus jumlah isi padu cat kuning dan
cat biru berbanding jumlah isipadu yang
digunakan a) Berapakah harikah nasi lemak dijual di kantin
c) Harga seliter cat kelabu ialah RM53.60. Cari sekolah itu
jumlah harga cat kelabu yang digunakan untuk b) Hitung peratus jumlah hari bihun goreng dan
mengecat rumah itu. mee goreng berbanding jumlah hari pada bulan
Jawapan : itu
c) Harga semangkuk laksa ialah RM3.60. kantin itu
(a) = 29.44
menjual 500 laksa pada hari jualan laksa. Cari jumlah
harga laksa yang dijual di kantin pada bulan itu.
(b) langkah 1: cari isipadu cat kuning dan cat biru

Langkah 2:
Jawapan: 47%
(c) Langkah 1 : cari liter yang digunakan

= 46 = 2.3 liter
Langkah 2: harga mengikut liter
=2.3 liter x RM53.60 = RM 123.28

Piktograf
5 Piktograf di bawah menunjukkan bilangan kenderaan yang 5 Piktograf di bawah menunjukkan bilangan motosikal yang
melalui satu lebuh raya melalui satu lebuh raya

a) Jumlah yang terlibat dalam kajian itu ialah 4050 a) Jumlah yang terlibat dalam kajian itu ialah 1400 buah
buah kenderaan. Berapakah bilangan yang perlu motosikal. Berapakah bilangan yang perlu dilukis dalam
dilukis dalam bulan April. bulan April.

98
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

b) Manakah bulan yang paling banyak kenderaan b) Manakah bulan yang paling banyak motosikal

c) Manakah bulan yang paling sedikit kenderaan c) Manakah bulan yang paling sedikir motosikal

d) Kira julat dan min (d) Kira julat dan min

(a) Langkah 1: Kira keseluruhan kenderaan


Gambar penuh: 11 X 300buah = 3300
Gambar separuh : 2 X 150 buah = 300
Tambahkan: 3300+300 =3600 buah
Langkah 2: tolakkan 4050- 3600 =450
Langkah 3: bahagikan 450 300 =1.5
Jawapan: 1gambar penuh 1 gambar separuh
(b) bulan mac
(c) Bulan April
(d)langkah 1: julat nilai maksimum- nilai minimum
Maksimum 4x 300 buah =1200
Minimum 1.5x 300 = 450
1200-450 =750

Min
= 810 buah kenderaan

KBAT 1 KBAT 2
Jadual menunjukkan bilangan kek yang dijual oleh Kedai Kek Piktograf menunjukkan bilangan jubah dalam stok pembekal.
Pastel daripada bilangan kek yang telah dibuat.
Kek Bilangan kek

Kek coklat

Kek vanila daripada kek coklat Jubah Jubah Jubah Jubah


Kek velvet Kurang 5 daripada kek vanila Amara Bienda Clara Diyana

Mewakili 10 biji kek Jenis jubah Bilangan jubah


Amara
a) Hitung bilangan kek velvet.
b) Apakah yang dimaksudkan dengan min? Bienda
c) Min kos bagi sebiji kek ialah RM33. Semasa penghantaran
ke kedai kek, sebanyak 15% daripada bilangan kek coklat Clara
dan 20% daripada kek vanilla telah rosak. Hitung jumlah
sebenar kerugian yang dikeluarkan oleh Kedai Kek Pastel.
Diyana
d) Cadangkan harga sebiji kek sekiranya Kek Pastel ingin
memperoleh lebih daripada 45% keuntungan daripada
setiap kek yang dijual. Kira keuntungan kesuluruhan kek
tersebut. mewakili 100 helai jubah

a) Sebanyak 20% daripada keseluruhan bilangan jubah


yang dijual kepada Butik Insta. Hitung bilangan jubah
yang dijual kepada Butik Insta.
b) Untuk bulan berikutnya, Jubah Amara sudah kehabisan
stok. Jumlah bilangan Jubah Bienda dan Diyana
bertambah dengan bilangan Jubah Amara. Jubah Diyana
adalah mod bagi stok tersebut. Berapakah bilangan
maksima bulatan pada Jubah Bienda?

