You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJ Matematik T6 MOD


ARAN PEMBELAJARAN
MINGGU 1 TARI 1 Januari 2017 HAR Ahad Perbincangan
KH I
KELAS 6 Jaya MASA 8.50-9.50am Kerja Kumpulan
TEMA / 1.1 Aplikasikan sebarang nombor. Simulasi
TAJUK Luar Bilik Darjah
STANDARD
PEMBELAJA TMK
RAN
OBJEKTIF Di akhir sesi pengajaran & pembelajaran, murid dapat: I-Think
PEMBELAJA(i) Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk KBAT
RAN pembundaran dan pola nombor. ABM / BBM
AKTIVITI i. Set induksi Buku teks
PENGAJARA ii. Murid mengingat semula fakta asas nombor yang telah dipelajari sebelum ini. powerpoint
N& iii. Murid mengingat semula pembundaran nombor dan melaksanakan latihan. internet
iv. Murid menyemak latihan yang dibuat dengan bantuan guru. projektor
PEMBELAJA
v. Penutup chromebook
RAN
model
(PdP)
Gambar / cerita
KECERDAS ELEMEN Kreativiti & PENILAIAN Lembaran Kerja
AN MERENTAS PENGAJARAN Hasil Kerja
Interperso Inovasi
& Pemerhatian
PELBAGAI nal I Pendidikan Kuiz
PEMBELAJARA
Intraperso KURIKULU Alam Sekitar N Lisan
nal M (EMK) Bahasa Drama
Tugasan
Muzikal Patriotisme
Projek
Verbal Sains &
Linguistik Teknologi
Kinestatik Keusahawanan
Logik Nilai Murni
Matematik
Naturalis
Visual
Ruang
REFLEKSI _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan kerana
_____________________________________________