Вы находитесь на странице: 1из 89

0. . , . .

. . , . .


1-

2014
811.161.1(075.8)
81.411.2-96
701

:
. . ;
,
, . .

, . .
701 : . /
. . , . . . : , 2014. 87 .

ISBN 978-985-484-984-3.


. -
. ,
, ,
.
,
.
,
1- .

811.161.1.(075.8)
81.411.2-96

, . ., , . ., 2014

ISBN 978-985-484-984-3 , 2014

............................................................................................................. 4
1. ............... 5
2. ................... 11
3. .............................................. 18
4. ............................................ 24
5. ............................................ 32
6. .......................................... 39
7. ......................................................... 56
8. ............................................................. 63
......................................................................................72

-
1- ,
,

. ,
,
,
.
, -
(
), ,
.
,
.

-1 .
,
. ,
.

.

;
. ,
.
,
: ..
(, 2009, . I); .. , ..
(, 2011, . II);
JI.M, . (, ,
) (, 2008); .. .
(., 2009), .

1-
.
1.
()

1. ,
. ?

. .

. .

. .

2. .
?
? (..) ? ? (..)? (..) ? ? (..)

3. , .
: (? ..) (? ..)
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , .

4.
, .
: , , , , ,
.
. .

5
1. , , , , , . 2.
, , , , , . 3. , ,
. 4. , , , , . 5. ,
, , , , . 6. , ,
, , , . 7. , , ,
. 8. , , , , . 9. ,
, , .

5. , .
: 1. .
? 2. .
?
1.
. 2.
. 3.
. 4.
. 5.
. 6. . 7.
.
8. . 9.
. 10.
. 11.
. 12.
.

6. .
: ? >
?
1. ? 2.
? 3.
? 4. ? 5.
? 6.
? 7. ? 8.
? 9. ? 10.
?

7. .
.
: .
.
1. . 2.
. 3.
6
. 4.
. 5. . 6.
. 7.
. 8.
. 9.
. 10.
. 11.
. 12.
.

8. ,
.
: , ?
.
1. , , ?
2. , ? 3.
, ? 4.
, ,
? 5. , ,
? 6. , , ?
7. , ?
8. , ,
? 9. ,
?

9. ,
.
1. (, )
. 2. (, ) .
3. (, ) .
4. (, )
. 5. (, )
. 6. (, )
. 7. (,
) . 8.
(, ) . 9. (
, ) .
10. (, )
. 11. (, )
. 12. (,

7
) - . 13. (,
) - . 14.
(, ) .
15. (, )
. 16. (, )
. 17. (, )
.

10. . ,
.. (? ?).
?

. .

, , , , , , , .

. .
- -
- -
. .

11. .
: . >
.
1. . 2. 9
. 3. . 4.

. 5. . 6.
. 7.
. 8.
. 9. , ,
. 10. 452.
11.
.

12. .
.
: .
.
1. . 2.
. 3.

8
. 4.
. 5.
. 6. . 7.
. 8.
10 . 9. .
10. .

13. .
: 1. . *
. 2. .*
.
1. . 2.
. 3.
. 4.
. 5.
. 6. -
. 7.
. 8. 2014 .
9. . 10.
. 11.
4 . 12.
.

14. .
1. . . . . ...
, (, )
2. ... .
... , (, )
3. , ... . ... ' , ,
(, )
4. ... . ...
, (, )
5. ... . ... , (, )
6. ... . ... , (, )
7. ... . ... ,
(, )

15.
, .
1. ... . 2. ...
. 3. ... .

9
4- ... . 5. ... . 6.
... . 7. ...
. 8. ... .
: (), (), ),
), (), (), ().

16. . .
.
.
1764 , (, ) .
5 . .
(, ) 1754-1762 . (,
) ,
(, ) .
(, ) .
. (,
) , (, ) ,
(, ) , (,
, ) .
. :
1. ?
2. ?
3. ?
4. XV11I ? ?
5. ?

17. .
(). ,
.
XVIII
.
,
. ,
, - .
, .
,
.
2.

.

18. ,
.
?
. .
. .
. .

. .

19. ,
--.
..

.. . .
- -+ -
(, )
(, )
(, )
(, )
- -+ -
(, )
(, )
(, )
(, )
- - + -
(, )
(, )
(, )
(, )

20. - -
.
, , , , , , ,
, , , , , , .

21. .
: .
, , ,
, , , , ,
, , ,
.
: . < .
1. . 2.
. 3.
. 4. .
5. . 6.
. 7. . 8.
.

22. .
-- (--).
..

