Вы находитесь на странице: 1из 176

\ rll.

I l,l I lrl)i r lil


l,l,l. r,', rJt'11 | li(l11/
BEEHE
{

ltil
o

lt ttl;l t't (' ll ljtldtl, . T. Kpl, B. . 0o' - M. ptt, B. tttt.


l l 1lltlp aTTBo
t'tl, l'-,ll lIIttttttt - olltt .l.pyloa
l() ||l)()llBoTBeHHa eHoT,
l,,I TpyoMKa opaao-
I
pooa-
I)llKop 0 II Kztoc \lil ll1lt]paTr a I] oTBrt]arT aM, To o MHooy oI-
Ilil(.'l,' oI.{ aoTo'lTrHo opT py Tl{oi' yzt
P e e TI: . It. pot,l' .oop KooN'lx ayK (BHTC); N|())I(Ilo BIollo Bo)T pTBa' ooTaBI,IBaT opaHyT
. . llttor,. tlH,a KooKx l (P)
Ill)()l]:jt]ojiTBo, poBo-T t4 payrT ToBap. ppMaTr
]l()-ll)KI{ rT paBI,IJlHo ol{T KoHpeTI{re c.a a
I)|'l llKr' paT Brplr peL|IH|4 oTBaT a prat.
.'l|t)loBaTHo,
( r I-IoxoMo oToI-{Ho \I..
I{ .ltlHl <.pr.paTBo AK> oltaKo_
- B |1|4po-
Nt l |.|.l, I1o ooT_appHKa o o)KBlI]C
||()I1 j,1 o.rrTBHo pKTK Hopa oBrr}I
e"B

ll() l.oll p'I poKoo aKoHoTTa- B paa


l)i|:]Bl4To IoFIo Kor[oMl4o lpp aT ' a paBo,
( ]IyT aKoHil, paMI{TpyJoM o
TrFtoT, tITo oa-
('.l. apaHT HopMaHIx BaMooTllolIJ o B v(IltTa-
71 AK/C. . po, . T. Kp-
pepIr{aTrTBo B \l l,J Kol)oo poa. a pItlo oKa HTa, plr-
l\'ll{ltoBzlll' oTyTTByT
Ko, B. A. ao p; o p. ' v|. poa - M.: ',)'l oo>t<HrT, o ytI;1gT.HoB.
Koo, |991 .- 5l .; . (v|1\1 .I. oo Hoa Hopay -
l.JlHoT. o HaHr aKooB ttoBo-
TyrToB BIl. y. aBeH). ]l'lT ollT Po opaHoBItI pltloK, tITo, B Bo oLI-
IsBN 5-10-00265-0. l)' yT ooTBoBaT Ily paBTIo ppa-
Plplt yHoT' laII ll oplt 1lplrltta;loii rIlol|, pttljllIl|
11 Ko}IoNllloo Py}|ox}lIl, |l]|ooHo|| llHaHoso N{oii,
lll]!lUotsoo l.JlTBa.
ltot 1rlpaoKIl .PiIIIt ll tltl.atll pl]lIH. ooxoTlt olITl o rt llpaart TytIToB KotIoMrK -
;llll pltltl paKIlKtl rallll tlo lNl
/l o]y|Ioa D||l ytIolII lllll] o aootloN|l1lllN| IIUIoN| llJloTr eKooTBI BIIII yI aBee1.
()ao aBTopI oaaloT' tlTo oFl oKa)T yTByIo MrTo-
9.13(075.8) llKy}o paKTeKyIo oo ppIll4.|.da.eNl B paIx
65.9(2)32-80,13 (ppa apopoMll]-Ioo KoMa' pyKoBoT\ 14 r-
il-|lI4TM KooTBHHrx opaHa, HaFII paoTH-
I(1t, 2lpaTa.
ISl]N 5-l0-00265-0 @ ao <l(oo>, ]997 Ka olIoToBHa KorTBo aBTopoB MoKoBo -
l I l)\() l)l||(.,IllIlll()I] l]l(ltIlcM14 l,lN,t" I(. A. TprB Kpii tl_
l \ |.Il)( lltt.tltttl Jll,O,o'IBHoii aKa/TMI,I 14]\,1 . porOp:l
l | | I llltlto. rlpo([lropo.M' .tloKTol]oM Kol-to]\,I t,IrK Hal(
1
( lI I.;llt]tltt l]BtJ' aBt ' 7' tl' l l (s 2-5)' poxr_
- cyHo v| HAEHE
ltttt. (tl|]]vl.I]o B, A. a,ror'r), pooolr'l, ol(Opo]\,l Ko_ PHAKo EHo
ll()ivl l,l(ll(li LlK L4. T' l(psot
- tat 5. 12, 'oo,
l(llltJ(Jlit.I.oN,l Kot{o]\ILtK a Io. M. ypltt]t l0 c
(ss l-3)' oToM, Ka}l,aTo]vl KolIo]\4IlKI4 :ryK -B' I]ztB2l
' Mr,r_
li(clll(o l).1Bl 9' li (s 1' 6' 7),IloToNl' Kall4ToM Kollo-
tIl(- rra 13. A' 'ztol j\4 1, 2 (s 2 oo s 1. oHE' E AA
(s -.J[aI]I
. Llll'rr). 4, 6, |0 4' 5). pl4o)(Fl (tlo
PEP H MA Ko E Hoc
. . pol), 'oHToM, aaToM p'l{tl Hay l}.l1yl I(oHoTl o-paoy op/.toT otlTr pe-
. . HIl\,l - JIatsa 2, $ 2 (,r'rlo B. A. 'a,rol). lll)l.IIIN{aTBo. At-t- olIoT-pIllottH (). a
o olll]TBa poopoa . . l-plot.
aKLl'I l NlI,lJ[ ppl4i\4aTBa B.T B o oBI KOIlo14t|_
[.Ip oor.oB yg[11L1K2l I,IooBaLII pa14tll{l llop]vlaTl,IB_ IlI lolvlo)l(I-to ' o)(1l14 I(otl.to I]tlt oJlyel]I1'l
Hlc zlKTI Poo p' py'I poltx I,l apy;- l\I;Ili14lvlul;lIIo trpl.ri. CitI,IT
-
o lpo ppMa_
HI I(oHoM oB_tl].D;]DH KoB. |(.]lI,IBa . yl. (parr) paitTpI,IBrT t.r o;t tttl,t_
l)()I(() . J<l( oa otx llltar( e B yJloB'l
I )tiI,lU-jHHoo Ka' TpHr K aooTIloT p/IoTl,I
l(
l lt()I)lteTBa. pp . ll.tlo (Po) IoIlMT o plt-
lII)llIl]\4Te.BoI\1 HI4T1]Hto? il]vloTo,lTJII,Hylo o'tTRrlt.
l|\/I() ,I1C'ITr],}{OT, B'IHHIO pKoM oJIaIJI FIoBIx I(oN,t]lHtr_
lllIl,| l] o pOI,{Bo.I]a 14 Hap:ll]Jltl)l}o Ha y'oBTI]opHt{
rr1lItl-toO poa poa op.
I,,I
B ptqaKol!{ KoK Poo pa ppHMa-
lt'-lJI)TBo ()JIrT I(?.t iloCTOJITtI:l'I' oU{rT}]a il
('lt()t1 l)I',lK Jl'lTLlO.' LlzlpaBHtla ]l2l l4MaTLlKo |o-
.l(.IIl,l pli,l OT oI,oBai{l4 N,{ylT|]oM, llpoll)l(Ll ToBilpo.
||l,lIlolleHl]t paOT }l oI(aHI4'{ C Il14, pl)r4oBat_
llI,l1\lIl B :)Tol"t K:lTBr B yTFIoBl1Ho aI(OIlo]\'l op'I/I(..
MorT t a IOp"|-U,Il(o 14o' .aK
lpl,ll.tl,tM2lTj\4
Ill)i(aHIt (.t uo), ts o tlol'pllr{. oyT-
lij|,|lolI,{i,i IIpl{iII,IHMaTy .I)HO]. ll Tppt,t.l.oprt P
lt [JaKa aKoHoaTl]lx o P(D. oao I( ppl4]\{aTr-
l'l |vI oIl ]\4oyT l orHi Too Toa, I(.o'a 14x Tr-
rltl oRtlti. oprllull{}lir\,l pT[]I1'] l\'l }3o-ttplx. l.aKo
(I)l't(IKor II IopI4)J'tiKoe ]4l-lo /.(o)I(t1o I{l,{]\,taTOI Oi11CT_
l!Itt{o Tl-IoT, To poLrBoTBoM' ])l,lIIr -
l)oI]. RloH]\{ ao 14 oKaaHM yy. B-opl, a
,(,l'eoT o)l(}la O]ltTBT -tloN4 oT Boo 14MH.l,l.
| }. prlr, oHa /ioJIrIa oyU (TB']T'I t,ll' i\l z1TI4 I(!l ( a.t.
|} ot])BHoo aIT). B_.lpI" OTBezl r'Il.JllIoT
i\4O)i(T Il.zll.'I Iprpl,llllla,.to.IoJ]KO R T()I\l Jle'
|(OIJla oHa HapaBtt Ha }I:]Bl.l pltl. B_I'l].t. -llo
r!OJl)l(tlo l apl,t.l-ppoBHo B al{Ttsr IIJlI]t)lIHI,l,I:l'cJt.
l] oortHo]\l Br e perrtltlaT .eoTI{
\,lO)Klto opr. zlK IloJlytlr{c (IlBrIr) opHii t.
|()/l'I'l ll,l. Ilp/JIorH'1 a IHK Too t4 oo oBapa. MaK. .ll.. IlIllltt,t y pIHa' oppylo palz pIHo-
r'l|ll't;lll,I lIl]I,IJI apaHTpyT Bl)KBaH pp.'I , oKo, | | |.|(. ( )'l.l l()IJJH'I.
l. I ( ) Yt lllL.'l.I l(, IJ aToT I(oHpaM, o.IBarT ToK
I Il 1l2llpMaT oaHo oH t oBHKo
||tl|||illl|4l)oL|,.lt|'|1 KoTopoo Mo)KHo BoTaHoBT |I yBe_ ( l)(.JI.,l.Il poBoTa' o at KavITa H' lI opy-
lIl|,|.|, lll<,l]I prpT, BT oH BzDtIlx -
!|'||'| |4J|'1 prMTI Tpya' a Ha KooMtlK xaHoB
aopo
l t'lt(lI,l lll,Iltll. ppT\I \ oTFlzutHI rlop, p_ lrt.tlI<l.ttlo KooK xoo oyaTr' yH paB-
lIll<'t,t,tlllttl. oozlH prypoB. ||() ()l)14cl]TpoaT to c!1.a]4 Ha pIKr'
l;lpaTrTBo xapaKTpyrT oKoM Bor.
lltl.lty.t aKMao pl
- ax[Ia, I-{l.l,
Ho H H- l
l l,ltlIIIa'l ppFIMaTo FIoTl4. _ (.l\l lt /t'lTI-Io HHoBaLIoIx (oopx) oMHoB: po-
||l'll llp pItpNtaTr, oppyt,I B aBoT oT lI lIt('(Tl]o HOBI ' plHKa ToBapoB |^ ,, ooH oBIx
t )iUla l l2l HTpoB o ppF{ao TFIoT. t)|'|lIl(()B la, B,pHM l{ots1 xoo TooB opart-
t m u np 1np uu m o ti d m o m u'1 BJI'IT c:
t t tilll.14 poBoTBa p. p ToM oBpltlHo oao,
lo p6paT. x otl e]f'I ]4 aoaI4; .
l,I'tllt,I pprtaT tlt{o H TNl' poa,
|| J\BaLII Or KTB}rt oplI L7 ToBapa' a Ta)K ()IIlI MoyT t poBHI pyM a. cllt pp- -
iloII oI optt; l I l l N4 al.r ox t opaaTopo op.ro{, oHo.IKo

HaHIr pao'- paotow a KoHpKTHo ,tt l.ro t l


llo TrHo. ropp HoBaolti a.
()IloB' Tax x poo2lFtI oIoI; |()l)1 oH orT a opoTK po yeTBo yBtlT pa-
IoyapTB}IHI yHaHrr opaltl' Koa oH BlTy- |\'{p oaro pI, HapMp i]. T rKpal -
lIIoT oprT.BHlM yLIaTHKa .oK. IlitIIpoBa Hayo-roBaTKx aoT, oao TaKa'I
ao, To otlaT plII]pHaTr oT ,pyx (.,I'I):lTr'] ;<o pB.T K yHrrIHIo acl p
y,o pIoo KoHoK' To pl, p- l |(),rp KoKToooo.
-
IlaTK .oo, pTaB'lr oo paH I\4)I(y l_lpI Ba)(I yoBr paBT:,I ppHa-
t]rto, KoTopy]o oyaTr aBaT A ooTBTByro ToBa_ |'(.JlTBa Be. (IaTHa oo. or Tpa pao
l y'y' aTpaT pllpl,tMaT Ha yoBTBo ll,I t rovo oHoKo ee}to oKaa' LlTo oHo.l
lIp'1BMoo poa. .Iao o, p'IrpJlTe
1

t't.1lo, oopI apy Ha oyapo ooT, H


opI]a poBo. 14 oKyaT TORI \1|4 c\4 ToI(o lt oTo]J oT yoB .II' TBoptITBa IIa.BI'
J-l.ltlt octoo ooaI4 J| o1;t'1' oll lt p- ltlLlpooo papoTpzte HoBaTopTBa''lBIoltt ooo
llpl4aT' a oTee. Haplp, op iy. | |
l)l{ pHaTrTBa.
().ttT Mo l(pcT xoTBa' poBoTo B KoTopI op e paBorTpaBHI yaTK prp:Nla-
IIe t|oT ToBaoo xapaTpa, a po.y'l oJtT'I B o- t'o THo. -
prpl{MaT .JtoBlM tI-
IloBHo lt orHoo op' He.rt HaBaT pp},l- I,opo oyHe .ooa' To op Ilpe
I.iaTrKo HoTIo poa)t 'T (x- '|BeTc'|
IlI]rTaB popTH ToBapa (yy), Haylll oaot
Bo) .1291 o ortocT|4 oTa' oTporK. To;t- yiloJtTop}Lo o opoT. Peaa Too Hpra
Ko tj .oM yae' oia p|p.e - e]u,
poBoI,lT oKyaT ()ytl{TBTc rpr yTaoB KoTaKToB poBOTM
ol, LI y oxoo .ll oHoo op, it ll poaBaM poyK (yy) opTBo oKa oHTpar.
14ttlK poaT oBaT oytIII ptt,t, l.o (' I]pBril Te t oaTTBa o ooopy)'
l o I l MaT pp tl l MaT o I{oT') e-
( ) I r rtpop]4 ToBap a ao Io.IIHI yo.
o. H a t p oTH Ll' Bc paBopaBIN{],{ yLIaT-
oTaT ptp}tar' oxo o oxo o_ I lKM ppHMTKo I{o, py o o-
'I.l]IltIl( . Apa IIaTa a Io, l,{BJIr FIa aK14, I1po- IloMtIK p up pao B KoMMpI{Kx opail,
IlIl. lo oTalvl rcT oo/l. or'a. oao ToT oo/l lIa l(oTpaKoi l;t' Ilo ooopo oHoB. Btoo Hx
tr1tt.l oToy, rITo pt{,aTop, aKoIII]o otBo, a, .ltI,i oo.' oyaMI pyTaT BIoHl{
ll()JlytlIr B ooI]H (lyto ooT. a1.BI-I Io '|BeTc
Itt oB' pyoTpHHI KoHpaTo (oooo).
llil [)I'l llK Bl.I pIal yT]vl pttoo oyapTBF{HI H\1I4aI opaHl
llll()JII):r()|tilII pHoallo M' tsIyI(l ooi,i po/lyKl4. (lTByIoT B ppHaTKo oT TM oyrT.
()I,()Ill4,I l|oBIx pIoB ra, RIa KpllToB p. To . |\J|e p]topTlx oeoyaTBHHl Hyo-TlxF{r]'
lll)(),lr) .
- ypa l4BHa,I' p.pFll{l\,{a
-
Ilytlo-poBoTBlIx popaM B HTpax Bro
6
()()|||.('(]lll;l lrrr \]l;Il)('lIl() ,l.t,IMJll,tpy].l]ilpr4tll.4]ill.](e |lp,tr i l|)ilIllIt]ll )|()|,() l]iCKlll]flItl,l i}Tl]oo
-ar't,tli:
l.' V.Iil( lll|() |l ()( \'II|('('lll-]lI!l,l 14 l)1.I,{ poI.i]MM' ||l)(.]lIll)ItlIIl]\Iil|(',]l'I 'l|]Jl,|iT
Kturivta ']oHKoo
<.].tit o11l)aT IlrKTp O--
.I.itt<ttl (l,iol ojl']T l]Tl" oltl ;<aT Ioyt;ltl'
()t)l)il l()NI, IIl)/tl]pI]ttT' p]4l,lMa'l pIIJHr' ].pe- l l|( )/ll) II /l.l|,l l()l.O,
,[.r
]\IIlI',I V/l()ltIl(.lIl{l|)Il'|.Ir l,JII.peI BX aI4}l'proBzlHHjx yorKTO. Nl(.]l ltt'lvtII l] Kol.tctI11oM LIe otlil jIPKI',IT Ltt]T. To;<
Il ll.l\zlll'lil'l(' ll(']IIl I\1ilI\'r\ILI p| tI pT'I,l aHT_ (.|i\l() Ilpo14('o](l,lT I]prpIt']Tl4M' Koopor. .p K llo-
\ ||(.-]II,l() \/]l()I|,|()lrol)LIll'I I] )'('KTOB pJlrlpIIi,I]\taT.I]a lI ltl( ) ill]l1l,I.]ll,l . Jl)/)l(1. i4|lTprajll oLJ]a)).
'|
l |()j| \/l|(j l t t ttlii tl.rut ltlt pl.
(lttl )t( lilllll,l oy/T.al.Bzt, To O oIlo]]a'J
l)o alitoaT-
lllt tltl1l,,l,t:.llllIlI TIII,IX pirB},lTI4 KIITaJIlll\4 KilaO. t|.O ( .I lt 'l'o]\,t, .ll.t)f)t,l ltOMoit.I. p{tlpI,1IrN,IaTlO, }1 lloaRJl e I.o
|'l'}|r.lIll!|l,I lll)11]jl1 oIlo opOllI' i4 oLIeHlt I,IH.rpoIJ rl('lt()IiIO l,lI||lltlIitl.l4]]y' il a|lplJJl'lT B Hy)l(l]Oc pyco R ]'Iiip
Il)ll)l(,1I| |,l .rllllOoTo'lI.i oUlBa I] Jloi\'t. ,tpo, ll( ('|() olIl'l.l]a. [] ItpoTI,IBloNI jIyLI ]lopitc ]l To,llto l]'.1-
I|ol}A4.l-]4 l\,ll].
- -ll
l(. Mp oI(aIBa, .o T.pcl\'{ltr K flo.g_ lll)Ill{tI]\tlTJll'' lIo 1,l II,,IT }roBll i4[il.{ ]t:llll,l,I I] JloM.
lllIlO l-looa oTI{oT K a]!{I LIlllill\4 Tel{'l tl.oBr_ ()tllloii ae p]lptll{NlaT() ,rIIoTt{
l(ll. o[lIl(o o1 l]ilB],tTI l]lj IIoKa, rITo To I] op,lrIIloli \, l}Jt.IJocl l o Po OKyl] aT'l. lt p IrTj,l r B'lBT'I
] |'() JIoI]It-
'l.lllll,,1 CllpaBC/l'Bo.oJlKo Jtjl paH ToI] paBI4T'I ](alIlll.?l- 1|\ l)I}iKa litilo q)yHKIU4ol-]]',Ip.l. .oJIKo B 1'o JItIil' e o
Jll,l:]\'{. j(() TplvlH BLt pt4] aTO B']lI.lo t]po_ lll)()]l\/J{Lll4'] oT'RtIal.tpo]vl , 11p..'|JJ,rl'Il\t ltOr.1l19.].
Jl()i\lR(J]\,'l l(IlI1 ].lta. opo l.pil)liltltKo otBo I] }{T- ll ltll .]tla ,Tl'1ljIIl e o Iol, I]pllI,l.ATLIjI Ojl)|(}J
I)ll ]]\'1OtllI,lI TpMl,lT'{ oop]l l,rll, IIe oTrtaJI,{ii lil\Jl iltBtl lli1'ttlT l IIC p,{T.l-}a B yrt4r IItK.
0 tlllpoai\4 lI TpoBl{. zl-;lo tsoMo)l(tI Ilvl ap I [il tit.lI'llO]\,1 Il jl'I].JiHo.t{ tll.)/lpt,i,lI,l,. liI o IO-
yUll.BIt1ItM I,1i\{tlH B N4ll{14l\l l)lr{OH )oHo)vlI,ll(ll, ]IVI(11'l .tojtl,l{o Rlo.l1l,l l.I l]lLIoK' Ol]aILI']]',loI{Ila'j T})yKl.ypir
l l l])li,l B o l,1l-l l { 't ]\,{ oItoLUH I;i oBrll HO-il{. IlllXoll}lT'l l] I4I,J (Opi\,1 poBt]l,{Jl. Jla]vt ll1. ltLlarj.t.-
o l1l pol.a ]\,lTaoB pOl,tBol]'TB OoB.t]Hrlo Ka_ l||,l])i FlT. ol{tlo1;l Ba)(tirl,ill,l a,1arl pllp[,,ltIl,l 1\4a.Jl'I I]'I-
lIl'1 l.jl:l B pflBl,lTI TpIla oTIoLFIl4 l,l}]lBlyalIIoo (.t:ro_ '{
t'I.'l OIlcli}l!,l Bl)ltl,tB;.ll]t4't. lJa o .Il oetIll LlilC.l.o _it
l.) p,.,o.tl llol-lI{l1O aN,Ir'ILlc o'l.tJoltlHJ,1,I KoJ]rKTl]_ Nli|JloI () o|vl;t pJIt-{aI,{l,l Ioj'\yKliI{l,i. oJIl,,I J(llI]I,ITajI}tl ..
IlOo (I(oplOl)ill 14]Jtloo) pl4Boc}I,I. l<olil Ilt{I,IBI4.yaHI Kil11_ l|)l. l,1 TptlOl'l,i t] lOJttlrilLI ,!I],1Ot] Roll14I<aIT (Dl{alloBl
] Bal.t' a 14OJIoBaH KorKTBl-loo attTaa
ajl lll)OJlI,I. - ,oi.o TOI BDI(}IT B '].x yoBl,l'l, rp/iprll,{-
oBTlto KoHTpol,,tpoBo H,Il4Bya.TI-tllvl oTRl-I}I11Kzt4I,t. \Ja l[o)l(l-t tJIpT aI,I[{yio TpaT .,lToTI4. oH
[3 pr..r Ilz1 oprr]l}]o]\1 .op]4CKO]\{ TaiI oll lptl_ N'l o)!(.:
I,l:]I]0i11-]]2lBe Il oJtUJ Tll1],it 1 aJl HI1pBJI'I.I.'I },l ,l(oi{l'[)LUll'.l- ppoolIl4'T }]l,Il(' To " l1]oI,tBoitT, t{Ko.JIo }]I,Ii-lo
[)oI}.l- O].i]o]\4 pr pzrI1tI}II o/:ttlrt1,llI (ti.)o(lti, |()l],ti}loB jIl,I I]loJlI,iT I1l]oyKtll{It I]a L|Kol)Kr l,iHI(OL].
()|lll2lJlI..}lI (ltlt, optll,l:tltl,{l,{ o.l4TCii 14 T. .), a TaIl( l,,tl{R'I,Ioi]il. i\,litpi(e.l,llI, Ili],llC]\{o.pe. Boi\,,tO)(lI()1. tjIlI_
l.Oltapl]ol\IJ KoTopO fIl)I,ll.{i,lNlit.l. 2tltoIlli, l<llIo:l]o]]ll,| itllIllo- |(il lI()I]l;i ol]zll)oB OlIpitl.l,tIIO I]al.Ll poBaT lI t,Ilvltl{ll l,t o_
I]po'lBjtIlJ] lIIla (o ar.JI I1)I(.l1 t]o I(o-
III..l.]]C]I}ll)t Ill,ll,,l tHl(;
jl()|.| I1l' liooBoii oI4TKI,I, oI4aJIo llIllT.I zlJlittl p.). O\/]Ll'I]Jl'l]. Iil,lBljll,i N''tt.tpKe14iI' o .I. ol.l(l]}ill.. o.I.;lK-
l(orl.r 1ltut l,I pL''},,I,tpoBtttlI{ o.II,lBztT Otlrll],lr LlI1T1)OI] I 14IJltI,Ix i]riTiJ Ala pIl-l, tITol l,I)1(lt1.lll1ltlt ORIl]oii aI.:l4.
tlt,littLtt,to|] 2]lll,ia }{eptr]\{ otTIJzl t] rJIo]\,t. Haptl_ l ] I | ll I l,t j I /l,11'.ttI o'l.ll I(o H l(l] tl To ;

]\I|). iIN'lpl,l KiltlK tflp'v-l I,l]\'!- ]l]]zlBo llpoalI, JpI,Il{a/)(lllI lll)oJ,l1]Oil ll.]|t]l Ol.rIl,IL-ll'l lllJ lIl]Lll,tJlI,l l 1)1lttrii
N| |Iit il)ltBx oTBtlIlo1.I,l N,|jlIo T.OJIKo .o\,ly iO[lilTIo. (I)tlH a -rlylIaii Bo:]llI,lI(lIoiJIll,l'l ttaollpl,r'll }llrlX CLl}?lLttlii Il
lrtl l,llIlllli,i y,T lil,l a FI l(oo,l.io pO14JtJo/]TBO: l)LrllJKe.
ll)il,l(JtllIl!,ltj, l,{]vIrlo!My ooBrTTByIoU{ oaOBarjI,le jl otIlI1. o:loii BaxtlIx aa I-Ip/IpHllil '1'||]'|e.C'I oLI-
lll)i||(|tlll|(li,i pol B coM o.t], i(OOJrTBLl- Il 14}.'Bl,ulHoT],I p,tIp,l,I']'l.lI'I1 .o .t. I-l)T.O'lIlHLrl.o Il-rIIt'i .-
tttlii litlrlttlt|],l. ]\!IlLrN{y aI1K. II)KIllX Oi],TB II IIil. IlOBOJI'tlO|.l,f o),LLlr}]i,!I l.Jelle,.ilt{-
Il t'tltr1l,tl]I()|\{ olt(eTI] IIiltl;I]or I,lJlo paO.Iil,lol] .Ilt- tlIlI t]IlIJlilTt (ao.il{14i\,{, ol.aI]r11Ki\41 KpII0p21N,I I.l l.. /].).
.l
(. llIVl()l Il ),,lIl)alt]|(]H14l,l l]poBot]}. \,!lIol l1 rpttpt I.I'lj- tl-ri Tolllt, ](ol)li.t y l-10/llpIJIll{il'Ial.J.l't /lol.a,oLlIo I(t]],.I/{]ll
||tt;ll()| \/l||)llIt-]lIlllt] l'Ii. LIT.OI ,zl.t. l]OTlIl,tl(aNl [,IitKCI,ll\4zljlI{}I0 lltci]' oj.l !] OI(),lI1l,1 Il]'l!tlit.lll llI,IBOJIBO poI{tl!1,
( |;()|)(l/l\' ]l. I,l !l(),I l]JtIl14'i aN4oT'o,I.},tIOTI',1 liplll,{]\tLt14tso1.. lll)OL]OilltT lloopoItI tlatlI.]o_l,'!(;-lll1()}ll-,,IIlCI(e l)aol l,l i-l-
llllt'ttlIJl'l I,I ir /l'pHl,INl;t'I'. oI o;tl oiyx{lr I !l,ilvli1,] ttp!)i:tI IlOl4,I,t14 Ha l]Ill.
( ()lIlIllrIl,l|t() ()|.|](.TBII]{oT 11rJ{ orC.Ro" Li.oii l,lto. o.ll-t t!aCO IPrJ]l]irlll,1t\{ill -Il L]TZ.IIJT ep,1 :oii /]ally LIapa-
iIlIi|! ||i l||.tlItlIl(lIl IlliI l'l l.Il.I l.Ill()(.ItilIllI,| I{il(lTo LlaT ll'Ill.l l ()l)itIIIil I|, lll)oJtsoTlJo Il K lIoBI H l . B
1
| |l!|| | || |ll lll| ||| | l ||||.| |lllllIIl\ |(t||ll|\ ||()'l!'lItlt B oTpa. o 1rltl lll|('. I('It PottlI
Il' ll||l l||lI i lll||| l'l |.!,||| |.ll Il|);l||lI-]l(). oo)HT'I aKTBHI ('()ll.IIiUILllo_l(yJlTypHI yg-1161.,'l'' rTI]rHHo B}oT tl oTl{o-
i. ii. ii,ill Il| |l||l|\l'l Illl||l ()|( \/l(.ll|l|tlM l]roxooo Kzll,{TJta I,I lll(.lIl|(.]lI()/t K pao., |p'|-{ll\loii poottT]\,I. K J1oI]14-
ili'IlIl l!l' l| ||ll l||||.| \ ]\|l)l||||llr.lt'ii. /ttllII.TOM BIoKopoello_ .Il\| lI)]Ill, .H14K tlol-, ypot]ttIo aaoTHo I 14 /'.lp.
||l|'Irl||l ll )ll ;l ll l),|/| JIyaB ll)oTo I1)](aH]\4 l\4_ |{ ltltt,tltt,I(|Il'lI oTll<rT'I KoIl,K yoI], l,tTIBa]ol1l],Ix
ti' lIl||i ill Il llll IlIl.I lll( lt)|t IlI)/(IIp'll. pTpaBaT poBo- i|()l'||l|,l.JII,Ftylo l]oo]loT [ltl'lr tia14 BOoltII pio_
' ||L|. || l Il|'|||\t | |i()lt()ll llI)('lll,l. IIpr o KoTopo Mo)I(rT .Ill\ l\1T. Bol\,lo)l(HoT )"Jlot]'I Ilo-ttr]I}1'l tt)(lII pll,
Ili i|| ||l| |\.l( ||,I l(|Jl|.|r() I| ||(j|)Ill(TB. l l)'lllI l.OIJ atja, HaoOt]v}o tloJl TI( oy/apT]] l{ p ort
Il , rr.| ||,l||( ( llIlllll.'l||l |lPa ar oH To_o- lll\]l|()rllilOl'ypoB paBT'T }1r{l)ilTpyKl.ypl Hil: a}]KoB.
il||'l Il)(.\)()|{ilIllIl|' !(Ol.Ol)l p/.ly]VlpI]aIOT ol.l]TTBI]ItoT tlll'|()tt| pollI]lx plHKolJ' lapol]itll1]l opaFtlltllt
|||l)lllIllNli||(']l)l II/l. obITBo]\{' oKyaT'IN,l'| apTllpaM ll y.Il))I(I{I4 I]o loT:reH loprK, aTop
l)lllll( ( \/ rlI)I.l,1 -rI' pKrI]ll lITB. KoHTol] o ].pyo.l.poIll.l]y'
( l.[)llORl KolvllltI14l,i, apoBulHltI yrtIll aBH1,lfi,
(]I)/ll] C.B5\ paLI I'{l{qjopN4a|,4 L1 'p.
s 2. ycoB PHl .
[3 .ol Pot,t o'HM Ba)KHI,"I1l]l,1 K()HoK yo.
PEP H MAEKo Ho l't.jl..i l]I,1T],1 p,pl4IltlTIlT I]il B'IT popjI1pO_
l]lt l Koo i,il.t}I.II l opa}l alli,i oo Boolltloo
( Vtt|,t'Irllll llppH\{ilTB (yHI(oHpylo B op,llHlIo
IIt { I,l

IrlOpa opHaIII{oI{io_pBoBI op,\4 'l..ltlo.' I{a'rlll,I


lll)(.]lIll)t,lIlttTcKo pr' KoTopa oppy |4Io.L4 op- loB rMl,IttI\414 lloI\{I,{ I1MyBtlt{ll{ I]a]\,1
1llror.t
]l()l( ']lii'I]I4. ppl{MaTir pa BtlaT Kol( Bzl- l)ll)llo|(il ]\lIlII}lt lJlly.po,| lltx ol.Hltlllii.
N'|()'}1l|}l]11Ml yoB' IBlox a itt plll\ltl.Jll,K,{TJtoT oyTBT B
II{e, KoTopI pI.ITo
ll('(|)llle'lTl, Il opatlI(' HooK, ofu'Illo-Ky_ l)lvtK paoli l]Jtl. 1lttttl,ltl I'oyilp.I]o aKol
IVl)III)I' KoHoMtIrK. paBoBI lloTK. ,tp),'I,l tol,1/{14(il(] ilK.l ,tlo)I(l]I Iloot]oBt] PaBl,l].l4lo
|{ zopuKu,|l oTHoC,IT ppoHo-I1l.,tTtIl( yo_ lll]Cllll]LlLll,I MTrTljzl' 'tl4,lJl]4tr] 14i,I rpl,IBa,I |4\4 HIe
ItI'1'I' l] KoTopI oyTBJlT' prllpl{.rKa /T_ o lIalpaBHI,I'I aIJo.l. oT HTcproB O].t]. Hap_
Il().I., a TaKr oTloT lp Hpoppo, tI N,lp' B ot'{l,t Ilpr'a HooI,{NloT papaoTKl{ pH,'I
i||J,OMoIx aTp' )i(Jt1lI opo, Bo.y]tIl yT |.o)aTBot)i popal4Ml llo .tlHoBjlr}ll4It] yj(prtlt,{}o '_
()())lIll]'l. yo B HLlI,lTHoii Ml) o,tl,I) paxo_ t(oo'lTBIjl]oo ppl,llItIfu!:l,.t.l.Ba. o aa Bopo_
/ll,| l]a oTaBKy Ip I,{ apIIHr po/KI4, ooa* OB )(r].Ilt)o dlllalrp;Bt{t,l, pL^ToBLl, HiloooO)r-
I It,l ptlo -t'
IIlt) paB I,lttI yy p.
TlouI{ll oLl' oTp)aIoT ypot]gl{ H?lytlHo-TxI.I(lKo- Ha pepl,tl{l,taTyl JlCl..HoT 14l]o t}-rll't,]T |4 |1otI-
|() tlpop. Happ, poBlI aBToMaTall poBoTBl 11lltIto (:ll1)'olll|,l B Tp].I. ]ltoot \/I1aBjll{'l KoI{oI(o B
l]oJlT K ttoBIlUHIo I]poBoTHo .pya' oKpaLIJtt flo- tIilrlT[{o TcHt{ l]cJl]. o.l. IloJll-I,1I<.t4 ltJIril ll2],(l
,|.[)c-HOT
pao ' a To, B BoI op, oo].p'trT tao'I11[o,l paI]llTeTRa.
-B
llpOJlry pao'l. C poii opol, o14r BloKollpo_
l -11.],l
pprl lr NtaT ,io)I(I I llo.o'I l lI IO /1LI l, a y- ioB14'I Ml,1
l,,l|}ollTHo TxHl4K]4 ,'| .|-|BaHoo I,IooBI{, llo- I]e1pt4LrI,{MTI(O pl, tILIlBil.|, |J():]]\lO7I(tll Koall
lllIlIl'| tr]o Hd)opMaTa oTBa I{atlor4 op_ lll\,|LltII{, lpt.l /:lITpoBa'I l( llot]]]\,l yoBi4,l, I{a o}t
N4 t(otlF{l yy ooBylo. oA}l Io orrI KOKT]4_ -tlllT 14 )t(pTBO.
|}Ol],-- B p yLIaB opaa paoT| a oy. pOT prJl.pt,l I l,IMaKoii,,ITI-IoTI t R lIatl-
ot1Lto_K)lL1l1,l)lpl coB oTp)toT poBrH paB.l.l4'l o_ -]ll)}lo p ollpr/l o.l]ojl]\4 olI()BHIx pItoB:
ll('tl}a' Ko.opr lpo'lBT'l B tlIr oTptlor Jj/ B KlIoMI,{tIo11 ]\,lOToT"riI{oTI,l l,I lia14CI,,ll\{O1., jIaIIoBol.i{.
,l. JI HI ToBapa To BK' N,Iol{l, p?tBTBetIo-pt,|- 1.|3opL1gg*o.o oKa. ]\4ot]toT. KoI{oNl,1t{oKo a}iTpo-
()]}Ill Hop p. Happ, C py Tpatlzl ts oll_
t]tttl}Jo-t OTBTTRIlIIo.ti.
IILl l.o/]t TBll}Io opt]lT tloTJI}lr TitHI _ otto,lltt:!i(l 0j,l0l11o|11.Qblt0l,t,l [l, |!:J0Btlu]!l|l llptTp-
.]il1l,l, t|lo B'lzlHo o TpMHl{M IOJI t.l 3opoBI opa lI]\,laT :JaIJtOaT B To]\,I, llTo t] pI{TIf ll pUICHIt ()ll ]1rti1.-
zlrIlJIlIl. li 1l lyllt ttpt. Bl lll(;lIoII fII IIJ/t'l . I}l)IIti)|(- Ll}/'T. I1O. I,l oBL.lItI llJIii ll H.epo. I-Iapp, Ilp,ll_
t0 ll
||l ll. ||||l|( 'Il ll1|(,l l(llIliIJll ooi pzraI4 por]r- Il||N,liIIJll,l(Io /|eTeHoC1.. Kr B14 /(r.I.eJlI,tl().l lI I||\4(.(. l
!l Illlll.I l||||l l\ l |||ilI lll'|l)lII)itcT ItoTBlKoB p/TB pol]oJlT.I]a, I ('It()tl Xill)ilJ(.p|{I ootto l,l oIJoTJ]llO ilMO.l (),I'l('']l(.Il It
i.ll illl'| || l I ll,ll||||(.l}jll\||I Ilo y ](opl(Lhe ceK |,. ]\" l() )|( |Jl)l\4 oI| I]itLIo llootIloT llpy Jlpyl.il' tl I(()Il(:'||l()|\4
| ''|l.,lIlIl ||l l rll'/lV(.I llOLlaT ToT rlpI{ poro..( rl rlll :lpr|lKTBIJoT 'tTllo prpi.t]\4aT'I oIII)/(]I,l(:,I'
l| |llllll.l( ll|.lIl()l|||()|i ]KoHo]\4K o.to ool ei Ft y_ (''l l)llIl14oll:lllI x oLIcTIt.
}lIl l lll\l |, (lIl.l It('l](lt o ll1l r. oDaI.ItI_ l( oo.tBIitloi{y p.pIraTTBy oTItoT,l ,ri{'Il']l|,
l| | l,l| |.||{l'|'||(.,Il,lItoll. oltlM ltl(oHaM )(KII\4 - l | ( p oyLTBrIll4 KoToO t,l p. lIaTJT HrIlO/ (,|,.
),l', I

|'r r,ll I I t't N | l)l,llll(zl. |}L)IlItO tIT pol,{BoToM poI4' BIIloHrHt pao.t. rr
( )tIltttlt)'llI() lITaT, To pt{ ar!oomu ()Kill]:tIll,1I\4 yy. KoTopI Kzl Tol]i'.p o')(aT IIoJI.v}o
xapal(Tpi] To- l]ll
.

l | | |]liI ll,l]\ll||I14Tp:iTIIBtlo-IllltIoBo l(o}loNLIK, o.opot,i al]- rl14:}ltll Ko]]rtIHlM rtop'|N1 |4|1 opI.rl4K. p l.o
l|lIllil||Ilt'()Irl'l.B'Io /oB/lHM t!oKaar pxy IIpI-{ - (l)\/tIK]4 Ilpo]4BoTBa B,1T l{'i ppriaT'l oIjoBHt_
II|(.(. lIllIllo,l opalieHL4|4 t].MoToTAtoT!,l apilp,l.l,:i
' B pt- lvl l,l. .o..t I(aK pyr y BoIll)otsoJi,Ba palo llol\loa_
Il()'IIl()Ll I(oHoK0 aHpoBa aKIllar'I lop |.l,ll' Ho T21)( oTaToHo Ba){[{y} O.
t Il)()I'lIp14HaTJle a tp.to po1lI ']T- pooBrl-llo ppilMaTTBo tlpJlo?t.lT ol4-
I|()'l.14 l] |tBJ4N,tol. oT KalBloII,I'l .ltot,I Flll plllK" llI{I,1 )KBoo p (paov t) p/(Ma|I |4 peTBM
Il1l,lt tpllMaTKa'I r,lT}JoT pryf,,{p]]a poy .I'pllit. pTlTo Koopoo'IB'IT C
poo.fo oI pr o-
llj[()o pa HoB poHooB, KzlK oopoFl]x, aK KpaT- t o l'oBaDa.
|(OotII{I.ooo ]\4To p,t1l{ aI{a tl-tt. r.- x aopotl IpoBoTBa oyrTB'lrT B r-
KO ll}ioBa o )I(aT l4 yI\{II_ ae rlt{ttT. p o, rc ptIMT'r a_
1]]. B\le oi,r ts al{l)oBaHl{I,t l{pyT aHI\la ToKo IIl)oBolTBItHo |{oTIo, oH
(ll)BTI or
apoo. /lo)liH }{aJIalII,IT B'l ya .px BI4oB pIp]\4a_
LIot
p> B )Kl.i(o ot.tpIIIJI4L11 o Trolt (olpo paoo).
Ill,]l,{T p)l(K po3BollBa toBi.I aLI.Bo tpo.],ll,t. ppl,taT poBoll MapKHoBl r.oBFI ],I
pJlpl4l,lr\lllJ] tr [o.o'lt{io t l11op'o"||4 ou. !,sl aK ool]opI Ha patlIo poyKll l{opTBH-
Ht]\4l,I op Toapo (taazl]vl, pyM rKoo-
tIM t]pp HM|4 LI T. .) opI{tlK-
\,1l'I opal{a.
!'t oy . B J.!eI7'1 poI,IBollTB ppztT t,tIToyrT
a oltl TBa poBoTBa paotlIo y' TaK
Itj\4ll.r Ojl)l(H pi]yr\,IaTpBa BooHOr. otrpllii lpI,,lBJILI}II (aHrx aKoB; prTl]a, BTI B apcy;
llrp'oK poBoTB}iIoo oa, o]]ott oBl lill FI I,t P.). o a,t.trT ooBopI HaHI paoTHKa
pIt.lKa ToBtlpoB yy. oppoat-tl,{ Too tlpI]rI BrT K ooTBrTTBy I(o4ptIrK}lM opI{al{M. Kpo
oT oL(' til,I>t<l4]o poB'l oHi(yplrotooo' L\ I
.oo' ]lpllMaTlo, .IoI ovTBT poBoCTBy
p'I a
trpTTly. T}{o, ptoT patlIlI y (paop,tl], p.
f{>ltyl.t{lr paoo,l pr/xp tt aT o 't l l ol.' aI< MoiITH]' Tpol,lTrj{Hl, o1lil'{aol{HI i{ p.)' .'I oI(AaH
N4l )Kr O]]op14' I{oo-i|lll0'l (lllptll tt KoTop,I o BtHy)K pBra ooI-IFl opHI4a\,I'7 \4 o..
llo-lIy(IIJ 'II] l.tl. P o tpptlIl]\,t:lTI,
.I{I .
opil]4yT ol, Ilplty I]o I,ll.epI, o-- oyI oBo.BrIHo ppI\taTKo e+l-
)I(I,IT BrN{ Ba o apol. opittii,t po- TIloTI{, Kt( pB' B'IlltIo otl .rI-I)I(}IlM aTpa-
l,|Bo]IT]]o B I]O tlpra, p/IrTp\taTr p l.l ,I t,t TM, T]\{ o t] KoM xo'lTB, t] Koopo oLloBHa Maa
14
ti HIo o n1 G |lt 11 l G !1 C |l l Ll a py, TI 'IJl LI oTI,{. B)yLIKtl toTy;lT B JtTI.t-o poj{' A l{)KI TpaTl
oyTB'rT I] TLIH Bo KaltzlpHoo oa. otsaT_
s . l PlPl-lMATo EHo o, Hooo pBtJ B oTrFtI pI4oI aM{I
ptTB a I,r .'py PTl{Jx y,lp>tl.
B oBl.l aa BolpoBolITBHol.o LlIa (trpo- Ko.lo al,i poBoBHHoO Ip/llp14MaTrTBa
BIo,C'I pL'ilJiIIJi'l,l oKy oitpo po.yKIt (pao'
OJt.Bo
,]Il,1l,
- o - papllH - tp) NIoxIJo BI_
pot:IBollTBrHyto' Koi\,{pljKy]o pl,laoBIo tpp- y.r1,) oylIL'I.! .H)KHoi,i BIyIIK.
tl
t'2 IJ
|ttl'rtlll.1|,tt.t l.i|.' Il||t.iIlIllllIIlltlll(.IIIl(.IItl) |)iI(.||l)()(jII)ilI|,|(]1.'I I]zr
d)irl
tl\''Iill (.I),(.l.I} ll2llll]ltsJI'lIoT,I l{a paBT oHoI]oO Ilpot]o/l._
llll\ll Ill l,'t. ||l|l |' Il ||lIll || lll||||l'llll('||l|,l l()||ilI)il''I() c]. ollprJl,I]o_ Il;l. () | ()(],|'I, tlpo14BoBHo ppHaTTBo.
ll|\|tl Il|| |l, Ii ||l \| lIl||,l|l|| |llIt.l||ll() /l(.Il(')|(|||J| l,t ,opl.oBo_oMrllHl )'ttlrtt't oHOBlx aKTopoB aooo ppaT_
(
ltlIl |' llIl||l i ll IlIl|l\ )|tlIll lIl|/Itl ||l)(./l|||)l,lII14]\4it'Ko r'tTHo ( ||t;l ,I|}Jl,lc.'I poBtl paBT aooo (poo o-
l ll| l'Ill IiIll lI lllll ||'I||lIl| |I t./|(. lll\ll l|() I(llJI-poa)r ToBapoB' lp- /|()|t()| ()) l)lHKil, TK)I( HaW|e Hoxoo ooaHo
||l |||t |.l{ l\|.l|(.Ill|'|,||'|||'I(. l)ypl prpHaTr oKyIIarT B I );l tl,l
llIl'Il I l lll^|l'll
Ill( l| (, l( )|t;lIlil, |l() |()l)l,Iii llT
IJraJIyT oTpT]O.
Il t'tttttr.t ||'IiIl!(' IiltlI'o llpIlpH]\,1aT' popaaIBaIoT
IIIlt' 1' 111' lt{ (.I() l|()lll)oI' BIHI MapKTllo]]o Tro- s 4. PH1/| PPMAcoo
I l.|( l l| ()(.VII((.'I'l\J|'|cc'| aLtrT aTpaT prTaToB paLli1oo PH
lIl|/|il |r(ll\||VtCl)(IK J-IOK. oot 3aTpaTa]vt B aHHo]\,1 y_
'lll(' |i|)()]\| Bapa Jt oryr rpoD( tppa pao.a proaT F{ ToKo Hfu'I y pr-
I()'I.'l:
l|lt)|'l BljloHI{'t paJll op- IIl)I,1l-l]vlaT KaTaa' Ho px Bo aozHor paop_
.ll(ll,\ OI |4 apea Kll2uloB, a, opo- )|(lI a' aTpzu[H1\4'v| TpyoBI pypzl l
|]I,I .|'OtlK H'I paa ToBapa' Io_ L're|7 p6I|4. ppMaTr o. rTKo opHT_
Jitl'i,. oaTa paoo But yy, pKaNl}t,t 'IrHoT.
|,|,

B KlIaIBa l{a pIH yoBx pHMa


Il2lOl,I p. l)OBiiT
Kop.to ppHN,IzlTTBo o Bo ppo o ItpHl peH. oa pHT plllI] yloa
pKo]]aHHo' o].p oTM, e B poBoTBHFIo,
(ra l).
poxr r - por oTaH}Il HpoTo' ,
oT Ha a}IoM Ta oprIoT I1I o yoBJI HB-
.poBaH .)Kllx pTB' Ipp}laT
.o)]{ T
oTaTottI pTaBe o <<aTr>> Ha pll{, ToI op._
T Boo)KHI apaB TrIocT. plr Bo o
I4,yrT cooTHot-tl xy poo por ToBapa'
ToBapl poBoTBo KoTopoo rT B oHoB pr.paTKo
- Hl4' tsaioTa, rFIHle vel.
ppaT oT BlT; KaK B po poaa, Ta LIe. pM ppaT IjTpyT H zUIHor )ra-
B l]o oKIaT'i (blIHOBI HHoT (aKTBo). Hap- I{r oTprTe popT ToT o ToBap' a lo oToB-
Ml), ]4 prpa rT BooHl Hl,I, BaITy' I{oT K oKyK BooxHoT ' Too.
,IlIlIll a, otl o)l(T po:l.T oTaBT B l{o a Pat po aB oT po oyao oo_
oIl oprrHII lpoI]T. B po TaK]4
OllpJll{Hylo aTy loT r a ToBap' Happ, KDI(I MrTaT KyT aBTo-
p/l[lpHaT BITyT a pe KTHI ypX-
J\CII5|.

o po r

po paeToB
oclIIla aK I,lKo|{TpoBaHa TooT yy IIoTyH
ol. .o ytvir (.. e . epa oHa peo
Cl,ttpu Bo arooo ] tppl,ITTBa B_
'lIl.'I B]IlyK poil(a IiI y a prpIII4N'{aT-
j]. Happ, KooTBrHl aKorpr. o'TBa p pru
o BlyK2lT paLll{I BI TI aK, oa
,pyx BoB HHIx y,t, l-Ip.yN,toTpIJHl yto - Ca 1. al p ppI|}raeoo
KoHo,(TlITBoM. oy.1g11''lr B pTt].Tr po'a HtII 0ceIill
t4 15
N'|()I,lJI|,, tl() lIc l(il)(/i]1 O)I(l. To raT. B opl{Lti Jto_ ! lI|\,lIl||,l l|.| |)|,lIll( ]\,l())|(,]'U]TBHo }t'l'l
ll ToI(o Bo
ltll,l il I)lttI,t yIx pcaH1i:i Ipo ttl)Kr Ha TaI(r oRI, l(il!i l.lll l' l||l lIlI ll lt lII)(),l.I)llII.l.. ao po lla ToBap
]] Ko.toplx
Nl'lL](). .]ll,I |lOtllIo N4aco' cl,lp .p.' xoT'I pa 1- poKT]' IL' Illl'|||\ l)l.t|.'() |l()!|)l|.it.l., z-l ,{pyl. I{aarTt o alia_
lt(j|]lil ul tl .,1r(bi,{Tr. rrrii li lll rl.l,|',(. (.ll,|iI. l').t.o tlaoll zlpKTp}Io
. il|. lll'I l (|l]lil ltll(lltt1)2tttol.'l prKr
JIKoo o-
tlor'ttolltlI14 ]\{)iy poo l,I lo)Krr]\4 poUI o_ oitItl po>ai,ioTl4 KyJl_
]lI|'|.|' lIo .o]]pa]vI) KoTopI Tpa'lloHI{O oTBjoT'l Ha pllloI(' ! l, r' li,r I ilt,il,t\ I)('t.l.loll:lx.
tIlllll)l,l]\'1L]p to . plpt,tttMaT oJl)(I ot{T Ilpo Ha Il1'. 1111)l||lItl\,lil,IOJlI, /o,) TaK) yTaoB], HAKoKo N{o}Io-
lIp.luIaar]\,ly I,1j\4 poKI4i lI oKo tl[l KylIlLl l,loML-HT' tIO I,i ilIl IlIl||||()|{;Illil ().l.[)ll]l! I] Ko.opy o plx- oyTT
l lil Ilpr](TI4By. llIll||lI Il ltlt't..t.tttl, l.o B ]!1OHoIlo],lpoao oTpa I,Ir-
HaTI4
ltzl.l,Jto o)l(Il OlprJl.l. pJt}{l po Ia ToRzl.p, ' Illlll lIlIlIl\ ll II ()KilJit,C apoo\4 o,H' lIM ts KotIpH_
l(O.opI rt t{ oT:tB]lc'I I{a pllloK. CpO B 1.o]\4 JIya ||l||| ||.rrt1lttltl1l, pIlloK Po I)l.I'lBtlT yTBI{VI
o-
l\,lorT Ha(lTrHo ol.lpr.tT [rpllo)l(14. B o TyaI4],I | |I. ll||( t( l I, Ii l,I tl N/tCr I. o.ao
tsHrpI,,IT,I B TO.
tlooto ItpoI.Ho14poI]aT oi, T'(llc KoTopOo po_ l'l.IlIill' ll |\()III(l]l,lpOI]a l(]]yllHIM t-ttll{apKztN,Il,I prBlal,i-
'|

]la]r14 ptltK;t' tpol{yKl. N4Oao l1 |||' ( |lt,l(lI()- ,-lJl'l Oo ooi1Ml oLl or paiout"
-
'lOl,i
l,l 1lpTttHT O].tsa.]. TpoBarI],Il\,l lloI(yItilT.}"{. l tIy)(Ho il l lllIlllll. I|()l}:l't Tttl,tKa 14 Trx}IooJI, IloBotor I] opo.l<I,I
t\ Too, 1'oi oBpei\,t'I lIpTpo]4T po],lo/1c.Bo, oI]p- '|'l|| lI (lIr||I,l.l. a.paTI ra poyLIIo l(oKypHTooo-
l1lI{.1]oBzi. .tloJIo |\1 l(Io}{T Ii l]llK tioBoo rlr,lt
.oBaa. lI tllBpl\,l H Mr.H Jloo oyTBT p/lpMa.
;l<t]
}Iao-re )y]lHo tI/MoT poc lt lpTcK,o- l' /,ITroT ts o.pac olI I]lKo xo
||'( l..\,l()
t]itpl, -l-i.Ll( KaK r{ pl]{K T ].o[]poB aTo .TByIO. (lapt, I llll| \l)(.llIlr. o ool,t' HapIvlrp'
K BTotsOJ{TBy: },r-
, ||l\ |()t ,rtilJot,",t po a BTI l,{ MHooI{}II]l
JlO)l(o tlo'.alor}],I po}loI4l]oBaliltlo: tvlOJ{a, I]Ky' op.l,i ptito>
l{ /1D.
Clpo
Nlo)tlO PoHol{poB- P:tI,{(ltIIN4I,I o.llN,t. Nlo>tlo I.tl'tINl opo, ptlpl4l.laTr.I ylJlr aI{aT
rT-
Too' rlTo T}tllH'l pOll oxp:illT'] JII4 oI-t2l
14O},IT 1,,t ||l|1 |l. lt Hopa}IIM poBIlN4 KopIlI{. t]lzt
().pJI
1 oltp)I(a IJI-tl,t}o o.llJlrtI apor, [{I]pNlp 14|\,1- .l(|lll() ll2ll,lT tlI]j p tloJtl.tlo pl,IK. K a oTa. B
HHto oyll.lTJlt ooL{oT lIzttlI,,]. B ;tltlo jIy?1 , t ll'(.lr()]V| oTB oHoT
pl.loB?l' ootl]]o_]\,l'tI]O Ji0o-
-llvtttll oaB'lT Itol<o Bapl1al]ToI] poHoa II p:l']pairlI]aT IllI l(.l'l}(). ap.ooTBO t4 .p.
|)l.lI,,l1r popa]vll paKl,Il(l,l lii,il.BI'Ji,i. o aT I]O]\4})t(- ll1lrroprr-IIoT
oT]t ;]-'lt 1.ltllaB-llI,,lt]tl"'I V11gToNr
tlo lopa Ml]rpa. |||t||ll()JlIIo-K\1i]lIK (oo y]\lil (-);l]t|<oIt. lIpoo.)I(IllJl-
l(y LlTlBaT )Ke JIol,{Bt'I llprllo)l(HI,1 ToBaL, Il(){ ||. L-M,ol]oHoo llpoa, Iloltopo/ |lo(Il
n p.j
l,l Koo-
\/l]ol]H HaIlH,I plHKa L'T llpo)l(Hl,l'l HJtot{Hoo . l I (v opo. paToH o >ru. *",,".*'oo-
l'I(.I(|,'1
.O}]ap:l
llpyN,l t4 ot,IBoJll4TeNI\1. L/]e?T T.o otlo lT]\{ y- Itt t tI|()l,l 1.:lIJ Jlpyoo Tpa}tllopl.IIoo yl]it' BOMO)I(OCT
(lt{14 paBoitl l || llIJl-llLI0I4 ]laM{l ptroTFlKoB
l)l(JIilMI'I1 I'{,aH, .a.l.l'ICTLlt4 o.tle_ 14 p.) yof]i,lIi. Hztp,
.1.oll' B lpo tlHIx KoI{.aToB Ip]lp['{}{Ma,'l. lll)()ll'Jl]oT.-o apo ooTBOIl|iIM l.oapopoBo_
,
lJl;l reTRttoT pIJoT pol{BollTBa, TO liI ('JI'T]\,{ Mooo il oac .Ko y/]oBr].Bop,l
I
op-
. ooiloBiiB tp,Ipl,lltIvlilTto r]t.l, /lrT OIpt:T {()( |,|) lJ l{ HaH MOKBI oool]'
TjvI }{r r
l)itJIl,IloT oy.IeHL,|'I , I{xo'I I,I ,I tiolvlo)(I{o- |||l()Il(tl]. o oaK B oJir..]{r oI po OpaalT.
oa
t i,i. lI: oTpB p-
[11l-,t< Beo C:.l/{!T ollI{lJ I(OIIOIJKpy ]]lHt(il. r.o, |l |l. poto
ll.|.() llll.rlp14t{]VI.J.lo,.ttHo.l. B oTl]'-rl] (lax ;lo_ I{-
|t.|I , o
ll JIl('( t. ol,it]CH}{a LI.tlt(lloT. B tia -]\t B)l(I-Io t]l_ |l |ll t Bp -
1lll,tt, tl .oJIKO py ll1--l,,o"','n]\1,i.-CKoii {C5l"t.e.]II-loel.I. llo l,t 1|lIl.I]{] peJiTX ]xl-Ia I,1 llpl,iMr'lrlvfl
}]o.1]o.I,I
t]pNl'l c ttlltl:ljIil. HopitHo' }tap\,t, BKa.'IBll J{1,I Ilt. lIoBolT rT[1BFIo Bo{t],I apo Ha olrl
il tIl)()|'l3l]o/l.tso oBtlpa B l,{o HIH'I pll-iKil l,I T]vt ||il( )lLl.:l'Il't.
<l-'t tlr,l)l(CIIl,l'I poa. Buio oyTRJ,ITI, llB'1't,1l,I B lrpo- ()pttpoTTHyI oTpa' lIpLpFtaTJ. o)I(l
I]OJ(Tl]o lJ lIpol1 BlBrrH ToBapa a pI}IoK llt]Olii \( lll lI()i]}1l,' aKoKo tIOlIBo.Bo ToBaA' o1ti oll
il I('l,f I]H oTl,I o l(ya. I{. ll')(..I.AB'IT }li1 pttto' O0TB(]l..t]yrT RooxHoT}4: ]x
Fl?]-III{IO
l()
t7
Ill)()llllt('l.l.|]llIlI pypoB' TxHr pTB, pao Ill.' tttl!lIIlll|\lil|.()JIl,
- .I.o IJBpj] B oBo Mp. o,
Jlt>l.
(l)l||l;Ill(]()Irl,l |)ilTB. o ox yrT BoMo>l<oT \1 co| i ']lI l Ill||ltl||'l. |}]li|]l1. HLII||,INI oa KoHo' o-
tt1ltttl(l1l't'tlt,tlt lp, THK' pyl. oHoBl oopoTFl l . ||lII lllIlIllIlIl\lll I()l)Ilpyrll|,l' ,
pyo.-yl\,{T opao-
(.I)t'/I,l I|, IlOJ|y(lti p,To , HzUIaBaH'I oopaTBtlI ', ii| 'rIrrIrr.l' I||ltl|()() lllto,.lTR lToB patl}I] I]po-
('ll'I ! ll() ITy oToBo po'yK' HaooBy oTK oy- ! '.''.ll|.l It.lIl'lr t|l1l 14 Ipoyl(l-Bt;o oTyHaT KaK yHI_
C o Io ojt)(I t loIll B oo.
'/l,ill).|'|!lt. ]i! |.I l''ll).Il|'| ltill()l!|I]1\,1 11 I]oBl ,e' TaK BaaM
l,I l)ltlTl. l llll|| l l'| |ll)(']llil|1.|'e'INl.|1 po],{Bo,{TBa aJI|4.a|\L o
ppaT l]oH Boo)Ho To}{o poHopoBaTl' i rl'r I ll|l\l
Illy Ha Bo ToBap' ta, LlTo B potJo T pK ol]IK, t rrL|'lll]lll ( lt() lllJlo' yT oHoT ll oT )<|4-
l] paT a oHoBy JIT pHMaT H yp.'HH Ha | || |' ' I lt\ I|;l(.l;ltltl. pxKTpFl| , paoI l-lil oypTBH_
pIl< a HI(oKo rT r Ty eHy, KoTopa oa Hzl il| | llIli']l||l)|,l,l'l'll'lx. ppaT a B oTBrtlaT a. ort
OMHT oH' a prHo l-IKyIo J. aHHoo pIHKa. B o !'l l Il || \,Nl('||' a]vloTo.o opl{T o oxoy
JIa apaT' To p l yoB prpHaT .l'' l't 'tr.:ll(.lll'|lOT' y.a Mo)I{o BIo,o o> oI
|lolltl I4I. Cy lBaT pyo aop, B\4_ l'. Il lll.| |/l,(.MO)K}lo Ha pBKaTrlx oaFIIx o-
a Mp pt, - oIrI paxo.l prp_ I llll||l|| l IIl ('|,|[)l)'l. MaTp:oB' Hrp' ToBa |.
,., op-
aT. ao aT ooBapaHTHI paTI x pa- ' Il Il ll|'IllV('|(i|Mlx ToBapoB' FIoBaT ooTBTTBIo oM-
ooB H:ror pltMMt ap B}oT B F{_aIl. ||l' IllI1| l||\/iIll oTo pIKa ToBapoB ( yy)' yTaoI]T
Ha yt Ta oa t poHa KpTHa,l |' | | l l il |. l rI l'| Vl() riy F{a poIo' oBo]ylo
| |
oytr o-
oHKa BloHHl parToB opllJtttl4M KoLIo.IKo rr lliA|\ |l) ||l)It)tJl, yro KorIKyppoBaT py ToBapoltpo_
oT poKTa) To T THKo.KoFtotIKor oo_ I I,t!r,rt I | | r. ll)ll\414.

