Вы находитесь на странице: 1из 16

Hebrews

PROS ~EBRAIOUS1
[The supremacy of the Son]
1)1 Polumerwj kai polutropwj palai o` Qeoj lalhsaj toij patrasin en toij profhtaij( 2 epV
escatou2 twn h`merwn toutwn elalhsen h`min en Ui`w( o]n eqhken klhronomon pantwn( diV ou-
kai touj aiwnaj epoihsen\3 3 o]j wn apaugasma thj doxhj kai carakthr thj u`postasewj
autou( ferwn te ta panta tw r`hmati thj dunamewj autou( diV e`autou4 kaqarismon poihsa&
menoj twn a`martiwn5 h`mwn6 ekaqisen en dexia7 thj megalwsunhj en u`yhloij( 4 tosoutw
kreittwn genomenoj twn aggelwn o`sw diaforwteron parV autouj keklhronomhken onoma)
[He is superior to angels]
5 Ti,ni gar eipen pote twn aggelwn( ~~Ui`oj mou ei= su( egw shmeron gegennhka seVV(
kai palin( ~~Egw esomai autw eij Patera( kai autoj estai moi eij Ui`onVV? 6 ~Otan de( palin(
eisagagh ton Prwtotokon eij thn oikoumenhn legei( ~~Kai proskunhsatwsan autw pantej
aggeloi QeouVV) 7 Kai proj men touj aggelouj legei( ~~~O poiwn touj aggelouj autou
pneumata( kai touj leitourgouj autou puroj flogaVV\ 8 proj de ton Ui`on ~~~O qronoj sou( o`
Qeoj( eij ton aiwna tou aiwnoj\8 ~~Rabdoj EuquthtojV h` r`abdoj9 thj basileiaj sou)
9 Hgaphsaj dikaiosunhn kai emishsaj anomian( dia touto ecrisen se o` Qeoj( o` Qeoj sou(
elaion agalliasewj para touj metocouj sou)VV 10 Kai ~~Su katV arcaj( Kurie( thn ghn
eqemeliwsaj( kai erga twn ceirwn sou eisin oi` ouranoi\ 11 autoi apolountai( su de
diameneijkai pantej w`j i`mation palaiwqhsontai\ 12 kai w`sei peribolaion e`lixeij autouj10
kai allaghsontai( su de o` autoj ei= kai ta eth sou ouk ekleiyousin)VV
13 Proj ti,na de twn aggelwn eirhken pote( ~~Kaqou ek dexiwn mou e`wj an qw touj
ecqrouj sou u`popodion twn podwn souVV? 14 Ouci pantej eisin leitourgika pneumata eij
diakonian apostellomena dia touj mellontaj klhronomein swthrian?
[Do not neglect the great salvation]
2)1 Dia touto( dei perissoterwj h`maj prosecein11 toij akousqeisin( mhpote
pararruwmen)12 2 Ei gar o` diV aggelwn lalhqeij logoj egeneto bebaioj( kai pasa parabasij
kai parakoh elaben endikon misqapodosian( 3 pwj h`meij ekfeuxomeqa thlikauthj amelhsantej
swthriaj?h`tij archn labousa laleisqai dia tou Kuriou( u`po twn akousantwn eij h`maj
ebebaiwqh( 4 sunepimarturountoj tou Qeou shmeioij13 kai terasin kai poikilaij dunamesin
kai Pneumatoj ~Agiou merismoij kata thn autou qelhsin)
[Temporarily lower than angels]

1
Both the Text and the apparatus are the responsibility of Wilbur N. Pickering, ThM PhD, . I venture to affirm to the reader that
all original wording of Hebrews is preserved in this edition; if not in the Text, at least in the apparatus. Diminish not a word
Jeremiah 26:2 (see Deut. 4:2 and Lk. 4:4, every word [as in 99.6% of the MSS]). The last note at the end of this book gives
explanation about the apparatus.
2
escatou f35 P46aA,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU || escatwn [5%] TR
3
touj aiwnaj epoihsen f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 312 P46 aA,B,I [3%] NU
4
autou di eautou f35 (89.3%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 aA,B (5.2%) NU || 23 (1%)
|| 121 (3.4%) || ~ 21 P (0.3%) || ---
46

part of a larger omission [homoioteleuton] (0.7%)


5
poihsamenoj twn amartiwn f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 231 P46aA,B [5%] NU
6
hmwn f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aA,B [3%] NU
7
dexia f35 P46aA,B [90%] RP,HF,OC,TR,NU || 1 tou qronou [10%] CP
8
aiwnoj f35 (98.6%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 kai h P46aA,B (1.4%) NU
9
euquthtoj h rabdoj f35 (98.3%) RP,HF,OC,TR,CP || thj 13 P46A,B (1.2%) NU || 13 (0.3%) || --- a (I take it that Scepter
of Uprightness is a proper name, like Excalibur; the Alexandrians missed it.)
10
autouj f35 (98.8%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 wj imation P46aA,B (1.2%) NU
11
hmaj prosecein f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 P46aA,B [5%] NU
12
pararruwmen f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP || pararuwmen P46aA,B [10%] NU
13
shmeioij f35 [35%] || 1 te P46aA,B [65%] RP,HF,OC,TR,CP,NU
1
Hebrews

5 Ou gar aggeloij u`petaxen thn oikoumenhn thn mellousan( peri h-j laloumen\
6 diemarturato de pou tij legwn ~~Ti, estin anqrwpoj o`ti mimnhskh autou( h. ui`oj anqrwpou
o`ti episkepth auton? 7 Hlattwsaj auton bracu ti parV aggelouj\ doxh kai timh estefanw&
saj auton(1 8 panta u`petaxaj u`pokatw twn podwn autou)VV En gar tw2 u`potaxai autw3 ta
panta( ouden afhken autw anupotakton) Nun de oupw o`rwmen autw ta panta u`potetagmena)
9 Ton de ~bracu ti parV aggelouj hlattwmenonV blepomen( Ihsoun $dia to paqhma tou
qanatou%( ~doxh kai timh estefanwmenonVo`pwj cariti Qeou u`per pantoj geushtai qanatou)
[Bringing many sons into glory]
10 Eprepen gar autw( diV o]n ta panta kai diV ou- ta panta( pollouj ui`ouj eij doxan
agagonta( ton Archgon thj swthriaj autwn dia paqhmatwn teleiwsai) 11 {O te gar
a`giazwn kai oi` a`giazomenoi ex e`noj pantej\ diV h]n aitian ouk epaiscunetai adelfouj autouj
kalein( 12 legwn( ~~Apaggelw to onoma sou toij adelfoij mou\ en mesw ekklhsiaj u`mnhsw
seVV\ 13 kai palin( ~~Egw esomai pepoiqwj epV autwVV\ kai palin( ~~Idou egw kai ta paidia a[
moi edwken o` Qeoj)VV
14 Epei oun ta paidia kekoinwnhken sarkoj kai ai`matoj(4 kai autoj paraplhsiwj
metescen twn autwn( i`na dia tou qanatou katarghsh ton to kratoj econta tou qanatou
toutV estin ton diabolon15 kai apallaxh toutouj( o`soi fobw qanatou dia pantoj tou zhn
enocoi hsan douleiaj) 16 $Ou gar dhpou aggelwn epilambanetai( alla spermatoj ~Abraam5
epilambanetai)% 17 ~Oqen wfeilen kata panta toij adelfoij o`moiwqhnai( i`na elehmwn
genhtai kai pistoj arciereuj( ta proj ton Qeon( eij to i`laskesqai taj a`martiaj tou laou)
18 En w- gar peponqen autoj peirasqeij( dunatai toij peirazomenoij bohqhsai)
[The Apostle and High Priest of our confession]
3)1 ~Oqen( adelfoi a`gioi( klhsewj epouraniou metocoi( katanohsate ton Apostolon
kai Arcierea thj o`mologiaj h`mwn( Ihsoun Criston!6 2 piston onta tw poihsanti auton( w`j
kai Mwushj7 en o`lw8 tw oikw autou) 3 Pleionoj gar doxhj ou`toj9 para Mwushn hxiwtai(
kaqV o`son10 pleiona timhn ecei tou oikou o` kataskeuasaj auton 4paj gar oikoj kataskeua&
zetai u`po tinoj( o` de ta11 panta kataskeuasaj Qeoj5 kai( Mwushj men pistoj en o`lw tw
oikw autou w`j qerapwn( eij marturion twn lalhqhsomenwn( 6 Cristoj de w`j Ui`oj epi ton
oikon autou( ou- oikoj esmen h`meij( eanper12 thn parrhsian kai to kauchma thj elpidoj
mecri telouj bebaian13 katascwmen)
[The Holy Spirits warning]
7 Diokaqwj legei to Pneuma to ~Agion ~~Shmeron( ean thj fwnhj autou akoushte(
8 mh sklhrunhte taj kardiaj u`mwn w`j en tw parapikrasmw( kata thn h`meran tou peirasmou

1
auton f35 P46B (74.7%) RP,HF,OC,NU || 1 kai katesthsaj 1 epi ta erga twn ceirwn sou aA,C (25.3%) TR,CP
2
gar tw f35 P46A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 aB [3%] NU
3
autw f35 aA,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P46B [2%]
4
sarkoj kai aimatoj f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 321 P46aA,B,C [3%] NU
5
a`braam f35 [40%] || abraam rell (This name is aspirated throughout the book, and the statement of evidence also obtains
throughout the book.) [When Jehovah changed Abrams name to Abraham (Genesis 17:5) the intervocalic aspiration in Hebrew
is adequately represented in English by h; but so far as I know, there is no way in Greek to indicate intervocalic aspiration
within a wordthe only alternative to losing the aspiration altogether would be to place it at the beginning of the word.]
6
ihsoun criston f35 [97%] RP,HF,OC,CP || 1 P46aA,B,C [3%] NU || ~ 21 TR
rell || mwshj aA,B [10%] TR (TR has the short form of the name throughout the book; the attestation varies, but does
7
mwushj
not exceed 25%.)
8
olw f35 aA,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P13,46vB [2%]
9
doxhj outoj f35 P13 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 P46vaA,B,C [3%] NU
10
kaqV o`son rell || kaqo,son f35 [30%] (I include this for the record, and so as not to lose sight of it, but since there is evidently
no difference in meaning I stay with the conventional pointing. Because of the theta there is no ambiguity.)
11
ta f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P13,46aA,B,C [3%] NU
12
eanper f35 P46A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || ean P13B [3%] || kan a
13
mecri telouj bebaian f35 aA,C (98%) RP,HF,OC,TR,CP || 3 (1.2%) || --- P
13,46
B (0.8%) NU

