Вы находитесь на странице: 1из 7

Ephesians

The purpose of this apparatus is to show all variation within Family 35, as identified by a complete
collation of the following thirty-seven representative MSS18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604,
757, 824, 928, 986, 1072, 1075, 1100, 1248, 1249, 1503, 1548, 1617, 1637, 1725, 1732, 1761, 1855,
1864, 1865, 1892, 1897, 2080, 2352, 2431, 2466, 2554, 2587 and 2723. The first reading is that of the
family and represents the vote of all the collated MSS (listed above) that are not identified as having a
variant. 928, 1864, 2554 and 2723 have no variants.

PROS EFESIOUS1
[Salutation]
1)1 Pauloj( apostoloj Ihsou Cristou dia qelhmatoj Qeou( toij a`gioij toij ousin en Efesw(
kai pistoij en Cristw Ihsou 2 Carij u`min kai eirhnh apo Qeou Patroj h`mwn kai Kuriou
Ihsou Cristou)
[Some concentrated theology]
[A paean of doctrinal praise]
1)3 Euloghtoj o` Qeoj kai Pathr tou Kuriou h`mwn Ihsou Cristou( o` euloghsaj h`maj2 en
pash eulogia pneumatikh en toij epouranioij en Cristw\ 4 kaqwj exelexato h`maj en autw
pro katabolhj kosmou( einai h`maj a`giouj kai amwmouj katenwpion autou( en agaph(
3
5 proorisaj h`maj eij ui`oqesian dia Ihsou Cristou( eij auton( kata thn eudokian tou
qelhmatoj autou( 6 eij epainon doxhj thj caritoj autou( en h- ecaritwsen h`maj en tw
hgaphmenw\4 7 en w- ecomen thn apolutrwsin dia tou ai`matoj autou( thn afesin twn
paraptwmatwn( kata ton plouton thj caritoj autou( 8 h-j eperisseusen eij h`maj5 en pash
sofia kai fronhsei( 9 gnwrisaj h`min to musthrion tou qelhmatoj autou( kata thn eudokian
autou h]n proeqeto en autw( 10 eij oikonomian tou plhrwmatoj twn kairwn(
anakefalaiwsasqai ta panta en tw Cristwta epi toij ouranoij kai ta epi thj ghjen
autw(6 11 en w- kai eklhrwqhmen( proorisqentej kata proqesin7 tou ta panta energountoj
kata thn boulhn tou qelhmatoj autou( 12 eij to einai h`maj eij epainon thj doxhj autou(
touj prohlpikotaj en tw Cristw\ 13 en w- kai( h`meij8 akousantej ton logon thj alhqeiaj9
to euaggelion thj swthriaj u`mwn\10 en w-( kai pisteusantej( esfragisqhte tw Pneumati thj
epaggeliaj tw ~Agiw( 14 o[j estin arrabwn thj klhronomiaj h`mwn eij apolutrwsin thj
peripoihsewj( eij epainon thj doxhj autou)
[Some doctrinal praying]
15 Dia touto kagw( akousaj thn kaqV u`maj pistin en tw Kuriw Ihsou kai thn
agaphn thn eij pantaj touj a`giouj( 16 ou pauomai eucaristwn u`per u`mwn( mneian u`mwn
poioumenoj epi twn proseucwn mou 17 i`na o` Qeoj tou Kuriou h`mwn( Ihsou Cristou( o`
Pathr thj doxhj( dwh u`min pneuma sofiaj kai apokaluyewj en epignwsei autou( 18
pefwtismenouj11 touj ofqalmouj thj kardiaj u`mwn(12 eij to eidenai u`maj ti,j estin h` elpij
thj klhsewj autou( kai ti,j o` ploutoj thj doxhj thj klhronomiaj autou en toij a`gioij( 19
kai ti, to u`perballon megeqoj thj dunamewj autou eij h`maj13 touj pisteuontaj( kata thn
energeian tou kratouj thj iscuoj autou 20 h]n enhrghsen en tw Cristw egeiraj auton ek
1
Both the Text and the apparatus are the responsibility of Wilbur N. Pickering, ThM PhD, .
2
hmaj || --- 2466 [homoioteleuton]
3
thn || --- 2431
4
hgaphmenw || h`gaphmenw 1248 || a`gaphmenw 1892
5
hmaj || umaj 757
6
en autw || --- 1503
7
proqesin || proswpon 1892
8
hmeij || umeij [40%] 604,1075,1637,1761,2080,2587
9
alhqeiaj || 1 kai 2431
10
umwn || hmwn 604,1249,2080,2431
11
pefwtismenouj || pefwtismemenouj 757 (from one line to the next)
12
umwn || hmwn 986
13
hmaj || umaj 986
1
Ephesians

