You are on page 1of 133

alllfllllllllllllllllllllJJI,ilJllllllflllliillJb;illiIIIJI~iillllllllllllllllllll;~llllllllllllltlil

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

~ -

- -

- -

~ -

- -

- -

- -

- -

=..., =

~ BURUSO BIRKIS ~

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- ~

- -

~. ~

- -

-

- -

""'

- -

- ~

- -

-

- -

- -

- -

- -

-

- -

- -

- ~

- -

- -

- ~

- -

.", -

- --

- -

-

- -

- -

- -

:: GIRMINUM:- -

- -

- -

- -

s ALLAMAH NASIRUDDIN NASIR HUNZAr ::

- -

- ~

- -

-

- -

-

- -

-

- -

- -

- -

- -

~ -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

- ~ -

~ ~

:= SAAYA ETUM:- =

- - -

- -

s BURLJSASKI RISARC EKADAMI -

- -

- -

- -

§ HUNZO-GIILT- KARAACI ~

- ~

~ ~

- -

- -

- -

- -

-

- -

- -

- -

&lllIlIlIunUIII II III1IIIII1III E IIII E I uu I § n I § II; III i I II U I i IIU IIII II II i E II i f i f U j' II II it i II ri

CALl..AMAH

NASiR AL-DIN ''NASIR'' HUNzA'I

. .

"

BURUSO BIRKISE HAZMUUNINE FIRIST

NO. MAZMUUN

SAFAH

1 FIRIST

29 35 42 57 60 64 73 74 78 80 82 83 85 86 87 89 91 95 96 97

99 _j

~""'__-----3---"""'__-

"

2 NISAAN-I HAYDAR

3 TRAil THA DEN

4 RUUMAN BURU~ASKI HARPUCE 6HIR

5 JANDAAR

"

6 BALASO

] KHIRCANC

8 SAANAAN

'" .

9 HOYCIN

10 FANOL

11 ZAMAA'IR-I MUTTASIL KE ASMAA

12 ZAMIIR-I MUNFASIL KE MUTTASIL KAA

13 AMR KE NAHII

14 ISM-I ZAMIIR

15

,

TASBIIHAAT

.

16 TURKI DENIN

.-

17 BARE IYMO DIS

18 THALO SITAARAMUt. THALO GUN6Ik

19 12 BURJIN. 12 HISAMIN. 4 KHEENIN

20 NUK JUWANJUKO BARIk

21 HILES KE DASIN

22 LAFZ. HISAAL

23 FUKUN FUK

24 BASIT

.

25 INDILIN (DAAHAN-I KUUH)

26

..

SIIN SIIN

3 5 6

1 I)

NO.

SAFAH

'" .

27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

NAZNUUN

,-

SEL-DAN

LAN-LAN KHUTUYKO BARIN FAL FALO

, ,

BURUSO TA'AAMIN

BUUTIMIN KE ASQURIN

.

HUNE DUSCAK

~ .

CHUMAR-PA DUSCAK

SILAZIYUWE HARKON

... ,

CAP KE BATE CIIZISO

RANICAN

, ,

"LOOK WIRSA CALMIT"E CIIZISO

BIYAYMICIN

. .

ICHANAS, ICANAS

IvAQT'

4

100 102 104 109 111 113 116 118 120 122 124 125 128 132 134

MUHTARAMAH FATlMAH JINAH

PAAKIS'l'AAN

----+--- 7 f·~,~'!J;.f/, .. PAAKISTAANE NAQSAH

\'

HAY DAR

...

PAAKISTAANE SIKAARI

NAWAB LIAQAT ALI KHAN

50

TRAN THA DEN (NISF SADI) (1940-1990)

"

"BURUSASKI"

BAA$E

QHIDMET

.

KHINE BESKE AKHENAS H0YELTARC CONE 1940 CUM BEERUM DENINE

"" "

YARNE-II "BURUSASKI" SAA'IRIYE RIYAAZAT ECAM, QHUDAAYE BUr

I •

SATILO MEHRBAANIYE BARKAT CUM 1940 ULO YARKAMAASUM KAAMYAAB

.,

NAZUM SIS UYAR OPATAR SUYAM. JE NAACAAR ITE WAQTU LO "GIL-

GIT SCOUT" MANAABAYAM. HUNZUWE ALTAN NAAMWAR SISE ITE NAZUM

... .

BUr UYAM UCHARE KAA GATANAS KE AKHE~ HASANMA"NlMl. U NIIK-

.-

BAQTISO: MARHUUM SUB. TAHWIL SHAH KE MARHUUM SUB. HASAN ALI

BAM. BUr CHORUM "'CAGA BlLA.

1940 CUM 1990 QHAA 50 DEN (NlSF SADI, 50) MANIMl, AQHER GUSE UYUM NIYAMATE 8UKRO CAGA KE DURO UYOONU LO ETAS

...

AWAAJI, BEEKE NAASUKRl MANAASE ANDllSA BILA.

ALLAAH PAAKE RAHMET CUM GUTE TRAN THA(50) DENE QHlDMET AGARI

...

RISARCE HAN TH09 MAYDAANAN TAYAAR MEEYME. _---

... ...

QABUUL MANII KE, HO BUr ZABARDAST SURAYEESAN,MEEYMl, BESEKE

GUTE DALTAS DURO ALTO CHlRKl HlKMATE KAA BILA, YAANI KHOTU

...

LO DlINE RAAZ KE BILA, DAA QAWMI QHlDMET KE. BURUSASKI

.-

BAA~ KITAABI SAKALAR DIYA KE, l,\EE FAYDAH HUNZO, NAGER, DAA

...

YASINU LO MAHDUUD OOMAYMl, BALKI INrARNEESANAL SAAYNS KE

, ,

QHUDAAYE PAAK ZAATAR LAK HEESI SUKRO KE SUJUUD MANI9, JE

JUWAN HIN TERGUYN SISANAR DAKHIL 'ILME NIIKBAQTIYAN NASIIP MANIMI. AL-HAMDI- LI-ALLAAH, NIIK SISE DUWAA.CUM GUTE BUr DALTAS DURO DUMAYME DIIBlLA, DAA AAQHERI WAQT QHAA DUWAAMIN

6

KE DAMANE YAARI DAA INE TAWFIIQ HAASIL MAN_I~, AAMIH1!

.-

QHAANAH-I HIKMAT, IDAARAH-I 'AARIF, DAA BURUSASKI fUS,\:L

EKAQAMI, GUKE UYSKI AZIIZ XDAARANE JAAR ~SATILO ASCHi NTJ1'11\h

~ .

ZABARDAST DURO ECUME BICAN. GUKE UYONKO UYONKO HEHW:3AM11:

<"

MIN THAANUM DAMAN YAKAL CUM BltAN, INAI< BAH. HI~U [,0 SUKIW

MANI$.

"BURUSASKI" BAASU LO DALTASKO DALTASKO KITAAPICIN HN~!,:\SE 1

UMIIT BILA, DAA ~CAARU LO LU€;AAT~ ._DURO KE GUCHARCILA. AKl!E~ \

" . I

DALTAS DM SOQUM BAASAN BILA. IDAARAA CUM HOLE BAM TA1/;\lJl.- I

PASAN SIS UYOONE KE GUTE BAAS YAARQIS ETASAR RAY BILA, I

., I

QHUSUUSAN ~SIMMLI 'ALAAQANU LO, MASALAN 1990 S,INIW LO .JEn·lO I

GIRAM HAYDARABAADE SISE, DAA WALENrER KE THUMISO KAAH.KUN I

UYOONE HAN PRUGIRAAMANU LO BUr MADAT E1'UMAN. I

.-

GUTE HAN TAARIIQHI HAQIIQATAN BILA, KIH SIMAAL1 I Ai,hL_(~!A~;J

LO UYOON CUM CHOR JAA HAYDARABAADU LO WALENTER Dl\l,[)()~'t- 1''.1-,;/,,\,

~

ET BU1' MUSKIL WAQTAN BILUM, THAMO KE UYONKUWE BUM .r.L'.: BI,j,\-

'fEY TIMEES NE, CHAP CE MIME NO, EO J I I YANE GI RAHE, Illl!\ '/l)K

~ ,

'ALAAQAA GANE TARAQIYE MISAAL PIIS ETUMAN. Pl';\DSA?, jr1')'iC;

MI.MATE FA$ NUMAN UYOONAR AAZAADI MANIMI. AL--HAI1C~ LI-ALLAAH.

/

QHUDAAYE RAHMET KE MEHRB1\ANIYE SUKRGUZAAR1YE

KAA (;UTE

KITAAP 50 DEN "BURU§ASKI" QHIDMETE YAADGAAR OOSUMAN. rtl

I

SAA ALLAAH, QABUUL MEEYMI, AAMIIN!

NAS1RUDD1N !'·jAS1R HUNZAI

NAWROOZ,

IRESPAT 4, RAMAZAAN AL-HUBAARAK 1411 H. 21/3/91 "

KARAACI (KARACHI).

