Вы находитесь на странице: 1из 8

Ephesians

PROS EFESIOUS1
[Salutation]
1)1 Pauloj( apostoloj Ihsou Cristou2 dia qelhmatoj Qeou( toij a`gioij toij ousin en
Efesw(3 kai pistoij en Cristw Ihsou 2 Carij u`min kai eirhnh apo Qeou Patroj h`mwn kai
Kuriou Ihsou Cristou)
[Some concentrated theology]
[A paean of doctrinal praise]
1)3 Euloghtoj o` Qeoj kai Pathr tou Kuriou h`mwn Ihsou Cristou( o` euloghsaj h`maj en
pash eulogia pneumatikh en toij epouranioij en Cristw\ 4 kaqwj4 exelexato h`maj en autw
pro katabolhj kosmou( einai h`maj a`giouj kai amwmouj katenwpion autou( en agaph(
5 proorisaj h`maj eij ui`oqesian dia Ihsou Cristou( eij auton( kata thn eudokian tou
qelhmatoj autou( 6 eij epainon doxhj thj caritoj autou( en h-5 ecaritwsen h`maj en tw
hgaphmenw\ 7 en w- ecomen thn apolutrwsin dia tou ai`matoj autou( thn afesin twn
paraptwmatwn( kata ton plouton6 thj caritoj autou( 8 h-j eperisseusen eij h`maj en pash
sofia kai fronhsei( 9 gnwrisaj h`min to musthrion tou qelhmatoj autou( kata thn eudokian
autou h]n proeqeto en autw( 10 eij oikonomian tou plhrwmatoj twn kairwn(
anakefalaiwsasqai ta panta en tw Cristwta epi7 toij ouranoij kai ta epi thj ghjen
autw( 11 en w- kai eklhrwqhmen( proorisqentej kata proqesin tou ta panta energountoj
kata thn boulhn tou qelhmatoj autou( 12 eij to einai h`maj eij epainon thj8 doxhj autou(
touj prohlpikotaj en tw Cristw\ 13 en w- kai( h`meij9 akousantej ton logon thj alhqeiaj
to euaggelion thj swthriaj u`mwn\ en w-( kai pisteusantej( esfragisqhte tw Pneumati thj
epaggeliaj tw ~Agiw( 14 o[j10 estin arrabwn thj klhronomiaj h`mwn eij apolutrwsin thj
peripoihsewj( eij epainon thj doxhj autou)
[Some doctrinal praying]
15 Dia touto kagw( akousaj thn kaqV u`maj pistin en tw Kuriw Ihsou kai thn
agaphn thn eij pantaj touj a`giouj(11 16 ou pauomai eucaristwn u`per u`mwn( mneian u`mwn12
poioumenoj epi twn proseucwn mou 17 i`na o` Qeoj tou Kuriou h`mwn( Ihsou Cristou( o`
Pathr thj doxhj( dwh u`min pneuma sofiaj kai apokaluyewj en epignwsei autou(
18 pefwtismenouj touj ofqalmouj thj kardiaj13 u`mwn(14 eij to eidenai u`maj ti,j estin h` elpij
thj klhsewj autou( kai15 ti,j o` ploutoj thj doxhj thj klhronomiaj autou en toij a`gioij(
19 kai ti, to u`perballon megeqoj thj dunamewj autou eij h`maj touj pisteuontaj( kata thn
energeian tou kratouj thj iscuoj autou 20 h]n enhrghsen en tw Cristw egeiraj auton ek

1
Both the Text and the apparatus are the responsibility of Wilbur N. Pickering, ThM PhD, . I venture to affirm to the reader that
all original wording of Ephesians is preserved in this edition, if not in the Text, at least in the apparatus. Diminish not a word
Jeremiah 26:2 (see Deut. 4:2 and Luke 4:4, every word [as in 99.6% of the MSS]). The last note at the end of this book gives
explanation about the apparatus.
2
ihsou cristou f35 A [98%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 P46B [2%] NU
3
en efesw f35 (A) (99.2%) RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- (P46)B (0.8%)
4
kaqwj rell || 1 kai OC
5
en h f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || hj P46A,B [3%] NU
6
ton plouton f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || to ploutoj P46A,B [3%] NU || one other reading
7
epi f35 P46B [70%] RP,HF,OC,NU || en A [28%] CP || te en [2%] TR
8
thj f35 A [30%] TR || --- B [70%] RP,HF,OC,CP,NU
9
hmeij f35 A [60%] || umeij P46B [40%] RP,HF,OC,TR,CP,NU
10
oj f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP || o P46A,B [10%] NU
11
agaphn thn eij pantaj touj agiouj f35 (94.4%) RP,HF,OC,TR,CP,NU || 3456 P46A,B (1.3%) || ~ 34561 (3.8%) ||
three other variants (0.5%) (The Alexandrian variant is an easy case of homoioteleuton.)
12
umwn f35 (94%) RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A,B (5%) NU || two other readings (1%)
13
kardiaj rell || dianoiaj [5%] TR
14
umwn f35 A [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P46B [2%]
15
kai f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A,B [3%] NU
1
Ephesians