99
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

KBAT 3 KBAT 4
Jadual menunjukkan bilangan pasukan bagi setiap sukan yang Carta palang di bawah menujukkan 4 jenis minyak wangi yang
dipertandingkan dalam Karnival FIT Malaysia. dijual dalam seminggu

jenama minyak masak


jenama u

jenama t

jenama r

jenama s
bilangan botol
0 5 10 15 20 25 30 35

a) Apakah median bagi set data di atas? Terangkan bagaimana


anda menyusun data untuk mendapatkan jawapan. (a) Apakah kekerapan bagi minyak masak jenama u?
b) Apakah mod data set tersebut? Hitung julat bagi set data (b) apakah beza jualan antara minyak masak jenama r dengan
tersebut. jenama u?
c) Jika sebuah pasukan bola sepak dan tiga pasukan bola (c) Hitung jumlah bilangan minyak masak yang telah dijual dalam
keranjang menyertai perlawanan tersebut, adakah julat, seminggu?
median atau mod set data tersebut berubah? Jelaskan (d) Apakah nisbah bilangan minyak masak jenama u kepada jenama
jawapan anda. s yang telah dijual?
(e)Harga sebotol minyak masak u,t,r dan s ialah RM 50, RM 86,
RM 100 DAN RM 98. Encik kamal mempunyai wang Sebanyak
RM 400. Dia ingin membeli sekurang-kurangya 5 botol minyak
masak dan mendapat baki wang yang paling sedikit. Berikan
cadangan kepada Encik Kamal minyak masak jenama manakah
yang patut dibeli.

100
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

BAB 12: KEBOLEHJADIAN


(Chapter 12: Probability)

6 Istilah Penting.
1. KEBOLEHJADIAN: Bermaksud kemungkinanan sesuatu peristiwa itu berlaku
2. MUSTAHIL: Perkara yang tidak mungkin berlaku
3. KECIL KEMUNGKINAN: Kemungkinan berlaku sesuatu Perkara itu kecil.
4. SAMA KEMUNGKINAN: Sesuautu Perkara itu mungkin berlaku atau tidak akan berlaku
5. BESAR KEMUNGKINAN: Kemungkinan sesuautu Perkara itu berlaku adalah lebih besar
6. PASTI: Sesuatu perkara itu akan berlaku

Halaman Buku Teks 181 -182

INPUT OUTPUT
1 Kamu melihat abang kamu memiliki motosikal berkuasa 1 Afrika Selatan merupakan negara yang panas
tinggi.Adakah kemungkinan pada usia kamu sekarang sepanjang tahun.Adakah kemungkinan negara itu
mampu juga memilikinya? akan menerima salji?
You see ur brother have a high-powered motorcycle. Is it South Africa is a country that is hot all year round.
possible at the age you are now able to also have it? Is possibility that it will receive snow

Kemungkinan : TIDAK MUNGKIN BERLAKU Kemungkinan :


Alasan: Motosikal berkuasa tinggi sangat mahal harganya dan Alasan :
ianya sangat mustahil mampu dibeli bagi seorang budak
sekolah.
2 Bulan Februari mempunyai 30 hari? 2 Bulan Mac mempunyai 32 hari?
February has 30 days? March has 30 days?

Kemungkinan : TIDAK MUNGKIN BERLAKU Kemungkinan :


Alasan :Bulan Feb hanya mempunyai 28 hari sahaja Alasan :
3 Jika kamu melambung dadu sebanyak 3 kali, adakah 3 Jika kamu melambung Sekali dadu, adakah
kemungkinan kamu akan mendapat Nombor sama 3 kemungkinan mendapat Nombor 5 daripada
kali? lambungan dadu itu.
If you toss the dice for 3 times, is there a chance you will If you toss the dice once, is the possibility of
get the same number three times? getting number 5?

Kemungkinan : MUNGKIN BERLAKU Kemungkinan :


Alasan: Nilai dadu bermula Nombor 1 hingga 6.Kemungkinan Alasan :
mendapat Nombor 3 sebanyak 3 kali adalah wujud dan
mungkin berlaku.
4 Selepas Hari Ahad adalah hari Jumaat 4 Selepas Hari Khamis adalah Sabtu
After Sunday is Friday After Thursday is Saturday

Kemungkinan : TIDAK MUNGKIN BERLAKU Kemungkinan :


Alasan : Selepas hari Ahad adalah hari Isnin Alasan :
5 Nombor 1 adalah Nombor perdana 5 Nombor 15 adalah Nombor genap
Number 1 is a prime number Number 15 is an even number

Kemungkinan : TIDAK MUNGKIN BERLAKU Kemungkinan :


Alasan : Kerana nombor satu bukan nombor perdana. Alasan :
Nombor perdana mestilah lebih daripada nombor 1
Halaman Buku Teks 183 -184

Nyatakan Kebolehjadian bagi Setiap yang berikut.


Mustahil Kecil Kemungkinan Sama Kemungkinan Besar kemungkinan Pasti
.
6 Encik Ahmad bekerja sebagai Posmen di Shah Alam, 6 Encik Din bekerja sebagai Posmen di Kota Bharu
Selangor. Kelantan.
Mr. Ahmad worked as a postman in Shah Alam, Mr. Din worked as a postman in Kota Bharu,
Selangor. Kelantan.
(a) Apakah kemungkinan Puan Afifah menerima surat (a) Apakah kemungkinan Puan Noei menerima
dari Encik ahmad pada hari Ahad? surat dari Encik Din pada hari Ahad?
(a) What is the probability Mrs. Afifah received a letter (a) What is the probability Mrs. Oei received a
from Mr. Ahmad on Sunday? letter from Mr Din on Sunday?