2
Hebrews

en th erhmw( 9 ou- epeirasan me1 oi` paterej u`mwn( edokimasan me2 kai eidon ta erga mou
tessarakonta3 eth) 10 Dio proswcqisa4 th genea ekeinh5 kai eipon(6 ~Aei planwntai th
kardia\ autoi de ouk egnwsan taj o`douj mou\V 11 w`j wmosa en th orgh mou( ~Ei eiseleuson&
tai eij thn katapausin mou!VVV12 blepete( adelfoi( mhpote estai en tini u`mwn kardia
ponhra apistiaj( en tw aposthnai apo Qeou zwntoj\ 13 alla parakaleite e`autouj kaqV
e`kasthn h`meran( acrij ou- to ~ShmeronV kaleitai( i`na mh sklhrunqh ex u`mwn tij7 apath thj
a`martiaj) 14 Metocoi gar gegonamen tou Cristou(8 eanper thn archn thj u`postasewj mecri
telouj bebaian katascwmen( 15 en tw legesqai( ~~Shmeron( ean thj fwnhj autou akoushte( mh
sklhrunhte taj kardiaj u`mwn w`j en tw parapikrasmw)VV 16 Tinej gar akousantej parepikra&
nan? AllV ou pantej oi` exelqontej ex Aiguptou dia Mwuseoj?9 17 Ti,sin de proswcqisen
tessarakonta10 eth? Ouci toij a`marthsasin( w-n ta kwla epesen11 en th erhmw? 18 Tisin de
wmosen mh eiseleusesqai eij thn katapausin autou( ei mh toij apeiqhsasin? 19 Kai
blepomen o`ti ouk hdunhqhsan eiselqein dia12 apistian) 4)1 Fobhqwmen oun( mhpote
kataleipo& menhj epaggeliaj eiselqein eij thn katapausin autou( dokh13 tij ex u`mwn
u`sterhkenai)
[There is still a promised rest]
2 Kai( gar esmen euhggelismenoi kaqaper kakeinoi(14 allV ouk wfelhsen o` logoj thj
akohj ekeinouj( mh sugkekramenouj15 th pistei toij akousasin) 3 Eisercomeqa gar eij thn16
katapausin oi` pisteusantej( kaqwj eirhken( ~~~Wj wmosa en th orgh mou( ~Ei eiseleusontai
eij thn katapausin mou!VVVkaitoi twn ergwn apo katabolhj kosmou genhqentwn( 4 eirhken
gar pou peri thj e`bdomhj ou`twj( ~~Kai katepausen o` Qeoj en th h`mera th e`bdomh apo pantwn
twn ergwn autou\VV 5 kai en toutw( palin( ~~Ei eiseleusontai eij thn katapausin mouVV
6 Epei oun apoleipetai tinaj eiselqein eij authn( kai oi` proteron euaggelisqentej ouk
eishlqon diV apeiqeian( 7 palin tina o`rizei h`meran( ~~ShmeronVV( en Dauid legwn( meta
tosouton cronon $kaqwj eirhtai%(17 ~~Shmeron( ean thj fwnhj autou akoushte( mh sklhrunhte
taj kardiaj u`mwn)VV 8 Ei gar autouj18 Ihsouj katepausen( ouk an peri allhj elalei meta
tauta h`meraj) 9 Ara( apoleipetai sabbatismoj tw law tou Qeou) 10 ~O gar eiselqwn eij thn
katapausin autou kai autoj katepausen apo twn ergwn autou( w`sper apo twn idiwn o` Qeoj)
[We must give an account]
11 Spoudaswmen oun eiselqein eij ekeinhn thn katapausin( i`na mh en tw autw tij
u`podeigmati pesh thj apeiqeiaj) 12 Zwn gar o` logoj tou Qeou kai energhj( kai tomwteroj

1
me f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P13,46aA,B,C [3%] NU
2
edokimasan me f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || en dokimasia P13,46aA,B,C [3%] NU
3
tessarakonta f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || tesserakonta (P13)P46aA,B,C [3%] NU
4
proswcqisa rell || proswcqhsa [15%]
5
ekeinh f35 C [97%] RP,HF,OC,TR,CP || tauth P13,46aA,B [3%] NU
6
eipon rell || eipa CP
7
ex umwn tij f35 B [90%] RP,HF,OC,CP || ~ 312 P13aA,C [10%] TR,NU
8
gegonamen tou cristou f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 231 (P13)P46aA,B,C [5%] NU
9
mwuseoj f35 [40%] CP || mwusewj aB,C [45%] RP,HF,OC,NU || mwsewj A [15%] TR
10
tessarakonta f35 [98%] RP,HF,OC,TR,CP || tesserakonta P46aA,B,C [2%] NU
11
epesen rell || epeson [18%] || epesan [2%]
12
dia f35 C [40%] || di rell
13
dokh rell || dokei [25%]
14
kakeinoi f35 P46aA,B,C [90%] RP,HF,OC,TR,NU || ekeinoi [10%] CP
15
sugkekramenouj f35 [83%] RP,HF,OC,CP [sugkekrammenouj 10%] || sugkekramenoj TR || sugkekerasmenouj
(P A,B)C [7%] NU || sunkekerasmenoj a
46

16
thn f35 aA,C [99%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P13v,46B [1%]
17
eirhtai f35 [92%] RP,HF,OC,TR,CP || proeirhtai P46aA,C [5%] NU || proeirhken B [3%]
18
autouj f35 P46aA,B,C [85%] RP,HF,OC,TR,NU || 1 o [5%] || autoj [10%] CP
3
Hebrews

u`per pasan macairan distomon( kai diiknoumenoj acri merismou yuchj te1 kai pneumatoj(
a`rmwn te kai muelwn\ kai( kritikoj enqumhsewn kai ennoiwn kardiaj) 13 Kai ouk estin
ktisij afanhj enwpion autou( panta de gumna kai tetrachlismena toij ofqalmoij autou(
proj o]n h`min o` logoj)
[We have a Great High Priest]
4)14 Econtej oun Arcierea Megan dielhluqota touj ouranouj( Ihsoun ton Ui`on tou Qeou(
kratwmen thj o`mologiaj) 15 Ou gar ecomen arcierea mh dunamenon sumpaqhsai taij
asqeneiaij h`mwn( pepeiramenon2 de kata panta( kaqV o`moiothta( cwrij a`martiaj) 16 Pros&
ercwmeqa3 oun meta parrhsiaj tw qronw thj caritoj( i`na labwmen eleon4 kai carin
eu`rwmen( eij eukairon bohqeian)
[Qualifications for high priesthood]
5)1 Paj gar arciereuj ex anqrwpwn lambanomenoj u`per anqrwpwn kaqistatai ta
proj ton Qeon( i`na prosferh dwra te kai qusiaj u`per a`martiwn( 2 metriopaqein dunamenoj
toij agnoousin kai planwmenoij( epei kai autoj perikeitai asqeneian) 3 Kai dia tauthn5
ofeilei( kaqwj peri tou laou( ou`twj kai peri e`autou6 prosferein u`per7 a`martiwn) 4 Kai(
ouc e`autw tij lambanei thn timhn( alla8 kaloumenoj u`po tou Qeou( kaqaper9 kai10 Aarwn)
[Christ meets the qualifications]
5 Ou`twj kai o` Cristoj ouc e`auton edoxasen genhqhnai arcierea( allV o` lalhsaj proj
auton( ~~Ui`oj mou ei= su\ egw shmeron gegennhka seVV\ 6 kaqwj kai en e`terw legei( ~~Su i`ereuj
eij ton aiwna kata thn taxin MelcisedekVV\ 7 o]j( en taij h`meraij thj sarkoj autou( dehseij
te kai i`kethriaj proj ton dunamenon swzein auton ek qanatou( meta kraughj iscuraj kai
dakruwn( prosenegkaj( kai eisakousqeij apo thj eulabeiaj( 8 kaiper wn Ui`oj( emaqen afV w-n
epaqen thn u`pakohn) 9 Kai teleiwqeij egeneto toij u`pakouousin autw pasin11 aitioj
swthriaj aiwniou( 10 prosagoreuqeij u`po tou Qeou Arciereuj kata thn taxin Melcisedek\
11 peri ou- poluj h`min o` logoj kai dusermhneutoj legein( epei nwqroi gegonate taij akoaij)
[Lets move on toward perfection]
12 Kai gar ofeilontej einai didaskaloi dia ton cronon( palin creian ecete tou
didaskein u`maj ti,na ta stoiceia thj archj twn logiwn tou Qeou( kai gegonate creian
econtej galaktoj( kai12 ou stereaj trofhj 13 Paj gar o` metecwn galaktoj apeiroj logou
dikaiosunhj( nhpioj gar estin) 14 Teleiwn de estin h` sterea trofh( twn dia thn e`xin ta
aisqhthria gegumnasmena econtwn proj diakrisin kalou te kai kakou)
6)1 Dio( afentej ton thj archj tou Cristou logon( epi thn teleiothta ferwmeqa(13
mh palin qemelion kataballomenoi metanoiaj apo nekrwn ergwn kai pistewj epi Qeon(
2 baptismwn didachj( epiqesewj te ceirwn( anastasewj te nekrwn( kai krimatoj aiwniou)
3 Kai touto poihsomen14 eanper epitreph15 o` Qeoj)
[No one kills Jesus twice]

