Вы находитесь на странице: 1из 46

SP49_02

2,5 /114 TDI V6

SKODA

Skoda 6- V-
.
, 2,5- V6 TDI 110/132 .
Skoda -
.

V- 6 4 -
.

,
,
.

, , -
, -
.

http://scoda-ssp.ru/

4
4
5
6
6
8
- 8
11
13
14
16
16
18
18
19
19
20
20
21
24
24
27
28
30
30
32
33
35
G208 39
G8 39
G210 40
41
43
43
44
46

47
47
Service Service Service Service Service Service Service Service
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
SUPERB SUPERB SUPERB
SUPERB SUPERB SUPERB SUPERB

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

, -
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX

,
.

http://scoda-ssp.ru/

150 500

135 450

120 400

105 350

90 300

75 250

M (*)
P ()
60 200

45 150

SP49_03 30 100

15 50

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000


n (/)
SP49_04
P =
M =
n =

AYM
2496 3
78,3
86,4
18,5
114 4000 /
310 1400 4000 /
Bosch EDC 14M
1-4-3-6-2-5
, 49
, 48

3

http://scoda-ssp.ru/SP49_23

- -
90 ,

, -

4
- , -
,


: 2 -

(DOHC)
-
, -

http://scoda-ssp.ru/


()

F1

G8

N75


G70 G42
(

)


G80

Q6


G62

:
J399

N146
N108
G81
G208

http://scoda-ssp.ru/

()

J17

J52J248
F96J322


G28


N239

SP49_29

N18

Q6


G71


()

http://scoda-ssp.ru/

-

V-

90
. -

., -
.

-
.

(18,5 SP49_84
)
.


, .

-
.

SP49_30 -
-
. ,
.

-

.

SP49_27
.

http://scoda-ssp.ru/

V6 120. -
30. -
90 .

: 1 - 4 - 3 - 6 - 2 - 5

(-
) -
:
1 4
2 5
3 6

4 -
1
(). SP49_28
90

1
4

4
1
30.

30

SP49_24

120

1 44
4
1
4 .
.

120

SP49_25

http://scoda-ssp.ru/

-
,

.


, -
.

SP49_81
.
,
.

(
. )

:


-
36.

SP49_82


-
.
, -
Ar

() ., , -

. SP49_86

10

http://scoda-ssp.ru/


-
.

-
.
-
, , SP49_10
.SP49_34

SP49_33

4- 6- V-
- -

. -
, .
- .
, -
.

, -
.
,
-
,
. SP49_35

11

http://scoda-ssp.ru/


. -
-
,
180.
SP49_10

-

.

-

.
,

.

SP49_11,
-
-
.

.

-
. -
.
.
, -

. ()


SP49_12

12

http://scoda-ssp.ru/

(

4 )

Y-

(
)

SP49_32

4
. , -
.
.


, -
,
- .
- .

. ,

,
.

13

http://scoda-ssp.ru/


.
-

.


-
.

,


.

SP49_26


-
.

( ).


-
,
.

:
SP49_71
-

-

.

14

http://scoda-ssp.ru/


3
.
,
-
.

-
.

SP49_78


.

.
-
-
.

-.

:
SP49_79
-


.

15

http://scoda-ssp.ru/
-

.

,
.

SP49_63N144/N145

SP49_18

()

16

http://scoda-ssp.ru/


-
N144 N145 -
.,
1100 /
.

-
.

-
-
. -

SP49_19

. -


.
.


1100 /
.

-


. -
.
- -
. , -
.
-
,
. -
SP49_20
.
-

.

:
-
,
.
,
.

17

http://scoda-ssp.ru/


G8
F1-

-


SP49_13


...
.
...

... . -

( ).
...
, .


... . -
.
... .
... ,
.
...
, .

18

http://scoda-ssp.ru/
-
. -
, -

-

-
.
,
.
-
.

.

-

. SP49_61


-
. -

. ,
.
-
.


,
.

-
.

.


, -

-
. - SP49_62
,
.

19

http://scoda-ssp.ru/


. ,
- ,
. -
.
,
.
-
, - -
-
. ,

.


ATF


SP49_59 SP49_59:
-

(ATF)

.