101
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

(b) Berikan alasan anda? (b) Berikan alasan anda?


(b) Give your reasons? (b) Give your reasons?

(a) Kemungkinan :MUSTAHIL Kemungkinan :


(b) Alasan : Pada hari ahad, posmen akan bercuti dan Alasan :
tiada penghantaran surat berlaku
7 Sekeping duit syiling 50 sen dibaling.Nyatakan 7 Sebiji dadu telah dibaling. Nyatakan kemungkinan
kemungkinan A dice is was thrown. State the possibility
50 cent coin was thrown. State the possibility
(a) mendapat nombor genap ?
(a) mendapat permukaan bunga ? (a) getting an even number?
(a) receiving surface 'tail'?
(b) mendapat nombor ganjil ?
(b) mendapat permukaan kepala ? (b) getting an odd number?
(b) receiving surface 'head'?
Kemungkinan :
(a)Kemungkinan : SAMA KEMUNGKINAN Alasan :
(b)Kemungkinan : SAMA KEMUNGKINAN
Alasan : Kerana duit syiling hanya mempunyai dua
pilihan iaitu bunga ataupun kepala
8 Rajah dibawah menunjukkan 5 keping kad bernombor 8 Rajah dibawah menunjukkan 6 keping kad
yang terdapat didalam sebuah kotak. bernombor yang terdapat didalam sebuah kotak.
The chart below shows five numbered cards that The diagram below shows the six numbered cards
available inside a box. that available inside a box
9 8 15 19 25 3 6 21 19 35 41

Nyatakan kemungkinan Nyatakan kemungkinan


State the possibility State the possibility

(a) Kad dengan nombor ganjil diambil. (a) Kad dengan nombor ganjil diambil.
(a) with an odd number of cards taken. (a) with an odd number of cards taken.
(b) Kad dengan nombor genap diambil. (b) Kad dengan nombor genap diambil.
(b) with an even number of cards taken. (b) with an even number of cards taken.
(c) Kad dengan nombor dua digit diambil. (c) Kad dengan nombor dua digit diambil.
(c) Card with two-digit number was taken. (c) Card with two-digit number was taken.
Kemungkinan :
(a)Kemungkinan : BESAR KEMUNGKINAN Alasan :
Alasan :Kerana kad bernombor ganjil banyak. Peluang
untuk mengambil nombor ganjil lebih besar
(b)Kemungkinan : KECIL KEMUNGKINAN
Alasan :Kerana kad bernombor genap satu sahaja.
Peluang untuk mengambil nombor genap kecil
(c)Kemungkinan : BESAR KEMUNGKINAN
Alasan : Kerana kad nombor berdigit dua lebih banyak.
Peluang untuk mengambil nombor berdigit dua lebih
besar.
9 Puan Rohana ingin membeli Aiskrim Basken Robin pada 9 Rajah dibawah bilangan pen dalam sebuah kotak
anaknya.Anaknya diminta memilih satu jenis aiskrim yang dibeli oleh Puan Dayang kepada anaknya.
sahaja. The chart below pens in a box which was bought
Ms. Rohana want to buy a ice cream Basken Robin on by Mrs. Dayang to his son.
his son. His son asked to choose only one type of ice
cream. Warna Merah Biru Hitam
Bilangan 4 9 1
Perisa Vanila Coklat Strawberi
Bilangan 14 30 14 (a) Apakah kemungkinan anak Puan Dayang akan
mengambil pen biru? Jelaskan Jawapan kamu?
(a) Apakah kemungkinan anak Puan Rohana akan (a) What are the chances Mrs. Dayangs son will
mengambil ais krim perisa coklat? Jelaskan Jawapan take blue pen? Explain your answer?
kamu?
(a) What are the chances Ms. Rohanas son will pick up (b) Apakah kemungkinan anak Puan Dayang akan
chocolate ice cream flavor? Explain your answer? mengambil pen bewarna hijau? Terangkan jawapan
kamu?
102
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

(b) Apakah kemungkinan anak Puan Rohana mengambil (b) What is the probability a Mrs. Dayangs son
ais krim perisa oren? Terangkan jawapan kamu? will pick up green pen? Explain your answer ?
(b) What is the probability Ms. Rohanas son taking
orange ice cream flavor? Explain your answer?
Kemungkinan :
(a)Kemungkinan : BESAR KEMUNGKINAN Alasan :
Alasan :Kerana bilangan askrim coklat lebih banyak.
(b)Kemungkinan : MUSTAHIL
Alasan :Kerana tiada askrim berperisa oren dijual.

