Вы находитесь на странице: 1из 3
GUVERNUL REPUBLICIT MOLDOVA HOTARIRE wo din Cu privire la alocarea mijloacelor financiare in temeiul art, 36 alin, (1) lita) din Legea finanjelor publice si responsabilitaii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 julie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr, 223-230, art. 519), cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu pet. 5 i 7 din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenfa ale Guvernului, aprobat prin Hotérirea Guvernului nr. 862 din 18 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr, 347-360, art, 967), Guyeraul HOTARASTE: 1, Se alocd Ministerului Justifiei, din fondul de rezerva al Guverului, suma echivalenta in lei a 50 000 dolari SUA pentru plata onorariilor Companiei de avocatura DLA Piper France LLP (Paris, Franta) si BAA ACT Partners” (Republica Moldova) pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova in fafa Curfii de Casafie din Paris (Franfa) la examinarea recursului inaintat de compania OOO .KOMCTPOI” (succesoarea in drepturi a OOO ,.Sueproanssrie”, Ucraina) impotriva deciziei Curtii de Apel Paris din 12 aprilie 2016. 2. Ministerul Finanjelor va finanja cheltuielile menfionate in pet. 1 la prezentarea documentelor de plata. 3. Se abroga Hotarirea Guvernului nr. 1139 din 12 octombrie 2016 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, ni, 355-359, art. 1229). Prim-ministru PAVEL FILIP NOTA INFORMATIVA Ja proicetul Hotririi Guvernului cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare Proiectul Hotdtirii Guvernului cu privire la alocarea unor mijloace financiare este claborat de cétre Ministerul Justitiei in scopul executarii obligafiilor de ordin financiar asumate prin semnarea de catre Ministrul justifiei, in numele Guvernului, la data de 20 ianuarie 2017 a contractului de asisten{& juridicd cu compania de avocaturi DLA Piper France LLP (Paris, Franfa) si BAA ACI Partners” (Republica Moldova). Prin Hotirirea Guvernului nr. 1139 din 12 octombrie 2016 a fost dispusé alocarea sumei echivalente in lei a 50 000 dolari SUA pentru plata onorariilor companiei de avocatura DLA Piper France LLP pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova in faja Curtii de Casatic la examinarea recursului inaintat de compania OOO ,,Komerpoii” (succesoarea in drepturi a OOO ,, ueproastsanc” (Ucraina)). Necesitatea a aparut in legaturd cu faptul cd la 28 octombrie 2016, OOO .,Komcrpoii” a depus la Curtea de Casafie din or. Paris cererea de recurs privind casarea $i anularea deciziei Curfii de Apel din 12 aprilie 2016. Din considerentul c& in anul 2016 nu s-a reusit incheierea contractului de asistenya juridicd cu compania de avocaturi DLA Piper France LLP, iar respectiva companie mu a executat nici o actiune in fata Curtii de Casatie, mijloacele financiare destinate scopului indicat nu au fost valorificate, Potrivit art.70 alin. (2) din Legea finanfelor publice si responsabilititii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 ,la data incheierit anului bugetar alocayiile bugetare nevalorificate, precum si soldurile de mijloace banesti din conturile trezoreriale ale autoritétilor/institugiilor bugetare se inchid”. De asemenea, conform art. 36 alin.(1) lit, a) din aceiasi lege, fondul de rezerva se creeazi pentru finanfarea cheltuielilor urgente care survin pe parcursul anului bugetar si care nu au fost posibil de anticipat gi, respectiv, de previzut in bugetul aprobat. Avind in vedere ca suma alocata din fondul de rezerva in anul precedent nu poate fi exeoutata in anul curent, iar in bugetul de stat pe anul 2017 nu au fost prevazute mijloace financiare in scopul achitarii serviciilor de reprezentare a intereselor statului in instanfele judecatoresti si in institutiile de arbitraj nafionale gi internagionale, Ministerul Justijici a elaborat proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare scopului expus supra. Suma maxima a onorariului de 50 000 dolari SUA include: 1. Onorariile avocatilor DLA Piper France LLP si Claire Le Bret-Desaché pentru serviciile de reprezentare a Statului in procesul de examinare a cererii de recurs depusi de |_000 ,.Kovcrpoii” in faja Curfii de Casatie din Paris, inclusiv pentru: ~ analizarea inscrisurilor si argumentelor prezentate de OOO ,.Komexpoi”, + claborarea, depunerea si sustinerea cererilor, demersurilor, referinfei gi altor acte in cadrul procedurii de examinare a cererii de recurs depuse de OOO ,Komcrpoit” in fafa Curfii de Casatie din Paris; 2. Cheltuielile suportate de avocafii DLA Piper France LLP i Claire Le Bret-Desaché in legatur cu reprezentarea Statului in procesul de examinare a cererii de recurs depuse de 000 ,,Komerpoii” in fata Curtii de Casajie din Paris. Suma maxima a onorariului se refer doar la procesul de examinare de cdtre Curtea de Casajie din Paris a cererii de recurs depusi de OOO .,.Komcrpoi” impotriva deciziei Curfii de Apel din 12 aprilie 2016, pana la adoptarea hotararii Curtii de Casagie pe marginea acestei cereri de recurs. Suma onorariului nu va include onorariul si/sau cheltuiclile de reprezentare a Statului in alte proceduri judiciare derulate ca urmare a anulirii de catre Curtea de Casatie din Paris a deciziei recurate a Curtii de Apel din 12 aprilie 2016 gi trimiterii cauzei spre rejudecare la una din curile de apel din Fran. Reiesind din faptul ci reprezentarea intereselor Republicii Moldova in fata Cut Casatie din Paris (Franfa) la examinarea recursului inaintat de compania OOO "Kowerpoli” | este extrem de importanti, iar compania de avocaturaé DLA Piper France LLP (Paris, Franja) $i BAA "ACI Parteners” (Republica Moldova) care a fost desemnata anterior cistigatoare la concursul organizat in conformitate cu pevederile Hotiririi Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 ,,Cu privire la reprezentarea intereselor statului in instanjele | judecdtoresti si in institutiile de arbitraj internagionale”, a reprezentat cu succes interesele Republicii Moldova in fata Curtii de Apel Paris (Franta) in acest caz, Ministerul Just considera cd urmeaziia fi alocate, in regim de urgenté, mijloacele financiare necesare pentru reprezentarca intereselor si acordarea asistentei juridice pind la solufionarea definitivé a cazului in fafa instanfelor franceze de drept comun, in condifiile contractului de asistent’ juridicd incheiat cu compania la 20 ianuarie 2017. In aceste conditii, se impune necesitatea aprobarii de cdtre Guvern a proiectului in cauzé, prin care acesta din urma va dispune Ministerului Finanfelor alocarea Ministerului Justitici, din fondul de rezerva al Guvernului, a sumelor mentionate supra. iectul Hotéririi Guvernului cu privire Ia alocarea unor mijloace financiare a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justifiei, la compartimentul Transparenta decizionala, | directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. Proiectul a fost coordonat cu autoritafile interesate, fiind avizat pozitiv de Ministerul Finantelor si Ministerul Economiei / Ministru fe ai Viadimir CEBOTARI