Вы находитесь на странице: 1из 1
o or{ANTA privincl inceperea urmd ririi penale mun.Chiqiniu 20 martie 2017 Ofi1erul de urmdrire penald
o
or{ANTA
privincl inceperea urmd ririi penale
mun.Chiqiniu
20 martie 2017
Ofi1erul de urmdrire penald al DirecJiei nr.1
Vitalie Racu, examindnd materialele inregistrate in
din cadrul DGI-IP a CNA, maior
Registrul de evidenld a sesiz[rilor
cu privire la infracliuni cu w.707 din 10.I0.2016, -
COi\STAT: La 10.10.2016 in Registrul de evidenld a sesizdrilor cu privire la infractiuni cu nr,
COi\STAT:
La 10.10.2016 in Registrul de evidenld a sesizdrilor cu privire la infractiuni cu
nr, 707 a fost inregistrat materialul parvenit de la Directia Teritoriald Centru a
Centrului Nafional Anticoruplie privind acfiunile contrare legii ale persoanelor publice
la calcularea qi achitarea veniturilor salariale cet. Gheorghe Duca - pregedintele
Potrivit materialelor acumulate, s-a st ilit cd, la solicitarea CNA, Inspeclia
privind corectitudinea gi legalitatea caiculdrii gi achitdrii salariului Duca Gheorghe gi
Duca Maria pe
perioada 2011-2016.
In cadrul inspectdrii financiare, a fost stabilit faptul cd Gheorghe Duca gi Maria
Duca, exerci d functii in mai multe institutrii publice, au fbst remunerali contrar
prevederilor legale,
pd
cum unneazd.: - in
perioada
absenlei din
Duca
Gheorghe
!ard,
a fost salarizat
nejustificat de cdtre Academia de tiin{e a Moldovei in sumd de
11 065,11 lei, iar cheltuielile neintemeiate totale, care includ cheltuieli salariale,
contribuliile de asigurdri sociale de stat obligatorii qi primele de asigurare obligatorie
de asistenld medicald
au constituit 14 080,61 lei; - la retribuirea muncii dnei Duca
Maria, de cdtre Un {$
au fost suporlate clieltuieli neintemeiate in sumd totald de
245,6 mii lei, inclusiv supraplata salariului gi a
utoruiui material; - au fost stabilite
iregularitdli admise la acordarea premiilor anuale in perioada2014-2015 altor ang a\r
ai universiteili, in sumd de totald de 239 mii lei; - pentru 23 zile absentate din !ard, in
perioada august
20lI -
iunie 2016, Duca Gheorghe a fost tabelat nejustificat de cdtre
Institutul
de Chimie al A
,
precum cd a lucrat in cadrul laboratorului de chimie
cu ticd al Institutului, gi calculat salariu in sumd de 63,2 mii lei; - la acordarea
(2) din Legea nr. 35 din23.12.2005,,cu privire la sistemul de salarizare in sectorul
bugetar" gi pct. 15, s
pct. 1 (care se referd la stimularea matenald a cercetdtorilor
nejustificat de prernii m orate, fiind depdgit plafonul anual al fondului de premiere
(pAnd la 4
fon ri lunare de salarizare pe an calculate in raport cu saiariile de func{ie)
in sumd de 17462,27 lei;la calcularea premiilor colaboratorilor netitulari ai Institr,rfiei
Publice Biblioteca Centrald ,,Andrei Lupan" a A M au fost suportate chelturieli
neintemeiate in sumd de 49 000 lei.
De asemenea s-a stabilit cd in perioada inspectat5., Duca Gheorghe a fost
sum6. totald de 763 790,79 lei, prin care fapt, contrar dispoziliilor legale menlionate