20

http://scoda-ssp.ru/

- :

.
,
, -
. -

-
.
.

-

:
-
,

-


-
,
.

-
.

- -

.

-
/ ,
-

-
.

,

, - SP49_85
, .

SP49_66

21

http://scoda-ssp.ru/


(/)

4000 A
3500
-
3000 (//).
2500
2000 -
1500

1000
B 5500 / -
500
0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 ( ).
(/) SP49_65
,

4,00
A
3,50
()

3,00
A
2,50
2,00
-
1,50 75C
1,00
0,50
B
0
B
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Antriebsdrehzahl [min
SP49_64 40C
-
.
-


.

,

.

( ).
(

)SP49_67

22

http://scoda-ssp.ru/

( )
( )

SP49_68
SP49_68 SP49_69
SP49_69

-
, - ,
. . -
- . -

. - ,
. -
/
. - /
. .
-
/-
. .

/
.

23

http://scoda-ssp.ru/

SP49_22


Saugstrahlpumpe
:

62
185


.

, ,
. -
.
.
- -
. .

, - .
. 15C

-
(
) -
. - .
30C

, G210
J248 -
. - .
-- .

24

http://scoda-ssp.ru/
,
.
-
-
.

SP49_74
-
. -
-
.


. M


. SP49_102
.


.


,
,
( ). -


.

-
,

SP49_100
.

25

http://scoda-ssp.ru/


.
-
(1746 v1 v2
- 1822) . A1 A2
-
p2

(1700 - 1782)
. p
p1


SP49_101


A1 > A2 A1 A2
v1 < v2 v1 v2
p1 > p2 p1 p2
,

. p = p1 p2
A1 v1 = A2 v 2
,
,
. A2 -

-
.


-

. ,
,
. -
.

SP49_75

.

26

http://scoda-ssp.ru/

-
-


,
185 .
-
. -
.
-
J399
G208
G81 SP49_90
. -
- .J399
G208
G81

N146
(

)N108


SP49_37

V6 -


2,5 114
SkodaSuperb -
3
SP49_70b .

27

http://scoda-ssp.ru/

, -
-
(
), --


.

SP49_40
-

, -

.
N146
(
)

N146 , -


.

SP49_41

SP49_42 SP49_43

.
- ,
. ,

.
.

28

http://scoda-ssp.ru/

-
N146 , -
.


N146
( )

SP49_44,
.


--


-
.

SP49_45

29

http://scoda-ssp.ru/


0<
/M4
GF
BT
>P
RG
BU Y
R AN
PIE RM
GE
1 OW
1.0 FL
22
7 .18

G70 G42 DU
RC
H
FLUS
S

07
4 90
6 46
1

(
)

-

G28 -
J248
(
)

G80

G79
F8
F60

G62

CAN
G71

G8

- F
F47 BOSCH

F36

J399

G210 G81


N146

DFM
N108
-
G208

30

http://scoda-ssp.ru/

Q6

J52

N239

N75

W

N18


N144

N145

J322K29

J17,

SP49_15

31

http://scoda-ssp.ru/

-
- CAN.
J248
( ) -
J399 - .

CAN

, , .


(

) -
. SP49_38

-
- G28
. -
.

(-

)
- :
-
. -
,
-
.
- -
J399. .

32

http://scoda-ssp.ru/

-
-
,
.

, -
, -

-
N146.

- (
-
. )G79 J248 (
)
F8
F60


G62
CAN


<
40
/M
GF
> PBT G
UR
RB NY
PIE GER
MA
.01 OW
21 FL
82
7 .1

G70
SS
LU
HF
RC
DU
1
6 46
4 90
07

G42
(
)


J399


G28 BOSCH

SP49_16
SP49_16
F36
- F
F47

N146

33

http://scoda-ssp.ru/


N146
. -
, . .
N146
( )


SP49_46-
N146 - . -
J399. N146
, - .
. - -
.
. .
.


N146
(
)

SP49_44

:
N146
: .
, -
.

34

http://scoda-ssp.ru/

- -
- -
, , N146 .
-
. . -
, ,
- .
, . G80
, ,
- ( -
. ).

- .
.