twn1 nekrwn kai ekaqisen en dexia autou( en toij epouranioij( 21 u`peranw pashj archj kai
exousiaj kai dunamewj kai kuriothtojkai pantoj onomatoj onomazomenou( ou monon en tw
aiwni toutw alla kai en tw mellonti) 22 Kai panta u`petaxen u`po touj podaj autou( kai
auton edwken kefalhn u`per panta th Ekklhsia( 23 h`tij estin to swma autou( to plhrwma
tou ta panta en pasin plhroumenou)2
[Our position in Christ]
2)1 Kai u`maj(3 ontaj nekrouj toij paraptwmasin kai taij a`martiaij( 2 en ai-j pote
periepathsate( kata ton Aiwna tou kosmou toutou( kata ton arconta thj exousiaj tou
aeroj( tou pneumatoj tou nun energountoj en toij ui`oij thj apeiqeiaj\ 3 en oi-j kai h`meij
pantej4 anestrafhmen pote en taij epiqumiaij thj sarkoj h`mwn( poiountej ta qelhmata thj
sarkoj kai twn dianoiwn( kai hmen tekna fusei orghj( w`j kai oi` loipoi) 4 ~O de Qeoj
plousioj wn en eleei( dia thn pollhn agaphn autou h]n hgaphsen h`maj( 5 kai ontaj h`maj5
nekrouj6 toij paraptwmasinsunezwopoihsen tw Cristw $cariti este seswsmenoi% 6 kai
sunhgeiren kai sunekaqisen en toij epouranioij en Cristw Ihsou( 7 i`na endeixhtai en toij
aiwsin toij epercomenoij ton u`perballonta plouton thj caritoj autou( en crhstothti efV
h`maj en Cristw Ihsou) 8 Th gar cariti este seswsmenoi( dia thj pistewjkai touto ouk ex
u`mwn( Qeou to dwron9 ouk ex ergwn( i`na mh tij kauchshtai)7 10 Autou gar esmen poihma(
ktisqentej en Cristw Ihsou epi ergoij agaqoij( oi-j prohtoimasen8 o` Qeoj i`na en autoij
peripathswmen)
[Once far, now near in Christ]
11 Dio( mnhmoneuete o`ti u`meij pote ta eqnh en sarkioi` legomenoi akrobustia9 u`po
thj legomenhj peritomhj $en sarki ceiropoihtou%1012 o`ti hte en tw kairw ekeinw cwrij
Cristou( aphllotriwmenoi thj politeiaj tou Israhl kai xenoi twn diaqhkwn thj epaggeliaj(
elpida mh econtej kai aqeoi en tw kosmw) 13 Nuni de en Cristw Ihsou u`meij oi[ pote ontej
makran egguj egenhqhte en tw ai`mati tou Cristou)
[Two into one]
14 Autoj gar estin h` eirhnh h`mwn( o` poihsaj ta amfotera e`n kai to mesotoicon11
tou fragmou lusaj( 15 thn ecqran en th sarki autou( ton nomon twn entolwn12 en
dogmasin13 katarghsaj( i`na touj duo ktish en e`autw eij e`na kainon anqrwpon $poiwn
eirhnhn%(14 16 kai apokatallaxh touj amfoterouj en e`ni swmati tw Qew dia tou staurou
$apokteinaj thn ecqran en autw%) 17 Kai elqwn euhggelisato eirhnhn h`min( toij makran kai
toij egguj( 18 o`ti diV autou ecomen thn15 prosagwghn oi` amfoteroi en e`ni Pneumati proj
ton Patera)
19 Ara oun( ouketi este xenoi kai paroikoi( alla sumpolitai twn a`giwn kai
oikeioi16 tou Qeou( 20 epoikodomhqentej epi tw qemeliw twn apostolwn kai profhtwn( ontoj
akrogwniaiou17 autou Ihsou Cristou\ 21 en w- pasa1 oikodomh( sunarmologoumenh( auxei2 eij

