Вы находитесь на странице: 1из 13

UJIAN 1

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1


NAMA :
TINGKATAN :
Arahan: Jawab semua soalan

1. Isikan ruangan kosong berkaitan takrif reka bentuk dan teknologi.

Penyusunan bahan Gabungan pengetahuan Sains dan matematik

Reka bentuk dan teknologi adalah _______________________________________

tentang ___________________________________________secara terancang

dengan mengaplikasikan pengetahuan ___________________________________.

( 3 Markah )
2. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang menerangkan definisi reka bentuk dengan tepat
dan ( X ) pada definisi yang tidak tepat.

Reka bentuk yang terhasil daripada kaedah memasukkan satu objek


pada objek lain

Reka bentuk yang dihasilkan menggunakan semua unsur dan prinsip reka
bentuk

Sesuatu usaha menyusun bahan secara terancang untuk menghasilkan


sesuatu produk baharu

( 3 markah )

3. Nyatakan tiga elemen yang terdapat dalam reka bentuk.

( i ) _______________________________________
1
( ii ) ________________________________________

( iii ) ________________________________________

( 3 Markah )
4. Padankan elemen reka bentuk yang berikut dengan penerangan yang betul

Elemen Reka bentuk Penerangan

Garisan Merupakan objek yang mengisi


ruang dan ketebalan dan dapat
dilukis dalam 2D dan 3D

Jalinan Cantuman atau sambungan titik


yang mempunyai ukuran panjang
dan jarak
Bentuk Kesan pada permukaan objek sama
ada berkeadaan kasar atau halus,
licin dan sebagainya

( 3 Markah )

5. Senaraikan tiga prinsip reka bentuk.

( i ) _______________________________________

( ii ) ________________________________________

( iii ) ________________________________________

( 3 Markah )

6. Padankan pilihan warna dengan jawapan yang sesuai.

2
Merah Tertier

Cyan Sekunder

Hijau Asas

( 3 Markah )
7. Antara warna yang berikut, tandakan ( / ) pada warna sekunder dan ( X ) pada warna
yang bukan sekunder

Merah

Kuning

Hijau

( 3 Markah )

8. Tandakan ( / ) tiga kriteria reka bentuk yang baik.

Reka bentuk yang kompleks.

Reka bentuk yang mesra pengguna.

Bersifat tahan lama dan bukan sekadar mengikut trend.

Boleh dipasarkan dan mampu bersaing dengan reka bentuk yang lain.

( 3 Markah )

9. Rajah berikut menunjukkan bentuk-bentuk asas.

3
A B C

Padankan bentuk asas itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan.

Trapezium

Lonjong

Berlian
( 3 Markah )

10. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul tentang kepentingan reka bentuk dan
teknologi.

Memupuk nilai jati diri.

Memupuk nilai ivensi, inovasi dan kreatif.

Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden.

Menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan teknologi.

( 3 Markah )

11. Padankan kerjaya dengan tugas secara am tersebut dengan betul.

Arkitek
Merancang reka bentuk dan pelan
pembangunan

4
Pereka bentuk Grafik Mereka bentuk alat, muka dan perisian
permainan komputer

Pereka bentuk Mereka bentuk lukisan, logo dan iklan


permainan

( 3 Markah )

12. Tandakan ( / ) pada kepentingan reka bentuk dan teknologi mengikut bidang
pengguna dan sektor yang betul dan ( X ) pada yang tidak berkaitan.

Industri Kewangan, mesin, pembinaan, pengilangan dan


perlombongan

Ketenteraan Bom, kejuruteraan angkatan laut, darat dan udara dan


senjata api

Sains gunaan Grafik dan pengimejan

( 3 Markah )

13. Nyatakan satu peranan reka bentuk bagi setiap aspek berikut.

Menjadikan pengguna yang Mengeluarkan produk Membentuk masyarakat


lebih kreatif berjenama negara yang lebih bertamadun dan
berdaya maju

Aspek Peranan
Individu

5
Masyarakat

Pengeluar dan Negara

( 3 Markah )

14. Maklumat berikut menunjukkan kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi.

A Pereka bentuk B Pereka bentuk C Pereka bentuk


produk fesyen pengajaran

Padankan kerjaya itu dengan menulis A,B dan C pada petak yang disediakan.

Mereka bentuk langkah pengajaran

Mereka bentuk peralatan untuk kegunaan awam

Mereka bentuk pakaian manusia dan haiwan serta hiasan

( 3 Markah )
15. Tandakan ( / ) pada definisi inovasi di peringkat komersial dan ( X ) pada yang tidak
berkaitan.

Pembangunan produk yang mempunyai unsur kreatif dan berdaya saing


di pasaran

Pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik,


Menjimatkan, bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna

Pembangunan terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik,


Menjimatkan, bertenaga, bermakna serta boleh bersaing di pasaran.

6
( 3 Markah )

16. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang benar berkaitan invensi dan tandakan ( X )
pada pernyataan yang tidak benar.