10 10 biji guli merah dan 10 biji guli hijau dimasukkan 10 Emak Suhaila membeli 5 biji buah epal dan 5 biji
dalam sebuah bekas.Jefri meminta seorang budak oren di pasar.Suhaila memilih sebiji sahaja buah
mengambil 2 biji guli daripada bekas tersebut. untuk dimakan .
10 red marbles and 10 green marbles placed in a Suhaila mother buys 5 apples and 5 oranges at
container. Jefri asked the boy take 2 marbles from the pasar. Suhaila choose only one fruit to eat
container
(a) Apakah kemungkinan suhaila mengambil buah
(a) Apakah kemungkinan budak tersebut mengambil epal?
sebiji guli merah dan sebiji guli Hijau (a) What is the probability suhaila take apples?
(a) What is the probability that the boy took a red
marble and green marble (b) Jelaskan jawapan kamu dengan memberikan
alasan yang kukuh.
(b) Jelaskan jawapan kamu dengan memberikan alasan (b) Explain your answer by giving a valid reason.
yang kukuh.
(b) Explain your answer by giving a valid reason.

(c) Apakah kemungkinan budak itu akan mengambil Kemungkinan :


kedua-dua guli bewarna merah?. Berikan alasan kamu. Alasan :
(c) What is the probability that children will take the two
red marbles ?. Give your reasons.

(a)Kemungkinan : SAMA KEMUNGKINAN


(b)Alasan :Kerana guli merah dan guli hijau mempunyai
jumlah yang sama. Peluang untuk mengambil dua warna
itu adalah sama.
(c)Kemungkinan : KECIL KEMUNGKINAN
Alasan : Kerana guli hijau juga mempunyai bilangan
yang sama dengan merah. Peluang untuk mengambil
dua-dua guli berwana merah adalah kecil

103
MATHS Catch USAHA +DOA+TAWAKAL

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT (Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Bahagian ini,merupakan contoh Soalan kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan
KBAT ini bertujuan untuk membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan bagi
menyelesaikan masalah,membuat keputusan,berinovasi seta berupaya mencipta sesuatu. Soalan ini wajar DIKAJI serta di dilakukan
secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM

Soalan Tambahan
SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 1 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 2
Diberi dua bekas yang mengandungi sekumpulan blok
nombor

a) Kamu dikehendaki mengambil dua blok nombor daripada


bekas B.Apakah kebolehjadian kamu mendapat nombor Anggaran bilangan gula-gula dalam balang A adalah
genap pada blok itu?. Terangkan jawapan kamu 1000 biji.
a) Berapakah kemungkinan bilangan gula-gula dalam
balang B? Jelaskan jawapan anda. (450 biji)
b) Kamu dikehendaki mengambil dua blok nombor daripada
bekas A. Apakah kebolehjadian kamu mendapat nombor b) Jika ditambah berat di dalam balang B sebanyak 400g
ganjil pada kedua-dua blok? Terangkan sebab bagi jawapan lagi. Apakah kemungkinan bilangan gula-gula didalamya
kamu adalah sama dengan Balang A?Jelaskan jawapan anda

c) Berapakah kemungkinan berat yang perlu ditambah di


c) Kamu dikehendaki mengambil dua blok nombor daripada dalam Balang B supaya bilangan gula-gula adalah sama
bekas A.Apakah kebolehjadian hasil darab dua nombor itu di dalam balang A (550g)
besar daripada 350? Jelaskan sebab jawapan kamu

SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 3 SOALAN PENYELESAIAN MASALAH & KBAT 4

Perlumbaan pun bermula. Sang


Arnab..(peristiwa pasti berlaku) . Dia
memandang ke belakang dan melihat Sang Kura-
kura ..(peristiwa mungkin berlaku). Jadi Sang
Arnab pun.(peristiwa kemungkinan besar
berlaku).
a) Jep memilih sebiji guli daripada sebuah balang. Dari
Sang Kura-kura (peristiwa tidak mungkin balang manakah kecik kemungkinan mendapat
berlaku) . Sang Arnab ..(kecil Guli kuning Guli hijau Guli biru
kemungkinan). Sang kura-kura . Jelasan kan alasan anda.
(kemungkinan besar berlaku). Sang Arnab menyesali
apa yang terjadi. Sang Arnab dan Sang Kura-kura
. (sama kemungkinan) . b ) Jika semua bekas dicampur di dalam satu bekas yang
lebih besar. Guli apakah yang kemungkinan kecil akan
diperolehi
(guli kuning)

MATHS CATCH TUITION CENTRE


104