'-------------------=-----------------.,

7

.-
RUUMAN BURUSASKI HARPUCE CHIR
RUUMAN URDUU URDUU TARJUMAH
HARP TAHRIIR TAHRIIR HARP
-
../1 / ' , / .1- 0 0
A AR -I Y fof/d J)' JJ"
... :.'. J'~ zr.
B BUS if. ~ '-!f I •
C CUP .I G Jy(;.,~
~
., .
CHAP " oj
CH ~ ~ ~
CAT ) :. 0 /
C ..
'-I.J .J
CH CHIL ~ e ~I/J~
Jj I. (.)_V~~~
C; CUK V
· ._,.. ../
C;H <;HIN ~ J /t~
.. . (~/~'!
..
D DIS V~ )
D ./; i ~(:J;-
DAKO )
·
E ELGIT ~, !'!..I ~tJ4
..
~ . • Jpt
F FE~O ~ 4.J
G GIRKIS .a J fr.;
· r~ 0 i ,y
G GA I.Y
, ~ J .'-!L
H HUCO J{t 4'/CtCI
....
I IQIM (lJ -- tI, (,:)..At Y iff
/ ,
J JAALO jt? Ct 116.
• •
K KAPO .rI J D~.4-fi
KH KHARETI ~/ f ,,/J1

L LUCUM :?_ J lVy
.
, 8

~ ( ..
M MUK J.Y
-
Ji --
N NOOL (j lJ~
N -NI (INI) [tfJ)L( .3 (/51~
ij YA~ If.. t uk u .s:
~J' ", Y ~ .~,_I
0 , J:JI OJ01.J.J \ ifL.:\
OQSI
P PUUN 0~ ~ uy
_.::;_
L5~ ~
PH PHEERI £.: __)
... 1' ...
r---'~- .. --
..
Q QAP ~ () (J.Ji.
.
-- . ~31
.
QH QHURMA f.,.? c
1-- 1 JY.J ~\
R RABON kj
,. I
R SARAK I JjJl ~
I
-
I [J] (Y' cf'.V·~1
S SOM(O) I
S ., I t' .i :.
SE ~ V . 0--' I
.- ,. roI ~.
S ~WIITO y..y tJ
, lb}: 1
T TUTI (j)Jl .h.~
/ ;i' JI.? ~ 0(: w~ Jj'
TH THUR .. ' ~ .. ~ I~JJ ,J.J
. ..
T ~UURO r 7p J, .J;r;~)
. JJ "'--"
TH '1;'HARII ~ Jj ~
~ / ~ Jpo~'
U URK -d
W WAARI~ V~."J J l:..~~
Y YA'l;AL ~. L5 (:)/1
y LAAY C;JJ Cs ~!
". . Jj'(flj,j :fVL~1. _,
z zo JJ
<Y.'~ .. hf,ltP~
Z ZAKUN ~ ~ 9

"
e (,/'~
C -"
CITARAS
s; J!:.
H "
CHEEY
. .
.. -'if
)
CIW
~ A
CH .
CHIIR
.
..
C;
MUC
~ :.
~
CH CHIN
.
. j:Y
t.
G . "
GASU
J! OJ'i.¥
~
.
GANI
10 QHURMA
:.
U'
..
SEER
" ,. tI til -
U
yp. GAYU

ZAKUN

~-

SMIAAL

JUf'(4 A R

HAGURE SAP BI.

GUSE BESAN BI' C

CUSE BESAN CIIZAN BI? C CUSE M1IS FINe NANINI? J CUTE SARNAA DUK BI LAA? X CUSE BESAN JAQARAN BI? Y CUSE BESAN BI? H

CUTE BESAN? U

CUSE BESAN BI? I

CUSE HARP BESAN JU~vAN? V DAA CUSE HARP?'"

CUSE BESAN MANINI? 1r BISAR~ JUlvAH NAA? ?CUTE CUNYA BILAA?I..

CUSE BESAN BI? 0::>

HAGURE KHAY BI.

..

BArA FINC.

AWA JUU.

THAYAYE JAQAR BI.

..

HAN IMEKUSE CHIS.

TUHAQE NAZAR BILA.

TUNAQE FINDAR BI.

.

CALTAPIS JUWAN BI .

.

UFAGO .iuvs»,

ZAKUNE CILI.

AWA, BISAR~ BILA •

AlvA JUU.

DURBIN Bl.

12

DOR GUT DAP

FUK WAT BAL


. GUR CON BUN
ZO FU I I
JAK· HAK MUK HUS DUL JILDEL VAN JUK

28 2-1991

13

I--------J AND A

SEER

CHAWANE BUWA

GAAWAAS

i_~- ",,-

. REINDEER V-'J~

KARK (GEENI?AA)

_,

RUS

~

BE PAY

_,

GUSE RUS BI, YATAL KE RAMAPO

- .

Tf-iWlISO BI YES, ei: ~UN

. . _,

GUROOP ESAL, BEPAYE BISKEE

GUSE BEPA~ BI, BI§KE KE

,

UDINE JOTISO BIYEN.

. .

"

PALOS BUT SUWA MEEYBI.

BEPA~ UYUM ~AAL BI.

RAN ESALAS CE YASKI BICAN .

.

" _,

YAR RUSE DARU ECAM, MUU BEE.

, .

BEPAY BUT DUROWAR ZUCIBI.

"

BELlS KE ISK (MANUSI).

BU~OO~O

GAAWAAS

--

SADI

IJRK

ELEPHANT 6"\ ~

HAsyo

GIRAffE

QUTSI YAN

GIRKIS

QULA

r-;;STO

J

BUS

PANQAYArAL

~------------------~------------~----~---

GIRl

~

SADI

BASKARAT

HAR

HIISMAHIIS

,;

BUS

J.

UZO

t •

9

J

SEER-I BABUR

TA

"

SEER

UT-BUWA

.

STAG

Kangaroo

-c.. -

DONKEY

BAS KARAT

. . .

RAT BI, BAS KARAT ILJIKAN tiT. GIRl UYONKO TURAN KE INIYE

~. . .

. .

KM BU'.f DALTAS JANDAARAN BI, HAL UYOONE OGAM BI. ZAKUN

MEYARUM. BESE KE MEER BALDA GAYBI. Ur QAYMATI JANDAAR BI,

CAMEL ...!,.:,I

GIRl ILJIKAN HAL BI, HAL ILJIK~N ZAKUN. Ur lLJlKAN BASKA-

., .,

ESE BUT CHUUM BALDA GAYSI. BASKARATE SEE FILAM ECAAN. DM

~ ~

FILAME SUQA DESMAYBAAN. GIRl CHISULO MEEYBi.

Ur YOONDAL AMIS .JANDAAR BI? GIRl.

BAS KARAT YOONDAL BESAN BI? HAL.

GIRl YAARE AMIS BI? UT.

L- . . -"

----=-=- -----------_j 21

I
I/) 0
c::r;
c::r; ::::E 0 :::.c: :z: I--i
:z: c:::: a:: c::r; ._, _J :::.c: U·
c::r; c::r; .:z: a:: ·u 3: a:: c::r;
::::E ::::E :::J c::r; c::r; ._, c::r; u,
c::r; 1-' ,U CO
.C)
~
::::E ::::E
:::J c::r;
z :::E
c::r;
.C)
c::r; c::r;
a .C)
I/) a::
z
J c::r; c::r; :::J
I/) c:::: l- I
c::r; ::::s::: _J C3'
3: _J ._,
:::J c::r; a
'N I
I
I/)
c::r;
._, I- 1/)-
,u w ex:
_J I-
ex: _J "
a ex: N
w :::E
:::>
;::[:
c:t:
I ;::[: :J
I/)
ex: ex: I/)
I- ::J :I: . =>
w C3' 0:: :::::E
. :::> =>
:::E I- a
ex:
:::E
:::J J
I/)
c::r;
0
0
a
I/)
c::r; I/)
I c::r; c::r;
z vJ a:: I/)
I/) c::r; Q.. :::J c::r; I/)
c::r; :::E c::r; :::E >- c::r;
>- c::r; :I: 0 c::r; ._, ::::s::: a:: I/)
w I- ,u ,u r-' ,I/) _J c::r; c::r;
,I/) W :::J c::r; c::r; ~ >- a:: .U
:I: >- . 3: a :::J c::r; a::
a:: 3: c::r;
c::r; 0 I-
a 3: 3: _J
c::r; z 3: c::r; W c::r; c::r; c::r; c::r;
0 ~ c::r; 3: Q.. Q.. Q.. 3: 3: 3: 3:
~ ::r:: I :::J c::r; c::r; c::r; :::J :::J :::J . :::J
1/)' .u U· CO C) C) t.!) co a::l a::l co SAR. SARE 1SK, SADIYE 1SK, CH1lRE ISK (DU) ZAKUNE YAA QULAA 1SK (KUTURO, GOKO) YA!'ALE ISK. HUKE 1SK (GUKURO) BUSE ISK. TA. GOKO BAGEEYNAR KE SEYBAAN, BUCHOPO (BU§)Ob$O)

SARE 1SK.

TOL (GUSANUM) TOLJO

Snake

SARATAAN

CARS

GU.RQUN

Frog

..-

SAMANDARI SEER

JUNGOO

Scorpion

Il

I

I I

MAGARMACH

SAMANDARI. uzo

, .'

UYUM CHUMO, JOT CHUMO

GURQUN (TOAD)

, GIRGA~. BUUQALMUUN. HIRBAA

Turtle

Cl1a.meleon

uio (KACHWAA)

!

,

GARQAS (CHIPKALII)

Lizard

25

-"

KH [S (WAAHID) KHISO (JAMA ')

FIN, FINAN, FTYUIK, FIYO.

Mosquito

SAMANDARI BUWA.

..

MULAGEY.

HOOLALAS

SAMUNDAR

GHUUNGAA

CHEMILINE TOL

BILASMO GILl

JUUKO

Dragonfly ()-

KHARUU

KALTA~ (HAZAARPAA)

KHIN

Flea

PO-FIN

Fire Fly

BULA

o

TIIRO

HIR QARQAAMUC

GASEP

.

GUS QARQAAMUC

TAAWUUS

HIR QARQAAMUC

FARIS

BULA

TAL

PlgeOn

.. .

SUTURMURG

. , .

~ ~-;.:; ~//

GUS QARQAAMUC

GONOOLANAS

PENGWIN (PENGUIN)

GACHIR

HUUYO

.

GUUN

BATBAT

swan

EAGLE

,. K,te

KOOYAL, KAPO

CUCKOO

BULBUL, ANDALIIB

31

/

MIINAA

HARICHIN

.

-r

L!I;

..