twn1 nekrwn kai ekaqisen2 en dexia autou( en toij epouranioij( 21 u`peranw pashj archj kai
kai exousiaj kai dunamewj kai kuriothtojkai pantoj onomatoj onomazomenou( ou monon en
tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti) 22 Kai panta u`petaxen u`po touj podaj autou( kai
auton edwken kefalhn u`per panta th Ekklhsia( 23 h`tij estin to swma autou( to plhrwma
tou ta3 panta en pasin plhroumenou)
[Our position in Christ]
2)1 Kai u`maj(4 ontaj nekrouj toij paraptwmasin kai taij a`martiaij(5 2 en ai-j pote
periepathsate( kata ton Aiwna tou kosmou toutou( kata ton arconta thj exousiaj tou
aeroj( tou pneumatoj tou nun energountoj en toij ui`oij thj apeiqeiaj\ 3 en oi-j kai h`meij
pantej anestrafhmen pote en taij epiqumiaij thj sarkoj h`mwn( poiountej ta qelhmata thj
sarkoj kai twn dianoiwn( kai hmen6 tekna fusei7 orghj( w`j kai oi` loipoi) 4 ~O de Qeoj
plousioj wn en eleei( dia thn pollhn agaphn autou h]n hgaphsen h`maj( 5 kai ontaj h`maj
nekrouj toij paraptwmasinsunezwopoihsen tw Cristw $cariti este seswsmenoi% 6 kai
sunhgeiren kai sunekaqisen en toij epouranioij en Cristw Ihsou( 7 i`na endeixhtai en toij
aiwsin toij epercomenoij ton u`perballonta plouton8 thj caritoj autou( en crhstothti efV
h`maj en Cristw Ihsou) 8 Th gar cariti este seswsmenoi( dia thj9 pistewjkai touto ouk
ex u`mwn( Qeou to dwron9 ouk ex ergwn( i`na mh tij kauchshtai) 10 Autou gar esmen
poihma( ktisqentej en Cristw Ihsou epi10 ergoij agaqoij( oi-j prohtoimasen o` Qeoj i`na en
autoij peripathswmen)
[Once far, now near in Christ]
11 Dio( mnhmoneuete o`ti u`meij pote11 ta eqnh en sarkioi` legomenoi akrobustia u`po
thj legomenhj peritomhj $en sarki ceiropoihtou%12 o`ti hte en12 tw kairw ekeinw cwrij
Cristou( aphllotriwmenoi thj politeiaj tou Israhl kai xenoi twn diaqhkwn thj epaggeliaj(
elpida mh econtej kai aqeoi en tw kosmw) 13 Nuni de en Cristw Ihsou u`meij oi[ pote ontej
makran egguj egenhqhte13 en tw ai`mati tou Cristou)
[Two into one]
14 Autoj gar estin h` eirhnh h`mwn( o` poihsaj ta amfotera e`n kai to mesotoicon14
tou fragmou lusaj( 15 thn ecqran en th sarki autou( ton nomon twn entolwn en dogmasin
katarghsaj( i`na touj duo ktish en e`autw15 eij e`na kainon anqrwpon $poiwn eirhnhn%( 16 kai
apokatallaxh16 touj amfoterouj en e`ni swmati tw Qew dia tou staurou $apokteinaj thn
ecqran en autw%) 17 Kai elqwn euhggelisato eirhnhn h`min(17 toij makran kai18 toij egguj(
18 o`ti diV autou ecomen thn prosagwghn oi` amfoteroi en e`ni Pneumati proj ton Patera)

1
twn f35 P46 [80%] RP,HF,CP || --- A,B [20%] OC,TR,NU
2
ekaqisen f35 (86%) RP,HF,OC,TR,CP || ekaqhsen (4.3%) || kaqisaj P92B (5.1%) NU || kaqhsaj (1.3%) || kaqisaj
auton A (2.5%) || two other variants (0.6%)
3
ta rell || --- [5%] TR
4
umaj rell || hmaj [10%]
5
amartiaij f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 umwn P46B [5%] NU || 1 eautwn A
6
hmen f35 A [98%] RP,HF,OC,TR,CP || hmeqa P46B [2%] NU || one other reading
7
tekna fusei rell || ~ 21 A [9%] || 1 [1%]
8
ton uperballonta plouton f35 (95.8%) RP,HF,OC,TR,CP || to uperballon ploutoj P46A,B (2.7%) NU || omit whole
verse or more (1.5%)
9
thj f35 A [96%] RP,HF,OC,TR,CP || --- B [4%] NU
10
epi rell || ep [30%]
11
umeij pote f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 P46A,B [4%] NU || two other readings
12
en f35 P46 [98%] RP,HF,OC,TR,CP || --- A,B [2%] NU
13
egguj egenhqhte f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 (P46)A,B [4%] NU
14
mesotoicon rell || mesotucon [10%]
15
eautw f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || autw P46A,B [4%] NU
16
apokatallaxh rell || apokatallaxei [10%]
17
hmin f35 [40%] || umin P46A,B [60%] RP,HF,OC,TR,CP,NU
18
kai f35 (93.4%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 eirhnhn P46A,B (6.3%) NU || --- (0.3%)
2
Ephesians