1
twn || --- [20%] 328
2
plhroumenou || plhrwmenou 1617
3
umaj || hmaj [10%] 328,394,1761
4
pantej || --- 1617
5
hmaj || --- 394,1637
6
hmaj nekrouj || ~ 21 2466
7
kauchshtai || kauchshte 1075
8
prohtoimasen || prohthmasen 394
9
akrobustia || akrobistia 1248
10
ceiropoihtou || aceiropoihtou 2587
11
mesotoicon || mesoteicon 2431
12
entolwn 1892c || 1 autou 1892
13
dogmasin || dogmati 2466
14
eirhnhn || eirhnhj 604
15
thn || --- 1732
16
oikeioi || oikoioi 2352
17
akrogwniaiou || akrogoniaiou 2352
2
Ephesians

eij naon a`gion en Kuriw\ 22 en w- kai u`meij sunoikodomeisqe eij katoikhthrion3 tou Qeou en
pneumati)
[The secret revealed to Paul]
3)1 Toutou carin egw( Pauloj( o` desmioj tou Cristou Ihsou u`per u`mwn twn eqnwn2 ei ge
hkousate thn oikonomian thj caritoj tou Qeou thj doqeishj moi4 eij u`maj( 3 o`ti kata
apokaluyin egnwrisen moi to musthrion $kaqwj proegraya en oligw( 4 proj o] dunasqe(
anaginwskontej( nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou Cristou%( 5 o] e`teraij geneaij
ouk egnwrisqh toij ui`oij twn anqrwpwn( w`j nun apekalufqh toij a`gioij apostoloij autou
kai profhtaij en Pneumati 6 einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca thj
epaggeliaj autou en tw Cristw dia tou euaggeliou( 7 ou- egenomhn diakonoj kata thn
dwrean thj caritoj tou Qeou( thn doqeisan moi kata thn energeian thj dunamewj autou)
8 Emoi(5 tw elacistoterw pantwn6 a`giwn( edoqh h` carij au`th( en toij eqnesin
euaggelisasqai ton anexicniaston plouton tou Cristou( 9 kai fwtisai pantaj ti,j h`7
oikonomia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw Qew tw ta panta
ktisanti dia Ihsou Cristou\ 10 i`na gnwrisqh8 nun taij arcaij kai taij exousiaij en toij
epouranioij( dia thj Ekklhsiaj( h` polupoikiloj sofia tou Qeou( 11 kata proqesin twn
aiwnwn h]n epoihsen en Cristw Ihsou tw Kuriw h`mwn( 12 en w- ecomen thn parrhsian kai
thn prosagwghn en pepoiqhsei dia thj pistewj autou) 13 Dio aitoumai mh ekkakein en taij
qliyesin mou9 u`per u`mwn(10 h`tij estin doxa u`mwn)
[Prayer]
14 Toutou carin kamptw ta gonata mou proj ton Patera tou Kuriou h`mwn Ihsou
Cristou( 15 ex ou- pasa patria en ouranoij kai epi ghj onomazetai( 16 i`na dwh u`min( kata
ton plouton thj doxhj autou dunamei krataiwqhnai dia tou Pneumatoj autou eij ton esw
anqrwpon\ 17 katoikhsai ton Criston dia thj pistewj en taij kardiaij u`mwn( en agaph
errizwmenoi kai teqemeliwmenoi 18 i`na exiscushte katalabesqai $sun pasin toij a`gioij% ti,
to platoj kai mhkoj kai baqoj kai u`yoj\ 19 gnwnai te thn u`perballousan thj gnwsewj
agaphn tou Cristoui`na plhrwqhte eij pan to Plhrwma tou Qeou)
20 Tw11 de dunamenw u`per panta poihsai u`perekperissou w-n aitoumeqa h. nooumen(
kata thn dunamin thn energoumenhn en h`min( 21 autw h` doxa en th Ekklhsia en Cristw
Ihsou(12 eij pasaj taj geneaj tou aiwnoj twn aiwnwn) Amhn)
[Putting the theology into practice]
[Unity]
4)1 Parakalw oun u`maj egw( o` desmioj en Kuriw( axiwj peripathsai thj klhsewj h-j
eklhqhte( 2 meta pashj tapeinofrosunhj kai praothtoj( meta makroqumiaj( anecomenoi
allhlwn en agaph( 3 spoudazontej threin thn e`nothta13 tou Pneumatoj en tw sundesmw thj
eirhnhj) 4 ~En swma kai e`n Pneuma $kaqwj kai eklhqhte en mia elpidi thj klhsewj u`mwn%(14