ARQAA.'1UCE'rAAJ" PUPUWE TAAJ

BULBULE 'l'AAJ

.. .

"GARMUNE CAN

.(j) H z·

""'

'""

n' ::I:

H a

- z r- LI

n' c:

H .(.I')

:z

H -

:z

o H r

·co H r ::t::a

..

c: -< c: 3:

::0 ::t::a ::t::a N ::t::a :z rn

n· ::I: a ::0 o H 3: a

r» ::I: a ::0

.0 ::t::a 3: .0 c: ::0 c:: c:: n\ o

"

BUS KE HUKE

.

INSAANE MATO SARKE ETMN, ESALIN. IRIINE TINJCl'JE TASWIIR, BARENIN.

Brain

-S, ES (DIL) SARKE ETAAN.

.

DOYUM ESC (GURDA) BI.

KHOLE KE ES (DIL, QALB) BI.

. .-

KHOLE KWAALO(KHOOP~I}GEEYCIBI

SKEL

...

.

DOY~ IQHURPAT BILA.

IQHURPATULO HAWAA BILA.

lungs filled with air

-MIYANC (MO-MIYANC)

., _,

-SAl< (I-SAK)

-FOYN (I-FOYN) IFOYNCIN

Shoulder

DASIN, .. DASIWANC, DASIWANCIK

GIRL

-NDIL (I-NDIL) GU-NDIL

GUS, GUSAN, GUSINANC, GUSINANCIK WOMAN

-- _,

HILES, ..• HILESO, HILESUIK.

I ILPURAN

I IMELC

DOYUM IFOYN

DOYUM IMAMUT

I ES KHAP~N __ . ----"JI~Jf_f_t"____. I EQAT

r------t-~

I

I I DUMUSE FUL

"

SAT A

PANJA

----l

I

ILTAANt 1

\

0000, BUK
GAYUM IHWN
. .
GAYUM IMAMUT
GIRKIS
\
l. EPAT t

\ I
,
\ I
I
I )
1 ~ IWRI I
I --I
1
1 1 i;ALTAPI~
I
----i
( 1 PINIYE TIN
l
II
\ -:
.,., ________________ J

:___---------39

lFATl

(2)

'''- -G-Uy-A-N---o--- \

I I

-I

I

I_~_§' E~PAT SAL AT

lFOYNE LUTHOQO

ISUSUN

lWL (YUUL)

DOY lRllN

ITATAS

\ .

I EMlYANC

DOYUM lDUMUS

VATlS

.

,

lLClN

lQHAT

lNDlL

ISUY

GAY lRlIN

HISK

___ \_B_At_I_N _J

I

lDUMUS

PINl

\ iGAAN

----- _

\

~GE~E...;..,.;YL~T~IN-----I

I I

--_ .. --l

_______ 0 _

- .. --~

'" (3) ----1
IFINISO GAPAL
!
I
I
KALAMUTO ILTE~ !

NANA ILGAT

IMUPUS IMULTUR
IIYL ILTUMAL
\BYI ISAN
i
,
I
I
I IWALDAS

I
!YAALMUYO ,.
IKHUKURSO
I ... IRIIN
ICHARBAN
~ PANJA
PANJA
I / GEEYL EMI~
I BOBOQ
r
ILTANC ILTANC BADA CQADAM)

BADA (QADAM)

1

SAAMAAN

5 MARCH 1991.

QHURD-BIIN

FIRIIZ

Refri g e rate r

TAP

AYNAKUC

Spectacles

BAL-GARI

......

.... 7' _.r--iI ... "

Wa.ll Clock,

MIIZ

TI9GALGI

43

~ELIWIJAN, ~.V.

Television

HISK, HISKAN

-----"""---

.-

PEEST KE BURUS

BUUTAL KE GILAAS

tJ'l

~

...J ._,

I.o!) W ...J lIo CD

.-

FOPUS, SAFAAYIYE BURUS

ALMAARI

44

HELIKAAP,:\,AR

Ur GAA~I

JAHAAZ

TRAK

.

ZAKUN GAA~I

DONKEY 'CART

TELIFOON

TISGALGI

k6'_

-: Fan

SAYKAL

5-3-1991

TELIWIJAN Television

TEEP RIKAAD

JIIP

KAAR

SKUUTAR

, .

TREEN

HAR GAA~I

RAAKI'r

BAS

7

WEEGAN

SAMANDARI JAHAAZ

~) van

~ ~

RAKSA SAYKAL RAKSA

--

HAWAAYI JAHAAZ INJEN

48

REEQIYOO

RUUM-HII'J;'AR

(c

Room Heater

TRAANSISTAR

. .

V.C.R.

• ,

FRIIZ

Refrigerator ):.j..).~

------ 1

49

JG

BA!?, BASAN

TOOP BI~

BIYO GIYAYAS.

TIN, TINJO

QHU~ (QHAALI) KHAY (GILl)

HANJIL

KITILI

Coal

KHON, KH-OYO

-r-

,

GURE CHU

MILl, MILENC MIQ, MIQANC

HISK, HISKAN

MEDICINE

nr

o

DRUM

BURONDO, ..•

Sow

PIYAALA, ... MUC TAP, TAPON

Bowl

FUL, FATA

C;UKE SAR

"

CILIMAN

SANDOQAN

ZAQHIIRAAN

BURUSAN

·

BEPAYAN,

-'

MASIINAN

""

CASTANAN

....

GASKAN

Sewing Machine

GILAASAN

MARMAAN

GUKAN

TAKMAAN

,-

KISTIYAN

,

CIRUWAN

Top

NAANAN

HUNCAN

aU.ILL

PIICAN

<:;HURAN

. ,

GACIYAN

Pillow

OO~KIYAN ~---- .. -------.~-------------+--------~---+--~

.-

CHEEYAN

l..- Hammer

LILYOWAN

Axe

.4

~~r~~ •. ~ .. "J.'~~ PALACE

HILL 8

1. GAt (KNOT), 2. RIMIZIL (SQUIRREL), 3. DAGA DAGAYAS,

~

(HIDE-AND-SEEK), 4. SA (SUN), 5. rORO (LOG). 6. QHATUU

(SWING), 7. THAAN (PALACE), 8. CHI~ (HILL), 9. GUT (TENT), 10. KHAN (CASTLE), 11. HANIK (DISH), 12. TASPI (PLATE),

,.

13. SADAP (SHELL), 14. COKUrI (HUT), 15. BIGEL (BUGLE),

16. JARAAPICIN (SOCKS), 17. ~AQMANAAS (SLIDE).

... 56

BAN GOOBI

---- - ____

Cabbage

KAREELA

.

GASUN

Bitter Gourd

.-

CUQANDAR

GARK

BALOGAN

Brinjal

'" ,

ADRAK, SINOR

BUQPA

NIMBlJ

CURKO BALOGAN

LAAY

,

MARUCO

- ----------------

.,.

SAKARQAND

SWEET POTATO ;!:-: /'

Onion

..

L

PHUUL GOOBI

~IQAM THOON

PUDINA

AALU

Potato II

\

Jf'

KAREELA

BIN!?I

BUPUl?, 'fUURO

Lady's fingers (Okra)

J} (

.f

GUSANUM KADU (PUUN)

MULO

KAK~I

-GOURD if

,

__ J

59

FAMOL

ZUU

AALUBUQHAARA

AMRIIIU QHURMA

MONPHALI

Peanuts

KAAJU

BADAM

Almonds

60

FESO

Charries

Pear

.

NAARANGI

BAALT

Apple

\"

-.

QHURMA

GANDEERI

.

Dates

SUGAR CANE

/

SARIIFA

Custard Apple

ANANNAAS r-

AM RUUD

LOOKAAT

\ ,

'}, "~lG

MAALTA

AAM

KUUFA

Coconut

PAPIITA

.,

BleIL

Pomegranate

-~-.~

MOOSAMBl

" MAOSMIKEELA

-~-

. .

GEEYN

I,

.,

CUGUDAR

BUWAR

STAABARI

J

Strawberry

r

I

NIMBU

GOON

Muskmelon

OSPIM MIIWA

.'

CIKU

CHICKOO

_..

LICI

.

T.ILI, BALIN

Walnut

ZAMAA'IR-I MUTTASIL ASMAA (NOUNS)
"
NO. 1 URUSASKII URDUU ENGLISH
YATIS SAR HEAD
A
. WL PEEr STOMACH
,
LCIN AANKH EYE
.
MI
FOYN KANDHAA SHOULDER
NOlL SIINAH CHEST
GU
J
SAK BAl\ZUU ARM
,
PIISAANII KE
'"
CHOQURAN BALL FORELOCK
MA
SUSUN KUHNII ELBOW TAT AS HATHEELII PALM
I
SAN rHOOI3II CHIN
.
LTAANC ABRUU EYEBROW
MU
YAALMUN PASLII RIB
LAP

U
EYELASH ZAMAA'IR-I MUTTASIL ASMAA (NOUNS)
,
NO. 1 BURUSASKI URDUU ENGLISH
QHAT MUUHtl MOUTH
RIIN HAATH HAND
W'!'IS PAAW~ FOOT
FA,!,I MAATHAA FOREHEAD
GUYAN BAAL HAIR
ME DAANT TOOTH
WRI NAAQHUN NAIL
DUMUS GHU":!'NAA KNEE
- HEEL
GAAN EE~II
MUPU~ NAAK NOSE
YL HOON'f LIP
WMUS ZABAAN TONGUE
I)IM BADAN BODY
LTUMAL KAAN EAR ZAMAA'IR-I MUTTASIL

(NOUNS)

ASMAA

NO.

1

ENGLISH

I

BURUSASKI URDUU

.-

FINISO

A

LTIN

ZULF

CURL, LOCK

HADIIBONE

LTUS

QABR

LTANC

GRAVE

TAANG

YAALI

LEG

QAABILIIYAT

PLANT

GU

MES

...