BHr (To). I lIae peBIoc BloK poa o-


tt;'.'11lII)l,t
To aT B oKo t]ol a, KoTopI ! |' l ||
t'Il|.I]Hl{o THoT' yH oHBaT oy.Ig1*-
\( t
llzllT prTaBH o ao Ba)KI oKaaTrx' BIox ||l l! llL r\ ll,I.il,|.l. t rto BaxHo oTo}lHo TpMT K yJIyltil]g-
Ila pl-lTr epaTJIKoo pl]JH. K x tIy oTLIo_ IlllIl ' | .|'|(.(.'l.|}ll Ilpo'{l,l yy' yMT Too oI]rpaTBFlo
c'Ic.. ao pt, Ta'] pt (a tuo zL'Io_ |.|| l.lIrt,tlt' Tot{]vtoT Toaa, HaJ.;:.. po yT oTy-
o)' po pHoT. poK oKyaMoT . l llll l Il l)j|(]()/oBut ppoB.
1l. o ofo llaT oHl a oytllBH '.' 11111111,n]\'taTr toxoa yBpHHoT
| | 1
I CBIX
]lp(pao .I1HoT: ao op yl-tl r |||.I l'l ||l()(.,liI. H ypt oB oor
oBT
oyTB (aooTo oBTHo appo), a I llI t(| l.'()IIl(il. ppaTJI ]\{] aapTI{I tIroBK.
K?lK oB cTpoT BaMooTFtolII oTaBKa Ip ! l|| '|'Il |() -
I)l]I(T BONr oToHr, aooy.t, yy,
prpoB T. .. '' |||||l' |!t (.|/[il pcilIltlHo COp H oKpyt..-
o T ooBoir J papao _aa oBo- l ItIlIl ]l|'ll().I.[). pKyT, To
KyeT ooHaFIHo, BBOB B
'IT prpMaTr apyMHTpoBaHHo y apTHoB' !l l| '.II|)()l.l])>.
oHopoB' BTopoB B To, To o poT oBoT - ||. ||llt']l())|(llo pao pIpHMTe: a e ol<a
BHo BJIaIBaT pTBa oyaT oTaToHyt pt, a i'. !||l ||' (.l,I[)y}o, Hr poyaHH\.lo ,r{o KoHa }o H l]TBo-
1.o pa Bao BTpoBa p.TB Bo BoB o'a- | |]l' ll ;lllI}Il. B a.ll. rlp]\,lpa N4ollo lIpBrT . opa,
I]aMl prpT. 1 ' l . Il ||,Ill \/N!Jl pKoBT pKol] oH pyrrHo. oaa
IlllIiIlIl()]l(''I.l]() ar'oo, o py'lpHo )l(a Ha I-Ix
rI,
i'' |'| ||\,[() aMl Hl( Ap. B o > Bp oH yTao.
s 5. oHoHIE KABA' HoxoMl !||L ||l (.lt()ll aBoa aylo BIoKIo o TrM pMaN{ rBy]o
PPMAlo ',I ll|\ r1ly,lit pzto.tl,Ix. p ,I | Io aa KpTa
l'Ijll\l.| ..(l)()l)/t ]vtoTop)> BIyI(aa l l 250 r. aoo
ltorattLl oKazl' To ToKo 6-8 % aH'I oT l,'! ll t 'rt'I 20 Jtr. p)I(Baa pTBo B aooo po-
l ttpePl4liaTUt. aar aTl Ta]oT1 LITo ||l||l Il l||l().l.Ll A.
IIl]J]pHil
- BT H. ooo ]aa. .ltoo o- ||. ll11111;,11,i llpr/l{aTr TpT yI, o Brfa B
lIlil pIIl,I' lo.}RoIll oro K JoHolIKo. ]|
'li| | ( lltltrt< l]oBI BooHoii aarT a.oo .o Too'
My llpoB.tatIIo. || | ) l()l\,ly BI,lttxta}oT KaIBaLI ooa.
IE t9
I tll.'||/l ||lt(.illl, (l|'() )l(llrlIl, l.|l |)()Ll.l. lITrTBr. oH cLIa'
L|
I|| |()|' |(|() ().l'aIIot]Jl'l , IliltIitJI l(I]l,|)l(oIl FIaa'
| | lt.'tl toe r .rpILIao oFIIM, -
t1llt It la.r aa 2
|.|||\l, ]l()I'I(() IlrprTaBaT. Ho yx y ,ty oyTTBoBT PABoBo PEyPoAHE
1

|().]||,|(() 'l.ola' Koa oH y l IIa ec. B oIro PEP MA Ko Ho


lll|llIIll
(
- /IoTI,DI(}I Jt epr oyLTBr o aK.\71
)()l IitLII pc, ooa MaKfu.lHo BoMo)KtIoo o- o
a opaI,l' oToI aal aoIx pyTaToB'
llo apIlp B. oplla'l opTe.
ppIraTKa 'ITl,IoT papIBHo Baa -
;too o. c p'aT yoo opo_ s 1. PAoBo ooEH PPHMAE
I o, To roBeTc B xapaKTpr -
roBIx cBe, lppMaTKa THoT ypaBI{ rI B Po_
opooT}{o oTol Tpyy, ooo K aoOrp. t tto (Dpa pypy}oTc aKooaTI aKTaM'
TBoBaHIo' pBToM yBTB (oa p'll Io. K oxat, |I)II'ITI BllIIM p.TaBTlI]M opaoM. Hapy C H|4I]ir14
apo)Ka poKor ppHaTTBo aJIrKo Hr B-
|

.po. Itil)|(Ilo ar IoT yI(aI J,t paITop)( IilpTa Po_


ollilrl. TI,I t.llo pa' oTaHoBeH L'l paopr paBT-
I KacTBa pIpIaT oTaBIT ooBy ro '-
t. t.lra Pot'o pa.
oBl aTB' Hapy ppoo ppaoo)KrI{OTIo Too
px Bo ..yT HaBaT Koy Poo _
oo ltoBrKtl l( ppTKo toT Mtloor
o)I(Ho l-tpopt,t B por ooto oooBK I4 l)illl. oa oaaT aBle topvl.Io coft, H o.}I
rltt<o o po opaBl aT I{ Mo)l(T poopIlT.
pal(.K. t T B),x az oBorT tpoa aBHo
l(oy apayloT rHTBo oorKoo I1o-
pll pF{aT'I
K2l.Bo
- oooT pH].ro prUll"{.
ptll prl' pI{MaT BIpaarT OToBoT oTB.
(.'I'|)}lTBa, Boo,or pMr'r ToBapoB' yy aotx
(.l)clITB' o.pKa KoKypI{-l, Booa KooMco e-
aT zt o.TB r ToKo epl BoM apTH'pa'
l'JlHoT. B Poo pa p}IaTc aaT
lp r' To oMoaT rl\4y B peaa e, I1o p'
oI.o. |)ilBFll opao aTHa, oy.aTBFII{a' yHIlIaHa \4
tttrt opI oTBloT (. B). axl BpaB opa}{oaT
KoHPo I BoIl Pol ('|}O llo aIaT prpaTKo .ttoTIo'
,litIlDtHlo aoo (. 34).
l. LIo oa o. pepNlaTo?
Kaoo oal] prpH_
bptlI JaKoHo paBo (laHo oTBHHoT' K>l
llo o?
2 fla xal)aKTpK yo prpllo .lto l( ItllpaB T MyTBo B oTBFIHoT' BaJJT' ooBaT'
ot| pto? l,l paop'l)KaT I4M KaK /.Flo}lo' TaK oBrTo .py
3 o otlT o. pr.paTK .oxoo? B o,|lr o .lI14aM (' 35)'
py I].ol] oo.a?
4 Kao irl pHttfl oo ol]ptlltoo a? !.ar pBTI,{ KoKprTI4aIo paBoBI IIoo)KH'l
5 Kilot oHoLII a.a prTir a}ilx proHl Ta- ||oya}oT B oTaBoM ilKooaTTB. Baltllo aer T
pat o Poot"l 'pa (a
- K P).
lx ?
6 lr xllplleKy o ll HoB pHMlrJIo r.- ppt.tN,IaTy (TrJll{o A K prypyloT TaK)(
o.
7 IIlol l,l olrpaKTp otr B.t pr.pllo 'Ie- l]ao CP <.o pl,LIoM (ppo) xoI> (1990)
HoT. rr pa;rt ao <<o jlKoxoo Koopa>
8. Kaol Jloa TaIlI prTJl pp}4aTKoo pl? ( I 99s).
9. Il ao olloBl]I KeT' oxo.t peHMaI.
Ca paa o aKoIoTTy BIo I ],1 op-
Illlal{ (or).
B atto. o.l. o aBa p.MaTa .-
.oT opaT ]{a B KaTrop}I: pr.pI.{Hi,IMaT-
I(a,l rTJ-l IloT )DI(a H ( llyao prpHaT T.
lto) pl,ll]MaTa TeHoT plltl . o
pyKTp l,lyIrTBHI oTl{oltt p}II,l]v{a. y-lt-
2
|||| lIl| |l;l ll||.iIlIl|' ||ll Il)l! yl)otsfl: axaI{ (at . ll l1l (il oI]rpI{Ix oB, poBoTBHHlX on"po,'uoo,
^l||'|. I
-l Il lt. tI l || |ll | | l| I r. l| |. )'
Jll ot.
r lI lt ilI lII ) )
^|.l
l | || l | l| l l l l l l | )il It aI{aT'l ppHao T- |)trttlo yoB aaJla pe.rrpao eTHo
-
| I l I | |

|||l| ||.|i|. ||(. IptIK o (c.2 K P). Hau- )71,,,n,u"ll a pe? ulnpallu. ao aparT ppaT-
ll,1
'l|tJ|,l'l
l\|('l |' ]|il lt,I l(pTKoo (ppoo) xoa, o.y.,o_
',t
| r lsl() JtClleHo ppa.
tltlrti opaoaH'| pKoo a, IIpH-
21lll.t..tHoT l.tlyapHHa Tpa oyrTBT B a.]rI
(. '| llPclpaT MorTa
| oyapto pTpttti ilrIMllllTpaTBHI opaax; }lBal r{pMaT
l(l)cTFJKoo (ppoo) xoa. o, a r pIp_ |)(.I lll.l)pyloT lo Ty oToI{oo xTTa (po),
IIT' oyrTBT r'lTlJoT HA o p. ,r.
HoT HapaBHa Ha l'MaTo IoyllH pt o
l()|)ll/lt4ttKe a
- o T o) opaa. oa
|()(.V/(pTBro pTpa' a Ta yKJroHHr o ao p_
ooBaH ivIyU]TBoM' Ipo)K ToBapoB, BtoHH pao l II)ilIl oyT t ooBaHI B y..
oKaH vv. al rrTpH|\4a.ekl IlpTaBT pr-
peut1L'ti
- pllo o' KoTopo T o- (.Il)ilLl aB o yTaoBo op oKyFIT o ya.
HoT, oIIo,\4 B |4 opaTBo ylpBH l(. l)cTpaoI}roo opa. Ppa oytTBeT'| B H
oooo yrTBo oB(tT o Bo}I]\,t oiai.ll,a ||l)/tB,IlJ oKyHToB 3-l po5 MoH o-
T MyTBoM, Mo)(T oT Boro l,llvlIl popa o],- rlV'|I]]{ oKrFloB o o.
TBT yTBtIHIr IlI l{ryrTBle atsa, lopor o .ll pTpa ooBT y .oy-
T oao, I l,l'oJ\4 oBTtlKoM B y. l\|(lI l.I:
opaa' BITy'I B KaTB lopl(Kx ' ']a'lBr ypT'l.;
*ya tpa/]IIKoo I-IpaBa. Tp <<pIllp'l,> K
'IB)T- ya (po xooo oapa);
P oxpaH I ll'I oyapTBHHl I{aJlHl y- yprT'l ooop ( pIer o oaFI ptl-
TapI]I pp'IT . oopMI-l FIo IppLrT paaT.pI,IBarT_ I\()I.o a p oHoM y.tp);
c 14 KaK ot, pa)aHKoo paa (cl,. 12 K P); B TO oKyrHT' oTBpa oae oyapoo Ko-
y ol{ pp.r ottMa}oT Myl.BHl o. |(l'l] o aToooo oT Poo pa (
o y l oytTBH tlp aTo _ (.JIyLla' pyMoTpHHI aHToofloHlM aKoF{oaTT-
oT. lt()):
opzla opaTc Ha KoM]\{pK' I] KoToI o- lol(yrT, rToTBpa oaTy H rr 50 % yaoo
oo }o rTI{oT BeT Btltt pur, 14 liitIlTaa ( orHI-{Ix oax);
I{I(oMpK' r pr/yjo B arITB oool)i la BT o yaTr oolllHl;
oy pl pap.r pt r)y yzlT- /toKMrHT o oaoBaH c OOTBTTBIOII{ KoM]4TTo flo
ltt opeTKx oopa). Y|IpaBIo yTBo|\L HIM ooorHIM opaoM
-(po
dueu (accoa oIoI) lu l]T- llLlttI ooa oaTl BJl'a Tapoo pIIpT'
a BTopoo op.a. o \,IoT t o_ ,I|}Jt'lIoro ypT.ll (po B}I,l I.rla.oB >o
pK KoMrpK. HopvK o r|lop a T p.).
ol]o KoopHa|4L| ppHa o 'lTI{oT, a A'paTl{BHI opal H BpaBr. poa proTaBr_
TaK)K pl(TaBH|4 |4 3aTI or TpoB. to pr[i- IIl,l llpy oKyMToB prcTpa (a r oT-
H yaTKoB I]a aoaI (oro) BoaaIoT Br Ko. IlI' )^IaB p pTpa px HOTpHF{I
Mpr1g.*.i;l TeHoT, TaKa accoa oayT B o- VlI:lcTt{KoM, ao oT.lx aKoptx o p.).
lto ToBapc.Bo oo' To T B KoMMrD- ApaTBI opaHI, ol.Io pTpaIo,
Ky opaa. B TaKoM ya yltopohI,t tlrtat B TLI 3 taptx MoTa oa oK-
orl KaK ya paBa .i tl oTarT oT _ N,lllToB lt 0 r 'aTI I1oToBoo oTpaBH pt{'IT p-
opoBa yTa paBa pBoo opKa' TO T opaa- lIIHr o pTpa Iop\{Koo a' BI.aT ypllTM
14|4. l}l)Mt.lo BTrTo o }ITpa oo ooTBTT_
K P op.rT ao 1' ot{oBIr IDaBoI ||ylor aF{tI .paT pTpa pKx . oa
opI ppHao THo. Cal Hop{l |)Tpa BoMo)H Too p HooTBrTB ypTHI
yTaHaBBIT aoaM p|\| HopaTBIlvI aKa, /I.oKyMToB I,t oTaBa opa,I B poat
P-
pyloMl.{ eT oT oTFl I op H a L{o Ho _
I pzl BoBl tilKoHoaTTBa.
22 2
l llrt'llt. lIoyLlrH BpFIoo BrTeTBa pI{ro zll(.liltil' littlotI<a, ].po]4TJIa I'r'lTrHoTl opT ]\4llop.
rl||lll) (.IlllIOI]T Ha yT B LlJlooBoM opaH' B opaPl oTaT]-]- rll,/|(..]|IlIIIlI .OBapoB; ',lTrI]oT B acTB HBTo}IHo
ll||(ll, lI0IIo{I{oM |1 p .tx ox' oTpIBaT B Il{)|!| I lll I , H]]ToHIIoo oa p.). epyI Bl4,I
|

l);llIl( T .II/'I oaTI yTatsIloo KaTaa. /l'(.'l'l'ojll,IIoT opo BI.I{a I1|4i7 opIoTC c-Ie-
().Kp]B T' p'tlKo t{o oaBaT aT yTaBIoo ;l llItI l l)I HoDMaTBlN4 aKTa.
|(iIllTaa (oa), yKaHylo B plIlH o o'aI,I lopJltlrI(oo ( !lll oTT' To pIIn <<flool-{o Br' To I{ ap-
J||. 11.OoBop tlprlTr. a ol-IJIaTl lloTrpxarT a. l l l(. l ()') ol]prT aBoBor rypoBaH prl{pt{MaT,,
| o
|<OM rN{ BIa ooTBTTByt paB. oarrra aT (,( ) ll)l Ul] Ho p 'l paBoBoo ppoBaH KotITt{_
|

yTBrIoo KTa BHOT B TtIHr pBoo oa TrHoT ||l,t ll OpaoB Ba yaBH KoHol,to. p ToM .,-{T-
opIll4ztI{. Ko oyTB e. c'I a o oBl opao' B, ll.o Hr papUlrIo)>. AKT, plll
IlLl'I' lI)aI]JIo <<apHo
oe p''IBr ,pa.K aa o ya aTl4 yTaBHoo ()l)l'tlllo BaT 14 ypaBe\I c apyI]\4 oMeTH
KilIl :UIl B alI H 'tpaIlBH | oH' oyIB'I pTpll_ trt,ir.ytoro aI(oHoaT'TBa' Mo;lrrT l pa I{oM H.
' a Ta)K BprrH]Jolo I-{TrBa oT]vrTKa o IoTaHoBK ]l l .Bl{TrI]I ooTIo \4 aCTI4Ho o aBrHIo pll-
I

yT B HaooBoM OpaF{' opI oTaTT . (o o- lIl,ltlTr. oa BITaT Ba)(FII"tll] paBo rTppHaTe-


t t pTaBHl r o 0 Co H oyg,' ,l'I
l.I oo B..TBa' poTBI{oM yar Tpa cT aeT ''.-c - Ha yyIo aTy B ya HpaBoMrI o-
yllapTBFII opao' oBrIx l oIIa' a
t1tto) p T e 'I BIaT oTotIHo BTT- l.ill() pyIl ppIl]\IaTii.
o. vpT oTaBBaIT aT' rrlTa, pt^- 6,a, ootrt oaHoT p.'lIp}lMaT .'yU{ :

oTKpIBaIoT B K pavt, aror pe Ta. paT]BaT paoTHKa]\4 I7caBvIco oT Boo a-


pvo Jlo I,IT HaMoBa' op)Karr yaa. oBoo OToIl'j a poBF{ H tI) MF1M2uII{IX paMpoB
Hr Ia o oHol{o-paoBylo py, a Ta)Kr B pry- O llaI Tpya' yTa oB I.IH lx aKooJ-(aTr TBo ;
MoTpI{]-i]x aKoo ytl o)/TBT oaJlI{l' M'I{I,IFIK Ll|e .t oa-
K P - B
oI,I o{ lJ'I
xapaTp rTrFIoT.
ppa oo)I(e_ .JlI{Oo Tp;lxoBaH pa)(aH, paa o ay, o.t-
H o paBa, oaox oTtsTTBF{oT. otloo |laT oB ill p/toBo 'Il.tloT B ooTBrTTB aKoHo-
aBO p.p}{MaT oyTB toyto I] aprylo /iaTBo, KOKTBFII HBLIZuII .ooBopaM'
aoo 'IT;Io (.- 49). peleTe ao <<!oo paBHo aTT pryopHHIr aKooaTTBo FIao
Bce' ttTo I{r aplo>>. B prpHaT apaF{Tpylo oyrcTBT oT(I e'l. Bo Bt{io.l)(Tl-l I oI.
paBIJo aBo oylra Ha ploK, aTpaI{IM' paor, ppl,MaT" HrT oTBrBHFloT o}{tt
TpyOBI' l,IoMaoH}lIM pyl,IM pypaN.{' paBI yoB t{rFIar)KaI otIHII oa.tB o ooBopaM; ]{apyI-
.eTrJ]FIoT. I{ paB OTBOTI,I .pyx 'o [lp'pF{I\,IaTo
p o MeTo pBoBoo pyOl]a' HitIBaI\,{oM - /.l'lTJlOc, apHr}i OKpy)IIrIli pt; eo}I
TooM otx oo. aoToTF{oT prpHa-l o yJroB Tpa; po(a)ry opoavrTBHl{o po-
- oTM
oarIBaeTC .l'IIlI B MoMrHTa pllj]ll4 /ly; I{pyIUH HTo[Ioo]{oo a I(oI{ OaTTBa I,{ JIp.
Tr FI] BopooB K OTII oaoB BaT paB. paa pl{eoo a oyITBe Ilo pl]JI}IIo
'r
el^ aM B aKoHoaTTB aeToB. pv pa)I(al{- plII,ITJIr 6o opaH IpKoI'o JIa. ylroHooI]I]oo
K paBa p.pHTJ'UI oyT t opat{tl}{I To-[o B }la To ytIpTeJIHIM lI'oyHTa' Pop aLI'I pol,lBo'T-
ot,i p, o o oolo B a14Tl o'HoB TI,I- TrM cH, poI,IIlll41 l]Il(JleH'I , pai\reIll4 -
TyoHoo Tpo' HpaBTBrHoTI'{, opoB' paB aKol]F{lX opaoalr.
Itpol] ]1pyx , olre}.I oopot TpaII o- B yua :LIH1 poerl \I tpopaoarl oTaB-
HoTI,I oy(aTa (. l I( P). t{ap, aKol{o/aTTBoh4 rTc p.aottl K IIpaBopil,{TRo i]xoI,IT o BI{OB
pryopI-{I Bl,IjII rToT' papl]II{F{Ir I}oTro BO}{I4KIIIM.V pKoy r (pI,t popaoald.l,I\I uI-
o)IapTB}{lM ppJIT}t (polrRo.Bo opy]l,l, opla- l,r), o K Ipo'IIy y (plr plrot,r).
liloB, apKoTtlrcK' HoTts},.IokIX ,olTI r{eTB, I1p te Il oTaBa lopll-]<oo a o.OO |4 l^_
l.a.lrtx e; rppa y .ofIx' pI(o KTB}{Ix oK],I p.KLIx ' a TaK parI loplJI}{KOO
l,l plt'Kor]\,ItlI ToB .). I4 oTaBT pal.t-t K I()oMy Btots
Hoopr BI e'IT e'HoTl,I ppla oyT opztoaI p.I].KI,{x I,I rxoJlT paBa ir oao
-oy-
TBT Too o IILIFII]\,I JII,I ()axoBa'I' bD- oaHOBaHF{oo lplIIIKoo a.
). 25
llllltltrttttttlll l()lltl/lrll|(.(.l(ltl(| .]ll(:l IlJItl1. prKpa paB Il() I}.l.opylo o(lpri tpoBoT p.ll o BlT I]lol1-
||| ll| |lI|||il|| |lll ||l l ||l.||l'\{)]|;l l|\ |l '/|.|)}I.l,lM a. oa o> l Ill.t tIl:o oa Tpa a\4I4' poaM o Tpyo-
rr \ lllr I lllrll ll,l lt()M .tlooBopy (oay);
iIiI l)|
||lll{| \||I|(./|lIlt.r|t.ii (t11.o) o opa p-
|||| li '].l)TIo ope ,oBTBo[]T port KpTopoB IIo
| .llIl l|l||l.l \ |IIll||I()Nl()l|(.l|||()|'() ll:t To yprTHI .oKyMTa- ()()'|:]A].TBaM' oocllljvl aoojvl l{TBa KB,py-
1||| ll t lll| |lI t ll(.l(.'l('IlIlM poa' Ha i(oTopI lopKor o l\l()l.O lopl,IKoo rIa;
l | | |]|'llIl | ]llIl)(' (, ]l.()'l.ll)l(Il ,
a KoTopo oo yo- I]t tlTRTy}o ollp oaIaT'T aoxI{oT o oa-
l|||lIl ||l'l]|()' ]ll|()() (.IlI)Ll:]HaHr yo o o p- IlI,I M llllaTr>t<a t>T Bo BHrIo..lr ol;
(llr,lllllll. lt I]'ITyIo Orpll poBo.{T paI J{pI4M Kp.'Topa
lll t I)(.ll|('IIl II() ylla B ya oyrL[TB /'ITo |} OoTBTBI4 aooM (L'tltaI Tl,I Kprl{Tolra oyT-
(,(r lll(.|('. l'lll()llt o '1To1.. aplt{I]}to a-
Il,]l'| Io'1.'I o TLlrH M o /{H yTBp)K.H poM)KyToLt-
lr(lIl()l\t. .,lttItl Ho]lHoKTHl pyt HayH - I loO Bal,to}{l{oo aaa).
I lv I( )l l (Ll|.() KoHoaTBa; o.ll aBepIIIH paLIToB pTopaN{ oTaBtoT ooI'I_
.tit-l-t KI]]{.aoI{HI ;l:t. oa o yloB-
l.l}Opr,t poa KopoB I,lyTBo lproo a
l)rl llp,('tT 'y o prl,lTa (2lTHKa,, MloI,I-
|vl il l]paBa I{a To MyTBo Ll oaTTBHl paBa
|} OTHolH Ktsl1pyoo p(roo I4a.
pvo o tlarT prKaTBrillt yTBoBaHr
lrl o.apT'Bt prTp lp-
IIo BHr af[
B HI P. /ltIK ],Ill.
p yprT (yua-
a) l,t o l(Ba' Haa_
aT.'| KB.aoa KoM yTaaI]aIoT IopoK s 2. PAo cocEHl-lo Py
l]ol( K.a|4. iaoIHa o yy tsr_ BHl PABA PPHMA
H o Ba |opLleKoo a, op -
poa pTopoB ( 2 a- op>e paa oTBHtIo. pao OTBHHoT
I'4t o KBa) opa aT]1, r o - Ilall_
o.cr r.t{poKor o ojlp)I(al,IIo NrylTBHor pao .ltl,la. Co_
ocyaTo pTpa. Kpo Too' oa I{FIHO ytsr- TBHFIK BiIpaB llo BoMy yMoTprH oBpIaT B oTHoUI
oeT KpopoB o a ptl- tlp14l{a)(alo My yTBa rI /JTB, H poTBop.
MaT pI ot1g CT. (la[{ aKOy Il]\t paBoIJlM KTaI\{ H apyJatr pal]a
o oKo oa Kp- 11 opal{le aKoHo ],tHTprI p],I (. 209 K P).
Topa KBaI4ol]a KocC|| oTaBT po>tyotii o.Ky t]pa)KaT paBa BaeHL,1 ooBa]l
l(Baot aH, oopt op)KT BH o oTaB paop'l)I(tl Bo yrTBo.
Bdu.- To al.lo oaat,r l4l.BoM' oato-
[r 'I oaaT Boo)t{oT HIop.'BItHoo BoTI]l,l
H }lo. p ol aKoHHl (.yIttl) B.jra.rr orT
t ToKo oK, IIo lll)tllllil.op. oop)KaTe,
KooFlp T. . I] .o yLIr IJJIil/rli ooBal.{ l{_
poa)Ky yrTBa y.rI TopoB. oKa opaalo,I looBopo ool\4 l{
;t yTBtI po )yToHoo ) | KB ao}l HoO aa -
oo.
ytlprTeNl' ( oooHIM Ha To opao) a-
LloHFIzt'l Ko OTBT BIaTy HI{l pTB B
,qottte
- To otioBaa H aKo BooHoT Ky-
a.alt, O'IT}]coo ooBal] MTBa Br_
c l r o pllHoTl.I:
LIl,l I{o oHl BoI",lTB, IIoprH. oo Ba}{o pa.
I] pt]yto orp yoBrTBoploT .poai pa)a' p IJootll,{ Bae}I' TaK aK o)KI{o ooBaT'I MyTBoM
KoTopI ptlKo o HT oTBrTTBoT a DLl_ Too p yOBl,I BJIaI\e . ootsaH, aK Bll{',
J{ Bpa )KH opoB; o)KT D Ha.zl' HOTBHHKv.
zl) 2l
l |||l,llll( OLloB}lo pllIt()()lll'|0 oTBHHKa' zl]_
||| |l||l||l ll Iil | 'l Ml,JM. PppoBaT paa |la /BxMo MyT-
/(l])l(
l| |i ll()l]o)(oT ()lI|)/lJlLllI,l R]Ko yI
,|.l|||l||l l'( tltl ll 'l.1lyT' Kpo]\4 yar' yaaHIJl -B aKor.
||t.||||| ((|l'l)'(II I-Il'I.Illl |} o.I'BFtoT ( )t:tl<l rlr oTaHoBT a TaoA4 oKT paa oTB-
py a''
I lI;Ill;| |l ti|]J()|. T. ,.). Il()(:'l'l,t, I(aI( 3JI (l yv). oor o Ba}{lo,
l;lltlrtl oTB}{IIO.l. Il 14rpIBaT |JJ oaar
I ||().l||,,}O|]illllo pallol)'IH] pypyloTc'I He ToI(o
||l\|V|||,l'I]OM, I]O())|(ll().I l,I() IIoy /loxoa.
o- ||)il)|(,(llllK|\4' Ho HIM aKo}{OlIzlTTBo. Co;rao lt. 3
( ||t(.Ill|().I.' illII()llilI()Il(o'I oo.'MoT
HT paol]l lIo ..r' |29 l( P vI 'pIle pporjIe pypl oyT oTy)-
(.()/|l))l(tll'IIo Ol /l.il,| |lC!t l,I]4 pxoT oT o{rtoo a K pyoMy I loo-
t tt'tt,t>t<tt 1.lt< l\llI lt 1o p, ao x oopo ollyKaTc aKoa o r
( );l l I I(}]O,T.Rll, ]ltl l| /(I)yI. ppo.tllx pyax. B aotr Bp yr -t
- aoB P <o paB pDJlaII Po-
r'.tlt.tIl.ll.l. o (r/I.I{II lKT o.ooo po.a
l)yl(ol]o/.l].JlcM' opal]aToo poBoTBa' paTBI o_ r.tttlii pa]4 IJa oytl aTHy oHoT Ha
IIOM. lIl)o/(axy I{UIIx yaTl{oB BllrI tlHoo oooo
/l'itlltloo oTBa' a{oBo.TBa IIByzUIFIoo J]Hoo
(. I.I)oTlla> (l992). B o.tt{ paBoBoo xaMa

l)Jla yKaaHHoo paBa oTaHoB prTeJrTBa P


rl't' 30 ,ra l993 . yTrp)Kr op']o y-po. paxaHaI,I
l)oo pa lIlx yaToB. Bpo paBa aT-
llo otloT Ha rlvl} .pyx , B aTOTI,I ptpo,
(),a'I o-pr)K}{rMy rpreI{l.
yeI paBa oeo. CoaHo T. 2|2 K P y-
I(Tzt paBa oo1' B HAllI pa pa<ar,
'IBIoT
Io p/'tl K a, Poa pa, y't Poo
a, yI{IIaHI oaoa. B oocB T
14MyTBo o)rT HaoT a.H, oyapTBHo, N{y-
llo }] l ax oIo.
.2| K P opFlo, To oTBo ToMoT - B oOTl{ pa>H pKx , I{a oBop, B
ITBa, ao{o oBrFtoT pzDI(aH Kx .to ooT' Mo)KrT FIaxoT o yTBo' a
Jt, I-I opaHBaT'l' zt KtIHr yLIaB, oa TaK l,lJIIHrM oT.I ro BoB' KoTopI r oyT pa-
()patItlH yTaoBHI aoo. JIaT B ooTBrTTB\L c aKo}IOM (. 2l3 K P).
puqa o,l BoTaHoB accKa I!{yTBa B altoT oT aT yp.T (yrao) opao-
I'l l,lrBMor B)o, ypaHylo R oBrTKoM paB B Balt MyTa pK ojl.Hr lTo.pae'IroT:
l.lltIil 20_x oo. a lop.. a' B oTHotlIHl4 KoTopI IaT
IoT oa;rI paBa: oIr ToBapTBa' ToBapTBa
}{a Brp (olaTt{I ToBapa), oa opa.tIto
l,,i ooFlo oTBTcTBrHHo.I' aKl{orpHt oa,
poBo.TBtIl oprI(r KoopaTB|; oHI4, l{
Bo yrTBo B aTzUI IpI,lKoo Jlt(, TrpIoT I{a Ho
paBo ottc.tr4, a popa oaTBHo paBo' To
rT par]o Ha yaT B ax lopKoo a ypaB
M' oytll{I{ aT pltt (.'o) v' yITKa, a TaIO(r
aT yTBa llp KBa opa}Iltal1 B pr{ B-
Hoo BKaa (o, ); oBFIKo yeTBa' p.II'a-
HOo B KaTB Ba.oB (oo) ypT (y.raa), a
TaK) Ipopl-Illoo o tIIM ooa' TaI{oBT ao
IopI,IKo o;
O.l.atot {TBo' BJI]a Hl,t rHHIr y' trp- }op],1.tIK a! FIa I,IyTBo KoToplx x pT
28
'l
lIl\|(.|()l' lIpaBo oTBoTLI I,o B}to I]pBo (o'tl- ||l|,Il\|ll It() l}Jlili-\gHr' ooae \1 paop'" ffa paBr o-
ll()|() BH' opaTBoo ypaH); oTHo.I. oy. ||i)|() ()l-t'| Tl]HHoo BeI7 opaTBoo ypaB.
t]Ir y,II plpT, a aK) ( .|)/l'Ba ooTBTTByIoro a ^lo oyapTBHHo
HI(o opaHa; caNLII p lll\|v||l(.,l]O' lJr aKprrFlor a oapTBHI pep\4T-
TtloBT, a popTaT i Br- |\|lI ll ylIpc)l(M' oTaB}oT toapTBHHyIo KaHy Po-
HIr paBa; ( |..()ii (I)cl(rpaI4 J Ka}Iy ya Poo pa.
Iop a, B OTHoIilr oTopI x ylrp.T [4ytt1r'o' pa.I1rxarr F{a paB ooT opo-
''l.tllM l,l K oH' a Ta)( pyM fu'ItIlM
(y.ra) l HKax yl]lTBrHIx paB' o rT o
yTpaBaT paBo Ha yTBo' rpraHo oFIoT rr(l1llt'ttitl:'llt|\7' BeT |{I1I4,ro oo. pao-
ooTBrTTByr opaI{a: oI-Il ol op- lrllii l))I(M yao oBFtoT aaotl pr)Ky
ata (o), aoBopTI l oir, l ('t.v]t.it1lg13go oBHHo.
o Iop\lLIe (ao oI); o a- l}tlle IIpaBa ' e B oKa. y_
HoBT ol,IKa popaoo M MTBa, oHaKo tl(.lIlll,l paBa e Ha BHI oaTBrHHI. p1o o-
oyloT o l1I oT)( ' pyoTpHl (.||}lIIIoT B. BHI flpaBo' To T l-Ipatso' ooKoM
.IpTHl oyHTa; B yar J7KBa|4 ao opa- |.'(}|.()l)oo BeTc (y). o ao oo_
Ha yTBo' oTaBrtI o yoBTBop,t po- 'lBe
Il()lloJta}o pr Ix BHlx paB' pof,otx oT paBa
a KpTopoB' oT B ' yKaaHl B yp- r'rl.BHo- Coao T. 216 K P H oTHoT paBo
.Ix
oKyrHTa. ||())|(HHoo Haryoo BaeH HI yLIaTKo'
B aoT oT oIIoBtlI TtIo. IopI4eK lIl)itI]o oTot{Hoo (pooo) ooa eMrHl yaT-
zl o.parT |((), pBT},,TI (paBo opaF{oo ooBa}{ ) y-
Ha. pl llltl.o), paBo xoHoo BHI,I paBo opaTBIoo
pl. K oo Vl l)ilF{ yTBo.
I

ToBaplTa Ha B .r. 265 K P opro' To paBo oI1I{oo ary_


HOTI' ooTo OTBTTBHIOT, aol{pI, o- (.()o BaI\e IM aTKo' ao B oyapT-
tlrpl{ aBCNLre ttt:tttto yao oro, poTaIoT p<a-
)' pooTB FtFIl Koo paTBI' oyaT-
yI yHTap}{tr pep.'I.
BII-I I|0 Io oHoBaHlI B op.Kr' KoTopI poTI M.
HopvI(M opHal1|{ B'II. prK lII)l aooaTrTBo. pa>Ia, oaaro paBo
a' TaB ooo B pt lI())I(lI}loo F{ar.roo Ba.H'I (Ba oo
V.|TKa)' MT paBa Bae: ooBaH'I' p.aBaMI o
IlltTBy. o aaT paa paopHl4, To Bar orT
||praaT t yTo py a ToKo B ap.y
(loIo poFlo ooBa. po)Ka' o Ioo
tlaTKa oBplIII Ix c.oK, KoTopI BKyT MoyT
l|()I] oTy)H MIoo yLIaTKtt, H .oyKa. Ba.-
,| rHoo yaTKa BpaB TaK)(' oe I{ BITKaT
TrKo .TF{OT' o oy pl y)KT .oT)I(- ll|Koa' BoBoT a a}l, oopy)K oaBaT ,pyo
IlB)(Mo M}'IrTBo' popTa Ha Ho paBo oo-
'14 .

pao oToHHoo (povoo) ooBa rHI


(laTKoM ITproTaBT KaK a.aa' TaK IopKM
-|l Ha oHoBa peevI yooolltlFtoo Ha To oap-
.IlHoo .LII}Ioo opaa. B ng ropal{a
IOptIKoo a pHaxa y paBo oToF{oo o-
'}OBa rIM yaToM pxoT B opK paBoprMT-
|].
o, KoTooy r yaToK proTaBH B oTotl.
aKpeT a oyapTBl p.pT|i |4 yprr- lIo ooBaHr' B[paB aMoToTo oyeTBT Ba'
30 JI
|| llIl ||.ll lIllIllIll lllIl\| Y'ltl,l.I(o B pea, yTaHoBJIHtx aKoo |{l|'l MylrTBa, Haoro oFIo tl-
lI l|||l.|^||| |||l;lll(tIt|,| lvl14 al(Tzt, a TK) aKo o poTaBI,I ||l)Il'l''I.
\.ItIi l||l ll ll||]l|'t()|lillI. B.taTo, a yacTK oyT Botso- lrr.apt l.IppT' oHoBaHI a pa oaTBIoo
I il Il|,Il||l)| l| ,/|'I)l()c IIBI,I)KO yTBo, oTopI proT Vlll)tlI}JlII't' opa B yax' pyMoTpIHI aoa o
B
||l||| lIll.lll|()('|'l, Ipaa 'I |opKoo a. o,o
|() yI{TapI eIrpTx' Io
l|llllIl|\ {.]lllil'j r]\4I]oo yaTKa o)I{o OoT- |)(. pa rIa 1z-
'{oJIoI]aI{r
lll.l( lll()lJil,|' l-l' KoTopt otl proTaBI{. ('I' oro. pI]pl,{-
l'ltt tl1-ll>r rHI yao, axo c': B oo_
'|
|. I KaI{HIM pp\IT-
||() |l()JloBaH, B aTI]oT raa o B aprll o- M'
l\4lj,lllIor poor ooBaHLI, oyarT Too oa Klto ppT B oToIUr aKpJIoo a M
tlKa yaTa. po paBa ooT I-I rr- lll\4lIlTBa oyTBT B ooTBrTcTB\4 M oe rTr-
tti yua.K Hr BT oHoBaH |tprKpa{ 14 N\eHe- l|().t'l4, aH oKa aarl{ yTBa paBa
Hl,I Ipa)l(ato o l,Ky HB)K]VIOT pltBa oo - ||.]ljl}Il,{, ooa'I paop>Ke'L . Coa}Io T. 297 K
BaI{ T aTol\4. l)(l) oo BIIpaB oTXaT 14 I17 oo paopaT'I
Coe }tB".N{oo N,lylTBa (o yrTKa, '|l|I(pLII{IM a yTBo l coac oa
po HBxolI). l.{lKx o. Koopo Ill y.1g- '),l'Oo lBa. oao rlpoBe.eylo poylilo oHo pzUI-
ToK poTaBJr}I B o)]{rHo ayrl\{or Ba 11 Io- lyT aMoTorF{o, I{o e yTaHoBo aKo}lo|\4 I4HI
ToHlIoe ooBaH'' BpaBr poa o otJKa o- IIl);l.BolM aTa. oo pap oxooB KarIloo
Hro roo aTKa plloTaBFI paB opilIll,ILlr}too ||peI\Ip\1TkI opT ToK p'I poTaBr o-
ooBa,I ){ao (pya). poBal] yTaHoB- .r|ill.laTIo Boo paa paBoMoLI o opaI4Ho' l
' BTyTa BlIBa oxooTI .ttt lloxoa llpBo xoIrHoo B..
pora pr olll{I,f rr y.tg.t.' ITpoKa,I K- Kpy. I i]aB opalttl aoo. o r BpaBr o
aa I4 IiTorpra, Bl' or.IFI ool;a- (-.I}or4y yoTpHIo oaaT a-o I paoB.oT
). a Ta)( pyl\,1 tly)/laM. ItHIx paB oI4Mo prHIx. oaae BeHOo paBa
LpBl4Ty. TaaBBaT o oaIHI M)Ig'y o. OpaT a B K HoBoy oy
KoM oHo ytJaT (ltapp, ooBaT paBolvl lTpoea
TOo' a aHo .tp yxo
ecao o I{ToM Jl' rl,l,l'pi|'\4 HcoTp Ha To o ot
I]pa a ets;<oe IIpoaI{ ooy Bay).
1o N,{oT opt;t
.aK) .a,
oop),xt{'t l,I po l-1B)l(l,1o yTI]o. oa oo BoHKa p oTyllFI o-
rraBo oI,ITBoo ts paBo opal.Bl{oo yaBr- lloT .By rKoKx yTBa' KoTopo Hr NIo)KrT
}I,I MyTBo ploTaBJl Tc oKo l,lyTBil o- t paeo ]\,trFI o a (rt lt)
yapTBrH}I] MyIra}tlN,{ yHTapI]VI prT. o oT pa/ly B c aKoa (app' TBo
apo ppllT' OHoBao a pa xoioo ](pTKoo oa).
Bl-I' . 244 K P aKpT .B paHotsHOT o o-
oyap- BHl{oT: orBylo oBTyIo' To poal.aT OOTBTTBFI_
TBoo vr-
Bo TaKo I1o opllH o aoo ooB B pa o-
yapT- I]rHoT n oTC\cTB Ta o.
BHo ]4 e Bar-
T, ollyT aop)(a, l'M MyTBo B pa' o <roT Ha YrTBo B oHoBt{o ec do-
oi,t. flolr y.raTIIKOB aaaIoT'l lta oHoa aKoa
op.rel{lx K P. B t]aToT' OHo r BaB poaBaT
oa[IIt Y HM.
pI{axare y FIa paBr xott}too Br'I HBI,(. ooy )ro paga p oro oI]ocTI. B-
T o.o' a tsa I{KoKo I,t' ao'I)KFIr MycT-
BoM olTBT o oailIr Bx yaToB. H o
yaTKoB F{ o)KrT paoaT BIo B Co' r
oTTO ooTBTTByIrr oarrlH o o y
yaTHKaM oo oo. Oo aNiI \7 |f
BI{ MT rpaBo a oyH aT pl oT fIOoB. BpaBe o Bory yoTp}IIo t[poaT' oapT' aBaT' oT-
JJ
( )/|'|lilI(() /(ilJlKO It Ba o)(o I.T B l{aTyp
aT B ao BoIo oIo o paopT I opao oI'
o'ItM p BoroM oTyxe paB, oxl- l(l|(l|);|'| ,l.()llIl() ooTBTTBoa t o yaTHKa B paB o.
I c.. 250 K P. paa aKaT B ylol. Ill.||l|()(. l'll. l] r.ax C|4Ta }topaMrpoT yTparT BI-
p po(e o B paB o ooT oTopo- tt,l;t ltlli ()().l.l}ol.Tyl xo o Kora' o
oTHl yTHK oo ooT MeT p- ,l l }| | v(. |iil l''I,o Ko c .oae BIIolo oKa.
MTBr[Io pao IToKyK poaBaMo olzl' o ' a ('t lt i't t' l |l l t 0 I.t com om' ooa BaIT oyloT B
KoTopy oa po.arT1 FIa po paBI yoBx' Kpo \'|.l('l||lll(14' oaIr )K FIM Ft pyoTprHo
ya po.a yI TopoB. ltIl(l(. ( J(.lt r|o pop)KH yTBo' aoc B
poa o oaH BTT B o op oT.Ul- I llIll\|(.(.t'tltlii oBI{oT' Mo>l<rT oBrpltI a;<t yaT
I yLIaTHo o ooT o ap po.aT BoIo l llI jIil(.l|,l llc oTJrItx oI{KoB. oao B ooTBTT
ol oTopoHry y yKaa rI p}.x yoB, Ha l'||''ll||()|\,t Pq) <o KTHKo (ppo) oB'> orp-
oTopIx o poarT . oTaI yaTK.oo o- | | |. ll |. ('/|.Jl I( o paopxIo yTBo KpTKoo xo-
TBoT oTKa;yT oT oKK Jl'I4 He popy po.aBar- l ||l.| Nl())l('l' oKo ro aBa pyo H xoTBa o .oBr-
MyIo o B pa ooT l B)Mo yrTBo B I 'r'l | | l()('l I'1.

T a' a B pB ooT a B)Ko M}qrT.


Bo B Tr l0 o Ber, poaB BpaB po.aT il;li;l,.,'"l,ffi;#";i:ifi::I*"i.x,{y.,r;r,
cBoIo oI oy y. l||,|]l(.]| '/(('I ooo yaTHKoB oyT t oyTBHI To-
p poax o apyrrllM pyTBFIoo paBa | ()
||()(:J| rIpBapTrFIoo opH o aoo yn"'.
oKyK o pyo yaTK oo ooT rT l|tt|''()|l |} llpt'l a o MyTBo. p To o Brx yaT-
paBo B Tr 3 poBaT B yo op. pBoa a Illll..()|t llpF{a}oT'I paBI' r aKoo \4 oalllrr
Ho paB oao oya.e. ya pyTBH- \'lli|(. llll'lKoB pyoTpo oe.
oo paBa oKyK.o H oyKarT. l |rYlllo t{oB KprTHKoo (ppoo) xoa
Ba. ooa yTBo' axo oo ll||l||l;|'/(Jlo)(T o tla Ha paB oo oo.
oeoT, oTBIoT IIo oa[Irlo B e yaT- ( )t)|||ll yTBoM tttIo xoa B]oc TaK)r poy'I
KoB' a p lI llt)\{)/(lll' lloyllttHI B pyaT TFIoT xoa.
y.o.
FI.OT)..K9}{ coILa
- B ITopK, yTaoBF{F{oM
l,lt'(.lt MyTBa prToo (ppoo) xoa o.
a ..oo ooT T paBo Ha pr.oTaBr- NIl)'\(.|| JlI p Kpar rTHoTIt XocTBa B B
H B o Ba.}I ooBa aT oo MyTBa' Ill.l\()'/l()|\4 o Bx o FlOB o IM ooBatvt'
opaepo o o, a p rooHoT Too BpaB po- ll|)(./lV('MOI.pHIM aKoo. o MyrTBo p To o-
BaT oT px aTHKoB' BIo IIoyIox MT- l. l|| l)ll'}/ly o KaaHHI BIllI paBa o par orBo

BoM' pxo a oIo' ooTBTTBro KoHa. oIlocT1 a l yaToK


- o
r rrltl\It'(],|.llo pBa'
poy oxoI oT ooBa yTa' ao.- \'l li|||(}lUlIlltt K P
.ltFtI]vl aKoHo.aTrTBo.
o B oo ooT' oTyaloT B oTaB oo y- \(t l'|ll(: l'|]a BlxoT oH o tlloB' r yaToK
rTBa pap.'loT M>l<y yaTKa .oo o- l l)(./l('lltil lpoBo.TBa' pF{aa oTBy, pay r
HoT opaptlo o,II\/l' ec IIoe r p.yMoTpo oa- ||{l/l]l(.)l(ll.l.. Btr.r xoBa T paBo a oyI{e
lHr Mr)Ky H I, lr.Il(.z|rll() KoHa' opapo o o o o-
|| ll' I ll l lil To yTBo.
ooy ooT
- H Too ao, o p, Kax-
t yvaK .oro oFIoT oa opaMpo o
|

|'l. 254 25B K P op. ITp paBFITBa o


o o yaTBoaT B yaT aooB' opo Ix [aT- l|||(.I|(}lt KpTI{oo xoTBa B paB oo o-
x o o yTBy' a TaKe B .ep)KKa o o orp)Ka- l|(ll Il|, llc KJ{IOB To' To oaIr yaTHKoB Mo)KrT
tIIo oxpaHIo. l'|.I | |. lIl)yMoTpro Ho.
TBo' aor .oo ooc.' B- ( .()|]lllo T. 259 K P paBoprHKo KprTtloo
rT l, tlaTHK Moy pa. o o oaIFIIo lr'tltii,l |}it p o pTpa o)rT r xoTIor
M).y .'I.. p oe oattl o oo oB- IltIlil|)ll||l.I.Bo poBoTl KoopaTB. pao o-
x paa oo yrTBa o l..a o o.oo yaT- ( ||l(.Illl().l. Ha yTBo po14T xooy ToBa-
tIKo axt yaTKoB BpaB o op.K po- Illll||',l I} KoorpaTBy KaK IopKoMy I4' a tII
BaT BI.a B FIaTypr o o oo yrTa. l ll(.(.l l,'I||Koo oa popTalT oaB}IIe paa
4 35
Ha yTBo' pao Nt.I4 ol BoB pyx ||l'I ll,,|;I l l, Il()KIIitT B ooT op,.n,'ff ToBap' llp
BItooB ToBapT* KooIpaTBy. Pap BKaoB yaT- lli ll\| V ||()l(yaTr NeTc ooBTTByr paBo oa
t'iKots ToBapTBa tIHoB KoorpaTBa' o.aoo a ||l'|)(.]|iItIlt :)'l\)t.O ToBpa. B o I]p oaoT oyaTr
yTBa ]<pTF{Koo (poo) oT.Ba' yTa- ||||;IIlll,l, tl.ltoy ooBopo y a popaI
-
\
tlaBBaT c'o IlX o R aBe o olloT Il||l;Il). il lll)aBo oBa
I la yIlIBo oTB. - TpOoBaT ro oaTI.
l:tllltl.tlI .ooBop" at,r (ooBopa pTaBJI'IT
l lll |{)l| ()lII)/(HtI aoF{o po'ypy' p oOJill,{ KOTO-
l|lIl| (.()| Topotl ob yTaHoBH OoaTTBHHI oT_
s " PAoo yPoAHE lllll||(.lIIIii 'lllIlII{e
lITT oTyTIM, a 'ooBop - o(lop-llHI.IIM.
ooBoPH lx oH ollJ Hv| P P l-l MAE ||{l|()|t()I) '}itl<-l}otlzlT or.TBoI\,1 HapaBe:'I opt (o-
I l.lIlIi| }lll<JlIoT ooop) o.o Topo r aIITa (p't-
Pylrpoa prp}Iao TIto p l lll| ||l)()lJlo)<) po opoo.
yUTBoo oopoa oylTBT a)K/{aHKo_paBoBI ( ()| ,|iltlo . 435 K P p.troH' a,]lpoBaor ooM
l{oOBopoj\I ( p TpoBIx' )yao'I HI oTHol]I- ||rIll l|(.l(ojtK KoKpTI a]\'1' M,I lolltlyl y
H p||vIeHIoT ooBop]' pypyrlr opa OOTBTTB_ (!||t]l'|(. l opo) o Toa' Ko'a oo l]9T oTaToHo
IoLx opa paa). flooopo llpaT oau{I{r y iIl||||./|(.-]|lII{I ilpaKTp BIpD{aT ap a, aBIIlo
KoK o yaoHI4\1. Nl Jl pKpa- |||'(./|,|())(I{, TaT BaF{lM B JIa o p}IT
H pa)qlax paB oao (. 420 K P). l,rt' tlt.rt l.lt)' pox LITaT oTTo}{o oIIp.lIN{'
fiooop BeTc paoBI{oTIo K' c J{ oBlII- | ||| ll:t lt IIrM yKaaI yTBIII yoB ooBopa L| IIop)l-
H olltloTopo ceK14 oxolto ]IoTaToo BIpa)r ||tl' l|\ ()llp. IIpo;Hl,I' Fl r po (o-
o oo TopoI]I B ooTBrTTB aoo' I{I]\{ paBoBI- ll!(.Il|()|\,ly 'y ), I{ l\{oT t{TaT opo.
]\f aa oaIl' To aKJIorI .I1ooBop o- ( )tIlt.1rt.tL MoT pN,IaTpts. l,{ pyMaTpBaT poK
oo BIpDH oaoBao o Byx Topo (yopot- l l1l ()lrl.t.a (aa). B yrla, oa B pO)l( aKIIIoLI
H /{rKa) o Tprx I,{ o Topo (oopol{H _ ||||()ll()l) Oip)(T yKaaH poKa ' oTBrTa (a Bo To
Kzr). iIll('/|l|())|(H oTyTBy}ol apTHraM' 'aIT't oI B Il-
p paBo tpaoaa TMa ooBopoB' yTIBa- lr.ltllttii tpop), ooop TaT aKJI}otI{I, rJI o, -
Io ooeo oT}IIx B.OB KoIoMeI( oT}Iot i,t, |'l|l||l(.(. lIpro)I(H' Iloyo o pyo TopoHl OTBT o I]-
B'Ill-t}II poB>l<r ToBapoB oT tlpoBo op- ||1| |lIl| |Il)ro)l(I] Tel{ T.oo poK. Kta IIp'o,I(Hr
TIo' BloItIt po oKaaF{r yy. p Hx o)Ko ll']|;l(.|'L]'l To yaa poKa oTBTa (a prJlo>H
BlrT ooBopI y-poax' oTaB (poo l|| |( lV||ill()., KaK paBo' p or.TBrI rpOBox),
l(Il-po)' op.a, apHI' ooopt oa pTo- 'Il||t)ll()|) ttTaT K.J1[1I}V1 p Ft]\,IrHo pT o
ztl-to ootltt' Ha BItrot{FI H?yo-"""oBaTr- .11'1,trlti .t.poto. po)KH ya poKa oTBTa a
x pa p' Il(.l() (.,/(Jlllio t] Mo op, ooop t]Tzl.t aIIIo-
op>a' aooTTBr pIt ooB1 BoB lIl.|NI lIl) yoB oy oTBTa o Ttlll poa' yTaoB-
/{ooBopo He BeTc cpIBaI. Copot BpaB a- ll'tIl|()|t) :taKoHoaTTBo, a Ttll(o poK r{ yTHOBFI
llT t{Ie ooBopI' H pyoTDHtllr KooM 1\1 I4L{INI l'.|(.Illl(' IlOpMaI,Io oo(oo ' Too Bl)rrH.
- B
I
Ilpil]]OIM aKTa, a TaK)r lr .ooBop' B KoTopo o- N|tllr.litttt4 l] BjI'IT KToM' ec FIo H BITztT 14
,lpa.'I JITI paI ooBopoB. o ooBop OI- l,ll'()lIil ll'JII,I I,1 o)I(Bl]ll{ /oBl oTt{ol]I opo.
pel(cjl'lIOl.'l o yl\,IoTprHIo TOpoH' Kpo lIaB' Kolla o,{p. ||t|]l\,l|(.lI O.I]rl. o o aJIIoT otoBop Ia Il OB'IX'
)l(ilt] l,lO ()o.BTRIoro yoB prco aoo.TTtsoM. .ll l\| lIl)/lJIO}KHO ts op' To oI{ BJIT aKTo]\4.. Toi;i
lt,tLlt,tlt.Bo (ooBopoB, IiMrIx B ppHaTr- IlIll(.i Ill)l,IIlT OTKao oT aKrTa, o B To r Rp o}I o)rT
o t.llI.loT.' HoT {ByTopo}l xapap' Koa y axo l|'ll ('N|ilI,l)t]AT Ka HoBa opa.
TooFII I4toT opI paBa o.to. B TK ( .| .t45 K P pyMaTpBaT' To ax' oa ',I,I
oo|]o}]a Kil)I(a'I },I Topol{ BITyaT B KatlTB l(prTop l I t )|)( )l lt,l , o.oii apalIella orpTa, aIo ooBopa R-
l,l lATl,TR, Ilo oop|]\,l ott ]v1eeT paBo poa, - B . lr tt rl'|'il|.JlHI' Ta Topoa o)a HapaT pyo Topo.
o)KK2t
- o olTJIBa' KoTo]]I o,r>ttT BloJllll'. ||| lI lIl(.tl(Itl ] aT, l4o o oTae oT aKIrT, o oT
Hut t1lp' trrll to IlpoaBlla o,,tot.oopy Kv_oa)
- 'tl Ilt.Illt'llt|lpr.t Ia lx yoB'I (poo aHoal4 po-
1tf
KTy ooopa) B Te 30 o . oy op.t. lIl|'| |((),|,()I)t,I Opr,JIrI{ oMrHTo BoTprooBaH' I(pUl]'op Bllpa_
.opoa, HapaBBlIIa opy IIoytIBlII oT pyo opot, trt. tttl't.1lflrl}1L. CItoHrH'I B o BprM. !.o; ol tlpo-
l1 KoTopo a.r ooBopa oaFlo' oTKa oT aKTa lt'}ll.I' o 7-tt-tt po o .'t1 oyH poa 1 ec\l
;to FI o r aT Ha I yoB, BpaB raT lllI() |l 3aKoa' pyx paBoBIx KTo' o
t]l.t'KaT
l)aIIojI2l'I' BoHllI p aJItI {ooBopa' Ha paT_ tl(lll'tll.l.JII,TBa, oIarB ,oBoo oopoa ya ola-
Il a B TH 30 o I{ oyLIH Taoo BI. |(']|l,.l.lj.
ttl o TeI DoKa aKTa. Ooo BIT B aKooaTTB Bopo o opotto
B laIx, oa aKIoH .l1ooBopa oao Topo- llll()JlH oa (. 315 K P). flox BfIpaB -
Ill, rtapa opy, e Tr 30 r,j }IIpzlB Il().]IlIT oaBo opo}Io' To .yMoTpo aKo-
poToo paHoa poey ooBopa' Ta opoll?l orraa lt(Ulal.TBo 'ooBoo o raT rTBa o.
.tlr 30 o II oyr poToKoa paHoa ec_ ICJlI,CTBZI o)KBlIIx ota. p oyTTB rpH-
TT /-(pyyto TopoHy o p:T ooBopa B paKrr o o Ill,l yoB o>lK BpaB IIo oaa
oTKJloH}l poToKoa paHoa. p oToe poToKoa ()l.a KprTopa. Haprp, oTaB tl BaBr .oBp-
paHoat1 ;to HrotIFtI,tI{ }lB o peTaT o pa_ MIIHo oTpyT oKyaTlo ooBylo apT ToBapa' oTatsKa
MoTpH B yKaaHHI poK TopoHa, HarTpaBBlIla poToKoJI l(()Topoo pyoTpa B ,ooBop paBoN4pHo. B Ttir o.
paoa, pa opa B y. l(pop B ToM yar oT oTKaaT o p o.
oo paHoBrIoTIo /looopoB BT ooBopI' a- Il'l 'o aTytl TaoBoo ooBopo poKa.
LIarIr a Topa. flooo aKaT o. BIpaB- Mo oIIe oa. oaTo o;o r
ll]M Top, To T p ayKoo pop poBlN{ Ha- oIHo B MT' p.yoTprHoM aKooM .oOooM.
o oHFI Hr oprI{o aoo' ll'14 paBoBI-
o BIoKyIo y' p oKpo
- yrll yOB. o,
BIpaBI Top, 14 opaHaTop o.IlctBT B ToT )Kt] .I{ aKTaM .ooopo' BTBy otB oBoo
poToKo o pJITaTa Topots' oopt M y otoBopa. oopoa Ta oaTa' To oao . 316 K P
o, BIpaB Top' p yKoLI\l oT ozi IpoTO- oo olt<o I poBo:
I(oa yTpaBaT BIl aaTo. opaop opoB' vK_ o oaTBy rpra H.Bxor Mo (l
.ltol-tr oT oca po.ol(oa, oa BoBpaTT ira_ aToK' aH . ,.) - B T ro Iaxo)rH;
ToK B ,olt papr' a Ta) RoTT y' BlaBMy o oaTB aT ^oap I4 or yTBo p
l.op' yt, pHrItIr ytlaTr B Toilx, B aT, t)Bl_ oo.oT o rpBoK
- B \{T .a MyTBa I]pBo-
rtor My aaTKa. M pBoy ruI oTaBK o KprToy;
oo or oae. oacTBa o .ooBopy o py oaBa p.{pT epraT ToBap
.\oXHI otlT Ha}a opao B- yTaoBl l,,l Ho MycTBo
- B T oToBHl'1 14 xpaHrH Ivty-
poK B ooTBrTTB C C,oB .ooBopa TpOoBa'lM aKo- lTBa, 'Jl To rTo to TFlo p/{Topy B MorF{T Bo-
IIO/laTeTBa' a p oTyTTB TaKx yo poa - I-l KoBr oaa;