1
te f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aA,B,C [10%] NU
2
pepeiramenon f35 C [98%] RP,HF,OC,TR,CP || pepeirasmenon P46vaA,B [2%] NU
3
prosercwmeqa rell || prosercomeqa [25%]
4
eleon f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || eleoj P46aA,B,C [4%] NU
5
dia tauthn f35 (90.7%) RP,HF,OC,TR,CP || di authn P46aA,B,C (6.2%) NU || 1 tauthj (1.9%) || 1 tauta (1.2%)
6
eautou f35 aA,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP || autou P46B [2%] NU
7
uper f35 (93.1%) RP,HF,OC,TR,CP || peri P46aA,B,C (6.4%) NU || --- (0.5%)
8
alla f35 P46aA,B,C [70%] RP,OC,CP,NU || all o [30%] HF,TR
9
kaqaper f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || kaqwsper P46aA,B [3%] NU || kaqwj C
10
kai f35 P46aA,B,C [95%] RP,HF,OC,CP,NU || 1 o [5%] TR
11
toij upakouousin autw pasin f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 4123 P46aA,B,C [5%] NU
12
kai f35 A,B [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P46aC [2%]
13
ferwmeqa rell || feromeqa [15%]
14
poihsomen f35 P46aB,Iv [40%] OC,TR,CP,NU || poihswmen A,C [59%] RP,HF || poihsantej [1%]
15
epitreph rell || epitrepei [15%]
4
Hebrews

4 Adunaton gar touj a`pax fwtisqentaj( geusamenouj te thj dwreaj thj epouraniou
kai metocouj genhqentaj Pneumatoj ~Agiou( 5 kai kalon geusamenouj Qeou r`hma dunameij te
mellontoj aiwnoj( 6 kai parapesontaj( palin anakainizein eij metanoiananastaurountaj
e`autoij ton Ui`on tou Qeou kai paradeigmatizontaj)
7 Gh gar h` piousa ton epV authj pollakij ercomenon1 u`eton kai tiktousa botanhn
euqeton ekeinoij diV ou]j kai gewrgeitai metalambanei eulogiaj apo tou Qeou\ 8 ekferousa de
akanqaj kai tribolouj( adokimoj( kai kataraj egguj( h-j to teloj eij kausin)

[A word of encouragement]
9 Pepeismeqa de peri u`mwn( agaphtoi( ta kreissona2kai ecomena swthriajei kai
ou`twj laloumen) 10 Ou gar adikoj o` Qeoj epilaqesqai tou ergou u`mwn( kai tou kopou3 thj
agaphj h-j enedeixasqe eij to onoma autou( diakonhsantej toij a`gioij kai diakonountej)
11 Epiqumoumen de e`kaston u`mwn thn authn endeiknusqai spoudhn( proj thn plhroforian
thj elpidoj( acri telouj\ 12 i`na mh nwqroi genhsqe( mimhtai de twn dia pistewj kai
makroqumiaj klhronomountwn taj epaggeliaj)
[Our secure anchor]
13 Tw gar ~Abraam epaggeilamenoj o` Qeoj( epei katV oudenoj eicen meizonoj omosai(
wmosen kaqV e`autou( 14 legwn( ~~+H mhn4 eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw/ se)VV
15 Kai ou`twj( makroqumhsaj( epetucen thj epaggeliaj)
16 Anqrwpoi men5 gar kata tou meizonoj omnuousin( kai pashj autoij antilogiaj
peraj eij bebaiwsin o` o`rkoj( 17 en w- perissoteron boulomenoj o` Qeoj epideixai toij
klhronomoij thj epaggeliaj to ametaqeton thj boulhj autou( emesiteusen o`rkw( 18 i`na dia
duo pragmatwn ametaqetwn( en oi-j adunaton yeusasqai6 Qeon( iscuran paraklhsin ecwmen(7
oi` katafugontej krathsai thj prokeimenhj elpidoj\ 19 h]n w`j agkuran ecomen thj yuchj(
asfalh te kai bebaian( kai eisercomenhn eij to eswteron tou katapetasmatoj( 20 o`pou
Prodromoj u`per h`mwn eishlqen Ihsouj( kata thn taxin Melcisedek Arciereuj genomenoj eij
ton aiwna)
[Melchizedek, priest and king]
7)1 Ou`toj gar o` Melcisedekbasileuj Salhm( i`ereuj tou Qeou tou8 u`yistou( o`9 sunanthsaj
~Abraam u`postrefonti apo thj kophj twn basilewn kai euloghsaj auton( 2 w- kai dekathn
apo pantwn emerisen ~Abraam $prwton men e`rmhneuomenoj basileuj dikaiosunhj( epeita de
kai basileuj Salhm( o[ estin basileuj eirhnhj%( 3 apatwr( amhtwr( agenealoghtoj\ mhte
archn h`merwn mhte zwhj teloj ecwn( afwmoiwmenoj de tw Ui`w tou Qeoumenei i`ereuj eij
to dihnekej)10
[Melchizedek greater than Abraham]
4 Qewreite de phlikoj ou`toj( w- kai11 dekathn ~Abraam edwken ek twn akroqiniwn o`
patriarchj 5 Kai( oi` men ek twn ui`wn Leui thn i`erateian lambanontej entolhn ecousin
apodekatoun ton laon( kata ton nomontoutV estin( touj adelfouj autwnkaiper exelhlu&

1
pollakij ercomenon f35 A,C [92%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 P46 aB [5%] NU || 2 [1%] || one other variant [2%]
2
kreissona f35 P46aA,B,C [85%] RP,HF,CP,NU || kreittona [15%] OC,TR
3
tou kopou f35 (87.8%) RP,HF,OC,TR,CP || 12 kai (1%) || 1 skopou (1.9%) || --- P46aA,B,C (9.3%) NU
4
h mhn f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP || ei 2 P46aA,B [8%] NU || ei mh C || two other readings [2%] (If h is the older form,
how could the change, ei  h, come about in the middle ages?)
5
men f35 C [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aA,B [3%] NU
6
yeusasqai f35 B [95%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 ton P46aA,C [5%] [NU]
7
ecwmen f35 P46aA,B,C [70%] RP,HF,OC,TR,CP,NU || ecomen [30%]
8
tou rell || --- CP
9
o f35 P46vC [92%] RP,HF,OC,TR,NU || oj aA,B,I [8%] || w CP
10
dihnekej rell || 1 en w oti kai tou abraam proetimhqh CP
11
kai f35 aA,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P46B [2%]
5
Hebrews

qotaj1 ek thj osfuoj ~Abraam\ 6 o` de mh genealogoumenoj ex autwn dedekatwken ton2


~Abraam kai ton econta taj epaggeliaj euloghken) 7 Cwrij de pashj antilogiaj to elatton
u`po tou kreittonoj eulogeitai) 8 Kai( w`de men dekataj apoqnhskontej anqrwpoi lambanou&
sin( ekei de marturoumenoj o`ti zh 9kai w`j epoj eipein( dia3 ~Abraam kai Leui( o` dekataj
lambanwn( dedekatwtai( 10 eti gar en th osfui tou patroj h=n o`te sunhnthsen autw o`4
Melcisedek)

[Melchizedek greater than Aaron]


11 Ei men oun teleiwsij dia thj Leuitikhj i`erwsunhj h=n $o` laoj gar epV auth5
nenomoqethto%(6 ti,j eti creia kata thn taxin Melcisedek e`teron anistasqai i`erea( kai ou
kata thn taxin Aarwn legesqai? 12 $Metatiqemenhj gar thj i`erwsunhj( ex anagkhj kai
nomou metaqesij ginetai)% 13 EfV o]n gar legetai tauta( fulhj e`teraj meteschken( afV h-j
oudeij proseschken tw qusiasthriw) 14 Prodhlon gar o`ti ex Iouda anatetalken o` Kurioj
h`mwn( eij h]n fulhn ouden peri i`erwsunhj7 Mwushj8(9 elalhsen) 15 Kai perissoteron eti
katadhlon estin ei kata thn o`moiothta Melcisedek anistatai i`ereuj e`teroj( 16 o]j ou kata
nomon entolhj sarkinhj10 gegonen( alla kata dunamin zwhj akatalutou) 17 Marturei11 gar
o`ti ~~Su12 i`ereuj eij ton aiwna kata thn taxin Melcisedek)VV
18 Aqethsij men gar ginetai proagoushj entolhj dia to authj asqenej kai anwfelej
19 $ouden gar eteleiwsen o` nomoj%( epeisagwgh de kreittonoj elpidoj( diV h-j eggizomen tw
Qew)
[Our eternal High Priest represents us eternally]
20 Kai( kaqV o`son ou cwrij o`rkwmosiaj 21oi` men gar cwrij o`rkwmosiaj eisin
i`ereij gegonotej( o` de meta o`rkwmosiaj dia tou legontoj proj auton ~~Wmosen Kurioj kai ou
metamelhqhsetai\ su i`ereuj eij ton aiwna kata thn taxin MelcisedekVV1322 kata tosouton14
kreittonoj15 diaqhkhj gegonen egguoj Ihsouj) 23 Kai( oi` men pleionej eisin gegonotej i`ereij
dia to qanatw kwluesqai paramenein\ 24 o` de( dia to menein auton eij ton aiwna( aparaba&
ton ecei thn i`erwsunhn) 25 ~Oqen kai swzein eij to pantelej dunatai touj prosercomenouj
diV autou tw Qew( pantote zwn eij to entugcanein u`per16 autwn)
26 Toioutoj gar h`min17 eprepen arciereujo`sioj( akakoj( amiantoj( kecwrismenoj
apo twn a`martwlwn( kai u`yhloteroj twn ouranwn genomenoj27 o]j ouk ecei kaqV h`meran18
anagkhn( w`sper oi` arciereij( proteron u`per twn idiwn a`martiwn qusiaj anaferein( epeita
1
exelhluqotaj rell || exelhluqotej CP
2
ton f35 A [96%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aB,C [4%] NU
3
dia f35 A,C [92%] RP,HF,OC,TR,CP || di P46aB [8%] NU
4
o f35 A [92%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aB,C [8%] NU
5
auth f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP || authj P46aA,B,C [5%] NU || authn [5%]
6
nenomoqethto f35 [94%] RP,HF,OC,TR,CP || nenomoqethtai P46aA,B,C [6%] NU
7
ierwsunhj f35 (90.4%) RP,HF,OC,TR,CP || ierosunhj (6.4%) || ierewn P46aA,B,C (3.1%) NU (Wherever ierwsunhj
occurs, the alternate spelling also occurs, its attestation not exceeding 10%.)
8
mwushj f35 P46aA,B,C (75.3%) RP,HF,OC,CP,NU || mwshj (24.7%) TR
9
ouden peri ierwsunhj mwushj 35
f (95.1%) RP,HF,OC,TR,CP || ~ 2314 A,B,C (1.7%) NU || ~ 2341 P
46
a (1.9%) || ~
1423 (1.2%)
10
sarkinhj f35 P46aA,B,C [50%] NU || sarkikhj [50%] RP,HF,OC,TR,CP
11
marturei f35 C [97%] RP,HF,OC,TR,CP || martureitai P46aA,B [3%] NU
12
su f35 aA,B,C [70%] RP,HF,OC,TR,CP,NU || 1 ei P46 [29%] || --- [1%]
13
kata thn taxin melcisedek f35 A (97.9%) RP,HF,OC,TR,CP || --- P46B,C (1.9%) NU || a omits whole quote
14
tosouton f35 [94%] RP,HF,OC,TR,CP || tosouto P46aA,B,C [5%] NU || tosoutw [1%]
15
kreittonoj f35 P46A [96%] RP,HF,OC,TR,CP || kai 1 aB,C [3%] [NU] || --- [1%]
16
entugcanein uper rell || ~ 21 CP
17
hmin f35 aC [98%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 kai P46A,B [2%] NU
18
kaqV h`meran rell || kaqhme,ran f35 [30%] (I include this for the record, and so as not to lose sight of it, but since there is
evidently no difference in meaning I stay with the conventional pointing. Because of the theta there is no ambiguity.)
6
Hebrews