PAWDAA

,

ABILITYYAN

NIIND

SLEEP

UNDERSTANDING

MAYAAN

AQL

VOICE

"

CHAR

AAWAAZ

QHURPAT

LUNG

I

PHEEPHRAA

MULTUR

NATHNAA

NOSTRIL

ALDAS

BACK

MU

PIITH

LTUR

SIINGH, NAQL

HORN IMITATION

MAR

STOMACH

U

PEET, BAATIN

ZAMAAfIR-I MUTTASIL

(NOUNS)

1

NO.

ASMAA

URDUU

"

BURUSASKI

ENGLISH

W BAAP FATHER
MI MAA~ MOTHER
.
NGO MAAMUUN MATERNAL UNCLE
.
NCO MAAMII MATERNAL AUNT
SAGUN BHAANJAA NEPHEW
SAGU~ BHAANJII NICE
DAUGHTER
QHAKIN BAHUU IN-LAW
WS BIIWII WIFE
RIK BEHNOOYI ROTHER-IN-LAW RIK SAALAA R-IN-LAW
I
WSAM RIZAAfII FOSTER
-
FA,!, PA~ GRAND
CHAMANUM PAHLOONTII KAA FIRST BORN
,
YK NAAM NAME ZAMAA'IR-I MUTTASIL ASMAA (NOUNS)
NO. 1 URDUU ENGLISH
(;ARUM HISSAH PART
YAKAL TARAF SIDE
SOGUT JAYB POCKET
I
YACI SAR PAR ON HEAD
.
MANCE MADADGAAR HELPER
, -
YEES JAGAH, PLACE
YAK THAYRNAA STAY
. , .
GARICI GIZAA MEEN IN FOOD
GARIKI RAATIB RATION YATIKI OO~HNAA COVERING
,
YAARIKI BICHAWNAA BEDDING
MANOT ZIYAAFAT FEAST
WRO BARIl DA'WAT BANQUET
.
.
RIINTALI QABZAH HOLDING
9 ZAMAA'IR-I MUTTASIL

ASMAA (NOUNS)
,
NO. 2 BURUSASKI URDUU ENGLISH
PACI PAAS NEAR, WITH
SCUM KAMAR-BAND WAIST BAND
, .
SO GURDAH KIDNEY
S DIL HEART
S GAR DAN NECK
.
GAM ~ NAA PASAND DISLIKE
RAR DAAMAAD SON-IN-LAW
GRAND-FATHE~
PI DAADAA, DMDII GRAND- MO'l'HEi,
KIN JIGAR LIVER
Y BEETII DAUGHrrER
.
MIS UNGLII FINGER

CO BHAAYI BROTHER
.
. MATERNAL
PKUC NANHYAAL FAMILY
YARUM PIYAARAA OVING ZAMAA'IR-I ASMAA (NOUNS)
NUTTASIL
"
NO. 3 ~CRUSASKI URDUU ENGLISH
I NY
I
AA-SKIR NEERA QHUSAR FATHER_IN-LAlv
A.4
.\!EE-SKI HAHAARAA OUR PILLOlv
. TAKYAH
GOO-SKUS TUNHAARI SAAS VOUR NOTHER-IN-LAlv
NEE
.I!AA-STIN TUNHAARAA SUSRAAL YOUR IN-LAlvS'
FAMILY
EE-SKIR US KAA QHUSAR nis FATHER-IN-LAW
GOO - -_._---_._-_ .. _-
I .'100-SKUS ,US KII SAAS HER NOTHER-IN-LAlv
OO-STIN UN KAA SUSRAAL THEIR
NAA IlL-LAWS' FAf.1ILY
AA-STIN MY IN-LAWS'
NEERAA SUSRAAL FAMILY
NEE-SKUS HANAARII SAAS OUR NOTHER-IN-LAlv
EE
GOO-SKIR TEERAA QHUSAR OUR FATHER-IN-LAlv
NAA-SKUS TUMHAARII SAAS YOUR MOTHER-IN-LAW
HOO -.---
EE-SKI US KAA TAKYAH HIS PILLOW

NOO-SKIR US KAA QHUSAR' HER FATHER-IN-LAW
00
OO-SKIR UN KAA QHUSAR THEIR FATHER-IN-LAW
71 ZAMAA'IR-I MUTTASIL
ASHAA (NOUNS)
,
NO. 4 BURUSASKI URDUU ENGLISH
BISQA LU'AAB-I SALIVA

BUK HALQ THROAT
0000 HALQ KII HAOII NECK BONE
• t
, ,
CHAP GOOST FLESH
HIS SAANS BREATH
.
JII JAAN LIFE, SOUL
.
BAL HAGZ HARROW
POON UMR LIFE
BABA BMP FATHER
ZIZI HAAN MOTHER
.
BAPO DAADAA GRANDFATHER
BAPO OMOII GRANDMOTHER
KAAKI BAHAN SISTER
KAKA BHAAYI ER ZAMIlR-I NUNFASIL ASNAA (NOUNS)
KE MUTTASIL KAA
NO. 5 /
BURUSASKI URDUU ENGLISH
A-QUI NEERAA BADAN NY BODY
JAA
A-W NEERAA BAAP MY FATHER
1'11-1'11 HAMAARII MAA!! OUR /'fOTHER
MIl
.
MI-SAGUN HAMAARAA BHAANJAA OUR NEPHElv
.
GU-RIIN TEERAA HAATH YOUR HAND
UNE

GU-YAS TEERII BAHAN YOUR SISTER
MA-NCO TUMHAARII PHUUPHII YOUR AUNT i
MAA ,

.
MA-MANCE TUMHAAREE MADADGAAR YOUR HELPERS
I-YUlvA US KEE BEETEE HIS SONS
INE
_, .
I-YUGUSANC US KII BEETIYAAN HIS DAUGHTERS
MO-PI US KAA DAADAA HER GRAND-FATHER
INMO
MOO-SKUS US KII SAAS HER MOTHER-IN-LAr.;
. LY
O-PKUC UN KAA NANHY AAL THEIR !1ATERNAL FAMI-
UWE
..
UU-SAM U-MI UNKII RIZAA'IiMAAN THEIR FOSTER HOTHER
. 73

ANR !YAHII
~:~ -
ivAAHID JANA' il'AAHID JANA'
(US) NI. (NA) NIIN. 00 NI (OONI). 00 NIIN (OONIIN).
!iAPIK ~I. . ... SIIN. EE s: (EE~I). EE !iIIN (EE!iIIN).
CHIL MINE. ••• • NINIIN. 00 HIN(E). 00 NINIIN •
KHOLAR ZU. • ••• ZUIN. AqU (00 ZU). AqUIN (00 ZUIN).
DIYE. DIYEIN. ATIYA (OODIYE). ATIYAIN (OODIYEIN)
S,EN. SENIN. 00 SAN (OOSAN). 00 SANIN.
.
GUCHAR. GUCHARIN. AKUCAR. AKUCARIN.
(00 GUGHAR). (00 GUCHARIN).
HULJA. HULJAIN. OOLJA. OOLJAIN.
(00 HULJA). (00 HULJAIN).
DUUS. DUUSIN. ATUUS. - ATUUSIN. I
I
(00 DUUS). (00 DUUSIN).
DUUN. DUUNIN. A TUUN. ATUVNIN.
(00 DUUN). (00 DUUNIN).
~ , , .-
GUCHA. GUCHAIN. AKUCA. AKUCAIN.
I ,
(00 GUCHA). (00 GUCHAIN) •
.
HUYES UGAN. . . . . UGANIN. 00 GAll'. 00 GANIN •
•••• UGHAN. ... . UCHANIN. 00 CAN. 00 CANIN •
GIRNIN. GIRNININ. AKIRMIN. AKIRNININ.
(00 GIRNIN). (00 GIRNININ).
· .-
GASIL DIQAR. ••• • DIQARIN. ATIQAR • ATIQAR1N.
(00 DIQAR). (00 DIQARIN).
·
CHIL YAL. •••• YALIN. EEYAL (OOYAL) • EEYALIN (OOYALIN).
· GATANIN.
GATAN. AQATAN. AQATANIN •
. .
(00 GATAN). (00 GATANIN).
. VtTU CUIN •
KITAAP SU • • • • SUlly. ATU CO 74

AMR-I GAAYIB

.

NAHY-I GAAYIB

rvAAHID

00 NI$. EE $I$.

( IN) A C;WJ.

INE 00 SANIS.

.

• • •• 00 MANI$.

OO(HV) RV'[I$. A TIYo4S.

A YETIS.

.,

A PISAS.

.

EE DILlS. A TVVNIS.

.

A TVVSIS.

.

A KANIS. A YE SV$.

,/

EE KACIS.

·

EE IL TVLIS. 00 VL TANIS. A Y~O GIS.

A YO WARKI~. A TI OARI$. A TE CAS.

·

A TV NACIS.

,

A 7£ SAOV~.

"

A TE SASe

·

IVAAHID

JAMA'

(LV) NI$. ~I$. (I.\') ivs. INE SENIS.

JAMA'

(V) NI$AN. $I$AN. (V) ZVSAN.VlvE SENISAN.

.

I:'! ASIIR MANIS. V ASIIR MANISAN.

DE QVLANl$. DE OVLANIfiAN.

HUYES U YARIS. I U YARI:;AN.

... ""

BUII·'A I KHACI:j. I KHACISo4N.

HAGU.l? IL TULl$, IL TULISAN.

HAS! VL TANI5i_. VL TANI$AN.

TILl 00 GI$. 00 GISAN.

GUNO 0 WARKI$. a l'r'ARKJ$AN.

/

GASIL DI OARI!i. DI OARI$AN.

HURVTI$· DIYES.

.

DVRO ETIS.