1
pasa || 1 h [5%] 444
2
auxei || auxh 824
3
katoikhthrion || kathkoithrion 1617
4
moi || --- 394
5
emoi || 1 de 204
6
pantwn || 1 twn [5%] 328
7
h || --- 1072
8
gnwrisqh || gnwsqh [5%] 201
9
mou || --- 1761
10
umwn || hmwn 2431
11
tw || to 2431
12
ihsou || --- 1865
13
e`nothta || enothta 2466
14
umwn || hmwn 2466
3
Ephesians

5 ei`j Kurioj( mia pistij( e`n baptisma( 6 ei`j Qeoj kai Pathr pantwn( o` epi pantwn kai dia
pantwn1 kai en pasin h`min)
[Building up the body]
7 ~Eni de e`kastw h`mwn edoqh h` carij kata to metron thj dwreaj tou Cristou) 8 Dio
legei( ~~Anabaj eij u`yoj hcmalwteusen aicmalwsian( kai edwken domata toij anqrwpoij)VV
9 $To de ~anebhV ti, estin ei mh o`ti kai katebh prwton eij ta katwtera merh thj ghj ? 10 ~O
katabaj autoj estin kai o` anabaj u`peranw pantwn twn ouranwn( i`na plhrwsh ta panta)%
11 Kai autoj edwken touj men apostolouj( touj de profhtaj( touj de euaggelistaj( touj de
poimenaj kai didaskalouj( 12 proj ton2 katartismon twn a`giwn eij ergon diakoniaj( eij
oikodomhn tou swmatoj tou Cristou( 13 mecri katanthsomen oi` pantej eij thn e`nothta thj
pistewj kai thj epignwsewj tou Ui`ou tou Qeou( eij andra teleion( eij metron h`likiaj tou
plhrwmatoj tou Cristou\ 14 i`na mhketi wmen nhpioi( kludwnizomenoi kai periferomenoi
panti anemw thj didaskaliaj( en th kubeia twn anqrwpwn en panourgia proj thn meqodeian 3
meqodeian3 thj planhj\ 15 alhqeuontej de en agaph( auxhswmen eij auton ta panta o[j estin
h` kefalh( o` Cristoj\ 16 ex ou- pan to swma( sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia
pashj a`fhj4 thj epicorhgiaj( katV energeian en metrw e`noj e`kastou merouj( thn auxhsin tou
swmatoj5 poieitai eij oikodomhn e`autou en agaph)
[Put away the old, put on the new]
17 Touto oun( legw kai marturomai en Kuriw mhketi u`maj6 peripatein kaqwj kai ta
ta loipa eqnh peripatei( en mataiothti tou nooj autwn( 18 eskotismenoi th dianoia( ontej7
aphllotriwmenoi8 thj zwhj tou qeou( dia thn agnoian thn ousan en autoij9 dia thn
pwrwsin thj10 kardiaj autwn( 19 oi`tinej( aphlghkotej( e`autouj paredwkan th aselgeia( eij
ergasian akaqarsiaj pashj en pleonexia) 20 ~Umeij de ouc ou`twj emaqete ton Criston
21 eige auton hkousate kai en autw edidacqhte $kaqwj estin alhqeia en tw Ihsou%
22 apoqesqai u`maj( kata thn proteran anastrofhn( ton palaion anqrwpon $ton fqeiromenon
kata taj epiqumiaj thj apathj%( 23 ananeousqai de tw pneumati tou nooj u`mwn( 24 kai
endusasqai11 ton kainon anqrwpon( ton kata Qeon ktisqenta( en dikaiosunh12 kai o`siothti
thj alhqeiaj)
[Practical instruction]
25 Dio( apoqemenoi to yeudoj( laleite alhqeian e`kastoj meta tou plhsion autou( o`ti
esmen allhlwn melh) 26 Orgizesqe kai mh a`martanete\ o` h`lioj mh epiduetw epi tw
parorgismw u`mwn( 27 mhde13 didote topon tw diabolw) 28 ~O kleptwn mhketi kleptetw(
mallon de kopiatw( ergazomenoj to agaqon taij14 cersin( i`na ech15 metadidonai tw creian
econti) 29 Paj logoj saproj ek tou stomatoj u`mwn mh ekporeuesqw( allV ei tij agaqoj
proj oikodomhn( thj creiaj( i`na dw carin toij16 akouousin) 30 Kai mh lupeite17 to Pneuma
to ~Agion tou Qeou( en w- esfragisqhte eij h`meran apolutrwsewj) 31 Pasa pikria kai qumoj

