You are on page 1of 2

Bijlage 3 Feedback op lesontwerp en toelichting (klassikaal)

(domeinexperts stap 7 -)

Student: B. Docent: S.
Vakgebied: beeldende vorming Stagegroep: 5
Klas: PEH16VD Datum feed-forward: 30-03-2017

Voldoet aan gewenste situatie Bijstelling gewenst: wat


kan student doen om
product op dit
onderdeel te
verbeteren?
Kennis over (kinderen in) de groep is Ja
nadrukkelijk verwerkt in de Goede beginsituatie van de groep in
omschrijving van de beginsituatie van beeld gebracht
de groep, zowel in pedagogische zin
(gedrag, groepsverhoudingen,
groepsdynamiek) als in didactische zin
(vakspecifieke beginsituatie).

De lesdoelen zijn afgestemd op de Je hebt naar kerndoelen en leerlijnen


beginsituatie. In de formulering ervan gekeken en daar de lesdoelen prima op
wordt zichtbaar dat kennis van afgestemd.
vakdidactiek en leerlijnen op een
logische manier is verwerkt.

Werk- en groeperingsvormen zijn Door middel van het


afgestemd op specifieke kenmerken basisplan verantwoordt je de
van de groep n op specifieke vakdidactiek uitstekend:
kenmerken van vakdidactiek.
- Betekenis: goed dat je fantasie
laat gebruiken.
- Vorm: Welk beeldaspect stel je
centraal? In jouw geval is dat bv
kleuren mengen, textuur: huid,
vacht. - Materiaal: prima: vetkrijt
met een tijdschriftenpagina.
- Beschouwing: je zou
verschillende
teken/schildertechnieken kunnen
behandelen. Laat zeker werk van
kunstenaars zien, bv ter
inspiratie de PPT ''dieren uit de
kunst" op de portal of via mapje
"Animals" op Silvia Kooman/
pinterest.
- Onderzoek: prima
- Werkwijze: goede volgorde
- Reflectievragen zijn ook prima.
Werk- en groeperingsvormen zijn Zeer duidelijk dat de groeperingsvorm
functioneel ondersteunend bij het goed gewerkt heeft (zie de creatieve
behalen van de lesdoelen. resultaten).

De proces- en productdoelen worden Reflectievragen zijn zoals gezegd


expliciet gevalueerd met de prima.
kinderen.

De werkvormen die worden Zeker voldaan.


gehanteerd bij evaluatie zijn passend
bij vakdidactiek en sluiten aan op
specifieke kenmerken van de groep.

*Een aanzet tot samenwerkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste drie lesontwerpen
**Een aanzet tot ontdekkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste n lesontwerp

Opmerkingen

Goed gedaan: vanuit inspiratie die je op de Pabo hebt opgedaan heb je een eigen vertaling gemaakt
naar een rijke en de verbeelding optimaal stimulerende beeldende vormingsles, complimenten!