You are on page 1of 1

Bijlage 3 Feedback op lesontwerp en toelichting (Medestudent - Stap

7 -)

Student: Ingrid Daamen Feedbackgever: Marissa Lambrechts


Vakgebied: Taal - Stellen Stagegroep: 6/7/8
Klas: PEH16VB Datum feed-forward: 23 maart 2017

Voldoet aan Bijstelling gewenst: wat kan student doen om


gewenste product op dit onderdeel te verbeteren?
situatie
Kennis over (kinderen in) de groep is Pedagogisch Vakdidactisch kan je nog uitgebreider toelichten.
nadrukkelijk verwerkt in de omschrijving e kant goed
van de beginsituatie van de groep, zowel belicht.
in pedagogische zin (gedrag,
groepsverhoudingen, groepsdynamiek)
als in didactische zin (vakspecifieke
beginsituatie).

De lesdoelen zijn afgestemd op de Gebruik


beginsituatie. In de formulering ervan gemaakt van
wordt zichtbaar dat kennis van kerndoel Tule.
vakdidactiek en leerlijnen op een
logische manier is verwerkt.

Werk- en groeperingsvormen zijn Individueel


afgestemd op specifieke kenmerken van laten werken,
de groep n op specifieke kenmerken van ieder schrijft
vakdidactiek. een eigen
tekst.
Werk- en groeperingsvormen zijn Individueel
functioneel ondersteunend bij het behalen laten werken,
van de lesdoelen. ieder schrijft
een eigen
tekst.
De proces- en productdoelen worden Klassikale Nakijken van teksten van kinderen, misschien
expliciet gevalueerd met de kinderen. evaluatie met steekproefsgewijs? Hebben ze de vragen ook
de kinderen echt gebruikt?
De werkvormen die worden gehanteerd Klassikale
bij evaluatie zijn passend bij evaluatie met
vakdidactiek en sluiten aan op specifieke de kinderen
kenmerken van de groep.

*Een aanzet tot samenwerkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste drie lesontwerpen
**Een aanzet tot ontdekkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste n lesontwerp

Opmerkingen