1
kai dia pantwn || --- 1732 [homoioteleuton]
2
ton || --- 1075
3
meqodeian || meqodian [20%] 1892
4
a`fhj || afhj 757,1248,1732,1865,1892,2352
5
tou swmatoj || --- [1%] 201
6
umaj || hmaj 1548
7
ontej || oitinej 1248
8
aphllotriwmenoi || aphllwtriwmenoi 1248
9
autoij || eautoij 1248
10
thj || thn 201
11
endusasqai || edusasqe 1503
12
dikaiosunh || dikaiwsunh 1548
13
mhde || mh 1617
14
taij || 1 idiaij (16%) 2080
15
757 is missing two folios, from here to the end.
16
toij || thj 824,1072
17
lupeite || lupeitai 1732 || luphte 604
4
Ephesians

kai orgh kai kraugh kai blasfhmia arqhtw afV u`mwn(1 sun pash kakia) 32 Ginesqe de eij
allhlouj crhstoi( eusplagcnoi( carizomenoi e`autoij( kaqwj kai o` Qeoj en Cristw
ecarisato u`min)2
[Walk in love]
5)1 Ginesqe oun mimhtai tou Qeou w`j tekna agaphta( 2 kai peripateite en agaph(
kaqwj kai o` Cristoj hgaphsen h`maj kai paredwken e`auton u`per h`mwn( prosforan kai
qusian tw Qew eij osmhn euwdiaj) 3 Porneia de kai pasa akaqarsia h. pleonexia mhde
onomazesqw en u`min $kaqwj prepei a`gioij%\ 4 kai aiscrothj kai mwrologia h. eutrapelia $ta
ouk anhkonta%( alla mallon eucaristia) 5 Touto gar iste3 ginwskontej o`ti paj pornoj h.
akaqartoj h. pleonekthj $o[j estin eidwlolatrhj%( ouk ecei klhronomian en th basileia tou
Cristou kai Qeou) 6 Mhdeij u`maj apatatw4 kenoij logoij( dia tauta gar ercetai h` orgh
tou Qeou epi touj ui`ouj thj apeiqeiaj) 7 Mh oun ginesqe summetocoi autwn 8hte gar pote
skotoj( nun de fwj en Kuriw)
[Walk in light]
~Wj tekna fwtoj peripateite 9 $o` gar karpoj tou Pneumatoj en pash agaqwsunh5 kai
dikaiosunh6 kai alhqeia%( 10 dokimazontej ti, estin7 euareston tw Kuriw)8 11 Kai mh
sugkoinwneite toij ergoij toij akarpoij tou skotouj( mallon de kai elegcete) 12 $Ta gar
krufh9 ginomena u`pV autwn aiscron estin kai legein)% 13 Ta de panta( elegcomena( u`po tou
fwtoj faneroutai(10 pan gar to faneroumenon fwj estin) 14 Dio legei ~~Egeirai( o`
kaqeudwn( kai anasta ek twn nekrwn( kai epifausei soi o` Cristoj)VV
[Walk in wisdom]
15 Blepete oun pwj akribwj peripateite( mh w`j asofoi allV w`j sofoi(
16 exagorazomenoi ton kairon( o`ti ai` h`merai ponhrai eisin) 17 Dia touto mh ginesqe
afronej( alla sunientej ti, to qelhma tou Kuriou) 18 Kai mh mequskesqe oinw( en w- estin
aswtia\ alla plhrousqe en Pneumati( 19 lalountej e`autoij yalmoij kai u`mnoij kai wdaij
pneumatikaij( adontej kai yallontej en th kardia u`mwn tw Kuriw\ 20 eucaristountej
pantote u`per pantwn( en onomati tou Kuriou h`mwn( Ihsou Cristou( tw Qew kai Patri(
21 u`potassomenoi allhloij en fobw Qeou)
[Relationships within the home]
[About wives]
5)22 Ai` gunaikej( toij idioij andrasin u`potassesqe( w`j tw Kuriw(
23 o`ti anhr estin
kefalh thj gunaikoj w`j kai o` Cristoj Kefalh thj Ekklhsiajkai autoj estin Swthr tou
swmatoj) 24 AllV w`sper h` Ekklhsia u`potassetai tw Cristw( ou`twj kai ai` gunaikej toij
idioij andrasin en panti)
[About husbands]
25 Oi` andrej( agapate taj gunaikaj e`autwn kaqwj kai o` Cristoj hgaphsen thn
Ekklhsian kai e`auton paredwken u`per authj( 26 i`na authn11 a`giash(12 kaqarisaj tw loutrw
tou u`datoj en r`hmati( 27 i`na parasthsh authn e`autwendoxon thn ekklhsianmh ecousan
spilon13 h. r`utida h. ti twn toioutwn( allV i`na h= a`gia kai amwmoj) 28 Ou`twj ofeilousin oi`