twn tou laou\ touto gar epoihsen efapax e`auton anenegkaj) 28 ~O nomoj gar anqrwpouj
kaqisthsin arciereij econtaj asqeneian( o` logoj de thj o`rkwmosiaj( thj meta ton nomon(
Ui`on eij ton aiwna teteleiwmenon)
[Priest and Mediator of a better covenant]
8)1 Kefalaion de epi toij legomenoij Toiouton ecomen Arcierea( o]j ekaqisen en dexia tou
qronou thj Megalwsunhj en toij ouranoij( 2 twn a`giwn Leitourgoj( kai thj skhnhj thj
alhqinhj( h]n ephxen o` Kurioj( kai1 ouk anqrwpoj) 3 Paj gar arciereuj eij to prosferein
dwra te kai qusiaj kaqistatai $o`qen anagkaion ecein ti kai touton o] prosenegkoi%2 4ei
men gar3 h=n epi ghj( oudV an h=n i`ereuj( ontwn twn i`erewn4 twn prosferontwn kata ton5
nomon ta dwra\ 5 oi`tinej u`podeigmati kai skia latreuousin twn epouraniwn $kaqwj kecrh&
matistai Mwushj mellwn epitelein thn skhnhn ~~~Ora garVV( fhsin( ~~poihseij6 panta kata
ton tupon ton deicqenta soi en tw oreiVV%6 nuni7 de diaforwteraj teteucen8 leitourgiaj(
o`sw kai9 kreittonoj estin diaqhkhj Mesithj( h`tij epi kreittosin epaggeliaij nenomoqethtai)
[A new covenant]
7 Ei gar h` prwth ekeinh h=n amemptoj( ouk an deuteraj ezhteito topoj\ 8 memfomenoj
gar autoij10 legei
~~Idou( h`merai ercontaiVV( legei Kurioj( ~~kai suntelesw epi ton oikon Israhl kai epi
ton oikon Iouda diaqhkhn kainhn9 ou kata thn diaqhkhn h]n epoihsa toij patrasin
autwn en h`mera epilabomenou mou thj ceiroj autwn exagagein autouj ek ghj Aiguptou(
o`ti autoi ouk enemeinan en th diaqhkh mou( kagw hmelhsa autwn(VV legei Kurioj)
10 ~~~Oti au`th h` diaqhkh h]n diaqhsomai tw oikw Israhl meta taj h`meraj ekeinajVV(
legei Kurioj( ~~didouj nomouj mou eij thn dianoian autwn kai epi kardiaj autwn
epigrayw autouj\ kai esomai autoij eij Qeon kai autoi esontai moi eij laon) 11 Kai
ou mh didaxwsin e`kastoj ton plhsion11 autou kai e`kastoj ton adelfon autou( legwn(
~Gnwqi ton KurionV o`ti pantej eidhsousin me( apo mikrou autwn12 e`wj megalou autwn)
12 ~Oti i`lewj13 esomai taij adikiaij autwn( kai twn a`martiwn autwn kai twn anomiwn
autwn14 ou mh mnhsqw eti)VV
13 En tw legein ~kainhnV pepalaiwken thn prwthn\ to de palaioumenon kai ghraskon egguj
afanismou)
[The earthly sanctuary]
9)1 Eice men oun kai15 h` prwth16 dikaiwmata latreiaj to te a``gion kosmikon) 2 Skhnh
gar kateskeuasqh h` prwth( en h- h` te lucnia kai h` trapeza kai h` proqesij twn artwn( h`tij
legetai ~Agia\ 3 meta de to deuteron katapetasma skhnh h` legomenh ~Agia ~Agiwn(
4 crusoun ecousa qumiathrion kai thn kibwton thj diaqhkhj perikekalummenhn pantoqen

1
kai f35 A [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aB [3%] NU
2
prosenegkoi f35 [20%] || prosenegkh rell (Optative or Subjunctive?)
3
gar f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || oun P46aA,B [4%] NU
4
twn ierewn f35 (93.8%) RP,HF,OC,TR,CP || 2 (1.7%) || --- P46aA,B (4.5%) NU
5
ton f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aA,B [5%] NU
6
poihseij f35 aA,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU || poihshj [5%] TR || --- P46
7
nuni f35 aA [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || nun P46B [2%]
8
teteucen f35 B [40%] OC,TR || tetucen P46aA [50%] RP,HF,NU || tetuchken [10%] CP (These are alternate forms of the
perfect [apparently], so the meaning remains the same; tetucen appears to be a simplification of the older form.)
9
kai rell || --- [10%] CP
10
autoij f35 P46B [90%] RP,HF,OC,TR,CP || autouj aA,I [10%] NU
11
plhsion f35 [35%] TR || polithn P46aA,B [65%] RP,HF,OC,CP,NU
12
autwn f35 [85%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aA,B [15%] NU
13
ilewj rell || ileoj [15%]
14
kai twn anomiwn autwn f35 A (94.4%) RP,HF,OC,TR,CP || 123 (1.8%) || --- P46aB (3.5%) NU || 12 adikiwn 4 (0.4%)
15
kai f35 aA [97%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P46vB [3%]
16
prwth f35 P46aA,B [70%] RP,HF,CP,NU || 1 skhnh [30%] OC,TR
7
Hebrews

crusiw( en h- stamnoj crush ecousa to manna kai h` r`abdoj Aarwn h` blasthsasa kai ai`
plakej thj diaqhkhj\ 5 u`peranw de authj Ceroubim1 doxhj kataskiazonta to i`lasthrion
$peri w-n ouk estin nun legein kata meroj%)
[The service of that sanctuary]
6 Toutwn de ou`twj kateskeuasmenwn( eij men thn prwthn skhnhn dia pantoj eisiasin
oi` i`ereij( taj latreiaj epitelountej( 7 eij de thn deuteran a`pax tou eniautou monoj o`
arciereuj( ou cwrij ai`matoj( o] prosferei u`per e`autou kai twn tou laou agnohmatwn\
8 touto dhlountoj tou Pneumatoj tou ~Agiou mhpw pefanerwsqai2 thn twn ~Agiwn o`don eti
thj prwthj skhnhj ecoushj stasin\ 9 h`tij parabolh eij ton kairon ton3 enesthkota( kaqV
o]n4 dwra te kai qusiai prosferontai mh dunamenai kata suneidhsin teleiwsai ton
latreuonta10 monon epi brwmasin kai pomasin kai diaforoij baptismoij kai5 dikaiw&
masin6 sarkoj( mecri kairou diorqwsewj epikeimena)
[Christ serves in the heavenly sanctuary]
11 Cristoj de paragenomenoj Arciereuj twn mellontwn7 agaqwn dia thj meizonoj
kai teleioteraj skhnhj ou ceiropoihtou( toutV estin( ou tauthj thj ktisewj( 12 oude diV
ai`matoj tragwn kai moscwn( dia de tou idiou ai`matoj( eishlqen efapax eij ta ~Agia(
aiwnian lutrwsin eu`romenoj)8 13 Ei gar to ai`ma taurwn kai tragwn(9 kai spodoj damalewj
r`antizousa touj kekoinwmenouj( a`giazei proj thn thj sarkoj kaqarothta( 14 posw mallon
to ai`ma tou Cristou( o]j dia Pneumatoj ~Agiou10 e`auton proshnegken amwmon tw Qew(
kaqariei thn suneidhsin u`mwn11 apo nekrwn ergwn eij to latreuein Qew zwnti? 15 Kai dia
touto diaqhkhj kainhj Mesithj estin( o`pwjqanatou genomenou eij apolutrwsin twn epi th
prwth diaqhkh parabasewnthn epaggelian labwsin oi` keklhmenoi thj aiwniou
klhronomiaj)
[The earthly sanctuary inaugurated with blood]
16 ~Opou gar diaqhkh( qanaton anagkh feresqai tou diaqemenou\12 17 diaqhkh gar epi
nekroij bebaia( epei mhpote iscuei o`te zh o` diaqemenoj) 18 ~Oqen oude13 h` prwth cwrij
ai`matoj egkekainistai\ 19 lalhqeishj gar pashj entolhj kata14 nomon u`po Mwuseoj15 panti
tw16 law( labwn to ai`ma twn moscwn kai tragwn(17 meta u`datoj kai eriou kokkinou kai
u`sswpou( auto te to biblion kai panta ton laon errantisen(18 20 legwn( ~~Touto to ai`ma thj
diaqhkhj h-j eneteilato proj u`maj o` Qeoj)VV 21 Kai thn skhnhn de kai panta ta skeuh thj
leitourgiaj tw ai`mati o`moiwj errantisen) 22 Kai scedon en ai`mati panta kaqarizetai kata
ton nomon( kai cwrij ai`matekcusiaj ou ginetai afesij)
[The heavenly sanctuary inaugurated with Christs blood]

