Вы находитесь на странице: 1из 4

2 & 3 John & Jude

The purpose of this apparatus is to show all variation within Family 35, for 2 & 3 John and Jude,
as identified by a complete collation of the following forty-five representative MSS18, 35, 141, 149,
201, 204, 328, 386, 394, 432, 444, 604, 757, 824, 928, 986, 1072, 1075, 1100, 1247, 1248, 1249, 1503,
1548, 1628, 1637, 1725, 1732, 1754, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1876, 1892, 1897, 2221, 2352,
2431, 2466, 2554, 2587, 2626 and 2723. The first reading is that of the family and represents the vote of
all the collated MSS (listed above) that are not identified as having a variant.
141, 204, 386, 824, 928, 1072, 1075, 1100, 1637, 1855, 1864, 2221, 2554 and 2723 have no
variants for all three books; and the exemplars of another fifteen were presumably perfect. Only five of
the MSS listed above have a variant in all three books. The uniformity is impressive.

IWANNOU B1
[Salutation]
1 ~O presbuteroj( eklekth kuria kai toij teknoij authj( ou]j egw agapw en alhqeia
2
kai ouk egw monoj( alla kai pantej oi` egnwkotej thn alhqeian2 dia thn alhqeian( thn
menousan en h`min kai meq h`mwn estai eij ton aiwna 3 Estai meq u`mwn3 carij( eleoj(
eirhnh para Qeou Patroj kai para Kuriou Ihsou Cristou( tou4 Ui`ou tou Patroj( en
alhqeia kai agaph)
[Walk in Christs commandments]
4 Ecarhn lian o`ti eu`rhka ek twn teknwn sou peripatountaj en alhqeia( kaqwj
entolhn elabomen5 para tou Patroj) 5 Kai nun erwtw se( kuria $ouc w`j entolhn grafwn
soi kainhn( all h]n ecomen ap archj% i`na agapwmen allhlouj) 6 Kai au`th estin h` agaph(
i`na peripatwmen kata taj entolaj autouau`th estin h` entolh( kaqwj hkousate ap archj(
i`na en auth6 peripathte)7
[Beware of deceivers]
7 ~Oti polloi planoi eishlqon eij ton kosmon( oi` mh o`mologountej Ihsoun Criston
ercomenon en8 sarki9ou`toj estin o` planoj kai o`10 anticristoj!11 8 Blepete e`autouj( i`na mh
apoleswmen a] eirgasameqa(12 alla misqon plhrh apolabwmen)
9 Paj o` parabainwn kai mh menwn en th didach tou Cristou Qeon ouk ecei\ o` de
menwn en th didach tou Cristou(13 ou`toj kai ton Patera kai ton Ui`on ecei) 10 Ei tij
ercetai proj u`maj kai tauthn14 thn didachn ou ferei( mh lambanete15 auton eij oikian\ kai
~~CaireinVV autw mh legete\16 11 o` gar legwn autw ~~CaireinVV koinwnei toij ergoij autou
toij ponhroij)
[Farewell]
12 Polla ecwn17 u`min grafein( ouk eboulhqhn18 dia cartou kai melanoj( all elpizw
elqein proj u`maj kai stoma proj stoma lalhsai( i`na h` cara h`mwn1 h= peplhrwmenh)
1
Both the Text and the apparatus are the responsibility of Wilbur N. Pickering, ThM PhD, .
2
dia thn alhqeian || --- [10%] 1249,1876 (homoioteleuton)
3
umwn || hmwn [48%] 1637c
4
tou || --- 757
5
entolhn elabomen 2352c || ~ 21 2352
6
auth || autw 432
7
peripathte || peripateite [15%] 1247
8
en || 11 2352 (from one line to the next)
9
1761 adds ei tij ouc omologei ihsoun criston ercomenon en sarki
10
o || --- 1503
11
anticristoj || anticrhstoj 1248
12
eirgasameqa || 1 kala [3%] 1247,1892
13
1247,1732 omit qeon ouk ecei o de menwn en th didach tou cristou [clear homoioteleuton]
14
tauthn || authn 432
15
lambanete || lambanetai 1876
16
legete || legetai 1754
17
ecwn 1249c || ecw 1249,1876,2626
18
eboulhqhn || hboulhqhn [28%] 604 || 1 de [2%] 1247
1
2 & 3 John & Jude