.. . .
-
- -+ -
(, )
(, )
(, )
(, )
- - + -
(, )
(, )
(, )
(, )
- - + -
(, )
(, )
(, )
(, )
-
- - + -
(, )
(, )
(, )
(, )
- - + -
(, )
(, )
(, )
(, )

12
!
(-, -, -).
(-, -, -).
(-, -, -).
(-, -, -).
(-, -, -).
(-, -, -).
(-, -, -).

23.
-- (--).
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , .

24. .
: .
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , , .
:
. > .
1. . 2.
. 3.
. 4. . 5.
. 6. . 7.
.

25. .
--.
.. ..

. .
1 2 3
- - + -
(, )
(, )
(, )
(, )

13

1 2 3
- - + -
(, )
(, )
(, )
(, )
- - + -
(, )
(, )
(, )
(, )

26.
--.
, , , , , , , , ',
, , , , , .

27. .
: .
, , , , ,
, , , , ,
, , , .
: . .
1. . 2.
. 3. . 4. .
5. .
6. . 7.
. 8. .
9. . 10. .

28. , .
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , .

29. .
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , .
14
30. , .
1. ()
. 2. () .
3. () . 4.
() . 5.
() 1067 . 6. () 1863
. 7. () .
8. () . 9.
()
. 10. ()
.

31. , ,
.
1. ... (
).
2. ... (
).
3. ... ( -
).
4. ... (
).
5. ... ( ).
6. ... (
).
7. ... ( ).
8. ... ().
9. SMS- ... ( ).
10. ... ( -
).

32. . ?
? .
: . *
?
1. . 2.
. 3. . 4.
. 5.
. 6. . 7.
. 8.
. 9. .
15
33. .
: ? > ?
1. ? 2. ? 3.
? 4.
? 5. ? 6.
? 7. ? 8.
? 9. ?

34. .
: ? ?
1. ? 2. ? 3.
? 4. ? 5.
? 6. ?
7. ? 8. ? 9.
? 10. ?

35. .
1. . 2.
. 3. . 4.
. 5.
. 6. .
7. , , . 8.
. 9.
. 10.
. 11.
.

36. . ,
.
1067 . 1067 .
-
1984 . 1984 .
. .
XIX . XIX .

37. .
: . >
.
1. . 2. . 3.
. 4.
. 5. . 6.
16
. 7. . 8.
.

38. .
: . >
.
1. . 2.
. 3.
. 4. . 5.
. 6. XIX . 7.
. 8. .

39. .
: ? > ?
1. ? 2. ?
3. ? 4. ? 5.
? 6. ? 7.
? 8. ? 9.
? 10. ?

40. ,
.
: . > .
1. . 2.
22 . 3. . 4.
. 5. .
6. . 7.
. 8.
. 9. . 10.
. 11.
.

41. , .
1. ... . 2.
... . 3. 1944 ... . 4.
... . 5.
... . 6. ... . 7.
... . 8.
... . 9. ...
. 10. ... .
: , , , ,
, , , , , .
3.

, , .

42. ,
. ?
, ,
. .
,
, . .

, ,
. .

43. .
-- (--), -- (--).
3-

.. . .
1
- -1- -- (-, -, -)
- -1- -- (-, -, -)
- -- -- (-, -, -)
- -- -- (-, -, -)
- -- -- (-, -, -)
2
- -- -- (-, -, -)
- -- -- (-, -, -)
- -- -- (-, -, -)
- -- -- (-, -, -)
- -- -- (-, -, -)
+-
-- -- -- (-,-,-) -
-- - 1- -- (-, -, -) -
-- -- -- (-, -, -) -

44. , .
: -- - .
, , , , , ,
, , , , ,
, , , , , ,
, .
18
45. .
: - -- (-, -, -).
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , .

46. . . ,
. .
: , . >
?
1. , ,
. 2. ,
. 3. , 0
. 4. , ,
-. 5.
, . 6. ,
, . 7. ,
, . 8.
, . 9. ,
, . 10. ,
, .
.
.
: , .
, .

47. .
, .
: , , . -*
? .
1. , .
2. , . 3.
, . 4. ,
. 5. ,
. 6. , , .
7. , ,
15 .
48. +
.
: ( ). >
.
1. ( ). 2.
( ). 3.
( ). 4. ( ). 5.
( ). 6.
( ). 7.
( ). 8.
(
).

49. .
: . > , ,
.
1. ... . 2. ... .
3. ... . 4. ... . 5.
... .'6. .... 7.
.... 8. ....

50.
.
: , .
, .
1. , .
2. , ,
. 3. , ,
. 4.
, -. 5. ,
, . 6.
, . 7.
, ,
. 8. , ,
. 9. , ,
. 10. , ,
.

51. .
, . ,
.

20
?
,
?
,
?
, =,
?
,
?
,
?

,
. ,
.