19 Ara oun( ouketi este xenoi kai paroikoi( alla1 sumpolitai twn a`giwn kai oikeioi
oikeioi tou Qeou( 20 epoikodomhqentej epi tw qemeliw twn apostolwn kai profhtwn( ontoj2
akrogwniaiou autou Ihsou Cristou\3 21 en w- pasa4 oikodomh( sunarmologoumenh( auxei eij
naon a`gion en Kuriw\ 22 en w- kai u`meij sunoikodomeisqe eij katoikhthrion tou Qeou en
pneumati)
[The secret revealed to Paul]
3)1 Toutou carin egw( Pauloj( o` desmioj tou Cristou Ihsou5 u`per u`mwn twn eqnwn62 ei
ge7 hkousate thn oikonomian thj caritoj tou Qeou thj doqeishj moi eij u`maj( 3 o`ti8 kata
apokaluyin egnwrisen9 moi to musthrion $kaqwj proegraya en oligw( 4 proj o] dunasqe(
anaginwskontej( nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou Cristou%( 5 o]10 e`teraij
geneaij ouk egnwrisqh toij ui`oij twn anqrwpwn( w`j nun apekalufqh toij a`gioij apostoloij
autou kai profhtaij en11 Pneumati12 6 einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai
summetoca thj epaggeliaj autou13 en tw Cristw14 dia tou euaggeliou( 7 ou- egenomhn15
diakonoj kata thn dwrean thj caritoj tou Qeou( thn doqeisan16 moi kata thn energeian thj
dunamewj autou)
8 Emoi( tw elacistoterw pantwn17 a`giwn( edoqh h` carij au`th( en18 toij eqnesin
euaggelisasqai ton anexicniaston plouton19 tou Cristou( 9 kai fwtisai pantaj20 ti,j h`
oikonomia21 tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw Qew tw ta panta
ktisanti dia Ihsou Cristou\22 10 i`na gnwrisqh nun taij arcaij kai taij exousiaij en toij
epouranioij( dia thj Ekklhsiaj( h` polupoikiloj sofia tou Qeou( 11 kata proqesin twn
aiwnwn h]n epoihsen en23 Cristw Ihsou tw Kuriw h`mwn( 12 en w- ecomen thn parrhsian kai
thn24 prosagwghn en pepoiqhsei dia thj pistewj autou) 13 Dio aitoumai mh ekkakein25 en
taij qliyesin mou u`per u`mwn( h`tij estin doxa u`mwn)
[Prayer]
14 Toutou carin kamptw ta gonata mou proj ton Patera tou Kuriou h`mwn Ihsou
Cristou(26 15 ex ou- pasa patria en ouranoij kai epi ghj onomazetai( 16 i`na dwh27 u`min(

1
alla f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 este B [1%] NU || all este A,C [3%] || 1 kai [1%]
2
ontoj rell || ontwj [10%]
3
autou ihsou cristou f35 C [96%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 132 A,B [3%] NU || tou 3 [1%]
4
pasa f35 B [95%] RP,HF,OC,CP,NU || 1 h A,C [5%] TR
5
ihsou f35 P46A,B(C) [97%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- [3%]
6
twn eqnwn rell || --- CP
7
eige rell || 1 kai CP
8
oti f35 A,C [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P46B [1%]
9
egnwrisen f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || egnwrisqh P46A,B,C [5%] NU
10
o f35 P46A,B,C [95%] RP,HF,OC,NU || 1 en [5%] TR,CP
11
en rell || --- CP
12
pneumati f35 P46A,B,C [85%] RP,HF,OC,TR,NU || 1 agiw [15%] CP
13
autou f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A,B,C [3%] NU
14
tw cristw f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || 2 ihsou P46A,B,C [4%] NU
15
egenomhn f35 C [96%] RP,HF,OC,TR,CP || egenhqhn P46A,B [4%] NU
16
thn doqeisan f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || thj doqeishj P46A,B,C,I [5%] NU
17
pantwn f35 P46A,B,C [95%] RP,HF(CP)NU || 1 twn [5%] OC,TR (CP omits agiwn.)
18
en f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A,B,C [2%] NU
19
ton anexicniaston plouton f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP || to anexicniaston ploutoj P46A,B,C [2%] NU
20
pantaj f35 P46B,C [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- A [1%]
21
oikonomia f35 P46A,B,C [90%] RP,HF,OC,TR,CP || koinwnia [10%] TR
22
dia ihsou cristou f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A,B,C [4%] NU
23
en f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 tw P46A,B,C [2%] NU
24
thn f35 C [98%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A,B [2%] NU
25
ekkakein f35 C [98%] RP,HF,OC,TR,CP || egkakein (P46)(A,B) [2%] NU
26
tou kuriou hmwn ihsou cristou f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A,B,C [3%] NU
27
dwh f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || dw P46A,B,C [3%] NU
3
Ephesians