13 Aspazetai se ta tekna thj adelfhj sou thj eklekthj)2 Amhn)

IWANNOU G
[Salutation]
1 ~O presbuteroj( Gaiw tw agaphtw( o]n egw agapw en alhqeia)
2 Agaphte(3 peri pantwn eucomai se4 euodousqai kai u`giainein( kaqwj euodoutai sou
h` yuch) 3 Ecarhn gar lian( ercomenwn adelfwn kai marturountwn sou th alhqeia( kaqwj
su en alhqeia peripateij) 4 Meizoteran toutwn ouk ecw caran( i`na akouw ta ema tekna en
alhqeia peripatounta)
[Gaius is commended]
5 Agaphte( piston poieij o] ean5 ergash6 eij touj adelfouj( kai eij touj xenouj 6 oi]
emarturhsan sou th agaph enwpion7 ekklhsiajou]j kalwj poihseij propemyaj axiwj tou
Qeou( 7 u`per gar tou Onomatoj8 exhlqon( mhden lambanontej apo twn eqnwn) 8 ~Hmeij oun
ofeilomen apolambanein touj toioutouj( i`na sunergoi ginwmeqa th alhqeia)
[Diotrephes is criticized]
9 Egraya th ekklhsia( all o` filoprwteuwn autwn Diotrefhj ouk epidecetai9 h`maj)
10 Dia touto( ean elqw( u`pomnhsw autou ta erga a] poiei( logoij ponhroij fluarwn h`maj)
Kai mh arkoumenoj epi toutoij( oute autoj epidecetai touj adelfouj( kai touj boulomenouj10
kwluei( kai ek11 thj ekklhsiaj ekballei)
[Demetrius is commended]
11 Agaphte( mh mimou to kakon( alla to agaqon) ~O agaqopoiwn ek tou Qeou estin\ o`
de kakopoiwn12 ouc e`wraken ton Qeon) 12 Dhmhtriw memarturhtai u`po pantwnkai u`p
authj thj alhqeiaj) Kai h`meij de marturoumen( kai oidamen13 o`ti h` marturia h`mwn alhqhj
estin)
[Farewell]
13 Polla eicon grafein( all ou qelw dia melanoj kai kalamou soi grayai\
14 elpizw de euqewj idein se( kai stoma proj stoma14 lalhsomen)
Eirhnh soi) Aspazontai se oi` filoi) Aspazou touj filouj kat onoma)

IOUDA
[Salutation]
1 Ioudaj( Ihsou Cristou douloj( adelfoj de Iakwbou( toij en Qew Patri h`giasmenoij
kai Ihsou Cristw tethrhmenoij( klhtoij 2 Eleoj u`min kai eirhnh kai agaph15 plhqunqeih)
[Why he is writing]

1
hmwn || umwn 986
2
eklekthj || eklethj 757
3
agaphte || agapate 1248
4
se || sai 394
5
ean || --- 1754
6
ergash || ergazh 1248,1754
7
enwpion || 1 thj 1761
8
onomatoj || 1 autou [25%] 1247,1248,1876,2626
9
epidecetai || epedecetai 18
10
boulomenouj || bolomenouj 2626
11
ek || --- [20%] 149,201,432,604,1768,1865,2466
12
ek tou qeou estin o de kakopoiwn || --- 1248 (obvious homoioteleuton)
13
oidamen || oidate (61.5%) 1761c
14
proj stoma || --- 1247 [homoioteleuton]
15
kai agaph || --- 1628
2
2 & 3 John & Jude

3 Agaphtoi( pasan spoudhn poioumenoj grafein u`min peri thj koinhj swthriaj(
anagkhn escon grayai u`min parakalwn epagwnizesqai th a`pax paradoqeish toij a`gioij1
pistei)2 4 Pareisedusan gar tinej anqrwpoi( oi` palai progegrammenoi3 eij touto to krima\
asebeij( thn tou Qeou h`mwn carin metatiqentej eij aselgeian kai ton monon Despothn Qeon(
kai Kurion h`mwn Ihsoun Criston( arnoumenoi)
[Examples from ancient history]
5 ~Upomnhsai de u`maj boulomai( eidotaj u`maj a`pax touto( o`ti o` Kurioj laon ek ghj4
Aiguptou swsaj( to deuteron touj mh pisteusantaj apwlesen) 6 Aggelouj te touj mh
thrhsantaj thn e`autwn archn( allV5 apolipontaj to idion oikhthrion(6 eij krisin megalhj7
h`meraj desmoij aidioij u`pozofon tethrhken) 7 ~Wj Sodoma kai Gomorra( kai ai` peri autaj
poleij8ton o`moion toutoij tropon9 ekporneusasai kai apelqousai opisw10 sarkoj
e`terajprokeintai deigma( puroj aiwniou dikhn u`pecousai)
[Evil men are in the church]
8 ~Omoiwj mentoi kai ou`toi enupniazomenoi sarka men miainousin( kuriothta11 de
aqetousin( doxaj de blasfhmousin) 9 ~O de Micahl o` arcaggeloj( o`te tw diabolw
diakrinomenojdielegeto peri tou Mwsewj swmatojouk etolmhsen krisin epenegkein12
blasfhmiaj( allV eipen( ~~Epitimhsai soi Kurioj!VV 10 Ou`toi de o`sa men ouk oidasin
blasfhmousin( o`sa de fusikwj w`j ta aloga zwa epistantaien toutoij fqeirontai) 11 Ouai
autoij( o`ti th o`dw tou Kain eporeuqhsan( kai th planh tou Balaam13 misqou execuqhsan(
kai th antilogia14 tou Kore apwlonto
12 Ou`toi eisin en taij agapaij u`mwn spiladej( suneuwcoumenoi15 afobwj(16 e`autouj
poimainontej\17 nefelai anudroi( u`po anemwn paraferomenai\ dendra fqinopwrina(18 akarpa(
dij apoqanonta $ekrizwqenta%\19 13 kumata agria qalasshj( epafrizonta taj e`autwn
aiscunaj\ asterej planhtai( oi-j o` zofoj tou skotouj eij aiwna20 tethrhtai)
14 Proefhteusen de kai toutoij e`bdomoj apo Adam( Enwc( legwn ~~Idou( hlqen
Kurioj en a`giaij21 muriasin autou 15 poihsai krisin kata pantwn kai elegxai pantaj touj
asebeij autwn peri pantwn twn ergwn asebeiaj autwn w-n hsebhsan( kai peri pantwn twn
sklhrwn w-n elalhsan katV autoua`martwloi asebeij!VV 16 Ou`toi eisin goggustai(
memyimoiroi(22 kata taj epiqumiaj e`autwn23 poreuomenoi\ kai to stoma autwn lalei
u`perogka( qaumazontej proswpa wfeleiaj24 carin)