"

TWIAQ BISA~.

BUL.4 DELI$. DARAABI DVVNI'$. TESATE DVVSIS.

• •

2DtA GANI$. INAR E SV$.

CAK DE CAS.

. .

GATO,V DV :'iACI$.

,

DE SAOV$.

/

DE SA:?

HURVTISAN.

DIYE$AN. DVRO ETI$AN.

"

BISASAN.

·

DELISAN.

·

DVUNI$AN. J

DVVSISAN.GANISAN.E SVSAiv.DE CA$AN. DU NACI$AN. DE S/,QV$AN.

"

DE SASAN •

.

A TE OULANI~. A TE OVLANI$AN.

00 YARIS. 00 YARI$AN.

75

00 NISAN •

.

EE SISAN.

(V) A qU$AN • UlvE 00 SANI$AN. . ••• 00 MANISAN •

.

00 RVTISAN •

. .

A TIYASAN.

.

A YETI$AN.

"

A PISA$AN.

EE DILISAN. A TVUNISAN • A TVUSI$AN. A KANI$AN. A YE SU$AN.

,

EE KACISAN.

EE IL TVLI$AN. 00 UL TANISAN. A YOO GI$AN.

A YO IvARKISAN. A TI OARI$AN. A TE CA$AN.

A TU MACI$AN.

,

A TE SAQU~AN.

"

:1 TE SASAN.

AMR-I HAAZIR AMR-I GAAYIB
.
-.
ISM-I
ISM BI MASDAR
BILA WAAHID JAMAl WAAHID JAMAl MAFIUUL
.
ASQURIN BICAN IJALAS IJAL IJALIN IJAL~ IJAL!?AN r.1ALUM
MUK BIYEN UJALAS UJAL UJALIN UJALS UJAL!?AN UJALUM
LAQPIS BILA DUMACAS DUMAC DUMACIN DUMACIS DUMACI!?AN DUMACUM
SUQA . .
BI DIMACAS DIMAC DIMACIN DlMACI!? DIMACI~AN DIMACUM
GAP BI YATAMURAS YATAMUR YATAMURIN YA'.fAMUR9 YATAMURSAN YATAMURUM
. .
BAT BILA GA'.fAMURAS GATAMUR GATAMURIN GA'~'AMUR9 GATAMURSAN GATAMURUM .'
. .
.
DU BI IGARKAS IGARK IGARKIN IGARKIS IGARKI9AN IGARKUM
DUWANC . . . UGARKI~AN .
BIYEN UGARKAS UGARK UGARKIN UGARKIS UGARKUM
.
.
FARCIN BI YAALTAS YAALT YAALTIN YAALTI~ YAALTI!?AN YAALTUM
'"
PACI BILA BAALTAS BAALT BAALTIN BAALTIS BAALTI~AN BAALTUM
.
./ ULTAYAS ULTA ULTAIN ULTAS ULTASAN ULT.AM
HUCO BIYEN
, . .
TAWCIN BICAN TAYAS TA TAIN TAS TASAN TAM
.
KURDI BI YOOLAS YOOL YOOLIN YOOL~ YOOLSAN YOOLUM
/
CAPAN BILA BELAS BEL BELIN BEL~ BEL SAN BELUM
.
. . 76

.
AMR-I HAAZIR AMR-I GAAYIB
ISM-I
ISM BI MASDAR
BILA WAAHID JAMAl WAAHID JAMAl MAFIUUL
CHAP . , . ,
-BILA DECIRAS DECIR DECIRIN DECIR~ DECIRSAN DECIRUM
AALU BIYEN. DoCIRAS DOeIR DOCIRIN DoCIR~ DOCIR$AN DOCIRUM
TILl BIYEN DUGUWAS DUGO DUGUIN DUGUS DUGU$AN DUGUM
/ I I , " "
GlRAN BI YASIYAS YASI YASIN YASI$ YASI~AN YASIM
SAQ " " / " " ...
BILA GISAYAS GISA GISAIN GISAS GISA~AN GISAM
.
.
.- l 77

-

ISM-I ZAMIIR-I QARIIB

ISM-I ZAMIIR-I BA'IIO

WAAHIb

JAMA'

WAAHIO

JAMA'

~

KHIN HIR BAY. KHU HIRI BAAN. IN HILES BAY. U HILESO BAAN.

... .

KHIN GUS BO. KHU GUSINANC IN GUS BO.

B.

KHO~ HAR BI. KHOt HARO BIYE f~ HAR BI.

, . .

U GUSINANC B.

·

EC HARO BIYEN.

.

~HO~ BUWA BI. KHO~ BUWA

BIYEN

·

ES BUWA BI. EC BUWA BIYEN.

KHOI TOM BILA. ~HOK TOM BICAN ET TOM BILA.

UN BAA. MA BAAN. IN BAY.

.

EK TOM BICAN.

U BAAN.

U BAAN.

U.

·

E~.

EK.

/ .

EK TARKICAN.

.• JOON .

.. HARO BIYE .

JE BAA. KHIN. .KHOS. KHOT. KHOT HA.

,

.... DIS.

. . .. DU BI.

MI BAAN. KHU.

IN BQ. 1~. E~.KHOC.

,

KHOK HAKICAN. ET TARK.

~ .

. ..• OISMIN.

.

...• DUWANC.

•. TOM .

.. HAR BI..... HIR BAY ..... HIRI BAAN .. DASIN BO. . DASIWANC .

. ~ , .

.... KITAAP QALAMISO LAQPIS LAQPISIN .•• I

." "- ..

.... CHIl.... . SURD.... .. MAMU " BATERIN ..• I

.... HOy.... . BAALT .•.... GOON LAAy .

,/

. . .. CHI IR. . .. . ... HALDEN. . .. .. MAMUSI..... .. HUYES .....

,

.... GHIN GHIYO BALAS BALASO .

78

I

ISM-I ZAMIIR-l QARIIB ISM-I ZAMIIR-I BA' 110
WAAHID JAMA' WAAHID JAMAl
. SIKUULIN ...
· . . . MAL . . . . .... MALEN .... · . SIKUUL . . . . · .
, ,.
· ... USTAAT .•. .... SAGIRDISO. • .MUSAAFIR •.•. · . KULI .......
· ... GUT . . . . . •.•. SAAMAAN ... · . BUTUN •.•... · . BUTUYO .....
, .
· . . . OIL TAR ... •••• BRAS •••••• .. CHAP ....... · . MALTARAN ...
. . •.• TINAYO .... J .
· ... TINAN .... ..QHAMALI ..... · . QAMALICIN ..
, .
· ... SUQA . . . . . . . • KURDENC ... · . DOON ••...... · . DOOYO ..•...
, , . ~
· ... MASlIN ... •.. . MASIININ .. ..JAHAAZ •..... · . JAHAAZISO ..
.
79 "

GE JUWAN ell PURUM.

.

JARPA JUWAN JAN THAANUM.

BU~E TORO JUWAN TAR DAGANUM.BAKIN~E IN JUWAN HIRUM.

. " .

GAQUCO BUN JUWAN TAN CHUUM.

. ~ ." .

GAMU JUWAN CAN CHAGURUM.

DOORAS MART JUWAN GOKO.

,

GARMUN JUWAN~ILCIN HIRUM.

SA KE HALANC JUWAN DALTAS.

". . ..

CHEMILIN JUWAN GAQAYUM.

'ATARE JUWAN UYAM NAS.

. .

GAYU JUWAN GUCHAR~ DALTAS.

HAL JUWAN MAKARKI$ .

.

GIRKIS JUWAN GIIN.

HANJIL JUWAN QHAL MATUM.

. ~

FARECIN JUWAN TOP CHAT .

.

SAR~IQAA FAYU JUWAN ~IR BIYE-

NUM .

JUT DELUM MANC JUWAN TANFAT.

. .

,

TASBIIHAAT

.

FULGUW JUWAN FIL HUMALKUM.

FU JUWAN JAK MEETAS.

, .

CHI~ JUWAN LAN CAQ OOMANAS.

TAL JUWAN GALGI HUMALKUM.

"

SAKAR XE MACHII JUWAN UYAM..

FA1AASIN JUWAN ~UQURUM.

ASQUR JUWAN GIYUUMO. TAAWUUS JUWAN NAQHARAKI~. TOL JUWAN GATKI~.

SAWATUM INAAY JUWAN COKO.

. . ,

JIRIJIRINE FU JUWAN LAJaJPALAW. BUWA JUWAN HAMA LAA~O.

~AKUN JUWAN NAADAAN. HUK JUWAN WAFAADAAR.

~

HAR JUWAN HANDAM. QURAAM SAAH JUWAN GUNfiECO.

. .

HAATAM JUWAN ~ASAA. SA JUWAN UYOONAR SAAJO.

UW UMI JUWAN SULBALIKIS. AWLAAT JUWAN $IQAKI$.

. .

GAMUWATUM DAN JUWAN BIIDANA~. MALA1UM FE~O JUWAN OGAM.

80

HUKE JUWAN AAZAAR OTAS.

"

BELlS JUWAN CUPKIS.

.

"

TASBIIHAAT

. ".

OAQARULUM BAY JUWAN wAALAS. GASKULUM MOYN FAW MANUM

JUWAN.

SARE EKIMIN JUWAN II II. KHOYO BUL JUWAN BAN OOMANAS.

ASQURI~E BASI JUWAN MEYARUM. HARALtIMO SA DUUSUM JUWAN.

I

SALI TOM JUWAN FAYDAKI~.

,

SAWATUM CHUMO JUWAN

DARMAANDA.

BAGARK BAJA1E EPI MOSQANUMJUWAN.

.

ZAKUN TOM JUWAN B1 IBAARA ..

,-

TILYE FULULUM DIRAMSURO

JUWAN.

SAWE-OOM JUWAN FA~ OOMANAS.