52.
. .
: > , .
, .
1) ; 2) ; 3)
; 4) ; 5) ; 6)
; 7) ; 8) ; 9)
; 10) ; 11) .

53. . ,
. .

1. , ) ... .
2. , ) ... .
3. , ) ... .
4. , ) ... .
5. , ) ... .
6. , ) ... .
7. - ) ...
-. .
.
.

54. . , ,
. , . .
1. , ,
. 2. , -
21
. 3. ,
. 4. , ,
. 5. , 28 .
6. , .
7. , .
8. ,
-. 9.
, . 10.
,
, . 11.
,
.
. ,
.

55. .
1. , () .
2. , () .
3. , () -. 4.
, () . 5.
, () . 6.
, () ,
9 . 7. , ( ), . 8.
, () .

56. , .
. , .
.. . .
... .
. .. .
. . . .
. . . .
. . . .
. , .
... .
... .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

22
. , .
. . . .
. . . .
... .
... .
... .
. . . .

57. . ,
.

1867 , ,
. ,
,
, : zashchishchayushchiyesya.
, - 24 .
. ?
,
.
4.

, .

58. .
. ?
, ,

. .
, ,
? ?
, ,
. .

59. . ,
. ?
.. ..

. .
- -- (-, -, -)
- -- (-, -, -)
- -- -- (-, -, -)
- -- (-, -, -)
-- --- (-, -, -)
-- --- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- -- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)

!
( , -, -).
(-, -, -).
( - , -, -).
(-, -, -).

60. , .
: .
, , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , .
24
61.
.
: ; .
, , , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , .

62. . . ,
. .
: , , .
?
1. , . 2.
, , .
3. , , . 4. ,
, . 5.
, ,
. 6. ,
, . 7. , ,
.
. .

63. , .
.
I

1. , ) ... .
2. , ) ... .
3. , ) ... .
4. , ) ... .
5. , ) ... .
6. , ) ... .
7. , ) ... .
II

1. , ... , ) ... .
. ) ... .
2. , ) ... .
3. , ) ... .
4. , ) ... .
5. ,
25
64. .
.
1. , ()
. 2. , ()
? 3. , () ? 4.
, ()
? 5. , ()
. 6. , ()
. 7. , ()
. 8. , (
) .

65. . .
. ? ,
.
, ?


?
,

? ~ ,
,

?
,

?
,

?
,

. .
.

66. .
: .... , .
, .
. , .
1. . . . .
2. . . . .

26
3. . . . , .
4. ... .
5. ... .
6. ... .
. , .
1. ... , .
2 . . . . , .
3. . . . , , .
4 . , .
5. ... .
6. .. . .
. , .
1 . . . . , .
2. . . . , .
3. ... , .
4. ... .
5. ... .
6. ... .

67. .
.
: , , .
, , .
1. , . 2.
, . 3. ,
, . 4. , .
5. , . 6.
, . 7. ,
2 , . 8. , ,
. 9. , -.

68. .
.
1. , , .
2. , , . 3. ,
, . 4. ,
, . 5, ,
, . 6. ,
, . 7.
, . 8.
, . 9. ,
27
. . ,
13 . 11. ,
.

69. .
1. , ... ,
. , ... ,
, (, )
2. , ... .
, ... , (,
)
3. , ... , .
, ... , , (
, )
4. -, ... ,
. -, ...
, , (, )
5. , ... , .
,... , (, )
6. , ... ,
. , ... , , , (
, )
7. , ... , .
... , (, )
8. , ... . , ...
, , (, )

70. ,
.
I
1. ,
2. , ) ... .
3. ,
4. ,
5. , ) ... .
6. ,
II
1. ,
2. , ) ... -
3. , .
4. ,
5. , ) ... .
6. ,
28
71. . .
, . .
.

, .
, , .
:
, , !
!
:
! !
. ,
.
: ,
?
:
? ? ?
. .
, .
? .
. .
. . .
, , ... , ?
.
, ,
.
, .
.
.
, , .
?
, ,
, . :
, , .
.
, . ,
, .
,
. . .
.

29
:
, .
, . . -
, -, .
!
, , ,
.
,
.
, ,
, . ,
:
, , .
...
. .
1. ,
?
2. , ?
3. , ,
? ?
4. ? ,
?
5. .
?
6. ?
? ?
. .

72. . . ( ),
.

5 , ,
15 . 2 ,
. , ,
.
. , ,
. , , ,
.

30
, , ,
, , .
- .
,
, .
.
15 . , -
. ,
.
, :
, !
. .
. .
5.

.

73. ..
. , .
, , , ,
. .
, ,
, ,
. .
, , ,
. , .
, ,
, . , .
,
. .
, ,
, . , .