OO,I'I]TTB otaM oBoo oopoa |I|N1]4 oI.Itll o rFloy oarTy - B MrT )TTBa pTopa
lll)/(.|,'ll]'iIM po (. 309 K P). (voo a) B MorT Bo}IKHoBe oaJITBa, a
();Iloo1o oa oT loHrr olTB o /oot]o_ KpTopo .eTc lop.or o - B MeTe o Ha-
I)y tl OllHoTopo}{F{r MrH eo voB yKa,. o)q,H B MoMrT BoHKHoBrH ooaTTBa;
KJIl()tIllM yttarB' proTptlHI aKoHoivt' a TaK)l(r oTa_ o BeM pyM oaa
- B MT TTBa {oJ(H-
)l(CIILlIlI Il /looop. toT'I. KaK paBo' IIoIIlI y- KA' a 'ooM BeTc Iop.I]'Ko o
Ilao)Kr'
- B rT o
Ol}14 /l.()I.oRop o aT.
Co lle oa. ooBop pryTpl,lBaT paTop)rl .I1ooopa. B po ec ooo-
Jl14 Ilollo.]lT op/{rT .r oJIHFl ola..Ba J l)a yoB ro oyT t FIHI o oatrlHIo Topo,
poit pMtI' B TtlrH KoTopoo oHo oo lt, lo}{- FIor H pyMoTpo aKooaTTBo. CopoI oT
llo, oaTI]o o)T oHFt] B 1.OT rll I,l ooT- llI()Ke oT oaIIIH o opooM paT.op)KH ooBopzl.
I]TI.BLIHo t .ltloo MoT B TTprra TKoo llpoa. l(o,tl ();t tlopo oa oT o oarTB I,l ooTopo-

/ooBope l)ol( I| ollr/lrIt' oI{]] /I,O)KHo oIT poB- l|(' t.,{Hr yoB ooopa oyaT ToKo yo
.rI.Io B paytII poK lloc BoHKHoB oraeTa. o ll()I)'|/lK o TpoBa o.o Topo B ya' prMoT-
TrH'I Too poKit, a 'IitK)( o olIztTBaM' poK oI{- l)('ltlll)Ix ooBopo aKoo (. 450 K P).
38 9
o l,ttIe paTop)K ooopa tuo
(jol..tttlltl l lt ()ll);lll14(lltr lopIl,lKoo apaTpa Bao
o )( op,t, lioop pl]Ta pI'{ aJrIoeIII4
()l]l)llI:'leTlt l I lt() l l( P(D, oo oopo KpTop l{ Bp;rB a
/|'()11)|lopo aHoo a. ! .ooBopoB p ppa- \'lIl|;lIl)I ll0ToK' oJIxI-lK I] IrT oTBTTB[lHo i]
.I'CJIllCKo l|('ll('l|()JIllllt,{ l7ea\xail{r oFtH o.llTB.
rTrHoT - To' aK aBo' o oaIII-
l ll,l. tll;tt< ltt'lt(l4 llp BoHKoBe o)KHI{a pol aTp/f,-
p otoopoli, j\,IHI{14 oKa oT ]]ooI]opa. Koil lrt.tlttii tt oltrl.llto llp o apt-lr l(plllTop },,1o)rT r oy-
Ko pzlBo pryMoTpeO aKoO I,l ooBopo' oTaToLlIN,I
,|.ll
'lll | |' lI|)ltlIIIlI y tt,oy.
()I l oBaItrM lBec yBrloMH' HapBFIo aTPOBttl{_ l(1l7tr'op BITaB poa yTI rroit, op;.oli
tIo r.oporto appy o JIooBo1,' ot}ll4]\l yTaoBH. l,||(()|l()]\4 (o o), rB]\4o oT. l.oo' ltpyN4o't-
Ilolo aI(oHol\'I opKa poKoB r ooprt|Ho oIi TOpo- l|(.lIll .]IIl orrao yaI oal]\{ Tool; (. 32 K
rtl. B r.Iya BoI{HoBFt,I paot ]vI)i Too}{a o |,(l}) (.looIII Ill\llol. ItBo B.l ]\l olIii tt.o-
IvlHHIo I{ pT0pr) ooBopa ( ol tl BorHIo I l|. ]l aKoll Too apxl.a. o)(la -l2t.
to, BaLILII t) oH B yTaoaHrloN{ top papr- ttr''t: l'tlli:l
}IcopapIIzl oTB Hepye orra-
lll2lIoT'1 cyo. 'lt}HO
l (.rll,.l'I]:i, , BIIpaB I1 ah{ tytl.
l] allrTl{ oT yo BlaTI 1zo. QTpalKHHI ts
|()|()It()p, Mo}]o I]{/r rTlp l]l,Itl: LIO].IIo, lr.pllyl,
s ul. cooI oE oHH | |(.I\ ]Il()tl l,lTlty
.I,{
rpF{aTI,{BIO.
o3A Ilpl,t utoti marirce tipop BpaBr po oT ojI)K-
Illll(ll ttlp'I)i y.]Ia-I.o Rol\IlJJ ptll,ItILII]Ix T]\4 )(
paor KoHoa'IITBo prTaBT rTpHI,tNIaT- Il;||)yi llI{e\'{ yIToB, Ho Jllll it .ttt, I(oTopa H IIol(lTa
IIt.(]'|.oiiKo (. 94 I( P). B a ToT l-t ltyol
- LlaHKa oK Boo)l(HoT },1T BO,t }tTpt
'{I\4
B oFIoIl{],I ptlJoo l.ta.Xalo oHr]{'I o'''CTl] I l l)l I |\,{tIT pKo.

l(())(N,lt' oii I4 y;r< oot ort oF{r_ l |1lrr poti H),rIt ytl,t I]IKI,{BLI}OT B oI{lvI
l,lsl oaTI]: otliir, fo, J{rp>tac ]vlyr'Bll oJI)- ()()|'M IaBI4l]I!{o OT y]\{I BIiIJI(lt{Ho }riil'r, r.o
a' op(Il,lT,IBo, oa apallT' a.aToK p', I.- /l'()ll)Klill I rar{a B MN(a rtyolt IoKITI Br
l l| )tII'{t{}It yl. I{ap, at B HeyTo p-
)/MoTpHI KoHo JIooBopo. p.rI{I or
tl.IFl oaTB B5lIo oIIotlTHl o oTO- l\l()||)It oxM o IoT.atsa poyKI{I,l IIp HllOtIoTaB'
tIItIIo K olol]Hoy' oTopo o o.lt,laloT. pp:t l||)()pOtl oTaB, oaBKe po.y rrlaliJTxtIo li-
()I]oB}too aBa aBToMaTrKIt BT K pKI]aiIIO It;I It IlK')\4KHo.
tl.to oit.Ba' I{o }I yT"aor}{o |,taunlltz' l1loti tlptaT BII(l"t]4 O'tKo It_
tltl(OHOlvl. 1'r trli,i l.lt,,i, t BOMlaT.,I F{ ]o-]IIil. ot,otil,! Too
eyoa (pa, ) opllr}{}I aoo I.l 'oo- ltII/|il tlyol,i tIIlyh,loTlo' I{llpp' ao )KHI
ll()|)O IieH)Ka y]\{a' KoToy}o o)KHK
- o a'1- l(l)- ll()l)()t'.
/lIl'l.()l)y B ya roI.III| \1'I l{aaro ],Iolllll,I,l l
aftpHafflrll, e),mrc pl,{Top uloTitBrT
l
tl6lt.lll.l'()]l,.a (,. 330 K ). |||);II}() trp: po' y()I-IKy .illto olIlrH yl'.
(.tltltltlU]{ o lt,oK .o)KI{o t opltlIlo ft, ],It]Mt{- I l;r tl1llttl ],|.o' Rll Iyl.ot,t tlplttI'lT plt
l)'o.
rtrlii rIttl1lt Ilt.to pt ooBHOO oar.a. llo- ]ia.. Kpp ]\{1. IIpaBo IlllJ[O-,l}{}titI-{ /T})Tl14Ko]l{
0.;tltlltrltlll(l l]l,lNlolYt opl BtIT iillHoT oa- ( lt )(.lletIe II{oo aoo
oaTtB o.Iltli,IT }oTBopI{I,I
llllIl,l'l <l ttyo. l|,| '(:)]\,IoTlI illo(roo MtTBa paItIO pyI,I I(p.ToO.
ll1lr..7yltlp'B I] jiooBop' p KaLl I{apy]eHI{ B Kaol{ l l 1lrt l I a.;a{ M llpllyltlTlr,I{ior {pao pl{L{Top opal.I'I-
tlr'l,l,ttl [i7lt. tltllBl1T ttyo, Topoa Ha y{a }{l,I- l.I || apo o)F{I4]d.
ll().llll| ,',,,i ulltu l|llzlllialo l{O}lll oaTJI o,p-
'
lll 'lP
ltl j\io)KT t
oo o ()ooT].}]ye ao-
ilIlll.() tilltJ(()|\ll) tloo)<lt ,l o ttooN'()l! /)JIBa lrv t,1l(1artl4' KoTOpo RlTKaT ooBopOB aMil ( o l]
IIC '|.OJllll(() l)il:}Nrl) ttri, IpI,lFl}Ilx apylttFt]\4 ir- (|ill| |(()l]K,,1 gg1l{I), -vIJl.p/Izlx. plMl]-(TBjtl{oo llftl},
.|.CJIllC.l.|}. ||(.l)l!.il( I.p-vot] l,t p. (" 4 ati PtP <o ilo>)" 1992).
II() -/tll)i( I,l Il1lJll,ltll,1.
ttt,t.ttl.l.()llI]](]|L:Il}lIo opitIH )pI,II(irKoo a- ll1ll1to rlJIoJ.a I\'I0T t {l,t' r] yla, I,lt{o
'l'lII(ol.O Xl)l(.l.llll
JUI,I pllJIilr{l-{ lIpaBa H BIaHt't ttyo- Itl\'|vlIlo" il TztK)t( I\{yT.BrHFIl i]aa (pla), :a -
4 4l
I(lotIHM ytB' oo oooa. TaK) Ho- i|\|\ |||{,( lIt;l /l()]Iu|(||lIlri| ()/(lIltt<rl lll)l{ol)l4,|''l.Ol\,{ ll0,( o.l llJlt,llI,lMl,l
Ml ()1. JILIHOT o To pLI HoTyxaI paB, yTy- l iIl'Il|| |(ll):ll\,||t lr 'l,trlii llil,ll'| ()Il trr;llt71:l.l, It yzr,.t..
I( I(oTopIx .poMy y apa aKoHo. }'tlt'1lililtllt: Mlll'ta /loJr)ll. Kpo, y KoTopOo tlito-
olo B po aooaTr BITyaT oxl{. oao a- lIlll( ,I ll(.Ill.|,' Il()/(JI)|(ilIIlil,I lll]]{2l(l 'oHK o Jttly. yKaH-
ooaT BpaB praT B zulo pHa y yT- Ii(ll\|\/ I]lll)a|] Ilp Iiro}f9HI1' 'o)(HLlKo B poK
'|()]l)l(lIlIIt()M.
l]O / o loo .oa. aoo,aM Bl o)KrT l ll lll {il|(.rl|,,I l}il ll() OllJIit'I. 1.o B BoMrHIo BaHIIx

t o o o' }or a r IIpaBo o- ||{.ll lIt]|.(.|))I( ll /(pl lt<o yp)ffBaT 'o Tx Op' oK
ttHHoo B.H (a tovrr B)KMoo yTBa' 'a- l ilttIIt('|(.'l.l}yl()lllcc oa.ltBo H y oJll{t{o (. 359 I(
Bzlroo B o oa oa). -ooaTM [paBa |'(l))'l.1loIlittr KpllTopa, ypxllBaloo B, ox l
Mo)l(T l o, oTopoMy pIIar)T aKlla.II'lBaMo rTpaBo' 1,r1rllIl|(',|.l}()l)cllO Tol'{Mo or op'IK' pr/yMoT-
al paBa apl oo IIpaBa Ha y)Ky}o F{ oyKa- |)(.||I||.|\ /tJ|,l l(ootsopoB aoa.
oa'I oHa a. lo Ha l ltl;r.le.:ro. o ooBopy optlTBa op o-
.
llaBo xooo B. l\,(.|(.,l lIpr KTOON,I /.lpoo .rI?l oTBt{aT a I4OHI{
aoo P <o aor>> p.yoTpI-Io .Ba ooB}lIx Ba ll()(.]|('lIlI,l|v| o oarTBa ltoHoT]o |I B LIAT (. 361 K
aoa: oTaBHr :o)KHHoo MyTBa y zltoo.aTr l'(l)). lla}i}tt ooop oH t p[IFl ;B o
pav o :L'IoorpxaT (aa). p 'UIoa orT tIlrl;l\l, Il oH HBTII.
r oaH y :UIooaT o. aKo aT aoo.pxa_ I l tlpyu.;t HT lp,ll' KpTopoM oBrTTB1IHoT oBMT-

e o Hao)Ke HaKoB' B.TTB}o o o. It() J.loJl)(HKoI\{' Ho Hr pryMoTpo aKoo l{oo.


oot B.o :Lloa oTaBH yrTBa y zulooaTr ll()I)Ol\1 o oaT' t]To KprTop IvlT BoO)KoT p tlro-
l;Illllll,{ oa o tloy rop opa o BoM
Be- llnom
- zUIo rI }^IaTKoB' pep]r4"|4, a-
, oopyxe, KBapTp pyoo r.B)oo TBa. tlltrtla o K o)(l4Ky' o K op}^lT}o.
Haol papoTpa oy ao oTaBM l_[o arurto,{ OaIo oTaHToB B ooBor opyT-
:tJ'Io)rHFIoo yTBa y ooaTJ7. aa. B oIoBHo p- ( I,|}ll ]\{o)K. t.t. pyoTpir lrapa oTBTTBHoT
MHT oap p BIr paa cy'l o ao ll()I)tlT.. B o r Kpl.l-op I]p Hapylxr o:arT-
pa.xaeo MyTBa. tti| /lojl)t(l potsa1. IJo pcelll4 oFtoBHoMy o>try.
!'ooop o zt,'lor .ojDH t aroI B o op. It)l|i)Ko Hr{oTToalHoTl4 prl.B y orFlo o}t o> o-
B o;t<I l yaaII pT oa, o o-HKa' yT- l);l l.ltl- uoa K oDvIlTIo.
Bo' parp' po orI obaTTBa' oorBaroo l( ropy.Il,t.CJlIo' or.rt o,irarl.Ba ..o)KIKa' llpr_
loo' a Ta-l< yaa Ha To' y ao Topo HaoT \()it'l. t] Bit t(pTo:r o orrTB. ooe o;t-
l]2loF{o yTBo. Iill.-]ITBo oMo IIopyL|IlT t;t oo r ao.
K P ao P <o zulo>) opoo pyp},]oT oa- l TllOBT aool{p)K;lTM.
()]v'l' opyLI'eJI
IloT' BaI oepaH aooBoo MyTBa pH- ;o>lt.t, oBIII oaeCTBo, oa MIIJIt{Ho
'l.M p' oa ro oxaIoT. Il IllTl,1T o o opTUI. B po'o JIya opT' B
o oa opI pTaM Boo paa. To (Ii()l otlp' oltr oat]o, BIpaB BlKaT
Ilp()'IBJl'|rT'I' B aTHoT) B To' tITo p rpor paa o- |\|)/lop ttoHoBaT}lo tlollLlFl}{or ltlIo tlp,lB ppo-
l}| II lO (paa xooo B.II,H) a o>Hor My- lttl poaH K /{o>t<Hl,{Ky.
.l'I]() ()1. tloo.aT'I K .p aM zulo oxpaT y' To lpy111.",oTl]o prKpaarT ppaltvt orFIoo
'l.I, l( lttrlopa Bo)H}too rTBa rproIlT zLIToo- rtl otzlTJITB' p HrH oo ola.Ba' o Tr_
tltl 1lrt. I lllll "aHoI.o B ,OoBOpr opTrTBir poKa, oopt
fl 1l t lttl,toI oaBa, oroo fu'loo, a- ()|l() JilLlo' a.ztl(>l< B l,li{Ix ya, pOTpFlItIx . 367 K
BIpyt1g-
.]lO)I(IIIlO 14|\,lylTBo praeT o plllFI}o ca. l'(l).
t yl,l l lpe)(.r p K.TopoB yoBrTopoTc poa-
tli,i lro aaT pl1yaTpBalT, .lTo aH, I,ttlo KIIT-
ll,l ilJlOl.()/(l))l('l. tpya oT poDK yTBa ||() (I.l{ TaoBzl opta14a (apal]T) lOT o
yM lI[)tJ|]IlIIIlilo.I./(o, pHa p]laT aooa. B y- lt1ltl .[pyoo a (pa) rHHo oao
tIl'lx, l(Ol)(il I]ll)y'IlIIla'I yMa LI.oTaToLlHa ' oplT oa' VI IJIAl,1T KP/l4Top IIpHrlaa (rrrapy) ooBTTB
ljol'()/.lcp)(llTJl I]Il|)ilBc BIKilT HroTa}oy yMy poo Y-]IoBl,{M aBaoo al)aHoM oBa ey}o yy o
1 +-l
llI)/laBH I{apoM oo TpoBaH o r _ s 5. oEHHo A HAPy]Il}ii4
J|il. (T. 68 K P). o@BoPHlx oAB
lav aoo apHT plla ya(lBarT ap-
BoIlapallr. apall y o r BIa r
.| (l)tllll,l 0I]eTTBeH0T. otr1{oT oxHa rTrp
Mo)rT t ooaa apaHToM. H pyoTo l l)(./|lI|()l)()M [t ltoJIrH I7 ra\Jlal oir ol-
tto. aoBKa apal{T llraBa oT oHoBHoo oa.e- i.lI(.l||'(:l.l] I1l'4ttMa opy BoH'I pHe}{IlIx lTKoB
TBa lr}{a p apo' oHa ToI(o otla lI l It )( ) ltl,| l lJlil.I.I pTaI o. p o l]oMrI{
rl.o a/lr)Karr ot{l- \t)|,l lI(()|t ooo opro TBTTFII{oT' a yaTa
B poKa ec oot apaT ap rt,.r. t tliit('|Be.
- ooJjI,lTHoI"l.
LtN{rT pao B IIIlto pp prTaBT apaTy poa- /[ll.ll>tt, apyLtIBLU co .OoBopa' oa BoTT
o yaT >rro yr o aaHT po)Hr |.|)('/l'll'l'()py B ptIFtHI yt, B(ta pil-rii p,
yKaaIx B apaT OKyrHToB. uap o)FI yl(aaT B -
l);|(.\(Ull' pOBI{III Kp.TopoM' yTaTy oBp)K'I
T lloKyMHTa' B M oToT HapyUr pl4aoN,l o}{oB_ (.|() lIMy{rT.Ba' a Til)k yeI|y}o Blo]Iy
t-too oTTBa, B oH KoTopoo Btal{a apaT. - Il.otloyrHI
/|()\()'/(I,l, KoopI I(pTop oy r, c l o paBa r
itpa, Ioyl,{B poa apa' Hrttto yB_ ,|ll tlapytI.
i |l'I .
]]oT o To |'lp}lIla epraT r\,jy oIo poa II.;Ia yo ]]orlt yto B yllae HeIaa-
o BM oTHo'lM K oKyI]TaM. apa paaTp- |||(.It) l,tIloJlFIr oaTBa Hr ooo(aT oxKa oT
a pozt ]apa opI{JUtT, HaKoI(o or{o ooT- ll(.||()JIllH oaTTBa B aTypr, r o Il pryoTpo
TTByeT yots'tl,I ai]aT. B y.la, Tao poa tll|r()IIO I,{ .ooBopo,r. B cyllar or o'ITTBa
ItpTaBrF{o o oKoHa poa paHT o ooTBTTBy- l.|)(./l.l4Top BIIpaB po oT o)KtlKa paLl oprlIJIrFII-IOo
T ro yoBM' aparlT oTKaIBa, apy B yl1otsTl]op- ||l\'l}'ll(TBa I,{JI BloI7e ooTBTTByii,i paot oao
poa|]\41 IleN{e,rIFIo Bo o oTKa. p. l|()I()|]op BMrTo Too BoMLr yIToB. Boe
oarr I.ra ooTtsTTI]rT yoB apal{T, To a- \l)|,| ll(ots yJla lto a I{oI-lH ootsopll ooox-
aI{ BlaLI1]T llolI{]vly yy' Ha l(o.opto BlaH /|;l|()'l. /1oa oT oIrH oaTTBa B HaType. ooo-
paHT' ]|lI l l, lo)HKa oT oHr}t oaTBa B HTyp MorT
oaTBo apal{Ta pr apol\{ o apaT llpr- |;lI()( oTKa Kpe.Topa oT pT IoAIe' paTI[BlIlo
Kparr{aT yal apy MI' }Ia KoToyIo Blaa I|( |() HTp. K)l( ya oll' yTaHoBHo KaT_
I.laHT, oKOHLIa poa apHT. a olpt o}la BIaa' lIt.('|'Tytloo.
I] IJI ya'I, l]y,IoTptlIx c. 7B K P. |} y.12g roH oJ.DKIo oaTa (Io.lt_
aao BIaTJ{ B tIT p(tTalol,{x oxKa o (Oo- lrltll 1lzti p.) pTop BIIpaB opyT o BIol{H
|Jopy aTr, a Ta) B OTBp)}I aKIor l1ooBopa LI It)t'||' a o BIoFIT BoM a oTproaT oT
ll orr o oHH. oarHe o aTKr HaB- 'I r l lI ul( l Kzl Bo tlol1 HIX llooMl
I paol(oB py.
M() OT yN,lI .'aTa oJIo t pll]iio B r llr vlTKoB.
(l)()p]\,l. ()lIoa oBr'BroT. OFIOBaI{ BoHIIKHoBII oT-
l]ir/tToK yT oT(IaT oT Ba}Ia. ao' aa B Irr. l t.','."n*,oT a }]apyrl oaBa Io llooBopy BJIT
l)l|l}Il()l4 rp ya(IBaT LIT oHLll,l ll oIaTrTBy- Il'llIllIll,,l t (yca vI HoTopo)I(Ho.),r.o|lKa, c
()7t'lllttl B oTr oT aaTKa aBaFI H ,cIBT l]'TBo o_ lI l( )(. lIc pl{yoTpIIo aKo]{oaTrTBo]vl /looBopo. flox_
I

llL]l|ltl1'I oIa. B T r oltH]{ /o)l(HKa |||||' Ill)ztT IJBIIOBHIM, ol{ pt]'IJ.l Br I\,Irpl I Ha'-
(),| l,lll()JlIttt oaTrTBa oH I TpT paB H p.I-rFIyIO B Il',.|.';|||(I.O oJlr'l o'IaT.r. flp o oTyTTB B]lI
(.'l(''l. | |Jlil,l L.)Kil M. 1|l||.il tI,I BaT oM] apyltrBJ oaTJITBo. ,o o-
'}ltl<tltl ()II]?lpBaT TBTTB}IOT Topo a rl.ItIoHrI | (.Il /l,()l(aaT' To Hallrarr Cl]oeH oazuIo HBOMO)K-
,|.()l'()It()l)il () 'Jilj(1.l(. l,t TBa Topo' aBIIIa a.aoI(1 |||.|l\| IIJITB oTo,[.JI,B' a l(oTopl H o(}Ia Topo tI
()ll ()'|.il,l.ll y .rt1ll.o TopOI. Bi{a TopoFIa, IloyB_ i l llt(.ll,|. (lit Be].vI. orHIr l, . .).
IllA'l'llul'i|,|.()l<' OlIil tllart yaTT .y Topor oyto /l'lrlr 1ll Bopoa o oTBTBIOTI{ a Hapyr oa-
:tiUlil,|.|(lI. (lIl1lx l.oO, Topo}{a' OTBTTBa a HefIoHr_ Il.rl|'(.|.|{il Ba)(Hor aHr I,IMOT oI]r.AlI1(] I{r Too ..oXI(a,
II ,llOI.()l}();rit, tllt'.lltllil l}oT1. pyo opor yt atll_ ||{| lI l(!)ilTopa. .404 K Ipy]vtoTo' LITO' l Hec-
.o MMl,I :]J(il].l(il, ll()]l||('lll,lLl JI tll{ltar tlojl oaTBa poo-
JI l] /IooBope I]e pI{yMoTprFIo Ilor.
44
rIIo o Br oox TopoFI' y OOTBTTBHF{O y]\4{II.taT paMp Kol|Po lE BoIl Poct
OTBTTBOT oKa. y/ Ta)(r Bpa yHl.[IT parp
oTBTBHto o)KHKa' e. Top y]\,{tUIo o l ||;t tlltttt'tl ()ol]HI aKoI prKo aKl' prplr pp-
eoTopooT ol.lTBoBz y parpa yITKa' tlp- | | | | l\|ll l (. l| |'(' l(vI() /t'lTo AK.
roo HrIToeI'\ 14 ara oHlN{, ,' /J;riiI ililKTpTKy oIlot{Ix yeo paa. Ka I]opaT
||||l llI||)l|||lIN4]l'JI aBMo oT }ypI yeTBeHIJtx oor?
H' p]tl pa),,lvlHIx p K yMrFIIlIr. 1 l';li.(.il)Ic, K oyrI] oyapBa pTpa HB14a-
oeIIoT a e TpT;lr . CT. 40 K P ya- Ill|| tI l||l(./lIl|)l,lIIil poo a.
oBIo' tITo OJIK oTBraT a orH 14 rHa)Ka_ .| |(ltl<tlrrl Oot]ll paa, ottoT oTBTToT p.pae-
r o}Iea oaTBa TpTM I4aIv,, a oTopIx tso- 'l' ll','
|(itttlt IlopoK popaa LIKB'Ia p.rKoo a?
oI{o oH, Kotlo oprrI]o' To OTBTT- (r Il 'ltl :Jtlla pao oo? Ka paoo oo onpr.
BtF{oT [IrT BItr opTBrHI{I]!{ o.rM rlr llll( l( tl'2
TpT o. !'ox oTBarT TaK a 'TB'I Bo paoTH- / l|ttl lIoaT o oa paa oo? Paax o pae
KoB' oH oBJ] a oo Hor eHaJI)Ka- Ilt|ll |||(.ltII(),l.I4 a Mlo. Ka p. aKa oo peypy?
li lJ:rii.l. xapaKpTy ottoBIx yo paa o}IoT. K o-
lll o HH oaTt}.
Illl l/tt.]|,ll()l,l peKr a B aBMo o ytla yvp (ya_
popo.ra oJDIIa
pTopa. Crtal ootsa}t Il'l|) |l ()(|),loa r x ?
HaTyF{ oTrTTBFlHoT o)KHKa KpTopa y)T o_ .) |(lr t aeie lHI Irpaa ' H BIoxf ol'la?
ra M popoKa, To T poyK yTaI{oBF{oo Jloo- / |lllI l(. lt ilpaKTpi.
Bopo poKa oBIxr orHt . |() 'I'o oHMa o o oeoIo? B a opa Ilprpa-
Ii |||.l I|lil ,l'lt
oo o?
popota o TopoHI .ox'Ka BrrT a oo oo.,l,t- l l 'l'o TxKo ooBop' Kae oHol y o lo?
oT BoMrF{ KpTopy prI yIo, a Tax |,) I(lr Ha KaK o}lox aKaT ooop?
aTy yo, oa pyoTpHa ooBopo' flox Il l)aaxe o op. o oa^o paHI ooBopa.
oTBaT TaKx yao -aTyBIIIy Bo tsp popo |,l l(a oot o.re o oae o ooopaM Br
/lilT M apapKy.
|||'l(' l(.,)
HBoo)KoT tlo.e. Happ, B pyTaT T- \
|(il oor o otlIt oa ao. pe
|
oo ec oTrpa poyK, KoTopa or)Kza o- |l l . /l l |) t'Mao eTeoT AK?
| | I

TaBK OKy[aTIo' To B a' To llpool.tjo o aTy- l(r |)ta;< o opax o}toax oTTB{o pylll .oo-
lll |'l oIa.
eII poKa oTaBK' poaB oooxaT oT OTBTTBO-
Il l| |

T|4' oKoKy ooBop aprrlr TBe ec


Itlpooo cl'. poaBr BoBprHo
oTaB Toap o t -oao,
IloTrp BrTB}l oo -
R' po.aBy pT HeT OTBTTBHIIOT B I] Bo-
IJ'I yoITKa yIIaTI yo.
popo.ra oxo opIII'I opUlt
/l2lT KpTopy paBo p yTpaTr HTpa K flor}Ito oa-
.JITBa oTaaT
oT I]pT oHel, opeoa
I]O3'I ylo. B y.rax, oa oao Mo)KrT
l. ltoHo o)G{Ko BrT popoK Kpopa'
()l lo I l cLIaec I]popoHI.
l(p2op, yJIoBlIJc o pHT IIo II He
l)lll)IIIB p.yr po' /1oyKarT pooI(y.
],.O It;l'l. oo oao BoTT ]]o)KKy llp-
lIeIlllIlIC tlpopo.Io yt. Taa cTa aTo BoFtKaT
I]JI/(TI] ol.Tl.B oxoI aTepao} 14 Ko]\,IKTy-
. oocIIIto1.Io popoLIK l(prTopa o rx oa-
l-Jll,.l.Ijy ooo oHa oT BtaTI l]oToB
il l]pM'I 'lI]Jl'l.l.'I
o,I.pO(IK.

46
|||ll.]|lllllIItlIl\,lill.eJlx poppozrrt plIyMoTpI.tl II:looI]le
a 3 ||.l ( ) | |'|' ll I.itI<)K IlpllBo Ha lpBooLlp}]o

( )]lt|||NI I,l TooB oIir- [.oyapTI.}a


KprllToB'Hr{.
Ko o Py I.[a paBI4T pr-
l{otvt PoBAH lI ootyloLllIlx oll.i]}tlo HoI],Ix opI{zrLl_
llIl|||l\'lil |'Jll,.I]:t,
l PI P H MA Ko, HoTt4
I

ill|||l'I\ () lI)](T,yp' t1l,lpoBllH. roItejvl


| |1l,ttrttl(..]lIlC.l'Illi P 't]]Jl'IIC
-I:11lll{pOilI{l,I o./iIll Bl1o II'IT-
o lIl l( |ll'' (|994 ., B "o l]/1. l995 .) y].Bp)l(/lFlt lptl I].IIOB JI_
||l lllIll)yl\4ol,i ,ITeHo\1 o'Il1o rie}IllpoBa. Bop o
ll|'IrliIII(' JIl,'lllHl,l lioJIH I,ll. ploTp]{ opHafuI'1, yO}ioN/to-
'|, lIll|'|\ll,l rla Bl.Il,l JIIIl{ol1Hotl ]IHoTl,I . B TrtlIlI,{
s 1. HAPAH MEo! PyPoBA}I il) lttlL'ii O l]l)l\1Hl,l Ilol{illl a'IBJlI1],l'l o B IIoxo],l]\,tl|vtLt
pl.raTJI oToo plt.Hopyr Bo e'TlI- '| \ Nl('lll.iv.iI,1. HIpt. pJ'1 tJ yTalloB,llii po lVIo)I(1'
Il
HOT' opa t.I BIBIttltit p KoIoKTypy pI}IKzr' .,l't lt, tl(l)|(JloBaIo y,1tto,t IlOp'tllK.
paopaT oyli pIIO. flyro aKOIoa- I trt'y7ap.tto prD/p plloBal 11l)lt}tl4 Ll}{ Ha
Tllo ;tpraT BL:].TU|TBO oyapTBzl I,l o opaHo]] B Il lll]ll)l,l. aol |,4 cLI, TatIIJ-II,IBa'I p14 uoot,tIot',t
TrHoT prIlpl lt opaifal]. oao aoTo. l ll|
'l''(]l Bo I't.t poIy Io rTl]i.lI]t o}{ooJl) plll,l-
l]oT ppHa pJia' OHa axoT o pr- |
|\ t '\ I ,I() |
ll t<t,t pBaI'tI.l l I1HI' oITBT l(oHTpojI a L(c] {a_
yI,Ip}I,IM LI oolipyro Ivl opar{oB oztpT_ 'Ill ()l)|llttl,ltii.oIIoiIOj]I'1To. C uoM ol.O'IIJ'l o
BHlloO paB]I B llp[a x toIJoMl.tll, pyo'prH. l1 ||I IltItlt,t opit14 I{apo/tl.Iol-l oiia oto ],1oT oTIo
H I aKooJITrTI]o. | |'t,Ill ()l]]{l,{, IlpoTBl. lioflr(l,1 y O,]IItvl OT-
|

pat ao P <o oyai].l.tsHo pyOI]ar{I,I Il lt l'Il\'l opi|tll,1ill,t'1l\4 li oyUlrTBH]4 KoHprTtiIx :.i_


aopoItlljlroo poBolTa> (l997) oll OoyapTBIlIM l Il| l'l\ t(JtBlX opi:lN4.
1 |

pyJIpoBaM J{l]yBa' KoHo tlro oB o_ l (|(.]:lpTBo oHTpOpyrT atl,l.t.}o IIpol],K' r'y14p]/rT


apTB Ha fIpoBOlITI]o' pp.y praa JIKoxO_ IlIl( |llIl:)oO]VltI(]KyIo.'ITHo'l] II.pHl{]\la,]I"l ...
TBHt{o po' Ip'I ]-{ po(o l lt t t rt lo oytTBJtIl'I Ip I.l ac o e_
r
:

tsoillT.B H I]o _T t{o o. y>rt ]Ja I li l( l l l ()tl [-] BaIo, ,tlr aKol.tO].Jtl{t aKTI' Io]\'{olIo
t<o ottIer poo]!1IlIle}lHtI'o | t l( ||)l'l o]yapI]o oCyl1I1.B'lrT I(oHOlvlI,1tIl(o pJ.,VJll,lpoBa_
|

Too pl.},'potsaH].l'I B'lIo' T;I}114lll,1 l,{ paBi,{T],l I.DO- ||||| l|()14 /lOol]l\4I1}ltI,I tlptlKTrp' tr ]\1Tol]l p(]I{l]olJaI]'t
l)OII1JJIHHoo l)oBoTBa. olt.ltttt o,,i'-lllIrtloii , J l ||l ]I]ILtl-cjllioO TB. !' ippllta.ltir BHo Ita
Ocozt,HoTl,l TaHI, }rc lIlJooBoTBI-IHOo ott.i- Ill |(l Il'l(O oBAt Tr I,II{I.K 1looB' TaBKI4 IporToB a
II'| Ha}lLI, llOrpxa],{ KoIloN,Il,iKOO ll;tpT.T.;t N4)i(y !|ll Illl Il l., |..' tlo l,{ ].o' III(O.IIKO T l(oo]v{LlKr HOp;1TI4BJ
t:JIK oTBon,{ I,1 p1,1'|\||I oTpaJI l(oHo, >t<_ rr tI r lIl(.lIliJ. p rtootI{HI I{ IloltpKa}I ]vlI{ a.
lIlI VOBHii o :llo Jl KoI.o o.l,tllt I: Ill)oMIUI- rlllIl)1l;Il,lltllx aKoI] yTa}IoB}IHI I,I]\1 Ko]]o Hol]*
-]|lilIol'l1' allTa oTrTBHI{Ix TOBapoIpol{B);tl.1 p | ||l||i()li ]loHo llpoHopoBaT pKTI4BI pa.BI4'I opzl'I]l,{?l.
i | |'l)( )l poMIjlHoo IIpoBo0TBa. llill| Il'Jv-rITaT pr/.llaTrjl po ol]l.aT ooott_
||l,|( 'lIlII|JT],1 l,t apaBlOT t,I l] }I parrlI,Jprl,{
I

''J lio l1 otlrKor l,1po Bar apopO]vt J IrH ol.o IIOIJO.-


() .ooFlI oapcTBa oyrTBo B pal4Ix apaB_ 'll lIt()/(.Btl' tl B oTpa' oT.opl o.tl,iai. ttii
(.,|.|lil |||tl
JlIll,l'I oJIoBtlI{ 1.lt-llpIlI A'1OO. px o ' l Il )l )( | l|jIO)Kt{]II prTr].
|

| ()v]l,lll)l.|Jo /]OJIO OyT.BT pJr'IpBaH}{ rptlppoa lir r. ltll']llZIIII| l]]L Ill1pa[}Jtl-]'I I,I ]\{.oIll I(oHoMI,ILl'Kol.O
tl rIrtll(llI.1oIIpoBaIJ plHa KoXoiIitttl plyt1li' l.. | \ lIll)()|}ltll,I lip/ltll)llHI1ttTCo 'lT]o. JpoKo pl,1_
l,Il)|',l lt lll)()/(oBoTBl,{'1' oo o:yrTBT aHTMHoo-To ||'Il()Ii.'i| |,| ]] apapto l KoHoMl,I ToM oocllrto-
l)lv]|lll)()|tiIIiLl' llpM'I pa-]lI oati opaa- | |l Ilrl'' l<1ltltJK14 (p,vr"ottvt) otsaM Ipro.a]Io
lllILt_|Vt()l|()Il()jl l{.l.OB B l(HoBo' ooo l.I p'ITi{oii pa' ]| l l l l ll( )(. trlt.ltlt.olj,lltlIl. B oapol]o,lT apoo.
()/(lttlll[r:ltttl I.olIapTBo o,p)KBa paBI'tT aoo i,t ||'lllIlIl Ill|()l.() I(ON'1II]It< Hrit]]I4Mo o tpolrt ol.irl.I,l Ll
l)/l(ll|,() (lt,ttllit. l] or.TB aotto P <o o'yap_ l . Ii)NIl ltlt.lItltlii lJpl,ll{aji,l)tloTt,l 1997 . ]\4oy, IIoOI]:l,l.'I
llIllt() IIo/Ul.l))l(K MllJloo lpl}rI-{]\4aTT1] P 1 , Ir ||l.l\lII tI0Jlliil;tIloo QirlIlir, ct1i{oO Jl'] KaTKopottoO
()g.71gp1111" (l995) l! l),l/lo 1lt pBi,IT,B;I N,{lX l |L llIl()I|]I!Ill,I ()l)|'ilIIll:jai,I []olpo]\l|UIrI.l}Ioo I(o]\4lljlKi:t Ittl
48
oTHI yoBx ( aM r o 25 % eo s 2. PyPoAHE oPMPo B^Hv|;
P). Cp,a oo oa HaoT B paopxe - yHKoHPoAH PIA
I.lI,tTpTBa Koo xoa pooBocTB P o. KoxoBHHo PoyK,
apaT ToKo a apoBae roHoo l.{.oTaTKa lP PoooB
oopott p'TB (pop M' Koooo
lp poMIu.ll-to ppao' l(opoB' aaFtI a lllr.llt.llit.,ltr,t aoo P <o oapT]{lto prypoBa-
l,I .py :lTpa}{l ppoB otlLloo poa' ToBa Illlll ;ll l)()l|[)ol]l]IlHoo poBo/lBa) (1997) pypotsa
aoHI ]\{aTpaoB, y.op' pr.TB ail{Tt palt, - rIrr rIr]\tlI|)t)l}it|I5| (;yttot,lpoBaH'I pllIKa I(oot]i-
Tpaplx prapaTo). o poTaBroT Ha ooB a- lll'll ||l)()/(yKl tp'l po'oBoJITI]]4 p}]aHo oprlo-
lloT' poHoT BoBpaTHoT Ha poK H o o.oo o..a Illll]\l I.rlllapool4I]o'TI\,{, aH'ITIM o p, apaHTpy-
oaI aKIoe ooopa )<y aIo-aI{To I,l i Il 1| It(),to)KlloT ooo paaI4 poBr.o poy_
l l lI ll
yoaMo]\,1. ( )I)l ll l oyapTBeo a oaI
- oyTB T |4
p ayKax Koxoo po p- l l||N|y.llIll)OBa popltpoBaFl to.to TrI\4l ta pa-
H]x poaHIx Hy) oyapTBo pr.tl'aaT oxot- l.||||lll 0J|oxoo poyK' Ip pooBoJlT-
TBt{HI oBpopo3BoT apaF{TpoBa}II aKyoLlHt Il||tI ll .,lty.la Hapy[II,I aa ITpoBoTa ope
LIHI T. .
'|| ]l(.ll|'Illll }]oB rKoxoo poy, a TK) I{_
.yt aKoHoaTTBo Ilr Too yTaoBFtl lll ltNI())l(lloT r paa a pl}I oyapcTBo BITyaT a-
zlpTI a BN4rIrraTTBo paI opaoB oJlHT- rIpoy.
||'llI l( )l\| tr.a
o BIIac.|, oaoB oo BaT yo Po- \,l. IilIloBeIfl Boo)HoT aoa ToBapopoBo.LIT]vl
coi,r pa 1,I opal{o MrToo a]\{oy]paB B l l Il|.(.|\()o.to poy, 1p |1 po.oBoTB.
p ppIMaTeTBa' o B ya Hapytrle,I prToB II1rl.ll,t,t.tl oa o)(rT l a )K poBrH'l poyK-
, TX oaoB pyoTpHI Hoaop'ITI o.TBl4: l |||!| . il l( t{ poy yyrro ypo)K. 3ao>tta Koo-
pFIa oM (appt yo) BaToo aKTa oy-
I

l'| |l(' l IllIIIA'l po'yK oyeT, poI oyapT-


apTBrFl}loo LII4 oo Baoo opaHa' pHToo Hp- Il|. | | I I l)|Y,oBaHI l{HTpBH,
oppoBar7'|' oyapTBIx
ltl aoHol(aTBa, 'I ooT}o l|||| l]l(lIt()JITBHl oo HIx '
LIaTttHo; H.a appa yoM paoo l /l'lrll aa plKa ooo poyK'
Taoy aKT; BIKaH y.'o (apoTpa)KHrM yo) o Ky | |'||)|''| l,l pooBoTB oyapTBo oyrTBT Ha a-
p'lp14FtaT to, pLIHHFll My ITpaBopHI lIrr.1''','.. ToBapl I,lTrpFI. aoul{I HTrpBH oy-
oyapTBrHoo oo BaTFIoo opaa. p- lIIl.l ||lll'lIoT op opaa aKyoK poB oo-
paT BpaBr poa BorU{JI paooB' or- Il|.| \ ()llI)A oo.o poe, ToBapHt
HI N{ B B'I BloHH tlpaBopIx al - B
rIrlr;r11. ()pl-zt}t14a papoa)K
paoo poHaJI-
BaTHIx opaoB; lo, BIBaHlx ypao oBpr \
| ||)(uloBoTBIt
|.|
oo.
MycTBa, a Ta)K yylI]o l]IoI' To T oooB'
| |

l.tI'tlo.tI HTpB oyTB,l]T B ytl, Koa


I(oopl oH o t IoytlT' I o.p l t4 l||.|lIltllIll,Ir HI I-Ia KoxoTBrIyIo poyKIo, Ipr ],t
Itoii al opa H HapyI pol4 aoFIo.aTTBa ||lll Ill()|t()JITBr oyKa H)Kr aHoo X poBH vI
(.. ll-16 K P). I lIl rlil |()I}popoBoT' aHTl p apopoIIJHO-
Br. TrM p aplFl aKoHoaTTBa, pypylor- |'l |||)()ll'}l]oTBa' I oyT paoBaT poB.HyIo poyK-
o o1.I lo|IJlJ ppaT oyapTBeHI liI lll||{l ll t 'l1l tl)Ktl lpoa. Toztpt FITpBFI oyTB-
l]tl.IllM opal{ztM' .pt{MaT |4 trI Hro BoHKa}oT ||||l }l ll :JItltl a a pllt oxoo po.yK-
tleaopTtII o.II''' IJI H }Ia aHT llllll (.|'|l)|,'l pooBoB. a Ta)K poTa pIotlFII BIr
p/.ltlpIIo .ToT, . pt, oy- 'l,Il ( ll]\li|JlI,JIoo ypo|]IJ l,tx oatr a plK.
.ttltto B peyTaT HpyIrl vlclr{I eI' BIaH ( )i )|.(.N,l oyLtlTBH aKyoI ToBapHI p,
pa .I I\p. pyopo ao)KrH ..HTpaTBIx il|l Ill(.Ilt, IlIl ll tll(yzll pI4yN4I Kooy
lpa|lo I Ill oJl)I(IloT}1I . lIltlli|\l|.'lll||(). l,Ip IIpo/loBo].B1,{ op'IT pao
l'r lr
I r rt'VlI;lll l lll l l Io llpoBH pl HK Koo.ltoit
||llllll\'|..||,IlII, l)ll)I)'| IlpooBoTB, pop1oztL]e oparla_
50 {l
('() t/l.llIIIl ||I)||'l.l'l.llrlii K /lo-l.||y Illl |)|llIIt)|( (ltt,ltl,l t: Ill,IllIril)
Ill4 l,1ooBilrt ppztoo poo]]oTBIIo o, o_
OPittllIalt,l, opaoB oylpTBtoi,i a. pp Il )\/| l t |\I tl:llll,i.I.tvtt.llll,t 5zal;
lIill)V||IIILlc Ta}lo|]HlIoo I-Ioptl.f]lllI,,l ill(.l ttl'4 llOp,l.llliil
il|.pO]lpOMllxjloo IportI]o.Bil BoaaioT't Ila oapT.Rrll_
Ill IlToB' opr,Ii\{I pao P- oo ;t< ya- t tt. l tll<l(i;llt'loL}a}I 'I;
I O |]Jl I{l,1. l\' oI] ooJlo BIoKx (IJ Kl,I) Ll ;
IIIJ]lBaT op'loK .'ITJI1IoT},1 Tx aIl.ol]. opl-il i4oIJ_ (] I il I

.l'tlo BJttlT o (:()l(l)ilIIlIllt I,l.l{ jlpeKpi]U]c lipo]]olTB TOBapots' lI11. O1.o_


P oy y1.atiaB.IIBaT Opll.o l)-
]] o1.l4 o,apTB]-Iltt aHTo Ha Tpl,tTop]4'l |)l.l(. !ll\4L]IOT.,I l)o l,l I(at op, tptl ylr.o.tIloii
li( ) |N'l())|(lIoT po:]l]oTj]a;
oo.lBeTB}ott{ y.o P.
tltlo.lBalrrtl o, oT'illilotlLlI,{ /,looBopa o.J].Jll,l.IlM14
l|()t\VlIll].e (aaut{KaNll{) p Bo]\,lo)l(HoT IpoRO,]'TI]a I4JIl,I
s . AHMOHoloHo PyPoBA | |( )(. l il|]l(14 oOTBTT.B.(o ToBapa.
.! Coatl (oltoBaHFII ) xo'li,i,TB\/loL},l
r l V()l'I<TOB. opaLl},ltT]]itlolr ](ol'lKypH:
B Poll zlitTt,l MOI{oo tt o pry.Il poBa H IlpII pl,l l{ ilTe -
VL:t'tltoBJ]FIt,t (o'jlp>al,l) (apoB), cKl,t/oK, I{aztoK'
Ko,I':l TltO. oHoBlBrl.,l iia 'I'r opNIaTBLllx .o-V}I-
ol']. Ba)H l(oTopIX aot PP <.o y_ I l]ll l lto1<:
ll()]]lll11lCHC. H],I)KrIlc Jll{ lo.piiH }l Al ayKl.{oHijt
tl Ili,{ 14 opLttll4 l,l ]vto}{ooI4TlIKo ll Te H o.I l tl To-
.I) 'IIJ|'I.C I,,l

|()l)l.it.
}JztpIl pIl{tl> (199l ., B p.. 1995 .), TK)( llLI'].l.I lla O
oOB pI(a <o p>t ITpaB pa]vloTpl.lll ll o Hlt_ l),t-l pIHKa o Tpopl,l}{o]\4y Ipl aK, t po/{ I

ToHoooo aoltoT;] TBit>> ( l 994), o > - llrtll al(yoK' aop.l,lHTy p]4MI ToBapoB, Kpyy potB_
yLUt',l.I'I a
ll()|t tlJIIl Ioy[l.
ttll o apI{ttoN,t pTp CP lrltlt lt p:ltll,t- ()l.l]ztHl4ll 'oT ll.l pIHoK I4 yTpt{tII,Ir }Io ]lpyi,I
tl,it,i_oltool.o]], ytot-t{ a ToBapI]I pljll(a (1991 .,
rt l,rll iilot{x yKToB B KaTBr I]poaLlots opllrI{HI
. 1994 .) l,r p. IJ t,t /loKyrHToB oTol4. B pjlvrlp)I(_ ()|}1lOR I4Jl 14 tIoI{yT (aao);
tJl,I, opatlI4I4l4 l,1 prrll ollollojtl.l!lll(oii t .ltll_
|

A)rI}lI,1'l ool]opoB ol]prrlHI]vI o/aBaM


()1.K oT
TI4 H.tl.opooo oypt, a pllcMoTp11IIi M14
| | ]I I I l1oyztT (aKzl(Il4Ka,I).
juepl ar]paB'tit }la o'aH yo oppotsa14 14
. A.t,t e..BI paIx opitlloB ol'tllot,i
ttt,l o l,tpoBtl't ToBaptII pIKoB. lIlIlll.lI. oLtOB OTJIHoii BjIllT Iflo Poloii
IJ oTI]14 u{I{ aKo}{o,lil.eBol!'l MoHoo- tIl]tlp:r oao]] MTI{oo aN'{oyIIpaBI.t'], FttlpaB}II.{I
Jl ro ito to pt,HT't i,rr.t .yIox
l l l () 2tH t tt ol{Kyl]I]ll1,l
,o, a ,tlK)r pI opaHo OJ]I{.Jtlloti al't'
[
i I,{ :

]ilIITl a O}"UlT]]I,l14 oIl],}tItI,x Bl4'oB .CJ]].eIl1-lo.I,l


OpatloB co]iTllt a.l. 1,o Po _
rtl'tlt i,,tyt{lLt1l,,iM yatlI' :l 14Ii]tlrI,{ JlyLtaB. }/.ar{oB-
l4l,l opi]HoB MTHoo aoyaBjLe, Hzlitl]tlBlII a o- l|(.lIl{I KoA{oM;
Il,eHIt1 opallI,I |4jI TpaHrJJr i(oFIKypr;,{. B p.tl.t
t I oooall Hl IlpIl TB|4 B oLBI lj''tTIJoT]4
'
l.t. t? t,i t<l.I II y.
ltl'tlt TByot,t yoB B KaKo-llo pe;
t,l

l. oyop-tl ol'ix ToI] llof,,'tl{H1.,1pylol\4


]]apTI jja poa)I( (o, o, poptt) oa
l IO.]lo)l(t{LtrN4 Fta pIK:
Ill}ll!l.l'e ToBzlpoB opa, Io I4 pTitTo]\'l l(oTo_ t|} (ull]oI.O prtoFl B ]],pyoI,t 14It llI opaI,ILI'l llpaB Xol._
pO].O t}]I'IrT oa{| \41^ l.Ioj]p)I(aHr 14T2l .Oo tIo- ||vI()tIll,l l :t po.iu(y ToBapoB;
l]l]Il|I14'I llc]l; I<aall oi,lTBt yT o pl]ooptIo o' IJ_
|''(' Ot]ilpoB (to.ltl pao' yy) opeHoy Kpyy ol(y-
lIilIl,I ]I,l|}llll KoIITl)lt}J)/ oB .ooopa (ttorrtItl[tlIl{l
plotlttlI llplltIl,l rrllarroI p'.l.B, lIoo I,|l\lrTBa, t l,ltit tl o llp],IopI4TO]\.1 Ktolll4,.ooBopoB;
t ; t

Ctp, MiI,I.I)l1aoI], pao.t I oilpaltTa p.); ttrlolotJIlIe tptI'lTTl]I,15t oH[O Hol]I ol"tl.B)/IO_
rrrrr -v.o zrll,l-o p 'IIIoTI'1,
|]]llo(IlII,I B,](OIoBop lIpMHptot oIJl{. lioopI
llo l)l]Ilrtll4to ltloIotr]HHorj llpe]loTaBJIl.I oTllHl'IM xo'l.Byloltl14l
c.ilI]'I1. I(oll1.l)aI.II.|.a B I.tl]tlBHo llooIl pyI,I-
t V(l'l'ol.il]l{ HaJ]ooBI 14l, t{ oT, TaBll{ x B lpMylltL._
ll,r orl i,i.tlylol ll4M y.t,;
lIl llpl1 o]] Bttrt{I,I'I B (.ll}('Itlio ilo-o)(H o oTHoU]l]l,I}o K ]]p ol,tT.lJI)tl(14]\1
oIfla Ll]IIOtIt4.l.,l()Iot]Ol) 11
Ho IIoJlO;l,ti,l , illllOtll,l 1.OI]p()l], B l(ol.ol]lx KoIlTp}lT t t',(l l, aN.
(ol) :]a Ill.poB2lIl; lltll1l1ltt l| ll)ltl{i.lto l{'ltTB14T./lI{li\,l}t Il0J| lloC'I.llio
5
I,IJI tIzlTttHo lt."lIttll{ (0oaoBaHI{I ciiTBt1) pplut_ iIlIll lIlIlI IlJl\lcllcIIlt l{ooBopoB, IIpoTBoprllt a}{MoIIoo-
I]Ix oI)aHoB oHl,t.ot]:t I]all , opHOB t,tottltl tIl)N|\/ lilK()Il()/lil,.y, aKlotll,l .ooopa py oT-
l].Jlzil.14 o Pol)io (Dpa I,l opalIoI] rTlttl|.o Il\'|( )|IIllN| yl'cTo, pttrH (lpaItl to>' p_
l\4 oy pB H 'l' op I I I I (I t{ l]aI{)tl,1r Kol 1Kpl-I }o : l'|.l ]|ll. ll()Jly(lIlI]o B pyTaT HaplUIIl,I Hol]ooIIoo
oBleHr. H)|(cI{ c I4Jl tl olu-(p)l(:lll l,1 r (.pr,lpo ) ; l'||'()|l()/lll'| Jtl,TBa. pl tvlolotIotiI ol)a}t BaB
l)r plIia lo l.ppl,lop,lI lOi\4 l]I l']H l(, tl.t llpol(ll)l( |1lIt )( l| . l, It OO.|lTTBvloIIt ppal ol]aIl] loJlFI14TIIo
I,l KyoK. Op.t,lMHl. pJll,l]vrl l.oL]apoB.ltt,t t<1lyI.y tt1o- |] |.I( |lI. ()|)llIII oI{tlJto l yo Poi;io
.l,r
l(tsoB 14 ol(yllal.14; 'lt.Illlllltl,| 14 opl.alll I\{rTIloo \4oypBjlIll{'I IlPo)I(l.tl{'l o
opaItIlI /io.y II:t pl}{oI( l,,IJ]I] )il.|)aII]It.t llo o'l l|_ ]iIt(. |('|||||4 L,[i||,I oT l,lHpol]ill{, t4IIH14 To)KtIt]I
.B1ll 'o. | 'll)I|(|)()|{' tJBrH],Il,l oTtt I(BoT' p.oaB0llI,ll,l H.].]ooBI
B oo... I|14\1 . 1l 16 Ko t l oa]. .l]orvlJlol4 14 l.I l{py_ ||.|( ) l
, ]|t)J.ol.Ilt KprToB HI B.oB I.ozlpr.ttt to o,._
)l pI]a]. I(J]Iol{l,ll.Ilo lo.JIo)l(}Ill O'Iill]v}oIIlo Il Il)l\l(ll. otl ],1]vIT pilBo Bl'lBjl'lT JloM14Fll,lpIo oJlo)l(Il14
yr,a ll HKOKx tliiyIlt1 I,'KTOB .lia PIltl( ..' llttl't llylox yo T. ,. |3 y.lg IJap]lIHI4'I altTl,loo-
l-oBaptl' l t ILt{l'o }{ t,tlt, ro Ba14olt i\lH,lI\4l l.oB_
I l l( ) lt I'l |()I o ztKOAIOaTTB aHTMoHoolJlll opilH BpaB pl4_
poB' l1IoLLl ry () Bo]\{oxt{o oKa]BaT cIlllll BJt},t'tlt,l lIlINIill|, preH14 o l]o)Kett .paol] Hzl o,p(IKe 14 l{_
la o coBI'l opatt oBaplt Il oOt}..ByloM Tol]al]- l {)i\lNll)tlKl4 opalla],4LI' ilMH'paTtsHlx t]lHtr,I Ha
I]o]VI pIll aTp'Il'll. oT }{a plIloK /lpI,tM xo_ l|\ l)|(oBotl, p)aH, B .ol\,t Ll |1BaHI prJI.
rl4l\4 a,t. f[ pHaH oo)KIl prpT Ha |||lllIllI]\4,lT, alt< Ha /{oJt)KHoTI.Ilx pHl opa.
ltIK Jlollpytot oTaToHo Byx yo.. osl H pIlJK Il()lI ItltoH1',l1.Jlto BaTI4, ol)irHoB oHl{Tro all
ollpl{JtrllIloo ToBapa 65 % o rr ooo optlll14tIt,IBaT r \tll,('l(.l-ot} oo pa 14 opaI]o .}loo ozlB.
KOII](yHl,tto. 'ot,tpIor Ta) pllil o;lo)I(l{14 o- Il ||ll'l l.p HaaaT'I AtloooHI]\,1 KoTTo Litl ol{o_
ti'iytoo yl.a, oJl KoTopoo a pIHK opHI.loo Il.|||l|)| l,I ]J p]vlrp, Tzlt1otsJlLIHlx tl(o. I] o >l< I]p'l
ToBtlpa rll 65 a/o, Jt o yTlloBJllJo zl]IT]\4ollooI1lM op- ||lIll\'IOlloot{l opl.l{I rI oyT pl,ttlMT p.IIJHl,l O P_
HoM l4Xo'] llrto loJlll ol{o Ta LIa 1l iill I lII,l pax,irHKo_paBoBoo ooBopil L7 aKTa oy.pTBH-

pl}lK' oT.}{ol4.l{oo l]aNlp 'o KoHKypIlToB, I]o]vlo)KHo.tl4 |||,|\ lI]Il,| I1l I]JIil,I{l opitHoB ll(TBI4TUIIJI lKI4BilT.
/lo.yil Ha ToT pltloK HoI KoHKyptI].oB 14 ItI pl,{-l.t]pil, \ lll'l'l.I(l'l . Ilp(IlleLIl IJilpyt1.lI{M }IT,\lollotoloo 2lKoHo2l_
apK.p}oll4 otztptil ploK. H N,|o)l(l t tIi)l{IlHo |( i||,|.|]}!l . ropooBrTtlo Kol.tp}l. o oMTttl('l
/1o]\,r14IIpylollll4l\,t Ioo)< xoltiiyll{t.o r,ttil,,O't I<()1.o. . \ l('I|I opIto (ya lt p.pa)Hoo ya).
l)oo tI ptHKr oprHoo oBpa Il IpI]ltl-ltl. 5 ?. l llt A'IaloI lo11oFIl Ko. Boo)I(tlo 'tBpI]lI y_
!,st IloI].I.I'l atlTl.{N{oHooo oJI1,1TJ,IK' I(oIlTpoJt'l |.Il)('l.I]}ILtoo prTpa opHt,,l oo.o. B ooTl]T.I]l,l
I]pI,I]\'1'}ltlI,t]\t FITI4MoHoIoHoo aKoHOll:-lTJIa I] Tpzll] o- . lltl-ll;lI\'l o opHoM pTpr o(t,lttIl l't p-
/larl] lll,1tII opa]lI o,lll,l1.^ltr.to -ll.
- op-
l]cllI{Il,f aFIT]\4oHoI]otllI,,i KoMI,ITT Pooi,i p;tl,ll,l l,I go
I'l |.l,1 _N. ooo o B, l.ByIo(],I H ToBtlpl I ln pI t| Ka, opi:l _
l Il )l

IlII liIlll.,|lO I]JIlo(I2l}OT B pl.p' ooH II oo.t.BT].I]_


,l.
I)p.opI,JI Ic ypaBrH' |()||l('l\1 l.oBzlpHOI\4 pltlK,tBJ]rT O1\,tllyllI,t4 l\4, cr c14TB145l
op a aHT]\{OI1oot{Ix opaoB, aKolt l,IollT t|.ll)VlIltlIOT atlL,loHooHo trKolIo/faTJt|,.l t]o. 13I<t.t tl 1-l_
.. r1l |)(p JI pI,loHtii p.p II t]'IatlO popot'i tl-
14 ,lll T.opo rTJtl.IoT
- pprl{IJHo lI oIlllll.tHol{.
[} 1l,tt< l)pBHI aa aTI,{ooloJlHlr opIll oyr.- Il(.tlll()TI,{, a aBl.{l,lT TOJIKo OT pI,lHl(' lltl l(oopoM ppH,ta-
l}Jl,IlO,|. |iol|1.I)o 'ITrl.IoTIo oIy t,l,TOB, o- l l^ ll, lllIlI,lN,lT J{oI\4}{l,fpIo oo)(]l.