81

TURKI DENIN

; .

WASTI EESIYAA TURKISTAANE SISE TURMAALTA JANDAARATE DENIN

; ,

HISAAP ECAAN, UWE YOOL SAMSI BILA, TEEYLATE 21 MARCH

.

(NAWROOS) tUM IGAYBAAN.

,

BURUSASKI

ENGLISH

FAARSII

TURKI

GIRKIS

"

1 -+ ~S-A-CQ-A-N--rM-O-US-E----------~1

HAR

,

MUUS

BAQAR

UY OX

TA

PALAN

YULBARS LEOPARD

;

SAR QHARGUUS

, .

CHUMO NAHAN

TOL (GUSANUM) MAAR

~---------+------~~----~---------------

.

HAGUR

ASP AT HORSE

,

TOSQAN HARE

BALIQ FISH (CROCODILE)

YILAAN SERPENT

BELlS

,

SADI

GUUSFAND QOY SHEEP

HAMDUUNAH MAYMUUN APE

.

QARQAAMUC

MURG TOQHO COCK

HUK

QHUUK

SAG IT DOG

QHUUK

THONGUZ', HOG

82

BARE IYMO DIS

.

CHIL FU

HA BU~AY

I VAS MU~'LUS YAARE YATE

SAPIK GATU

. ,

MAL BASI HIR GUS QHAM ~APIK ITI KHITI EMAS DEMAS ISKIL IRIIN

HUYES BU~/A JOT UYUM

.

TARK GURPUS

HIS MUYJYAR ULO HOLE

DOY GAY ~IYAS MINAAS

.

HAR HAGUR

DAL QHA

,

SAAH GADAA

, .

SUVJA BAGARK

.

IWT IRIIN

.

. ...

WARC ABAS

. .

WARC APARCHERS GASIS

I •

HURUTAS DIYEYAS NIYAS ZU~JAS

YAARIKI YATIKI IVI IMI

CHAM THATGUR HARI

,

CHAP MULTAN

TIK TAGAY

MAMU MAL TAS DATU GARU

,

SINI BAY

SIM MINUM

, .

CHAGURUM

GARURUM

GALL GATU

.

GENI~ BURL

, ,

SE BISKE

QHURC QANDAL HIR HAGUR

QHURK ~IQA GEN CHA JAAM QAAM ILJI YAR

TER TI (DIH)

FAL FAlO TOM TALUU

JUU MEE (MAMA)

.

KHII GATENC

.

JAAM JAMAAT DAAL QHAA

.

AYA MAMA

.

DAS KHAY

DIH (GIRAM)

I •

CHI~ KHAY

,

CHI~ BUN

, .

DUSCAK BAARIS BAARIS (WAARIS GIIN JIIN (JIN) GIIN BILAS

. , ,

POONE PARAA PARA A (YARW~) SUMULO AMULO AMULO

(KAMIINAH)

SUBADO ABADO ABADO (KAMlOOR) SUJOONO AJOONO SUKHE~ AKHES

13

w
BARE IYMO DIS
GUS GIYAAS ,
SUT OOT DU MAMUSI
GEN FITI GILl HARIS GANI MANC QIRO MILIYAN
. . .
RAJAAKI DU\,/AAKI (DUWAA. .GANE DURO ETAS GAS GIRAN
DUWAAKI
GIRAN (GIRAW) US BAR (BAR, QIR ME~ FUT BILAS
.
(AMAANAT)
RAAGI PAYAALI JILMANAAS BUUR PUN SUPUN ITALI KHITALI
M.
'"
ITALI TAL BALAS DU ACAS HUN DAN
(AAQHIRAT) J
, ,
TIN FIRI IYK ICHAR HALl MAQHA CHAP MALTAS
I
.
TIN BAL DURO MAS NAN NAAMOS
, , "
DUL SURMA CAPAN BASA FINC BULA QHAP CAMAQ
I
GAYU BULA . . HUK BUS
HUK HAL GA GACHIR
KHEEN BEL BEL (~JAQT) P~AGI (WAQT) SAAT KE PAACI.

84 .
THALO SITAARAMUCE THALO GUNCIN
/
:URUSASKI - URDUU FAARSII 'ARABII ENGLISH
~ ~
lDIT SUURAJ QHURSIID SAMS SUN
"
:ANDURA CAAND MAAH QAMAR MOON
. .
\NARO MANGAL BAHRAAM MIRRIIQH MARS
30DO BUDH TIIR 'UTAARID MERCURY
BIRESPAT BIRAHSPAT BIRJIIS MUSTARII JUPITER
, SUKKAR
SUKRO NAAHIID ZUHRAH VENUS
, , "
SIMSER SANIICAR KAYWAAN ZUHAL I SATURN
I I 85

-_." ---_ - --.-._ -.-----~-- . --- -_-...t-..:.---=--
tURMAALTO BURJIN
TURMAALTO HISAMIN
.
WALTO KHEENIN
GARU
HAMAL ARIES THE RAM 21 MARCH-20 APRIL
SAWR TAURUS THE BULL 21 APRIL-21 MAY
JAWZAA GEMINI THE TWINS 22 MAY-21 JUNE
I
SINI
SARTAAN CANCER THE CRAB 22 JUNE-23 JULY
ASAD LEO THE LION 24 JULY-23 AUGUST
SUNBULA VIRGO THE VIRGIN 24 AUGUST-23 SEPTEMBER
DATU
MIIZAAN LIBRA THE BALANCE 24 SE?TEMBER-23 OCTOBER
'AQRAB SCORPIO THE SCORPION 24 OCTOBER-22 NOVEMBER
QAWS SAGITTARIUS THE ARCHER 23 NOVEMBER-21 DECEMBER
BAY
JADDII CAPRICORN THE GOAT 22 DECEMBER-20 JANUARY
DALW AGUARUS THE WATER 21 JANUARY-19 FEBRUARY
BEARER
HUUT PISCES THE FISES 20 FEBRUARY-20 MARCH
86
'I MUK JUWANJUKO BARIN

BAR

MISAAL KE MAFHUUM

BAR

MISAAL KEMAFHUUM

MUK MUK KE LUCUM UJALIMI. MUK MUK (MUKH) ISKIL .

.

MUK MUK MANAAS, RUUBARUU MUK MUK (AR) EEMANIMI.

MANAAS.

.,.. .

GUTE CAGA INCE JUK EH.

LUK ETAS, LAP ETAS . DUK, SARMAA GAN~. DUUK, GAN~ (FAARSII). DUKE, DUKARII (KAMAN CHOR).

HUK-O QADIIM UYIKAN

BILA.

TUK UMANAS, KAMAN

.

OYANAS.

TUK TUK KE, HUU-BAHUU.

. .

MUK A-MUK-O, QHAWFNAAK. JUK FUK CHAANE FUK (CURUKICIN). LUK

. LUK LUKAN (KAMAN) TURKI HEN.DUK

DUK MOORUM GUSMO HAQ (DUK). DUK DUK DUKE DUKE (YE SUWAYE DUK

BAREN).

HUK MA~HUUR JANDAAR (KUTTAA).

HUK

YUK TUKAN, THAPE BAAGUWAN. YUK

TUK TUK-SIR, DUU-DUUNAR DUTALAS.

, .

DUK CHAGURUME ZAZAR UMANAS. BUK BUK, HALQ (THROAT) ..

BUK BUKANE, BAGAL-GIIR

MANAAS.

.

BUK PIIRE BUK, PIIR CUM TE~. YUK

.

BUK CHILE BUK YUUYIMI.

. . ,

GUT AS CHUWAS CHIS,

TAABUUT. .

THUK BALASE FAL GOOYAS.

,

/

SUK KHAPUNATE BE SAN SEYAS.

THUK THUK ETAS, QHAP ETAS.

.

THUK HINE ULKUM YAARTALIKUS.

B7--~--------------~

MUK JUWANJUKO BARIN
BAR MISAAL KE MAFHUUM BAR MISAAL KE MAFHUUM
'" I
THUK THUK BURUL, BUT SIYAS THUK THUK MUK, ASAANO
. .
INE. 1HUMUK.
.
GUK HUNE USTAATE GUK, ASQUR KUK QARQAAMUCE TINAYO BAN
GUK. OTAS.
_, _,
~UK SELE CUK, MASIINE CUK. CUK CUK, SAAZIS, EGUSKINAS.
. , . . .
.- •
~UK CUK, MALULO CAM ETAS. CUK ~UKE SUQA, ~UKE FARCIN.
. . .
t
,
,
88 HJRISKI DUPO (DUROOYN) HIRE ECAY.

HILES KE DASIN

I HILES

t---------I-------I

HIN HILESAN BAM.

(HILES) DIIMI. ( INAR) iu ESO.

(INE) ~APIK ~IBAYA? AWA.

, .

(JE) APACAR ZU ESO.

(INAR) EER SABAQ DIIBILAA? BEYAMI

( INE) BESENIMI? BEHEYAM( BEYAM) •

(IN) AM NIBAY? SIKUULAR NIBAYA NIl?

., .

BESALAR ZUCI? AAR LEEL API.SABAQULO HILES YAR BAYA, DASIN?

BESAN WAJAH BILA? HILESE t:AMAAT API.

.

KHOLAR DICO (EER QAW EH).

YE BAR APi, AAYINDA .... CAMAA1' EH.

AYA KU AMULO BAAN? GIRAMAR NIBAAN.

DASIN

HIN DASINAN BOM.

(DASIN) DUMOOMO.

.

(INMUR) ZU MOSO.

(INE) ~APIK ~IBOWA? BEEYA.

'" .

(JE) APACAR ZU MOSO.

(INMUR) MOOR SABAQ DIIBILAA? AWA.

(INE) BESENUMO? BELEELI BE LEEL).

..-

(IN) AM NIBO? SIKUULAR NICO.

.