-
,
. J248 (
, - )
, -

N108.G62
CANG80J399

G28
BOSCH

SP49_48

N108

35

http://scoda-ssp.ru/


:
,
-
, -
- , ..
( ). - (
).
- -
- . .


.


1
2

SP49_84

36

http://scoda-ssp.ru/

1 ()
-
.
, ,
.
. -
- 20 (-
- 40 ).
.


1

2

SP49_88

37

http://scoda-ssp.ru/

-
, .
-
. 2 ,
, - , -
.
, .

, ,
, .. .. .
(
).

1

2

SP49_89

38

http://scoda-ssp.ru/
G208

- G208
() J399
-
. -

,

, -
-
.


,
.
-
,
,
- SP49_52
. -


.

-
-
- J399 ,
J399. , -
.
- .
N146 .
-
.

G8

G8

F1.
SP49_53

-


.
, - .
, -
. . .

39

http://scoda-ssp.ru/

G210

-
.
-
-
( ).
,
.
-

-
. ,
-
.

-
.

. -


-
SP49_54
.

G210 -
-
, -

J399.
-

N146.
.

. J248

53 72-
G210,
-
K29 - Q

.
- G210
. SP49_99
.

40

http://scoda-ssp.ru/

:
- -
V6 .
.

2,5 114
, -

.

SSP 16
G62 (
. -
-
J248 -
SP49_91 . -
)
G79 SSP 16
. SSP 22
-


J248. ,
SP49_92 F8
F60.

SSP 36
G28
(

. -
J248 -
-


.
SP49_93 -
)
.

SSP 16
N18
SSP 22
-
, .

SP49_94

41

http://scoda-ssp.ru/

F36 SSP 16
-

.
SP49_95 , -
.

- F (
F47 . -
-

J248 , . -
SP49_96
)

N239 - SSP 22

, -

.
SP49_94

N75 SSP 22J248
SP49_94 .
-
.

G80 SSP 16
3

SP49_97 .

G71 SSP 16

. -
.
SP49_98

42

http://scoda-ssp.ru/

- ,

. .
-

+9C. -

.
.G28
J248 (
)
K29
G62Q6
SP49_55

J52


-
+9C - -
. -
. , -
.
. -
,
, -
. -
4 ,
4000 /.

43

http://scoda-ssp.ru/

J17 J52

+30
+15

SB31 S125 S189


15A 60A 60A
J322 J17

SB28
20A

Q6 G6

31

32 37 42 18 1 2 80

73 49 68 30 113 105 53 72 110 102 109 101 51 70 63 69 12 50

31

G42/G70 G8 G210 G28 G80 F60/F8 G79

31
.
. 46.

44

http://scoda-ssp.ru/
+30
+15

S131 SB13
15A 10A
31

E45 E227 F F47 F36


7 6
J399
N239 N75 N18 N144 N145
2 1 8 5

81 62 61 23 14 46 45 44 32 65 66 82 83 93 114

J248

52 31 71 112 104 4 5 20 16 29 34 38 11 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

G62
G71

31
SP49_58

45

http://scoda-ssp.ru/

E45 - 1
E227 - () 2 W
F - 3 /
F8 4
F36 5 ( DFM)
F47 6 -
F60
G6 7 CAN (
G8 CAN Low)
G28 8 CAN (
G42 - CAN High)

G62

G70
G71 -
=
G79 -
=
G80
G210 =
J17
J52 =
J248 -
- =

J322 = CAN
-
=
J399

N18

N75 -

N144
-

N145
-
:
N239 -
-
Q6 .
S, SB

46

http://scoda-ssp.ru/


-
.
-


VAS 5051.

:
,
01 -

.
- SP49_57.

, , -
.
M40<
GF/
>PBT G
BUR
W

Q6
PIERGER MANY1
1.0 FLO
822
7 .1

G70, G42
S
LUS
CHF
DUR
461
906
074

J248 J52
G28

G80 N239

G79, G185, F8, F60


N75
G62

G71
N18

G8 Gate
way
N144, N145

F, F47 BOSCH

J322
F36 K29
J399
G210 J17

SP49_57

47

http://scoda-ssp.ru/