Вы находитесь на странице: 1из 5

xzszd

Cuci tangan
sebelum dan
selepas
Tidak berebut-
rebut
Berdoa
sebelum dan
sesudah
Jangan
bercakap
Bersyukur /

kepada Tuhan
kerana diberi
Mengelakkan
Tanda orang
yang
makanan
sabar dan
Menjaga
kebersihan dan
Kepentingan
mengamalkan
adap semasa