BESALAR ZUCO? BE HEYAM

.

(BEYAM) •

DASIN YAR BO, HILES SUST BAY.

" ,
DASINE CAMAAT ECUBO.
.
.
KHOLAR DUMUCO (MOOR QAW EH).
,;
~ABA~, ~ABA~, DAA KE CAMAAT

EH. MAMA KU AMULO BAAN? BASIYAR NIBAAN.

-

GUSISKI DURO GUSE ECUBO.

89 --------------------------~

HILES KE DASIN

HILES

DASIN

.

MIYOON HIN HIR (AADAM) CUM

BAAN.

MI AADAME AWLAAD (IYUWA).

HILES DIIN NIMI.

(HILESE) ~FC;AY.

(INE) $IBAM, $I~UME BAM.

KHUULTO S>IC;AY, JIHALE $I9I•

'"

AAYINDA ~IC;UME NICI.

HIRE CHIL MINUWAM, MIlBAM, MIIBAY.

" '" "

NIBAM, NICAM, NICAY, NICI.

(IN) ELE BAYA? BAY KE DEERI.

"

GIYAAS MAMU NEEMIN EGUCA.

MIYOON HIN GUS (HAWWAA)MUCUM BAAN.

MI HAWWAA MO MUYUWA.

DASIN DUMOON NIMO.

(DASINE) $I~UBO.

(INE) $IBOM, ~I9UME BOM. KHUULTO 9I~UBO, JIMALE SI<;:O.

"

AAYINDA $I~UME NICO.

,

GUSE CHIL MINUBOM, MIIBOM, MIIBO.

" " "

NIBOM, NICUBOM, NleUBO. NICO.

(IN) ELE BOWA? BO KE DUMOORI. GIYAAS MAMU NUMOOMIN MOGUCA.

90 --------------------------~

LAFZ

MISAAL

~--------~--------91------------------~

AMA (AMMAA), AQHANAA, AKA$,

AYSA (AHISA), MUWLJI BALUUWAS,

~ .

SII CE NIYAS,

BAP (1)

BAP (2)

BAP (3)

ARUN,

YOQITO, NATUSKUYN,

LIGITO, SIRGITINAS, SUT LA$ ETAS, FUr DICAS, QAKAALO,

,

CAKAALO,

AMA, LEEKIN, MAGAR, TAAHAM.

. '"

AQHANAA, AGAR, AGARCIH.

. . ~

AKAS (MAJBUURI) YE ZUIN THAP DUTANULO NICAN

. . ~ .

. . .s

CHIIRE, BELISE HISAMIN OOSULJAM ISK WASIYAS

~ .

MUWL-CI BALUUWAS, MUWLULUM OOSULJAM GIYAAS WALAS.

.

GATUU CE THER MANAAS, HAYZ MUMANAS.

BAP, BAAJ, QHIRAAJ, TEKS.

BA~, QHUDAAYE BAP, 'IBAADAT, BANDAGI, WAGAYRA.

,

INATE BAP BALIMI, MUHTALIM IMANIMI, SAYTAAN IMANIMI.

.

ARUN MANAAS, SAQHT INKAAR ETAS, HANARAT

MANAAS.

YOQITO, BUT YOQ ETAS INE, YOQ EYARUM INE.

. .

BUT GIRATAS, BUT NAT ETAS INEER NATUSKUYN SEYBAAN.

EGILTIRUM, NAAZUK, KAMZOOR .

., .

GILTIRAS, MASGUUL MANAAS.

BUT IMOOS SUYAS, NAARAAZ MANAAS. FUTKI~ IMANAS, DIIWAANA IMANAS. QAKE USTAAT.

;

CAKE USTAAT.

LAFZ

NAWAALO, NANE MAALO, ARA1AP, YA~HALAN, RAA~I (1)

MISAAL

,

. JAALWAAN, KISTIWAAN.

UWWE JUWAN NAN ETAS INE, NANILO.

~ .. , .

ARATAP CAGAN ETIMI, GARBAR CAGAN ETIMI.

. . .

DOOM RAACI, THAMO RAACI (SISE QHIYAAL).

" .

, .

RACE F1RISTA, (2) RAACI, RACKUYN, CARGUYN, SANTARI.

RA~ (HIFAAZAT) RACE TUMAR, HIFAAZATE TUMAR, QUR'AAN RA~ BILA.

... .

DATU KE BAYMO HURUSAR KHANAR ZUWAS, GARU

KE SINIMO GIRAMAR NIYAS, KUUC.

ITALI, ITALI 1TUM DUNYAA (AAQHIRAT).

ITALIM HARIIP, ITUM DUNYAATE EGARAS (YARUM SISE QHIYAAL).

BARAAYI, PARI, JINN, RAACI, PAYAALI, RUUH, RUUHAANI.

~--------~--------92 ------------------~

CAR, CANKOR,

FU-BARENC,

. ~

CARE SIKAARI

HIN-BAL-TAR,

GODAR,

;

HUCAAYI,

. ,

YAR KHANULO CARE (HIFAAZATE) SIKAARI BIM,

THAPE ISE-ULO CANKOR NUURUT CAR BAREYBAM,

DU~MANAR CAREY EtAM. :

,

THAPMO FUWE ISAARA (FU EEGANAS).

, ,

YAR KHAN KHAN KE CARE SIKAARIMUC B1M.

KHANE H1MALTAR, BESEKE HINCE ULKUM DARKUS

, ~ "

NIWASI BAL ECAM, TAR, TIIR, SAHTIIR CUM

BILA, KHOLE DARKUS MAN1MI.

KHANE GODAR, THAANUM MAZBUUT HURT YAA BAL, FAS1IL.

LAFZ

MISAAL

~

SUCI, SUCUMEY, ~UCI, ITIFAAQ, SUCUMEY, SUWAKUS, SUCEEMO,

SUWA.

ABACHALO, ABACHALO, ASAATO, KAMZOOR.

BAPO FUT,

MAMA, ZIZI, AYA BACAN,

KURPA-CHIN, TI$-HAGUR

, ,

SAL, SAAL,

HARAAY, GUTI,

.

JAMAAT, HAPKUYN, DAAS, DAS, WAR, TAR, MUSK,

.

OIM, OIMO, ADIMO,

ACHEEMO

DAADO FUT, SIS AR NUMAN FUTAR BAPO (DAADO) SEYBAM.

PARIMUR AR NUMA MAMA, YAA ZIZI SEYBAM. BACAN (WACAN) KAAT, YAINI KAAT MANIMI JE

., . .

AYA GOSAM.

KURPACHIN, SIMURG (MINASULO BI).

HAWAATE GUCHARAS (DUWALAS) HAGUR, JISM-I LATIF. '

~AL, DIS, MAQAAM, BUROONU-SAL, BARA-SAL, WAGAYRA.

HARAAY, QHAANADAAN, SAFAR-HARAAY, DIRAMHARAA~.

JAMAAT KE JAMAAT, IWS KE MUWYAR.

HAPKUYN (HAQ-KUYN) JAMAAT, HALAALE HAPKUYN. DAS, SAHRAA, ASQUR-DAS, KONO-DAAS.

WAR (BAR) MUtU-WAR, TAR (TER) UL-TAR,

MUSK, JANGAL, AMULO MATHAN QHAA HURGAS

GAL JON WAGATRA BICA KE.

AQIMO, AMIN HIR YAA HAR IQIME KAM BIKE AQIMO BI.

./

SUCEEMO (SUWA) ACHEEMO (BAGARK) BIIRAHM.

93------ __

LAFZ

MISAAL

SUBOOM, ABOOM, SUBOOM (WARt) ABOOM (APARt). SUMULO, AMULO, SUMULO ('IZATMAN) AMULO (KAMIINA).

~ . ~ .

SAAN, ASAAN

'CHAR (CHAL),

CHUL tHAL,

" . ~ ,

CAN, CAAN,

J /

ACAACO,

GIYUUMO, AKIYUM,

ASISUM,

SUJO,

PUN, SUPUN, SUMUDUR, DIWAAKO,

~ ... ,,-. /.

S~AN CUM ASAAN BILA, ASAAN, BIIQHABAR,

ACAANAK.

{HAR, CHAR-CI, CHAL-CI, HUUSAR iUWAS, QHABAR GANAS.

tHUL CHALAN ASKI BILA, LIM LAMAN ASK I BILA.

, .. , .. ..

OS CAN MANAAS, OS CAAN MANAAS, OS GUNIKI~

MANAAS.

ACAACO, ACANAAYO, JACARUM rAGA ETAS INE, BADKALAAM.

UN DUKOOMA KE BE MIMACE AKIYUM MANIMIYA.

'"

JAA BARUNAR A~ISUM (JACkRUM) MEEYBILA.

~

SUJO (PAAKIZA), SUJUKUM, PAAKIZA DIS, TER,

.-

CHIS.

PUK (FIRI~TAH) SUPUN (RUUHAANI). SUMUDUR (MANOKUR) SARIIF.

DIWAAKO, JINN PARIYE KAA HE~ BAM INE SIS.

94 ------------------~

~---------------------------------------~

FUKUM FUK

. ~

QHAS YEECA KE JAA ASULO DUKOON MENIKD FUKAN SUL,

JAA TEEYL ISE AS FUKUM FUK AA LIP NE GARAAR AA.

~--------~~------~---------~~--------~

I i I

FUKUM FUK ! FUKUMFUK . T AQUM T AQ I TAQUMTAQ

LI PUM LI P I LI PUt~L-I p-. ---+-Q-H-A '-r U-M-Q-H-A- T-. -'t-Q-HA-T-UM-Q-HA-T------t

.._Y_AR_U_M_Y_· A_R _--+-Y_A_RU_r"'_'Y __ AR_" _~.D AL UM DAL DALUMDAL

HOLUM HOLE I HO~UM~OLE __ ._+ Ii Y_A_TU_M_Y_A_lE_--+_YA_T_UM_Y_A_TE __ -t

ITUM IT~_'I_T_I~ __ J~W_AS_.U_M_W_AS_. __ ~W_A_$U_M_WA_$ ~

TARUM TAR ITARUMTAR· ITHARUM THAR THARUMTHAR

THRAQUM THRAQ !THRAQUMTHRAQ LOTUM LOT LOTUMLOT

!