74. , .
? ?
1-

.. . .
1 2 4
1
- --
--
--
--
- --
-- --
--
--
- --
--
--
--

32

2 3 4
2
- --
--
--
--
- --
--
-- --
--
- --
--
--
--
- --
--
--
--

!

- --
--
--
--
- --
--
-- --
--
- ^ --
--
^--
--
1-

.. . .
- --
- (/) -- --
- (/) --

75. , ,
, .
: (?) (?).
, , , , ,
, , , , , , , -
33
, , , , , ,
, , , , , ,
.

76.
.
.
: . , .
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, .

77. , .

1. , ) ... .
2. , ) ... .
3. , ) ... .
4. , ) ... .
5. , ) ... .
6. , ) ... .
7. , ) ... .

78. 77.
1. ... . 2.
... . 3. .. . 4.
... . 5. ... .
6. ... . 8. ...
.

79. . , .
.
: , .
, ,
, , ,
, , , ,
, , ,

34
, , ,
, .
. . .

!
, ,
, , ,
..

80. , .
1. ,
? 2. , ?
3. ? 4. ,
. ? 5. .
. ? 6.
? 7. ?
: , , ,
, , , .

81. ,
.
: ,
. > ? ,
.
1. , . 2. ,
, . 3. ,
, . 4.
, , . 5. ,
,
. 6. , .
7. , ,
. 8. , , .

82. , .
.

(?), - (?), -
(..), (..),
, .
(?), - (?), -
(..), - (..), -
. .
35
(?), (?), -
(..), (..), .
.
(?), -
(?), (..) (..), ,
.
(?), - (?), -
(..), - (..),
. .

83. ,
, .
1. , ... .
, ... , , (
, ) 2. , ... ,
. , ... ,
, (, ) 3. , ...
, .
, ... , (, )
4. , ...
. , ...
, , (
, ) 5. , ... ,
. , ... , , (
, ) 6. , ... ,
. , ... ,
, (, ) 7.
, ... , .
, ... , , (,
) 8 ., ... , . , ...
, (, ) 9. , ...
, . ,
... , (, ) 10. , ...
, . , ...
, , (, )

84. . .
. ,
, .
- ( ?)
, .
= .
= ,
36
, ( ?)
.
=
.
=
.
(
, ?)
.
= .
=
.
(
, ?)

().
= .
= .
( ?)
, .
= .
= .
. , ,
. ,
.

13. . .
. , .
1. ,
.
2. ' ,
.
3. , = ()
. .
4. ,
.
5. ,
. = ()
6. , .
.
. .

37
86. . ,
.
.
: . ,
. , .
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
.

87. . . .
1. , () ,
, . 2. , (
) , .
3. , () , .
4. , ()
. 5. , ()
. 6. , (
) . 7. , ()
. 8. , ()
.
. .
, 2 .
6.

, , . |

88. , -
.
, ,
, . , .
, , ,
. , .
, , , ,
. .
, ,
, . , .

89. 1 2. -
.
1
..
.. . . ,
- -- (-, , -)
- -- + - (-, -, -) -- (-, -, -)
- -- (-, -, -)
- --/-- - (-*, -, -- (-, -, -)
- -) -- (-, -, -)
- -- + - (-, -, -) -- (-, -, -)

, --:,
1- :
1) / ( );
2) / ( , ,
);
3) / ( );
39
4) / ( , );
5) / ( , );
6) / ( , );
7) / ( );
8) / ( );
9) / ( , );
10) / ( );
11) / ( );
12) / ( ).
2
1- .. ,

. .
- - - (-, -, -)
-- + - (-,
- - - (-, -, -)
-, -)
- - - (-, -, -)

90. ,
.
: .
, , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , ,
, , , .

91.
.
: .
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , .

92. .
.. .
: , . > ?
, .
1. , -.
2. , .
40
3. , .
4. , .
5. , .
6. , .
7. , .
8. , .
9. , .
10. , .

93.
.
: , . ->
? ,
.
1. ,
. 2. , , . 3.
, . 4. ,
, . 5. , ,
. 6. , . 7. ,
. 8. ,
. 9. ,
, . 10. ,
.

94. .
.
, , -
. .
-
, . , .
, - ,
. .
, - , -
. .
, ,
, , ,
.
, , -
, , , .
, - ,
, - , -
. .

41
95. .
.
1. , ( ).
2. , ( ). 3. ,
( ), -. 4.
, ( ), 108 .
5. , ( ), . 6. ,
( ), . 7.
, ( ) , .

96.
.
: , .
, .
1. , , . 2.
, . 3. ,
. 4. , .
5. , , . 6.
, . 7. , ,
. 8. ,
. 9.
( ) ,
. 10.
, . 11.
, . 12.
,
. 13.
, , .