kata ton plouton1 thj doxhj autou dunamei krataiwqhnai dia tou Pneumatoj autou eij ton
esw anqrwpon\ 17 katoikhsai ton Criston dia thj pistewj en taij kardiaij u`mwn( en agaph
errizwmenoi kai teqemeliwmenoi 18 i`na exiscushte katalabesqai $sun pasin toij a`gioij% ti,
to platoj kai mhkoj kai baqoj kai u`yoj\2 19 gnwnai te thn u`perballousan thj gnwsewj
agaphn tou Cristoui`na plhrwqhte eij pan to Plhrwma tou Qeou)
20 Tw de dunamenw u`per panta poihsai u`perekperissou w-n aitoumeqa h. nooumen(
kata thn dunamin thn energoumenhn en h`min( 21 autw h` doxa en th Ekklhsia3 en Cristw
Ihsou( eij pasaj taj geneaj tou aiwnoj twn aiwnwn) Amhn)
[Putting the theology into practice]
[Unity]
4)1 Parakalw oun u`maj egw( o` desmioj en Kuriw( axiwj peripathsai thj klhsewj h-j
eklhqhte( 2 meta pashj tapeinofrosunhj kai praothtoj(4 meta makroqumiaj( anecomenoi
allhlwn en agaph( 3 spoudazontej threin thn e`nothta tou Pneumatoj en tw sundesmw thj
eirhnhj) 4 ~En swma kai e`n Pneuma $kaqwj kai eklhqhte en mia elpidi thj klhsewj u`mwn%(5
5 ei`j Kurioj( mia pistij( e`n baptisma( 6 ei`j Qeoj kai Pathr pantwn( o` epi pantwn kai dia
pantwn kai en pasin h`min)6
[Building up the body]
7 ~Eni de e`kastw h`mwn edoqh h` carij kata to metron thj dwreaj tou Cristou) 8 Dio
legei( ~~Anabaj eij u`yoj hcmalwteusen aicmalwsian( kai7 edwken domata toij anqrwpoij)VV
9 $To de ~anebhV ti, estin ei mh o`ti kai katebh prwton8 eij ta katwtera merh9 thj ghj? 10
~O katabaj autoj estin kai o` anabaj u`peranw pantwn twn ouranwn( i`na plhrwsh ta panta)%
11 Kai autoj edwken touj men apostolouj( touj de profhtaj( touj de euaggelistaj( touj de
poimenaj kai didaskalouj( 12 proj ton katartismon twn a`giwn eij ergon diakoniaj( eij
oikodomhn tou swmatoj tou Cristou( 13 mecri katanthsomen10 oi` pantej eij thn e`nothta thj
pistewj kai thj epignwsewj tou Ui`ou tou Qeou( eij andra teleion( eij metron h`likiaj tou
plhrwmatoj tou Cristou\ 14 i`na mhketi wmen nhpioi( kludwnizomenoi kai periferomenoi
panti anemw thj didaskaliaj( en th kubeia twn anqrwpwn en panourgia proj thn
meqodeian11 thj planhj\ 15 alhqeuontej de en agaph( auxhswmen eij auton ta panta o[j estin
h` kefalh( o` Cristoj\12 16 ex ou- pan to swma( sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia
pashj a`fhj thj epicorhgiaj( katV energeian en metrw e`noj e`kastou merouj( thn auxhsin tou
swmatoj poieitai13 eij oikodomhn e`autou en agaph)
[Put away the old, put on the new]
17 Touto oun( legw kai marturomai en Kuriw mhketi u`maj peripatein kaqwj kai ta
loipa14 eqnh peripatei( en mataiothti tou nooj autwn( 18 eskotismenoi15 th dianoia( ontej
aphllotriwmenoi thj zwhj tou qeou( dia thn agnoian thn ousan en autoij dia thn pwrwsin
thj kardiaj autwn( 19 oi`tinej( aphlghkotej( e`autouj paredwkan th aselgeia( eij ergasian
akaqarsiaj pashj en pleonexia) 20 ~Umeij de ouc ou`twj emaqete ton Criston21 eige auton

