You are on page 1of 3

Bijlage 2 Format Toelichting lesontwerp

Student: Ashley Schriders Docent: Georges Ledoux


Vakgebied: Natuur en techniek Stagegroep: 6
Klas: 1B Datum: 14-03-2017
Welke keuzes heb ik hier Toelichting/ onderbouwing van keuzes
gemaakt? (denk hierbij met name kernbegrippen uit (vak-) specifieke
theorie)
Kennis over (kinderen De klas bestaat uit 21 leerlingen, waarvan negen meisjes en
in) de groep is twaalf jongens. Normaal zitten de leerlingen in tweetallen en
nadrukkelijk verwerkt in Gedrag van leerlingen een aantal leerlingen zitten in groepjes. Ik heb er bewust voor
de omschrijving =/an gekozen om de opstelling te veranderen, zodat de leerlingen
de beginsituatie van Opstelling in de klas eens met een andere opstelling leren te werken. De leerlingen
de groep, zowel in in de klas hebben al eerder van lego gehoord. De inleiding
pedagogische zin Samenwerking gaat over fietsen. Dit is bekend bij de leerlingen. Bepaalde
(gedrag, leerlingen hebben een kortere spanningsboog. Een aantal
Literatuur
groepsverhoudingen, leerlingen zoals L., MH., MR, R. hebben snel last van de
groepsdynamiek) als in prikkels om hun heen. Deze leerlingen hebben extra positieve
didactische zin benadering nodig bij het aanspreken van. Succeservaringen
(vakspecifieke zijn belangrijk! Als het deze leerlingen teveel wordt hebben ze
beginsituatie). de ruimte nodig om op een time-out plek te gaan zitten, zodat
ze even tot rust kunnen komen en zich dan weer kunnen
aansluiten bij de rest. Dit is vooral belangrijk voor L. en MH.
Dit komt vooral voor in vrijere situatie. Let op S. en L. Deze
twee leerlingen hebben veel moeite met dingen die
veranderen in de dagstructuur. Deze leerlingen moeten van te
voren precies weten wat er gaat gebeuren en hebben het ook
nodig dat niet alles anders is, maar dat een aantal dingen
hetzelfde zijn zoals normaal. Een stappenplan op het bord
vooraf.
Deze les is afgestemd op theorie uit het boek van natuur en
techniek. Hierin staat het vijfstappenplan uitgewerkt.

Literatuur:
- http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-
KDOrientatieJezelfEnWereld.html
- Vaan, de E. en Marell, J. (2012). Praktische
didactiek voor natuuronderwijs. Bussum: Coutinho.

De lesdoelen zijn Aan het einde van de De doelen die ik heb gemaakt zijn volgens de leerlijnen van
afgestemd op de les hebben de Tule. Vanuit Tule heb ik doelen opgesteld voor natuur en
beginsituatie. In de leerlingen techniek. In het boek stond de theorie van het vijfstappenplan.
formulering ervan wordt kennisgemaakt het de Deze was nodig voor de les. Vanuit deze theorie heb ik mijn
zichtbaar dat kennis werking van les opgezet en doelen gemaakt.
van vakdidactiek en tandwielen.
leerlijnen op een Aan het einde van de
logische manier is les hebben de http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-
verwerkt. leerlingen door middel KDOrientatieJezelfEnWereld.html
van het vijf
stappenplan zelf Vaan, de E. en Marell, J. (2012). Praktische didactiek voor
ontdekkend geleerd natuuronderwijs. Bussum: Coutinho.
over het thema
tandwielen.
Aan het einde van de
les hebben de
leerlingen geoefend
met samenwerken
met leerlingen
waarmee ze niet
normaal niet
samenwerken.
Werk- en Werken in tweetallen. Volgens de sociogram vallen een aantal leerlingen uit in de
groeperingsvormen klas op werkrelaterend gebied. Door deze samenwerking te
zijn afgestemd op koppelen aan de resultaten van de sociogram van de klas kon
specifieke kenmerken ik meteen ervoor zorgen dat de leerlingen die uitvielen op
van de groep n op samenwerking nu een positieve samenwerking kregen met
specifieke kenmerken andere leerlingen en andersom. Door na de samenwerking de
van vakdidactiek. leerlingen met ze zelfstandig aan de gang te laten gaan is dit
ook goed voor de leerlingen.

Werk- en Werk- en groeperingsvormen: Deze doelen kan ik nagaan door middel van klas te
groeperingsvormen Werken in tweetallen observeren tijdens de verschillende fasen. Ook zorg ik ervoor
zijn functioneel dat ik een powerpoint maak waarin het vijfstappenplan is
ondersteunend bij het verwerkt. Vanuit deze powerpoint gaat mijn lesverloop eruit
behalen van de Lesdoelen: zien. Ook kan ik de doelen nagaan door het
lesdoelen. samenwerkingsproces aan het einde van de les te bespreken
Aan het einde van de
met de leerlingen.
les hebben de
leerlingen
kennisgemaakt het de
werking van
tandwielen.
Aan het einde van de
les hebben de
leerlingen door middel
van het vijf
stappenplan zelf
ontdekkend geleerd
over het thema
tandwielen.
Aan het einde van de
les hebben de
leerlingen geoefend
met samenwerken
met leerlingen
waarmee ze niet
normaal niet
samenwerken.
Een aanzet tot Werken in tweetallen. Het hoofddoel was om samenwerken te stimuleren en ook
samenwerkend leren vooral de leerlingen die buiten de sociogram vielen in dit
krijgt op een logische verhaal te betrekken. Deze leerlingen konden nu juist een
wijze plek in het succeservaring opdoen binnen samenwerking. Alle leerlingen
lesontwerp.* moesten overleggen. Als een iemand het er niet mee eens
was moest je gaan uitleggen waarom je dit dacht. Zo konden
ze samen de doos met Lego Dacta ontdekken en samen op
onderzoek uitgaan. Door samen te werken konden ze ook de
doelen behalen.
Een aanzet tot N.V.T. N.V.T.
ontdekkend leren krijgt
op een logische wijze
plek in het lesontwerp**

De proces- en Opdrachten Ik ben nagegaan of de leerlingen de opdrachten begrepen. Dit


productdoelen worden Nabespreken heb ik gedaan door de observeren. Ook zorg ik ervoor dat ik
expliciet gevalueerd een powerpoint maak waarin het vijfstappenplan is verwerkt.
met de kinderen. Vanuit deze powerpoint gaat mijn lesverloop eruit zien. Ook
kan ik de doelen nagaan door het samenwerkingsproces aan
het einde van de les te bespreken met de leerlingen.

De werkvormen die Evalueren met de De leerlingen evalueren altijd met de hele klas. Dit is om rust
worden gehanteerd bij hele klas. en orde te behouden. Ik zie dit mijn stagebegeleider altijd
evaluatie zijn passend doen, vandaar dat ik dit op dezelfde manier heb gedaan.
bij vakdidactiek en Vooral voor de leerlingen die moeite hebben met
sluiten aan op veranderingen in de klas is het belangrijk dat een aantal
specifieke kenmerken dingen hetzelfde blijven en niet alles ineens anders is.
van de groep.
*bij tenminste 3 lesontwerpen
** bij tenminste 1 lesontwerp