1
umwn 2466c || hmwn 2466
2
umin || hmin [65%] 604
3
iste || este [70%] 18,35,386,1100,2466 [they may have made the change independently, and thus not form a sub-group]
4
apatatw || apatw 1248
5
agaqwsunh || agaqosunh 1725
6
kai dikaiosunh || --- 1892 [homoioteleuton]
7
estin 1892c || --- 204,1892
8
estin euareston tw kuriw || ~ 2341 328
9
krufh 1248c || krifh 1248
10
faneroutai || fanerountai [3%] 201
11
authn || eauthn 201
12
agiash || 1 kai 201
13
spilon || spillon 328
5
Ephesians

andrej agapan taj e`autwn gunaikaj w`j ta e`autwn swmata\ o` agapwn thn e`autou gunaika
e`auton agapa) 29 Oudeij gar pote1 thn e`autou sarka emishsen\ alla ektrefei kai qalpei
authn( kaqwj kai o` Kurioj thn Ekklhsian 30o`ti melh esmen2 tou swmatoj autou( ek thj
sarkoj autou kai ek twn ostewn autou) 31 ~~Anti toutou kataleiyei anqrwpoj ton patera
autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proj thn gunaika autou( kai esontai oi` duo eij
sarka mian)VV 32 To musthrion touto mega estin( egw de legw eij Criston kai eij3 thn
Ekklhsian)
33 Plhn kai u`meij4 oi` kaqV e`na5 e`kastoj thn e`autou gunaika ou`twj agapatw w`j
e`auton( h` de gunh i`na fobhtai6 ton andra)
[About children]
6)1 Ta tekna( u`pakouete toij goneusin u`mwn en Kuriw( touto gar estin dikaion)
2 ~~Tima ton patera sou kai thn mhteraVVh`tij estin entolh prwth en epaggelia3 ~~i`na eu
soi genhtai kai esh makrocronioj epi thj ghjVV) 4 Kai oi` paterej( mh parorgizete ta tekna
u`mwn( allV ektrefete auta en paideia kai nouqesia Kuriou)
[About slaves and masters]
5 Oi` douloi( u`pakouete toij kurioij7 kata sarka meta fobou kai tromou( en a`plothti
a`plothti thj8 kardiaj u`mwn( w`j tw Cristw\ 6 mh katV ofqalmodoulian(9 w`j anqrwpareskoi(
anqrwpareskoi( allV w`j douloi tou Cristou( poiountej to qelhma tou Qeou ek yuchj( 7 metV
eunoiaj douleuontej(10 tw Kuriw kai ouk anqrwpoij( 8 eidotej o`ti o] ean ti e`kastoj poihsh
agaqon( touto komieitai11 para tou Kuriou( eite douloj eite eleuqeroj)
9 Kai oi` kurioi( ta auta poieite proj autouj( anientej thn apeilhn( eidotej o`ti kai
u`mwn autwn o`12 Kurioj estin en ouranoij( kai proswpolhyia13 ouk estin parV autw)
[Spiritual warfare]
6)10 To loipon( adelfoi mou( endunamousqe en Kuriw kai en tw kratei thj iscuoj autou)