1
paradoqeish toij agioij || ~ 231 2466
2
pistei || pistoi 1248
3
progegrammenoi || progegenhmenoi 2466
4
ghj || --- 986
5
all || alla [50%] 1732
6
oikhthrion 2587c || oikhtirion 2587
7
megalhj || megalhn 432
8
poleij || polij 1725
9
toutoij tropon 35c || ~ 21 (9%) 35
10
opisw || --- 1897,2626
11
kuriothta || khriothta 2431
12
epenegkein || epenepenegkein 986
13
balaam || balam 1754
14
antilogia || apologia 149,201
15
suneuwcoumenoi || 1 umin [4%] 1247
16
afobwj || afaboj 1248
17
poimainontej || poimenontej 328
18
fqinopwrina || fqinoporina 1876
19
ekrizwqenta || ekrizoqenta 432
20
aiwna || aiwnaj 1247
21
agiaij || agioij 444
22
memyimoiroi || memyimuroi 1548
23
eautwn 149c || autwn (49.6%) 149,328
24
wfeleiaj || wfeliaj 1732
3
2 & 3 John & Jude

[Exhortation]
17 ~Umeij de( agaphtoi( mnhsqhte twn r`hmatwn twn proeirhmenwn u`po twn
apostolwn tou Kuriou h`mwn Ihsou Cristou 18 o`ti elegon u`min o`ti en escatw cronw1
esontai2 empaiktai kata taj e`autwn3 epiqumiaj poreuomenoi twn4 asebeiwn)5 19 Ou`toi eisin
oi` apodiorizontej(6 yucikoi( pneuma mh econtej)
20 ~Umeij de( agaphtoi( th a`giwtath u`mwn pistei epoikodomountej7 e`autouj( en
Pneumati ~Agiw proseucomenoi( 21 e`autouj8 en agaph Qeou thrhsate( prosdecomenoi to eleoj
tou Kuriou h`mwn Ihsou Cristou eij zwhn aiwnion)
22 Kai ou]j men eleeite( diakrinomenoi\ 23 ou]j de en fobw swzete( ek puroj
a`rpazontej( misountej kai ton apo thj sarkoj espilwmenon citwna)
[Doxology]
24 Tw de dunamenw fulaxai autouj aptaistouj( kai sthsai katenwpion thj doxhj
autou amwmouj en agalliasei25 monw sofw Qew( Swthri h`mwn( doxa kai megalwsunh(9
kratoj kai exousia( kai10 nun kai11 eij pantaj touj12 aiwnaj! Amhn)13

1
cronw || kairw 1876
2
esontai || eson 1247
3
eautwn || autwn (68%) 1876,2626
4
epiqumiaj poreuomenoi twn || --- 1248 (homoioteleuton)
5
asebeiwn || 1 autwn 1247
6
apodiorizontej 35c || 1 eautouj (18.4%) 35
7
epoikodomountej || epoikodomountaj 1247
8
en pneumati agiw proseucomenoi eautouj || --- 1248 (obvious homoioteleuton)
9
megalwsunh || megalosunh 1247
10
kai || --- (12.1%) 1768
11
kai || --- 432,1247
12
pantaj touj || ~ 21 1754
13
The Greek font used is Bwgrkl and may be downloaded free from http://www.bibleworks.com.

Похожие интересы