1
ceroubim f35 (A) [98%] RP,HF,OC,TR,CP || ceroubin P46a(B) [2%] NU
2
pefanerwsqai rell || pefanwsqai CP
3
ton rell || touton CP
4
on f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || hn aA,B [5%] NU
5
kai f35 B (95.4%) RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aA (4.6%) NU
6
dikaiwmasin f35 (94.2%) RP,HF,OC,TR,CP || dikaiwmata P46aA,B (5.5%) NU || two other readings (0.4%)
7
mellontwn f35 aA (97.5%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 twn (1.4%) || genomenwn (P46)B (1.1%) NU
8
euromenoj f35 [20%] || euramenoj rell (2nd aorist or 1st aorist? There is apparently no difference in meaning.)
9
taurwn kai tragwn f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 321 P46aA,B [3%] NU
10
agiou f35 [29%] || 1 aiwniou [1%] || aiwniou rell (The majority reading is certainly inviting.)
11
umwn f35 a [85%] RP,HF,OC,TR || hmwn A [15%] CP,NU (Codex B is no longer available from here to the end.)
12
diaqemenou f35 aA,B [88%] RP,HF,OC,TR,NU || diatiqemenou [12%] CP
13
oude f35 A,C [55%] NU || oud a [45%] RP,HF,OC,TR,CP || ouq P46
14
kata f35 a [85%] RP,HF,TR,CP || 1 ton P46A,C [15%] OC,NU
15
mwuseoj f35 [35%] CP || mwusewj aC [45%] RP,HF,OC,NU || mwsewj A [20%] TR
16
tw rell || --- CP
17
kai tragwn f35 (78%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 twn 3 aA,C (5.1%) [NU] || --- P46 (16.2%) || two other readings (0.7%)
18
errantisen f35 [85%] RP,HF,OC,TR,CP,N-A || erantisen P46aA,C [15%] UBS (Also in verse 21.)
8
Hebrews

23 Anagkh oun ta men u`podeigmata twn en toij ouranoij toutoij kaqarizesqai( auta
de ta epourania kreittosin qusiaij para tautaj)1 24 Ou gar eij ceiropoihta a`gia eishlqen2
o`3 Cristoj( antitupa twn alhqinwn( allV eij auton ton ouranon( nun emfanis& qhnai tw
proswpw tou Qeou u`per h`mwn\ 25 oudV i`na pollakij prosferh e`auton( w`sper o` arciereuj
eisercetai eij ta ~Agia katV eniauton en ai`mati allotriw 26epei edei auton pollakij
paqein apo katabolhj kosmou\ nun4 de( a`pax epi sunteleia twn aiwnwn( eij aqethsin5
a`martiaj dia thj qusiaj autou pefanerwtai) 27 Kai( kaqV o`son apokeitai toij anqrwpoij
a`pax apoqanein( meta de touto krisij( 28 ou`twj kai6 o` Cristoj( a`pax prosenecqeij eij to
pollwn anenegkein a`martiajek deuterou cwrij a`martiaj ofqhsetai toij auton
apekdecomenoij eij swthrian)
[Animal blood is insufficient]
10)1 Skian gar ecwn o` nomoj twn mellontwn agaqwn( ouk authn thn eikona twn
pragmatwn( katV eniauton taij autaij qusiaij a]j prosferousin eij to dihnekej oudepote
dunatai7 touj prosercomenouj teleiwsai) 2 Epei ouk8 an epausanto prosferomenai( dia to
mhdemian ecein eti suneidhsin a`martiwn touj latreuontaj( a`pax kekaqarmenouj?9 3 AllV en
autaij anamnhsij a`martiwn katV eniauton( 4 adunaton gar ai`ma taurwn kai tragwn
afairein a`martiaj)
[I have come to do your will, O God]
5 Dio eisercomenoj eij ton kosmon legei ~~Qusian kai prosforan ouk hqelhsaj(
swma de kathrtisw moi\ 6 o`lokautwmata kai peri a`martiaj ouk eudokhsaj)10 7 Tote eipon(
~Idou h`kwen kefalidi bibliou gegraptai peri emoutou poihsai( o` Qeoj( to qelhma souV)VV
8 Anwteron legwn o`ti ~~Qusian kai prosforan11 kai o`lokautwmata kai peri a`martiaj ouk
hqelhsaj( oude eudokhsajVV $ai`tinej kata ton12 nomon prosferontai%( 9 tote eirhken( ~~Idou
h`kw tou poihsai( o` Qeoj( to qelhma souVV)13 Anairei to prwton i`na to deuteron sthsh) 10
w- qelhmati h`giasmenoi esmen oi`14 dia thj prosforaj tou swmatoj15 Ihsou Cristou efapax)
[Christ perfects forever]
11 Kai paj men i`ereuj16 e`sthken kaqV h`meran leitourgwn kai taj autaj pollakij
prosferwn qusiaj( ai`tinej oudepote dunantai perielein a`martiaj\ 12 autoj17 de( mian u`per
a`martiwn prosenegkaj qusian eij to dihnekej( ekaqisen en dexia tou Qeou\ 13 to loipon
ekdecomenoj e`wj teqwsin oi` ecqroi autou u`popodion twn podwn autou( 14 mia gar prosfora
teteleiwken eij to dihnekej touj a`giazomenouj)

1
tautaj rell || tautaij CP
2
agia eishlqen f35 C [95%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 P46aA [5%] NU
3
o f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aA,C [5%] NU
4
nun f35 [92%] RP,HF,OC,TR,CP || nuni aA,C [8%] NU
5
aqethsin f35 P46C [98%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 thj aA,I [2%] [NU]
6
kai f35 P46aA,C [95%] RP,HF,OC,CP,NU || --- [5%] TR
7
dunatai f35 P46 [40%] OC,TR,CP,NU || dunantai aA,C [59%] RP,HF || --- [1%] (The subject of the verb is the law [sg], not
46
the sacrifices [pl]; P preserves the correct reading.)
8
ouk rell || --- [5%] CP
9
kekaqarmenouj f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || kekaqarismenouj P46a [4%] NU || kekaqerismenouj A,C [1%]
10
eudokhsaj rell || hudokhsaj C [15%] (This statement obtains in verse 8 below as well.)
11
qusian kai prosforan f35 I [96%] RP,HF,OC,TR,CP || qusiaj 2 prosforaj aA,C [4%] NU
12
ton f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aA,C [10%] NU
13
o qeoj to qelhma sou f35 (71.6%) RP,HF,OC,TR || 12 mou 345 (2.6%) || ~ 34512 (5.4%) || ~ 34512 mou (4.5%) CP ||
46
345 P aA,C (15.1%) NU || three other variants (0.9%)
14
oi f35 [90%] RP,HF,TR,CP || --- P46aA,C [9%] OC,NU || hmeij [1%]
15
swmatoj f35 P46aA,C [95%] RP,HF,CP,NU || 1 tou [5%] OC,TR
16
iereuj f35 P46,79va [80%] RP,HF,OC,TR,NU || arciereuj A,C [20%] CP
17
autoj f35 [92%] RP,HF,OC,TR,CP || outoj P13,46,79vaA,C [8%] NU
9
Hebrews