97. .
.
: , . ,
.
1. , . 2. ,
. 3. , . 4. ,
. 5. , . 6. ,
. 7. ,
. 8. , . 9. ,
. 10. ,
.
. , .
42
98. ,
.
: , .
....
... .
....
....
....
.. . .
....
....
....
... .
....
....

99. .
.
: , (..) . >
?
1. ,
. 2. , . 3.
, . 4. ,
. 5. ,
. 6. ,
. 7. ,
. 8. ,
. 9. ,
. 10. ,
.

100. , .

1. ) ... -
, .
2. - ) ... ,
, ) ... .
3. , ) ...
4. , .
5. , ) ... My-
. .
, ) ... .
43
7. - ) ... ,
, ) ... .
8.
,
101. ,
.
. , .
1. ?
2. ?
3..0 ?
4. ?
5. ?
6. ?
. , .
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?
. , .
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?
. , .
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?

102. ,
.
. , .
1. ....
2. ... .

44
3. ... .
4. ....
. , .
1. ....
2. "... .
3. ....
4. ....
5. ....
. , .
1. ....
2. ... .
3. ....
4. ......
5. ... .
. , .
1. ....
2. . ...
3. . . . .
4. . ...

103.
.
: ,
? * ,
?
1. , ,
. 2. , ,
. 3. , , . 4.
, . 5. ,
, . 6. ,
, . 7.
, , . 8.
, . 9. ,
.

104. .
.
: , , 70 . * ,
, 70 .
1. , ,
. 2. ,

45
. 3. ,
. 4. , . 5.
, , . 6. ,
, . 7. ,
. 8. , ,
.

105. .
, - , ,
, . .
, , , ,
. .
, - , ,
, . .
, ,
. ,
.
, ,
, - ,
. .

106. .
1. , ... , .
, ... , , (, )
2. , ... , . , ...
, (, )
3. , ... .
, ... , (, )
4. , ... ,
, , . , ...
, , (, )
5. , ... . ,...
, (, )
6. , ... , , .
, ... , (
, )
7. ,... , . ,... ,
, (, )
8. , ... .
,... , (, )

46
107. .
1. ,... ,
.
) ; 6) ; ) .
2. , ... 1755 ,
, .
) ; ) ; ) .
3. ,... .
) ; ) ; ) .
4. , ... , .
) ; ) ; ) .
5. ,... .
) ; ) ; ) .
6. ,... , .
) ; ) ; ) .
7. ,...
.
) ; ) ; ) .
8. , ...
.
) ; ) ; ) .

108. .
A. 1. ...
. 2. , ...
, . 3. , ...
, XIX .
: , , .
. 1. , ... ,
. 2. , ...
, . 3.
... ,
: , , .
B. 1. ...
. 2. , ...
, -. 3.
, ... , .
: , , .

47
109. .
, .
, ,
,
,
,

,

...
. , . ,
. : ,
....

110. , ,
.
: ... (). *
.
1. ... (). 2. ...
(). 3. ...
(). 4. ... (). 5. ...
(). 6. - ... ( ). 7.
... ().

111. , .
A. , .
....
....
....
....
. , .
....
....
..., . ....
B. , .
... .-
....
....
....

48
. , .
... .
....
....
....
... .
. , .
..., .
....
....
....
. , .
..., , .
...!
...!
...
....

112. . .
, .

, ,
. ,
.
, ,
108 ,
12 1961 . ,
, . ,
, ,
.
, ,
.
.
-
. .
. , ?
. , .
. , ?
. . ,
.

49
. , , , ?
. ,
, , ,
. . ,
. .
, . : , .
.
. . ,
.
. . .
?
. , ( ) .

113. . . ,
, ?
1. ,
. : .
, ,
.
, .
,
.
200 ,
:
.
2. ,
. 1 ,
.
.

. , . ,
.
3. ,
. 1900
.
1905 ,
. ,
,
, ,
. 1909
50
, .
, , .
4. .
, ,
. 1957
.
.
1960 .
. 12 1961
.
.

, .
.
, ,
.
. .
.
. . .

114. . .
? .

.
, ,
. ,
, .
, .
. ,
. , ,
, , .
. .
. .
. .

115. . . . ,
.

. ,
, :
51
!
, .
, .

, .
, , ,
.
. ,
.
. , ?
?

116. . . ,
.

, , .
.
, ,
.
,
.
? .
... .
. . ,
? ,
.
. , .

117. . : , ,
(?), ?
. . ,
?

,
,
, ,
.
,
.

52
,
3500, 5000 10 .
10 000
.

.
.
.
,
.
, ,
, .
,
10 000 .
,
.
. .
^ .
, .
. ( ).