Jtl)l.l]ctIrll l,{ I]Ix BaTtIl opaoB' l,I ,IIOJ|)(I lOC'l.l II l{' lIlilttt).Itll'l opaLIa B prrTp BJI(lT ir oo pt ttao_
Ill]l,1 l}JIl(itI() Ilpylxt4Tii o.L]rTTBriIlOl.- K o.JIII ll|)ll,| ltll)| iul'I H or/{TB: t KollTl)o lt poBo,ttT-
Ol.lIo'l L:,| ilIla.I ott,tr t!p;t,ll,,tptlII14lO |)IlIIIr1ItlI oTlIolLlC_ Ill)Nl Il l(1l(ITBoM poK' oyaTBrHlI,1 KoltTpo t l{a_
It tIlt ()ll()l] KO}lI(l)IIIlI,t ]l llputttlll,li\ll.Jt'l.Blt' p|t11.l.Il'l rI ll lI J(p. opatztltl.l\lot{oIoI4TI I\{ paBO yTill{a]]I,IBa
]\lilJloI o ll l),tI l |1) t r'tl tlt. ( |;()i)(),LIl|)l IlttI Ha poKIo' H BJltIHHI l] pp' o/lllttKo
All.l,ItlIttrtl()JlllIllllC ()[)llll||,I l]llO]t'Jvlo. lltKt,| l)/1TB tolt.ti_ lllllI ()'IziHI oyTtsT KapI,4poBa oBILtIH,l tl}l rI2t
-t]I,{'l' a rtit |.C-]||lllll|C,l'l'I l|||()]ltIllI]'| xt.llt iitloU,li\,l1t . ||Ir()llYl(IlLlJo' IIo Ko.opo oH I]JI'IIoT NloIooT:l]\114 Iit l\,l1..
rl(Tl\ll,l l)rl(lIIIlt,l tlIll)I(l)ltlltlIIIll lli|l)tllIlllit lttllll\loIlolIo-ll_ lll 'Nl ll]l|] trlyaIlKOr\4 ]nLIK.
Iloo zlKoI{o.tl?l.].tl]]l,.l.l]il l] ll)atIlll,l l,1\ l|()]l ttti. 1l;l.o1>I<_ ll;lrr roau 'lBH'I o Klo:rlI4 prTpa opilllillll,l
s i(
l1O)t(IJa p/lTB]1T jlOKyNllJTI' Ilo.I.Bp)(l]a]otl] oTCBI,{ ll|.l lla,rooB lyl4x aT)I(l'I'
|)il( \()](()|}' l}I}]aHix BI,lN{aHrN,l
tIpt4FIaI(oB /lol1llpytolLlo oo)(|ll{ Il ]I]l(' a TaK)( ll]()- ' tt tr'li III)()tlcli1.Ol] ilo l(pTaN'{, oJIll pxoTt,tI(]\4l,t --
t;t
p ivl ]\,ly JIeMoFto IIOJI |4L1' l |()|(} ():}'I iill oooI] tlil ypo]]tI pHI.o /loOa ao.]-HI,tKo
ll() ()||)itJI'IM KoI{oN{r{KI,I LI qL,IIL{' oTaTO]r7oi1 JLj|. j{r}{14't
|)]I( ||IIll)lIlIoo Bopol{BO.II'TB. ll ltl t{oy)l.,I B Ka.
s 4. oyAPTHHo PyPoAH H ( ||ll. ()L.lI()|}l,I yTaIioBIl ltpzllt'Il,I|)oI]i]lIl,I l.l!I' aJ]ooI]I
A oAPl, PAol y . |.lll()I( ||l)l1 aoI. .]l(:Koxo'lllTIJl{t]o rlp0/1Kll'l,l, rIp'I I,1

||l)()Jt.()I!()JIt,.Bl,I,], a T.aK)( JI pllT paM[)it 'llo1-Llltll ll oI\{Ilr}{-


l-oapo ot,ir. a paoBa pHHltr {-1l{, t:IllllII JiOo:],]i,ll.Bl|}II|\t 1.oBapoIlpOJO/II4t.'l]\4' l],r1},.NtoT-
t.4Ilojl}l'l pa(l Hl MTo.l. B pyo.prltHl aKoHo}vI y- l t('| ||II,I .JaI(oIJoI(aTBo]\{ Pq).
(I'I oyl].apTBrI{}tI opaHI THaBI]a' llpOl.]ilt!Lll,l ll1l,'l1ll-rrraT HaJIttl tll]olll'I ilpaBaI\,{14 l] .ilIIOI}.r-
Hl, p/lHl,I l)aN,Irp o piII vpoBil pH'a- ltll lt r. oll BI]erB l]l1o)(T Bo14N,l- I(o}lTparITaI!,I IoyIo
I t

-lI-t,r. lI('ll\/ lI.t.oBltll' e14 oH }I oalT.a].B Qrpy op].RItI'|ot(.)


pitl t]l\{raTrj]l] oapBa B opoarrl.t 14 .l)]\{Il- l)( |\1]|l,Il)oBar{'I. cI,l KoI.lpl.t{.r!1T oylloTpojlT. B()l,tt'{ /lol,tit-
I] Ll]l, oot pMoo 14 l(ocBHoo ro o.-:t,I la ll\/l()IItlIl\,1 oo)Kr}il,lrv I]a pItlK, lpilt]}4Hl,lM:IT-IIt.. Bpal] o)Kl_
LlttI o,lItI O FIoplvfTI,IRtIl KTor. tli'tr[,INl aKo- l()|iilIt) Cl.O l.LCI,JCI.iJlj'l I] At{.]-I,l]vlol'lOolli ,t.t1 )..Atl-lttlt.t.t.t_
r-l o P <. O otp H l o pa }1 l\,tol,Ioo.lt.tt<o i,i Ill'|(| /(.B],t Bo]\'1o)l(].Il tlpl{ IIaJIl,Il,t L]oI]litlllH11 IT[]eI]pIttv{l-
Tl{oT rlit l'OBaltix ptHK>, patl aoo P li.ltt: ii -_ ol-oIJTji po'yKtlII O y.aHoBJIrIil,l]4
<o oapTBt{Hoj\4 pypoI]l II,l atpOpoMtlllH}{oo l)oI,l- 1 rrtltt;Iililletl) LlH (apt,t), Kl,l,oK' aa, tlitt{o, i]
ao pa <o p rro yop'I.oltl.I
Bo:lCTL]l>>, Iill()( o ]ioBllH' Illt)](}lI,114 ],{Jl IloJIp)(tli4 t{ Ft }/}iU.l,I-
oyiaPTBr}{}{oO Drt,,toBaH14 lIIt (ap(;)> ( 1995)' 't/].]\{ l }llil I] op:l. l1 ].i}II l{ to)I(a ollaTBijFtofuly p)/-rLI-

lTaHoBii IIpaTJlTI]tl' B/lo]\{T]]}ltllM tt aKTaN,l ]vl)t(o.l._ l'()liill1lo.


l)il.lB('o l)llKl l)il. li;t1;r, IpBaM tl tpp OpaoI]FIl,{,r I]pt4N4tjllI{14'l ]ltl B
])gpzltlt oo P <o oaTBrr{},lo p-VJll,Ipo,zl- |;l|(()Ilo:lTeTB /l)'ll{oTp}t pJt T.proBalrlli,i rJIl,,IlI],lMir_
Hl4 popol\,lIlllHoo poBo.TBa> ('|997 ) OpI{o, (ITo rt.rtItl. TtlK, It O;rIT'I l,l}IT I,I pall{fl,I TOBots
oloot)i I(oHo]\,{,lIttcKx oTHol]lIJ],Il't Ha pIl-IK Koxo- Il(.]ll,Io oBIl'tl'I LI}I, a.tOtII{I4 o"ltzttll,i o yp t]
B}t[lo l)oyt(, lp pooBOjITB'I'lB'IIo'I ljlH()llHlr rl)
(./looIJoHl) tlolJI. K]l)lB;tlIlll,l lIo Jt,Ilt]4elvl poll |4 Illltt 'rJltl 0prlt oltitl-llloTl,{ I],l1llplA{ztTc-
Irr].lloxlt. l]l T1 otap0TO y..It]]]aT apll.l.],Ipo- tr'ii ,tott140otl, }]l(lLIl]t{t [.y'ltl]1.B'l{tlI l).Tp: oll]4
l];tllHl)lr tII, Kolol]I ]lp],ll\4IJ'lT,(] l] .l. C1,t121o*. Kola }]ll l lt)il lillll O\/Irl.Bn,lT jlK'ia]]ItilolJaH14 lloI}lltltt5t tr(i;l.tttx

I]]lIotlti1 e}]I o,I(alI]aloT I-I pllTl,'lpol]|tIJtx' l41{ tlp ]l(.II llii I11]/f,I(l-U{, tT0 l(oOl,.ol:i lv1oIlotlot,{Tal{I,{. Blntr.
pllar(ll oOiirrl-toil poyI(II14l,l. ll)'I {l l]Oj]O_ ( ,lliptllli,l t'.}ll,{ i]]/il,al}jljll'
'lil']](oT'I
l] oal{ llc}]ooitoRar{I,II atl-
I]oB'I I.{loTI]t{IIo oy.apTBy. Ill'| () rl'oTt.ttyT.oN.l ]I lIpt]oaeN'|o]\t oN,lg pol-ttlo,Ilc] Ba, 2l-
a1:rttt.tpoaFIila'l r{Ha yTaIJaIJI,I]]aeT opao oyaTBrI- \l(.l)i| tpt4I],I, i(aK.jIt(tlIL) c.ol4{o'i,[ Iloyl(tl' oo}Io-
tltlii tl:l:l Ha oHol] utli cHI. olla o,.otl.t Ilt.t. ll;IIll| l,lIl1]I,1 rI. Ha lIollI14t4 .I,{ .'atitit opa FIo-
CCJI IlCl(OO]]I,i.I]Ill-Il]\'t 'oBal)OrlpoBo/1I,tT,l ( yoM pl,tx l l\ )l)iIljoBzt'l lIi)l,lHl{N4aT tr)Lljll. BaltO ll|r.JJieli],l\,l
rIltl1lt Io/I'p.I]co o,p,\KK) olJHI,t i]oo]lo, o2tf otl- r rlt V,riill)Bt{llot] p}il4l]08ii}ll,t-'l Lll{ (y.atl-II LlK]{()BatI-
Ill'IX /I-]l'l IIlI,Ir}{HOo BopoI{BoilTBa' B oOTBl.Ttsl,lI{ l{- Il|.l\ tlH' p-[Oo ypot]Il Iti lao I( itr }IO pc.
I'{' ()lll)(]/(,lMIN'{II Koo]lKO o14oi,l ovaTa Itil '| (.'l l,l t O l voBI l p I ll.ilJl I{ol.I l ).
lIl)()lt'olt tttt,ti,t I1r[)t4o.. ptl B}1oB o),.KliI,I, Illt KOTOI,.-] l.lrrio 1-l]I4oB:llJlre l[li (yMol-}]o ()e.lM Ko_
v|ilIlilIUIl,Il}iIl(),'i l.ll]zt]]Tt]oB}tl.II l{1' otl (r<r.l) p_ ttrrt I] <.o ,tlRti}lol\4 []]v.rILli)Oaili,II,l popo]\IltllJtlII]o(l
]Il,l'}i!Il,l,l|| ||() l)l.ll\1 Llt]}la]\4 1 l,f Yp(:)I]ft I,t lIOl)JloK ttpl,lI\{]teil ot]r* Ii|,{)!ltl,,};[L. l.Itil., ].lJI,l oI)I ltHll]itlI ll(i)llll(IlIoIi tt1.lpitt1lli j,Il.li(l_
/tJI,l|() t.lt IlllltIttt.t .ltt,l.o't P ',l)],I Ii().l]rt-]IlO t]l)o,rl}/j<lll,ll,1. lll)oL,i]]OBillio-.,xt{]1tii(tlt.l il.;I'-
l[.-lltlttr,ttl Ittll,l (tl1)l\4il,l.l,IB]Il)1 l,IIi/{llKllTor) lr -l,iitl- lllItilllI,l'I ]l ]\4zll.cJ]l'1li.]llllIo_l.C}itj}Jt]K()o oL'it.ttHlI}l .tl-p(}Ill)o]\41ti|-
Il0|II|\rI() lIl)('tl(ll,Ilt(), I,Il, 14 pOjloijOJlij l-t{ilRl,IBa Ipa_ il'ltlIt)i,() KO]\,lIlJIK, liIlt4Ialoil(t,I ilol\,IItl4i]}'tottl llO]IO)l(ltLl.
l)(I). /l-]rll tttl(IIl'l it2tpl,1.l'lioo ()oItoLtJeII11 tlIl
|]14.l..jIl)t.tttl lIrl1lltt<.ll< l)ryJIl,Il]oBaIJl,I'l [4 ptil'l I]l,IlB rlOILl (),ityt.), tr;'t
llil 1ll)()l)ltll.rIllII)/l() ll Jl l,IiOo'l.l]}IIlvlo |ol(ll1. lioKpl- l()l()l)l,ic yl';ll]I]14IJa1 T14 i.{eHI!' otIl)r'/IJr0i. llpttrt.l-t
-5
(r 57
P() tr tlt.l.t.tl,.l]]4 po t'{'I ilHTMoHoflo I{oo aKO11olltt_ ')l)l)'||()I|ilIlll)| l)|l||I!]c l{o oolRT].RyT l<ol'lo.c]'By l,ljtl,l
.t.,t.tl:t
l). l||'ll. IlllI('(]l\Ir,t tll-o'lJl l-Ril]\4. oH BIlpI] opa.l,t'r;l appa;<_
l] oii .I.alloBrHIo paBTlo plt{oHI oTHo_
Il.,ltrrx |||'lll ( V]l' il,ll]J]Il11l\,I O pI]:ll]14 pl|tl4 lloJltto]lO Jtl4
lIlIII,l Ii |]:lpoIpol\4ItUrl[]ol\,l o14BoT' .lla\7|4 M)I(oT_ '|.I( llllIIttl tl/(iii.tl,J|{llvl .;tlao tlp:tfJI,J.| l, )l(itJIo rrtlo,ll_
l)JILlt]J,Ix To14]\{oTHI,Ix poIopl{Il aKo1lo pl{yoTI-Io a- |||('l\lV ()l)| ;tIl llopaoBtllI'l. Hlpa-lttto T]lKilLlttt lo_
](JI|()(Ill rl.Io]]] otut+It M)Kil Koortrll]-t l |.I r i \|\ll,I Il()JIll)iIlltillo.'I ilH:ll\lIl oyJtill) I.llttttlit Ilil.]oIoBo
l.O|}lll]o]ll)o:]Bol]T'Il\,'l tloBu{Kzl aTl]Ltalo-TxHtl- { l\ Il olloL}illl plUIl14 atlptut(tlol.O ylltt ltJl o]\4l.Il
l<ll\ I)|lo (1,). IlapaBHl t{zl o''pal.II{ p.T '(()I'l
( l l lNl(. I t{ tt ) opaI]:llll t1.oolpaoI]:lH'I l lpHToo pal Ir plI]_
I

I tCll I I CcjlilCl(oXoJll{tsHHyto II potr]IrHIIIo poKI4. l l it )


I I (
lll,| ]l{} Irrtl4 l,1 ltl l(IU4.
| l

l' 1,tortrI ,.t r,r1lt,l],ll] |lll Ra)(Ho IlaLI]I14 MeT o- lIlt1lltlttt o?pT'I]llttoi'i t1IlJlI,lll] LlIl, llilKot]Ho t]o-
,il.l,lg1.13g1,I KoI]Tpo a oJllo/tHcA,{ I,tl (l'1It-Il, . TaKe Ili'l l l ll l llC l4 o/Lp)|(al] ' }{apytrl]Llr op,l.l(a Kaptl[)oB_
lIl)l,llv|H1,I itHKtlII K tl/,lpIttI]\t'lM, }i:lpyaI\,t t]op'I. Illlil ]\1o ot]C'Ll tlp]\4tII.]c I.oJIoI]tIo oTl],I]l]Hol.l,l K
iloK l,j yTilHot]-tl \1cooBa l{.
I ll);l)l(]lllI]llA,l-llp/U1pl.1It.Ittl.JlIM' ilo.ll)(lIo'Ill JlltM xo]'I'tsy|o-
ol,/Laptla H tt aKar B Tpoo o_ r rttt yl.ot.
.,rttorItt p/lI)H]\Ia,T'l]\4 TaHoB]lI{Iloo BytI(M a-
Ko|{oajlTI]ol\l op.I1K:l o.|I t,l pl,ltltl. l] _
TB ]lllpyIt oyapBIJIlo L(lll,lt]l ]lH p]\4TpB- s 5. PEyPoAHE KABA po.iy,
lT .yL ti IIprIlp|,rar'.tt: aB1[IHI,Ic PAo ycy
oypBIIltl pyIlpr]v|Ix (poBal{l L(cll' lp-
llj]II1x poil p.t.oTI{ l{ p.); arr IICI]! trpl{_ oapIIt] o pllpoBzrH l,l KlltlTBa pO.yKI{ allyr-
.pl,lpoI]aHHI l1[-l rKpl{poBt||1: aBllllH]t ao I( y- ( lt:l aKoHoll1lTI,.Br o .al]al)Tl,JaIlIIII .lld)lIKtrItI,l llpo_
,ll14pyClM llrHa, tr|p/:lTtlBIl al{tlH y"l.iiHoBII_ 'I
rlv|(ItlIl,t, ao. Il \/-rt.
.oat,
lll KlloK; BKIotI B ToI,il\'{o ToIJap plloT, yll IlI pl4 pC,'5lt}-lllCMl K I(AllTBy Ilo/llll{],1 ('t.rtt-
ppIpoH I{l! to tplt.IK Hr BII]ollHI, I]llp- ll|'I llpztKTrpI,{TI4I(' tlpai\'1pl,.I.pol]i-tll ll,l .t!(lKo .1.l,l_
tl 14 t> y]\'{' otllJI{I a ctlT
prBtIilrIt'I Ip_ |(II I,{ polto]vl14K), l.ttHaB],[BitIoTJI Il()N|aTBIlI,l oyllltlTa
/lHoo ypoBH'l pltoTl,l, l,t T. . Hapyl'rl] oyapT- ll() T1lllp I{. K lt oTHo'tT: oitp].BH }IJ l.1tt'l/L;lp.l
l}]tHo '[,ll,tHI Fl BttT o|]l-BIJIIoT Ip/l]]pl,l}taT_ l,(l) (oI); tpi4H'I]vII B TaHoJ-Ir}{Ho IIo}]'lI( ]\'1)I(i.l'yH_
]l,l , I(oTopa I]]p)I(zt],C'| B \1-1,'I1.Il t] oxo/t loll>Ita l, rt.ll |)(),l.llt,l aH'p'l ] , ltlpoIt i.at4d)l4Ka-opI TI114l{o.
ol)alI:l 14JlI,1IIIll oJIyHHI yr\4 BlKlll,l B TKO]\4 )(C )|(()IIol\'lttKo ljt{(bop]\4aL{11: CTaItrp.I l.p'i'i (oTl); alr_
lla]\4p lpap. l} ua HirpIeH tllllpl,t,lTl4|\,l_I\,loHoo_ ltllp'l.I IlcpTll (CT); TaH/lilpTl ttlt)r19-.,"*l]l,|(lKl4x' ],I ll_
JI l,,lTA]vl oJ[ap].t]Hllo /1l{.Ittl I H K Il]\,l tlpl\'{l1'Ilo1.'l )l\Cllpt1lx olt.t. pX oTBII1tt o.ltt,tl{rlll,ll'i.
I\,II)I l(oHoI4LIKoo l'{ al{TpzrTBoo tsocTB't' Ilpy_ I'.l-t pp2ll.II]a!l |a rpo/l.K11Io. l.,1IoUl}/lo l\,l)l(opilJt_
]\4o.pI{}tl aoo PCCP <<o oypIl 1{ olpaLItIrl,tl,{ Il() tlzlll}I14. poBzltl,I, al(llJtglvlI0 I-oCax' o/.1'r-
N l OI loIIo T.l Ko],{ ]l,ITeI'loT H it To tsapIt I plHKtl> I,l pl{ _ l()-'] lt of)aTJI H] 14 Pl(ol\4lI]l.it.0JlI-Il . I(
M I,.l l IOl)]\4tl'IBI],J aKT. rlrtlt.l.l[tI]i\4 o].HoCJl.,]'poL]itlll,l,I, rliitIpt]JllIlll a ortJ_
lrl1llr11o Ilp]\{eI{lt a BK)lIaT poBpK opaHaN4 lttt ottllo1. )|(14I{14 ]{Op()t],I JlJlri4, ttttiLtttrTI,J l'tM-vl|'t-
ttllIotlprlBaIlLI to'] pllpHI,IaT'IM14 I,I.I,I],]HI ( ll]ll, Opzlt{l)l ()Ky)(alLi,i pl . .l.Il14ll,i tt l,{H(ljopr\laIlotl-
IloII Il |||)l4HT M B ooTl]TTBytol x ptl]II o l l()Il oI] j\,l.I,Ilvlol't,l
' ttall ]\4Ot]VIIl'lrN4o.I.14 ll pojlyKI,t14 ' I(i]a
|]l)ll(illll.]I,l |J /loo{ to< tl]ll IoyllI{}.iI yM|\1 l]]Tpa- NI ool] Ko}l.O'l l,I MapKpoBKl,l. l] oT;tJll]I ']]oI]aHl,I
(l. ()1lttlt,I ()yl{|)J]lo rt.ttooo yl Ha OI..loI]aHL{l,,t l Oo, I] olvl llJl Ilo.pTrl.,I :tpaKTpKl,{ lpoJll(-
pll |l] Il'l ()|)I.llI l()ll t t toopoBAtl optto o'l/lt( I)l_ lllIl,t, Tl{rI(1{]' poIloN,l].p\lKr l't llp.] ttO'l.l. I)KolIa-
t]tl1. ]} ]t()()/t ttll(>I<.a Kaa]l}II B ptUllI,IJ,I y]\4I 5-lti,i lC'I HI apaK.p. Hoot.toC,I. l,t llpl,t|\,1e}ll,I'l ooI]l,tTr I',l
pol( ]v|()NrlI.I.il tlO]Il1 petrlIlJI. l,t llpll)It14]\'tilJ| I|()p}l'I-. olp/l-'lI0T llp zlI.lorlI[l,ll.{ .ooBol]oB K-]]po-
ltlv|o.|.o'l ICJll)lI() |lI)l'I l]l,IJI ,tovlllI]}{] t|pyUlrl],l'l II]14 ytlHo]]- (oaB, lo.p'li{ l'1 l'. .).
]t,i|)I(Ll
1,| |J||1 ll14Mll0IlIl|,I ltCII' o]] o1lollrr.ltlto BlIOl,ll' l,1>t< ( otpollI(14 Kjlallq)KaToPI Ttjt{11o-Ko11o-
ol
I,{3 TIII1 o,Tyl l l I l,l yi\4 l,| yt t.ltl.t't trl.pa(ia.
I I I I ]\4 ttr.tKi;i l,tttpprulat4) l]l4tIl.lM.rl.KoT o TaIllip.l.14:JaI,lLI.
;t ttltlplI]vll.]I (lLl.t1-'.l.o lll]lI,ll.o oIJlloM I'Io- Nl po-otJ],1 14 el)T(b}1KaI4l,{ (.atlirT) Po14, a ]] TpO-
5u
l't'l.C]ICTB 14 l]oIIJlrI{tloT],l ToTlI l\{aTrpaoB
- o-
/lpTI]HI t<oN4l,IT P o )l(Jl14Lt{oi,i I,{ TpoTHo ol.-
littl ort i\lToJl peypoBa}{ I(aTBzl po/{y
-
|l()l''l. olloI [lopaI]HI ol(l\lcHToi\,t, pI.I,ll]ylotllN4
ITo-
Bo-
K. T opaIIt,I lj llpJlJ|a x KoIlTriii orlpL.'lI()T oJlp)I(il- ll)()I,l .l.poo14 p o.oIJrl.lI41,t 14 l,looBaHJ,l pol{yK_
rI OOIJ, OJlaT I]LtrI'I, p it iI IllIt,I, zto P <o orerltl,tl,t l1I4l-lT.l]zl t,,tptl,,.
l]I]H 14'l . Il 'lI]J]'lr.rt
tlo..t'TI]I4l,{
Tl4M aKoHoM o/.t ]\4,tpootlr-
.I 1la1laalaloT peH'IIoT oyapTH]li opaI l<ttil rrottl.poJl I,1 Illl.ol] ox(rT.BJI'lIoT'l oy/1prlo po_
yt]l)IiJIlll,l'l l] lp/I'il x KOMIITHI-II,I Ha poIyKll' N4Iory]o tltlI.t,.l.lKo >o opa Po t[lotr-l pOp]<l1
()/l.II()l)('lllO to,pt,rKo dlyI1JlHo IlaHall1{14C. CI),LIB 1\'{epH' Tayr poBopKy llpoo;lT l]c PrBa _
()ttIt ofilI:ll-t.Jl}.l] /l'I B ytl xottloii eeI:ol,{
l)ll]l'1 pl{ BIyr poBoTBLI pr']\{otI].lt, B1lol] o I,{-
(tltllltttltO o1. Beloj\,t.tto I1o/tll,tIltioTI4 {topt ot.- llot)T, a Tal( Ho'l'l B JIaTa\,t. aptlI poa)I(il
trt l t trrt,t), lpo1]oll'ILtll{ J{aI{llyl llpoyKtlI. l'I ]]Izl.tla I-I IloKa I,]l]Trl popoB) Ilr porrx
. c,,llocTo'JTtto pttpa:rtalT ll Bpalo. opl.Il,I?l- I I poBpKy.
Ill,jl,l.oToBI4.JI14. poaH or)I{r oa,rIJ-Ioy o- Ko 1o Hop it o;tttr yKT.l otii.ttl
fi-lttot,:tttl .py14 ya o.BHttt.it tItoT, /I''Il.JtlJo' o;t:it poa K poKIl, y].zltlot]Il_
Jt l] llool]op t]a paoTKy, poI,IROTBO oTaBy lpoK- rrl oCTa, oyLTBJt'lloT oaapol Pot,t I,'jItI[,{
llI1l{ .Jlilllil II(a [l. llcllHo oHooLirHHIM oaHa]Vl yIIpzlI]JI'l B Ilpr'Jlzrx
oTl rr CT He o)I(I Hayxlzl oatx poait, l,| KoMTtl. opaa]Vl Il)rJol.BI]l txpo oJItlO_
yTzl t-lo t] l t{ix oT l tt.
I MotI. oll a I]IaBaT pa o allprTr I,1 p].lo-
B oy'apl]Llllolvl peypoBa}t .atlottK
l(.lLlTl]a oIlI,I ]]a)llo(]
tlal{ pol)CHoil poyt1t,tll B JIyLIar r HoOT_
Ha(It{I4 MT p o/Ttsp).tl ooTBrT.I],t l]TTBtt oat potlt oCT, taa. pllI,t-
-
o/]yl-tl,l TproBalI I{opN4aTB}lI /.loKI\{I]l.oB Io TaHapTl4- ll]l o ypl{l,l Bl'ltsHltl Ilpyell a ;o cTaI
aI,l !1. ttpo}4BoTIa . . a rapylI pa o ap
irtt patlaT 'Ba R'a ptlau - do1pooto I o't- t,ljl plloTHoBKr paaI,I oJ1yKI4 yI _
olJIJ,ltllo. flopoa ppI4KaI,{ o1]oT o yoTp_ Ito }IocT a. Lp B pN4p ToMo.I,I paoal{-
LI14 oToBI4Te (poaa) Ha ooTI]T,Bl,I pol{yl(I4 Iot]\4 lto poll. B ar pI4FIrFlt ypa paal]zr .oBaa-
Itop,lilTB] N,I oKyMHTaN,{ o TilI(pTzt. oao l- ]\4I,t, J{0 oTBrat oalt loart oTo lro -
'|Tc'| pau poyKll' oTa l{a KoTopy]O yTaHoB- ozllIoT' LIaaaC'I rpa B pilep l pLIIIll'loo
l-tt oaTrI.{lr pozrt-lI, l-tpaI]rHIe tla o6l,t .
vru.
oal.to )I(I-I l,1 llOpoB,I lo, opHI p>t<zttlt- a.te]{o LropoJla po .ofoBopa B opr po-
l]/II, Tt]tlilKo lr ltloptaoo oBrTMol4 l,t Bai,l_ li,t KaTB pollyK, paoT, y. tl ta llO/]Klo B
N4otl]\4'I]\4o. [Iptt po'yl,l!t' ollxae otit.tlroi,i oTa TaIloBt otaTt poI]a}l14, .o l.opotl1, a-
pl,t(pl{Ka,,I' yTB)lqalo'l oyapTBlIHt]\l oi)arlaNIl{ Ilp.lB_ Klolla}o .ooBo, oat I]K.IotI. I] IIO yJlol] o r
II':, B pa x KoMTrI]' Happ, llpH poyK- ooTBrTTB TM r.pol.t, B .ool]opa, ztKJtIol{I{I{I I-Ia
]4I4, IIa KoTopy I1lxH t ta Hl{lt p(lzr. oTKy lpoy, o;<a otroi.t ptpa-
yTBp)('H oyap]tItI\4 KoMl,ITTONl HTaHo_'N,{oo_ l'll4, - o llal4 pa ]}laa ooTlcT1.l]l,1' oTBp-
I4Lloo Ftaopa ' o BKIoaT' Br BIr oyK- alor ooTBrTTBr yTaIioBeHLIl poiltt. B oT-
TI IL]' o]\4o IIl]I,{ 14l o.oBH' ToBpI 'l }Ite Yol]lat (ltuI( apaKTpI4TKI.I, apattt poKI,{,
,1, appllilO_KoTtIKI,Ir p..TBa' ToBapI tool,i aKpoBKa) Ka.l.Bo TapI 14 yl.lzlOI(tl .L. .) olleIeT B
i\,1l,{. prTB I4Ma oo oli,ia p. Pal,I:a|4'| ooBopr T IK Ha TByIoIt(c }IO[)N|tl].Bl]t .IloKyl\,lrTI
rrpoIKl,I, oIl)KaU1 pI4Kal4ll, pKaTa 0oT_ o TajI;tpTttIlI4 (or. ]T) .;ttlo tor. t yTalIOBHI
B.l.'BI l 3al)U tH[l. llNtoToTo.
Cplr(laT ooTBrTBI{'l l]lrliiT opaIo o p.pKaI4 B ooop Moy' l tp1l'yo.pItI II{KI4 a HpyJrl]l,l
o loJ]ttFl'I poToKoa lTaI{ a apTIIIo tlpo1'1411 poa K KaTB' ToO l{rT, pi\lrT aHKl4,
v|J|I4 a zl;l<IIOr r ppl,lpT'l oapT]]l{IlO]vI p- iiyloM l(oHo eJlTBoI\I' I] To K
yaI-loI]JTrI-It
p. po o l,i't yI-laI]I4B opa}lo o pr.lllla_ P: ozl P <o arl,r IaB rIOTp.ltl",l>> (1992 ., B pr'.
l.(l,114, Iio H o .t 3 t.<l.a. B pao.I IIo cpTl.,{}al,tl,t l996 .), ..o zttt1,21 I,I oTaB](a ooto p1u-
oa14 BT 5I t]l4TJl . I,I, lp'I pollooTl]'I 'JI'l oCapTBeI{HlX H}X>> (l994).
60 6
, oBIlIJIJ o.BTTBtl HoT zl Ka(tTBo TrxtlK],l ').l.1\4 KoHoM. a aoB Ha oTHo'. pyl
;lo>o poKlt, Ilp/tltrHaHo llJlTHoo tloo_ ,|,()ItapoB
TBpaIo paTBo ""io.Tao)I(Hl
P, a TaBK
ILlHIl 14 DztHrll't. ll()IllJlH
- B opK' TaHoBHI{o aoo P <o Taol{-
poK],I. o llot] lto ape,> (|993 .' B p. l995 .).
pil,l poKoB H B ooyl Ty Po BxoT JIaTr)( ot
p. apat po tllo , o oaoo TpaoBztr P' oapt
ToM LI I{ KOMIIKTyIUI OTABHI rIaT' FIo Hr rl;o a,lToT Har'l P, ot oerHoo I\,Il4lJH-
py]\4oTprFIo HopaTBl oTa oToBT,I o I(oo Tpaoa. opo aTI pypyT -
a HapTa |,I ooopol\4. I I I aKoHoa TBo.
pmtt|itti po nodto \4.CJ| o .l Btso.it B l(opo a o.r HooBoo aooaTTBa' pa-
KJIaTaI4lo] ToapI Hapooo op o H poDI( IlIoT cL|ce.' ooo BoBpMHHoT BH'I
p pot| Hlo TopoByI rT' Tpoe'Hl -ol I] ooTBTT tox HzUIooB pyx oatllx a_
oJlaLI aKTa o pKr x oo oypo - o tI'I
o-
'll< oTBIoT opat po aotoo yxt,
cce. apat po KyaTa poBarT'I a ylo oo.B aoo PCP <.o oyapTBrH-
l]l]eN,t' B TtlFI KoTopoo B e )/Tpa]4 opyxll rto traoo yx PCP> (1991 .' B p...1993 .). B.ta-
IrloTTK. IIoTt4, .t a, B ToM r ldHt ripp_
o odo|nu cTaaB\1Baec poyKTI .aH, app_ IIaT' oaI B yTaHoBrI oK IIpecaB'lT B opa-
pTBa' rKaHTl /pr oBpI, tlt ppao ooo y>t Kapzl o oxoax il
oa KoToplx o Bp,MrM oyT l yxy_ tp,Iy o, Ha oHoBaH oopo poBrp,lT pa-
, To oH TaoBT OHIN||4 , llo. aLII4rI4 BHH B ooTBTTBy lo'x<r oo-
ooBaHI/I \4 MoyT p.TaBT oaoT .'I )<I1 o.Hoo 'LIToa.
opoB. B o ya yT}{oB poKa oHo B- Kpo Too' B ooTBTTB aoo P <.o pat
T o'IaTlI\4 TpoBaH oCTo. Bo oTaHlx y- opaltx ooo o>> (l995) B Tpa oaa Haooa'l
'I poK oHoT opeT'l oToBT o oatrl]- o7L4, aa oopo y: BIBLI' pryp>l(-
rN,{ TopoH B ooBop. tl H HaooBI pTyr paoapy:
Cpo c:ltl, K apal, yaaBBArT'I a TH_ o oaoT TtoT toyapTBFIIx Haoo-
rK oxt{Ir e, prHaaHl II Teoo o- I]t , aTI x oTpHKoB oT poTBopaI{l o-
oBa',o oprT rpo Bptl' o T oTopoo aTTB p oe xtx oao; pr-
ToBpl (pyar pao) KoHorK Hroopao - p)qrFl' BIBH ptlr Koppy B HooBl opa-
ooBaT o ooa o)t(T l].TaBT oaoT Ha.
B oe .la po o y-
l1 ]opoB |4 >KH|4. ay Tao)(eHHl ol1l KoHTpopyT To)(HIllr opa_
HoBH poKa yxI
- oao poBae oCTo. Bo HI, a Brrr a or o poI oa-
B oTIx ya poK xI yTaHaBBaTc oToBe- THoo .l-Ioo TpaxoBaH
M o oaI TopoH B ooBop. ooo oa paoo oa - ooTBrTTBrl{FIo opal
oa.l-too ]vI'-
Ll HKoo TDaoaH.
paa oaoT oyttpBHHIx aooBIx , a
s 6. HAooo PEyPoBAHE TaK)K y oallo oyapTo a;loo yxI pa-
Hl ypoBH opel .Io ttl(oa PP <o
* ool oyeTo' xpaKTpy}o yruyto B ooBax rtaooo TI Po pa>' <(o oy-
o TM HiLTooB, BeTc aorr PCP <.06 ooa apTBrHHo aooo > PCCP>, a TaKxr ooxl,r o
lraooo TI Po pav7l4>> (1991 .. I] oyapTBol7t aooo y> oo pa.
p. l993 .), oopt oIprT pr HaooB ol1l]], ) 'oKyrHTa opHl aBa otaocT aoo-
aTl(oB HaooB' x paBa oaoT' paBa oa. aTlIIKoB.
HoT aooBI opao. opo yaTI Haoo' opo, B oocB14|4 c aKoHoaTTBoM P, pyp}oM HzUIo-
orUH p aT)K, oTI aTrKa. a TaK)K oBl oTotIlH' o op't'Ka aTI l]aooB p|4X
BtIHa TaBoK TaHaBBaT aKooaTHI]\4 opao PD otaIx aT)l( oBaT pI\4rFIrI-{r Ko]{o]vr-
p1,1|vII4 opHaM oyapTBo a B ooTBTcTBI .lKo' aMI{Tpao yooBoit oo.
62 6
s 7. PyPoAH lllEoHoMo (.l'l]eltIlI oaoB I| IIoiftIoMOHI
p"Ha oyrcT-
It]Ill op.FIIx BlIoB BHrttIF{Koon,{Kol:i tl..
EirO I ltuloa paKTKa' TaB Flao}{ro.o poBollT,]
B IIp-
( )yII(OB'IJI BHlIJI-trKoIlo]\4I,ItlKlo |l,lJI I.,loBaHi{o ooX, oarT My op I{toTzllJI-
TrlloT' ]ll]/xp-
|

llI,I]\'1ll.I.Jt Iloy prI\,Iy(Ba MxllyHapo/tloo ])zll-I'i M KoI(ypTaI\{.


|,|)y/la. Haplp' ott o)KT 1-ll,top a py>o,' 1]oB- Kot opaFILIHJ,t BHIHOO,IKo e-
'I..]l|,o [erlpltFla opllTBrFlo .r
t{I ].x}too|' oBpMtlFt] xH(lI( pTI]a' I rl BaI a_
a'pI4I, oToI B rO Tpa H lol4Bo. oBr I|l)ToM Ha oyTB yrtlrr ora, Ho aa-
,|.},.l()
lot4BoT'I I] Flol.ill'otlIx Ko.ITB. a llTI1oT oKaIaT I]r I]\{' ao o-
ooy o oo,!y IJaII{I{I ToBpHoo plKa' o_ I .]|o)Kr. Ba>tro ]\{To B Tr TaKx op|] aro
BIl]lel-ll{Io ol,rooii 1loyL1t,t. I
l litl.loFla aooBa T]\,ta aol Tapt.
Ha-
Bl. oyl.l.I-'t pyt,lpol.lz1l{I4 -]I()oa Tra orBa paH To1. TaI( opa,
.I.I oa prylr(rTB:r
I]rlItII.iK llpllttpll}{^4a, tl- oya ooa-
tli4BitT IlITMy poTKOHTK ]\,{p' I.tlpaBAlHI lia Oa- l lto}'Io' poyl I (:lta
I
l)r,pat[CrHl po' -
aoajlFtI rlpol4BoTt l ao aottp'lI;l y-
I{I,I I!t,Iots . .). I-Io.lH TI{apoB T.pa},I aK;<r o)(rT
o Ha BIIyprI] }.l BI{tlIHI\{ plHKa. !' o1ltro Po- ||oy)KT oBoo K apy BBoa ]\,topo po/lyK r
L4 oaJ1rHoi,r oIot,tt<o Ti-l}l paa Ha ByTprH pl}I. a }taI'lot HI TpaF{-
/lI1oT I

OpTB I,IMT l.lollTrHo Ba)KHO I:IarI}l. lIOpTt{I apo l]rpr/o oT pTB l] OT oTaB-
K I,ty }.l]4or paO.l.ptl!{Hlx ll paK.t.l4K ]\4rp l<l,{
-pyoB
copTrpaM o paBIIIt] MiIopTpN4.
o lT ao}iI]I ToBapIoBo.Tri'i o,l]oT - Korrl Ivt opa HL||vI\I oy y>. ll plitsTJlrF{-
]olI4. l|l l.lpIl[Ia o ooBa]{ pI,I poBol]T.B po(yKl
1. ao;<r{Ho Oo)K (r.apIrl appt), paalo_ O]'o o ao}IUIoo lp'I' alpeT lzl itpl,tp-
L t]ooBztIJr oKoBTrTB]{}.tI I{e oyapTBltI opaIa'INI j,IopTIlI .oBapoB I]I4
tIaJItr[ aoHlx aHaoo !I p.
B cpay (p>
- BIt]oil lt)
III{,I BIJo:a B
po]].yl(' { orlt'l HzlollaI)l . a oypTBHHoo TMyJloBaH I(opTa: I]p-
yptt FIoTpaHI]\,t pIrplall ot,Io ),l-aHaBI,litIoT I]l- MI /]o'ra KIIopTpaM B ts KopIll lt1l, BII]aTa
oKl4 TMorl-IIe otl1 ttp Ilo1l oor IIpol(t4 l',I PaI]I TooT yy o TpaHopTpotsKr p:]ol] Hitllol-
o,ltyapKztTots 14 o lt II I,IMopT Ip Jt aTp_ IIl HoTpaFtI ]TpBoKoB T. ., BI/.lil(lil }lzi J]I.oT}lI
itoB. - yjl oB'I opIx KlI oB. oyl]pTj]}{Ho l.pztoBal{
2 " Pal,tt.tt ,p(ltt pl, aor pztpopaHe_ OyTBJIFti4 Bt{ll]HrI(oox opzt o cTpaa]vl
t{'1r i]'}l Ko.oplx IIoy KOHTI4FIHTOBaH l,I t{po- .aI oTrK po. aool]l JloTI ' ,.
Bi1H BlIt0Ko}to]Vll''ltIrj(l,l opa' Kll,ll-rrpoBaI{ yap p Ha ce a]4TH},) oIo l]a]o,tlo llo JIr-
Bo ' yTaoBr}{M Ktso. Ha Klop. (o1l') OTI ll0Bl'IIo Ko}IItKTypl poBoo plKa, altll,I].c HTeprots a-
ToBtlpoB' B pra KoTopI BI]riHKoHol\414tIKr opai4 ol{FIIx KopToB' I4flopTol] p.
Oy oo,tIo. FI all KoT}{- B o.t:BI4 pi aio P oo oy{apTBFl-
Hi o 5r opl,t III(oB ToBapoB' Bo- Ho4 peypoBal{ ar-p0tlorIrFJ[{oo tlpoBoBa) KopT
ol1l l paljrt polto o o,ta l,t N'ftlop Kooo poKll' Ip'I tlpooBo-
l'o]\4o.L4 |D{ pol{Bo.l-' p l4cpllltl,l]4 TBI,I oyTltIoT yTo IiooMoT l]{I Trp-
ol,ltleTl]a .(yr' Kt]op [t,l,to) oBpa lle- ots OTTBI{HIx ToBaopool,t, (lp apopoIrfl-
.I(pil(c,I. jlHoI-o poI]o.a oIIIlI,t lpoliotsoo -
-II oJiaarT oxo iro-,iy-
Hl']. opiiave' papt[ (lr) l]a ocvU{]B OtaOT TaHI. flj I pa.t:llo P pi{LlT
BIl l-tjl lKoHt ii tuatl. \,{I: aTl{oo' l1pOT.K],lo}{TJ(oo apaKTra' {J l{aIr-
op,lto BoToBaI1 I1 L(HpoBaFI loTBOK ToBaOI] Il pi}{a cKooo poy, Ip tlpooO_
Ha opT OtIprFI oKyI\{}ITo. yTBp)l{'H-
TBII A40)(T l oo a T otloTBrHoo or{oT-
I,l MBC, lVll-roo (a 199-5 .). | \I\1 OpT pBo.T ]( llllFt) oToIt op,
K o:fa pMIx o '1T TzlK CIIooBaHr riLI)eIo .IlootloT Koo'l'iTBHlx ,oBpopoBol(T-
I o} pB ottoO }l KaK I,IKII-] l1To o paa o yap- ; Io Ti{]vI YI4pOBaH l,I K opTa eI(ooti ozlv-
"l
t

64 65
lIlIl|. ('|,lI)|,'l ll lloOBo}TBI41 To H HapaT TI-Io- ox # oo-
|lJIl,j paop)I(t{l,1 prHa a pHl{,
Il| |tItVII)t:lIIlco pll]Ka. atr pI pMaIoT lop ItaIla o rpBoa Poy pIo Too.' oa_
14N,l
.l.l arl l<o
lrt)JIll'ICO.l]ellHl opHeH BB oBIltII{HIx Tao_ KoiL lt pacooB' opI{TBo BaHlx
)l(IIlIlx olUH' t}HltlllKolIoMI(o opa, o oopo oyHa Btpt1-
pitl,lTBo P yTaHaBBaT opoK yoB BBee |(?l. Cpa, Hr IIptItlF{Ir Ha tITa B ot{oottl
ptIH opooBlx ' a ooBr KoTopI ol]pr.rIT'I lr B yTHoBl poK' oaT 'l Bt
T2lo)I(I olltHt. opooa a' B BoIo orpll' pil- 1lrp P.
TlBarT H oHoB I{' oxBI]JXe Ha ByTprHM plHK B op Io BITHII .lT o)I(T t opl
TpaI Hl oTeII BI oot-Io poK' prTol\{ a aH paplll pHoo aa P
Ip,r pooBOTBJI. yTo KoHKpTl BatoTI pa. Tao
Coao tMy aKooa.rTB Br apTppo. oTI(plBarT'I' HIpllp' B oopy)Krt ooB' por-
BzlHIfI Po opaa I |4 o HeaBc\4Mo ol. rH BITaBoK' opTBI' yTypHIx Ix opt,ti,r
opr otoT BpaB orTBT BllilKoHoLIr- zt pyxo. o aBrprH yKaaHI opa pITI
K .'lTHoT ao prTpzt. oarlt pBT BaIoTIe ptsa Poyto palo.
po BHrrI{TopoBI ooBopo po ppl,l- B o floHoo pBoa BJoTI pr.B
lla }{oTpilIIHI pa paxaa JlBtoT po P oTaHoB oo ei Baoo
BI'llHKoHoMtIK orpa, BaI ooM ToBapa opTl-loo KoFITpo o paBT BaIoToo plKa> (l993)
yyzl y oyapTBa (oaBKa oBapoB' BIOHHr I]oo)I(o . l{;lal a P poBp BoBpaTa B:LT-
pao. pBo]a pyoB . ..). tlo Ipyu poltM KopTpa Po pa-
Pat o BttJKo}ioMtIK a oyTBIoT rI. poypaTypa P oaa pHaT MpI o BlBHl,Ilo
H:l a MpoBIx B BooHo KoHBpTpyro BJ. B pa- opaa (a]vlo o op ot.lo), HraKoo
(tl{lx opax, pI{rMI B r)Kyapoo paKTK o- OTaB}o a pa opTy BIpLIK oyTB-
JIzloBAlHl .topoa B aKHHo M .ooBop: B B Iox HAKoHI rpBo a pay I{oTpaHHo tot.
aBaoBIx aTr)K, B ITop,I'K HKao aTa BK, oloTl]o P pMaTpBaT Te BaIoTHlx
trKKpTBa T. '. B ooTBeTTB IXpaBTTB}IIN,I TB opaal4 ppt rtr >l B B,r
TopoBo_oF{oMrK oaIeHN||4 paTI oTI yaTl Haool], lx opoB' a TaK)I( oao pot<
TpaIlaM oyTBIoT o JIt,{poBI Ta FIa KorHa. LILl.c.| aIo BIpyLlI4 oT KopTt{lx op, oopa po-
oI{Ho oHoB oTo ooT (IacT.|4LlHo IoTaBKaMLI BoT'I B ooTts.ITB t{pyK [-{paoo aa P
.oBZrpoB '1
". '. o lopl oao poaxll pp T|4 |4, o -
<.

Pypoar BaIoTHlx oTHolI prptlMztTTB ]v{l4' opaHa aT THo BlpyK tlp yoJII{oMoI{_
B'IaIlo plxM IIIpoKoo Kpya BopooB: oTKplT BIOT- t a poBH opa Ha B]{yTpH}{M BaTFtoM
I]l ToB a TrppTop P a pyxo' oyrTBeHIl pIHKr Poo pa> (l995). tr L4'|1, BztloT]
I]aH] opa, BaooTHotllH pHI MT- prTB I{ oyKzltoT'I.
Hl )<a .. ,. p olo po)K opaHaI4 oy' tlpoaaT o.
!' opr'I BaITHI ol]pal w yT (pl TpHIty BaIoT tIp yoJlI]ooLItilIte lt tttt ><ao_
I'tprHTl) oplBaT cllTa B HoTpaHo BaIoT B yo- Balx ltp;ta' a .ztK)(l BlollI p1l l_{pao-
loMoFII aax. Haxoc Ha Ta LITax pTBa o aa P' p Hilpytl]l.I14 OP'l/lll oirr.o poax
o)I(i MT aFtol poo). aoHo.aTTBo y_ lT BaloTIllX r/lTI] op'lllall tloBrpa tpay
TaHo BLI pe}I rzLIIIx To tl KoB oTFt }IoTpaI{ - pap B oKpto lp.tK l] 14I{O,tpIttloii B:lT p-
oii al Ha llTa ppT. ,Boo BBzI{Ta l lpaa Ilo .Ky py l-tpa-
B oo.B|4 c aoo P <o BaIoTF{o pypoBavI t'too aa P(D. ar.a rpapa ooo>aT oT oaroo
tsTt{o KoHTpo)> (|992) opKo' yTa]JolJ.]tHl IJ_ prBo BaloTo BIpyK Ha LIT B oJlHoN4otilx aa
pzlHl ao Poo pa' '| BaTLIa'l BlpyKa oao tpo \IacT opllo BtyK.
r,r
opazr_poB oT BHII]FIKoHoN{o 'THoTI,I, oat,ta aoToTo oyIoT B}oTHyIo pt
oyI]Ha a po' o.)KT pBoy Poyl _ I1o yzr,I HooB ppIl"l lrr >I.
pa}o a ttTa B oHootIHF{I aa B Ttlr 0 oa poa; opzlo Ba}o.l Ha BI{yTprHl{rM
aTI aTa. Baa BlpyKa' oTyllia B oo t'HK ooi;i p oT oyrTBT 'p yo-
66 61
llol\,lottltl aFIK. o opyvHIo opaali J{KI,I Ky- llpatl y o ypaIo oplt,ra-o}Io ap_
lllloa)( FtoTpaHo aI l\,Io},,T oyeTB,I o HfIo- paxl,loy yaB'lloMy. a pa prT B JIya' JI
prlc.BA{o Mx yoFIoMoIIvIl{ aa' o yoo_ NlrT pJia Boo)l(oT BoTaI{oBT aT)oot+
tIrHIM aalt BJly py.
OpaHa-oXtIKa, , poox ee e.eocT oTa-
].o(IHo paoBa aT yTRa o}.{eTBT .py MpI
]oHo4rKoo 14 opaoIloo paj(Trpa. poot<.ll-
s 8. HGoHo (AKPoBo) I IoT Illrlo ypBIr yIr(rTBoM llo)l(K IJ ",toxT
PPHMA lIBIIaT lB l.
Apllpt ypa+o BI]paB opa aplax-
Pypoa Bopoo o }IoToTroT (apo) trt y rr]\4 o aBpI BHlo ypaBest. c
prl]rIrae TBT Ha oOB axiroo o- JI BrIro ypaB'I oTtlya (oarl-{a arr-
rKa P, aoa P <oHoToTHoT (ao) p- IlooolloT oaFII caB ]I rropMHoo oo)KI
p> (|992), aa p.Ta P <o poIIa;Kr oyB- ilTroT loprK]\{ o), appt y B]iIoT
tlI tlp1-ox?Io)) (1994)' p.a oTao a- opFI o rTppaIF{ BI{lUro ypaB OBOT-
a P. t aTa oaa aoa ooa Ba o y o HoToT-tloT (apo)" 9 ;r< JloT).
poBI lrHyTJlo opoo.lto ll.a Ie- H yKaa}{to tI oKa:U]o F{BoMoHI' BIHo'I ope-
oToTUiI{I opal{a. a oyITBeTC B ToM JTII o pKa}I BrI1Io yl]paB eH]/L' pF{aFI .o)l(FI-
ar, rI4 tlpo}.]e ropal{aoHI poyp B oTI{oIr- Ka I{oToTtlI (apoo) o oTKplT oHKyoo
l{ T opaa ootr'I'K rrooopa}lo JI|4 o: tIoBoTBa.
H i1a ollo)'TIoo yJITaTa' fl yKaaHI opa- Cu (opo) oxla ttpoBoli o r Io
TB}{IX aKToB apoTaT Ha B opaa l{eaBo R Trx )t ya' To BIIIIIH ypaBFt. o o
o pt oo. oTxH,l r 'pyo: oa oo .oJ>l(HI'lKy o To_
o oToT'or (apoo) opaaL I|olLl- 1ottt oBIiI{Ka' KpeTopoB ,I i -iI.
\4aIT oooT yoBrTBopI{T pol,t KpTopoB, B pyTBI{o I]aBo I{a yTr B poreLl aa
To r l ortI faT)4 tx Bo Bll- IoT oK ppT-ioxKa' Kpr.T.opI' a Ta)K
;et ot' B B prBIllllt oTB .o;K- liI Tpyooo oeKTBa Too ppI4TIl. F, o]!I7 |l
HKa a o yTBo B BI4 Hy{oBropo r BIp )a}I ){aTBoBaT B aatl, ol
pypo aaa. BrrI-I Hao apoa BII'IT: KoHKyp a rr po.. o, o o paBo { OyrT-
p]4oTaoBI{ K},,l arrx oaa, c o}{a I{ BI{ aHa' pMarT tla ,rr oaBo paTaT'I B
rae L,I.|4 aBoA,Io ooa oT BII]oJIH oo o o Br pTopM B oaoBztlIllte ll[4
poa KpTopoB B TtIr 3 o .H,r aTytle po- pOK.
KoB I4x \IctIHeHsI. pl po aHa|tI,I' aK Brjo vlpaBr{'
opaa tITaT apoO]Vl Too o ]I{aFI 18 M. xoaay , oyBIor aa, ot]
pa HoToToTl4 apl,rpaxI yo JI IIo o- MorT l pot{, o H o (I l! 6 . oao
z]oO rr- e Jlo)Ko p opooo sta- yx loJt 12 yaTHI,l aHaI414 lloJl)I(}.tI oKplT t
. Haa p\Ta oy.apTBrF{Ha TpyKTya I] ]vlorT paT MH 40 % o6l yt poatt KpllopoB, B poTBItoM
BOpo apo. ya caHakI Kpaa.l. attar4'I I]pKI']arT'] Ta)K B
aooaTBo rr,{opo pMrI{r opaa- cy,UIx oKoa'] TulIoB.[rFItloo poK r oB' -
Ll -olD(IK cry llporyp : opaallotx (- o.
He BFILIJFII'O ypaBr yTBoM' arra), JIKB.aoF{- B .la peKpaH caa apputllt? 1 pHaT
HI,I (pI-lyTra opooI{a Ba), arv- plIl o pa Ioa rtoo.]-{I (aoo)
'I poBo oa[I. porypI Kpo]\{ opooo oTKpIT KoKypol.o poBOr.. I,t apparrr y to-
I IKI|4 I\aL4 LI o cyTBIoT pr app ax li c . o oa.
TaT' tITo ll,rI cal/. oTHyTa1 oH Kaa IIpol{Bo-
'1 p lpol,IBo.TBa o JIy o HoToTHoT TBo o JI o cocToTJItIoTI4 (ap).
BeT' B oJD|<HK|a1 o KpeTopoB opaoB' H_ p Ioopo op.'l,I IToBo.TB rro y o apo-
Jle HI oOTBTTB}.IoI"I Ko. TB B THr 3 appt y' H BpaBr BIIITI,{ opre-
Bttt nparu llj,xmo]fl dolu BBoT y,rM rlr o oBrr caRal4I{.
68
9
/(;lr opa' B I\{yt,Br KoTopIx M Ba. (o; l(pTopoB. Paoplt<H MpoBoo oaJ.n'o u,o. a oo
IOyapTBa' opaHaoHI]tr poypI (r ypaB- Ilotto'H poBoTBa o .y o HoToo (arl-
H t,{ t4 aa) poo'lT yoIo]\4o HFIIM oapTBr It IM I(poTTBr,.
opaaM' a aoB:t o'.pxKa oKaII}T'I Iloll pa- B pa aoa P <o oToTrHoT (apo)
l,t. K LIy TaK opal]ol} oTHoT ptt 1l$n po". lIppJIT>> oaoBHr paea P <.o oollx
o ea o IJroToTJIHoT aoBoy oopol]Hl i\,lpa o pzUI a KoHoaTTBa o oTo'tTo (a-
rr TpTopaHI HTTBa. po) prp'l> (1994) yTBp)Ka Ta KpTpB .
!' opaar( _>IlKoB. (laoo oorl] oTopI tlprI4 HoBTBopTo pyypt ara tlraT-
l{ o)l(T t yy.t rUIlo ootl popHtll,loliHl Ilpo- >ooIx opaa. K X oTtl]-ll: }
.t.l B.ol,i, oT o.to oll_
yp' pry]vloTpHa ttudu,tt. lla ]vlorT I pI,,t_
.o (po op I(oHKpoo l-lpo IIo KoH- I tlM prTtsa' opT BoaLIoBFI'I (pat) Tr-
Tpo ztppaoo ya) poo;o (po'l o. >r<oooc ('ll. I2). > oTaHoBrH Bp;(-
KoHTpoM popo). j1o oo)l(H o opK p,oTaI]H oyapo (l_
fl opoo.r Ha'I Jll,tl]l,l aLI' opa a-o>t< OI] oT- rtetIloo llorp HaT)Krool rrppT'I |4
BT tto opI( Ilo BaM]]oy oJiaII.114Io l,ttlooBa cpe rpaoo tox oTpaBI
)l(,y opaHa'iMl{-.oxHKa KprTopi]]vl B l yoB_ MroTpal .)l(TIlIx poo B popaHaj,l
TBopH poa oH IlpoTBpaIFl HraT}lBl1 |4 KBI{ HraTe)Kool ppT. op
oaH t oTBl.t ll It HoToJII IoT (ttIl po_ IIop']oK oTB oyapTBHoo papoaLl Ha
o) IrpcIlpI,IT. !'loprH, KpTopa MO)(l' a- opao opao oIloB' HapaBHoo LIa BoTa-
a'I proTaJlt oTpoK () papoK lloal{|'1 I{oBrl1r aTooo o.pxa{ o
llooB Kt]I,Jl,{p oii op tla, H I,I)KH ll aT o o. xool",l lloT opaa, oyeTBH popa-
p opoBo lrHo Kl]l] I l oal.l }{a-o)l(I-I Ka p- [I14aoFIHlX \1 B.aoHI rpopl4T. oa
o,eI-Il yIoI pop'lTl: olr1 opall (pp- oI]oKyo o' p KoTopl Haoot{IM oa-
r) poBoo KorKTI4Ba, opa Kl]TopoB, oy- a'I MoT I poTaBH oypTB Iao-
rTBHr KooN,lLIoo alaJIil oToIl opaHl4Ll.I.t' a_ ts:l o.p)(Ka: I.lJlLl aHa ooo oopoBlt ('-
HarH KottKpHoO yI]l)aBloo, raptt.ot<a }Ja ll-tl), oaHIx ts yTaoBlLlo op/lK oKyMrToI] lla
JIKB.a opzlt{.lllt'tl4' paa'I (lpoa)K) r lv,lyTrJa' llpBaTa ( opatt' o:rax oao tp_
op TaK)K opoK ooBH'l pTl], B},ll)yLIH t{Ix aa)' yoo oH rBoo apaKTa IIo_
OT paa ]\,IyITBa KBI{pyeolI opaIltltI],{. oBaHLl paIJ proTaBo oy'apoli pttloil
Ha o Ta oBol]TBa o ' o arpoTB Mr)K. l1oip)I(K.
/doHo I(oHKypHI\,t pl{TopaN,r Mo>rT IT a.to B ooTB\I c yao pea P <o poi])(r oyap.
.xlllpo o?oltlIru. at tITaT'I t|p|4H'lIM, JII.I a o TBr}tl pIIpT*o;..o> ( l 994) oyapTBH l-l I opa-
aKLlH BIazUlo H rH yx pti (o yt .l.poa- Ha, B oToltIH KoToI pTo prlllIl o pHarl
) oypl KpTopoB vpo olx orpr. TpyKTypl a HryoBeTBopl,lo, :t ,tot,i opaHa
/r},i. HaTrxooo, o.aT poI(ae. po>a oyTB-rT-
Mpoo oaJ BT oo.l.tMIN4l{ oKyMrIITtlI\(l,I lly.M prulaI,1 Ha Kop(lKx tlBTllotIl Kol-
ep.aT a TBp)l( appil(I{oMy tll lloc Kypax oal.{all-oll<loB oxptllIM ]opl,,ItIKoo
Too BTyaT B y. p ]\,Ipooo o.aII{ po* a: lKB aLL|4 op
I l l,l ii _l- >l<t ol] l loy p-
I-I I