15 Marturei de h`min kai to Pneuma to ~Agion( meta gar to proeirhkenai1 16


~~~Au`th h` diaqhkh h]n diaqhsomai proj autouj meta taj h`meraj ekeinajV( legei Kurioj( ~didouj
nomouj mou epi kardiaj autwn kai epi twn dianoiwn2 autwn epigrayw autouj(3 17 kai
twn a`martiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw4 etiV)VV 18 ~Opou de afesij
toutwn(5 ouketi prosfora peri a`martiaj)
[Hold fast the confession of hope]
19 Econtej oun( adelfoi( parrhsian eij thn eisodon twn ~Agiwn en tw ai`mati6
Ihsou( 20 h]n enekainisen h`min o`don prosfaton kai zwsan( dia tou katapetasmatoj( toutV
estin( thj sarkoj autou( 21 kai i`erea megan epi ton oikon tou Qeou( 22 prosercwmeqa7 meta
alhqinhj kardiaj en plhroforia pistewj( errantismenoi8 taj kardiaj apo suneidhsewj
ponhraj kai leloumenoi9 to swma10 u`dati kaqarw) 23 Katecwmen11 thn o`mologian thj elpidoj
aklinh( pistoj gar o` epaggeilamenoj) 24 Kai katanowmen allhlouj eij paroxusmon agaphj
kai kalwn ergwn( 25 mh egkataleipontej thn episunagwghn e`autwn $kaqwj eqoj tisin%( alla
parakalountej( kai tosoutw mallon o`sw blepete eggizousan thn h`meran)
[A severe warning]
26 ~Ekousiwj gar a`martanontwn h`mwn meta to labein thn epignwsin thj alhqeiaj(
ouketi peri a`martiwn apoleipetai qusia( 27 fobera de tij ekdoch krisewj kai puroj zhloj
esqiein mellontoj touj u`penantiouj) 28 Aqethsaj tij nomon Mwuseoj12 cwrij oiktirmwn epi
dusin h. trisin13 martusin apoqnhskei) 29 Posw( dokeite( ceironoj axiwqhsetai timwriaj o`
ton Ui`on tou Qeou katapathsaj( kai to ai`ma thj diaqhkhj koinon h`ghsamenoj en w- h`giasqh(
kai to Pneuma thj caritoj enubrisaj? 30 Oidamen gar ton eiponta( ~~Emoi ekdikhsij( egw
antapodwsw( legei KuriojVV\14 kai palin( ~~Kurioj krinei/15 ton laon autou)VV 31 Foberon to
empesein eij ceiraj Qeou zwntoj!
[A word of encouragement]
32 Anamimnhskesqe de taj proteron h`meraj en ai-j( fwtisqentej( pollhn aqlhsin
u`pemeinate paqhmatwn 33 touto men oneidismoij te kai qliyesin qeatrizomenoi( touto de
koinwnoi twn ou`twj anastrefomenwn16 genhqentej) 34 Kai gar toij desmoij mou17
sunepaqhsate\ kai( thn a`rpaghn twn u`parcontwn u`mwn meta caraj prosedexasqe(
ginwskontej ecein e`autoij18 kreittona u`parxin en ouranoij19 kai menousan)
35 Mh apobalhte oun thn parrhsian u`mwn( h`tij ecei misqapodosian megalhn)20
36 ~Upomonhj gar ecete creian i`na( to qelhma tou Qeou poihsantej( komishsqe thn

1
proeirhkenai f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || eirhkenai P13,46aA,C [5%] NU
2
epi twn dianoiwn f35 (91.6%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 thn dianoian P13,46aA,B,C,I (4.2%) NU || eij thn dianoian (3.5%)
|| --- [homoioteleuton] (0.7%)
3
autouj rell || 1 usteron legei [15%] || 1 toteeirhken [1%]
4
mnhsqw f P [97%] RP,HF,OC,TR,CP || mnhsqhsomai P13aA,C,I [3%] NU
35 46

5
toutwn f35 P46A,C [95%] RP,HF,OC,TR,NU || autwn [5%] CP || --- a
6
aimati rell || 1 tou OC
7
prosercwmeqa f35 P13aA,C [60%] RP,HF,OC,TR,CP,NU || prosercomeqa (P46) [40%]
8
errantismenoi f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || rerantismenoi P46aA,C [3%] NU
9
leloumenoi f35 P46A,C [95%] HF,OC,TR,CP || lelousmenoi a [5%] RP,NU
10
to swma rell || tw swmati [15%]
11
katecwmen rell || katecomen [20%]
12
mwuseoj f35 [30%] CP || mwusewj aC [55%] RP,HF,OC,NU || mwsewj A [15%] TR
13
trisin rell || trisi OC
14
legei kurioj f35 A (96%) RP,HF,OC,TR,CP || --- P13v,46a (4%) NU
15
kurioj krinei f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 aA [4%] NU || 2 [1%]
16
anastrefomenwn rell || anastrefwmenwn CP
17
desmoij mou f35 a (92.1%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 P46 (1.6%) || desmioij A (6.3%) NU
18
eautoij f35 [91%] CP,RP,HF || en 1 [4%] OC,TR || eautouj P13,46aA [4%] NU || --- [1%]
19
en ouranoij f35 (97%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 toij 2 (0.9%) || --- P13,46aA (1.7%) NU || two other variants (0.3%)
20
misqapodosian megalhn f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 P46aA [5%] NU
10
Hebrews

epaggelian) 37 ~~Eti gar mikron o`son o`son(1 o` ercomenoj h`xei kai ou croniei)2 38 ~O de
dikaioj3 ek pistewj zhsetai( kai ean u`posteilhtai( ouk eudokei h` yuch mou en autw)VV 39
~Hmeij de ouk esmen u`postolhj eij apwleian( alla pistewj eij peripoihsin yuchj)4
[About faith]
11)1 Estin de pistij elpizomenwn u`postasij( pragmatwn elegcoj ou blepomenwn) 2 En tauth
gar emarturhqhsan oi` presbuteroi) 3 Pistei nooumen kathrtisqai touj aiwnaj r`hmati Qeou(
eij to mh ek fainomenwn ta blepomena5 gegonenai)
[Abel, Enoch, Noah]
4 Pistei pleiona qusian Abel6 para Kain proshnegken tw Qew( diV h-j emarturhqh
einai dikaioj( marturountoj epi toij dwroij autou tou Qeou\ kai diV authj( apoqanwn( eti
laleitai)7 5 Pistei Enwc8 meteteqh tou mh idein qanaton( kai ouc eu`risketo9 dioti
meteqhken10 auton o` Qeoj\ pro gar thj metaqesewj autou11 memarturhtai euhresthkenai12 tw
Qew)
6 Cwrij de pistewj adunaton euaresthsai( pisteusai gar dei ton prosercomenon tw
Qew o`ti estin kai toij ekzhtousin auton misqapodothj ginetai) 7 Pistei( crhmatisqeij Nwe
peri twn mhdepw blepomenwn( eulabhqeij( kateskeuasen kibwton eij swthrian tou oikou
autou( diV h-j katekrinen ton kosmon kai thj kata pistin dikaiosunhj egeneto klhronomoj)
[Abraham and Sarah]
8 Pistei( kaloumenoj ~Abraam( u`phkousen exelqein13 eij ton14 topon o]n hmellen15
lambanein eij klhronomian kai exhlqen( mh epistamenoj pou ercetai) 9 Pistei parwkhsen16
eij17 ghn thj epaggeliaj w`j allotrian( en skhnaij katoikhsaj( meta Isaak kai Iakwb( twn
sugklhronomwn thj epaggeliaj thj authj\ 10 exedeceto gar thn touj qemeliouj ecousan
polin( h-j tecnithj kai dhmiourgoj o` Qeoj)
11 Pistei kai auth Sarra18 dunamin eij katabolhn spermatoj elaben( kai para
h`likiaj eteken(19 epei piston h`ghsato ton epaggeilamenon) 12 Dio kai afV e`noj egennhqh&
san(20 kai tauta nenekrwmenou( kaqwj ta astra tou ouranou tw plhqei( kai w`j h`21 ammoj22 h`
para to ceiloj thj qalasshj h` anariqmhtoj)
[Seeking a heavenly homeland]

1
oson rell || --- [15%] || oqen [1%]
2
croniei f35 A [98%] RP,HF,OC,TR,CP || cronisei P46a [2%] NU
3
dikaioj f35 P13 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 mou P46aA [3%] NU
4
yuchj rell || --- CP
5
ta blepomena f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || to blepomenon P13aA [4%] NU
6
abel f35 [80%] RP,OC,TR,CP || a`bel aA [20%] HF,NU
7
laleitai f35 [91%] RP,HF,OC,TR,CP || lalei P13,46aA [8%] NU || martureitai [1%]
8
enwc f35 [80%] OC,TR,CP || e`nwc aA [20%] RP,HF,NU
9
eurisketo f35 [92%] RP,HF,OC,TR,CP || hurisketo P46aA [8%] NU
10
meteqhken rell || meteteqhken a [10%] || metateqhken [2%] CP
11
autou f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P13,46aA [4%] NU
12
euhresthkenai f35 P46a [75%] RP,HF,OC,TR,CP || euaresthkenai A [25%] NU r
(Soden here mentions K specifically for the
second time and assigns it to the minority reading, but he is certainly in error.)
13
exelqein rell || exelqwn CP
14
ton f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aA [3%] NU
15
hmellen f35 P46aA [75%] RP,HF,TR,NU || emellen [25%] OC,CP
16
parwkhsen f35 P46aA [90%] RP,HF,OC,TR,NU || 1 abraam [10%] CP
17
eij f35 P46aA [80%] RP,HF,CP,NU || 1 thn [20%] OC,TR (Soden here mentions Kr specifically for the third time and assigns
to the minority reading, but he is certainly in error.)
18
sarra f35 P13vaA [84%] RP,HF,OC,TR || 1 steira P46 [2%] NU || 1 h steira [4%] || 1 steira ousa [10%] CP
19 35
eteken f [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P aA [3%] NU
13v,46

20
egennhqhsan f35 a [90%] RP,HF,OC,TR,CP,NU || egenhqhsan 46
P A [10%] N
24

21
wj h f35 P46aA [95%] RP,HF,OC,TR,CP || wsei [5%] TR
22
ammoj rell || amoj CP
11
Hebrews

13 Kata pistin apeqanon ou`toi pantejmh labontej1 taj epaggeliaj( alla porrwqen
autaj idontej2 kai aspasamenoi( kai o`mologhsantej o`ti xenoi kai parepidhmoi eisin epi thj
ghj) 14 Oi` gar toiauta legontej emfanizousin o`ti patrida epizhtousin) 15 Kai ei men
ekeinhj emnhmoneuon afV h-j exhlqon(3 eicon an kairon anakamyai) 16 Nun4 de kreittonoj
oregontai( toutV estin( epouraniou) Dio ouk epaiscunetai autouj o` Qeoj Qeoj epikaleisqai
autwn\ h`toimasen gar autoij polin)
[Patriarchs]
17 Pistei prosenhnocen ~Abraam ton Isaak( peirazomenoj\ kai( ton monogenh
proseferen o` taj epaggeliaj anadexamenoj( 18 proj o]n elalhqh o]ti ~~En Isaak klhqhsetai
soi spermaVV( 19 logisamenoj o`ti kai ek nekrwn egeirein dunatoj o` Qeoj\ o`qen auton kai en
parabolh ekomisato)