118. . . ,
.
,
, .
, ,
. ,
-. .
.
. .

---
--
. , ,
. (, ,
).
1. , . 2.
, . 3. ,

53
. 4. , , .
5. , , .
6. , ,
. 7. , ,
. 8. .
. .
.
.
:
, . *
,
.
1. ,
.
2. ,
.
3. ,
, ,
.
4. ,
, .
5. ,
, , .
6. ,
.
7. ,
.
8. , ,
.
9. ,
.
. ,
.
1. ...
-. , ...
-,
. (, )
2. ...
.
54
, ... , , (,
)
3. ... .
, ... , (, )
4. ... ,
. ... , (
, )
5. ..... ... .
(, )
6. , ... ,
. ... , (
, )
7.
, . , .

119. .
.
,
,
. .
, ,
. .

. , .

120. .
().
3- ..

. .
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -- --
- -- --
- -- --

!
, .
.
, .
.

56
:
1. -: , , , , , ..
2. , , , , , , , , , ..
3. , ..

-- .
--
- -
- -
- -
- -
- -

121. , .
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , .

122. ,
. , .
: 1. () - -. 2. () -
-- --.
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , .
, , , , , , , ,
.
, , , , ,
, , , , , .

123. .
, , . :
.
( , ); (
, ); ( , ).
( , ); ( ,
); ( , ).
( , ); (,
); ( , ).

57
( , ); (
, ); ( , ).
. .

124. . .
, ( ).
, . .
,
.
, ,
. .
,
. .
,
.

, ,
. .
. ( ) (
).
, . .
,
.
,
. .

, .

125. .
: ,
. > .
, .
. 1. ,
. 2. ,
. 3. ,
. 4. ,
. 5. , - .
6. , .
7. ,
. 8. , .

58
. 1. ,
. 2.
, . 3.
, . 4.
. 5.
, . 6. ,
. 7.
. 8. ,
.

126. .
( )
( ).
, .
,
.
, .
,
.
127.
.
.
: , . >
. .
.
1. , . 2.
, . 3. ,
. 4.
, . 5.
, . 6. ,
. 7. , .
8. , . 9.
, .
128.
.
: , . >
, .
1. , . 2.
, . 3. ,
. 4.
59
, . 5.
, . 6.
, . 7.
, . 8.
,
.

129. .
.
: . *
, . , .
1. . 2.
. 3.
. 4. ,
. 5. ,
. 6. . 7.
, . 8.
, .

130.
.
: .
. * , .
1. .
. 2. .
. 3. .
. 4. .
. 5. . .
6. .
. 7. . . 8.
. . 9.
. . 10. .
.

131. ,
( )
(S).

, - - -
. . ?

60
, - -
, - ?
. .
, -
,
. -
. ?

132. ,
,
.
1. , .
, , . ,
.
2. , .
, .
, .
3. , .
,
. , .
4. , .
, . ,
.
5. , . ,
: ! ,
.

133. ,
.
, ,
,
,
, .
-,
.
.. .
, .. .
.. .
, .. .
.. .
, .. .
.. .
61
, ... .
... .
, ... .
... .
, ... .
...
.
...
, .
... .
, ...
.
...
.
, ... .
... .

134. . .
1. ,...
2. ,...
3. ,...
4. , ...
5. ,...
6. , ...
7. ,...
8. ,...
. , .
1. , ....
2. , ....
3. ... , .
4. ... , .
5. .......
6. ... , .
7. ... , , .
8. ,....
135.
.
, , .
, .
, .
.
8.
, .

136. .
?
,
. .
, - ,
. .

137. .
.
3- . .

. .
- -
- -
- -- -
- -
- -
-- -^
-- -111- + - --
-- --
-- -

!
63
138. ,
.
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , .

139. .
: . .
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, .

140. , .
1. () , . 2. ()
, . 3. () ,
. 4. () , . 5. ()
, . 6. () ,
. 7. () ,
. 8. () , . 9. (
) , . 10. ()
, .
.
, , .
, .
, .

141. .
.
.
, ,
- ,
.
, ,
. .
- ,
, . .
, , -
. .
, ,
-. -.

64
,
, 602.
602.
- , -
, . .
, - , .
.

142. .
, .
1. ( , ,
), ( , ).
2. ( ,
), ( , ).
3. ( , ); (
, ).
. .

143. .
1.
. 2.
. 3.
. 4. ,
. 5. , ,
. 6. ,
. 7. .
. ,
.

144. .
, .
, .
, - , -
. .
, ,
. .
,
, . .
, -
, . .