ZAQUM ZAQ IZAQUMZAQ

CASUM CAS . ICASUMCAS

!

THARUM THAR [THARUMTHAR

I

ILJUM ILJI

ILJUMILJI

CARUM tAR

. .

CARUMCAR

FARUM FAR

FARUMFAR

. ,

TRANUM TRAN

TRANUMTRAN

I, "

MASUM MAS MASUMMAS JA~UM JA~ JA~UMJAS

CURUM CUR tURUMCUR FIKUM FIK FIKUMFIK

. . . . ~ ., ., "

THICUM THIC THICUM1HIC THISUM THIS THISUMTHIS

IYUM IY IYUMIY TASUM TAS TASUMTAS

___________________ 95 --~----------

CATUM CAT

., ..

CATUMCAT

.. '.

ULUM ULD

ULUMULD

, , , .,

CURUKUM CURUK CURUKUMCURUK

ILJIKAN ILJI~------~----~~ YAR,ULO--:OLE F

BASIT

YATE

A

~----------------------------------~B

D

~ ~ C

YAARE

DC: YAARUM BAL.

AB: YATUN BAL. AD: ILJUM BAL.

. . .

EF: HINt ~ANt FAATEK, HIMALTAR, GAN, FATAN.

BC: YARUH BAL.

AC: YUUR tUM YUUR tAR.

BD: YUUR CUM YUUR tAR.

"

ABCDA: QIGAARI, EQIGAARI, QIGAARI TAK, DESAM.

, .

AD: YAARNE, CHAT, GUTUM, YAA DALDALUM.

DA: YATNE, TnAANUM, YAA HURGO. AB: CUSANUM. DC: CUSANUM.

,

CUrE DALTAS BASITAN BILA, YAA HAAN, YAA DESAN BASIYAN •

.,

NOOT: CUTE KITAAP "NISF SADI BURUSASKI QHIDNAT"E YAADCAA.

BTLA.

4-3-1991

96

CUSE (DAAMAN-I KUUH) INDILINE TOQ BI. YAANI UYUM ~IQAKI~.

" ,. .

CUSE TOQU LO MARIN SIPITIN ALTO QAR MEEYBICA.

,
IBUT UYUM DESAM ~IQAKI~ BILA.
AB: GUSANUNKU$. AD: DALDALUMKU$.
OF: HURGO. FC: GUlvA.
A, B, C, D: WALTa YUURANC. ABCDA: SATURGAT.
. .
F: YATE YAKAL. H: YAARE YAKAL.
E: ILJI Y.4KAL. G: YAR YAKAL. ,. . , "

I: MAKUGI, ULO, ULUMPA. HARANU La. G: HOLE, HOLUMPA, HINGE.

JK: HI~. ~A~. FAATEK, GEET.

INDILIN

A r----_--=-F_----. B

E

K

J

I

G

D L----- ----.l C

H

97 --J

- ~ ILJINE FAR: 4; •. • GUWANE:~

YAARE: __LJ YATE: "'" :/oj

.
DAGANUM: BIYENUM:
BI/{IRO: 0 YUURKI$: V
HAGURE SAP: C " J
BArA FINC:
98 GA T I: (X)

THAANUH: _--'

.

GUSANUN:

.

CHAN:

TOK:

ASIIR: A.A
WARe: E
KHITI FAR: )
YATNE YATIS: 9
YARNE FAR:
HURGONE:~ CARAATI: 0 0 CHAr:~

KHUT:GAN QER:____________"

GALUM:

MATHAN:

A ••••••• A

APARt:

3

IT!' FAR:· (

YAARNE YAIIS: 6

SIHI'SIIN

HAAHID

JANA'

'~AAHID

JAMA'

HILES BELIS THARES

,

ACAS

,

CAKAS

tITARAS BIS

.

GANES

MUTHUS JANBULOS 'CfUKAS QHAQAS YATKUS FOQUNAS Et>IIS IFINIS GARQAS TATAS

HAAS THARMAAS THANAS GOQURAS· GAS (2)

~IYAS SAFAR ETAS GIRHINAS DEEHIYAS

,

HILESO

BELISO

,

TIIARESO

, ,

ACASO

"- ,

CAKASO

,. ,

CITARASO

,

BISO

. ,

GM'1ESO

,

HUTHUSO

,

JAMBULOSO

CHIKA§O QHAQASO

,

YA'fKUSO

,

FOQUNASO

,

Er-IISO

. IFINISO

GARQASO, GARQAtO TATASO

..

HAA~O

,

THARMAASO

,

THANASO

GOQURASO (-CO)

" /

GASO, GASUU

~IYASO

,

SAFAR ETASO

,

GIRHINASO

,

DEEt'lIYASO

BALAS GUTAS (1) FARES BILAS 'CIKARAS ·KHIS BARES GANES

, PALOS GUS 'CHURKAS CHUTKUS

..

JATKUS

. '

QHURAS

HANIS GIRKIS THATAQAS BONIS GILAAS' TALTANAS GUTAS (2) GAS (1) NIYAS GATANAS BULA DELAS GILTIRAS

.

GARAAS

99

'" '"

GIRKISO, GIRKICO

"

THATAQASO

,

BONISO

,

GILAASO

,

BALASO

".

GUTASO

FARESO

,

BILASO

'" '"

CIKARASO

nnso

,

BARESO

· ,

GANESO

'"

PALOSO

· ,

GUSO

"'- '"

CHURKASO

tHUTKUSO

.

,

JATKUSO

. '"

QHURASO

"

HAMISO

~

TALTANASO

GUTAsO

, ~

GASO, GASUU·

,

NIYASO

· ,

GATANASO

,

BULA DELASO

· '"

GILTIRASO

. .,

GARAASO

SEL-DAN

WAAHID

JAMAl

JAMAl

WAAHID

.;

SEL-DAN

FIN

FIRAN

IMAN

BITAN"

DUSMAN

GIRGIN

GIRAN

DAMAN

GAMUN

SUKUYN

GATGUYN

.

ZIKAN

,

CIDIN

RAQPIN

DURBIN

.

BALGAN

MAY ON

BOYN

SEL-DAYO

FIYO

FIRAYO

IMAYO

BITAYO

.

/

DUSMAYO

GIRGIYO

GIRAYO

DAMAYO

GAMUYO

SUKUYO

GATGUYO.

ZIKAYO

'i:IDIYO

RAQPIYO

DURBIYO

.

BALGAYO

MAYOYO

BOYO

GHIN

HIN

GARMUN

LAGAN

DASMAN

.

HARGIN

.

TINAN

KHAPUN

,.;'1 •

I THAN

HUMUYN

BALGUYN

DUROSKUYN'

GIKIN

ZANQAN

TURPIN

HALDEN

SOOSAN

KHON

.

GAAN (1)

9HIYO HIYO

GARMUYO

.

LAGAYO

DA9MAYO

HARGIYO

.

TINAYO

KHAPUYO

ITHAYO

HUMUYO

BALGUYO

DUROSKUYO

GIKIYO

ZANQAYO

TURPIYO

HALDEYO

SOOSAYO

KHOYO

GAAYO

100 --- -L- ---'

6'
SEL-DAN
WAAHID JAMAl WAAHID JAMAl
, - \ IGAAN .
GAAN ( 2 ) GAAYO IGAAYO

GUUN GUUYO PUUN PUUYO
i
DOON DOOYO YUUN YUUYO
. • " .,
GALTAN GALTAYO QHIMISDOON QHIMISDOOYO
QALAMDOON QALAMDOOYO CARTAN CARTAYO
, . i
,
CASTAN CASTAYO QHABAN QHABAYO
ISAN USAYO GEEYLTIN- GEEYLTIYO
.
--
,.
-
-
.. ,-
101' LAM-LAM

AWALUM BAR

AL TOWLUM BAR AWALUM BAR

AL TOWLUM BiAR

LAM LAM JAM JAM

, ,

CAR CAR

LAN LAN FAR FAR DIM DIM

• e'

BAL BAL KHAS KHAS

. .

BALAN BALAN RAP RAP

BAW BAW MAS MAS

. .

" ,

SAR SAR

DOR DOR

· .

KHUS KHUS

e I

BIL BIL MALAQ MALAQ DAN DAN

I •

QOR QOR

· ,

CAP CAP

LALAM JAJAM

" ,

CACAR

LALAN FA FAR DIDIM

. .

BABAL KHAKHASBALABALAN RARAP BABAW MAMA$

, ..

SASAR

DODOR

\ .

KHUKHUS

\

BIBIL MALAMALAQ

.

DADAN

\ .

KAR KAR MAR MAR TOP TOP

· .

OAR DAR JAR JAR ZAL ZAL

I ,

,CUR CUR

,. ..

GAZAM GAZAM

, ..

CIR CIR

JIR JIR FUU FUU DAR DAR

· ,

THAR THAR

• •

· .

GUR GUR

.; ..

CAP CAP

HIK HIK QAR QAR ZAN ZAN DUL DUL

· ,

KAKAR MAMAR TOTOP

• •

DADAR JAJAR ZAZAL

.. ,

CUCUR

· . . ,

GAZAGAZAM

.. ,.

CICIR

JIJIR FUFUU DADAR

· .

THATHAR

• I

GUGUR

.. ..

CACAP

HIHIK

.

QAQAR

ZAZAN DUDUL

, .

HAK HAK

102 -- __ ---A- _

HAHAK

-