20 Pistei5 peri mellontwn euloghsen Isaak ton Iakwb kai ton ~Hsau)6 21 Pistei
Iakwb( apoqnhskwn( e`kaston twn ui`wn Iwshf euloghsen( kai prosekunhsen epi to akron thj
r`abdou autou) 22 Pistei Iwshf( teleutwn( peri thj exodou twn ui`wn Israhl emnhmoneusen
kai peri twn ostewn autou eneteilato)
[Moses]
23 Pistei Mwushj( gennhqeij( ekrubh trimhnon u`po twn paterwn autou( dioti eidon
asteion to paidion( kai ouk efobhqhsan to diatagma tou basilewj) 24 Pistei Mwushj(
megaj genomenoj( hrnhsato legesqai ui`oj qugatroj Faraw( 25 mallon e`lomenoj sugkakou&
ceisqai tw law tou Qeou h. proskairon ecein a`martiaj apolausin( 26 meizona plouton
h`ghsamenoj twn Aiguptou7 qhsaurwn ton oneidismon tou Cristou\ apeblepen gar eij thn
misqapodosian) 27 Pistei katelipen Aigupton( mh fobhqeij ton qumon tou basilewj( ton gar
Aoraton w`j o`rwn ekarterhsen) 28 Pistei pepoihken to Pasca kai thn proscusin tou
ai`matoj( i`na mh o` oloqreuwn ta prwtotoka qigh autwn) 29 Pistei diebhsan thn Eruqran
Qalassan w`j dia xhraj(8 h-j peiran labontej oi` Aiguptioi katepoqhsan)
30 Pistei ta teich ~Iericw9 epesen(10 kuklwqenta epi e`pta h`meraj) 31 Pistei ~Raab h`
pornh ou sunapwleto toij apeiqhsasin( dexamenh touj kataskopouj metV eirhnhj)
[Exploits achieved through faith]
32 Kai ti, eti legw? Epileiyei gar me11 dihgoumenon o` cronoj peri Gedewn( Barak te
kai Samywn kai13 Iefqae( Dauid te kai Samouhl kai twn profhtwn( 33 oi] dia pistewj
12

gwnisanto basileiaj( eirgasanto dikaiosunhn( epetucon epaggeliwn( efraxan stomata


leontwn( 34 esbesan dunamin puroj( efugon stomata macairaj(14 enedunamwqhsan15 apo
asqeneiaj( egenhqhsan iscuroi en polemw( parembolaj eklinan allotriwn) 35 Elabon
gunaikej ex anastasewj touj nekrouj autwn\ alloi de etumpanisqhsan( ou prosdexamenoi thn
apolutrwsin( i`na kreittonoj anastasewj tucwsin) 36 ~Eteroi de empaigmwn kai mastigwn

1
labontej f35 P46 (90.3%) RP,HF,OC,TR,CP || komisamenoi a,I (8.8%) NU || prosdexamenoi A [alone] || --- (0.7%)
2
idontej f35 P46aA [98%] RP,HF,OC,CP,NU || 1 kai peisqentej [2%] TR
3
exhlqon f35 (96.8%) RP,HF,OC,TR,CP || exebhsan P46vaA (2.8%) NU || two other variants (0.4%)
4
nun f35 P46aA [95%] RP,HF,OC,CP,NU || nuni [5%] TR
5
pistei f35 a [92%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 kai P46A [8%] NU
6
h`sau f35 [30%] || hsau aA [70%] RP,HF,OC,TR,CP,NU
7
aiguptou f35 a [84%] RP,HF,OC,CP,NU || en 1 A || en aiguptw [15%] TR || aiguptiwn [1%]
8
xhraj f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 ghj P13,46aA,0227 [5%] NU
9
i`ericw f35 [80%] OC,TR,CP || iericw aA [20%] RP,HF,NU
10
epesen f35 P46 [94%] RP,HF,OC,TR,CP || epesan aA [3%] NU || katepesen [2%] || epeson [1%]
11
gar me f35 P13,46 I [95%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 aA [3%] NU || 2 [2%]
12
te kai f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P13,46aA,I [4%] NU
13
kai f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P13,46aA,I [5%] NU
14
macairaj f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || macairhj P46aA [3%] NU
15
enedunamwqhsan f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || edunamwqhsan P13,46aA [3%] NU
12
Hebrews

peiran elabon( eti de desmwn kai fulakhj) 37 Eliqasqhsan( eprisqhsan( epeirasqhsan(1 en


fonw macairaj2 apeqanon) Perihlqon en mhlwtaij( en aigeioij dermasin\ u`steroumenoi(
qlibomenoi( kakoucoumenoi3 38w-n ouk h=n axioj o` kosmojen4 erhmiaij planwmenoi kai
oresin kai sphlaioij kai taij opaij thj ghj)
39 Kai ou`toi pantej( marturhqentej dia thj pistewj( ouk ekomisanto thn epaggelian(
40 tou Qeou peri h`mwn kreitton ti probleyamenou( i`na mh cwrij h`mwn teleiwqwsin)
[Let us run with endurance]
12)1 Toigaroun kai h`meij( tosouton econtej perikeimenon h`min nefoj marturwn(
ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton5 a`martian( diV u`pomonhj trecwmen6 ton
prokeimenon h`min agwna( 2 aforwntej eij ton thj pistewj Archgon kai Teleiwthn( Ihsoun(
o]j anti thj prokeimenhj autw caraj u`pemeinen stauron( aiscunhj katafronhsaj( en dexia te
tou qronou tou Qeou kekaqiken)7
[All legitimate children receive discipline]
3 Analogisasqe gar8 ton toiauthn u`pomemenhkota u`po twn a`martwlwn eij auton9
antilogian( i`na mh kamhte( taij yucaij u`mwn ekluomenoi) 4 Oupw mecrij ai`matoj
antikatesthte10 proj thn a`martian antagwnizomenoi) 5 Kai eklelhsqe thj paraklhsewj h`tij
u`min w`j ui`oij dialegetai ~~Ui`e mou( mh oligwrei paideiaj Kuriou( mhde ekluou u`pV autou
elegcomenoj\ 6 o]n gar agapa Kurioj paideuei( mastigoi de panta ui`on o]n paradecetai)VV
7 Ei11 paideian u`pomenete( w`j ui`oij u`min prosferetai o` Qeoj\ ti,j gar estin12 ui`oj o]n
ou paideuei pathr? 8 Ei de cwrij este paideiaj $h-j metocoi gegonasin pantej%( ara noqoi
este kai ouc ui`oi)13 9 Eita touj men thj sarkoj h`mwn pateraj eicomen paideutaj kai enetre&
pomeqa) Ou pollw14 mallon15 u`potaghsomeqa tw Patri twn pneumatwn kai zhsomen? 10 Oi`
gar proj oligaj h`meraj kata to dokoun autoij epaideuon( o` de epi to sumferon( eij to
metalabein thj a`giothtoj autou) 11 Pasa de paideia proj men to paron ou dokei caraj
einai( alla luphj\ u`steron de karpon eirhnikon toij diV authj gegumnasmenoij apodidwsin
dikaiosunhj)
[Watch your step!]
12 Dio taj pareimenaj ceiraj kai ta paralelumena gonata anorqwsate( 13 kai
trociaj16 orqaj poihsate17 toij posin u`mwn( i`na mh to cwlon ektraph( iaqh de mallon)
14 Eirhnhn diwkete meta pantwn( kai ton a`giasmon ou- cwrij oudeij oyetai ton
Kurion\ 15 episkopountej mh tij u`sterwn apo thj caritoj tou Qeou( mh tij r`iza pikriaj

P A (88.4%) RP,HF,OC,TR,CP || ~ 21 (a,048) (3.4%) || 1 P


1 35 13 46
eprisqhsan epeirasqhsan f (7.5%) NU || Two other
variants (0.7%)
2
macairaj f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || macairhj P46aA [3%] NU
3
kakoucoumenoi rell || kakocoumenoi [20%]
4
en f35 [94%] RP,HF,OC,TR,CP || epi P13,46aA [3%] NU || ep [3%]
5
euperistaton rell || aperistaton CP
6
trecwmen rell || trecomen [20%]
7
kekaqiken f35 aA [95%] RP,HF,OC,CP,NU || ekaqisen P46 [5%] TR
8
gar f35 P46aA [90%] RP,HF,OC,TR,NU || oun [10%] CP
9
auton f35 (91.8%) RP,HF,OC,TR,CP || autouj P13,46 (3.6%) || eauton A (2.7%) NU || eautouj a (1.1%) || four other
readings 048 (0.9%)
10
antikatesthte f35 aA [83%] RP,HF,OC,TR,CP,NU || antekatesthte [15%] || antikatesthken P
46
|| antesthte [2%]
11
ei f [35%] OC,TR,CP || eij aA [65%] RP,HF,NU
35

12
estin f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P13aA,I [3%] NU
13
este kai ouc uioi f35 [97%] RP,HF,OC,TR(CP) || ~ 2341 P46aA [3%] NU
14
pollw f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || polu P46aA [2%] NU || --- [1%]
15
mallon f35 aA,I,048 [98%] RP,HF,OC,TR,CP || de 1 P13,46 [2%] NU
16
trociaj rell || praciaj CP
17
poihsate f35 A [96%] RP,HF,OC,TR,CP || poieite P46aC [3%] NU || poihsete 048 [1%]

13
Hebrews

anw fuousa enoclh kai dia tauthj1 mianqwsin polloi( 16 mh tij pornoj( h. bebhloj w`j
~Hsau(2 o]j anti brwsewj miaj apedoto3 ta prwtotokia autou)4 17 Iste gar o`ti kai metepeita
qelwn klhronomhsai thn eulogian apedokimasqh\ metanoiaj gar topon ouc eu`ren( kaiper
meta dakruwn ekzhthsaj authn)
[Sinai X Zion]
18 Ou gar proselhluqate yhlafwmenw orei kai5 kekaumenw puri kai gnofw kai
6
skotw kai quellh\ 19 kai salpiggoj hcw kai fwnh r`hmatwn( h-j oi` akousantej parhthsan&
to mh prosteqhnai autoij logon 20 $ouk eferon gar to diastellomenon ~~Kan qhrion qigh
tou orouj( liqobolhqhsetai! VV7 21 kai ou`twj8 foberon h=n to fantazomenon( Mwushj eipen(
~~Ekfoboj eimi kai entromoj! VV%\ 22 alla proselhluqate Siwn Orei( kai polei Qeou zwntoj(
~Ierousalhm9 epouraniw( kai muriasin aggelwn panhgurei( 23 kai ekklhsia prwtotokwn en
ouranoij apogegrammenwn(10 kai Krith Qew pantwn( kai pneumasin dikaiwn teteleiwmenwn(
24 kai diaqhkhj neaj Mesith( Ihsou( kai ai`mati r`antismou kreitton11 lalounti para to12
Abel)13
[Warning: Our God is a consuming fire]
25 Blepete mh paraithshsqe ton lalounta) Ei gar ekeinoi ouk efugon(14 ton epi15
paraithsamenoi16 crhmatizonta( pollw17 mallon h`meij oi` ton apV ouranou18 apostrefomenoi
26 ou- h` fwnh thn ghn esaleusen tote( nun de ephggeltai legwn( ~~Eti a`pax egw seiw19 ou
monon thn ghn alla kai ton ouranonVV) 27 To de ~eti a`paxV dhloi twn saleuomenwn thn20
metaqesin $w`j pepoihmenwn%( i`na meinh ta mh saleuomena)
28 Dio basileian asaleuton paralambanontej( ecwmen21 carin diV h-j latreuomen22
euarestwj tw Qew( meta aidouj kai eulabeiaj\23 29 kai gar o` Qeoj h`mwn pur katanaliskon)
[Practical instructions]

1