14 15
11 Endusasqe thn panoplian tou Qeou proj to dunasqai u`maj sthnai proj taj meqodeiaj
tou diabolou) 12 ~Oti ouk estin h`min h` palh proj ai`ma kai sarka( alla proj taj arcaj(
proj taj exousiaj( proj touj kosmokratoraj tou skotouj tou aiwnoj toutou( proj ta
pneumatika thj ponhriaj en toij epouranioij) 13 Dia touto analabete thn panoplian tou
Qeou( i`na dunhqhte antisthnai en th h`mera th ponhra( kai a`panta katergasamenoi( sthnai)
14 Sthte oun( perizwsamenoi thn osfun u`mwn en alhqeia( kai endusamenoi ton qwraka
thj dikaiosunhj( 15 kai u`podhsamenoi16 touj podaj en e`toimasia tou euaggeliou thj eirhnhj\
16 epi pasin( analabontej ton qureon thj pistewj( en w- dunhsesqe panta ta belh tou
ponhrou ta pepurwmena sbesai\ 17 kai( thn perikefalaian tou swthriou dexasqai kai thn
macairan tou Pneumatoj( o[ estin r`hma Qeou\ 18 dia pashj proseuchj kai dehsewj
proseucomenoi en panti kairw en Pneumati( kai eij auto touto agrupnountej en pash
proskarterhsei kai dehsei peri pantwn twn a`giwn19 kai u`per emou( i`na moi doqh logoj(

1
pote || --- 1892
2
esmen || 1 ek 1761
3
eij || --- [15%] 201,1617
4
umeij || hmeij 1617,1892
5
kaqe,na || kaqV e`na 201,1248 || both 1865
6
fobhtai || fobhte 328
7
kurioij || 1 toij 1892
8
thj 1503c || --- [20%] 328,1249,1503,1892
9
ofqalmodoulian || ofqamodoulian 1855
10
douleuontej || 1 wj [30%] 1100c,1761,2080
11
komieitai || komieite 1100
12
o || --- 1725
13
proswpolhyia || proswpoliyia 1897
14
dunasqai || dunasqe 1617
15
umaj || --- 2431
16
upodhsamenoi || upodusamenoi [25%] 328,1249,1855,2080,2431
6
Ephesians

en anoixei tou stomatoj mou( en parrhsia gnwrisai to musthrion tou euaggeliou( 20 u`per
ou- presbeuw en a`lusei\1 i`na en autw parrhsiaswmai( w`j dei me lalhsai)
[Closing greetings]
6)21 ~Ina de eidhte kai u`meij ta katV eme( ti, prassw( panta u`min gnwrisei Tucikoj( o`
agaphtoj adelfoj kai pistoj diakonoj en Kuriw\ 22 o]n epemya proj u`maj eij auto touto
i`na gnwte ta peri h`mwn kai parakalesh taj kardiaj u`mwn)2
23 Eirhnh toij adelfoij( kai agaph meta pistewj( apo Qeou Patroj kai Kuriou
Ihsou Cristou)
24 ~H carij meta pantwn twn agapwntwn ton Kurion h`mwn( Ihsoun Criston( en
afqarsia) Amhn)

1
a`lusei || alusei 386
2
umwn || hmwn 1249
7