BoT appI y/to tlaTrN,t aHTpoBaHl To_ jwIaL\LI x MTB (aKl.I]oB,) lla ll(lloHa, KoMtIKI,Ix
p. B Te 2 or TBp> pooo oit|Il- - I]BTo}tHlx l(ol{Kpca: pl,lIt[,t l|.il aKoHax }Iao_
}II, o)KHtt oKpIT] lo paMrpr MeHe 5 %. llLl,t B oy/apo o o (' )
[a opo IoaIH .ooB opr.T'I oaIe- opar{a_ox<o. opaM T{oo aMopaBH p-
Hr TopoH. t(oMHJ(oBaHo poBoT poa)I( opaHa_(o;rroB' Iaxo_
Mpoo oaIIIH o)(rT t pztopHyTo p BIo}l. 'lrxJl B yIlao ooT' aHaoHo]vt op-
H TaHoBJtHI B H oa Topo' pollo)Kal-lM I(.
yy.lx aooo oTotll4 oIDKHKzt' oBplUIt NI o oox<l o ooox poyp' pl,IMH'IrMIx B
c., KoTopIe HaoT ylp paa]\,l aol HTpaM oTlolll1{ aTr)Kool Kool oDa]{-
70 7l
.poBa' pewoo a T B pr
3llIl' Tl]p)rHoy paBTTBo P (1995)' pMIo. (l|\4 oT
J /lylol l( popa}I3aoHF{I 14 KB\IaOI{I I]po'ypl B Ill)o)K pTB. "opytt
B co KoF{Kypa o IIpo.alK oo I{r.B)l(oI'o l\{y.
|

IoLtIH plx oyapTBel oxoeI


O'I.I
Oalla, a a)t eoxor oaaI4', B a- IIrTBa (oo) Koxorro opaI{ BKJIIoaT
,t.1loa o oxpai]Io I{apaBtt x ooBaI{i,I
ll I(oopI o () Poo pa oTaT
o 25 ?, pIatl]x B TaoBIoM oKr HraTX- paarrI pI o po.D{ o il JKBaI|r 1-
ootll ]4 e Io\I{x roTBopTry TpyKypy a.a_ I)ltJIHOo I.oyIpTBrFIoo yHTapoo rKOoTBrI{HoI.)
tl: oKa3H oo opxK yT aTa 3a.o)Krl{oT ll|)/lIIpITl{ TBp)]]ztioT rpto yro Pol,l o
p OcyaTBoM o aTea B to; I.xrTI ,|' o rooTol. aoBoy o,OpoB}IIo C y.l.
,l'OM it)e
ulTl]TBa JIKoto xo:la DooBo-
ot Ha vN,Iy }t I4o.eHIX B poK oyapTB}IIx ozr- (''l.BII P .'/ro /lPlol.o.pzutt-too oalIll t,IIll,t.ll
TTB 1r, opatal,: I]p.'oTaBFI B ycTHotst{I{O
|\.JIacTl,7' lIMI{ro B 'Bo BeFI yKaarlo pedT.
oLrK oyapTBr aoo IToIIrp), oTpoI{K Io
oatt]N,l ITaT to.<T B)KTI ll;
op oyapTrHoo lloa B Br ocyapTBtlIl IIFI- g 9. oA' yc||. PyE hlAIAl"iL{
l ya; l(ot| oM l( o G ry PoA1l
popalatr4, B To rI MHrr opa3aoFlllo-pa-
o op opa{,{aI'{;
BlrFII4 oo oo-Koy pI' -
ts p itporTpo]vlIl]ltlrlo Ipol PoI(o o-
po papTypI p'aa oaa r.o /lapTBo OT . rp .oTOF{FIoo oop,IHoo xa_
I) KTp Jt ojtpxI{ KoF{oKOo ]vlypoBa'I oT.
B]T o opaa]\,I MeTI{oo aoIIaRFI; tlTBFItlI ToBapopo. pl HZtpiiBeHI tIft
BII .pyoo yTBa (ao) opHa ro
pootl a poBo.IITts:l Jli(oxolpio pol<-
poa)I(a.
Ll{}I' F{alir{rIl{ plI{a o"erl.BrI{Ifi,f roo}II
oot opaHaII' MM Ba)I(F{or FIa- Ipe IIpoJloBoTBr yTeM oalt opl.a}t}1ot{o-O-
LI paBT\7 oTpac (ooKM' MllHIM |4 p.)
t{oKx aoBIx yo I Boo Be.r'I
pJIyIo BoMo)oT oTaHoBT aT<ooo, - apopoIllIeoo IIpo}{Ro.Ta, popllpoat apapoo
HaHoBa ollp)a oaIBaT B IIpBoorp/oM o.Kr. lHa.
.oItII pol]e.ypI pItrIoT B py}o opr{ (Dzulr aoapr P <L) y lI tIoTaB& CIr-
oxotsHFiiM OpaaJIM, rlo pIITB otlo po}pl, ,|p llpo.oBl"tj . oy-
rO aIJT. /lllT'BIJIIx }ty.>> ,'.o oy{apTB{o yjTl,Ipoali apo-
pt, pHI B oTFiI eH L|eI|Jlaoo r- poM] lIJoO I]poLIoT'Ba> yTaoBeo' To ToBapopol4.]Bo'
oxotBHlx oalla paa yTar{oBrI{I IpO. ]ITUI, oTopIe oTa},t rooi.rl.IttI() poyKlli,
'yp, oyrcTBIoT B ao o]IoBaTOT: Ipr po(oBoTBl,[ /Ilf t0.YlapTBt{lx I{x' J\{oY p\o-
BI.H rp'a opaHa IIoJIH.lto B.acT\4 B-;IT tlI IO Haooo<l.tt. Il-ll]lt] .'(I[I4I,|
yo P o opaa MrTI{oo a]VloypirBl oo |lI\Lt,' KpTI a JIortIx yo'Ix, aI'ltotsall _
ol,IaI{o-KoMl4yao pI, FI)Krrpo paTpyTyI' paoo a, xol Jl'I t-.t.ttl ll tt1l.r.a o.
a t,rrx oT.oB )KIto tI?CeeI{HIX yttKToB; c{ol] pQBoTBa I,t o].BoK JlKool"tto rroIyl(i{l
piroTptl BoN{o)(tIoT poTaBe}l B yTaFloBJItlo Ip'I tlpool]o.B" Bzt-to,t.tt r/lT]Ba' IIo.IrI{IIr ToBa-
op.I( oyapTBo aoo O.epK; popOBo.TrI p praal( oxoo po-
opHI,f'Jall .,lKo;OIt opHaIl. B oIlt ll.\'ttr' Ip IpolIoBol.BI4 r:Ia I(Ilop' O].aio'I x pa-
r I,IMH opaaoI]o-aoo oprl, o,)I(rI{ }Ia oIlIx oX.
BI'eHr p eoIv{oT aT ]\4y.IB (eo) B p o. JIT I(opr.i.tfI I}I,{.I1I' [ilIOK I,I M-
cKoot,ilto opaa I{ ro a fl \{acTNl pI r.,oTaBev| oljtrx yl4x JIO']. I{a oyl,alJcT.-
(JIoTaM) oBaFtt{M BIpyHIx oT IIOa) p/lTi] li t]}{HOM ypoI{ TI{BJlBa}T'l loc.al{olijTI,l,1 pa.a
ylIoB.IIrTBol']t poa .TopoB, . a, a T rTB a.;tri > rlt'oTaBJIl)'I.
O.a;a B yar JIB.aI-I oxol."{TBI{o palt:a. /loTal{ a [Iop)KKy I-{oO Ii'ea B ,]KBOT.I0B()TB I'r TvI-
Ll e I,{j\{yIrTB (ao) o LIaTI\{ (.,r-IoTah,{) yoI3jITBorH- IIBOJITB' ltpoBo.l.Bo IrIrc].Id' JI]{aI't oFlITI4' B'J[eHI.[r T.
'71 7
ll()l.() (.N,,lIl()|}('l'.|.|}il, IIposoBo oplx 'I KyKypyt, lIl)o/loc itt]]l'llol.'t opl}lt,lI,t'I]\,t p oR oiIoil IltlooB-
ll()']l'()j||l'llIItKll l| ll\ltPIIo I],tl, ppo.l( rtl oBo_ IIll'I M yMl\,l Illll.1'Hoo 14Hoa tla toJllltiIOlo oTrITl]lO
lll,I' ;l'll!|l| I(Typ Kopol]Ix KoprlrooB T. . ttlt.t.), a aK)l( l{2l llppo/loopilI{t]I ]\,lPoTI{ \0 % yA4i
};t .t|. I)CTl] pa-rtoo >r<a poBoT'I KoMt{- I(i|II,taIIlx Bo)I(t{ tl ]\lp()|tllr,IT). z1oiaJIiIo, JI14
('ilIlIliI IIil.l'l,l ll.paT Ha KTpKyIo TroB HpI, p_ ()l)l]l,I'I oytl.t]'lr'I yKaaHl Kalll.ilJll ll Bo)HI,l'l
I)()/llIltlIl lil'J l]py BI ToIII]a' oyM] ll-'l TrHooI4- .i. 1.lt,II,'llt, rlttit 1. -l,IT ]VlIII)I]lIo y]\{r\4y Ila;loil IJil
ll('|(l| ll)|(J( p BIpai4I]a}{t,r oor B a]LllLlllol\{ pyl-lT B l;t .
(.Il('Il,llllJI11poB}ltlIx liooIlT}JItItl opaH14:]aLll,I'lx, il
r t 1lI,l

Iill()!( JUl'l opaIIzl o ppao Ha KoHo|Jl, pop_ oPo11l BoIl Pocl


l(.Iill ]\1tlpJIl{t pt,t ]\lLlK pllT aulTl
l)il l.Ill1 I,,l p. l Kltllt poJ] oyl1llp.t]ll t] ol|()l\,Il,|oM pl)/lIt)()l]lllit'tl,| Il |lllyllol]lt-
pa pptllloo tl<a HapzlB'IIo1.'] B rpylo olt- l l I ! 14 l). ],1 }t tt 't .ll l<lt,i tloc.tt,?
2 Hltl Oilol]tJl lll.lBJt|lIl' ttot }l
I)/l ]lll o]|'Ip)l(y o paotottlx J].I(oxoTBl]-
]\lCT(),rlllI )Ii()llO]\lLIrlKOo l)y-
l]}1 ltc Ko} I ll jlTC I oCl t,l
IIl,|\ oBllpollPOlIJBoll plT llpIlopl.IIl t-lpll. l)O IJ I] l)Ill l
, I I] I l H I.t t,| I

] Kltl't O|)lJllOll ll lII)r1IlI)I]Hl|]\,l-


llL.).lotll]Lllllc Iloj|ltJ] /r. l]{lltIl,l
p pzt.ltlloo to,1;<a, HaIpal]'I]vll H Ilollp)I(Ky t-ltii l,.t.t a ooii |{ill)y|lIl llolJo.il'l.ljll. |)rjIl,t|)yJ()tI|l() lI olIlOI1l.
11 pt]l,t tlpopolLUHHoo pot]oTBa' lloJlT'I r tillt")
'faI()|( }]a JiJlyI,l : IloJlp)I(Ky IJB.ltot{Ho jl. :l I(l,tiit xiillll ltl l,1 l]Jllt.HI ()I)lllIl()l} ll|'l'lillo,l
H lJl]l \,t l,l illl Ol)ll iI4 |] lJ lio |(yI) ll
IIoTI4, l]l(Iotla pop HoBo l.rHl,,lK oop-vot, I l ll']l)il tl l

5 Ka pryt'lT l1,ltlo. opll[ll,lltu_lloH(lri.t,tltt./


1

OP.I.I]I ,IL] I,] lv1tll )(]4Bo.tllx B ooTt]].l.l]il _ 6 O1r1-llt1'li ll.IloC,t ll}lfllilt()tlo]]i}il ol)tllll()Il' tl|,rtlllll1. NllOl
l)a,l]{li\,1]4 BIM opaN'{Ma' IIoRItI'l Jro,]opo,t{ lottB; llOl |,|Lj rtJ L|'l
]l e ]!1opl.14 B H] r\,Ipo pl,l ,r -' oleTIJ r pito
pol]Il t] 7 Kllol ]tlll(||ll,t l.)t}/j|l,I|)OBllH,'l t.ltlpltoatl'I R IlI)/.llll)tttttllt'luii
lto op BpJ,ITC]\,tI{ ot jlI(Ooiittl.tlx l|,ll,lHOT.] Illt.;lt |lO[)NIilll'lllI|l
Illll'Illl t] l t ol1llt tttl
ltl(lI,l. ])c}i,lLl]()tJlt{ l]NllIIll|:JlIlt]|}() oC}-

K.p; ryp)KHr JII4I(BIo KapIlTHlx ooo S l(;rotlt IIl)illt;l ll ()b,I lillIItot'IlI lII)-]t)|IltIl;ll('iI llL) )'('Iillll)|!.|(.ItlIl.I lt tl|)ll\|(.-
ollllHI Hd)KoHtt aoa X}IRO,lll; poBH lta- tltllt t1,l K 1l1-tlplol.'l UH| tl;llt tl'tttii-ttollIltilitl)
Ill oa ttpptlt o oxpil op;tt 9 Pax o |)!llpoR|||Jt,l tl|] ll oii.rlil| OOl}()l)il
pltl; KpeoBaLtI,I TpoH p zlpollpOlJl]Hoo lt) Ka o5r1..',u.',.' oy.llp|I-}ttIii o.t.;l.rjI l| o[']lI('tlll,lN! /tllULLl,]}l-
IlI Ltll, Klll oIt]1!,l]HtIo- t]yI |).0.Hl,,1l\'1il..]l14 IIl)l1 |lil|)ylIll|lI]
]lpoi4oTtsa; paI]. l1OIllp)l(K plHKa KooTBtl_ ll l(lrlr N1e.I()jll tojttlPIBllHoo l))'lIpOBillJl.!'l l(il.I('lItll lIlJ()]{lIll
tloti py14, Ip I]po/{oBoCT|I4; opal Ilo po- (.llllt1ltLl]]litlIl'l, 1lrlIlttltl,t;]. ]\{'oO|l)'} Plra>Ill () ll()|)NlilIlll1||t,I ()},,-
olIitlo oj]oToBKl,t 14 OI]Itl a.IrKl{l,lI'l l(:t/toB; N l l l i| o 1 l] l l]l.il l]l'l]] U rl poyl l |,I. ])oT' ).V
l',l t{l Bt oat 14 Ko]\lrlatl. Kop.HIr tlpaBI{l,t l2 l(a oI)llIl]VlO 1rrrtdllllttlt,It l)oyKlll,l. plr.' 1lll.1
o,lt apoBaH'l o HN,,l TaIaBT ar._ l3 l(lloir porlr' x.llliiI}lHl\,ltot-]oI)Ol] ll ot]Jlttttt,t t1ltlltlttlt'tii l<it-
l)oyI,|lI]
o P. |]}/
l4 l(illl Oll.TltHO pril|]l|lJlltt;lii ll l|.|ll) tl1ltl';tyl<ll?'J'lr.l
opat OHI4TJlltoir Bill,r KToB P a ctI.I. OotjT_ l i] KO I) iI.ll li r t rii 1l, |)oK ()ltl,l' o .yt,t 1

'l.t]1lt91'* I'>t llojl)l(Hl oKalB?tT llo]lIlp)l(l( ootii_ l5 Ox1llrlpt.tyt iltlolli-l,H],.t l tlltljl())|\(.ltlI,l |l)l)I,lHl,lMll-
.BIIt{l ToBapo poBo/lTJI,l , tlaplBtl Hy H ol,r ,Iii rl P l(lr oL.ll]'l,I ot]ll),ll :t ollNl llilrl()l(!l]()[(! JlloHOllll-
]\,'|aKaJIlIo t]oo)l(Lloo lpol]o.TB l]oiyKl,l ]loTaBOK r l -l lrl t]ll ]
l6 l(lltlr ll()KLll]Otlll1.K!to \'1r;]|)l oyiTill)llllt tt tIl;l
lr r|lpl peoFIa]1l po.lojll.Bertl{l p,.{l; t_ l!HttIl{I(ollolttll.tit ill-iltiol tl,1tt1-llttttlt.r l;tii,)
l)] }!]I]|)oIl0IJIl'l

IIJtllLIl4BaT 'OTI]I'1 Ha Bl )(l]oIloBoJItIcl(yIo IIollKt,l}o' ttK_ l7 I(a '|lT I]lJJl|rKoI]orltlil)l '| I,ll,ll()ll' lll]I)l{rli\llt..lii t

lIN1yto l4 oTal]'lMyIo B pit.ltltl)i poitlltii (lotlt; l),]


()lIll.T Ko]\lH:t tlilT aTpa He op)(tttl o.lo l8 Pa:ittlt o pl),l11})Ol]iltIIL-Ll Bit}oTH] llttttltttii tl P
l9. l(lor o}t,l t|, r]I)ilBOl!c ,pOBlltl|{' ll()I)'l]l() lll)I,1 ]Htl,1 rpl,IllIl-
tll1ttttlto IltpapyTypl ra' ot]IltlH14 lloopol{14 tlolIB 'llrt auo^l,J
/ll). 2(). op1lii'i ltl1lllHtl3Jllotit!t t't j||Illt,|JIlltIOtlIllc po.,lyp]. pt,t-
opo pl,rpyT I.IBTIIl,{oHHyl llTIloT opal{L,l_ 11}l cM le K ll ]]ll t}| l oI1-!",o)t( l,.l K
l( o pot.llT'l, B tlao' B l.or\{. l] o p Ltl4Itl'l,l 21. Kao ol),lO]( r.oill].|ltll,l,| o(.,ll:lI).t.|tIltli]t rptt-llloli to.ie1l;<tt
}iO tl pl oaa,ta pl. Mrtiila IIl.l yl'l]\1l, Illll)ootl,,l Ol]llH|lJll!lt,t'|Nt I1 tItl()j||' J()lllllltl,| TI,l pl] TKl,ii\,ltl oI)il
ttl,tltLt,l?
IlltIplBeH]lIle Hil (lplBaH KaIt,lTlII L]o)|(lll,{l,i 1lo_ 22 Ko ol),|oK poil|t loy|)Ol |}Ct]tjJ;l l1l.lttll,tlti,i-o)KH|4oIJ./
14:]l]ojlTBlttloo 14 lIpoBoTBHIloo l{lIlII],l ( oTI 2J Klrlt ooot,l oyc.I'||l!,l,| [)oPIlitllliltloH}IIx l,l lll]/1llLlll(]Ii-
.7
. I::
l porp, peeI B oTt{ot]J llaTexooHI epatx o- VI. PypoBa oToTro (apofa) prp-
yaprlx oxoerx opaa? ||\,1a.ee.
24. I(aoa o.oao oyeTJl}t Mep ool}t IIae_ l. opo pajl opaIa apoo; Tra p-
ootx oyapBeIx eKoo< opaa?
25. Ka p oa u cc olBJUlT Kotloeo prypoa-
'
l' p B. I op o o la II7tKBa opa a' - o <r{KoB.
r .eo Koxol opaa?
2. apapcTKa peopaaoFlIx 14 KaoI
Irpoyp' peeIx K opaaI4-o)GKy. oorro
lIpoyp' pt{MIx B ooIll rl]aTxooIx -
AP o ]vtE KoHoM KoE Py POBA ooBI opaa.
PEPAIIo o)
3. ooo apoTBa oparlair c uace oyap-
AH o oo.
VII. floa, cc|4|4 p|I4 apaB'l ooeKoo
I. Aoooor pypoBa pr.ptlaTo .-
pyoBa.
TeI{o.
I. fletlc oTByIo yKToB BaTFII opar{oB,
opaHalo KoKyprIo.
2. Pypoar .TrI{oT opaa-orlooToB.
3 . apap cTa .rTro cT aIITMoooIx opaFIoB.
II. oyapTBrIo prypoae' yTaoBr prr-
e a ToBapI (paoI, yy).
1. paa oaoT pe.pIHNIaTeJ o yTaoBel.4o
pIo . Peypoa eH opaa-ooo-
TOB.
2. PeypoBanvle B oTBIx .ooBopa.
3. oyaprI KoTpo a oIo.rrM .III
. OTBTTBI{OT pe.IIpa a apyre |4c|vI-
I e.
III. oapTro prypoBa KaTBa po.K.
1. MoI oyapTBeoo pypoBa;l KaTBa O.}'K-
: Ta. apTa, pTKa' )oo.
2. Po xoTBI{HIx .ooBopoB B oprFl TproBa K
KaeTBy poyK.
3. oeoT ttprTpMaTr'l a arTBo po.yK;
apal po, poK o.FIoT, po y,KI.
fV. Htooo perypoBar p.ptao T-
oT.
1. Pypoar Hiuloooo>vI p.tlpMaTr P:
aKooaTJIHa aa, opo a oIo.r HJIooBoo aKo-
o.IIaTrTBa.
2. oeeoT p.IIp NIaT e II a apyIIIr uulooBoo
aKoo.traTTBa.
V. Perypoae BeIrKooMrKo .eoT p.-
pa.
1. pooTK MpI oyapTa ep prypoBa.
'I BlIIKooMo Tt{oT.
2. Copae pypoBa BlIIrooKo .-
HoT pr.IIIvIaTr P.
3. PeypoBankle BLIIITI oot.
76
lll\| lll)t)l|lPl4tiMaTKo ''lTJlHo.lo, oH Mo)(rT olT pHaH
||() l)(.||lLllllO y HoTo'lTct (apoo). C o l_
aa 4 ,|.itKol.o prrxl,'UI
II('( ('lIl,l'| l]atsar y o prTPa B KaLI_
oPAHAoH Ho. PABol oPMl ( | |t(' l] I l/(I}/ytlJIHoo pr.pHNlaT'l.
PP HMA Ko EHo |l|t|\vtaJlI.Ia prpHaTrKzl .loT B _
( l'()M ()'IB Mo)l(T oy(TB'IT,l I(l( pe'oTaBtI
a l('l\I]ll|, l.itK IIp'oTaBrH. Bo l]Topo Jl(l:l ppt{_
||lINIil|.Jl l\,Io)(T aHaT' Hap' BIKo t1]KpoK ryl-
rtl'l ,tltp olllBo tltzloK' poTo]\,{ ar.o,to, p_
Il.Il)lII,Il\4 oyxat{r BoTHl aJLeI4, oKalBilT p
s 1. HByAHl PEP}|MA \( rlVl'I,l. B yva,o'a ' Br roooo Ilpo_
o ooI p)I(ziI{H MT pttBo z].HaT'I ll tIl()/(1.Ba BI4aoy ppMaTIo llpo.aI]Jt'lT'l
t(.Nl.]l'I , l\1o)(T t o'ao KpT'It{Kor (ppo) orto
[]jlI{aco 'lT.IloTlo, He ]op],Il,tKI.ljvl
I,loN,l . llo o\a[)TI]}llIoll pa '|JI'|'|
t] l(cTB ll'l,lBi'I]l.
( ('()()BTTByIMI4 paBa oaoc| oaIlo aorry
a]{oo ppIaT' |'('(l)CP <.o pHKo (pepo) xo> (I990 ..
!';toT ],lll/ll,{BllyHoo pclIptIMitTJIJl pLrycT'l 1'..lr.. l99 .)
I(po (ppo) oo (a
Hopa K P'
oTo'lU('I K Koptl ol]H,,ta'INt. - KpTKor
rr' rlr iio) H BT aoTo'ITI yo rTB-
otr o>tt popir Kao_o y1eTBo 14i'I l,tN'!trTBI,t-
l |,| ()Tol1lr. oo pTI]'l oo oBoKyHo .t_
Ho paBo; l,{ool]tlT MyTBo /pyl,{ lIo OOI]TTBy_ |

]\4 oalx[l, LtaJI14MaT BoJlIlT poI{t4I(oB; oTKpl_


l'll Jl I{Ll (pa>a), y H a oo yTl]zr.
Btl. tIrT a IloyaT I(pr/lTI, aoTo'lHo pap]]r- I''1l,t.ttlo xo'rTo H .aHoBT topK o, TaK
J|'ll. tIoyrlHFl lIpl . ,'. l ;l|( llr ooo Bo ycTo oT yrTBa yaTFtKoB.
(Jozt Kp'TFtKo oTBo oyr rMHoo
p poo l llpplIIIM
/o)(Il ilKtIT Kzl)gllM
l4 lI KoHTpaT 14 ooTB..BI{ Ylli|l.Ktt l{rT paBo axl oot paxaH Po-
yol]'IM KoH].paTa oylTBT oaTy TpJia. r r<rll,i pa' or 1B-o BopTa. oal

at pFlMTe tsIaLIBa. olloot ( ]l()t] [lp To BJ|e.c'l aH Koxo'lTBoo tlpo-


oo oH IlpTaBrT B HaOI.OB lJrK /]a-
}tAo. /1't ||tIl('lBa' oToMy pTBHHo paBo Ha oar Kp-
palo a oyIIlI ool. B, pap ,' aooB II,,lIlI(oo xoa T p)(a olTo paoTI B -
peoTaBl tlo t{ oTI pry}oTrt yl ir_
14
l t.'()lvl o'lT ooTBTTBto aa. p |1aI4|L
ooI] lM aKo}{oTTBo. ||(.(.l(OJl pTHToB I{a flottlll o.II'Hoo Too MJ]-
vlal pl]pHN,lT oTrtlaT o BoI,l]\4 ozl- ll()t,() tIKa ' o pTHKoo oTBa poBoT
BM pHaXal My N'{C.I.BO, a KlItIH_ |'()||l(yp. pao topa orT'l paT opaa]\4 I\4rT-
rtll ji 1114' B B'H oopo Haxo. MHl
ejt CTB1M
cM Toor Ha KOTopo B ooBTTB aKoo]ll tt o> l
olp1rro BlKzlI. Hztpp, |4' oHoBHl Hl.rlN,t \1.lil'I.oK.
tl.lIa KpTHKoo xoTB BloT oKo Tyoo.
Kol.opI'|R'|e KooTBo poI]o/TTBo' prl4 Ta.
t ll(ll||,Il a. HyoooIr Hl M ( o 16 '
KOI.O I'lMylrTBa HaBaH, B aTHo. xo o (vtr ol)
o:,rtTBtllJI opoa. oao To opa I p-
I|(.IIoItpI' HBiuII) ooaT BT oo' Fto H BII-
l( l,'l I.o tla.
IlpOI'l]aII'le]' Ha J[ya, Koa BIKBOT'I ya' BIaH}11l )

ttttl<tlt lI TpoTl.Bo ol. o ]\4TBo, l,lHL)I(a- l)ttt pKoo xoTBa opHoT o.


lINl(.II14 oTBa' pr.TaBT o HTpl B oToI.lJHX C
lt\l,l l.Pll)l(/lal]14[ly] llol]MaIoT KaK ttHo TBo, TaK ro
lII)()(llp'IT' opaaI4) pa)lat{a oyaTBt{l{I_
OJlIO l] tltl1 .lloo oBMo oBHHoT. aotto
l\|ll ()l)IaIta.
l] p'U{ Jly'Iat} yT;lHoBJIrHl aI paa opaAr14'I
BlKatI,l lIa MLl(TBo paaH. Happ' BlKaH tTo llo_ I lo rtotloaTTy Poo pa t,t .tit-
a Kp'lIIK()I.O ((lppoo) oBa ll l\,lo)t( t opa_
|(||\ '/UI.I Bel1H'1KpHKoo oTBa o)K t poa.
|(.lI tl ooT' ol{HHHo HayI\,{o BarHC J||4
I]o Fla N4JI| lI]II,l (llll.OK l,l prTBa po}4BoTBa. )(.I l, y.
c ll-lt t,t t l lI ptpHI lttTJt H l] oToIt yloB_ ;l l

l(1l't.lto otBo N,lrr paBo ao lo;lytIT


JITBopl. pco:rlll l(p1.OoI], B'ltllll o')-loij
|]

19
18
ooTtsltIocT \4JI[l li,i ;1916 K p cp'ilI.l ]vtr r{I,i l r I;llr)llIIl tll l Il] Il ocl.aBll Il o]r|llll. I(1Itl olt.
lJo.1 aoBrlo TlIo l{]\,ll,1rl1.aLlIlI.1' .] .T - Ii'l ll()]liIl()l' a'IBe}t}t IJ paBJIH 1|4 It4pKl,l. tlt <l;tri_
Bepx THOI]JIoi4 B paoF{r rJIHoii l'lo' A{o He i]llj r l lIr'Ill||,l or. ol(al. aB.].lI B oBT prKTopo l,I
Irp/-irJIHo oplv1i /I KTFIoo xoI,l,rBa, OtpijlllHo t] |||):IIt]It.Irr,l. Opt.t1'|4'I otl pl.TppoBT a'l B
oacT' pa' pIyJrr. p FIopa ;larO O- Al( ( illllll'rli 1l O pa]vtop].' Pai,t paMoTprIltt oop-
caBrI|kI r\4.rI yT:ulI]JIi]l1T'I t.l a)O a\.111Hl{'T'aTBtIo .
l |'Il( ) l |} l OvapT.BLlllol\4 prl{Ilp'lTl,l pl,lI(oN4 i,{pKToa' IJ
i]aoH yTM JlLl'l or oalI l(o01"ITBI{Hl I l )il\() | tpOToIioJloM zlcll.t14 paB'l, B o'II-{l]i{Ito]Vl
yo paoa a LIo poa B Ko ttllIlIt'( ||l lo.oKOJIOIu :]ra].l oB"a prK'ooB l,,1 pB-
(va Hl{opo l,l paor.KoB oI4.llo pI r). l, llrl| |
-
Palp eMJtIioo yaTKa, IIprlloTaBrl'llvtOo a IITy, R alKo I l1lrt I|oaI,{ oalt3a IlpJloTBT t,tprrriLtii
OI{KpFION,I yAr ollpl1rjl,I]'*l lr+ a'Ilpill1ll xl_ rrl1t11111..1.1151trli lttii
ToK yaIBaIoT l\{o.l''IRl,lpoBa}lL|]o pi,l_
'I I,a }{oB K.IrKoo O]ll.B' IlllltaJ|L4a|\l4I4 L4 'll||l\/ ()l.I(all (rM ltl,r )t]o].tloBoiI{l,{X p't, oIfll
HaJii4 O. B o}{ prpaI]lrJlrI.I. \'|.ll lI\ll' l\4 lt.o[() ooBat{'t i]I,lIll, ol(ocl
pil oaBe N,l}lol.o acTKa aBT T o, r r ll1l. ). [] :,oll a op.t].Iz1t(l,t ,t.rit -pllo'aiI,I paBHl_
KTo Iio"a ,Be" lt pa;alIt4tl, lt.;,lBBt,tiltri.t Ilt |||lI,Ii'i ylTltl.oK ( -oal{ llol1opoto) t] lByO MT.
B l(p Iil<o o',Bo' H B'I uiiolttt Il.lIl JI_ lltltltlt pFtKoo oiir.lt tIoz1T :t'tJItl11 I] l\1cHvlo
o (al'roFl0, Ial4o) Koot.t.o tlp(p- ,l l\llIltI,lTpa}lIo o pTpl{l,t tiia. K l'IBJ]Hlo p-|]aa.
tll-loo poH' oH o]tT 'J'IBlI (. Ho\oJl|I\{ oo- . It ll ltllll1!lCltzi 3 llpl4Kila ],tpKopa oil.apTB]lriol.o llpllp],l_
oBat{t4r,I R arlN{FlcTpiit,tlrl opall Ollzl. AlpaI{ B rrrllt (tr1ltl.t.Ko lxc}t'l Il]:iBlt Kooa) oBlT llpKopo
poK o o/{lioo r\leCL{l IprtivlaT l[]i,l o lxTaBJIr || llIl()IIpIIo oL.rl T" .). l} 'lltl]\r r]poypa rltl_
I!{JIIloIo yLIaTa O .,arT i\,iB1rtilillt-tiii oa. p ll'lIlrill'I N,1Oo ytla1'Ka at{oI,,lLIHa llpIiIJiHHOlt t]llli.
flaprri,{lt pOI(oB Irpl4IT pulr,l oI(pIlittt rtrtr.llrte}t o I||'ttltltt,t tIt.{ilt{oc oL],lttrC oTo,l4T B l.O, rtTo B lIiIFloM ya
H'jltr,ItIt{ ]vlJ{l{oo (poH'zr RtloBHIe [i}r tr'14II14'a.I,IBr{ytO ll( ( lllil'l aMI,{ltl]a'I H(J BIrJl j\.11l yztTOK, a T_
o.BTTBHo]' B raa. lH]4e l.tto ai]},Itll]. I l( /t( i il. rH, lpF{To KoxO l'tsCLl }i I,I I/lp'lt4.
I
t l

J,l o oTar B loTaI]r}{I4 '{lllltlo ill(;t r. r , Nl


>aoatlo B y l] l'lKoBoI\4 Ilo/(Ke. l';ttl..l.tt,t;LM y.IHo-olTLtIx' yrlI{O-poRojll.l]llI{i,
a oyleTB'IIoTsI IIr.OTB-rler c]\,IHOIO ytt.tTKil 14 .'rl|,I'l.l l()_llot,IBOlBeIiHtX y lil. Rllllll tjl)l1}I}1
a.re}{ N,Iyl.Bon4 I<l]T'IAic xO:]'I.l.B. oaIOUI'1 1.1 , l l I l l l liUl I] I yg6''',' :att rl, ayl.Io-I4/1oBTK]lX tt}t-
a o;rxots, Ot}lo, xo,]TBrI ltl( t.l py 0_ ' | || | V l()lt, Col]ooB_t{I,{Kyj\4oB T /]. JtHI y(laT ilji
oxoti'BI{}{I opaFlat. I, (]Iti.ittlt orrrrr B]- .
'I]l]lllItljL[I,II4 I(rTr{]lx OlTB Hr BI'lIoT. yutp-
paII.IKy rMt{I }/ao l,toll'I O r;rrii lll IlIlt'| lle}ltII Ko}ll ltBolJt, oBoBoJlt, xotiia
o.iI1 a Klotll{IVt yaB' oI'ol]OplIIt]ll IIoCTtll.i{)tstII,IrA4 \l( rlll()I)ilTBI{l']\{i,l TMMl,l, poB()tll(' JtoiloBoLl
iltra.,I.Ba PoCKo 0lil4I,r <(o ll])']/lK I1I,lBaTa ||' l||'IllcIoT 14 i4N'IytI{TI]o TIlLlHo (To oJto)H _
I1 popl3a|||4 Ilppit lt o1lltltttllii ill.p()t]po\lLI-tHHo- | |)( ||]!rl.'] B yTaB OpaHI,II{) B a[4pa. }l apIa
l'o Kolv,l Jl ca,> (1992), LI j\,{},TIlrTrI{Hii i'i l [a. t. tztrtllllIli/loC'I rria-I4alII{ IIp'I]pLi'll,I o/] Tcx}{o-rIoI,ltI-
plt trl{ pa}rKy y(BI{I loo ]lit Ipi,!}tl,{I\4alo Il||() lII)oa. Bo x ya AiaiT],{ JI pT'tllKolo
Bo B}'Iae e.UI |4a|4 eKoo:,lt ii r.rto oal,,l (' |i|ll,| l}a orTBT Io a,tBrlo o Bt paoFloo
rrxo]\foT opz]}{rI{'{ Llro]'rlt.l,]4 01/-tII 1.ng16oo ill( |II llil lIpppeI7'7'] \,{rjl ( irraa).
Itpol,IBocTBa. B fJ yrli]rR 1414}llltiJ.i]Illltii rt N,I0) l1. ll1lrr'tt;{.l]tliil H,I}.LI-v.tJlFIoO p14l?i]rtTr.il,Ba
i{OA{oT l'iT4 iIT.l'(F{o BI/];IH fieHI ill4. l1 l)(.]l ]t.l)l,]I\t BaM 1]ptjlpplHl'1]vlaJll(ol,l lIJlHoTt1 B't_
p ,at{I,l K}].it{oo o,ITtsa tr TcBapTB t.'t. it (it)J|l'lIta'I KoT oI1aTl4BoT l] ilpltH'lT t'
tlr.a ts .x jlv-'' KO rO ,Bl{]ill i]
14 ,}i{)i]iiCt]FIIloO | || liilli II. tIoOI,1]\'toTI4 Tpar14 B]vl'l l la oa0B21lI,[e il
i'pT oyU{TBc B B.tt 14N,IrllTBIHoo a ( ilBTo,O_ I l 'Il( \/]|l,,|.lll(lll,1 ll.l.HpaI,{. ao I.IIFITI' zll(}a}o{I,l llpo-
, par"opa .p.), To MlrTtso BoBpaa. (a - |\ l IllIl() 14 lU1Bl4/]yoo pl]I-rl{I,!{aTr,l' ],{tlt{o M t{Rrl.-
KJTIIiI1 aKopIx o\rTB). B .pylt yx t{N4.y. l||,l ' lI. t.]lojtOaT.,Tl.to, o jvto) lr.po ZlI.poB2]'T Ita Nlll-
IilTBrHl a (alr) BOfipa.T (I]llarr) i1l-ll\41,l. LIl(. lI\ tt<ll'tlIt11 BKylB. lJal OTjllrTT Tai()Kr' 1.o B
"Irr Koool], ;1oTl{K oyapTHrrI rpat. ||lt(t||('('( 1' r((!{.|.CJItllItl!,l Iit]to t]oa tsoliKzl. o I,1Ha Mo_

80 8r
4,
TBa K Tpyy, ap'IxH pao' Ta Ka aoa | | )llil|)llII(o.Bo oT oToT Too KoMMrptieK opaa-
e.. r t tt ti rl tlo
lrrlt,taJrHl prpati.
Ho .yaoy prpMaTrTBy py - llt<rtlt/(tl l] ]4yTBo ToBapTBa oy l AI, rt-
Hl H.oTaT. px Bo rT aBaT opaLlHtloT rll.lt. [lvltl-, .,py Bl,{ yU{rTBHllI paa o rIt
aI pyoB, a .oBaTo, MatTaoB pH- |||);lIlil, l,ItI(e l])ttylo oH. fl>l-tzt oa BI(aa
aTTBa, oKoy TzuI |{\IT|4poBaH FII prTBa- \ ll;|(. I l l tta otTBItHoo ToBaptTBa poBo|4Tc o oa-

I,{
Boo)l(oTIo oyH KpToB. o,a BITKaT |||(.I ll||() Nlry yllaTI{a ToBapTBa.

pr aT BHI oHTl HB aHoo p p aT- I ltl .r14 ]vlytTl-to oBT'TBHHo.I. xoTBi{I


TB2l: tIBoMo)(HoT orTBt{ KpylI oTaBoK po.K_ |( |lt;l|)I,lJl(c"Ba I.Iopal,IIo H oHI ToI]peTBa Ll ToBap-
I4 Ha pIHo )H )K Ha 'y poyKI{; |||t.( l ltil lllt R (otItt).
H'tK KoHKypHToooo. l} lttlrlo ToBapTB yaTK B ooTBTB ar-
C'oao, HB'yal p,paT o)I(I l||,|Nl M)|( rIM ooBopoM oBMTLlo aHMaIoT pp-
TlaTo BBl.tJBaT Bo Boo)(HoT opT Fll].ly, To l.ttt.lIl,Ko TrHoTIo Hy oTBTTBI{oT o o oa-
||. ll.(.,I l]l\,l M pI,II{aa]vt ]\,tyrToM.
eT HapaBr 'rTHoT Ha pIHK. tt{o ]TaT-
l l r llr l l ToBal4ITBo apaKpyT t]IoKI\I ypo oB-
'| oTaBT KotlKyIl KpyI prpT' poBo._
M a, 'Io TI JlotITK. . o a yy lllI,| ,/|I)yl. I( lpyy, l,,to Il KLlHa Tya' Koa
B opIl.tl -a o BIoK .p)KrK. B o x BpM B l)l IIl\,IIl14 ToBapTBa aKloa oH yaTHK ( y1ll,t-
li.]|l||II,Il\4 /ooBopo H yTaFIoBHo, LiTo Be yt1ng1,.'K Br},,T a
BIpUlBaH paHH oo' H ooTHx TpaB' po-
, rrtrtt..l'llo), a ivtTBHt{yI oTBTTBHoT o (p e.o-
BO'TB ooKa' rMeoo KapTo Ta xoTBa Bo r I.lI ll(. lIyTBa ToBpta) y H po y.Ia
KoHpTooot. lli(llIlvt
K oa Ka ItByaoo p'pHaT TBa ryT yTBo. ooy Kpy yaTHoB TaKoo
JI14LII.{I

OTHT To' tITo BO.TB o)al{Hoo Lla paooTHKoB


lr rttl1111111.".'B, KaK paBo, opaHH. oIo ToBapTBa
r rll|;||ll'l'}IoT B o]\{ pHl t+.
BoHKaIoT TpyHoT poozulo plxH oT.l |;rl<otl prT, .toI po HaBaH oHoo ToBapIr{-
BopooB. pxo opaa a KoTaNI po}_
oHIM oBrTaM B oo.BTTBto y>t' yy KoTo- ' | |ti| ('(),pao a (al,ro) B o yaTHKoB I,I
l rl()|ti| <(lIoo ToBapTo'>. THKoB Moo' oy_
Ix oTaToLlHo .,opo. porl poTaBrr |||| I|l\t'l ottoo Hro H .oa oB
BIolHI H, oTyo, oIx p.
<<]4

l il il r\ l l l l.1 )> .

\/'l;l;1lrt ooop oHoo ToBaprTBa op)T -


'|\ |l}llIll l]H: (pl]o HaB}I ToBapecTBa; pT
s 2. xoclE oBAPoBA Il,t| |(. lll,IlOT' pztMp oTaB Kaol]oo KaTaa; paMrp
Illll)1|]|()|i l]MHr}{ o K)Koo y(IaTtKoB B KaoHo
XoFIo ToBapTBo - KopKa opata c | ,lIllIlilJ|, poK opoK Br]] |v1 BaoB; OTBTTB-
prrHHI F{a o (a,l) yaTKoB KJ]a.oIM aI4Ta- Illl( ||' \/tlilTHKoB a HapyI orIo o BHIo BKa-
o. ylTBo' oaHor a T BKlIalIoB aTIioB, a Ta)K Il Ill Il()|),t/loK llapeH pt.
poBroe popHo ToBaprTBoM B pore o lI lltlltlrot ToBapTBr B o tlrI oaato paBIM oo-
]IrToT' p]I,e)KT My a patsr oeo. .ra- . rr1 (1.1;.11 /ol]oop H .yaTpBaT o); axI BJeTc
K ToBapBa o oTolrrr K yTBy rloT oa- ||\'|' (||l(}Jl,l,1,l.Jl(]M' pTaBT apTrpoB o ToBapITBy;
TTBHFII paBa' To rT X paBa opHLII parpo BKa_ lll|||;IIl(. /t.oa oT r ToBpTa (o BeHI,I
.oB. \,ll|.ll. |(.I)llo ll'l torx o oT opaa).
XorHIr ToBzlpTBa paaTpBaT aKoHoaT_ \''lIlt./(Itr.,tI{I /looopo Mo I rTpyoTpo o-
Bo a o'HH B otl o otx o_ l!^|{.l ||l()(' l]/lrtl J\e |4 oHo opyarT opaH}Ioy Kpyy
TB' poo o'H KaTzulo. o'e ll||| l l1ltt t.llTt{oM BFII4 e ToapTBa oBpIt
oo BHH yTBHHIX BIa'oB pr.oaaT Ho- r tttIrll| (]/lJII( r.py oa Br yaTHo. BH
pTro yaTe B ra ToBapTa' To T B pp- || | ll()|)VlIilLl,l''I oJlHoM HroK aTKaM' oTItI
ao .To. oa yT' To p'pMaT I l!I t )||('|)Illll14'l ,(JIOK oT t{ ToBaprTa oHl T
Mo>T t yaHKoM Too ooo ToBaplTBa' a ao
{

rllr'I r('t I I t() l l,.

82 83
'.
\/.l;tt.Ittttl( Il()]lll()I-o ToBapTa oa B}IT r o- |\4TI,TBa }{aHarTBopoaT' o.aKo oKa poKoto pa-
]|t)lllIt||,| ('It()(|l'() IJI<Jl B KioHt aTaJI ToBapTBa K IIpoTpaH,I B ro otTB H oyt{il. po
l\t()l\|(.||lV (.|\) l)oI-Tpzt. oail acT oXFla t a |)aBl4Tr o opaal{oo-paoo opr B TaKx pax
|| ('|)()|(||, {j,|ilIIoI]Hl yLIpI ooBooM (a pao, /(,lTrHoT, KaK ppaoa Kooo poylr,
Il | (..I('ll14 o/la). p HBIo, yKaaHo oaLIFtoT],I 'iil oToBTrIia .eToT, y(oa poBl{a ],I ..
\,l|i|(],l.IIl,ll( ,(o)I(t{ yaTT ToBpT |0 % ooBl rBr_ TapeTo }la pe (oalrTllo ToBaplreo) pa_
t't:tIlItl tl:lTl4 B]1a.a BorTT pt]ItttHI yt. IlItl o ot,ttl HKox vK (') +apl'l-
pl t Iooo oapcTa papIT'l 'IKx ' oaFlor ooB .'ooBopa I\4)(y l.'l]4 ll o-
M)Iql eo yaTHKaM llpollopolla}{o oIvl B llaooNI tro ppHo Jlt-toT Blllo?lll
I(tla. oHaKo, BTB oIlerI-IHl yto o- ,rao (o-
/llI Ho (ol oap)
Mo,I IITI aKTBoB oBapTBa TaIlT MLI]r papa Ila- ta tl.o ).
orII:Ioo Kal{TzUIa' oy pt paprT r>l<' orIl ToBapt oapHo H 1lsg,ap}o oTBl.TB-
ytlaIlI,lKaM .O Tr op, oKzt ToMoT IITI ilKTBoB Hr lloT TBa]\,{ ToBapl,{rTBa BM I]o I.{MyTBo,
l]pBIT paN{ ra JIao Hoo Kal-ITa. lt (IJII-{I-BKaLIK .- ToJlo B prax BIla.oB B KaT
.a I1OI-Ioo To BapI,{TBa ol,I'apo HyT cap- 'oBapTBa. oTIoa BIKaT I,I oBrplHo pt aT:
Ilyro oTBTTBHoT oM Mlll.TBo,t o oaTTBaM ToBa_ Ktl:i TBTI tt (o;tl p) |4 p-
rcTBa. o oa.taT' LlTo yaTl oTBraT Bo tlI{IM l(OBolITr., TaBT py apTpoB' 'IB'I
ytIaTByT B
rTBo o oaTTBzl ToaprTa To.Ko IIp Flo- ypaBH "oBaplTBoI\,I; BI.ra,IK x paBa ooa e T'
TaK oo t,lN,lrBa. ottoT B ToM 'tar I{or,IT a o
oapH1it apap: ;Itt I1 ToBp]4TBa oTBtIrT rp
o ooBHo paBo
- oJlH poo o ptl,t
lo;l KaT. B, BIHy)QTI ot{oTIo oB1]T
KpTOpaM B BoM ]\,tylrTBoM HeaBMo oT Too' tlp_ yaTaN{ o}{o OTTTBLIHOTIO B To]\,I, t]To I(:larT -
HI,{ o yLIT B rJI (oaa') r. Kpot tIooBaI MylcTBa T()BatTBzl' oa TpaloHHo o-
ol.tllo BlKBa}o o oHoo aTHo (a paBo' l,lKo aBaHI4 ToBapI,lit]TI]o I]a B.
ao ottoo), tlTaBts My Boo)KHoT a- -
oapTl]O Ha Bp' KaK oJIFIo Toapl,ll.Bo' oal.
,Ta
Ta oTaII,{ o;<. oBTTBroT l(arT JIIIJ- yopyT a oHoa p.Troo ooBopa. -
FI]\,{ prB ;otx poa K ap aor{oo Mo B.FI, yaaI Bllll' I oTpaa]. Ta)K a:]Ivt
KaTaa ToBarT, o yrTBO l(aoo l,t oap KaoB, Btolx BaLlKaMI,I' IX }{aT B pareIII
TllItoBT llo oTro apa e pI4Topo ]. pt, aIJa, oarr 14 oTBTTB{}1oT.
a Ilooo ToBaprTzl BpaB l o. B o. opo BH'I I{ parH ToBapTl]o a Ber
BapLlTB' ytlp)KHo Ha opHt po, otl Mo)(T To IloFtIM oBapM o)rr.BrLec IIO aBaM l]oI{oo To-
aT tll o yB)I(TH ptt.l. B oapTB, ypr. BTB. Ba. r BpaBe y".'.uoBaT I] ypaB
iirto yaa oKa' oa .py yaTHKol} tl Tp_ Rr,HI,I r ToBplrlrTB' oapBT }TB|4'I lloIIIX ToBapl,I-
y, IJo oTKa oT y2.'.,''' llo)(H l aFt j\{Hr M a l. o ]\,toy BICT}IIZIT oT MI{ ToBapr.B ToKo o
tl{. rBo zruol.O BIxo.'a. l.loBpHoT.
uay, rtrrr)/ oJloo ToBapITBa' BIaBa- opavll IlpaB Bl.rIaKoR B B.II,Ii r I,i }/ptsr
T TooT aT ]\{yITBa ToBprTBa oropLIoHiUIo 'oRapTBo I{:t p \IaTttI] o KoM}t?lpy'I /pyI4Ml4 paBa_
o or B JIoo KaI,IT. o oairlr cTopoH Blaa ,tI,t. B aToT],I, Ba.LiKI,I l'lrloT Ip?lBo o OKotltja ral{-
ToMoT Myl.TBa \4oT l aHa BIatI yra oBoo o,lt ll,l 14 oBaptsa o\,tlT o a] p-
HilT'ypr. aT BoIo oIo B aotlO Kafla re aT pyoMy
pa.la B KaOFIo Kal{Ta p) yaTKa To.
.II'o I]Kay JI TpTM l4; p I{Ba ToBapl{lTBa Ha
BapTB |1 peTI,i I{aM' a Ta pr ooTI Bp' B To tI B 1129 oa{KpoTTB, MioT pMyTBrtl-
oBl-I?cB oyTBIoT Too oa Br roB To_ tlor flpaBo rp/I ol oBapIa a OyFI BKa/loB
BapTBa. . B ToBapTBr oTaT .tITBt yaT_ yUlTBa ToBTBa' oTaBIro o OBTBoprI-l Tp-
' oO o)o t Bpoao R Te}I lIlT oa prTopoB.
MrB tpopaoHo B xoo oo. ToapruTo tI Bp KBpe.'1 p ttl{l,l Bx yaT-
t ToBaprTBa ]\,I lltpoKor papoTal Po- I]o]]aBIX B Hr BK.IzlKoB. oao oIr ToBapI{tLl BpaB
c|I B rpo/1 Ha. 13 aor BM a p Irpr'lpFt- t]o I4KBa tpopaoBa. ToBaprIrTtso I{a B B oIo
84 35
,l.()l]aptrT.o. ToBapTB
a Bp oTaT o paH !' o oa opil H o o'"'"'u.,ii*'oTI oy_
Mcp o,tlI oHl ToBap oI1 Ba.' oo MoxT y- IIl.rT a ooBa ypTHI .tI'oKyMtToB. o yvp-
I-loHDoBaT. J(r .ooBo, opl o.IBaT B pe.e\I,
ToapTa a Bp oalTc Ha a tt KoxooB y.Bep)rlil ya ( oo pr.TaBHo oFI
oBxooB Hopoo, opoo, Bopoxcoil .py ytlaTFlo, To yrlrt ooBop papaala). v-
oax P. I)rT1 .,oKyHTr o)KH I o.rpaT o M Mo ox Br -
lt o o B.,l o parp yTaBHoo KaTa, .o
I(a)oo aTHKoB' pap' oTaB' poKax op'K B.
5 . xol oA |1|4'1 M BJ]aoB' opK ITp.'a .o TpTeMy y' OTBT-
.BroT yLIaTHKoB a HapyUr oaHoTr o BItIo
Xot oTBo paT Ko]vlrp(lKa opaLl- BKa.II'B' oTaB KoMTr opaoB ypaBrH oo
a paeHl a .o ylip y'TatsHIM (ao_ opK pT M ptlH.
t) aaoM. ooo ro oT o oTtltoo .oBa- B o opao oTBrHIoTl yal Ka-
pLeTBa oToT B ToM, o oBo Ka or KaTa- . pa Ha
'oBIr BoI, pI4 ToM pap BaoB op-
oB IJ peoaa (xo He Kllae) (IHoo y(la T C ytlpTrFl I .o KyM Ta . H< pa ll a Be I4LI.
yrIpI,ITr (yvao) ax oa, a oToy ot]KztT- IIl yTaBHoo KTaa (oa) op'T ,iytI\4 aKo-
' Bo-epBI' oHoBpMHl{o ytlaT B roK o HoaTTBo. Kpo Too' oyapTBl HopMI
(uo xaeT pK MyTBHtllx oTp), o-opI, LIaTI,I B paTpBaIoT Boo)HoT BrI] Ba papoo,
o lx JII, a I] ToKo pllIlpHMTlt, B-TpTI,I. MMZUIHI pap BHOA oHT oapBHIo p-
yaTHI4K H oTBLIiltoT o oaM ol, a IIyT ToKo pK .pa ( 50 %) po oo oaTI yTaBHoo a-
yto B paMrp BHHIx BaoB. .aa ( TrI pBoo oa rTHoT ora). B yua,
ot oTB oyT o/BaT opl ora Jl B TrtIH rpBoo o'a .TIoT oo H B oTo-
oparo ooJiHTo oTBI{HoTIo Klto- FI ooT oLaT ol yal KaTa' oo
poo oa. o oT o o MHI.e ( H Ft aKorlo.aT]{o
oo opao oTBrHo yTaoBIHoo poBH) ooyto pTpa ya-
opa}{a' yp)(HHa oH JI ttrKoKLIM- KopKa
M' y- HoBHo op.K' o ppaT Bo] .THoT yT
TaBHI aT:uI oopo par I{a o orHHIx Ip- [KB\[a.
TI oyrr{Ta paMpoB. p ].oN'I yaTtlt,t oa o oKotIaH BTooo Kaoo o.yo Ira-
r oTBaIoT o ro oaBa 14 Il pK yto B p- oBoo oa TooT Tlx aKTBoB oa oKa)KT'l Mr-
/l2l ToMoT BIx BKaltOB, LlTo oBo'IT oBo- o yTBHoo KaTa' To oo TaK oao o o o
p o opFltto oTBeTTBHHTI'{. yMlII aprTppoBaT To B yTaoBroM op.
Pa oa[I aKoHolJaTTBo o,,a opaI{LI- ooT TI aKTBoB oyTT Hx opttoo
.tt-to oTB,l.TBF{oTJo FIoBa ToBprTBaM oTo- aoHoM MMztoo paMrpa yTaBHoo KaTait' ooTBo
)KlTB Kol.{pHIN,l ozt aplToo T,,Ia. B o>T KBa. tlrr yTaBHoo KaTa oTBa
aTorr BM o aypo' o yT' oo H y- oyKaT ToKo o yBlorH'I Bx o Kpr.'Topo. o-
rT. JI BpaBr B To yt1ng oTpoo}JaT opoHoo pKpa{-
fl oTBa opatlHlto oBI.Io1- aKooa- |I'1 L,|\]t oHH ooTBrTTByIo oItl oa
TTBoM yTaHaBBaT a LIaTl{oB. ltpooi,:i Bo yIo.
oIT BTTByT o oooT yTaHoBH Too pr- yTaBHoo KaTaa oa oyarT o
ra a ypo 30-50. B T fia B oM BHH BM o yr1ng1.,KzlMl4 BKa.'oB B ooM oo.
xot Har]THoo KoLIea ouTB opa.lo oT- oTBa opaIltlo olHoT, oHoIo
BrTTB}ioTI yTrM pppav4 tyt Too c LI|4c- BHl-t] BoIo lto, oyaT ooTBTTBy B'TTBO,
t{oT}o yaTKoB 600-1000 oBK Iop'K],{ Hpao- KoTopo lopeK KpT a ro BKJIa' FIo BeTc
pfro. } opa I]T'I To, tITo oo opa- o 'tao.
.Io oTBTTtsl{HoTIo H Mol. 14MeT B Klltl.l.B upHIM .oKMItTa ar Bo pr..aTpBaT
HTBIloo ytlaTHKa pyl-or oii o o.Bo. OTo. prMyTF{I{o paBo oKyK o agTa ooTBa py-
ooo .t. MI,{o LIHa aMM oolTBoM ( oTLIHr Tp-
86 87
||,ll|\t ]lll||,llNl I|('lt(),tN'l())l(llO, py }.tl2lTllK oTBa oTKztiBa_ !|lT.Ba opal l,t(tltHoii ol-I]l'l.l]IlItoTI) B o ocTl]i]
l()|( il ()I ('(' lII)|l()[),|.tll.l,I). B lty.1g. c y(IpTLtlM[I oy_ lIOJ]ytl l.IIpol(o DalIol.pa}ll,'l. B tlIlotttll\l oH ol1Ba.
\l('I|'l ;lN||| /l()ltI(lle,l.'l rpJIaLIa o TTI4M a]\1' yLIaTHI( ]ttl t] i]0:]T2lT pOpilH1llttttt I llt4 I(OjlXoots, ol]ooB l,l
\l(),l((.I ll()||()Jl..]()t]ttT T]\4 paBoM) ll B Tt]H Mr,Ia p- /lpy]'I oyapBrHI pplt. :lHo rpaBlt-
ll|(. \/t|'l(.|'lllIKl,t OUITB Il llo)(aT l(yT ro olo. po -,Io] BCC I4]\{yI]lTBo Lropal{MIx r-oxo.Ilt{I plt-
ltl ]l;l/Iil Il() IliIjl.llc].ijy oyITB-Jl'I o],f,py y'Il- IlpI1., lt. B }.r.atlt K,lI]l-I BK)tll,I oCFIoBI]TC pjtBit lt
titllr ll(ltt't]il' Ll o tlI-IO B yllp',lTJx lloI(yt\4i{l.a, O.aTorIHo loi\l()1.L| (zt l,lt.ty l,t)' o.rlt pJlTBit.
tt|flll !l;l.llr{l{t(.]N,I Bla(IaT [.o ^,BT'I l.OI4]\,l()T .r(t'I)ttI pllTl] B il' a 9Ta B !]lltlT.ll (J I]l)ltlofuI
l|]lIl Irl,I,1lll. B a.yp N{yUlTBo I{l1 Ty .Yj\{l"1. lJ/lo)(tt]]o.l,t y I,{ l(PlIopzrl) ,ta-l.pIlll-ilI{l ill(.l,1BI.
I l pll op.tt tlIo aN'IJ,I]\{ oLL(Tt}oN,t,tlo}o yaTLlI,JKa o o /lo)l(- -al KaI4l. !)r/,]'l M)I1.y tIaIlK]\,tl], tJJlr}_
ltrl ,tt,tflo raoRaT pyM y(Ia'It{l,1I(l\,t l,t T'l4]v1 ]\4' ]io Kol"opI. otlpo.II]lJIJtl, 0ol,lr\{ oopll]t],{]vl K()rK.II4tla L]ll"
llt,t y,ttILtI4.I't, Ha T io yTBHIii l(nl,l.l.ill.I" I,IBTB o t.lt or-rrI,tol. B orr oaI]o]\'l op l]]l.ilI()aJl14 paT_
li l],] l l,l l.opt]t]. l !I,ll{oB popatl]v!ol.o T.lp/tpl,l,lTlt) I{LI!ioHel)oB' I0jlltIl4x Itlt
.ttt olTBa ol)HI lt ttto oTtstloTt l]l Ipl] l|lIIIIo Ilf ,Jiol.() C,jtlIl)lI'|l. lt -ii)K llo l]ItllItto o1rltlltt
lt .lltoo BpL4'I BlT lt oUlTBa It:]aBI4I,lMo oT o"l]'I l]yI,r , tl)\/|.I l ttrr (p,I.lI(ol1 tllritlt.lttt tp1lI ('L'Jlil. :lllt,I l!