Invensi ialah sesuatu yang dicipta buat pertama kali

Invensi merupakan produk yang belum dipatenkan

Idea untuk invensi mungkin hasil daripada pengubahsuaian kepada


produk yang sedia ada

( 3 Markah )

17. Padankan keterangan yang berikut dengan prinsip reka bentuk yang betul.

Keterangan Prinsip Reka Bentuk

Mempunyai tema yang sama dalam Keringkasan


satu reka bentuk

Dihadkan kepada satu idea Harmoni

7
Menimbulkan gambaran yang Kesatuan
selesa pada pandangan mata

( 3 Markah )

18. Tuliskan dalam ruang jawapan yang disediakan sama ada PRINSIP atau ELEMEN
reka bentuk

Warna

Jalinan

Keringkasan

( 3 Markah )

19. Tandakan ( / ) pada kriteria reka bentuk yang baik dan ( X ) pada kriteria yang tidak
berkaitan

Ergonomik

Kreativiti

Harga produk

( 3 Markah )

8
20. Padankan kriteria reka bentuk yang berikut dengan pernyataan yang betul.

Kriteria Reka Bentuk Pernyataan

Melibatkan idea yang baru dalam


Ergonomik menghasilkan produk reka bentuk selain
memperbaiki produk sedia ada

Berkaitan dengan postur manusia dan


Kreativiti merupakan ciri keselesaan yang ada pada
sesuatu produk

Menekankan kandungan unsur simbolik,


Keaslian reka bentuk emosi, estetika, dan penampilan produk
yang tidak meniru produk yang sedia ada

( 3 Markah )

~ soalan tamat ~

21. Nyatakan antara tiga bentuk geometri yang boleh digunakan untuk membina objek
asas.

( i ) _______________________________________________________________

( ii ) _______________________________________________________________

( iii ) _______________________________________________________________
( 3 Markah )

22. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang menerangkan kepentingan reka bentuk dan
teknologi dan ( X ) pada pernyataan yang tidak berkaitan.

Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat

Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden

9
Memupuk semangat mementingkan diri untuk kemajuan sendiri

( 3 Markah )

23. Padankan kepentingan reka bentuk dengan bidangnya yang sesuai

Sains gunaan Bangunan

Kesihatan dan keselamatan Elektronik

Kejuruteraan Farmaseutik

( 3 Markah )

24. Senaraikan kepentingan teknologi dalam reka bentuk.

( i ) ________________________________________________________________

(ii ) _______________________________________________________________

(iii ) _______________________________________________________________

( 3 Markah )

25. Padankan penerangan yang berikut dengan peranan reka bentuk yang betul.

Melindungi hak cipta rakyat Peranan kepada masyarakat

Menjadikan individu lebih kreatif Peranan kepada individu

10
Melindungi etika sosial Peranan kepada negara

( 3 Markah )

26. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang menerangkan peranan reka bentuk dengan
betul dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang menerangkan peranan reka bentuk
yang salah.

Peranan reka bentuk individu ialah membentuk masyarakat yang


Lebih bertamadun dan berdaya maju

Peranan reka bentuk masyarakat ialah menyokong, melindungi dan


Mempelbagaikan etika budaya

Peranan reka bentuk bagi negara ialah melindungi hak cipta rakyat

( 3 Markah )

27. Tandakan ( / ) pada pernyataan benar berkaitan inovasi dan ( X ) pada pernyataan
yang tidak benar.

Inovasi menggabungkan aspek kreativiti dengan pengkomersialan

Proses inovasi termasuklah perubahan dan transformasi

Produk inovasi tidak dapat dipatenkan

( 3 Markah )

11
28. Tandakan ( / ) pada penerangan berkenaan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka
bentukyang betul dan (X) pada pernyataan yang tidak benar

Prinsip-prinsip ini dikerapkan untuk menyampaikan maklumat dengan lebih


berkesan, walau bagaimanapun keberkesanan penerimaan maklumat itu tidak
penting

Prinsip-prinsip ini memudahkan penyakir dikesan tetapi tidak semestinya lebih


mudah dirawati

Prinsip-prinsip ini membolehkan bahan yang terhad digunakan secara optimum


dalam penghasilan sesuatu produk dan mengurangkan kos pembuatan

( 3 Markah )

29. Padankan bidang teknologi dengan alat yang sesuai.

Telefon pintar Teknologi komunikasi

Mikroskop elektronik Kecedikan buatan

Robot Asimo Teknologi nano

( 3 Markah )

30. Berdasarkan penerangan yang diberi, kenal pasti sama ada proses itu invensi,
inovasi, atau reka bentuk. Tuliskan jawapan anda pada ruang yang disediakan.

Menghasilkan sesuatu produk yang baru buat pertama kali

12
Pengubahsuaian terhadap produk yang sedia ada dengan kemampuan seorang
pereka bentuk

Kebolehan menggunakan imaginasi atau idea asli untuk mencipta sesuatu yang
baru

( 3 Markah )

13