65
,
. .
- ,
, - ,
.
145.
.
: , .
, .
L , . 2.
, . 3.
, . 4.
, . 5.
, . 6.
, . 7.
, . 8.
, .
. ( )
.

.
.
,
.
.

146. . .
: , . *
, .
1. , . 2.
, . 3. , ,
. 4. ,
. 5. , . 6. ,
. 7. , ,
. 8. , . 9.
, . 10.
, .
. .
: . * ,
.
1. . 2.
. 3.
66
. 4. .
5. . 6.
. 7.
. 8.
. 9. . 10.
.

147. , .
1. , ) ... ,
.
2. , ) ...
.
3. , ) ... .
4. , ) ... .
5. , ) ... .
6. , ) ... .
7. , ) ... .
8. , ) ... .
9. , ) ... ,
10. , ) ...
.
11. , ) ... ,
12. , ) ... .
,
13. , ) ... .
14. , ) ... .
. , (
) (S).
,
, ?

?
, ?

148. , ,
.
, ... .
... .
, ... .
... .

67
, .. .
.. , .. .
, .. .
.. .
, .. .
.. .
, .. .
.. , .

149.
,
.
1. , .
2. , . 3.
, . 4.
, . 5. ,
. 6. , . 7.
, . 8.
. 9.
, . 10.
, .

150. .
,...
,...
,...
, ...
,...
, ...
, ...
,...
, ...
,...

151. . ,
.
.
, .
, .
, .

1. . .
: .
, , , , , , , ,
, , , , .
. .

2.
.
1. ... , . ... ,
, (, ) 2. ... ,
. ... , (,
) 3. ... , . ... ,
, (, ) 4. ... , . ...
, , (, ) 5. ...
, . ... ,
, (, ) 6 . .. . ,
.... ,
, (, ) 7. ... ,
. ... , , (,
) 8 . ... , . ...
, , (, ) 9. ... ,
. ... ,
. (, ) 10.... , . ...
, , (, )
11. ... , . ... , ,
(, ) 12. ... , . ... ,
, (, ) 13. ... ,
. , ... , ( , )
14. ... , . ... , ,
, (, ) 15. ... ,
. ... , ,
(, ) 16. ... , . ...
, , (, ) 17. ... ,
. ... ,
, (, ) 18. ... ,
. ... , , (,
) 19.... , . ... ,
, (, )

69
3.
.
1. , . 2.
, . 3. , .
4. , . 5.
, . 6.
, . 7. ,
. 8. , .
9. 5 , -. 10.
-, . 11. ,
, , .

4. ,
.
1 .... , . ... ,
, (, ) 2. ... , ....
, , (, ) 3 .... ,
.... , , (, ) 4 . .. .,
. ... , , (, ) 5 .... ,
. ... ,
, (, ) 6 .... ,
.... , , (, )
7. ... , , . ... ,
, (, ) 8__ ,
. ... ,
, (, )

5. .
- ... .
, .. .
.. .
, .. .
.. .
, .. .
.. .
, .. .
.. .
, .. .
.. .
, .. .

70
... ,
, ... .
, " ... .
... .

6. .
1. ,...
2. ,...
3. ,...
4. ,...
5. ,...
6. ,...
7. , ...
8. ,...
9. ,...


-
. ,
. 1962 .
1908 .
, 13
. .
, : -
.
, . 4- ,
18 , .
19 , .
. , ,
, . ,
.
, . ,
, .
1932 ,
- . 24 ,
26 .
1937 , ,
. , ,
, .
: ,
. , ,
, .
1968 . -:
.

1. , .
, .

2.
.
1. 13 .
2.
.

72
3. 4-
.
4. ,
.
5. , ,
.
6. ,
.
7. , ,
.
8. 1932
- .
9. 1937
.
10. ,
.
11. , .
12. -
, .
3. ,
.
1. ,...
2. 13 ,...
3. ,...
4. ,...
5. , ...
6. ,...
7. ,...
8. ,...
9. , ...
4.
.
1. -, 1962
.
2. ,
.
3. ,
13 .
4. ,
.
5. , .
73
6. , ,
.
7. ,
, .
8. ,
.
9. , ,
, .

5. .
1. , ?
2. ,
?
3. .


,
, ,
.
.
- . , ,
, ,
. ,
, .
. -,
. ,
, ,
.
.
, ,
.

, , .
, ,
. , ,
, ,
. , ,
,
: ,
.

74

1. , .
, . .

2. .
, , .
3.
. .
4.
.
1. , .
2. ,
.
3. ,
.
4. - ,
.
5. , .
6. ,
.
7.
, , .
5.
.
1.
.
2. .
3.
.
4.
, .
5.
.

6. .
1. , , ,
?
2. , ?
3. .