I.() (laTFILIl. p Toj\,l r\,!y ]1oxii t tll-l-Iitlll{il T.o]4ll,{oT. (-:T/1I] oL] O HaI]jtlll,i O, Ilpc.ll1li]l4,]Tt,i,[' pzloo.tl](o]]' I{Xo]i'i-
t|ClI{ 14lr)/LtiTBil, OO1.I]T.Bloia Io /IO,rt B yTaI]IlOh{ Kal,l'tiJl ilIX t'ta pl'tol,i "'t3,; B apI\,1 lll,l . lt .). L' rtI{t4[,1 itcl..
Lltl, i,ljlI,1 I}Ia[{:l Lta y{TRa B HaTyi.]. I{apl,tp, t_ }.ll(o]] ta oJI]\{Lt o.t.-lo yI,I].lIJa,I i,I p21it
OjI'l I,I oTBa ,I opaHa KT'IKoo (p,lpl(Oo) B l a B o",ltl4r I,{M.Vt.]-Bil / I]I]!{'IT l.,t.
o],I],iT.i]a, ao,ll Nco)|(T IOy B t|T p\II,]TIoo eMy B t,ll< o:]5ITBr tpop rB OIi'ltILItlii oTB -

B-a opoiit,t' l.IK, ](0't l',I tlp. (opo lI:1/1J]t] l4,I - ].t]lttlO]l.Io oyT itl.t. ttoltlr I,I pllHl,I It-} LtrC,lllIt1().
ollo M}itTBo]vl pI4 l]loll t{ olTl]a oplT I] Tl,l llpi1lll]I4}{]4MaTrlt I(oj]]lK.l,IBl' ilHlf . HaiII\41]' Ol,t:i.
},
tllrr/1}tTr HI,ol(yNl r ). Bo1ll.t]o\,1 tl1t|i, O'I.OI)]vlaivl [(o.a. l{p;to'}dl l'l irt:;utat[}t(.]ii
orr[rTBa oI)tlllrt o'.TBe l IHCTIo
B ttlnt oat1oN{ I(xo'tr poIlyIIt{It. Blpltlr.tl,1Ba14eJ\{ 11}:ll1n'o,".*.,-
o prtll o LIaTtKoB. jto oooB yzlT- pri'i, oIIBOBOM' toolo]\{' o.Lil4 p]\,i0tl.Il]I y-
'IBJI'IT
11K:l FIa aI,tl,l op'IT aBI,loT oT I-o .ojl14 B lI ]l]F{I yjl. 13 yva, rJI oeTBo Oai,lI{o
{),]-BTTl]IJ}{oTIl r)illlOi lp.i(ll]<I,f jtl'l[{' rO i{lI{a
-v-Tili]}[o I4. pal ytlttl,lKO]] oIBaeT,] oj{O tl
14

p)l( ol1or l)l,}il B o.]l LI"rtt t :JtJa Bl. pi.t Il)oI.iBO,lTt]I tlja N,{I.li!lo.l M(Jy]. t llo';i.oHo (rr,t"
pallt jli,IrlO JT LIp l] r';l-ii. Hatt,lp, 'oii }p;u ]\,{O)i(ei, t|l.lri1u'.o*,'upollll. |.j.!.lrl-
Mrl oll L op:ti l,rrr ]4 orpa' }Io yl(oBoTl]o o_ Itlollt tp]lllplt'lIll (i'txztpittii zl/t" J]FIol]B()/l. N4'tliot,{l,i,]l
llO]vl oytI{TBT oJlITlII opt.a (pIl,l, ltirull). rr ,. .)' t])I(tIItO FIl(OI{lVi CeJ{llCO.],lii lrttIliil414 Oi--
t<or.optl7t ]vto)(rT t l-',lI,IJtIltfuI l,ll,t /I}{OJII{.{IIIM. K t- HI1lI'IN411.
lIt{ILl,t14 l,{o"]tHJ4T.Itoo Opirt[a oTtto1.'l TeKylI,t I]opol.
llr' )( ,| rl ()ll(}l}iioii llt't oIllR ()llrilIlllt|I.| lloii
l{ P,o]Illl},l l] I,ll(IotITetiylo olvllflTet{Illo ollto t;1lIt,t: o|]'l..[.BlIHol-I. CollllH]lIX I{2t 'Ir' To (.)IJl,l ll r1ltrtiirLirut
()ILt'II]rI i]zl}II r]jloK" pllTBIIJlBo oa l.r ,'1o,'lLlll y,t1z.trpopa',,llt.itt,tfirl B ]lpdl14]t](tltl.B([lIt,I KOolI-
rl1l. L{lr-tt1{I OTztB Co,JtlliTt)Ltoo ol]Ha. poK o II'I.,1. pitT14Brl, 14o B ltl,toH})IlI]l l)]cl.ttz}. l-xtrrtllll;ltlt}zllI14 ]t i]
Ilo(].l l.l 14 olvtI[TtlJt oTpzr)a}ol. B yal]. ].rlI]l)l,lilj,1.t] ],{lijlIltrtItl'.I.il J(tl: :]I(:t,l t|ltl1.llt llllrl.V\ltlptlRa ].t

Pll,iott ol\,l14l,l orTB ( ttol olrx.T.Ba - i]or o()aBr TOKo ill)/llll)l',llil,lN{al.t'Il}l. r.r1 o[1IlIl.,ii{ l)O]-tl,il,]
pop) orT ToO 14 LIa T}I!!oB orrlTa. e e.IrCoXoTBHI\ (.}iJlllI1'j;Illi,t, llttorlt)pl i,I tpil yaT.
loJilIolvlotl O oHTpo 3 }l-iaol ,{.llltol.Io ilr- H I{K o()l,tTI](:H 1[{)l () lll]Oi lil I l }l t]Jl'l lrJ.}.'r-.
Bll i!l)/l-I5I}i.JT'I .vTftBor\l olIlB. ,I1 opjl'l ir ],{i]Holjo}i ot ll0IIo^lIr.IT'.ltrlii 0it,(l!I}r!rto,['x i]lt:1tIr;-
l]l,l]U-tOTl OrliTR ()l.l)illil,ltIt]tttltli'il rlLtlll]iltio. 'IBr]'IcT!l
ilL.,,l1'Jll,ilo|io l-]IIoHl.rJ]III opaoB l.)lt i.o ),lll.l{t,I"]4 lI,}o. L)..l,l.
]\{oYl. 14]IIojl3t:lBi-l. tttrtlrii zIYII.l.. (){l LI o'litti} ttr. JlI,tJ]]\'i {]O ll]l,i3I-iLlO&t 1! i:]!t/'].l.11 1'o' .O rIl,l tlJ]{)IllT]:ie p/l,IR
,..,l]l1.]r t]oIO O'li.llT, (lT61 O.JII,1tlll Lr Jl. ztt.{i.l}ILrIlo]'o o0ILt. 1 yrlo1lrR0rI{14'i t1](lrttlllitlti I\l),llil(lpL}l] y(li'..l.lIL1i,l Ilr-.t.,yl. )l -
]it - 'iJrI{I{oCl.ll tlO {l.lt;ll\I 1r{iltt tjJ {,'tl();4hJ 1,lJ\,I\I1l10T.B()N{ }] ]OJIl,l'lil!,].
!]L]1

orir oI'pilHlo .]Bll}toTlo ( pir ff.flo- tol\l t1op't,]I(. o',o t] 1..][tttI14 t.ll xo:rii)ilrII}{0t.o {)Bl]l9.l]
lIftl.t() .14lIt{|..)I-O
BaBI]Ir]\,l aoo/Ie.R Pt, orti{ ollej]'II,t I( l OBp. a}"'I ToI,,{ oBOt-]t]LIIOT Ol]-nalltlrrl T0JlI{()

8,S fl9
l|]\1Y|||.('(:||til ()ill,Il]Kot]lM l1'I B KpaTHI paMpoM K To- lla ptl')Ka t.I)i, tt otl..o otio I]lK],1T
N|( )(. I ll ||l|(.0IllIIlI t}KJJill{oB: llByKpTHl, TpxKpaTHIN'I 14 T. '.
,||<
o poaH zlKoI-lpa.
ll1lIl filtlll(pol.l. oHoo aTHKoB otTBa ooI.l- o TaKx ar rT (I l,ITt Blo/.l aKoIp_
l t. tl l,t t lI,i ().|.I]1-TBFIHoTl o OTBTTB' H HoT I]o o,taTTBa
t ltlo o1.B2 y1;1g1Ka ' opzlI]14ilIt14I,t |(PT,lHoo (|lp_
ll(ltlI.l.I}ll papT J\''t)l(y oTHI yLIaTKzll{ po- tpoo) xoa. !'yIlul,l]\{ tl()Ij()]]a.Jl .t.BoM ]lpr/t-
| |()I)I (l,lOtIHo B/]aM (yp.llHl oyMHTaM oT ]\lol.ptlo. tl.o B TofuI ytla i}l(l,lOlIplIo lul't.o o:atlo
(il,I'tl, tlpyMoTpH lpo opoK paprFl oTBTTB}I- llpoTlll]l. BIolN4 aTI{I(y ]\4Jll{IlI ytl:l].oK B oOT_
ttor-rt). B oo pttoHi,IpoBHr ota ooFI_ llal,1 o .]lv1ot,,i :1o, a l.aK)K l]Il(I]l,l1- y lteo KK
t -l t o oTBTTBrHH oTIo zotI o lt opo Bal'{ltl o -
t t
Ioj]oylo' zlK I,i tlooyll,l aK14 ]'{JI14 llpJlO.t.itl]l,t.l. U
ilil opHlllIIlHo oB|]HHo.
(. l llprea I)IlTLl]'t N{Ivll opll1IO I,l]\4:t.tlo (.l.t.x-
Aepltoe orTBo - KopllKa'I opaa'I' tlB_ l{l(y, opo, KoT . .).
llt a oopo p.H H opHHo IIo tl. Talr opao, aop}{ oo B o1:tl o.t.o.t't
Hoa ToN'to a ol' popt]x AK_ Opa}l l,l tl tl o r..I.BrF{ H o.}o'l BrT o i,l.t o t,i o 1l_
oHpaM, oTltB at KaT. oppo{ y- :lHallol{ Ho-l)aBoBo opo, 1 K aK B oHolto l-apal].1.l,ll)o_
T:tBoo lITa Hllt oo' KK To l\lT MTo B i]allo oT i\lIlILlrltt,I'l l]oo LTBa p tslxo' I{ }lro yL|2t.-
p:tl(T K pa Koo TBH 1 aKol.l l)I o t, po- Hl4r(ots. '
.BoprT aKor{y. Py.lo,.li,I i.lKl{ollr{oo ora IIpI,{ I-IJll']Ll o.lltot.o
ll'{it ]vlI,1 aKol.lpOB' Ka IlpaB]-Io. ItKoMt'IH1.Ht t] llpl{-
A aKoHpoo orTBa yoToBpT oaTr{I
tIptla KoHpoB o oTot-ttHl,llo K o. p:r>la l,lI,,I lll,ill]\t:tKo eTlIoc IlTpoB}Il 1.ol(o B Io_
Iop'o o, Bl-l'I Bo IBo (l-, oopyoa,
ytlH lll,itsllIl'oB, ol.yl., Iio '. ottpol{o I]oJloBaT
,ltttItt ]<all.ziJl o:t' oTo]\,ly B oIloaTBo BlotlHI t1it-
(Ill oK . .) lii lt [llloHpIIoo j.lltt l-tOp]Vlt. KilIotll t.ty..Ioo H,$l aKL(oI{l)-
rr.a popr opHo tII,Io aKI4, Tp(]T ]lpBo tt,lit,t orl.Bo ll oxol,to oprrpoaHI'I B Hr ooIl-
ooTI'I tlit Bo I,tl\4y'l'Bo, T.o l. paBo BrT'
ooBaT'i l.l popXaT'I, zl popaT opltl o-
o ii]otlo oH.poHoo ol)aHi.l lloHoB - t,ltlt-
1lloo of]il.
TcTBrHI paB: Ha yttaT B ypaBe aK},tollpI
At,tol.tpt+I olr.a oy 6l. otttplttrb|j,llt |,| 0I|txl.l|Ill'
ot.o,l' oyl tIaII pI B B' .B}I.oB1 I,IKBI,I-
To oTpa)KaT'] I] TB ttp,toN{ Hat{r\teoBa}JI,1. P,rlt't.
,1r(oo BoTl (oy.t tta. I\4yTBa p o B'a- (l11to.,I otl tooI,1 paMI].(ttlt alti,i , l,t liOJl_
lr p. Co.HoM M}ttTBa .a}Iot]T'l ao aKt,Io-
ttt,ll,t) (l,t]o ltKI,{OHpoB
o.r>llI{'1 '
I,{ lrop,rIio]\,1 BJle}l'I r.
l|pHo olro BITKIUII{MI,{ Too Ilpl]Jal, otalJtlo. o oo pMlI{tt It. pilJll,ItlI,l zlKJIlotl,'l l] l.o.
,l.,l OBTTBHHoT.
L|To oTl(plo aKltt,{optr lltto BItl]B Cllo]III'JOl]il.l.tl Ol.t(p!|.
po aKol]paM I,{ ottlBrl { l.lI p:tl] pr'- .t I,,1 aI(pIylo o]]tl.1l(y Ha I(14l,I' a i(plTo
--.l.O.]IIlI(() a|(l)l-
llOJIa.rT oer.toT paJIJ,f:1. Hallpltp' l]I]14Hl Io. l1lr,r opto otrI< (y;l(I]]oM |].jl\lLrlIlIll,lLl) ilLt.l{
2tK]ll,lo}lrpa oyT l1 BItaLlBaT' o pyTaTaM r'I-
l)apoTpaIoTc prir' IloTtl[ltlo tlOlpilIIlItllIIlol.o ]<pl'tt
l('JlHo 1lKOFIpIIoo orll o,IytlIl to lt o pIU- LlIl]]opoB. lrpl{ l:lKpto (.tltlo\1 paN,lIllrtI,t) ptl apa-
ttt,tto oo opartl aK}Io]{rpoB I]'l tll{Ta'I pllt pl{t]_ lI OtIl)ilJl|l}{oo p Jlr(. /[1lyo O.|'jI14(I O-l.|([)I,t,I l1 ]apl_
1.14|)T B poBo(TBo' To T apaBJl,lT'I a vB(l}l -I
lll ilKoltl)Itl ot|It lt'l ]itII() tt1ltlltt']Ly1ltl llpyl-ylK
I( Il l,lTaa ora. p aI\ ztKollpoo olr{a - alti,i H t]opllOfut l)ItlK. I-l 1llt:-l,trl l)(tl' t'Ul. I,IMeI{o o lpo-
Ill4OllpI Moy H ToKo H oy(ll4T tlaT MyTBa oL- l-lltyp pTy]lK, t] ll () lII)llI} ol.l]tllIoT lla aKOHtIo
I]tl) IlO l't Hr rp}{T Bor MyTBo' pal{r BHHo B yTBlI4 pl,ropHI l(Il, l'O l, It1lltrl lloo/t'lIO ]\1l1 paop't)K-
KaTil, TaK K B MyTBo Mo)T l ltrtooHo ,l t (poaT, al)T, itllll:liI;I l]i-t.t. t,l .. /(.).
pzlc(lToB O oa KpTopa. ot K P tt 1lrurIlolvl ot "o al,torlplx
orrH p/laa paB aKoI]poB p Jl],laIvI tl1x'> (l995) KL(OllpI ol.l(pl.oo 14 aKl)lToo aKI4oIp-
Bo']]\lo)(HI ,oKo ONlot lt. ol.oy. .tot I tt HI oIl oaroT l]tlI]Flll\,l o,to llpaB llO pO)(lI14]o
aKottpI{oo oBit, Hy;1116 IIpol1ztl., TyT t,l l o- pt,,t}{zli()|{ll4]\{lt M Ktlli]vl!1 . oI]ir](O }raTItK oTKp]Too K_
aoM Lp.tl Bo al( l1pyoM . .l1lotlel{ oTaB'l- l,lo{|rpl{oo ol.l.a Mo)KT t]o Be a'I 91-r1y;q1?T p14tI/{_
T Jlytlit. Koa tlKop ]\to)I(T opoa o oTBa ]]IKy_ JI)(aIIiI-4 l\l}/ itKtI14, AI ol1oBlII o o]vl ol-2lI-lI aKI.lOl{-.

90 9l
poB. (l:lc.}I}Jt( aKpl)l.oo aKi4op]Joo r.l-:r pl4 opIl-
()I.Illl]: pOl<T l4 t1ll ort\l .tiltx, r]plly-
(.N,l().prIllJ|\ l1paoI]IMI,{ aKTM P; oo(H o potsH]4
tll B oK oa ooBT oTHl aKoeoB
poK1 B .I.LIcll KoTopoo oT]HIr aI(I,Io}{pl
BI)l((l. tl(itl1r opir,ll aKol{epo I] llopr' llpMo}]Ill{o e-
ito llTo MOIT Boo oaT paoNl p ylI]FlIo_ I)ll]Il,llI]vl ao; lll1K aplrplaIl}Il (rult1x pyrlle
popT}l],JI p,aaN4l arl (e r 30 lt t 60 ||ll l(r1.I a) o.Ba yKaaM l(o;l(]TL]zl aop
IJ). (l.rrlt,) ptla)I(2ltlI Jvl ttt<LtlIii; HI ItIl,l,l' OIIl).t(,Il)l
I p r,r yT}l o paBo p opr. ll t tltLil ,.
(I)lttto rl t eta tllttllto pll{Ky
1 l r.: :

p ojrrto olI).)IQ1I] r( /.1lrl)t{tI' itoBa_ rr1l a P.


t]14, cl]a IlaB Hzl ltL{I,Il,{ ]] IIop'IK'r ltl]o llpaBopr]\,ITBa; Ioo ?rKjl],lol{po o1lo B Jlya lytlt{oo pltl-
IIo;jt)K, at.tt,l,t y.lllt.tttl Topl ol] B jl'IX. IIplly]\roprH_ l!I,t aK l,tt lx yta ot:to oJ-IKotsa ttpop-
Il] aKolio (pt,t alt,t I(p(I4Topa BlKa14'l H tjN,lyi]tr- ]\lall ol tlop'IKr, y,T2tHoBHHl /po Kot,{-
TBo aLlo}ta B opiK, l.1l)/o].pIlIJoM . 255 I( P, pi, t,t o tll.ll]\{ yaa tr o,looy pI}rKy p paTTBr
opal1 B1rltl]I},tJI l{a Klll,il.l Kl( t]l)cT o T. .); [)D.
lpoa)K it Bl-lTp aKtlolrrpltoo ol' Aopo olrTBo OT t oito ;ro Tr y_
pltyrTtst'l1or p:ro popltI,{ llljo/lIJa},1I l1l"l
zlKL1I',{O}Ipi IvtIOT 1oO tlo OTI.ior}Il K TTlt4 -r1l1l{jvt' zi
l)X/I't'I - pa:oztI.I,I llol]oo loptleOo -,{t], o y
l)oparI yTByIoo lopl1I(lo 14a (utsl,
]'aK)I( o l.L{olUI|I t( l\4ol\l l. o or.rtII /pl- I( l pl |o l{l.{ . p]. |I l . |]I;1.I
t Il popoI.t)'
I

/{pyy B r'o .ya{,{ o}l pBtl. o:t ,1yT' tITo o,]I] Al,ropo ou-to LtTrT olIt].I{t{IM c IvIoMITa ro
Bllptl|] r lpar- 3 ll tIJlll Iol(yIa,I, Koopoy OIl IlpoT l.oapTBrHHo pl,lTpa]4I,I.
,Bo LlKI,. Ta ra ]\,IOrt<T t oyl.BIJa o6o,1l o Pi o vp>rI,tLI aKoIpIloo oTBtl pHN.laT
Bot4'lBII] llpoaBa oKyIa'I. y.lpllTI'l opHi\,l llp ,IlHoj]aHoM oOOl]aIt'{ yr_
B ptol'1 KL(oHr]po <lLt1.B tltlo oTrlaHl aI(- ]Il,t. B .ta ype)lrl{ oa oHN,I llo pl1lHr o
I{1{olII]OB t{ opalItIae'I. B al<pro jttl. (lo y.laT- o y p,)(/] tli4 p Ha'i TM LIo]\,l l1l-lojltl}{o.
lll4Kol] l{9 JlO{lo lI}]t]IlUa. 50, rlpol]Ito]\{ ytla oo o- .lp'l,t oa KIotIaT ]\4)' oo ttlt,i
;l<. popaOBal.{]t l] oTKplTo aKI4OHpHo oo B TtI_ /looBop o o olla' o ltooo l B'lT VtIp.TeI
FI o.zl, zt o l,{Trlltl,l Too poKa
- Kalll,t yot /loKyrltTo]\{. oI.I I,ftII oItpJl'IrT op'IoK oyTBjrll'| p-
tloK' r llJl0 vaTLtKoB }J Mt{l]J],iT /xt) yt-lol]I- .l4T'Ill oBL{r.tlolI,1t-THoT o oaH aI.(o}llIoo
I loO :]l(ortONl leil.
,la, pac TaBHoo Kazl,1a ollr.. Klt,l.op |4
o,l;ltt.;t.l pot't KoIIa K tlpl]}{oii lro aI4o_ t lrt , floJlar],lx pa{I .i,t p/l ;lt'ii. ptt|v{p
I Il)oB I] ap1T.tl]vt llliliItopHOl,I tt( Il
1)Cllpo].pIllOT',I 14 o'lloK oaTl' aBa oarro tlpr/.l.Jll,i rto o'zt_
tr oBa, :]IIHI o l lrapt l996 r.. (al.a 't1:\l B lt,t olTB . po .B'l oottol]?l l(ollOM lI Oip_
/( pao oa .<o arltI o.lto>). JIH, oBaTtJO' ot] ,T'TB ,o \,|Mitl.ll lIO.]IlIOl.O IjoJtIl-
l:). .tlltrlzttl I]fl)I(Ho ll itKl,loHI,]x oI I] orll
ttI, oajiT'B tsM yp.'lM'I,
xot, oopI' Ka paBl,{o, KITll\4 l,I MloT Hapy c IIpH'ITI,I y.t1-l>t</1lll.{Il ill(l(14oltrpIoo
llI,lo 'tB'IIoT ]]t]Jtl!,1't
-Va.I{IIot]1 ltpBIl]I)rIt 50" B al.o aKoIlpt{o
e a y/TrIIo'{ olt,t Vl.l}p)|(j(i1,l ,I yTaB ot-
trtit., r,l.l]oa}{llO ;ir l ltap 1996 ., BoIIpo o TI,{Il
Ba, oTBrT'I /lH)(l laJI Otl-lIl( I[IIIlllt rirl , ll]vIyrTBa'
llttt:l tI:tBt,Ifulo o. ttl4a aI(l,IoHpoB .].IJ]J i( l(olTil- !]]\,lylTBHlItx ]lpllB "'IO I,tttl lll)1lll' 14loltl'l,I, 1lrHIo otl-
lltttl ol{ oprlttl. P o IpKI4tlI{tl tl poxo-
I(] l.io]\,|I,\ (lpl,t.cjI'| fuliI tl Kll(l1.t] ()lI"lILl'l.I,I alt oa
lllI otIyl( lttt plI -IItl,]\I I!l. IlOTplto l{ po- (plut,l o Tl,lM BopOlvl IIp14Ill,'lltcl.'l oI(o o;lato),
I}ilFI oplo oK]4 Ha BIycaI aI(LII,{, oHO o)I(T
OTaBaT'l zli(pITI)l lll]I{ olrt l4r a,Kil.pol]. x< tpzur oi]]r{l llpaBJllIlt,t (1ltlttltl iIpHl,Ir\4aT .r.
lIll(t ll It.llttl l)oli[: l|pK ltuii' otllo BOM B Tpt{ TBpT oool]' KoT'oplr lIpl{TaBJI't)T ltOlxa-
r-)ro ppaol. B oTKplTo. pa]rrIII4IL) pe y(Ipl].e avt).
oia:o K P ol-Kto oU(eBo llo )cO{I]o .t,t- B ya po o1 ,]lt o oB l].o)Kl{t t
l(oBa, Ii.lr oo B]{HI, OlloBo oTtiT. },xlt'rp ,,,,- oao pelITaBJIrII tsr'| o l(aTopx ait (oIu.
i.ltr{, tIT pllI t',t to. .a,.llii zto <.o l,to_ l]Ic. lpBt{poBlJtlt), x Hol,'Itloii olttrT l{ Ko_
l-IpHf olt[tx'> lIt14pI't llplltI l1oKyNIelI.oB. K ltlt -aK) TB; paMpr yTitt]FIoO l(ziaa OoiBa; o aBaX ill(oHrpoB;
qt q'1,
o.I} l,t KoI\{IlTt{t{I,1 opaItOI] ypaBlIl,l,l orTBo]\,t op'{/{l(C \'( tl||iIl()l.() l(i-tlITaa o poBH'I tITI aBoB. ;i oto
| l]11 H'l1.I4'I l,l J4 pLtl}t}l . ttI Ba)KlI t]illt{],l'I o orTB.
.IlI(.l,l.| l(.l-l]ot] Ao orx'l MI]l-t] oprHHoo KoHo]\,I
t,toI|p}lo ot.o pptt,t1.ly Hr ToKo yttt l(itItl,|- \I|||llIl\til-,llIloo paNlrpzl yTBHoo Kil.le, oo oJI)l(T
l.iljl, llO llo t.Iopr\t I,I |] lop'u{I(' |pJlyfuloTpUt_ rl | | |( |il lJltl I l .

}CTtl
l{Ill HoM opK oJtrI4T oI{l,tlo 1]r_ l lr r<t 1t,topr;o oBe BICl1l r\,1 opa}IoM Il pI]r'I B-
l

pBIlII,:l t dloptttrloHll'l KoTopOo opHI . ti lt tl1' opiltl zlKI]ol{pol]. a tt aKPl]IeIIa ]lIoLl_


1p:r o aollpIl oi,>. ll rI|'IIll,l ](oNle'H'l' KoTopy 1lr'I pllll.f O|]T llpTo_
p y.tp>e Ao o aI(Il /loxI.Il l papr_ l'( llI ll LloHl,tLIoy opally .a)]( lIO pl]]rIIlO oltlt.tl opa-
III)I pIl y.Ip/]ltTii. H oIIKarT ooo;l(.I-I KIloHpa lrrlll' I( II],i oTHo'1T: MHFI yaBa yTilI]llol.O I(alTtlJILl;
o oIaoT o;l.t aI,t, B To l,,lJl y.N,r atITa poa- l||()|)lIl| ataHoo oBTa (oa ipl(1.opOB), pt'toll_
tlt,ti,i oly. tlrlii tit.lN{ (popa) ollllTlll opaHo l,zt
at aT Io prlelll{t oro palr Ao I\'lo)I(T ((.( lIll .l.oT Botlpo oTLlr1l K KIOLITJIHo KoMll.llLl
BJI tlBaT l'{ yr\lrH].. jt.ttrtt vTaRIloO KaIIltaa r r lIl(''Iii .pt(TopoB); TBr)KrH ool oTtl.IoB JIaHol]
lloTa.'I BlIlyl(oM ,L]oorIl{rjltlI ltrt yBJl(lOH]\,t rllrIIteC,l.Btl. pprll4 o t-lt t,t yto; pIrH Bo-
l] Hol\{l,latoii r.rott. p BIlly](t. tloBlx tt, K r1pa_ .
l Il)()()|] o popil}t:illl4 L1L4 ]||IKBt\a o.
Bo. Ilp]\4ll(TBrLtIlo pltBo Hzt x tpopr.e N{I Ba- ()t.l .p oIBaT o..H pa o.,o.ao lto .p_
tla 9
LlI Ilpo.l.I (otolHl) aKI,I. l |( )ll;t l I aKotsIpots (ts paT pHtlll._
op.rHHoo
rlLLt vT.atsI]oo Ka].tla Ilpoo/{' |yT MrH- l Ll ll ooa) o)(T t opaHo
I]H'orpHo opar.' (.lt
HlI,I |{ol\1IIlto oo-Il rt RlKil (I-l. ltl-t y ( ll|\iilIL-l oltatto oOBapBael. ya).
,1p>ar. rt aHIIypoBaH. ol oyaT'I ( ''r.pr<ypa yaBH Ao o; l. yo Tpr.
Oj1Ko o'r yBl]oMjIrFI1,1'l B pi]opo Ao. olt ltlr.IttIt). p o pyKyp (.IoT ilKltoHpoIJ
l,fl\4r)T IIpaBo ooa o otTBzl Jlopol{lloto IlpKpaIi'l \|(.l| 50 .to) pooo ri,i T}{o. o o
I,llI l,lIoH oo1.BTBl]{ oa.ltTB I]oMLH't ]vl lll)(./l.tl]]l.TBo oTBrT pBH (llp). o_
to. rttl ttl]l|,l{I op (otIHl tI oJIHI) prarT B
yTaBo]\,l Ao orl,l opll}lLle'l lzl Ll],lJto lt.
ttoo Il(llll)()I, r oTaI]JlIo I(ltITHlo KoI]Trt or_
a oro yMy, o Ha Llo oool]' pl]a)l(il- t tlllttIt aKollpoB: KI]4 oK, papaoTKy Mrpo_
.t,ro r .
'
U{ oHoy aKopy. or tlapaBHlJI IItl l1lT Ml,I t(_ | |l )| |'I,|. o aoBa}o .lToBHIo' ylleT, oTaBH
ollpo' KoTopt ]vloyl. t ol.,pillltll ).l. tItlT.l4'l -llitx Ao ttl'|(''t,Ol] P.
B.Mtl KpyIlI aKl.ot] lttl. l.1la TpKTypa yaBJlH Ao pI:.T p _
oll Ilplly llTp BaT opal I tI el] /1O l,l oI]aFlIll,I
I t [) l1 Bl,{ aKopoB o 50 o. B o JlLIar oo.
l(.l||I()].
allii B orNl o TaBI]oo KatlLlTJIa 25 %. p o.yTTI]l4 l{.]ll,IIO o.aT HTHI oBT (o .peKTopoB)' o_
l'al(oo opaH olo oo r l1,it B oHoo r.t1l1,1i,,i o'oTtlrTrH oy opaIo aKopoB. o to_
Il[)llI]eI.poBaHIr aKll14' pBpTT AO ToBaplllrTBo a Il ]||,IIlt'l KOMTI.Iu .o)a t opJlra yTBoM or.
l.]p' 2l aKoHpoB Bo l]KJIaKoI], He) yLITByx ts ypilBJI- l |1llpzr aoo .'rt Ao orTB'lT _
ll Ao. - | |ll;I lII'tlIM ayTopK ya. Tal 1lpoBrpKa Mo)l(T l1.
I<otl apraeT Ao Iya oa Ha yl\{y' lIprBl- lIl'()ll/(Hzt ts loo BrM poato aoHpoB, oBol(yIl{zl
||lillOlylo pzrMp yaBoo aTaa. ptI TpTeO oa rJl- |(' l)| l(oTopI B TaBoI\{ KaTar obrTBa oTaI]rT H H
tlol.lJ, Ilol<oKy B pBo oy o)I(H lT tloLloT oal |() .,;. l]tllx a oa lI oTKp]Tt Ao'
y.l.ljIl|,l|4 Ka11TzlJt' a B TrIHr I] ocy}o,I. Ao oIto ll l)tl opaIIT,I paKTl{Ka, Koa KoHTpo tp-
/lo|(llll.l. }}()l\,lo)K}{oT THo l]a ooB Too KTaa ll'lIl( ()l}o_ottto to Ao or optt o-
/(()| |(). III l l l (.JII,l I I,I ]{lNloB. ( ) | |l(. l.I't]
l.:lBo o)T IllrT aKol]poB pB_
Allorll)IlO ltl.lto r BpI] ost B]Ill4BaT l l| l lVl() l(o}o (popa).
|

lll4B/l|IJI,l'| ,'tl tlorI rtii ollTI Bo yTaBHoo Ktl11Tzl2t, cJI Il (.Jl|,l(oM rlr ii llILoHpl{l oLBil. KllK lOltill)It_
Tol\4O1.I, (lIl.l.I,l llK]'l]oB Ao rlltlt o aTaa
TBlloo I,l Iil('(.lllil Opa}I(llltIo OTBTBIJoTro' oaBzl M pr_
ppl]IlO() (lott7lt :ro t.ltttT N4Hl1i paMrpa I] pyTal.r ll ;| | I l l,]itIlll
l ll
KO()o|], ol]ooB p opTl]IIIIx tlp/(_
IJIllaTI /ll4lr/(I U)It l] l y(I AO oo o |4 rr1rtttl l.tlli o;lIll<o . lr
O/l pol]atla lKoltIl't r|lo1littlt
:rapTpl4poI:il.I) l] y'l'itll()|]J|lIIIo op yMHt1lll BoI.o |||)(.]||lI)ll]ltlr\4tl,i JIl,,l Illl |,l.llll I|Io.]toRHa B Llx, llp'l]\,lO llI)OT.I4_
)<
91
Booo)(FII T.r\,t. iJ'l t(oTOpI oIla tlpraHarIA':t l'1]\4Iitlo I l ttt ;lttl,lrl. l}|l0l,IT'l }la]\4. rN,{jlH1\,I
aTKa, lM_
<(.tarliID' a I[r ]{oHLlI.{Tpal,I atl. Ha p'rl,tl( T() llpI]- |||'l\llI ll It]\1)'l RI.i ll| M14 .-o\4 o ttr'r NlItjo]\l j| lI
O K I\'Il!e BIlBeCoK |,l d)opN{zl-HO]vv (bJ/lJKt]'oI{lIpoBaIJ14 o. l] l ! \l \,l l l('( | |t| l I l lM[,{ tl aBa1 [M /.lr{exl{yIL) otKy.
p}/jl.il o:tt,trBo CeCKoo'I1,il'l]I]lll A() tI opat{}lo_ lltt.lrtlij l]tir.l o t't, :tltlM I{ tlltoTJlHI.
I
Bz]JlI,1 BIIyK aK Fir TOJIKo a yN4a)(tjt Hol4l.JI't' ].o l. lJ ()tl,lliItt.llt,tlli)i aI,i tIIlzt KOollPitT.!], tJIlolltit lvl
t}],lll O.rL{tx ol(yl\'tll1.oB, llo I] l0](]\4rHT:ipH0lt opt - lt
- Ho
lIl) |i;llL ]IIliI()N,l IIOpJl/1. atIii Ipi.lBo O-O:t 14 I]pBo }lt ya-
B all,] Ila Hix otlax. t{tt.o 1 Jli(oxJli,il.tsIl_ II( |r j('I l.]lltolJ OoIIp.I'l4Ba" Ioo}Jlll]14 O yyl,ai\'tl,1 l,l
1lI o oT),.Tt]yloT Ta)K I]tir rra 1Kl{l,tollpol] B Il.| ) Iill\,l l,,| il IloJ]}rLIII OaaIo|Xe'I oollpttTl1lJlIlX l]1n.
(

-llI I(I{I4a Bl,aa ollpa]\,l Btitol< pToB. ('l'|( |lt lt1.ll,tt KooIIpaTI]a), parlpJ]'I]\{lx I\,1)(lly o t{tt-
o J1KoO'ii,i.IBrI-lI llr Ao JlooIo irl]oo}rao_ \|ll lll)()ll()pIlIJO}lo l,] tI}1oN4y ToRoNly I4}O (;ttro y.la_
l]itT B poI]o'Tts}lll oopI{I]I; .C.I. Hro]4 lO p:J_ l Ill( ) Il tllt.tlllo rr.llllol.lt KOopa.B). l[tlort'I-rl-
I\,IptlN'I Ao l;t< t tlilpT,pl{poBI{il B olrTl]z1 oaH_ l||'Ill IllIl,l
-
BHoC tl}la KoollaT.ilBil, BHot It o t]oy
i1IJOl,i oBT.TBl{{o.Io" ,Apr].I]i ol]{T.B o-rI)(IJl t]Tl4 I l l.llIiIl() px otll.J]tloo a, ilaILl{ p }lit o-|lytr]tl,lc
Lt]lJJ4 tlp)I( t]o lplt pjtI,1aIlt4 pIlttor.lHt ||lIil|]l.Il/ll] B aI\{p iIOl],IKr' IlptlyNlOTpHill TaBoNI Ko-
porKTO}J' ttap]\{1] o ll [.114 p()tO4Il]ljlIl}{I qjop]\4 poB _ ,
'rr'l);l lllil.
i{I,l, pyMaTpBalollll,I IlpI4B-rIl{ I',lToi] tI oito p- ,'\(.(.()lllti,loBzlltl.ll tII Kooepa.[I{a oy(tat0T Ht1 tsO a
LIKl4 JII,{' KOjll(o Ko]vtMl)K OpI'aFJ[-lltil: tlppaat_ I l ) | l'l..() jl BCi{l{I.
|-JlOL ilplIp , .tr1ll opl.illllIJilii. irt< ;l. ('t'.tll,oxr'r po3o.l'BllrII oopaTr,!B I(ON,I-
-
| ||.lL.(.lril}l (]i]IlL1l,,l'l' oil}ll{'i pa)JllrMI,l ,Jl l;t'loi,i
l 'Il(.]|l,ll(), tlo LroBol\I]y, ppirol. lt Ir}. JlKxO.
$,x. G0xO3ctsH}l| KoO[1PABi l IlI( |||(lllIttli,I po.l1ytll,,tI,{, a K l ]]Illottt tttt tI i:tl]pr-
rIl, ||l|()ii ;tl<oHoM lTrHo]'{, o]loB:tliHo l] ,IlLliloill p/l()i]o14
otlorrrtr;I. B:]HHt,i oaI]}IN4 l,1 llTeHoTio Jto_ .''l'l( l Ill|'lJIHoB Kool-lpaTBa.
t,iHIx KooIIpaTt{BoB I/ I.l. o:]o (atlaLr), Oyil. lIltt.lll]o paxal{ B KoopaTL]r B oTllr o ToBtll4ll(r.ts I{
yT,i l( P' p-rt llt trtt <.o ,lt oxottti,i ||ll( l|\/(.]\,1irptlBa. o.t-.lltloI.o t11g1"'I B Ilpc/{tpItl{n4aTII-
J{ooIIa> ( 1 99-5), ]\,1 Jl Hllvt iloo/(ztl J] io]\4 P, pyl,ttt IlllI l'I].J]l0T. .l,I tIoB KooptlTl]a OlJo t trr
,,

epa II\,1 aKOH aN,! . t' ttt.t..5' lli\,tl4 lo)K]o l]IoH.q'I H N4rr9 5a % oe pit.
.llortit' KoopTI,1rh4 IIpl,ltlitTC'I opI.:i]llr_ \ .Iill-]'I{I4ld:l llpOl,faOTBi1Oo OoTBa n{Ol- t l,I
,], oai1 I,iir{tIlMI,1 T'oBpopoBO,Jt,fI,I Il||'llrllltjJ(,:L\4L|1 Blyal B KaTB acrjollllpoBaJlI
.| |t ll(lll. 1.f) T B-Ito)l(]4Bl]l l]
{(ll,rM}t }{ tol,1rKl4]\,{ tl.att,) }Itt OHofJ rlo_ KoolID:iB Bo K'.
o tl,rlIJTBa.II2T'I O]]fulol,i oI,IrJtlIITB]{Hoi'l Ilolt {.r l'' tl1ltl11jgO.RHHtj\l Ko()I1l)AIiBit,r o't ltolt 'l .]|I}L.l.'oo,.t)l(: -
}iolYr ji'llC1lo.l,l IlTrNl o/1l,,iIlltl4'l 14 t,t|\,tyrriTBIIIlLI ]l l ||llI,I(' pt;riKl4 JI (.rtxtlt) I.,l ol|1LraTBIt] o.
}]l)l [Ioo. -txtrtli}{a'l l]oyjl ;1't)JI)I(}lzl oaB- lIll l Ilil (KoolrxoI).
'I B o o,r p0l,lt]o]]o ltoy lopl4jjlil{l{x Jlti l\l|,lY.]l ol{aT pir)qa}{ II oIioBe 21opoll,tIOO tlJIeriTBa
],l IdpcT}It< xiic 6ac 5a 0,,6. | | t tltl4TIIo rHo.l4 ItO pol}o/'l1.l]' rpzro.
I(o1-l;t"l.t OJll]IoT {a tll{o}l opOBo-Ii}ioi,l tl}tTBi.l. '
ll,l l\ l..ttioolii.l Iil)('Iy}'ltlI. il llK)K Itttoti lt llll.
l-I.lrltl KoolrpaTBa ojiirrl I{a ooBIIl l,1 2lor{l4po_ Illl Ill|()ii zll(ooN{ ITJII]oT tlvTNl J,lopoBO]lH ,}-[1-{'I
I]alIIli. Oottl J]Hl liooilal,ll]a
- rruK ].l (.rr)
| \|\ l|]1'(:'l.|lc[{}iIx IaBI BI.looj]. ]]lllotl[1 l\,{Jtl.IIc Lt."
l()|)14.)[l,ltlL]KLte.ll},tIlil, Tol l]He-lI Ilot,i Bj.to B .Iltol]Jl]j_ ltltltll'(l:i|, op]'aH},Il.Jlt]j l(pT,ltlx ((lp,tx) x.
lll,I .l.il|}OM KfJoITpTBa pa]\4p l1 loLr,lJt< lt i,lt lll)tlTI l] ||Il lII I| (;Il,,t) paH1 ByIe J]I'I.IHIe I oiia,
OOll|)il.l'l,ltt I]aBo oOll" AottpLialI}l] rIJlt]ittrli tioI]p_ | | ()('l|()l] tlpoor{co rI]TBa )]\ otll,i lI'HoT'
'l.lll]ll rIlii'ltt.Il<I.tr] (')
ttllrl{I1 JItta' BIll ll<lii ]|1' tlt)l)ilf)()TI(.}r]vI-t,t! por{Bol.B )KBO].HoB11go,."., r]ollyK11
t]tIl(). ll() otll,1 tojltlaloT }tI,{/}ul[' Llo }{ i,{l4r}oll,ll
l(().I.()pO]\,l || |lI ;r r5iTtJo,L1t! B'laHHo poBo.,Bo]\,t
IiItIlI()-]lllttt,t
paBa l.OJ|()a" ll" l(llI)tlril,t yaB' .y}loTiltilx 21KO_ ,. tl()\()]}lt,io oyl(I. B o.r o. .rtxoots B I-
I|,l
|||( l lll('lllII)l l,f , llaBaMl i] atsori
t{o o I<otooB, tjt)
l ttittlt,tN{ lt:]II()(]tli!,l (a) oll14I'{a}OT lil{o (iJltlit Koollpa_ || ||(),l;l|()l 'J(.NlJ|ll },LlaKi,I, KoTopt oTIo1''T o'rllrto't4
TB l4Jl14 tt()!(lll{p()tliltlll()t() (lJltlit lJ Itl]o (otJ/l, KO,rIi.t1.l}tl (ll |'lllt lIlllj' .llj()Il,ll) pltt (p,t,tpll) 0']I] l4,]t L]_

96 91
i

HI I1ooI ocTB' a Jl r' pr.HaaLII{- rIltlll]t,, l)i|:]p KoTopoo tlo aKofIoaTTBy o)KH o",uu,o,o *,"
HI ooopaTBIx Hx.
i
t\I(.Il(.(| |(') t/ aBoo oa KooaBa.
ooer opee oopaTllB - o- Lt1o, tIaorr{ oBHLtoT KooDaTa. a \4c-
MrpKa opaHa, oaHHa paaHa|vI 14 () p- l. ]ll()tIII14c rlr14MI oo, eTc't tlo BIpa
eK l,laM p yoB oaTrHoo acT|,l o- Il;l ||ill]l)l BItoI eo HoB B oo].tsTTB\,| c yTaBo Koopa.
o Tt{oT Koorpaa' opr Koorpa- rrttrlt. I)llpI aBoo oa KoopzlTl4Ba oaFloo a
TBl B aBMoTl4 o. Ba .ToT o.pa.IoT Ha \'lll(.|))|(]llll. H:l oaHaot{Ho't opzt ro rIllo I{ oTpa)Ka_
ppaIBa, tol (opoI)' oy>al, I.t_ |()| I! .aB. oalll B IlpoBOBIIl{oM l(oopaTB
)l(Htl' aoBoK, oopoK' )I(BOTHoBotlrK, \'( |illlilI]J.IB.l) B paBl paMpa, a opTJlKo
- lpo-
Il( )l)|l'lI()] laHo pIloa]\{oyy oty yaT'l .II-I Koopa-
KprTl' TpaoBI p.
opc' KoopaTB opat, B o oTaB |||ll;I lt o xoo IloT. looIjIr a
.lrl(.l||,l l(oollpzlTl]a MoT BHoT llo Boy )Ka B paMpzl.
Bxo.T H 'By loprlKx 1^ }{ rr T a)K-
a. p To ]optlrKo o l]o)Ko t pTaBI{o B lI ll()|)'Il(Kr, pyoT'pIII yTaBoM.
KoopaTB .l o, yIIollooHIM Hal ll/lI or KoopaTBa H T Ha a, BIaTl
opao oopllo opHo.}o. oo o oo ll! lIl| |lp Blor KoopaTB r poBol.g. Pa -
Illl\l|,l q)ooB )qy I]aM KoopaT}IBa BoMo)Kr ToKo p
Ilp pHT ptIIrFI o opa, or H pry-
t'I tl JlI,lKB.a o yoBTBor I]pTe popo. B
oTpHo yTaBo KoorpaTBa.
B oprrKo oopaTB (a ,rtl Kp,TI{I ||(.l)ll('( )K yTBoBaH KoopaTBa o tl oa
||||liiIl(M paBa Ha J(aor yTBo. la' To IlI
paot) Il rr 50 % oea pao (yy) .oFIo oyT-
ll|()|l(ll)ilTBa Ia] BcX paB a ro MyBo'
BC . oB KooIIpaTBa.
Coxor oopa yopyT Ha oHoB I|(.Ill(.IlI/l o opaoBal{, a paBo' p}taT ro-
I rt;l( Ilo.
ycTats2t' yTpxaMoo ot opa. Hapy o _
||rlo;ly tlHa KoopaTBoB a1 H oy{T_
II,lM o KoopB B yTaB oHo .II'oHl l op- 'IBIoT
Il 1l l()ll(14 pJllrpllaTKyI ITIoT'
)(HI r'yl B: pap aBl BlooB ro Koo-
I rrpyMoTpa
l||iltlll.I.ojlHa oTa o oaTr I{ aBoo BItoa: po-
paTBa; oTaB opo B arBlx tsl{ooB OTBTOTBH- ll' )/l(.'l.|}l Illoo KoopaTBa 'o)KFl BT K oTy prTpa
HoT HoB KoopaTBa a F{apyIFI oa o ||(, ]\l('Il l0 % oaeoo aBoo BHozt' a oTayl aT
BHerFIIo IIaBlx BooB' oTBrTTBeoT oB KoopaTBa
- B oorpa.Ba
TLlr o.a 4oMHTa pTpa;
ttttlI liI'l.C-]llloo a
a HapylH oaTTB o oy TpyoBoMy yaT]; op- .I l|(.Il ll().|.poo
K oHTy pTpa o-
oK pap pl to KoorpaTBa; paMp ,l (.Il lIIlL]T 25
% oaoo a' a oTay
yoB'I ccapo oTBTTB}loT o .oa KoopaTBa; 'I.l( ||' B poK' pryMoTpHl yTaBoM KoorpaTBa.
oTaB KOMTH opa}IoB ypaB KoopaTBoM op- l't.ltIltM oo opa KoopaTBa pap o arBoo
oK pHT g prIr: op.o o rl yaT- |||( )|l/|il MO)T yBLlBaT 14 yMHI]IaT,1 IIp To BoT
I(oB' MHlx .'o Hoo y.Ba, Booo B T l l|()lll(',|(l.t]ylo MH{ B yTaB oyrTBIoT oyapT-
:tBoo Boa. I l|. | | | l |() |]pa}o T . .I papa aBo-
o.tKa opp oBaI7 yTBa KoopaTBa BIoT. t l' rIrrlIl/l.ll oyTBT o y BIlH
oot{TrIIx
'I l(:tK l' TaK al p'TBa. p o oao Il.ll'll, .]|11)o I]tIr aBIx BItooB a T KooepaTBI
aKOIly paMp aI cp'TB F{ o)Ke pBI[IaT 60 % o- lll,l||l|;Il, p yHrx papa aBoo oa B pTopI
It1o oa TB KoopaTBa. l l)()ll(.l)il.I.l,lBit l{o)KHI r l o ToM B TLI zt.
Koottp Brc oKo MyTBa, p.aHFIoo IItrtt l,l()l\,t I]e l]rTr KpTopoB' pBBtx poaH\I
y l] |(tt.B aBIx BooB ro a, a TaK)K yrTBa' Il'(|lJ(.I)i|'l,11|]y l] TttrH 6 or rIa oo o
po|]/lllt{ol.o popFloo B por o TtloT. \ \I(.|||.|||r.'l| aI]oo oa. oFII t orBopI.
t ooIpa.a TpIoT paBo oocT F{a Bo yr- ltl1lll,ltlK ppr pI ooraTBa yTBparT'I
I
TB}tIll lIa, IIo IpopaT oaTTBIlI paBa. ||'| )lll(.]\4 tlplt o oB B.r 3 or oKoHtIa'l
(|t

ao KootpaTBa o)KrT t pyoTpFlo, To op'- .l.tiltl||l( ()lt()|.() r.o't(lt. pltl papee.c yIM opao:
Jllttllo tIitT llpIl/l)KaIIlro MTBa oTaBT _ tr ;lt.,rt.1lllItt,ti,i lll,l rlpyol.pIe yTBo MI
MI tpot. B'()M Il ll oHo opK l).lpBIIIlt r lrtt/tl,t.

98 .}a
Jl oTB oaTrIx aT) ; r.trtl[ityIlt,I Blo. KoorpaTBa oyM Boo a. -
Ha BIaTy pI4TaIox o ooTrI fla \I aN| l.| |()I aCco].tpoBaHHIM HaM BoMo aHa BIiIJIaTl
ll]llM
aol,IpoBaAII oB KooaTBa B.o, oa yN{Ma ( I()l,l |\4().l-- arBI BooB ooTIo I4|4 LIac.|{t]o paHi
KoopI I{ o>a IIpBIaT 0 % pII4 KoopaTBa, o- \/(.]|yI.il (ou ToBo, opaoKa rlvtoo yaTKa'
.rt)(zr paprrrrIo; ||()(.IilIlKit KopMoB lr p').
FIzr oopaTLIBFIl IJIaTI" llJtttt't KoopaTB j\loyT oopl,lT oHoBo TBO ]]
PpFl oorpaTBIx B.IaT Mxy LIHaM Koo_ .aa
|. ()()tII)lt.l.l]r B aopoBatlor. toooT t]oHaT'
paTBa oylTBT'I: B tlpoBO]]TBo KooraTBr
- IIpo-
lopofu.Io TpyoBoy yaT|o vI\4 aM Ilarl BHooB;
||ilIl|)l4e, B Jlyar BIxoa }ia H}o, pXo/La a topylo
l|{)]|i|(lJ()1. BI KoopaTI4Ba, yxt B p Boopy<l C
toprKoM - llpoflopo}{aIlo yaT'I oo |'t lt.t' t t i,i a' B tr]y yax' pyopHIIx yTa-
/lTFIoT' To T OTaBKaM poyK tla oorpaT- l( )l\'| l(()opATBa.
Ba, ,T. '. a. ooepaTBrtlx BIaT Mo)(T HitIIpaBT'I FIa
l

pK a MoyT I .la Ho-


l.1llt>t<ll
CyJIpoBar Tpya arI pao. |.||\ K()()llrpaTBoB, }{o p.yoTro TaBI\{l,I aHI
KopaBI BIaTI MoyT IopTBo BI.atsaT |'.( }( )|lI)aTRoB.
HaM ooraTBa FrapaBT a oo BIx ll.lItt oopaTBa B oT oT ea ToBapTBa MT
BI{oo (a r o)I(eT ooBaT o B0 % c' ||l)illl() lr toor BpeM o I]oy yl\4oTpHlo l o. B
KoOI]pTBIx BIaT, oTaBI oJl ooTBrTTBx BI- )|()Nr Llzl y BIaBarT TooT a 14 t]IzlT My-
aT rra oorpaa). Koopatll BIIIaTI' paB- |||(.('l.l](), ooTtsTTByIor o alo' a TaI(x ()TBIOT p_
Ir lJ OoIr aBIx BooB. oyT IlooBztT }Ia l ll(. l||,lIIJITI' p,llyNto'r}rl{I yTaBo]\,l. taTI pot]o-
yBeJtI{ artsoo oa KooraTi]a o oarrlr aBI ]|lt |(.,l IIO oKoLIaH aooo oa o yTBp.FI y-
BtIooB' o oTopIM IlaTyI{],I poKI{ oa[IrH. o' o- l ' I l| | ('|)|<oo aa' at BlaT] oaFlo ilop'K
tt{ aBI Boo oB KoorpaTBa oytrTBT To- l|l \/|||,(.|("l.|]Jl,IT B To a' r tl l(oopaTB Irrlozt_
Ko To.a' Koa ao o ooTIo oppoa. l.l(''| Il,! I-lo B pyTaT roHlII I"| HaJl)(alr].o -
KoopaB oTBtIarT o BoM oaBa Be pHa.- I Il IlI l |(.I llI'I Box oo.
>I< My llMyrTBo oTBrtIarT o o;taBa oB tItttt KoopaTBa I4MT pao oall KoopaTBa p-
oOpaTBa. B o BpM (lI IlpoBoTBHoo Koopa- t.tlt' t:tlo a o aT pyoy tII.Iy KoorpaTBa. B yva
Ti]a ryT yapylo oTrTTBI]oT o oracTBa o- l \t(.l)l.l,l lIJlrI{ KoopaTa o aIJliK oyT OlT pTl B
OpaTBa R aMp' pyoTpl{o yTaBo. rtl op- ||l|(.Ill,l l(OopaTBa. flao yoB oao oxo t
Teoo Koo[paTBa opo l-IyT yo.ap{ylo OTBTT- r.trIllIl<lt,tpoaHo B yTaBe' B oo yar KoorpaTB BIa-
BrI{oT o o oaBa B prax HrBl{tlo ac .l l||lil(' l. lII{Ka ToI,{oT a yMpl]]o Ha KoopaTBtl.
ooTroo BHoa DI(oo rHoB KoopaTBa. ll t'.tly.121g, BJITB pTI4 |4II BIxoa KooTBa
o ]rry aKooaTrTB yt opKoO lIll||l)|,() I4Jl lloKx o oB tll,I}{FtoT I(OopaTBa oa-
oopaTBa oX}II t opITl B TI.I o y_ 'l'(.I(.,l M0IIIt] opl,{aTHoi4, oFI .o){ oO aKoFto/aTT_
Bp)I(LI'I ooBoo yoo aaIra a T pBoo ll\, (||,l Il' JlI(BpoBaH poaoa B oTBeHo ToB_
lra KoopaTBa o yTo BH],UI tII]aM ooITpaTBa |||(.( l Il() (<llo).
oo}{TIx BHoo. B potso ya KoofIpaTB o)(rT \/ t l l l; t t t.lt tI I,t l(oxoH rtl KoopaTt{Bo oyrTB -
l ..poaFr yo or o poaIo KprTo. IlIl l)( )llll.) o1la ttHoB KoopaTBa (op oHoor}{_
.
DOB. rtt.tr )' lIl)illlJlt{ KoopaTIJa Harat oBT. o-
ortoIr JT}II KoorpTBa MIoT paBo Ha paBH o lIlIlt Il t16ltl.o opK oa opKo]vt Koo-
tlM (y oo Ix o.II, oo), olyu aIaT pt- ll'llllItt.' ll l] lIpoI4Bo.TBI{ol,I KoopaTB - r l{o o
; JlKBI,laoy KBoTy (y.l aTL1 yrTa Koopa- 'I ll.||()|t tl tl 50
TBa or o BaI4 oBTBoprH pT po- Iil,tt.lltlt ()pl.?llto paBJIH B JIKoxooM Kooll-
po); pay coro a ,1JII4 aT o py a; oo-
|',l||iIt(. ,I l}ll'tcT'l l opa o tIoB. B lopaTl,]B, B
r txl KoopaTB oyM BorO zl. il||()l)i)l\'l iIIlL'I() rlOI{oB tlpBII{IaT 300, oe opa B ooTBrT-
AopoBa}IHIe eI KooiIpaTa 14IoT paBo F{a oytl- l IIll||| ( Y(: lillr()M Nlo)I(T poBoT op opa }tooo_
Fir Bj(}toB r{a o a; tsoBpaT a B yar KBa\t ,ll |||ll.| \ llrrltttt.lo.IHI{l a o opa o_
KooIIrpaT.I]1l; rplay Boro a o aT lIpyivI I lIl,| ||,|l\| ll']|['t 'laiittt,t ojlooBaHrM B ooTBrTTB tlBolvI' R
r00 l0l
KoTopo ycTaHaBBatoT o JIOB oopaTBa' oT KoToplx I l()J(lt.l.HoM oB B oHTHo o1,I.o"&oorpTBa'
l; It ),l

pae" o yoHoMoHHt' poK oootll{ yaal .


l l,l I(to T Boo)HoT oyoTp ee'i.
t r r( l

' opo pa. j(rllt o KoopaTBoB BpaBr o.aT pBoFIt oto,


Cot o o copa (copall, yoHootllx) o T- l',rrltl1ll,l popaT Tay opKoo KoopaTBa. Ko-
BT B opK po' KoTopr pr.yoTprHl TaI}oNl.' llIl(.l)il'I'I] oaoM opK BoT B oFI prBoI
Boupo opa oIBaTc, e oHa rTa HoB ( ()|()'t()|!' ts llpoTBHo ya o o.)\4 KB\La o prIIJ-
KoopaTBa' Mrlo aBo ooa' B oaHHoM ]\{ ats- lIl||() t]/-ltt.
(c yKaaHM L/|I oa) opy o oIBa ' ec| |'t'llt,tol.tl olo, IToy oTo B ro lTaTr ay.To_
o H pyMoTpHo yTaBo. )( )|l. ()yTBT pBoIH poBrpy,ToT Koopa-
|

Kl ooo 1 KoopaTBa T a o opa_ IltIll| |} Il HaaBa o atroo-xor-o -


H|4 ovl^ oo. AcopoBaHI HI KooI]paTBa' aK pa- l l. j||,||().l.l,l1 pr,oTBpar BootII pt, Byx l(