1
ton plouton f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || to ploutoj P46A,B,C [3%] NU
2
baqoj kai uyoj f35 A (93.9%) RP,HF,OC,TR,CP || ~ 321 P46B,C,I (5.8%) NU || two other variants (0.3%)
3
ekklhsia f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 kai P46A,B,C [5%] NU
4
praothtoj f35 A [98%] RP,HF,OC,TR,CP || prauthtoj B,C [2%] NU
5
umwn rell || hmwn CP
6
hmin f35 [90%] RP,HF,OC,CP || umin [5%] TR || --- P46A,B,C [5%] NU
7
kai f35 B,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A [3%] NU
8
prwton f35 B (96.3%) RP,HF,OC,TR,CP || prwteron (0.7%) || --- (P46)A,C,I (3%) NU
9
merh f35 A,B,C [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P46 [1%]
10
katanthsomen f35 [50%] CP || katanthswmen P46A,B,C [50%] RP,HF,OC,TR,NU
11
meqodeian f35 C [80%] RP,HF,OC,TR,NU || meqodian B [20%] CP || meqodiaj A || one other reading
12
o cristoj f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || 2 A,B,C [3%] NU || tou cristou P46
13
poieitai rell || poihtai CP
14
loipa f35 (91.8%) RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A,B,I (5.3%) NU || part of a long omission (2.8%)
15
eskotismenoi f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP || eskotwmenoi P46,49A,B,I [2%] NU
4
Ephesians

hkousate kai en autw edidacqhte $kaqwj estin alhqeia en tw Ihsou% 22 apoqesqai u`maj(
kata thn proteran anastrofhn( ton palaion anqrwpon $ton fqeiromenon kata taj epiqumiaj
thj apathj%( 23 ananeousqai de tw pneumati tou nooj u`mwn( 24 kai endusasqai ton kainon
anqrwpon( ton kata Qeon ktisqenta( en dikaiosunh kai o`siothti thj alhqeiaj)
[Practical instruction]
25 Dio( apoqemenoi to yeudoj( laleite1 alhqeian e`kastoj meta tou plhsion autou( o`ti
o`ti esmen allhlwn melh) 26 Orgizesqe kai mh a`martanete\ o` h`lioj mh epiduetw epi tw2
parorgismw u`mwn( 27 mhde3 didote topon tw diabolw) 28 ~O kleptwn mhketi kleptetw(
mallon de kopiatw( ergazomenoj to agaqon taij cersin(4 i`na ech metadidonai tw creian
econti) 29 Paj logoj saproj ek tou stomatoj u`mwn mh ekporeuesqw( allV5 ei tij agaqoj proj
proj oikodomhn( thj creiaj( i`na dw carin toij akouousin) 30 Kai mh lupeite to Pneuma to
~Agion tou Qeou( en w- esfragisqhte eij h`meran apolutrwsewj) 31 Pasa pikria kai qumoj
kai orgh kai kraugh kai blasfhmia arqhtw afV u`mwn( sun pash kakia) 32 Ginesqe de6 eij
allhlouj crhstoi( eusplagcnoi( carizomenoi e`autoij( kaqwj kai o` Qeoj en Cristw7
ecarisato u`min)8
[Walk in love]
5)1 Ginesqe oun mimhtai tou Qeou w`j tekna agaphta( 2 kai peripateite en agaph(
kaqwj kai o` Cristoj hgaphsen h`maj kai paredwken e`auton u`per h`mwn( prosforan kai
qusian tw Qew eij osmhn euwdiaj) 3 Porneia de kai pasa akaqarsia9 h.10 pleonexia mhde
onomazesqw en u`min $kaqwj prepei a`gioij%\ 4 kai aiscrothj kai mwrologia h. eutrapelia $ta
ouk anhkonta%(11 alla mallon eucaristia) 5 Touto gar iste12 ginwskontej o`ti paj pornoj h.
akaqartoj h. pleonekthj $o[j13 estin eidwlolatrhj%( ouk ecei klhronomian en th basileia tou
Cristou kai Qeou) 6 Mhdeij u`maj apatatw kenoij logoij( dia tauta gar ercetai h` orgh tou
Qeou epi touj ui`ouj thj apeiqeiaj) 7 Mh oun ginesqe summetocoi autwn 8hte gar pote
skotoj( nun de fwj en Kuriw)
[Walk in light]
~Wj tekna fwtoj peripateite 9 $o` gar karpoj tou Pneumatoj14 en pash agaqwsunh kai
dikaiosunh kai alhqeia%( 10 dokimazontej ti, estin euareston tw Kuriw) 11 Kai mh
sugkoinwneite toij ergoij toij akarpoij tou skotouj( mallon de kai elegcete) 12 $Ta gar
krufh ginomena u`pV autwn aiscron estin kai legein)% 13 Ta de panta( elegcomena( u`po tou
fwtoj faneroutai( pan gar to faneroumenon fwj estin) 14 Dio legei ~~Egeirai(15 o`
kaqeudwn( kai anasta ek twn nekrwn( kai epifausei soi o` Cristoj)VV
[Walk in wisdom]
15 Blepete oun pwj akribwj16 peripateite( mh w`j asofoi allV w`j sofoi(
16 exagorazomenoi ton kairon( o`ti ai` h`merai ponhrai eisin) 17 Dia touto mh ginesqe