75*

( .. )
,
, .
, , ,
. , ,
. ,
. , .
. , ,
.
, ,
. .
.
.
, . .
. . .
. , , - ,
.
, ,
, .
.
. .
, . .
.
, :
! ,
. . , .
.
, , - .
, , , ,
.
, . ,
:
.
:
?
, , .
, :
1 ( ).
( ).
(, ).
76
, .
. , .

1. . ,
. .

2. . ,
, :
.
3. ,
, , , .
.
4. .
1. , ...
2. , ...
3. , ...
4. , ...
5. , ...
6. , ...
7. , ...
8. , ...
9. , ...
10. , ...
5. , (
) , .
1. .
2. , . 3.
. 4. .
5. , .
6. .
1. ( )?
2. ? ,
, ? ?
3. , , ,
? ?
?
4. ?
5. , ?
77
7. .


( . )
, .
. , , , .
. ,
, .
? .
, , .
, , , ,
. . .
, , :
, !
, , ,
- . .
. , : ,
! .
. .
:
.
, . :
!
, .
:
. .
. ! !
.
. :
! ! ?
. ,
. , ?
!
, . ,
. , , , .
. ,
: , .
. , , :
...
, , :
, !

78
. ,
. , .
. .
:
, ! ! .
. :
, , ! ?
, .
, , ! !
! . ?
, .
.
! . .
, , , - .
. . ,
. ,
, , ,
, .
. , ,
.
. ,
, . ,
. .

1. .
? ?

2.
, .

3. .
1. , , ...
2. , ...
3. , ...
4. , , ...

4. ,
? , ?

79

( . )
, .
. ,
.
. .
, , , ,
.
. ( ) .
- .
:
. .

. , .
.
, .
.
, ,
. ,
. , ,
, , . ,
, .

, .
, , ,
, .
.
, , . ,
, , . ,
: !
, , , , .
( ) .
, .
.
? . .
, , !
. , .
! , , .
. .
.
, .
80
, .
, , . ,
.
, ,
.
, ,
.
, .
. , ,
, -. .
? , .
, ? ,
.
. .
, .
, , , ,
, .
, , .
. ...

1. . ,
.

2. .

3. , . ,
, ,
?

4.
, , , . .

5. .
1. , ...
2. , ...
3. , ...
4. , ...
5. , ...
6. , ...
7. , ...

81
8. , , ...
9. , ...
10. , ...
11. , ...
12. , ...

6. , ,
.
1. .
2. .
3. ,
.
4. , :
!
5. , .
6. .

7. , .
1. , . 2.
, . 3. ,
, . 4.
, . 5. ,
, .

8. , .

9. .

1. , ?
2. , ?
3. : , !
4. ?
5. , ?


( .. )
.
, .
, ,
, .
.

82
, ,
.
,
, . ,
. ,
.
.
, , .
?
? ?
.
?
, , , ,
, . , .
?
?
:
.
, .
:
?
! , , *
. . ,
:
, , , ,
, ?
, . ,
.
, ,
, , - .
, .
, , , .
, .
, . :
, . , ,
.
, : ,
, .
***

, ,
. :

83
, .
, . ,
: , ?
: , .
. ,
, . .
. , ,
: .
. ,
, .
, .
,
, .
. .
, .
, , .
. ,
. ,
, , ,
, .
.
, . :
!
, , , .
. ,
, .
. , ! ,
, , , ,
. !
.
- : ! .
. : , ,
! : ,
.
, .
. ,
: , !
. , ,
, , .
. .
, , .
84
, -.
, ...
:
!


1. . ,
.

2. , . ,
, ,
?

3.
, , , .

4. .
1. , ...
2. , ...
3. , ...
4. , ....
5. , ...
6. , ....
7. -, ....

5. . .
, .

6. .
1. ,
. 2. , , .
3. , , .
4. , .

7. .
1. , () ,
. 2. , (
) . 3. , ()
. 4. , () .
5. , () . 6.
, () , .

85
8.
.
1. , ,
. 2. , ,
. 3. , .
4. , . 5.
, . 6.
, . 7. ,
. 8. . 9. ,
, .

9. ,
.
, , , , ,
, , , , .

10.
.

11.
.
1. , , . 2.
, , . 3. ,
, . 4. ,
, . 5. ,
.

12.
.

13. ,
.
: , , .
, , , , , , ,
, , , , , , , .

14. .
1. . 2.
. 3.
. 4.
. 5. ,
.
86
15. .
1.
?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
?

..
. .
..

10.12.2014. 60x84/16. . Times New Roman.


. . . . 5,1. .-. . 4,1. 200 . 296

.
, ,
1/299 22.04.2014.
220070, , . , 26.

.
02330/210 14.04.2014.
220070, , . , 26.