dia tauthj f35 a (84.3%) RP,HF,OC,TR,CP || di authj P46A,048 (15.7%) NU
2
h`sau f35 [30%] || hsau aA [70%] RP,HF,OC,TR,CP,NU
3
apedoto f35 a [97%] RP,HF,OC,TR,CP || apedeto P46A,C [3%] NU
4
autou f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || eautou aA,C [3%] NU || --- P46
5
yhlafwmenw orei kai f35 (94%) RP,HF,OC,TR,CP || ~ 213 (2.3%) || 12 (1.6%) || 13 P46aA,C,048 (2.1%) NU ||
scattered among the variants (1%) have yhlafomenw
6
kai skotw f35 (93.3%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 skotei P46 (0.5%) || 1 zofw aA,C,048 (4.8%) NU || --- (1.4%)
7
liqobolhqhsetai rell || 1 h bolidi katatoxeuqhsetai [4%] TR
8
outwj C [70%] RP,TR,CP || outw f35 aA [30%] HF,OC,NU (I include this to illustrate that many MSS do not drop the final j
before a consonant, even in the minuscule period; which reinforces my suspicion that the practice did not obtain in the
Autographs.)
9
i`erousalhm f35 [80%] RP,OC,TR,CP || ierousalhm aA [20%] HF,NU
10
en ouranoij apogegrammenwn f35 0228 [85%] RP,HF,OC,TR,CP || ~ 312 P46aA,C,048 [15%] NU
11
kreitton f35 aA,C [95%] RP,HF,OC,CP,NU || kreittona P46 [5%] TR
12
to f35 P46 [30%] HF || ton aA [70%] RP,OC,TR,CP,NU
13
abel f35 [80%] OC,TR,CP || a`bel aA [20%] RP,HF,NU
14
efugon f35 P46 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || exefugon aA,C,I,048 [3%] NU
15
epi rell || 1 thj (1.2%) OC,TR
16
ton epi (+ thj OC) ghj paraithsamenoi f35 P46 (91.8%) RP,HF(OC)TR,CP || ~ 4123 (4.1%) || 123 (1.2%) || ~ 2341
aA,C,I,048 (2.3%) NU || three other variants (0.5%)
17
pollw f35 P46 [96%] RP,HF,OC,TR,CP || polu aA,C [3%] NU || posw [1%]
18
ouranou f35 a [40%] CP || ouranwn P46A,C [60%] RP,HF,OC,TR,NU
19
seiw f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP || seisw P46aA,C,I,048 [3%] NU
20
twn saleuomenwn thn f35 (94%) RP,HF,OC,TR,CP || 12 P46048 (2.1%) || ~ 312 aA,C (3.4%) [NU] || one other variant
(0.5%)
21
ecwmen f35 A,C [75%] RP,HF,OC,TR,CP,NU || ecomen P46a [25%]
22
latreuomen f35 a [85%] CP,RP,HF || latreuwmen A,C,048 [15%] OC,TR,NU || latreuswmen P46
23
aidouj kai eulabeiaj f35 (90.4%) RP,HF,OC,TR,CP || ~ 321 (3.2%) || ~ 32 deouj (P46)aA,C(048) (3.4%) NU || deouj 23
(1.2%) || ~ 32 fobou (1.4%) || 12 eusebiaj (0.4%)

14
Hebrews

13)1 ~H filadelfia menetw) 2 Thj filoxeniaj mh epilanqanesqe( dia tauthj gar elaqon
tinej xenisantej aggelouj) 3 Mimnhskesqe twn desmiwn w`j sundedemenoi( twn kakoucou&
menwn1 w`j kai autoi ontej en swmati) 4 Timioj o` gamoj en pasin kai h` koith amiantoj(
pornouj de2 kai moicouj krinei/ o` Qeoj) 5 Afilarguroj o` tropoj( arkoumenoi toij parousin(
autoj gar eirhken( ~~Ou mh se anw( oudV ou mh se egkatalipwVV)3 6 `Wste qarrountaj h`maj
legein ~~Kurioj emoi bohqoj( kai4 ou fobhqhsomai) Ti, poihsei moi anqrwpoj?VV
7 Mnhmoneuete twn h`goumenwn u`mwn( oi`tinej elalhsan u`min ton logon tou Qeou( w-n
anaqewrountej thn ekbasin thj anastrofhj( mimeisqe thn pistin) 8 Ihsouj Cristoj cqej5 kai
shmeron( o` autoj( kai eij touj aiwnaj) 9 Didacaij poikilaij kai xenaij mh paraferes& qe(6
kalon gar cariti bebaiousqai thn kardian( ou brwmasin( en oi-j ouk wfelhqhsan oi`
peripathsantej)7
[Join Jesus outside the camp]
10 Ecomen qusiasthrion ex ou- fagein ouk ecousin exousian oi` th skhnh latreuontej)
11 _Wn gar eisferetai zwwn to ai`ma( peri a`martiaj( eij ta ~Agia dia tou arcierewj(
toutwn ta swmata katakaietai exw thj parembolhj( 12 dio kai Ihsouj( i`na a`giash dia tou
idiou ai`matoj ton laon( exw thj pulhj epaqen) 13 Toinun exercwmeqa8 proj auton exw thj
parembolhj( ton oneidismon autou ferontej\ 14 ou gar ecomen w`de menousan polin( alla thn
mellousan9 epizhtoumen)
15 DiV autou oun10 anaferwmen11 qusian ainesewj dia pantoj tw Qew( toutV estin(
karpon ceilewn o`mologountwn tw onomati autou) 16 $Thj de eupoiiaj kai koinwniaj mh
epilanqanesqe( toiautaij gar qusiaij euaresteitai o` Qeoj)%
[Concluding requests]
17 Peiqesqe toij h`goumenoij u`mwn kai u`peikete( autoi gar agrupnousin u`per twn
yucwn u`mwn w`j logon apodwsontej( i`na meta caraj touto poiwsin kai mh stenazontej
$alusitelej gar u`min touto%)
18 Proseucesqe peri h`mwn\ pepoiqamen12 gar o`ti kalhn suneidhsin ecomen( en pasin
kalwj qelontej anastrefesqai\ 19 perissoterwj de parakalw touto poihsai i`na tacion
apokatastaqw u`min)
[Benediction]
20 ~O de Qeoj thj eirhnhjo` anagagwn ek nekrwn ton Poimena twn probatwn ton
megan en ai`mati diaqhkhj aiwniou( ton Kurion h`mwn Ihsoun1321 katartisai u`maj en panti
ergw14 agaqw eij to poihsai to qelhma autou( poiwn en u`min15 to euareston enwpion autou(
dia Ihsou Cristou( w- h` doxa eij touj aiwnaj twn aiwnwn)16 Amhn)
[Sign off]

1
kakoucoumenwn rell || kakocoumenon (C) [30%]
2
de f35 C [96%] RP,HF,OC,TR,CP || gar P46aA [3%] NU || --- [1%]
3
egkatalipw f35 [50%] OC,TR,CP,NU || egkataleipw P46aA,C [50%] RP,HF
4
kai f35 P46A [97%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- aC [3%]
5
cqej f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || ecqej P46aA,C [5%] NU
6
paraferesqe f35 P46aA,C [85%] RP,HF,OC,CP,NU || periferesqe [15%] TR
7
peripathsantej f35 C [98%] RP,HF,OC,TR,CP || peripatountej P46aA [2%] NU
8
exercwmeqa rell || exercomeqa [20%]
9
mellousan rell || menousan CP
10
oun f35 A,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] || --- P46a [2%]
11
anaferwmen rell || anaferomen [20%]
12
pepoiqamen f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || peiqomeqa P46A,C [3%] NU || peiqomai [2%] || oti kalhn qa a (Aleph really
got lost.)
13
ihsoun f35 P46aA,C [90%] RP,HF,OC,TR,NU || 1 criston [10%] CP
14
ergw f35 C (96.9%) RP,HF,OC,TR,CP || 1 kai logw A (1.4%) || --- a (1.4%) NU || tw 46
P
15
umin f35 A,C [70%] RP,HF,OC,TR,CP || hmin P46a [30%] NU
16
twn aiwnwn f35 aA(C) [85%] RP,HF,OC,TR[NU] || --- P46 [15%] CP
15
Hebrews

22 Parakalw de u`maj( adelfoi( anecesqe tou logou thj paraklhsewj( kai gar dia
bracewn epesteila u`min) 23 Ginwskete ton adelfon1 Timoqeon apolelumenon( meqV ou- ean
tacion erchtai( oyomai u`maj)
24 Aspasasqe pantaj touj h`goumenouj u`mwn kai pantaj touj a`giouj) Aspazontai
u`maj oi` apo thj Italiaj)
25 ~H carij meta pantwn u`mwn) Amhn)2(3

1
adelfon f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP || 1 hmwn P46aA,C [5%] NU
2
amhn f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP || --- P46aIv [3%] NU
3 35
The citation of f is based on thirty-five MSS18, 35, 141, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 959, 1072, 1075,
1100, 1248, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1892, 2080, 2466, 2554, 2587 and 2723all
35
of which I collated myself. 2554 is a perfect representative of f in Hebrews, as it stands, and the exemplars of 35, 1637, 2080
and 2723 may have been, while several others were off by only one variant. Since these MSS come from all over the
Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Aegean, Constantinople, Bucharest, Trikala, Mt. Athos [six different
monasteries], Athens, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profileit is
reflected in the Text without exception.
I have included six published editions in the apparatusRP,HF,OC,TR,CP,NU. RP = Robinson-Pierpont (2005), HF =
Hodges-Farstad, OC = the Greek Text of the Greek Orthodox Church (also used by other Orthodox Churches), TR = Textus
26 3 27 4
Receptus, CP = Complutensian Polyglot, NU = N-A /UBS (N-A /UBS offer changes in the critical apparatus, not in the text;
26 3
the text is still that of N-A /UBS ).
In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or
[ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not
27
covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A , supplementing from other sources where possible
(Scrivener and Tischendorf)the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of
these sources.
I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1%
support (in my apparatus) the margin of error should not exceed 1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support
the margin of error should hardly exceed 3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error
35
should rarely exceed 15%. However, I guarantee the witness of f .
th
As an arbitrary decision, I have limited the citation of individual MSS to those dated to the 5 century or earlier. I use rell to
indicate that the reading is supported by all other witnesses, and printed editions (of the six included in the apparatus),
compared to the other reading. The Greek font used is Bwgrkl and may be downloaded free from http://www.bibleworks.com.

16