Bo' B oooBa r )jaTByT' yTaB e pMTpBaT \'Il|(.M.,]lI HTpoB LIroB KoopaTBa' }'x.lltHI o ']r,I-
!{o. I l.'l |,| I(). Po poBp oytT Kl opo
Kopy p:,4 pvl.H'IT IIl{., ecIlt yTaBoM KoorpaTBa lIlltIlltItot o; B KoopaTa, aaoBa TooT l_
yTHoBlo ol, o]'DH ocTaBT H FIr: r t lrit |(().l.o] IIprBIllIa 10 TI. N,lHaIx p.arpots oaTl
a o opa HoB oopaTBa - 25 % o6ltt'o a
HoB KoopaT[,{a' MIotx paBo ooa, Ho H H T
ll)V]|;l'
- t(t aot o. yal pBooli po-
Ii(.|)|ill l] .rBAIt po oya Ha oBMTHo a/{a_
tlroB B yltar' Io yaT}{KoB KootlpaTlIBil OTaBT ||ltll ll[)ABlt| aHoo oBTa, aT oKJIaIBaIoT
20; l|'l ()tloHo opa ro KoopaTBa. o opa
a opa yoHoMot - 50 tk oo J]a pa- ||||lIlIll.tT Io ToaM pBoo pop purH o Mrpax o
I yoHool. l1o Hr M 50 yooorlItl{Ix. l,l|||Il I' TrproB KooIIpaTBa.
.t'.lll,Koor
o oa rFIoB KoopaTBa pHMaT l1lr ( KoorpaTr yy ltlpoKo papo-
otBo ooo, 2t lol{tl Bopoo' oTo'Il r |1r;lIl}l IC B KoM o, Ho oo ooo p_
K o TrIlo o, . llJUI pHTI4'I peIJJeH|4 Il(.i.Ill l} OOTBTTB paIM aoo <.o oxo-
y /IB Tp ooo oT rla pyTTByIox a pa_ lt..tllttlt,i Koolla> (l995) rprpTpoaT yTaBl or-
LIHOB oollpaTB. l\t(.|| |lI'lx KoooB' oprT ].aTy Ka).oo a Koxoa
T pyKoBoJ(TBo 'r THOT Koo raTl4Ba O\/l-t-(Tts'l - ( r rl I ltl|tllO aceo|4poat), opo
paB Koopa-
pao ott lal4l paBHI4. pal ooT(tT_ l ltll{ ),l lIpz].Ba' oao oTBrTTBHoT ytlaToB.
'
ll tttllII,l Koxol ToBap (o), pyo-
o a.aToy oI]Ty o.y pa tUII{oB Koopil_
a. oo paec Ha poK o plt.loBI T lll,l(. |(()J|]lKTBI oBxoo oac col.BHItK Bpal]r p.
oToT H M LI Tpr oB' t paB'I ozt_ | |l| | |, l)0|IlH o popt'a\7aI[ yTByr OpaFloHo-
Ttlo o)KHI t KOoIIpaT],rBa. Ko'rrl aB. tt|',llrtllrtli,i opl |4 coa+ a a oHoo roK
e\I oTaBIoT Br BopoI' BOl]I]1Ir B K)tlTJlHyIo | (ll)|l(.l)il'l.Bo. p ToM aTK popyoit opa]-Ia
KoTro oo opa HaroaTttoo oBTa. \|(|,l..(. l ||l)T BI'I llt yaToK |4 I)I7a-
at BTo pa paBr MoyT r pyoTp- |l',|'';Illl'l| My FIy]o oIo MTI a ao
t pa paT, cTztoBF{lI o o{Ooii o- rl'rllttt titlt)llpaTBa ( yo e oB|4 BoBpaTa B HaTy-
ao o a'Hr KoTopl rIoIJ KooaTBa It_ |'.l]I|,||()ii rllop B ya Bloa oopaa).
pa}lIM oooM' aIM paBo opHoTI,{ BI- lI1lrt tlplloBa}I B pyaT popaHa HKox o-
Ty2rT oT H Koo]]aTBa. J_Iroo tI oTaBa l llll'l).IlltIt()t}' Kp'tHKX oTB ..pyx opH .y

paBrHl,I JI ooMoI4 o oB .ot{o 0IT BH}lo B lll' ll()]ll|(l)l(lt. ot poBo.To papypr (a-
yTaB, yaHI.iI l,IMrH .oHl t apl.ppoB}tI lJ Il Il( |'l|('] I.lll)tl)(' ylII, pHoToKa' Il p.), yaM
yTlul ol]JI l l.lo aoHol\,{ op'I..
I IlIl|)I)l.|\ |l()JIl)'JoBil Bc Hl popl.Hyo oxo..
.[I' otlpoJl'l a TrIoT aBHl{, a TaK Or_ Ill Il||()i| ()l)l'llIl14l]tllll1. B o ya TooT .aIx oo
pyI4 14KJllO(l.JIHIx oI.Ioo, l+ otrrr B KoMllr- ||l |']l|()llil(. I'l l,l 1-oMoT MyTB, apl{eoo o M-
TrI{Io ot-t.lo o1lat, o,a'l Hlol1Trl.tt o. ;l_ llll.| ||l(.||l||'| M IIiltlI t]I-Ioa oB opaa yKaar{lIIr
a aIoTrtloo oBrTa oyT l oo l Koorpa_ rrll|.l.|,' Illl rl,t'il lt.,ltlttO. IlIM' a KJlIot]M yaB,
TBa. otlo llDrtI[|.lo oBMlH rHTBtl I] l (||]|;l ()l||| M()l., ltr. oHt B ToMoTI{o Blpa)(H\4' ||a-
102 r03
lp,{) eoli CeCoxo'l],{TtsrHl opIil{}t aI1] oT \|\'lIl|||llIlllJIl,tll prpii ol.y lr. poBa]-II B yy-
o.ToB poBo,l.{CTBl]HO L{Hpa.pyKTypl t{]\,{ Kolo]\{tK ]troHe.lIFIO ToI(o IiO]\{o-
IlIl.lIlIlI l):]yJI],T:lToB Boo l.y.a
I{eoopaHo tioJIoBaTC TNI oaM |4-l4 c\I oI.| plt,t (oilvl(oo Th4l{-
||||,l() |);l,]IIt |lop yit.l,,l
I,.IrIo1. a aJIoI HI OKTI po BoTBI{o H pa y].yl. IllIl{;lIIrrlr). H ol oyT O/IaBa Jl],ll-tl o p]\,{oy yaa-
B Ya. l,1 ]{r Mr 5l ?6 ce },]\lI MI('TBrIHl ttttltl tl,BHKa H T}to Koi\{ .o'Ba l a'ilt
[:teBJ BI{ooB. I]l]xo/ltlx'l zl Hlllll ot't iloj,{B- r lr lr I IltjIlllOCr]] poTI]tt.ot].
tto ltpryTpl. pl]'ilrl. to D, oo l ll,ttttl.tI.tt]vf yp'JIlII]\1 oKMtil.o }{TapoO Ilpll_
pol4tto..TBlt{IX KooIIpIJo' ao KooL.L)llIlI] 14]\,lL.T IIpaBo lIllll)| I,ll'I TaB, R KOTOpo Opaal0.c'1 ilp.I[MrT l{ JII,{
'tBJi'-IT-'l
It].ltl]4T :]'I,I )KTI)1 B I]ol)i II'I orir pl,l yoB l( .l |(.']ll,l]()T ITp/tp'l. pa:}Nl yTats}l()o (l)oli/{?l' ()'llloK
tl[)llll'I II otIlX .'l()\oJBIll|I ol)lltll! tilLl 1.l_ I ll | ( )t I l l lt I( o op]\,{}rpOBHi{, O,llo zlB.lI lp,llLIT-
T,IK o-]TB oL'IaC'I | oIIl,1I,loBatII]I eHl o. ' Nl ll /I]Vl,l ]B'li51.
oraTl1Ba l,t .ttI ],l]\{ BooLlo-t,I r,I[1ooBa]4 l,;t'ttp y.Tili]Hoo (loa F{}tTpOo ppJlTl1'l H 'o.x(II
o,o Ila oOt]opHIX oI]]1']- p tt.r[t}1 o.aIl] l'I'l l|, i\'lL]IIl.t'l y]\,flvlI, patlo l000-palI]\{)/ N{ \,lt]}1I'{lt{.
xoiy-lttil,i yKToI.t B1.lIl{1. B aoLtI1l]oBaF{]:II (ll Il( )l| ()llJl.I .l.pyllzt B tvl. vTl[o[}}Il.ltlil Jtil(Ol]o]l'it,t'I BOn.{ H[l
po:-IBOJITi]trJo KoopaTB I(oMFII,]pyT]'l TooT t,lx l Il\l ll|).l1B.rIrIjl,1 -VTaBa pIllpll'r-l.}| I\'| l]t.ltql.pa
IlitB, Ilpxa\I\t4X'I Il ]lr/{.t oI pIljBoTBrHoI,' l,\'l<tlo.BO }lt].ilpl{I\,I IIpIIp},I']l'I,tlvl ovtll.l]ji,IT eo j]'ll-
pap1l1,t, ltI ll()pr/1;tT K.taIr I{rfult0 oTl- ||lI IlI!llIti'i pyo.(t,iT. (l,ipr.;l), oll;lt,i tlilI{ o"-
T] I]poBo].Bl{H(.)l\{ KoorptrTB B lloBpT-HO yi1B- rlr tlIlllliol\,{ o -v-rlorlo]!I(]r]et-lllllttj ORFtHl4i(ol{ opal{(}]\,t I,1]\4

Hl,J- ll('lIi)|'lCt]FI.
rl ol]'],lj-t KoopzrTl,tB k.'4 ILpo oBylorlr yrKl. Vltr't L-lt.tl IpellI]I,I'I,I 1\4oy' o:i::la3T,I B ']-lB} p;r,t -
H(l ]\,{T' 5| % ceir ylvfl l,{I]ItBj{HlX aI]I BooI], i- tll l|()|ll|]ltlT0 I1l]ltB o'lll,BIl1lo() BJ.IO}lt4'|
{i.t llpilB opal.}tt]'
ol1l ll I|,,I-.lIt1\lI I ll])o jBOItoii tt(l- Irl )| ( ) \/IIpaB-H,\4'1 (l<;tllttt IIpll[l],'i,it,i,r).

r.pyy1t, o a oo}]Tl,1t] T.. I.lo oH oTKaItsll''l \,lr.l.alr Ill}{lpt!Tr{e' otr{t}BitrIrl!0 }l rTaBr tl'rlotl
l]l<Jl)T ,r oet o lll1r (lo, LI'I |4 to].Io- ill.,l(.ll'I. oIttT'! Ilo t]ttjlti,.i}() ttO"rI]-IOolllliloo t{a ,] IoyJ{-
BzlI,{ opay otl',!]:1 14 HeKotlo o.p-'lI(lt oolrepa- l lli(.lIIl()o opa ,{ oI{ N,ITHOO ail{oIlpirtsLr'i, :)I{M r
.I4BoB. ;t-ro,t TaoO oopaTBzi I4MrT pBo r,a o .'l )| jl l |()M TBparT yTB.
.rl(i:'}tIirK
(
-ltKoOll,itl:i.olotsoI,IT,,1 ollIBltLtltii y}Il.t.P}Jtlr'o Il/II4'I,II,I l:lil ;l.B tt.
Boto IleTtto]- t{a TppLITol) pt1oal.IIt)/]\,!oll (lpl.Ial,Il,l. r r' ||t.]l()lIIIiI l{ o'Ti]|j
I() t) o'iajl.Ba]!t. oj]tl:1]<o rl"itH{)r
B>ittlylo o,'l IJ IToBtI}t l'irlo. o,lIii_ rIllt ]lll|)tl,ll14 ots(t' flO BI,I',I llo.I-;.]ill BN/i ]llrt4H;l..)itll{M I\4v
BeHHoo TBo,Ba {0)l(IIl lpT tlt:t,tt'-ll'Cli Oltla- ll\I\ lIl('(:.|.!l0]\,t' [Ily l TBFltl.,i tb J( oN4Ii,Y ellliLl!Il4
.IJl. lil (,!I t ttoolo oITA(tll (l.I.Itl[tl(l\{.
l.I1rg;ou. Il|o lt tpp p1llt<ltt tt t ,(l(]\- l t l,|.
l-to poyK, a)(Hl,{'I jvlaTe[4ajllll]\,114 pypaM _ lr lIl tlL..l 1;1KoIlriaIIi lratloll-0 o.II ToltlT tt}'lTI I{I{-
l<I4BaI4 DO],ItJolIcTI]rIJ ll o o Dor a. llIl ()I.lll)l( ]v{I.Il1t l-}Mpa .IilBl{I.O [rr, oj,l lr
||l( rIlIl)l,|,li'I lt B yTaI10I]J1lI}lol\,I {!iJ'IK ]\,i]t[]tlI4T ilTAB-
||t|]] (I)()lt'lt" lIpIIpI,[.l]],1 t.l:]iltt0 Il,iMe}rttt,l }tt]T. tll o,t
s 5. oGy-AB{ H l Myl.| t,l kl lA}l l , Ill t|\ l( l)lll4Tol:}ott. [1o.llt BpaB lrp(5:r prl(paIrt{i]l'l
l

yH ktA*{ l 1 P,| }l}l 1l lll ]i()()I)tltIttI.o l,{ll()..lilliIl,] tlar l'JIT'Rl't. .oJ[(I{}lI(o]\{ xlo Kol.O.
ll l \t\ Ipliipl,i'lTl,l. l,1 tioltlIl(i}ll{ 6ri-. r:.l.t -
'lliJI'i''l
I

1l prIpT KoM|\,{pLlKa OpaLl,I., IJ,-a- tr ll lI, llIl-I K,IlBoIj rI(Ill,IT],fI TaIlrT MrI{L[i pa' oIIp.
- r i1] l t()] () ]ll KO]-IO]\{. Ill]{]'rl1lT}]I{,].l,l,{t) l,i{,!rl. l' .t,ll.-trli/(LroRaIO ()
lILIa lll)aBo]rt ObBtiHoT II :jJ|<pc-rt}l}l.o a H oOT- | I

l]]{I{t,IKolll IvllTBO" tY{tto yItI,ltill)llOo IlJ-1T l' l||l.l lIll() (-]vil.


'!B'I_
He.-l,1fullM l{ R I]'lt| Tt,I]\4 t]o tJ]],llt (;lri, lrl,t) t II L l'ltl,l{()fu! (]'l,i] }.lrl,l1-tl1]Ii}'ij\,I l]pIl.llllT.t,I}INI lti:i Ill)iit-{
pirp,T'IeT,I. t] pr-,.plut ylIlI1 i)Hl,l Ilpr.r{tlpl- oi(al l l l.lIl( ltl('llll()l-o IJ|'il{'l (].Ilo,l.t ile,)tt}l].i{'l, Ko'i.opi l] oT'

lJlKo oyltilDLlT}jl{iI1lle !l j\4yFIi,{]{llI1Ht rtt,t'rrt. l).l'tit,t |' Il |!lIll| ( l|().l'AlloljJIi,il\[ [i}itlr.lll,1 Bil oo tt, ilIJl]il-
oltr"1,l{rl{rM l(JI}O(laT'J BoI!4o)l(Ho pay,l[t.tjtl l tili-li.tltl't ||''llll!lI Il i)l')i)l)lllIillI1l',\II l1r,l}]il,I.i[.t,; t rpt.ltltlittl,tii iiIlp()
I] Tl( p'l]],IT' iJ 'Io]VJ ,l,lcjt ot]o. ]jrliol| (I(JleKTl,lB- |'llt) ll.Illl()l() l(o'l[|,rleOlt'z t]9.L]2) i-}()}'if] it.l{() IJr IIGjl'l)I(i.Lli)4 0l,!_
ot]t,> TI]HtIoTI,4 parr.tll'lot' alr.rtlI,I ovj{apBI;}li ]] 1 |lllt|;l||llI| (.tlltl'q.!,(1t(t,ltj .i.!-Itl!]114, lrllILItll'ITi,T'l. 0lltrl

104 i05
I]r BorIBa KyJITyp' o.rpax HapKoTLIK lt|))l(/(tlCIll plttl..,lIT.oM I,q). [} JlI,l(()|vl ():t,litL]l'llC Ir lllIrlll\l
BTBa, o.oo-poBoTBrI xoTBa o- ||l)/(lII)t,l'I.I.'I oTIIo'IT',| OlrjlItt tttl'trI|I lltl'l ttlt.
'l.oBT]
otlKo poMIHoT p.), a TaK)( prp' KoTo- l(lt.ItIto lIprpTr 14M. IpiiBo r]Jliul.l' 14 lIO]Illl]()I}it'I.llC1l
pI MIOT ooI TaTy pl,,lBaTa (oa oyrTBT o |ilIiI)llJlIlHlM ll tlM I,{MyU{TBOM B ooTBe.l.t] I(JI'|L1 )\'|.
ptlIHIo oaprHoo KoTTa P o paBIo oy- l(.]ll)ll(). tlatlzlN{ oK, aoTo'ITUllto p02lJ|ol}Ill
ap.BHlM MTBoM oa MpTBa Koo l til |.l, l IL)oBltylo po.K. PaopxaT TBOM o1]O
oa pooBoTB P, Poo aa. rKo_ |\l())l(1. l.oJIKo oa OoTBrHHKa.
o't'IcTBrHIx ayK aTpoB]]I MHTTB B- o. KilH}loo pr.pT BpaB T tllll
o) KoTopIr r{ Hl,l Bo opaoI1o-pa- ||.]IIl t] o HilHtlrlo IloJI|\4o MTBo. o a ollp_
]JOi,,\'l opy. K o' olIo'IT, Haprp' oyaTBtI_ ]I-]|'I.,l. opo pap.r '|.|4.
]tl JIrrHl oHHl Bol' .lroo-olTHIr xoTBa, Iltlrl LoTztToLtLlocT r pa_
pHKoBo-(IHI orlat p. t.1 v o ot-
B ooax Ha paKT pooJlo IJr By oBplll- '..i't.o
lillCJIBaNl.
o paI op prlp. Coxot lto propaa B-
oypTBHHIM llpp5|'1|4, TaK KaK oyTB
rToT Ia oHoB oyapTo ortoT Ha s 6. oHE PK
.yr oHoBI prTBa poBo'TBil' pt.lJloBIBzl paK-
TLIK BIo poBO.yIo poy}o oapTB, tslotl,I l] t{x Koop'I{a J\eeIloT, TaBJIH |^ aTI
oB.ttHI JraIl oyapTBlr aKal' ytLootsa_ tl(llllX lIytTBHlx I,t}lTrpoB JlKoxotHHlr ToBapo-
A oHoB yTaI{oBI] MTOB MaTpHo-Hr)I(H] Il|)()Bo!1TJII,1 o l1.oOBo oyT oaBaT o
pTB. CoI oBoI oylTB}oT ileTHoT a r|ltl1l aoa 14. OoB. Ta o. loppyto
oHoB .to oo L| BlTyaJT' KK r't pllpl4Tt,{ IIt:I(Jtlott.tJ]LIo 2l opooo oo {r BpaB oyT_
py oaaoHo_paot op (oapTBa' aKo- ItrI'l' I(aKl4_o ]aBH't opaaM' Haxo'l-
tipI oa, KoopaTBt p.), oot pllpH- lILlIMl,l'l B I,Ix oaBr.
aT Ha pIllK. o y, oI-tTIto oBxooB B A- Aoa (or) I]loT HKol\lpLlKM opaa-
o tl1 Bp Io or op l l tI l to oTBl l- IIl|,l N4. oT't o/lal|I o1rl4 MoyT t a oN1ptI|4N|]4, aK 14

HoTIo oopaTBal,{' To ooTBTTBT ,apa ll(.|i()]\4lvllptIcK prl'KMl,t aM. ao IoarT


KoMp opa, po K P. lIl|||Il o/(I{oBpl\l}t}{or yLITr B aolIa (or) KoMMepII_
B ooax H lIIoaT BoooT BIo paoa l l|\ l,| IlcKoMMepK oparll{r],{'
l.( opaI4a pToo oa. ao,ty ptro l] lll<o o l ao.,lr rpoKo papopltt' BI4 _
plIIBT 1\,IHI ytI l H |\4oeHT o]ta- llIN1(), llO']lyt{?lT :toa (otoI) KpTllK xo'ITB Ko-
aBr |^ Io prlIIH peKII|4 ol]o;r B pr,'ax My- ( I II('l)it]'l,lBoB.
'l.BrHHoo a BI.aIT Txy' Mra' KoT .pyor MytTBo. I l;r oH lloa (ota) valo o'MoT
rt a aoKy Mo)KT I la 'Ha]\{ ll()L;|'()'lLlt.too ztT HoB B ppHMaKo e-
l} ,| o yLIa' r BIltIa TxK l]py prTB B B
- Il()(.'lI'1- , cl.l ITp{pl4HMaTo loTl4 aoa_
():]'l TI] K apyllj TxHoooo llpora OII.'H- l||I,| l|JIl,l o lvtoxT o'aT oo ol.;to y.lilT-
l ll,l]\,l lIpoBoTBFlF{lM TpyoTM. |{()|lil,| |) B tM. oltao o)IrHIIl o ao T'HOTI,{ (ool
.tl.laI, tITo K P TaKa'I opaaoHo-paoBa ll(' Lltlp'tT ) yaT]{aM o.l,tl-t, a
l\'1()].),.
l|ltltr, KltK oBo, py]\(oTp a' propal{oBaHIr oBoI llrl]lz|(|tI,ll llrpatlI a Fly)l o.. yzlT-
.titl.Iti,i opo ooT .oJI)Kr t B M B ltlIl(ll |}().}ai.t)T tIa aollalo (oIo) B prpHvIa]--
l.lll|()|}JIIlllO op/lK ppaoaIl ot,il o. . | ( lli 'l'I.JlHO l., lt aoaL]'| (oIoJ) o.J|) llpo1ln_
|lzi]l lll)()llt]o/lTBrFII KoopaTBl- ll)IlillIl||() tl oi'iTBl]tIoc oTBo ToBaplTI]o.
ll.llo rpTlre' ooatllloe a p opaTBl{oo y- tIllltl,l ol'ta (oto) oxpaI{IOT Bo}o aoTO.JI_
paBell (rp,lplro aeoe pp)-KoMMK ll()('II, ll ltpt]a plltlKx 1l. ooy o,o To ) lop/l'l4-
opltaI(14'l, ()'Jl(llI}CMa o pIxHI paa P a a l|( ( t'()(. -l|I||t() l\lo)(' oIIoBpeN,tIlHo oToT I] HeCoK ilCo_
]vlyll'l}tt, Illtx('('! lI(Ioll tppao oo. .tplt_ l I lI]ll lll}i (<.ltir).
].JItllM ilol(yMll.l\)|vl 'llIlllol.o pp'lT yTaB' .l.- l\t t lllr'tllI1ltt (orl) TByT lJa oHoB /Byx pIll,|rIllx
'LB'IeTc
t06 r07
..
yTaBa. B ypHol oIoBopr AA Il PAKKX A
l1oKg1,'oB - looBopa
y(lzlTllKl,l BIpaxa]T BoIo BoIo oaH o/ie, op-
l ll1ltltrt,l paBTtly ilpaI(.pl,IK pllt,ItlHl Oltal{O}lo_p1l.
'lT oB'I yaT B I-l' a TaK r /To o- trrlltt,t tlltl1l4 KoMpK oCil l,t p^!l'|, oillll. r{x peTBit
e|1||I4. B ya opec TaTc oee, BKJIIIa'I ||(.]l()(.'lll t,l. oooT roTl,l ytl.oM oHKpTHl oB'| poO.T-
IlopoK opaoI-t Ko{TH opao ypaI{' yo- I lll

IJ|4 opoK peopaI,Ia Ia|4, . ,l li1leo yol]'l Kot]Kpe'Io xolli,iyto yr.l ooo-
lrttt, ltllor l,lM oiri.lotto.paBol] q)o TOM opT.
Aoa (o) Be. oKoM MyrTBa' - rrt,t y.,rt THoT (aa opa pr.llrT'l O.llHlt }Iooii opll_
Hoo ytIpTr,IM. o yTBo Mo)KrT l,IoJIoBal.,l ||lIl;llIl.'||1 popa.yroe, oy t] ll.ltlHlx yJlt]'l }io oa
ol,l]\4 ToKO oT)I(e'I C,TaB]X a.a. oao I Ililllo po. B rlr r npycB.l p . py-
l)V]|(.

yr'la oH, opaoar p o 1{K13l,{zl NIll l|O]\{oxHt (lopal' aKoI BoIvto)ttle i.oaTK K x Tao-
l, tt oHKr tx o).
or yoBTBopH pTH Kp'TopoB' tt oT pa- Il l I
l oooa BoMo)KI]l Ill]Drt popaa otaltoHHo-pll.
pIo )Ky ypTM' paT Ha l4' lp.y- rrr ltrtli,i (lopt op}lal.l
Mo.pH H I yllp/l,{T HI oyHTaM.
Aoa (oto) Il ttT MylTBHFIo oTBTTBHHT
o oaTBM Box tlHoB. Ho .ltttt accoa HT
otIoIT}{yIo oTBeTBrHHoT o oN,I Bo My{r.I.-
BoI\,l' tlTo IaKT.IK H py]\{a,pBaT poa -
ll. Xaparp pl I{ooHo oTBeT,IB[Io1. r-
IoB aou. o I{oa .oHI I lpHl B yprr4_
THIx 'oKyr\4ITax.
Blxo aoa (oa) oya lll o oKoI{a
}aooo o'a. p B aoaro (o) oBlX IJoB
oyTBrT o pirHl B ytlaTlll(oB' pM B ToI\4
yae I{a HoBoo Ha N{o)KT t ooxa oTBTBoT
o oa o.' B To r BolIIM 'o o BcTyr-
H, ecv[' To pyMTpBaT yprTrII oyHTI.
I(oHPo II lE BoIlPocI
l. Klylo op lI1-t1)HMaTKo .'lolT!I OHo pa, I
I)t]j|T4 2t,| l, 2' l0, 100 o? K;tot |'tlv|yTBHHI paBa tlI{ot]
oaBtleN'I epMaTKl,lx cTpyp /
2. Paa>r o }toM prpt{l\{aTT L] cKoM oTe
pa, llo Bl plU oI.ito.lT pT,lHo (t|lpoe) o
l(ot 1, Lll ec?
Hoe paKTepHle ootIo KoKl]oO p.r,1H,1\,Ii'tTlJll.
4 K r oBltIx oBp,IB t aee? Px o fol),le
L]():J/{lltll,l,l THOT oTDrl ToBTI] B Ko o'lTB.
5 l(lr i\llo :lHll]\til ot or.Bil It tt;rtltto
]l,Il.]II)|loT tt ? Kac l ot.lltl o l aTr. B 1l 14
O |]| |4tl14.lttl te ooot,r?
(l l(lr t t]t Ilpo KotlpoBaH oxoo opaa?
7 I(alI orlTtlt ooo r oxot]I]l| KooIrpa-
rlll1) l} tIl\! o.l'l}I PoBO..I.I]Ht t-lplKx KooCp:rTBot]'/
ll Kltl,lt: |}t't,].l|n yHl,rapHIx Ilpllp'tT r n? Kaot oHot,t ,x
(lytl 11r ll t l,t ;ltrlllt I t l,tlt,/
9 Klrt,r rltl.ltI,t ot,c ppt,tt.ll,tite;lci,l t He? Kir t,t x Mo,,r
tlltiil'I,t l t lll,l tt,t l | | | I | |} J| oM xo,?

I0' I(ll Il1ltl1llt:ttlttltl.I, l,lMtoI,t ooltTBCtIHt o:]ltlllrl B ()ol.-


HTRIlI l (.,l('ii(. l IlI( )|III lM !il(lI I( |/t..ll 't olt?

108
||()ll III)()llI()'toB ,pyx opH It plo(IHl* oHoI-t.
a 5 llll l|l('C-lIJIilIl o) aBaT OTBTI Ha BopoI: ToT JI a_
l\|llIl),l lIpraaMI .roM' BKlIalBaT ' tlpt{T oI1
Hc. AH tlP P H tvlA l.Il(ll(. /(()xolll' KoTopIr oyT aTpaTI' Ka HaLIaT ro oT
(.|() ,]|.() l<oo .
o i ['rrli ttolllo KoMaH oToHHa'I paoTa o apoa-
|Ill|() l|( o Baa, Kpy{]x, TaK Ka y Hr MI.IJ
It('('yl)()l], KoTopl oBo I tpaT oo)l(Hr B yl[ar
rlttrt|l(t'l.
l,Iy.tttpHo yTotlHt -aa rIo pBr B
s 1. HAE oEP)(A -AHA ({)()l'Itc.TBr MH] yoB .aT BoMo)I(HoT _
l l()]| |)l]()il o oK aKTtI prTaToB rTHoT
x l.l aBc oT oo, KaKoBI opo (|l)l illIllil l,l. l au pryTaToB paoTr B pB-
ToBapa' yya, KoTopI o pIJaaT, KaK o]-I o1'yioBr-
TBopT .}4 opo. oao. pllpaTIo l|(.Ill{14 aoBI ]vlorT BUIBT t]lr aIr TopoHI
Ily)KHo HaT ToBpI' oTopI I ]l l]pJlaa a pIK, {)I)|illIl. o HHlo apal{K ,eaJIToB o p_
BlKa ToBapl y[lo o paBHHto llpytrl KarIT- lll)llll.tTTBy t, lllya, opa p.:. oaH
a. Hoxoo TK)( BIT py to' KoTopI TaI]y. llo- {)lI ilI_Ia TaHoBT pBI oIToM TpaTKoo a-
pl ToapoB; a oHoB LI}lI4'l pozr oprT Il()ltl|ll. Ppaata oH raTa opaFIIa p
rlrr KaTBo, KorTBo' xapaKTrp BrHo oop' l|(.I|()pTBro pyKoBo.,cTBr yaT pyKoBoTr. CoTaB-
rl,|l(),l. o oto IHo ooBat
yaoKy' yoB pzllllla. o r'o)KH p_ - oI p.Ta-
rrrl,l l, t[lp po)K B ao BIoHoM BT l..'I
pHMaT e ooTBTTBoa poBalNl op,
oI orI] oaI aTT a praaMI Itl|(. l(oMaH (aHKpa' HBTopaM . .) ' BHTpr-o
ToBapI. ||().,l|,lJoBa
- B KaTBr TMtITa
()tlttr prpar
paBH.
TaIoT, LITo' prr r papira.
o pa yr pIHKa pp}{Ma. (IaB14I\-
l-ll KorKl) otl papaoa a ec -H o H-
ll,| ||il.l, OOTBTTBI1I p.I
paa Bo e I{Mzlo BOO)KHIM aTpaTaM'
()poB' y)KIo papaoa pa.I ByTpro ooBa-
Il(.(''|
rlrtll. Toa -a y o pzuIHI.
a apaT Too, LITo poet oor lit,trt HaarT o BTopoF{F{o oyta 1 p-
oooa.
||t|,Il,t'l prIr'I lopa apaB papao. p o
oot.tl oKyToM, KoTopoo }{altaIoT aKoMTBo
praao popao , pKo pyto ptx ||('||llllOT, Kay}o oToHy TaTIo tpa (o papao
|(.\lI()Jlo poBp r o oooBaI oHKJIaTypt oo-
I{BT, ec _a. o o)K ol]paT JIaII lV|()l.o oopyoa, op|alaIl poBoTBa, ITa, oTa-
IlpptlaTKo THo Xo.|yloro ya a ]| l l

IIpToI I'lTe c aoe jI]a oaa lll lt


t 1 1| n*' cpoBaHVI, pBe ,l aaa).
l llr papTtlo Tar IIpoBo aH oBprrHoo o-
rt pr o.. Ha oylo ol apyT ToKo ao-
Jl Ba)KI{le oKaaT (oet poBoTBa, aTpaTI po_
( |()'|ll'I .II' B opaHaI[\| op.IoT' paotio BJIa-
I]ol1TBo poyK BIOI{ y' e)(l oTyr-
rIl'| ltltl. B H F{BrcT' e o,tlo l.o aT'
H, HBT, TotI x oKpIT). -a Mo)KT l i l| ( ) )(ll rt.
papaata Il1lpMaTM oxoo plxT It ce, KaK r
Ha oe opo poK, Happ 3 oa. t|||lI llp'yT, papaara _zlt. oy I
lr-aH aT'1 BzDKy] opaIo . IpH\l pr[I-
|.llslIM]
tlopa, aa' patlt oa, Ipy lopr- ()||rT cTr przLHoT oT) aerrIx pr-
|<|\4 vI tpl.t a' yM BapaHTI BIo.Hoo Bo)(-
lY rll,l'lt'l'OB;
H'l H)(I|l pTB. o paBT oo oar o_
v(l]L opHt py B oopaHoT propa-
BI r.I. ' paToM ooMlx pypoB, TaK'
l l l ytllByI ppHMaKo TpyKypl o'a-
ooo paJIat( KoKpTl aa .tI.oT)KH flo- l
1' I I I

ltttll tt(lt]o:
TaBHI{I tlcjl.
||I)l,ll]Jltl BtIaHr oTaFlI }IBTopoB' c X
o at t o UI ttel.'l oT par ppaalarl lptlp'| - l'l l l I l'I'l)loBaHocT .l].
poBo tl o_l4 H Il o Bl IIaHoB (po ao), .lt tr_
ll0 lll
ll()\/||()r1l.lllt. .o ooo Balo B .].oN.l
s 2. Mol(A A3PAoK4 t}|-A!-|A I||(. lllltl.opiI l}ITIl ppa, oo)Uo l{BrHa
a' ola Ir
| '|||(.( B KoI\4_
\I('l )'l(.(.|\()M l)r. ]\{rlIa BO14 lvlLI,])i'.
MI.'r.pT.I]o4 jlCoo otiiT'Ba I,{ Ipooo;lTB14 Po:-
o tat-t yBp),I{}t opa tt.IlIetHa KoxO_ Ii rlt.'ttl;l.loli tlaKe JIroo;la:o yI(a3a' .l Uto -
tii.lrtllo pjl[tp-'l}l. ol{al(0 To Ilolry\,lI]. IIO ollpl(it.
]l.l) It lll)()UJJIo .lt papaoT poBo].I]il. t|lt.lapoI]aIJ't
| |(

Ill vlTBHIlo OTa' oT attoo lr:tr_.;ttla. lt.ltt'...tt'4(lil K pof]oll.y pollyl(14' ilzl|JilIltr,I'l opa11tlit,
||\l( llil ]II(),11' tlT.l]OI]aBIlt aTBy}O I] JloI I(otlztI(_
Ilp-Fll'oo B ]lJloBol,l l4p.
l ;l\ )l(;lztl-.'ltto pKaT o l.oNl, zt t opltl1OBaI lo
'' Paa-> o /]HO Bllpl,lzIl.]To t,t_aH. o trr. ].1

r.l e.yloly lo pyi(Tp' l',l !|tl||lil.]I() Ilpcli[Ipl4'lr. tsIyKljt cooTBT.Bylol{ylo llpo-


Tti,i I'l. lVIlllllO.
B,1tt,t.
l lltt<<.llItl, JlyeT oKt]aT, .tl papairtatt po. y.t.
ai ll a BoMo)l(}{oTl,t y'_ Ilr l 1t' 11'11 o..IHo oDoll|.
l]l]pl4ilztTo
T2l_
l} 1ll.lt <,Pt|lt ,titt op (),> pI4BolT oIlLlI{
|||l(.)(/( l]o t]yTp}JIlo pIK, paor.ztT IIII y pzto'
Pttt ta .oRao (y).
ortyli'i {a pl}tKr t.a.
lll)('/llIl)l4tr.lNJae (oatar.opol,t. Kooi y.yit.o-
|('lIt()|)-9lT aM[Ilto tpoBollBy py). .rl
11 pTIla.
l (l)()l)lv| po}]li}IHoo prIKa {T, pllyaTpl4BaT BoNto)I([toT. I.o
a t1loBollTBtl.
opal :ro t ual.t.
( lllll]al(l41 pBO']T lll{Hl O po/a)Kr poyKl,t!4, KoToa'i
)I)|

pao ott.tl{l patrl.l pIpI-I,'tI\4ael(o . \ l|r(' ll)O141]o],la'


I t,ro lrlOLllx ToIJl:1 (il;t1,a) ll
l'It\'IIIJ|}ll|OT ttptKTBI pailtl oo po]]Ki1. o:l-
il.
oa LloB i,t aol', Hlt.
Il;Il()|' I(clll oIIaa .a poyli' KOJIKO ll.;l
l,tillt t;tatr Tp].l4 apolt1|{'1. It ||| ]\lo)l(T rtop.lt )ol[lo, B K[iI4x Tpaa-
()rtlta pIHolylo KololtK,Iy: rI\{KoT apKTllBl
Ha mu-Ilor u(:m ptlNlaT ltrpopl:tlo o l'l.llt'l, olil I,|

oJ]oTIt t,l_a. a olo,r LI. :jJIilz1Io.I. I.(r |'il i||It.l.'l plHa ta ool.tsTTBylol,{x ToI]apoB, Ha pOBO.f-
oo/lp)(a}Ie, To c. jlaT TKTplo pltl.aBJli-{ I[ful.
Itt' |rt).l.op|X ppT ltllN,{ptlo raoBa, }]oMo)K-
I l l'l i.. ((] l oJlBOllttI0 Ka I{)> I] a lly. l]p14i] MaT'I.
Bo r;dutl ootloltttl.l. ltoO/1tV{T oillt llopaM-
l, t,I tl li I il KOl ltolypy or}{Ba}oT o BI,IBH]IOMy llpoy, B
,rI l,lIl' o al(llt" k"atBa]T, ttzl l(ol.o illtil lrl_
( l|)| |lI rM IpoBollt oBAH (y.rt.tr) opo.l'l t:t-
i zlF].
l l ]lll}l I]yrM ollpo' p aBoK I'{ .
B a odrtLt urt l| o.j|10)tt'|!or:ru i}t.ttrlLirtluvotni()-
o nn>> JIaaIoT Lt t4 xapaK1.p lttlltoo lrzt (ot_ l Utlt lrlr po>ltl'I oBoB aHaJIl4pIT lIIolr(r_
I]IOT TrItooIo' opyl1t.ltitltrI, ol{I(l{Io, HaMHI{y] i]'I
rlI || oTaB I,t o,l B opf,l.Izltl'lx TopOt], atill I]a
. l tIil]lilX Opaal1 ' HatIaI\4It- opI't{a j\,I-I{ollll.aN{l.l
poBo'Tl]tl, yytl4' ttapt]fl11'l !.IIIoJlJOBaHiI )Toi'l tIpOJ{yK_
rt). t{ or yi]lT't]yl.Bojvlo)K}1or. ttt,t}[eH'I r]poiyi(_ rrl l|,('N,l|ll trpoBoJ(TBa l,{ pral,lal4 pollyKtll4
p. [1plt lo
l!I'l14' TN,l o,rI t14 y.. apt)otl}l 14ljBr,o, l( \.lll | |,lltaloT. paoo)(r opailLtt: oCtl KpylHlM o-
I<al< ol,I 14 B]]r]\4'l ta pO'vK p]ol' t]['l opor. }.lJltll,l Ha rppTop],l l\ll.t,].l.Pilll l opo, alaI
''tlJIill\l,
\i(.('lIlOl-o Ip't IIJI apoBoll,]Ja llp.,ltK ToBapoB 14 p,
pllT, oTOpI HTp I]]jI. }I[l po:lI\t tt. B
.tol\{ palji /l)l(}Ia l illIBJtH:l }t OKyllzl'j IIO to_
llrt tllapI o)(Hl t o.,liol]ilHI N1aK(]l,tJv1z1Jrr:t t]l_
. l't. t' t tl Itllol lo.
li]..
;tt 1, t,tll,tlt tll,lr,l laTrll1, /]jJl)KiiI t[' rta:tl;i l}r'rit-l1,l l1.l'r. oytl.IJ,I'l IIil olloB IIpoIJ,tllIIoIi
C,pltIll' I/.l oll i;ir', tI TI{zt tltltl i2l].1lTa. ;lt,i t1,r<_ |,'||l() o[1HKI,I II{B ra poyKlllr. }{apy oprllll_
Il'l'.tlOJlO'[ pOl4BO/Il'B o)tiit. ol]p]/erl]lIy}o 0&,l- ^,||| |l ]l.}ot]ol]a }iM y'" )/IBaT yI\{]\{y aBa}IOB, KO].o_
Mpll|i}() .t.iil,, ttxolo [tailT l-lIt. Kal(]4N4 ||l'IL ()lll.,t \,loyT I]IJtraI,IBaT opira. p' poll]zlx BJ{I
op;-ro t r y.t' oxpali' \( rI()|}ll,l l]poTT o.ioT TM ]oYaTr'IM, KoToI oi1tl],IBa.
C-lt1,t it'Jll. opIIIta. ]\1L'H ' oall l.l.l_ Il|| ||I)()llyKIo ilo t tttoo , pBo,iT Bo,pa}i-
Il( |l) l()l\4' ]]l'iloT oto yt\,tl!l L]aHa T- '.
y'-lt Jr It]o1lllI,l I1pa l]Oo({lTfia al{ri-i loyt,tt,l
paJ(\1at,ll4 j[y. l JlI1 poyl('l Mo oltKypl4ol].l- :lHa0I4HIfi,{l,{ Ijo_
H"ltto llol{liill-, Kl( llpll}. al{lllitil o. llor.(Jll(. |\ l' lill'ltl }tzl 14pol],}l\,t pIIlK, eopa tloit:J;t., :ili

2 ll3
o rr po'a>t( l a ToM pIK alt or.X IIT l()(.|)()llIll'I pt opaHa o oLlH,p.dy.'o.o *uu"-
T o opavK oa 14 cTpaa' oIT T po.DK' l.I llil ||I)(UtyKIll| t]I)IoKo otry1roooHo'
olprT' KaKyI 'o Ha poBoM pIFIKr y.. oaB" )I(.;lit.I'.llrto o.aBT oK aBI KoKypHToB IIpo-
l|V|(ltllI,| ; llpol]Tj4 oJ{Ky KaLleBa; yKaaT' KaK py-
oyK ao pt.
)Kao rpLI aopt, oTopI MoyT oBT Ha (.llti| .l.l, y poyK opal{a|4 B ptrBH KoKyppyfo.
pIHoK (opaKa oTcKa I4Ta' Ili B |ll(.l,l , 'lolvl o)(Ho HT Ha plKr' r o}la TyaT po_
aoHoaTTBr .p.) popT o yB Ia /lVl(l(l,,ll,l KoI-{KypHTo. Hxo oo orHT' B LI Bo'l
po.yK B yoB,I rH pa aopo (, ypoB}{ ||t)('(I(ll yBMa o paBHHIo poy KoHKypHToB'
ll, oafl opa p.). lI|)('/U|())KTool, oTopI oxo Ty yBMoT yTpa_
llllllr
B p <,KopmI a Id m,> ryT IoKaaT l} .l-o p. poBoT aa oro KoypHToB yKaa-
Myra o poty p' poy KoHKppyIo-
lttttl oa poa>l( x ToBapoB; oaIBaT' Ka oo
opaa. B o pa,r aT oTBrTI Ha BopoI: /l(.',l() opaH ta prJIaMl; paBBaIT oo)KM
yrTByT opaH|4a1 BlyKaI TaK )( ToI]apI
ltr..lt tt or opaa.
(yy)' Koo ;
Il 1l oII .x4apKemtlZb> oKaIBaIoT oTgtM H_
otly T |4 Hy}o opaa Hy)Ho tlTaT KoHKpr_ Il(.(. |()I)M apT}{pa ooI]H] HapaB'I MapToo -
ToI; ll l (.]l|lllOT:aH paIxpH aopTMrHTa l,{ papoTpa}ll{Jl
Ka}o aT pI}{Ka KoITpopy}oT Kpyl opaa; llIltl,1y1111'''. pH IHKoB t. HoBI oot pB-
a ooT ,a y oHKyprToB Bp HoBI Txoo-
'|('lIl|'| |1OKyT. ! Ka)(oo Toapa papaala aI{I
' oapoB' KaKoBl x oo.I; l'l l(il poa)K' oKaIBa}o I rToI,t oopzt-
KaKoBa KorlyprToooo ToBaoB opazl aao-
I l | |

t()|tillI14'I' opaa paMI o BIrrIx Too


tII ToBapoB pyx poBoT a plK; t I)('/l(]'|.|l1 TMy TypoBa Ia ToBaoB B }taor
KK oHo pa[rpT c14T aopTMrT' yBl4T Ill)(.N4i| 14 l] eIlKTB' opaaIo opoa)(oo o.
yH[rT ot BIyKa poa)K ToBapoB y B aB- Ili||Ill'I ttlr.p. Ba;<o opT oot oppoa
MoT oT KoKpr; llt)lll('L]I'I}|.ll{oo N4rIH o yy opaa |4 rr po'yK'
a ao Ta|4 )K}It{oo Ka ToBpa Lt cI4 opa- li .llt.l p aaloT pHTy B oal{atl TpaTrl
a oT BlBrT x a pIoK; r|.l| )lrt. | I l . o]Boty 'o ooHHoo poT oo
Ha aKr pIK yT poBaT oBI ToBapI; Il|)()]l.it)|( a rT llIpHJI pIKoB ta oca oBIx
KaKr ToBapI y)Ho T poBoTBa; lIlll1llt,t llI)t]LlrH oKaT, opa yrt pBul;
L] Ka Bopoax pa .rToT oa{aI BTC'I l|||l)(']l.JI'l loT pTBa, KoTopl Too opylo.
pToM ao xo KoKyp; l l1lrr 1lltpaoTr Trt oopaoBaH p']1pHaT
ooT o pao ToBapoB y KoyprHToB' yal\,t tIllll)|r('II /(ll1. OTBI Ha yl Bot|poI:
Kll(X pKaIx p o IloyIT; i l |l t l ii Itoo oopaoB:ll.I it o yT'l opaH awe
|.'

KaKOBI ocHoBI TKo-KoHoKr oaaT po.yK- |.'il|ill I(llI TaHoBrHI I]a ToB:lpl 14 y'
KoKypHToB (a.lo, lai,r T. .); Illi,Il()lllIil B eHy a ToBapl o]4ol. orpoa)(I
KKoBl HI a aHaoHIr ToBapI oHKypToB; \( rlvl.
KaKoBI al KoKypToB o yB X o\1 Ha ptH_ ll Iri||(()l4 TH rHI oTpaaT pK. pO' Ko}rKypIl-
l(zl, r oM poa) ToBapoB oBllIIH - lr ll 1 1111.11(11 lO. .oBapa;
.BLtoT poBo.TBa; p yTaHOBHI zl Kot{TpopoBl l.]to
ltl()z|(|l() JI11
B (l l at TopoHl KoFIKpFIToB; ll.ll| ('l (l'litC.l..
KaKoI]:l ploHa'l TpaT y KoKypHToB oMoIo KaK t )\ /|V |, jl14 ooTBrTcTBoBaT yTaHaBBaI
rI a Toapl
p.TB ot otlBaT pa, ll|]\t\, lINtIl/()(. KoTolrt p}oBo opaHa .apaT o-
KaKx e. Mo>l<Ho o>t<.aT oT KoKpToB B yy. l l,l,.
Pa ey. aKoHT oa pKTB palnpe |',| |.'l)l|( ) () l.l lOl||cIl oKyaTr K yl.HoBHHl opaHa-
HoMaTpt poyK B paBt ooTBTTB- lIlIl,l| |l(.lIilM ll,|.OBap];
prKTBa KoIIKypHToB. l 'I|.()ll|'| ,l.l. ;laTtlHoT poa' pa oKyaT Ha
.oBa1 opaHa;
IJoopaHo TaK oppoBaT paTKopol o- I ll lIll'l |(.I I lI(. l l.]| l,l I I()l|cll H Ha
| |

I4 I l5
KaKoBo 'rTBe opaHa B yLIa' Ko.a oHKyprHTI H- l|(.Il Il()Jlllo1.Io I(oMHpT yBtIr]{r u.pyu*, a (IT
)I(a}oT rHI. |'tlt'l.il (ll'I,t]i\4a pulir pol]Kt,r. B>lto paBHo op_
p a la ToBaoB pr.r]pHaT o)KrH oTBeTT 'Il|||, .. ll(}I)o- MHMflrto l. po. l<oTopI pFl_
a ]'aK BopoI: t.t.'l xtl,ltti,iy yI. , app' opMaTBI aTpzrTI a
KaI(oB yT poBx}I ToBapoB I{a ploK; |||)()ll|tl}(),lTo l ooKa oTB}oT 70 I' p.Y >e o
Ka B.I TpaopTa oyloTc ' I]pBoK ToBapoB Il(.lIl1lll]lll ollKaT H' To p po|-IopyMo MN{a-
Ha pII{oK KaK F{ Haoo KooMLIHl; rrtlii 1ltl.irI-toT Hzl ypoBl]r, Ka)K, 20 % <,opo)) HMa-
pa[oaaT opaHa BoM TplOpToNI' JI\,| oT_ rlr'ii i1r'll l ,tt'loa y 84 t. py. (70 l. p..1,20)"
yya aHt TpaFIop pr; l)tl,y oo po'a>t< ToBaoB ooy top oa_
-
, paIloaa}oT'I KlIa.I ToBapoB' KaKoBl o)KI olT aa_ rltlii t|lttoK, Ba MaI oo yIIaKoBK ToBapa' KoTopI
I Ia I{x, KaoBa MKOT l1oB; ll t]l It'}}Io.t,C ao-t pooM y I.Iar' H pa'l.
aooTra TopoB TopoB
t

uo BH - Itil'l'I' .t.paTl p patIlI BapaHTax Ha oy ToBapHIo e14-


LIpr op'HoB; || .')' pzlI ooTaBIoT poHorMIM Brtl
KoKo }{y)Ko orpaT paoTKoB rl yx, ()()I,MOB o/)(' BIpyK oT paJIatI, To oBo'IrT oIlpJI-
yI]rrHo . aoar paol.t tot o paa- lll|'I.l, /looJlFrTl-{y ay p tlo payHIN,I aal{Ta
14 ToBapoB opa}lal{. r|lltt:lltttt yaKoBK. r a a JI_
p oooBal{ p O yB o peaaL7 ]|()|}il.|'Jt I{o, Beell.rr aTpaT a o o Tr
po'yK, oBIIIlI{1o KliTBa' opaHIo oTp Hy)tHo ||()l), IlOKtl T aTaTI KoIpyIOT a po-
yl{T' To TBro yBeH plt,t B r'pHa- /li|)|( l,| ]\,II pt. p o yTIBaT T yI]aKoBK' l
o r].Ho oto .oTarT H ToKo a 'T (. )l l M()T. TooT I] aKoBK .oo KoHpo-
| (

H)(H .rp)KrK poBo'TBzl' KoKo a rT yBrtlrH't Iiit||l()}l 0rH oa po.D( pO.'yK' B pryTaTr o
oo po.a poyK. ]I( )l| )(IIil BOpaTaT poI.
o aopo oBIlIl BHoT pao- lJlt>r<tIo N4.o B praaorro TI{oT aHaT
o .LIoT ppllTKx opoaH\4ii BTc II)illII|OpTpoBKa ToBapa' oTOMy ooo BHMaH ox< l
o'D(a oyK o aTop'IM KarTB V/|(.,]|llo topy tIoo TaFIopToo pTBa tooa
Ml r opTllpoBa (o opa, aop) ||(.|)(]l!o ( opa, U{I4KaX T. ). B paTa oy-
Bvrro Kot{rcTa apI. B o |()| I|()Ka:]aT ToMoT l porpBooK o pat{Il\{
T poIax poK o KaTopN{ LtTBa, B Ko- tll|/lilM .pltlopTa, .'p)K a Tapy' a Ta)I( opMI T,BH-
Topo]Vl ooTaBT'I aTpaTI BIpyKa a pral{oBaFIylo rrrlii t-t Toapa p pBo poJ]y aIM BaI4
po.yKI,t ppoK op.1oo. lIlillI(]llt.lp.a. MHll] y l. pl, M l]Io".He ao
Coppoa py oloFITHIx itTpT Tpya' 'oiloIl14- I l);lIl(.llOlIo pBo ;lt oo pBoKII.

rto TapI' a B pr yaB l{ ooHTHl TpaH[oTHIx ()r,Itl<o oxoo T B By' To ooBa!4r,. lIrI(oTopI-
p'TB. B TM yBBarT BlpLia a pzllloBa}ry |\|l| |tll/(tlM TpaopTa, HMrp >l<o.opotI,lh,l, p
lloyKl{ 3a T yBF{ ItI a po.yK}o o BtoKo- \,'Ilt('|.l,I'I l] opa 'py TpaHopTHlx 'TB (aBToMoO-
o KaTBa. cl oa BIIIaT,ooTHIr a]paTl IIo 'tr'il.
't.Ilitl(opo}] .p.), a KaK oT Tatl rtoxoo l]oTa
opTt4poB, To po(Da o opTaM (aTrop) rooopaHa. l()|t;ll) KOItKpTItI op. ooy aTpaTl pa,LITIBa-
Btr>r op'ITI\l IIo Bel ora peu|aLlvl |()|(.,l I} yMM o BrM Tpal{opTttI pllTBa' BaI
tpoyK BeT T)/poBaHr oBIlllH KaTBa. ll/|l|()ltl)HHo K pBoKa, a TaK)K yttTIBa]T aTpaTI LIa o-
!','l oltpH tlo.T Too popT oxoo | |( )|| | Ill.I.-]ttll opyy BIpyy.
poltol4poBaT yBH ooMa poBo.'Ba ],I po'ax po- IltK N,Ip o yy'IrHIo p-rtl{a poK BKlotlae
l(tl't t

lIyK B I]ot{HTax It K)qI p.yBt{'I oaTl Tpya Irt.t(ltl1l'lt|lpoo ooa Topo. polt
paoTI(oB a I(arTBo poKl-. c yBtl4r oo ||ll|() ()l)l.illlall o)IdT paoRlBa
pol,lBo'TB 14 tlpoD oepaT BrH oHa oJIaTI rr;tllt,tIl,tii rp,l1t' oTiBIM opHKaIlt, (Irp
Tpa, TzlKil,I pa tp. 'lItt.||/|()|}llIlllle Ma2tHl t,l p. plrop
.ett o.o ra po.yl(I{l.{ MorT olT o- |.l|'()N|V ttooy TopoB, KoTopo p) O paaIl4
THyT.o l,I it lleT llKo.opoo HXI{ praaoHl{I H. l\|lIlIl||\lllJ||lIIl, il tpytl](a
- aKHa. B .lpxx o)(I
ozto To roopao jll]l B ToNt JIya IILI' HeH
' l}l't ||, v'll.CIlI,I BCe TaT a)aT o pa' KoTopI MoyT
lt6 lt7
T To p To L,IJ\|4 :o op Topo. Hpp, p ltlt)<tto oTaBIo poa apoa''^,p,TB papo-
poax poy pal pro}IzUIHI ot a_ (. | )il
|
'l opa BIo"c BIMI tll pT_
Il I I

TpaTI o TpaopTpoBK Boa]T aooBT. x |lll, lloKoy o x Kor.Ba aBc14 lop pTB papo-
pra po'yK OTBT o py aaaM |4 B (.,I
I)ilIlH.
apr'yo oMH' To po TpaHopTHIx paxooB TI- apoar pTB papoTpae't pao opa-
Ba. }.y apaoo aI paoo' aF{TI opo, tlllll IlpooT B Tp Taa:
apHHyIo aTy a o' aTpaTl }1a ToBo, rKTpoH. ()llpr oHoBHIx apaTpoB pKal;
Io p. trop ooBHIx pTB papoTpaH'I1II pao top-
Baxo yT o oo'lTTtso, ttTo p poa)K poyK_ |\lillI14 KoI{KprTHI I{oT;
Bo ca|\| HxHIr pTBa oTyaT oHoBp[{o ()lIprH po.LIl{oT paI opa.
o ToBapa atrl o l|. p poiutt l]lt>tto IIaBHo opT aor l Bt
pat poal or oulT a poyKIo orT l)I(JIaMI Ha oo aa|4a pao .THoT -
oTyT p FIal Fl.pB BprH BIpyKa opa- IlIlllloT a p.I.y po. p To yTIaT at
Ha yMrIT Ha Btt . tl l,lJlIe Topor oT.rI Bo. Happ, pryT-
a, yTlBa Be yKaal aopI, Mo;<Ho oT' l|ll l'aTHo pKaMI
- B rr oTyoT' Ma,oBoT' oTHo-
r.rtt,llo IB{' BoooT aToo ofop; al
a TBo oa p ta. t

<<pTBopHHoT,> oto
Cooa TMpoBa a ToBapoB MoyT t pI., |()l)oI|l
- aa BlpaTeIoT'
('

KK rp oyK' p' o.I ' pBaTHI lItI(l)Oaoo MaTpa I T. '.