1
laleite rell || 1 thn [10%]
2
tw f35 [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P49A,B [1%]
3
mhde f35 P46A,B [85%] RP,HF,OC,CP,NU || mhte [15%] TR
4
to agaqon taij cersin f35 (71.7%) RP,HF,OC,TR || 123 idiaij 4 (16%) CP || 12 en 34 (2%) || ~ 3412 P46,49B,I (1.5%) ||
~ 3 idiaij 412 A (7%) [NU] || 12 (0.8%) || four other variants (1%)
5
all rell || alla B [1%] NU
6
de f35 P49A [96%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P46B [3%] || oun [1%]
7
qeoj en cristw rell || cristoj [2%] CP
8
umin f35 P46A [35%] TR,NU || hmin P49B [65%] RP,HF,OC,CP
9
pasa akaqarsia f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 P46A,B [3%] NU || 1 [1%]
10
h rell || kai [10%]
11
ta ouk anhkonta f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || a 2 anhken P46A,B [3%] NU
12
iste f35 P46A,B [30%] NU || este [70%] RP,HF,OC,TR,CP
13
oj f35 A [96%] RP,HF,OC,TR,CP || o P46B [4%] NU
14
pneumatoj f35 P46 (94.2%) RP,HF,OC,TR,CP || fwtoj P49A,B,I (5.3%) NU || three other variants (0.5%)
15
egeirai f35 [80%] TR,CP || egeire P46A,B [20%] RP,HF,OC,NU
16
pwj akribwj f35 (A) [97%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 P46B [3%] NU
5
Ephesians

afronej( alla sunientej1 ti, to qelhma tou Kuriou) 18 Kai mh mequskesqe oinw( en w- estin
aswtia\ alla plhrousqe en Pneumati( 19 lalountej e`autoij2 yalmoij kai u`mnoij kai wdaij
pneumatikaij( adontej kai yallontej en th kardia3 u`mwn tw Kuriw\ 20 eucaristountej
pantote u`per pantwn( en onomati tou Kuriou h`mwn( Ihsou Cristou( tw Qew kai Patri(
21 u`potassomenoi allhloij en fobw Qeou)4
[Relationships within the home]
[About wives]
5)22 Ai` gunaikej( toij idioij andrasin u`potassesqe(5 w`j tw Kuriw( 23 o`ti6 anhr estin
kefalh thj gunaikoj w`j kai o` Cristoj Kefalh thj Ekklhsiajkai autoj estin7 Swthr tou
swmatoj) 24 AllV8 w`sper9 h` Ekklhsia u`potassetai tw Cristw( ou`twj kai ai` gunaikej toij
idioij10 andrasin en panti)
[About husbands]
25 Oi` andrej( agapate taj gunaikaj e`autwn11 kaqwj kai o` Cristoj hgaphsen thn
Ekklhsian kai e`auton paredwken u`per authj( 26 i`na authn a`giash( kaqarisaj tw loutrw
tou u`datoj en r`hmati( 27 i`na parasthsh authn12 e`autwendoxon thn ekklhsianmh ecousan
spilon h. r`utida h. ti twn toioutwn( allV i`na h= a`gia kai amwmoj) 28 Ou`twj ofeilousin oi`
andrej13 agapan taj e`autwn gunaikaj w`j ta e`autwn swmata\ o` agapwn thn e`autou gunaika
e`auton agapa) 29 Oudeij gar pote thn e`autou sarka emishsen\ alla14 ektrefei kai qalpei
authn( kaqwj kai o` Kurioj15 thn Ekklhsian 30o`ti melh esmen tou swmatoj autou( ek thj
sarkoj autou kai ek twn ostewn autou)16 31 ~~Anti toutou kataleiyei anqrwpoj ton17 patera
autou18 kai thn19 mhtera kai proskollhqhsetai proj thn gunaika autou( kai esontai oi` duo
eij sarka mian)VV 32 To musthrion touto mega estin( egw de legw eij Criston kai eij20 thn
Ekklhsian)
33 Plhn kai u`meij oi` kaqV e`na21 e`kastoj thn e`autou gunaika ou`twj agapatw w`j
e`auton( h` de gunh i`na fobhtai ton andra)
[About children]
6)1 Ta tekna( u`pakouete toij goneusin u`mwn en Kuriw(22 touto gar estin dikaion)
2 ~~Tima ton patera sou kai thn mhteraVVh`tij estin entolh prwth1 en epaggelia3 ~~i`na eu
1
sunientej f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || suniete P46A,B [3%] NU || suniontej [1%]
2
eautoij f35 A [98%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 en P46B [2%] [NU]
3
yallontej en th kardia f35 (86.5%) RP,HF,OC,TR,CP || 234 (7.8%) || 134 P46B (0.8%) NU || 12 taij kardiaij A
(4.5%) || two other variants (0.3%)
4
qeou f35 [70%] TR || cristou P46A,B [30%] RP,HF,OC,CP,NU || ihsou cristou [0.5%] || one other reading
5
upotassesqe f35 (86.2%) RP,HF,OC,TR,CP || upotassesqai (3.5%) || upotassesqwsan A,I (9.1%) || upotassesqw
(0.7%) || --- P46B (alone) NU || one other variant (0.2%)
6
oti f35 P46A,B [85%] RP,HF,CP,NU || 1 o [15%] OC,TR (OC is in small print.)
7
kai autoj estin f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || 2 P46A,B,Iv,048 [3%] NU
8
all rell || alla B [1%] NU
9
wsper f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || wj A [3%] NU || oti P46 [1%] || --- B [1%]
10
idioij f35 A [98%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46B [2%] NU
11
eautwn f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP || --- A,B,048 [2%] NU || one other reading
12
authn f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || autoj P46A,B [3%] NU
13
ofeilousin oi andrej f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 kai 23 P46B [3%] [NU] || ~ kai 231 A,048v [2%]
14
alla f35 A,B [60%] CP,NU || all [40%] RP,HF,OC,TR
15
kurioj f35 [80%] RP,HF,OC,TR,CP || cristoj P46A,B,048 [20%] NU
16
ek thj sarkoj autou kai ek twn ostewn autou f35 (93.3%) RP,HF,OC,TR,CP || 12345789 (2.5%) || 56789 (0.5%) ||
--- P46A,B,048 (2.3%) NU || six other variants (1.3%) (The omission is a not very difficult case of homoioteleuton.)
17
ton f35 P46A,048 [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- B [1%]
18
autou f35 A [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46B [3%] NU
19
thn f35 P46A,048 [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- B [1%]
20
eij f35 P46A [85%] RP,HF,OC,TR,CP,NU || --- B [15%]
21
kaqV e`na rell || kaqe,na f35 (I include this for the record and so as not to lose sight of it, but since there is evidently no
difference in meaning I stay with the conventional spelling. Since the shift from t to q is caused by aspiration, there is no
ambiguity)
22
en kuriw f35 P46A,Iv [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- B [1%]
6
Ephesians

eu soi genhtai kai esh makrocronioj epi thj ghjVV) 4 Kai oi` paterej( mh parorgizete ta
tekna u`mwn( allV2 ektrefete auta en paideia kai nouqesia Kuriou)
[About slaves and masters]
5 Oi` douloi( u`pakouete toij kurioij kata sarka3 meta fobou kai tromou( en a`plothti
thj kardiaj u`mwn( w`j tw Cristw\ 6 mh katV ofqalmodoulian(5 w`j anqrwpareskoi( allV w`j
4

douloi tou6 Cristou( poiountej to qelhma tou Qeou ek yuchj( 7 metV eunoiaj douleuontej(7
tw Kuriw kai ouk anqrwpoij( 8 eidotej o`ti o] ean ti e`kastoj8 poihsh agaqon( touto
komieitai9 para tou10 Kuriou( eite douloj eite eleuqeroj)
9 Kai oi` kurioi( ta auta poieite proj autouj( anientej thn apeilhn( eidotej o`ti kai
u`mwn autwn11 o` Kurioj estin en ouranoij( kai proswpolhyia12 ouk estin parV13 autw)
[Spiritual warfare]
6)10 To loipon(14 adelfoi mou(15 endunamousqe en Kuriw kai en tw kratei thj iscuoj autou)
11 Endusasqe thn panoplian tou Qeou proj to dunasqai u`maj sthnai proj taj meqodeiaj tou
diabolou) 12 ~Oti ouk estin h`min h` palh proj ai`ma kai sarka( alla proj taj arcaj( proj
taj exousiaj( proj touj kosmokratoraj tou skotouj tou aiwnoj16 toutou( proj ta pneumatika
thj ponhriaj en toij epouranioij) 13 Dia touto analabete thn panoplian tou Qeou( i`na
dunhqhte antisthnai en th h`mera th ponhra( kai a`panta katergasamenoi( sthnai)
14 Sthte oun( perizwsamenoi thn osfun u`mwn en alhqeia( kai endusamenoi ton qwraka
thj dikaiosunhj( 15 kai u`podhsamenoi17 touj podaj en e`toimasia tou euaggeliou thj eirhnhj\
16 epi18 pasin( analabontej ton qureon thj pistewj( en w- dunhsesqe panta ta belh tou
ponhrou ta19 pepurwmena sbesai\ 17 kai( thn perikefalaian tou swthriou dexasqai20 kai
thn macairan tou Pneumatoj( o[ estin r`hma Qeou\ 18 dia pashj proseuchj kai dehsewj
proseucomenoi en panti kairw en Pneumati( kai eij auto touto21 agrupnountej en pash
proskarterhsei kai dehsei peri pantwn twn a`giwn19 kai u`per emou( i`na moi doqh22 logoj(
en anoixei tou stomatoj mou( en parrhsia gnwrisai to musthrion tou euaggeliou( 20 u`per
ou- presbeuw en a`lusei\ i`na en autw parrhsiaswmai( w`j dei me lalhsai)

1
entolh prwth rell || ~ 21 CP
2
all rell || alla A,B [2%] NU
3
kurioij kata sarka f35 P46 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 231 A,B [5%] NU
4
thj f35 P46A,B [80%] RP,HF,OC,TR,NU || --- [20%] CP
5
ofqalmodoulian f35 [40%] OC,NU || ofqalmodouleian A,B [60%] RP,HF,TR,CP
6
tou f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || --- A,B [5%] NU
7
douleuontej f35 [70%] TR || 1 wj A,B [30%] RP,HF,OC,CP,NU
8
o ean ti ekastoj f35 [91%] RP,OC,TR,CP || 234 [4%] HF || ~ 412 A [4%] || ~ 423 B,NU || two other readings
9
komieitai f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || komisetai P46A,B [3%] NU
10
tou f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A,B [10%] NU
11
umwn autwn f35 [95%] RP,HF,OC,TR || ~ 2 kai 1 P46A,B [4%] NU || ~ eautwn kai 1 [1%] || 1 kai 2 CP
12
proswpolhyia rell || proswpolhmyia A,B [2%] NU
13
par rell || en [10%]
14
to loipon f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || tou loipou P46A,B,I [3%] NU
15
adelfoi mou f35 (88.8%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 (A) (7.9%) || --- P46B,I (3.3%) NU
16
tou aiwnoj f35 (97.2%) RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A,B (2.8%) NU
17
upodhsamenoi rell || upodusamenoi [25%]
18
epi f35 A [97%] RP,HF,OC,TR,CP || en P46B [3%] NU
19
ta f35 A [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P46B [1%]
20
dexasqai f35 A [94%] RP,HF || dexasqe P46B [5%] OC,TR,CP,NU || --- [1%]
21
touto f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- A,B [3%] NU
22
moi doqh f35 A,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU || ~ 21 || 1 doqeih [5%] TR
7
Ephesians

[Closing greetings]
6)21 ~Ina de eidhte kai u`meij1 ta katV eme( ti, prassw( panta u`min gnwrisei2 Tucikoj( o`
agaphtoj adelfoj kai pistoj diakonoj en Kuriw\ 22 o]n epemya proj u`maj eij auto touto
i`na gnwte ta peri h`mwn kai parakalesh taj kardiaj u`mwn)
23 Eirhnh toij adelfoij( kai agaph meta pistewj( apo Qeou Patroj kai Kuriou
Ihsou Cristou)
24 ~H carij meta pantwn twn agapwntwn ton Kurion h`mwn( Ihsoun Criston( en
afqarsia) Amhn)3(4

1
eidhte kai umeij f35 B (83.4%) RP,HF,OC,TR,CP,NU || idhte 23 (4%) || ~ 231 I (9.3%) || ~ 23 idhte A (1.7%) || 1 P46
(0.8%) || five variants with hmeij (0.8%)
2
umin gnwrisei f35 A [95%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 P46B [5%] NU
3
amhn f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46A,B [3%] NU
4
The citation of f35 is based on thirty-seven MSS18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 986, 1072, 1075,
1100, 1248, 1249, 1503, 1548, 1617, 1637, 1725, 1732, 1761, 1855, 1864, 1865, 1892, 1897, 2080, 2352, 2431, 2466, 2554,
2587 and 2723all of which I collated myself. 928, 1864, 2554 and 2723 are perfect representatives of f35 in Ephesians, as
they stand, as were the exemplars of another ten. The uniformity is impressive. Since these MSS come from all over the
Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Aegean, Trikala, Meteora, Athens, Mt. Athos [eight different
monasteries], Bucharest, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profileit is
reflected in the Text without exception.
I have included six published editions in the apparatusRP,HF,OC,TR,CP,NU. RP = Robinson-Pierpont (2005), HF =
Hodges-Farstad, OC = the Greek Text of the Greek Orthodox Church (also used by other Orthodox Churches), TR = Textus
Receptus, CP = Complutensian Polyglot, NU = N-A26/UBS3 (N-A27/UBS4 offer changes in the critical apparatus, not in the text;
the text is still that of N-A26/UBS3).
In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or
[ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not
covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible
(Scrivener and Tischendorf)the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of
these sources.
I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1%
support (in my apparatus) the margin of error should not exceed 1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support
the margin of error should hardly exceed 3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error
should rarely exceed 15%.
As an arbitrary decision, I have limited the citation of individual MSS to those dated to the 5th century or earlier. I use rell to
indicate that the reading is supported by all other witnesses, and printed editions (of the six included in the apparatus),
compared to the other reading. The Greek font used is Bwgrkl and may be downloaded free from http://www.bibleworks.com.
8