TooBI HaK, TKTK' BlTaBK-poDK 'MoTpaI4 l')(loT prKJIaMI op.rroT T ooTaBH a-
opao ' poa) ToBapoB B papoKy' yBKa apa. Il)ill Ha Hrr poopyrMI Beee oa paaaLI
oo aTl paoo too pt pl opH- ||l)('tK aI pI. Cya pl o peao
o oa po.a)K ToBapoB. l|(.il.l',lHoT14 cLIcT B B paI r)y.tlooHFlo
paoTpH BoIIpooB opaa o,poaIoo lrl,l1ry.IKo oT pa po.yK' oeo a T pKaM-
oyxa op yxo yTlBaT rH ooTBTT- ||()ll /l'tTrHoT' aTpaTa a Ty TtIoT.
B tlopTMTa KaTBa orpoaxI cy apoaM' l} pa <, npouodcm64)> oKaIBaIT o)KBIIIy'I
l]oo)o yooo paoo)I(r pBI yHToB o | |('I ) l lKTBHyIo TpyKTypy poBoTBa poy (y)' to-
KaaN,I aaI-llx .t; pIl Hzl oTcyTTBI4e II p)l(- |||ll'I poBo'TBrHI MoHoT apyMo x MHr
Ky Hy)KIlx aaHlx T, OTIBI o ao Kaoo l,t pB_ ||() l(U(il' . a y ayl ooor oopyoa,
HIx KToB' p'R}o}o TooT proTa aH]x a (,I,|l)l, MaTpar; y poBo.T'l oopa B KaK
paBHH H oHKypHToB' a paoHKoB Il(}lIl)(). Ka BoMo)(I aTp p opaa Ilpo-
rpBa BoMooT r oBIl]l{; BoMo)oT praI{oo ||()/l.'l.l}tl; t, y oo Ia aK yoBx y yaT Ip
yopl]lTBoa TMl oITpo)KHoo oxa tl |\tll.epJIl; KaKoB )t( oTaBLKoB MT oIT
op po KoHKpHToB. l)ilt)(I.I,I C
H|vt' y TaKX BIHT, T JI -o
oa poBoTBa oTaBoK prypoB.
(ll |)ilIl14tlIi
Ba>o HaIIpaBrH apToo ToT
- pKa.
B r-a pyaTpBa}oT praI, prTBa' BI- ll .l,o pa -aa Hy>l<Ho pyoTp, a yy
I Ha H; op B )(y aKBa pao t)(.V||(o.BT aHpoBar poBoTBa' oTpo KaTBa
paot FIH oa la rlpl. lIl)('lyKll' a TaKx oxpaFla oKpy)ae pt T|4a'|
papBaT TaK TaI papao paot? pa- (}I\()](Ol]; x Hy)GIo opT p)KK I]poBo'TBa I,I

Te.' rI l| | .
|ill\,|Ky
op.rrH pKJIaMI' ()oIlotaT oTar o poaaMoo po-
plxH o paHo opa; ||()/|(',|'|}lt HarI peat o o, or]T, KaK
aHpoBaH pTB papoTpaHH opa; l\|()/|(|, I otllHa pHTao p yB oo
papaoa (ope) paoo txea; ll||()ll l|}O]l1.. T p paH K poI]o.TB
oHKa oT pKal. (t)||ll'l().t, K I,,lTo(IlIKM tp' oToHr oH' Tpa_
p apoBa prTB papoTpaFl pao - ri,;rlrt,ri,i p)KM, BaIIoT Boxa p.).
opa eyT y B To' To o oTaToH l(1lytlttt,t poKl .py oa oo polJO.BrH-
yIll]IHoo poBH pao Ka21. o.'ao Hiiorr ll{)|| lt tltt,tlt-lll,tlo llpp.pyTypI HaLlTHl p)l(I(.

t 18 I l9
p oooBaH ao el ooo IoJIo. (.|)l|)|,() (ttil.ltpa oo) o ppafiy. apzt't
Ba Koolo p.yKLI Hy)KFto ytlTIBaT' To tt;t lt;lpaoTK paTIBa]oT HopaTBl ooo (o<o
p]pJlT o)KrT r proBtaT B BrxM , ppao- lt(.ll()Jll,1lol]:l op]\4'aBl poIro opaHa) ll a
ao (pla oKa ppaoa), a B yaB ()(.ll()l} lroopaoHl{oo paTa B ooTBrTTB|4 p:lo x-
(p o KaTB) ooBaT a Kop KoTy. Kpp ttllJttrt'Iao.
topa ooa ooBa'Be aula p, /[tltrtl.ltttH pl o ppaoTK poyK or.
oyaMa oT paall 1' poyK. rltll(I|. l(ltK paIly M)y plt 0T pzl,Ta ppaa-
o poy|Ll, pea.rLo ]])Kr , pIJl \4c|I\Ic- rlrlii t,t tlrIppaoao po.yK.
I. KaK pay y tpy eol,loT poBa. Il -lla pryMaTpBa}o pop ooMl
o oyK. flo ppaoao [po]IyK B llp)Kld (.l)()(.l] pOBoTBa BMo' KoTBo' H Ka-
BKloaT 'ooHTHI paxo,I a ppaoy (apaoa rtlii 71Itrl oy y paXol{oB, a Ta)( TOKI,,I o_
aTa, a]\4opTa poHT o oopyoa1 a.pa-
TI a KTpoHrp Too' BoMoaTHo lp MaT-
paI' Tzry, yao p.). p pau 6'ooC eI1I4-
t ppao,ao po.yK yTIBaT BIXo tp,I B
OOTBTTB Txolto \eK, H oDaM'
a poyK pAoa ly)qllIto o_
,]. Ha KOp]\4 KoT' l]QBoT B KopoBI llL Ha ll() lM())I(Ho poBo.TBo po'K c c|looBa}IM Beo p-
oHoB op paoa Kop]vIoB trE poBo.TBo rI BoTlIo- t.Vl)Iloo floT'lzl.la. B aor ya aT oTaa N{oXrT
.o poy opT BIo. apirl a Kopa pa- {)|,| |'I) l]p.aHa B py p1,\ op'a}Ia' o- r]\{-
I,TIBaIOT o oMoil. ttt,t o' oTop}o oo l]aT B ap.y' paTIBaT
opaa, apya paoy Koxo-
o poyK' o)I(a O.oToBT THKo-Kooo
oo xa po a
a)I(
pTar,Ioo oopyoa-
H oprT o aoBy tIpOBo.TeHoT' yoxaloT () .1g1.N{ IoTHoT N{rXaII,{pOBaIx'pao1 ITo oT.IM
I{a apyMo o .lao paoTI B TKI,I oyaloT To- l.'V/|I,'I..pa \| BaI\ )BoTI{\.Ix orIo o at
Hylo poBo,t{To oopyoBaI,I' o yTOK paoI xet rl( lt,e N4 rapotsaHIx paol"' Pa. o I]a [ooBy}o ay-
B oy oprIoT yToM tI{x aaoB lp' zl,pa- |'.V ('llloo zrKTopa, opr..I]. ()ToHoT Tpal(].opa o N{zlp.
o, oMoB .'I.r 1,, i I t\{

o Koort l,ll.IrT oT},I] IH)KHI (B ol. pI(a eNl:ul L4


IIpo3BoBa y(IrTo Il.\lt14I( B apy pOBoT l;a oHoB .ao aptu{Ix aTx'
KoT. Cy yT ()|||)(:.l(tx.ooBopo pHJI. l,l a aBflMIx B apy
poy14 acee l] lpyx Opaal[x, .ITOI t(.N,l ll}| TeK. IIpi O1. l{At{ pTB IIpoBoTBa B

.I MaI\'I.ayIo atyKy a B TF{r oa. .l|)(.Il/ly oppy KaK yjvlil po aTI Kot{o-
alal a poKTpoBa xa BiIoH po?ITHO- I||'l\ '}T[]ztT papT|4'I }{a Orp)KitFtl,{ N{ yTB B
MoI{Ta)KFIIx pao paTlalo Ha oHoB MTI' KoTopy o-
TaBIoT Io aHHI paBoHa <.l cpoTIlI opI
I,I paBa>. Coo oopyoa BKlo paxoI Ha
o popI ocTaBKy. B po KaTF{I aTpaTI
Bxo..T TooT BpMtlHl oopy>. aaI o Haa.I{
oopyoa JJp. KatulIr BoxIl'I BIaT B IIpI,tB- I rl
HI aTpaTI yHo)M x Ha LiopaTBt o{lrHT I l tll l.ll t OKaIBaN{lx vy oIpr.T oI,1BTBI-

to KaToBo> (' -o tporrrr- Nll| |l()'t|\4O)I(l.io'I xorriia. pl,t xoo TpIfJ4T


H'O,TLI--QH patsH 0.l4)' B pB,{r}{HIr aT'ptl'I Kpo KafIaI | (.|() [)ilILlpHI,I' TaK aK To /{arT {oo:"lHTeIr }{)KHI
o>lr BoT TKye OBo/:I'TBHI Till: paTI Ha ||l l(. I VIl]lll. ooyT OIltIIo aTolt paoLIKoB I,I

t20 t21
pl apoTo aTI. apat o oKaa yyt opIoT ||il lIy'I'14 Ot.IJJIr'l IlpoKTa, oztt a -i* llr.l'Opo}J,
yTM oTaBr TI paxo..oB. B a rT lJaMTT l|
.,|(']|c'l'/l'l
Ii||': ppHIla, II Mo'I aTl oT ti.
popaMy IayLIo.roBaTKIX oITHo-KoHTpyKTop (
KaT Bpo,tTFIoT x t]ot{K}|oBH,I l]oNto)KHI
pao, oxoIo \ o KoKypoooo \,lttt.llt,l, poT tltl ToB pKo, ToKoB |4
poyK. Hy;<o oKaaT' aKylo oK}o opaa'l N|()N,I|I,|.O}] BoHIoB, oKaaT rpI o poaKTK
Mo;eT poBo.II'T p aao TFIoo. l t r lt.ii l I)Jl' HMalt ypzt, oTopI l1oopao

Cy aaT, oT KaK opaHa ooo oyT ]] ya Bot|!1loI]H't o)(lx' KTprNtaI-lt


||IlItl|,|.l.I,
papIr a poBo.TBo ct oel] Koo_ ( )i , oKToB, tttl B t{ijooBoM ppo-
l( l(),l.l.cJl
o ToTI po.yl(; KaK pt poaTK IojDl lliIl||l[|, l<oea Kypa Ba 1...'., }I?tTT pop:tl\4]vly
OIT pHTI' tlToOI oyT To paplIIH oT oyIapTBFI- ( | |)il\()llilli pKoB. 'I oT
Hl opallo (aapHa HrK, aopaTop KoHTpo Ka_ l,it.'lt
<,uoti n u momZ uLtpoa'D> loL]'I-
tlTBzl poyK .p.)' KoHTpopy}ox o.ItI Koo- |||(.Il IIJIaI.IpoBa aHoBoo o 'TlIoT
o oao. |||)(']|||[)I1]\,{aTrKoo ya Io (loo IloJI_
B pa oopHo yKaaT' KaKr opy oTaB- l()IlilIll,l't llI{)KHlx pr(TI]. plto/-l |4Hec-opart, xa-
ll copL|KLI, Fl, ToMocT KaKoBI llil|r'l'(.l)Ioa aoBo oTol,1r xo'rTBa: ooI pa_
yy o 14 ooBat. ot-toa Too paa \ ( )/|,l,l, ]lr H)(HI p, aol o.. Hxo-

oBoT HBTopy oTaBT ooTHo HH o poTr. \l(t y|(aT ol,toT Hl po (o a)


B pa <.puuutttt nol7>> pBo'lT'l opat, r lIllltl.}p}' H paJla. Baxo TzlK oTpaT aTpaTl' H-
apaKTya opaHaolty pyKTpy opaLla' B- r rtl\()J(l,lM]e Haaa poBol]'a' Ha TpoTo, oopo_
I\eH o I]pota. alBa}oT oTa yu oparr- ll;llIll' MoI{Ta)K aKy, paxol H apKTH' pzlalllo
ll', oo opa oopHpotsa Bao.ec IlIt()]Il<|ll4 T. .
opa yt, apalpy}oT cxMy ypar p.- Il tl,ro opa oopao oKaaT oxo't
.'t lrl1lt.l.l.lt1i,i KaTul (paxot H Ip, zl1LII tIal4' oal.y
-
fIDT.
p paKTpTK Hoo oTaBa poo oTK |||\'J|;l. Jtl)y paxoI) o \l'Ia oa. l|o oI] opott
p'pT op opoT B .pa o poch, |'l| |lI'|.Jl:l"B o.
aoHHI poa, opt pBH paoo AIlit.l t|loo o a ol po poBo-
K Tpyy (oa paoTa' oBMTTTBo' paoa FIa oy rIlt oIlooBaH]4M oTHoTrFIIx artoI o(l-
l( )|
. ..), apaoyto ITTy o p' Ha ooToltlHr r.Il|()I| (',l,t. rl I1). p Ila ol,Il1ToB BIttt
apoBaHl appoBaHHl paoKoI]; aT- \| |]ll|()l}JlHHI Hop Mo)(Ho JIaT BlBo/.l' tITo opaHa pa-
pHI ol' pM py' Bo opoa ao- lll Il;|(.,l. o. aoopoT' Ip HatlrH oo
KoB, oIT paot. yol oao, paBa' opoK ||ll/|((' l)KoMH.oBaHoo ypoB otl lloJIxHI HaxO..T o
oopa; Ty apoa pooro o.oToBK l ()|||I)()]lCM pyoBoTBa' a pI4 yTI]Ho }H)K;H o-
oBllIIH KBa KapoB. \ l )llII]\l() pHo aH'tT'l Hao lraoo o

B pa,,poo on'ue pom npdnputtamtdo?o tll'|;lIll] ]atl14.


emo,> pBoT op' BaHa oaM l,Vl<troBy oparlzl I]a)KHo tl' KaK}o ot oo-
paBoBt ot.tH THoT opaa: aTa oa- ..It,|\ (:l)/l.B Mo)o l{y)(o oyt|l'{T po Kpr.I4Ta, a Kaylo
IJ'{ rTpa, e rM apTppoBaa' yprTrI .l\,.lIll(' tlI]I4BtI B Bl,l aKopFIoo KaITaa. op-l
oKyrFITI, opa oocl,' Ia, aKopl, o It o ooTTBo' .lTo aH, KaK paBo, Tp'Il.'I
l\|()/|(|l()
BlylI Haxo.x opa a ( aop- \Nl(.lIl,tIl'l.I) o p, o' To HT o oHl aBHl
l or). !'olt t oKaaHI oHo paoo l|l)l)il l()l\,l prpHzITJI l-IBTopr (opr). B .o
TrMl I] Bopoa {JIooB, aTrHTo llTI' ppooopaH_ r lrlI lll l(l)CllTtlor apol]aH p.oLITTIl ITpOl(_
Hl KoHoB' paB' opJlI op'loK pTpa Topo_ l()|r, (.It'I-JillIHtx
pa]I4pH poBo.Ba ts r.yto op_
o p poBH pKaMo paoI; oHoBI paBa l'l||l| o
TztK opaa a yy poa o_
}il|(t,,tlr.
ope ccea aTI' paBa1 aaloe c- tlt,lttlt'llIIO aTl a KpT, aK KaK pK Bo)KHtl U]Ko
ooBaH oprHIx apaoB B.oB .TttoT. ll(.rll||( K1lo Too, B ToM ya otl pot ttittt
B pa3l1 <.t1 u,ldo u pooau>> eoo.Mo o- r |. I I t. I
ll Il lJI Kp.To.
lll Ir oI.tl.,l
KaaT y IlBTopaM KpTopaM BoMo)(l p Il;l11 1.11 }/|i||lll tIoo op1ltIJl.lIl p.o(|Tl..lIt'tltii ll1 trtI_

t22 r2l
t1lt t[lI'lJl rax' apot aITroBHHI ff o.y
r{K (bI{aA{poBaH
- aKopHl KaT. oHTc To
t

T' rlTo KpeTo oaItl p.oaaT )KTKy ry a- rtlttllttli,i ppt opaa. o y yTrI oKaa-
|(. jllt('lli()M oo' lIo T yo.IBI po H poKIo
T)Kr, oBax BoBaT oHoBHo yMMt 'oa po-
l||)|illIl,l]]il.
ToB rTo KpTy' Hot opaa,I aHapt pa
BlaT o)KT oKaaT o a _a HrHaLITHoo poTa Ii <ltl -aa pBo aopallvyto opa-
): I IileHoBa pJll] 'I' aprc, Horp TJToa' Trr'
oooB oT paa. B ax eoBIlX a;( pyHl poKTI,
l | | | |(

oot yyr,l IIpIT oryl pt, MoyT oa- rIlltl't;, tpa.ltt,t, ra' oTrTBa pyKootTJl' aToB'
oTT. B o > Bp o p'TBaN4, oyLII oT iKoHr- rlll r y 1lltpzto -al{a.
po, ol y y ts rpBl oI Mo) oor
H aTT lIBr}II' LlTo BI3OBT Bop)KH aKoI{poB
(pay, B ToM Lla, ptJI BTyT B paB- s ' H.PH PHMAE
opaalt, tlTo B.II'T K oBIlllIo Kypa a, yKp-
Hlo o pl). l)ttt aa ]\,{a,{a ToB p],IpoTa pl a
l t|(.'|' ().I-HoTl-loo oKpaII T I{lx paXo'oB) opr-
Ba BHo lIoKaIBaT -a poK oKyaMoT
]|l||l, :]lla aoo po.to opaa\4 rla yua yx-
ecl\i,r KaK oTFIolltI{ pBoatlaIx l K
o.oN4 tlToy oo'y. B yox pro.to KoI{oMK |('| | ll otIoFIKT pI LL BoHoB .olTottt aTpaT
'l
| |

FIBTpoB opl<ro opFll pKo. o y Il(.ll()'JMoxo paeH aT.paT Ha oTOHF{I, prl


otr' M or po oKyaMoT ox' .aK KaK '
Nl('lllill.tI.
l Itr'tot ompaml (epoopoltzl}lI' rI po-
a oro po oyT yrTBo MrT oIoHKTypa
pIa' TooT lp pao I, aooBa TrMa tl;ttllll,t) H yT a aKo tpyv oT pa (aop_
I lI tilll'oHIJI oTllH' poTI Kp(T' yllpaBcK
P' C;r.oaIo' p .oTaToHo Tao oo-
.to cTa pMyTBo yHo oT'aBaT poa, o- |'ll('()J(I) o T op, oa TrpI ao r I{paLBa-
Ba]oM l{aor tyt oaroT Bo)tILIIx IIt|}l rl opyT yBrH poBoTBHI{I oltoT,
pTB.
.Il|(. llt]llIloT aIITIx' a TaI(r poTa aapaTa yaB. o-
po oyaMoT tlc yT oprT }]eTo l||Vl() tIaT oToH}IIX aTpaT p BpTIBa .TtIoT
To T pao HlloT psl Bo Bp' l|l'lill|a cH>K BIpyK oT peaa\I TaK Ko
KoHTpoBaH) (. l l, Lll T. aoITF{Ie rpol opaa
olo pMaMo a ypoB po porTa o ao- \. l\ l t

K KprTa]\,I. l,l ilN4OpTaIo B pr)Kx papa (, KOrlFIo' ooopy'oBa-


-Ha-

[-Io}II HBTop o Toy pa'ry T It ToKo llI|(. ltc papoao), tyxa BIaBaT poeHTI o paFI
o p]Ho p,lMo Iroo opaMt. Il()l|'loliHl KpTa T. I\.
l llt apam (poopoFtllIr' I4 |\4,rr1t)
I-Io o )KtloT l, KoTopIM y prT oTpy.-
||(l l|)l|,2lIoT o y[Ia poopoato BIpyLIK oT pea-
tlaT' oToMy TpaT apoBa't o)KHa orpaT
tlpI)lBay opa, oaIBa[y, Koo oTp- IlI llll(l,l H aBT oT }tI paaLl. o paxol Ha
pTB Ha BloFI popaMMi, B aKr po' l.lhVllI(y lp MaTpaoB, or.p KTpoI{rp,
oTKya ao op y otlrHl T pO.TBa' Koa Il)il| |()llOpTLlI llp' TopoBo-KootlI p.
('tltttttt ampl oToT oTo pt+o
o)(aT ot BoBaT. Hle eoop
oKaaT B Ta.lo op o 3-5 OaA1 (aot aTpaTl'
.l;tt.lt.i,i. o(tToBI pal paxo.I' aTpaTI a poFIT
{|t)()|)y/lol]atl' rKTpoFIrp p. yoJI cTa
aHpyr BIpyLIKa' L]Ta pI, poK yMl BoBpaTa
l Nlt.lllillttlIl aTpaTl tvloo oyTT. p paveax, . oo_
pt,lo).
||tl|\|il .l.0(IHoT' poT BI.'IT lIOTotIHy pMy
I-{oopo oaaT BIpIlI.l LIBTopa p Kp(ToBa-
H |4 BTI{poBaI{ pOpaMI opa}{a. p To Bo.
l|(),Il| |t MrJaIx aTaTax ooTBTTFIo pl{LIJUlT ].
po HBTpoBa o)KT paMaTpBaT lol,tit a. l|(),IlI l( lloTo'lHtlI peHF{IM aTpaTaM. FIpp, pao.
p 2t oo.lo p Mo)l(tlo paT rylol]{
B rp)KKzlx B oy pt (o poyir). l || (. |( l l)()I l

l|l)I)il'|()M. paxo/]l Ha oBeH fIoMHl't


HBTopa o y yI oKaaTTo BIo.'HoT
a - oToI aTpa-
BoH p'TB B l)oKT 'at{Ho oaHa. l|'| . l)i|()/lt,I KTpoIlp MaI{rKo oHr KopoB -_
I-[;toopao TaK)K poT K aHHoMy pay oI'oBlr I lt'|)t'Nl(: l III le.
OTI (a oJtllt 2- oa) o poBoTB poyK1 Il1ltt 1lttttl|,1 iIJ\aLI ,toKll,I|4ulllu mrIno nupoma nputtt

tlJ
r24
ol{apy)Kaec1 tITo Ioo rH BIpyL|K
oT paa aa oo pouo opr'IT KaK 1a Mr)/l.
Iropo)KarT o o MIlr pr. o po lloTF{yTo auo Ipyvo opeaa poyl( lI
HlBaIoT po poBoTBrHHoo pIaa. Hpp, t- c yMMo oToF{Hl pMHtII r (opolrl
pyKa oT paa aHoM oy oTae 22 000 r. py. pao).
p pMHl aTpaTax 1B 600 t. p. ftoToFIHI Happ, BIpyKa oT pJIa paBa 4000 r. py., ptt
py. (oa yMa aTpaT 2| 600 r. py.). Toa
3000 r. HI px . p., oToHI
pt y paa 400 r. py. poox' To Blpy- paoT
- 2200 - 1200 t. y., op()|'
3400 r. p. (2200 r. p. + 1200 I. py.)
Ka oT p.:LIIal\|4 Bopo o 24000 l. py. (9,1 %). Ha r -
Toa aa aoo polltIoT (r) pepTvt ocl.i| .
> 9'| % yBrB.lT pMrHHl aTpaTl. Tp oH 4000 r. py. - 400 t. py. : 600 I. py.
oaBIoT 18 600 l. py. . 1,09l :20292,6 r. p. oo- tpKa oT puIal oyaT ) Ilopoa prII-
tHI -aTpaTl MII}o. yapHI aTpaTI oTaBloT TaFIoT' aoo oToll opa!{a pKo }Dry.
2 292,6 lc. py. B pyaT yMa pt oTaBT lIIaT'
707,4 lc. p., .lo a 77 % oe, tIM pBoM BapaT. Moxo paTaT aa aoo pooT B por-
Tal< opao' BIpyKa oT pzaI,t yl]tlaC Bro Hzt Tax K BIpyKr oT paa. B alr pp oII coTaB.l'
9,1 %, a pt
- a 77B %.
a oToIx TpaTax'
ea oooT Kooj4
ToM ypaBHtlrKx.
rB,1 %: .
Pa aay MaMa TMoB ppoTa pt, #91gg va
22UU po'
o)o aHypoBaT yB I{r ToKo prI-IFtl' o
oTo,[]t}{lx aTpaT B aBoT oT Too BIJIT' Ha
KoKo poFIToB BopaTaT trpt. Ta' p yB Ha pa poopoaa aBoT <<BIpyKa oT pa.
aTpaTt>> oaa r )KeToT.
rprrFII aTaT a 9,l %, a ocoHl a 1 % pl a
Happ,- pHIr
p Be aKyoK Ip IloTaBK HpKo
BeLITc H Ha 77 %' a a 6]' %.
5%-o B.IH oToIl aTpaT HaeT TMt p- pe.oTaBIT oKyaTM KK I To.a aTpaTI Ia
poTa pl o 9,4 %. Ip pTyT rKoKo MrrHr BIpyK oT peaa.
B pa.rKx paTa opree a ttpo_ p opee[]4 oo]xuu u nppaod pdcm6 B po-
BoTBHtIoo pIaa oT oaaT oToLlJrH py. BoTBr TaK;< py pa,r aTpaT a prrIr o-
TaTa-oT paaa or BoH pH|x aTpaT K ToIr. oax To Ha ppr.
pl. ooo aH pooTa ooK a (lpe 8000
!1"* ar ToT oKuLaT pa 8'5IQ2 000 Ic. p. - ot TpaTI 500 py
- 18 600 I. p.): 400 r. py']. o oaaT' LITo p yBtlr- B o .l:
H BIpytIK oT peaa a BITOM prHIx aTpaT, Ka- oToHtIle l50 py.
)KM' Ia % pl BopaTT a25,5 % ( .8,5), a rrp )K pMIl HI 350 py.
BlpytIK|4 oT paa Ha 10 % pI IlTc Ha 85 % ao Too l ooir 62500 py
(r0 B,s). poBoro MooKa 8600
ore paxooo 5l0 p.
o oToI{I .rp)KK o x yM'
TI\4 cr y poBo.Tt pIa. -
.ByT o ToM' To H prMpo yBBaT oToIr parT aTpaTI Iia oToHtII perII' p-
pa-oI. B p HIl BIpy oT paa lroTp'I
yTaT oyT HeBrpI. o aoI Hopa a av-
pI o)T oaaT FIooKpaTo BIIII. KyIo poyKIo ao to paooa 57,5 p.
B TM' ppHaT yprH oopo.to (8600 62 500 p.), paxooo 510 py., Koo o-
pTB oBtllJFI poa a o ToBapI (yy)' oH o)KT TaBa 27,5 py. oyvaeTC, tITo a o o poyl(-
ooT oTKaaT oT p>l<Ma xo KoHo }Ia o- aKpyLI]4BaeTc ol oToHI aTpaT (2580 t. y.).
ToFll Kax' o opaa o o y lpyo oo BlF{ - parH aTpaT Ha oTo-
oaT oll-lfr ppoT pl. I rprrHI.
' oprFl aao uooti npoI7orlu (.tt tp- o yMMI aoBIx aTpaT oToIr oTaBJUIIoT
l) Mo>FIo ooBaT oHTrM opoa pao 150 py. (o |8625 py. 1 ), pFtlr- 350 p.
(pvo ouK, To eyIovol. (500 py. _ l50 py.), B ToM tlr a l 4 875 p.
126 t2'7
Ha y poyK .oBao pao.oBaT oCTo_
'll-Ilx
aTaT 150 y., rprl
- 77, py.
(4 875 py. . 8600 ). oo 527, py. lrLIK pacxo_
a 6
oao 5l0 py. ool\4 oTaBe |7, l py' o HBOHHA EHoc
cT piUlFIa'I KoHoM pTB. PPHMA
KoI!Po l]I Bo Pol o
l' Kaot lHo HarH -aa?
2 Kaoa llp]vlcpa pKTypa -aal,
3. Ka l]opoI paN,laTa pa.a e.lel?
4. Ke BoPol e.cT oB o.po pBJl(lltt opo?
s 1. yt{o I H
5. at,t Topoll 'eToo oKypp]x (lplrl y 'IIlT'l oTaB- tlllc (oT aT. instir -- BaIBaT, oMaT) coBr-
I -?
6. K ]\4lDKrToBI lvll]oD'l BKIaT _a?
lIlill()l.,l B oLrT roI TIO KoFioMK aK po
7. B oiv"ii L a}i p)K tlll oo,Ilc. p-
Il(.l)I)ltI[eer{ .H)KI prypoB oT T' KTo paoa-
-l!lt ter? l;l(.l. I( T' KTo B rix Hy)Ka. B l{aor, o op
8. o otlT llo ol pooTeoo pt.la? ll|Ill()T o)Ilo o TB B
|lll,t,|l4(lllIl opl L,I\\
ill.. |ltl}l. B yopo o-
I l l l N,l i l IO.I oopoI Bo)fl aI,7Taa B KaKr-o p.p.

t| |ll.. JIo, OTpa


Io floytl () pt.
ll po paKTKr BIT TaK aIBarI l'Il HB-
lllll
- TaOo)e,I' a[paBrl a Iopar
|)iI(.lllpFlr I(aITaJI ppT (oya yTaI{oBKa oop-
l|i)|lilIIl,l' .K, lp, TpoTeTBo aI1 T. .), 14 ll.B}C-

tr r.r.I 2).
l I r y paItIll BeltIt{ flo i1T l4tIBTi,l' Ko-
lr )l)l
{lr (

'l'vrt
\,1 ;r I

i)t)()|)(),l.Itl pTBa; aIII yrr-KoI{oTI oltl


||\ l(.l)MIIo aT>. <.pzUlHlI",{
(I)llallore IIBTll BaF{i Bo<r{ LNL B
llaoo
lIl\lVIl(I.IJO Tr pop .ooI paB pa a yaT
ll /l(''|ilx py],t p. loor pBa prpHaT o-
.||l|{ill().t''I. F{aep' ao|4 aKl4Ba\/I,
rHII{ ivnra-
l\ll|. lll)l,l tloll(l,lM BrI' prl{oTaBrIM ya T. '.
Il1';111;1 Ila LIaT ts r pylIx p popaT,I rp
lll||(VIl|(y aI,1, aBIr BoI po Bo)'I B py
| | l )'. /l l l |)l1'Il.'l.
ltrar.ttl t{llBTI{ BaI BorH R aTp-
l
'I l|'IIl'| ltcl!tloTl,{' Hlpj\4rp B ot.oToBy Ka.poB' ceoBaljL

r29
ecll
*1*g
8PE.

B .
lI
popaM-
MI BI-
yKa

s Cxea 3. a e o apro
ca

papaoTK' pay T. ,. ao T BT . HalBaIT o-
li To T o paoTaloT }Ia pKTBy.
TeItuIIM,
- C o.r p'I aaBHoT TB\I paaloT t{TTo-
r
pBT (xra ).
I1Bc.'714
Heo- eT BIoaIoT aI :BecTvI:,4I B ooa-
(oyry) ppT THBI FIBcTv|vI B pa-
IIIH' yBLI poBoTBroo oTt{zlJla pl.
o Pee oBaIoT BIa}{ oor B-
E
ToHrx p.TB Io pop |4 oToBF{JI
HoBlx prTB poBoTBa' orp>l<Baro ro po-
6 B oTB Ht o a p.IIp . o BJI aIoT :BecT
I{a aFIy' paoHulalo' r popMI BIIIya' -
9x ' paIo o.t BIxBa.
9E tr
\o
O
O B pyar I1BT B aN{Hy orHIx pTB x
aIoT oBI TrM )K TxecK]lLNL xapaKTpTKaM.
a
6l oa aI B BT alBaT HBTI|\414 a Bo-
E ItI.
x ec B aorraa HapaBr}{l Ha oBrpIHTBo-
U
Bar orp}Ia poBoTHtoo oopyoa
TrooKx poroB. x e: poT poBoToT
Tpya HxI{e aTpI{o-I{xHI l.paT Ha poBo.TBo
po.y.
r B MI-IH lpopaI BIKa poaaloT
ooTrHI p)( Ha KoppKTpoBKy aopTMTa po-
K yLITo poa a plKr. o pMaTpBaIoT p}Ia-
aKy IIpoBoTBHoo oopyoa' oBeprrIFITBoBar Tx-
ooK poB poroB.
I{ B Bepcaro BaHI F{r or-
KaTypI BIyKaMo IpoyK, oKo opa}Iaet
HoBI plHKoB ra ToBapoB.
c o BIl Ba oeal oDar-
131
B pKTB BIoa)T' a- Pllc. 2' pa oaoT ':
Hr (BI)I(Ba,) ppT
p, I,1BT B
Hayo-IoBaTK papaoTK, /
- p lla poyLt: ,[/ - poopye
,l11}lll|\'IllKa pxl(' f,oxtJ]Ia l]BT14-
j
'
lloooBKy Ka.poB, pKJIay, oxpay opy>ltalo l. olrtlt poe; I II
- peaoe He I,tP- \..
)(Kl oppTpoHo l43MrI[l{r oIIlot{K-
ryl H PIHK

s 2. PHl HBEPoA
oTopoo H Kaaa pya - q
' oo or ]4BT t tooBHIM, r- T N,{aKNlaa o l- i
oo( oto.a ryr pI]I. opa: a Ka,aTc MaTaa' B
p pe oT BrTpoBaII oToT B
KKOM .. KaKo ' Ha-
To' uo TBOT Ka)Koo o.yUro Bo)H KoKo yoo o opaat- t2J4f07
prTB (arT LI IIp:r4 oprrl{F{o ypoBr o BaT . . Ho aK Too BI l 00l
TaHoBT t{BIoHI- pKoy I( aMaKr' poo-
Ka o paa (p. 1). plI o BrTpo. lIJo yBaHiJ' pKo opaBal ooy e'c:,"ltil.
Ba oTBJIT5 .' Bo)( B i]apr .. y)K Aao.t a CI4a BoKaT poa : oo_
HBIoIlHl
a IIqHTI pl T olM opaaHI\| B
ooa Too pa oBo'IT BlpaooTaT TpaT_ xo. x pJIa. Happ' pyKoBoT Koxor-
Io BrTpoBa'I afr ao oIITI{r o parp. Hoto p.I]p14 ooo pIoT pllIIJ o To, Kya
Happ, Ha I(ooIx p.pl,l-' MIox
proBIBaT poBtlo ]vlooKo: I{a Moo(Il-ll o, IIIIo_
or ypoxaoT rpoIx KyTyp 15 1 t, roTr-
pl.BHH oe I| ppaIBaT o po'a.
}l|e Bo)KH p.TB B pI-IoBo poBo.l ( ;t.
p r aaI{. o paT, KaKor oopyoatt
lllo KoTBa opaLIKx Mpzl,'Itx op, oo-
OyaT' aproBirT TooBo' oN,ltie oTpoT ro
HTHI apoTrxrK tIpI, ooBa oe a-
aM, KaKy M]vty KprTa pa, ;r ao po tlo. KaKr
TBHI ) ooT y B BI o ylTBro
oBIcT ypo;<ao.. o.'ao ITor.y Bo)K KaTaa
porTt. Ho oa orprrrI T opa' K o.o o.t
y oBaT B o ypo;<aoT' opal{- BpyT oFIo. Boa rroxooT KyaTpOBaT
t oaIM BoMooT yTypI opTa' Ha popo oopyoaflr, ol oo oKyo' BIaBaT
o-TO Ta ot{I4 TayT ytovtt. porHTI o KprTy T. .
pa oT t{BTpoBaH oprT p> zl aBJIHr orrtllo taT oBo-F{o rIaI,I-
p apa: aIt{oTI p]HKa Toapa' oKya- TrFlIM. pxo aTT i{' OKo .rFIaM' o Bp-
lro ooo Iat{, cTefIe^Io ootoa oT- rM' Bpxypoo ap>KeHo pao ypaB{roo epo-
pacIl, po TpaFI. B Popt Bcr.TB - FIaJIa' aplIIHrM e c lapTl{pa. Koo' pK oBrpIII-
oHI pooB TpyKT),l]oo Kpa B KolioMKr IIp- tt olK} H ooTIo KIOT' oaKo o
]leI{a'I oT BTpoBa FraTyarT pa]' B ya ory yLtt paBT paI]I' T aMI B K
paBTI Tpaa pot IA. B TI\{ oopoHo M oTp.
HBTpoBa B FIaII Tpa paa (p. 2) o, To aotulo praoaT
rr BIo.o pocc|4iIcK HBecTvIot poKT B T.IH 6 . oao yeTo M_
I TpT Balll. :LI KoIoKTpI o y pr 3 oa y pI.ro yt-
BaT .rI. B KpaKopoFtI o. B o ya prlIpITLo oo.o pT plil.
poKTI. H: pOaT. oopyoa pay' parITIBa Ha To' To o
p <(3aa3)>. ol TOMOT I{a BTopI-Io pIK HBeToIx ToBapoB rt
loHT yT Too pFIa' /oTaToo BIoKa' I,t KcJIaToBaT po.I 3 oa, oI
prTa yo alvlaK, xo t aTHo oKT yTaoBF{o opoBae' ptl_'
TaT ao o Kp.Ta i{BTopaM' Bo)KBllt| B
I]poKT Bo TBa.
t23+5 Ho oxto c|4Ta', Ko.a prpTe R-
0 urn0Dfteu, P. 1. p peeo -
e0. ' aT oFIoBprrlo 3-4
'IBeTc
oN,lTIx BrToHHIx poK_

\2 l-]
Ta. o KaTaorKa oTpa' M o'tl 'roBIr l |, t. Il I l o IJ}lo TrHooIo' ooTBTTByIoy yoB-
apTr{rpI' T opo)r ra paBe]4 olsl. ol He oKa- |\4 I)IIIK. ".'""r1,r
o'ao a Kopo Bra Ha'o aT. Happ,
aT o>o C.aIA' eoxo.,o apar poTIBaT '|
tltllrt aBo. oxIo oTpoT a KoKo MeB, o TaKor
oT Kzuoo :lJlpHaTBHoo HBooo po- .I)oTrTo e pBIao .opoM' olTBo p'-
Ta o aza o praa. lt1.l*l oBoT r Too H ]\,{o(T. B ax(o oFIKprToM
p oeTaII aTpaJIIII Toltlttotll oo - ()./l ytl.t pooTroT rpo.a aaa .oxa ooor-
eo aTaoBo)t(I|. Cyy Tp BapaTa oeK l}il,I.'l yo HaHllIx oTp oo.a P.aor x
o. i U lil ITaoFtIx rprK.
1. o TxK apa. Happ' p.'pTr' pa- paa oaIBaeT' To aaTaot{I p)KK yrT
14 BTot poKT' Mo)KT oToF{o HaparaT ltl(JlloaT B parT I' o oopo y poaBaT oBa
poBo.TBo epHa. MooKa. pyo Kootlo po- |ll)Ol(K. or IIpo a po}Io ppT
.yK. oao, or{o H yTIBarT pHr prour tt1ll }ra y ToBapa' ory BHy aaTaol{-
po Ha T ToBapI' Ha oTKI{I F{]' a Tax IIIllX [epK o)T pyMoTpeT pe.pT|Le'
ypoB ooT poBoo po'yK' p o;l<T p }lyIlaopa (oxe) ooraT a Ba-
t opaIIM: or IpepT y poBoT po- MOaBoT oTpa. ao yKaTop paFIBaIoT
.y, T BIlIir yr eo ylo. B ao BeNl TaKa Kr' poret B Bo.y. o a o Bo. pao.T py.
cT a xapaKTpa . olH Ta oT TB H I Koo - l] aFI
- To' rpaTop BoFIFIoo MyT-
I poyKToB. B pyaT KooII llJtKaTopa' To pao. oT KaM BoI
- To BaMoB-
tIp..pT BI}rrI oKpaaT oBt a, KapTo, a- ,tilHI oTpa' a KoTopI o-paoy B pao Bp a-
xapo BKJII' oooB KoTa. )(T e B rppyro oTpa. Happ, rH-
2. Coo apa ep pa aTpaT Ha po- l)lrTopoM BJIeTc poBoTBo pulx yop ei, To tlp
-
Bo.TBo poyK pIF{ot{Ix paa. Mpoo llpH yTKaTopa a Txoo oxo po-
oIT BTpoBaH oKaIBaeT, .ITo TaKo MTo orI{K oxT ,l.itT' Koa BoHa
.o .o oTpa paeBo.Ba, a p
r a oal' ooI{Ho B oB . Po
oo po.D( o BIpDKr Mo)(T a'aT' MaT-
IIpoBoTBo opo
-.o oTpa >oToBo.TBa, oBIB
J1 14 oB oo..oT IIpoBocTBa MooKa' Ma, p-
paIla aa pep|ITI4
- po.T B yao, o tl
poT T yylIl' Ta a pya B]pyKa y oolto
t.o ;<ooBot1gg*. poyK.
p yTaTopa .aeT Boo)<r{oT apa aT
BaT. o.oy pKoMrT )KHI oFtK oIIo- |}pe KoHoKyIo y KoKpToo o.' BIoo
FIT TXHK paTaM. ooBaT Ty opaI; prKpaTT eBIo.Hoe HBT-
3. Coea TooTt{Ix TxKx KpTp - l)oar aaopH}Io prJIT prTBa a F{oBo po-
TBFIoT. o apa aoe a'x' TaK KaK IIoBoT Bo.TBo' opxa KoIoKTypy pIFIKa. . oyT
BTopoe orT TrxFIooI ypoBH oT, a- oBr[Ia op oyIK prpoa>K , aeIx
OFII B HBTOFIO poTr. |}:]HooB yaI KaTzuI pyx peIp4TI4 , '.
p aaa oo rrlrBrToo p. peoo- TKaTopa arT, aTyarT o Mpr yaH
)K, prJIeTc ao-o t{BTot porKT. o.ao ()Tpa' B KoTopyl oyTBT I]cT\l| oT opa
oKTypa pIFIKa ea oxoMa eo oppKTpoB- -
l'IIaTopa poa oxo.o. Aor a.a-
a. A.apoBaT I!{oBo oo HBrToo p . Bo BpMH. Ha ao-To Tar Frppy}o opato
tlBooHo. pave Be.a yeTBT Bpro oTTaBa- Mo)T aT pya oTpa. Kaxr ppHaT To .o-
(a) )qy plllI{r o oBoM BTpoRakl vI aao )(rH yTIBaT BorBpo KoppKTpoaT TpaTIo B-
o paKTo paa oKyaoc. lo6a aaIITa '|.poRa.
T o pxK: po.oToa KpoB' poaxa Tapoo Q-p 1lTIBaT aBoT M;y oo a prK
oopyoa |1 c.atloKa oBoo, BIaTa Koavr pao- 1lao BoTaHoBo TooT aKTBoB.
y)aM, oTpBllI paoy B pyTa opae,
yo o TapI KoTpaKTa' opaIo BoIo y. -
Tep Bpee}{ I|p aaTa oaaT opTBI{ KaTaa' a:
FIxeIt oT FIBTotloo poKTa' oToy
pp,IT .o)Ko KaK o)Ko tp pTpoT oBo- oT Q ol 1, poBaHe loo. Ha-
I4 135
pMp' B aTo BpI\{ pll{otla ToI\toT KI]apTp a. ],,llltloa eHoo KaTaa MT "t'u,**,o,* ..p"-
Tt{o pBIaT TooT TpoTTBa >'11 To Ty- |||\4VIIU-].l.Ba. o.yTT BHr[Il4x a.> yM p.II'l4'IIvt
pyT .aI w\ eca. B o < BpM pIoa TooT l| ()l)l'1llla (porHToB o IloyFtIM KpTa I1arBI]vI
oFIoBIx B.oB ooo poyK B p yarB Il'tll()lt' B..OB tlo KJI, 1o t) o po-
y]TBFIHO x aTpaT a poBo.TBo' To BI}Iy)qIaeT l||'I Io B yaBF{I{ 'p'ITe\I. Ha pa, oao'
cKoolrtlt /p'rT,l Bp'IIBaT lrpoBoTBo. l l(. I1 ) l]o.JI l Ka Ty I l' l l. Koa ot t t avra prp-
.
:

IlItl\,l?|.l Jl'I HoTaTor .JUI BrTpoBa\4 eI,too B.


/|(.Ill,l'l a. B To yar eipM?.eI par' K py
s 3. oPMPoAH BoHHoo KAAA l | (. | ()(l l I Ka]v{ l4F{Bec.DoBa -

lpuerr (r1) a. ptI KaTa py-


l
Kaa
- To ua aFIoBI pyTaToB ptlpFrMa- I()l() JlLtra (aa pyoo pr,]]'Tlloo p)l<Jl) oy1-
(<Ix prTB, MIox B o pilop)(), y-
LIa B oo ltpo2r .Oo.I C Too opoa' oopo
ltl|'|.l.'t p KpI,IT
- BT .1{r B /o o opreI{ttI
||I)()lI.cIl Ha coB BoBpaTa B yTaoB.ri.It po. o.ll-
al{Taa oycT.B ),"I. Bo2Kr,I-iXl pTI] B t()llilIlI'1 p.Ta .i]'prIaTJI oparo r() rToo-
rro poI]oTBo' pa.It{Ir KoptlKe p(IIp-
- MaKaJII paMpo,I KTa' op.rJIMlM
r'rl(jttoTI
.| opaal( LIp pMlr l opHir HtsecTIlvI1 ( ( /l.o/laT.], oopll,i ppHN,IaTr Mo't oyT. Pa-
IIloTaRJIrFi KaTaa B }ty Ha yots BoEpaToTll ||r| Lr)Ky oIr l(pooolopl pMopoM lloy]tFroo
aTIloT. pt opF{I BT:'4 tI.TaB'iT l. )'/(l,{Ta pTaBJI oo pt pB' oopIii l-Ip-
oo p.pl{ae aTa. BolltIlr KoTooo o)/-
I

||lll\4ll o)T IIOoBa. B -rlii rIIlpBIx oTo.


TBT }o oyr'I pOI ],{-paB Fla yatsI |(.lIllC.l.B oozxoTl4 ooFIToo I,Ir{BTDOBI. tvt
py.l,{Ivl opaHa (ToBapU{rTBaM, ooTBaM' KooIpa- l)(),lI)l]I p1t ppB y rrpI{pttMaT, o-lrrrlllo T-
a). rll aa B otl, oT pJll]pMzlToo ||(.lll, 14Ka oH I\1)K oBtl.
H BJ!alalT B pIlpl,{'ITlrr' a /IztIoT pyoMy pr.pll4Ma_ I l 1l a a tl,t KaIITztJ'I' rr I I-IMaTr erT Bo o)l(.
T (t{].opy) Bo BpItor ool]a J]}o oy'I l lr)C,|'Il oBr rKTBItoT BTpOBa B rprKTFtl
polirTa. Cr KaTuI BITIaT KaK ToBap, ro o |.il)yllIIoaral poTI. Cy, oaKo' ytTIaT, To
BiIeT po. ll|lr|l oT II,IB,I aoO aTaa ToI(o To.a'
o pyp KaTa [pIIpaT oToT HI{l |'()|/|,ll ltpot{TIo oTF{olLIFlp{ ryvo pllt Ko BcMy Ka-
pTB, BOr}{l B oOBtII (pollI, }{MaTrpaix aT- lll||il,Iy p'lpH]laT'l (opa t;I) ' rtpIIUa. pO-
. oopt oo oo opa." l|(.l|'l, l]l&T a KpT. B o ya r o;It tO,I B aITI,ITa-
oot TotIH al,l oppo BaI.{ aTaa B}oT : ||(' lll)ilipH}.IMT p]]JtLIHHoo aTJIa' TlM tsILtJ }Iopa
orI pBa IIpr.pI,{HaT ; tl1ltllt,t.lta ot I(aIII,{'. [IpoI,ttoprN,I Kaaor
pBrI p.TBa' .' oyLII oT yo,'aTe lIiI l|[)l.lp opaa pat{I{IM OoToIrI rr-
I1o\ oIl..FII poHT; Il()|() zlrOo Ka]..UIa pao ilpo pi (a. 1).
plITBa' Bo)Kll llyN{ a o Ha aT -
BHHoT tpt pl,IIpT (lpi Irao Ka]I- l. eo lIoJIoa oIIo) JIa p}trrr
rut); oTttori{|l a{! p/lgl'B' .ll py.
ap[{a y{rTBa;
OrtoL IIt,tt!ltHoo r!ltTn1
JlI{.
oar
Col a pparJT - ao aNr
Totltl . o reT Bofr{al .o0IIt{- ( (ll)( lll(:IIlIltlll Ki].ll -l0 600 400 i00
TeI l I l]lJIaI al{T (pp' I]pI4 oi(a Kl]rTiJKo-
200
| rtlltltr..l|||ll it 0 2G0 300 400
ti,i.a TofIKaNl14 MoyT r .lt.ltr px<> i\a|) 600 6C0
|
1

( ll |||lll)I ('o\,!o1. I(il]]14Tlll 600 600


ll[-|.Jl/Tt.}O, .]:lTBa' o]lyFlHt p lIlt' o]\IoL Bruttt I
plltr. I] ol'Kl]ITt,I olloO 2l lI . Jt"): p]'{I'IBrTr{
,ltt llptrlJl trt]flpI{MaT, paIvl oo aBI.{T oT B. | |rl1rrtlt tl1lttt,lll Il|l |, ]<l\llv|.\J7' l8 t8 is lB
l |1rtt(lt,llll,. tttlltt tLl8 108 0E t0rJ
}tl{I .I]ool1lt' lltlJloo]]Ix zrr oTJlt[ ppt 24 6
I
( ) t.111.',11.'.'.n'' l,l 1.lc' |2 % 0 48
o o ttolt.
136 |,1
I
podorcue I
tt ttlttltltl (tr.toap(TI]tl, otrTzlx opiltitIttltl o.l.ll'l.'t'_
li
It('Ilt|()I I,I()' KoolIplt|}it) I(ilIaI.
ot pBrHHoo
ooy Atortpl .lBo aTaI ooTtsyT ptlB'l]lo
||l)()|,l:]|to/lc.l.tsa' l.ztK KaK r{a Ta TaHoBH prT'| Ilp-
(rl,ljtl' Il(l [lMHoy oaIo aKI4opoB 1^ BKaKoB Mo)Ke].
pl a oTBHl KaTa
l|(' lJ|,ll|Jl:l(lllBT'l ts KaLlTB BHOB (Ipoo), a ar.a_
B4 72
Hopa pl a ot 2l 24
ala, % rll|'tl,tl)()l],'l, prHBTpoBaT B poBoTBo. Kpo oo,
l l(. l l()Jl l)o l]Hr ,a}Il B.oB KaTaa oBorT apoTo T
Bptt II
Hopa a B , % 6 o 6 6
rrl'lltil.HI pI(, llrpH o aTHo I{a aKotpoB JI
1ll, o 6 6 6 6 Il|r]|il/(lIl(oB poflopo{o x /o B yTBHoM KaTa.
o 'tl.lr a pc, 12 % U 24 JD 48 Aopl KaTUI l-tlpoKo oyT Bo o oTpa-
p (yto) a ot JO t2 U -IL r|}l lIapo/]Hoo oTBa. oaKo B pMpKx oTBa pa-
aTa
|lItl.|ll l.pH ploLIHo ooKo o ooBa opaH-
Ho pI l ot 6 0 -3 .ttltltl. To B'lao pr Bro TpyoMKoTlo pKoBao_
tl, %
||'l() KoxoTBrroo poBo.TBa' o o)(oT
|
)('llJll,l:l paB aoHpoB o ypaBro ITpoI4Bo.TBo.
p oyve CeI o 12 % rool oTtI opI /!r ppx oTB apaKTpo ooBa aBoo
tII Ha B KaTUI |8 % ollll o aHIx peTB |\ilIlt4,zlJlil T oeH pTB oa' Happ' o-
BT ooHF{oMy poTy opMI pI Ha ocTBHr Ka- llN'I,I.|lIx prp'lTii paIx KooIlpaTB-oB (o t
Ta. B o x Bp p opMr IIqI a B KanI"a 6 %, ll1ltl:o pol(' apox]\4rKoy oy)Ba}IIo'
To T FI)K aFIKoBKoo poTa a KpT, HalaT o- | |lil)Kl.l paHl]\l pyp). TK) KoaH H-
paTI . pv p ooTolJIel aHI OTBH- ()|
I)illltl}{H opaHHHo rTBro oTBrTcTBro-
Ix pTB 2:| p.pT TpT lo. Ta opaoM, | |,l().
a.' opI ttpI a Br KaT2LT FIr ypoBH ToMoT lJ Po oa oTB opaI4LIHo oTBoTTBHIo-
KpTa' Booo' HapMep' B Ko xoTB B o.l | oorpaTBo' opa}IaI4 pyx
|,l(), 2ll(oFlptlI orTB,
)|)| iIlI11:]:lI4oFlFlo.paBotslx op aTF{o opo oTBtto-
aopTF{I ooF{IM coB:lLNL' pBpaaT arI
(

pTBa B aTBl aTop XoTBoBzlH. oTIoa .yT' Il| ()yljlTo yt pBaTa popaa T-
(Io B opa BloKo H pKa. ]H[{o yT- Il()Illll]lllx pa KoooB oBxooB. Pao poo.14 |,1|]J
(.Nr(ltIll OTBI{KoB' pape M)Ky I{ (B oHoBo
BLIIM KoaM Bllll{ aopo IIpoBo'TBa oI{-
rKTypI pIKa' Hoxoo ao Ta.UIIto oocoBIBaT
lIlt|'tl,I.llKI\{ a
- paoTKa
ltllltl (]vtIoltlro) aTaa-
pp1T|4) )K o.a-
B x yoB aKopHI
paMp pBI aIx rTB. ll;tt.tttri,i KltTI rl oyT aMaTpI,IBaT KaK aJTTpHaTBIr
oaI poBr a-olDoT KooTBHF{oo l|(.'l'()llIIl4K HB)CTL\I'. oT I,l ooBa I{a{T
prpT o ya aBT oT o Boo)(Ix FI | ||tt)1l|tJl5lTC ToKo Toa' Kot./a aMoToTI ppa-
ypo)aoT KoxoTBHrx KTyp, po'yKTBoT ). |(.]|ll Il(llIyT OI,IT o p.TBa OBMTFIO T-
BOTFII' rp)(K ITpoBoTBa oxooB. HroBaFIo F{aLIr- I|()'l.' yKp. yT .r'o rToBaT pIoK r}{I
T Ta)( oToBIoT ppHMT Kpr..Topa . t)VMill. py BTOI HTTyTI.
FIa pK. Aplla olIoBIIlx e poBo.TBa. ApH.a plITaBeT
o ppr opaBaloT pMHH aHoo KaTa- r.tltl oHoaHHo Il ooBop poHo BoM.Ho Bl( l,I
a p Bo -a BIooo ypoBH pKa. or I |(),II':JOBaHr ooBFIIM plTB (.a, ooopy.oBaM'
KoxoTBer poBo.vITe aTo oyT Booo- l(. M.]l p TBo). Hava}o pr.,paTe'I,
BaT pTa -a Blol(x poFtTIx TaBoK aa ' ||(. 14ctol]lM oo.Ix FI)(HIX .TB . oKy M
Bo Ko aT)ooHoT. It )yl.I4x prTB poBo.Ta' apr. .aT Boo)KIoT I{atIaT
/l.l

AopI ao (.lI) aaI. Ha F{a.UIIo ( |l()(. /(JIor lloTaToo o opaFIoBaT poBo.TBo.


Ta IIprpaTKo 'eTHoT tlp oaH p.rTp- ( )r.:llI; or,o pl BeTc eM' B paa pt]_

. oeoBo TapToBoo }{l]TotlHoo KTaa oyT TaT l|.| |\llI l)I]ltIOtIllIM otlolUHM pl-a BIoKx H l]tt JlIo
aKopHl (B oTpITIx aKplTlx aKoIpH oTBa) l\IIl()|'l| t|l1lpI,t (.tr oJlollt) py r B aptllly. Aprr

18 I lt)
I,{ /{OTaToLlo lIIpoKo oyT l(pyHIr ppt' oo_ l||()]l,|.l. ll|)cIl/{ollaTl Llpr oBle Tr)l( o[loTl,lO ll()l]_
pIe He xaT I]KaIBaT or. IA:BICT' pop- ]\l(.IIl.i|,|,Il l)ilO/ll Ita popTH MylTBa.
Ft. o p aKoH KL|IlTaa oIoB .ra ppo ( )tt l rt t t, t t t u u, e pyaTBaeT ToI(o pr.o.l.al]Jl c_
TprT pop rM}O B aT}Iyl oB}IoT'' BIpI-
1

lIl|(. It il|)oIIy oopoBaH'I JtHoBo po, o ro HalI-


Ba oT Too, ,aK aK apHaTopI BIIyrI aTT B Bopa- t.', tl.,ltltBaH, peoT ar pooll}/t lloI(oToBy
aII yM]v{I a ooBae Mi| -a . Kpo ( ||(.Il.!li|Jl.oB aKaI, o a Haor
ToI.o. II ptllloaHo . Ka pBo. y Iot yoB | )l t il l) lI ooyoa, pyto cpBoo a(BarI.'
| |

JL r}I aprIaTopa, o'IrT potloTIo ooBa_ t,'tl|\4 lIllIO,eoB, KrpOKoB' aKoB' py o)tlIx BoB _
FIII' HraI{TrpoBaHHOTIO KaK apH'aTopa',aK apoaTrJl l|,()l)lvl- l,l opI.TrK' a Ta) aoo, TaKoB llpopa-
B rop)a yIH oTo oo .oa oTporK. \| l I l'll\j paBrr.
lr. oot aopa ypoo paBT FIa B i(1lyoii oTlItITo oHHoTIo opaTtsoo a
OrI oI BIoT zLtoIe B or oTH- To' To oFITaT aKJ]IrIarT a or KopoTK poK,
aF{I Boo)KHoT o tIBT]4poBarI ,poIlBoTB' '||l,|,l,'I
.l(.|\4 ilopT],{al{o]]I poK ],{ooBa oop1oa. -Ior
pl,I I]KIIo Ka l)p lillll)lIIHt{ poa KOTpaKTa oH oT l o BaN4tloM Oa_
- ttpoot.[.
aH pyoa' iI|4tloBI p (apltoa)' TilK (.l|l() .opo}{ o poopoa (o y)l( a pX yox),
opee (apaopl). rl IIOROJI'IT lxt{Lllo
-ltI l||t)() OopoBaH ye oaHo aH'opy o oaolIHo o-
paBBaT BppoaT aprHttoMy pIKy pr{TB lIN,|()'I.ll. p o H JIHa BoMox<HoT zul lopy-
poBoTBa' ooy OKrHIo la oKTo-KoH- r|()|}ilIl14'l Ha TopoHy __ Tpr a.
TpyKTopK paoT' OoIo tlpoBoT:l THK HoI tlo- ool-loT opaTBoo a -- BoMo.lI{HOT
lilt;l<.t.ta
o, oa}o aopl{Ix yol, sl oI])KaH Itl\]ll()(ll{ B KOI{TaKT yoR o paB apaTopa opoHo
al.olo pozl I{a Ty TKy. B pa aIr4p- | |I)(.l(l)al.],{T aplly BoBpa. oBaI{. paop Tpay-
T pIoK ta p-poBoT, yopIT }IayHo_ ( | llt oT F{rITpr.BHF{oo op.UIHoo cTapel4'I TrX
TI{I4{{ pop' BtlpH B poBollTo HoBoK' o- l\I())|(.l' Borp]\{lo oBOoT oT apr.oaoo yTBa'
(.(.]tl'l tIoTpo B oBa'
p)(BaT BIoa KorlKypTorooo Bx aeoa-
HI B OBIX opx yToB. /[;rlr poae BloFl Taoo yo B ooBop Ta
Hao- OFII apoa tt oMo- ||(.llJloBa)Ho' TaK I(aK oBoT peo)KT J1Ta orr
IIl)lIlt]IKaTeFlI' eots|4 KoHTpaTa T aIvII OBIT BoIo
a aI pI,I p.lIpJITJI, I,Ito tltloTaTorl-
olx p t-lollJo}"I ITT paor.o. l'()III(pLtToirooIoT' apT plIoK ra' oa
l|)|t|)]vllt 13 cB .M MoT otHI TI{y K Bf{Io LIa
lrr apaTopa pBKaTr.IIH TN{. (l1.o oH pT- |'()|l |.l)ilTots F{a Itaorr opIriHyIo tsroKopoBoT-
TByT tIpMHeI{ ToFIHI op t.ttTpoBaH'I I4-
IIV|() |.lIK.
IooBa oI{oo aoo KzllIl'azl B o )r BprNI
l k l L p m i LI u LlH? IlprT l-o'a' Kola IpIIp.I4e C-
I{' peoaaT apaoo BaoBOo aooB. Cpa
l||,l |,l,l|tarT tsprHIe TpyocT aIx p.T.BaX I|4 >e-
poBoTBa' oyr}II o l4I7, ll pIoTc'I a a-
r|il('|. lloTpaxoBaT a ya '.llrlo yyrH -
aH prpT-ooBa- (ool(y paBo oo-
||;lIl()I]Oo ooI{ (app, tTp a Kpa a)' B
opal{T a apH/oaT), oBaTUIHo' Fl yT)l(IoT ||()M a oO MOT poaT aT o oro
aKTBI. Apa aTa o IlHy oTHoT FIa pKt,l po- ( tt.MJllo, aH, oopyoa) roo p oI{oBpM-
BoIl B oBTIJH Ho H a it,tot.ooaaMyto pl.
) '!ilK lollT c H I,{IoIr ooop rra apry ro
oa pa, oTaBa otlKo raoo B
| |(
( lt()l.() yTBa,
arHy TBa' oyar oT aHaTopa pypI o- I l1l,tpr,r' po.BII{r yrTBo? tlpoo>l<arT Ioo-
BI aT) Ho or.HHo' KIyp o- ltil||, Lll.(), Ilo y) |Ia J|oB\4x a. o ooaHll poKa
pyOBaH],l }I H, lll'tllIll-oBoo oTpaKTa, BIIIaTI apIllo{a'It MMI
Hao:t papoTpar{l Tp Bl1a Jrzr: ztlII (a- .tl't.lt/t.tItl aTl t,lyTBo tsoB tlpo]. otioT
.ltt, po), opaTBlii (pt) opalrt. l||'l IlII|L]t.o Baa. B oaT oeT t pol.prl{
uo tit J,l IIrIrc H IIp, ztTpBarT ola 'I ape e_ l{ )('l)()lI l II)I I]lKyIl prTB.
]vII p.TB aprHoaTM' r'oyKaT opolloo pKpaI- .Jltl,ltlI.l,t I.IJI')14 oI).IFIo ooBopy j\,IoyT Blllatl14l}il.I,'l
H apH.II 14 BeC oHoT aopTpoBaHI]\{' o- .l|)(.||'/(i|'l()|x)lvl o/lll p B o, 0I{ pa B oyo' |(tttlpl.iljl-
144 t4l
lo 14 )l(tlo. B yMMy [aT)Ka BKa]oT aMopTaOtI- /[rlxo;tlo, KaK paBo' opao poopoh pKy'
HI oTrH o oF{oB}tl oa' aTy a KpI(T (a po_ Iil|r liill( o.]t oolM B|oTc KopopaTB{I Hl a-
lloKoo poa), KoItoHI, a TaK TooT Il| (: lIl,l:]K BrToF{tIl po BIo po. Ho
ooF{FrI yy (c o proTp}lI ooBopo). Pa- I iIl( lIe IiJIo)Kr BTOHHI prTB MoyT
oyTBT
Mp BHooB o)T I poBaHI I aHaBBa Ha | ( l|li() ()lIHl HBTopI' aoa-l o o yr -
l j|
o oF{oB. .Irrl1litl o oTo pIKa rHI ya.
p poBaHHl Boax papI a< l] aBT oT lllttt1lp, ep M.xpo pt ToT a.alla tpa
oe6a yuo TaB aooo poTa, X BeLIHa H l t;ttltlJtt] t a. BrTpoBa cpeT pp-
'IT poTxH Bo poa KoTpaTa. Pap lttlt. Pa}Io yTByT Tp BapaHTa BTpoBaH.. B Kaa-
BLtooB floprTtlo aBT oT Br aooo po- 't
.tl.iitlr,I ora oyapTBa B oroI aK .By
]{Ta. pr oo BIo,rH pr Bo apFlaTopy' KoTo-
pl, a apa BLI}ly }{oBlx ax' aTpaxoBa oT l'.rlllltll. Kaa oa BIyrI FIa o o.
HrpB.rI Me a aoBo pIHK oeT- I iIl )ill l.|.poBaI 5%-l.oxo.o. oo o aKM aBT oT
i ()(',I.(),Itl oHoMK B Ko o.a; or KooK pB.'T
BT oopoHo apoBa o THo. oao
ToT IIoo p B oo}Io B yo caott |. |)().I. a' a.r. B ar 2 oaao
pa aK,
- Ioyr
p BloK Tax oy-
c.ra B KoI{o. l)i|(.IIl)/1 BpoTI{oTr Too oo oxoa o
opo oo, oopt oBoT aTpaxoB o- |..;l'(/)My px BapaHToB B aBMoT oT oToF{ KoHo-
t pa' H oflaa oa,l Bo MaTrpztJTI r\ll (l,I.
pypoB.
/. ()lllt poaaeo oo.a o JIepaIIIn' rtoIlIrt poa'

Ho oxo o ect, %
s 4. Hc|l|v|v| B EHHIE yMA K oI|al]

c B t ya (opI HBT)
pTaBto oo ool B Bo)K xHIx pTB, l rv(r a 0'05 5-5 -t2
al oppoBaM lBToHHoo op, 55
- o-
||r.(lrlltl,o 0,20 8
BoKyHoT paoo B.a HHl a, y)Ka HTpy- ( ||('/l|| poT po- 0'50 5r0 t2
HToM oKpo F{BToo BKLIKa. B l rll( l Illl

op oyT BoT HFII ya KaK oHoo a (ap- I lr.t rl r.lll,tuo oM 0,20 514 T4

p' aK), a paIx B'oB (a' oa, pa-


l\ltllttttt,l oeM 0,05 5 19 lo

TrI roT}lt pKaTI' zlooBlr BTTBa


p.). ll tt.rrr pp opa.oxo.a lro aF{aLI oa
oI op oppyr B ooBTTB o- It tltt..l.Il2l apa: 5 % e aBoT oT oTo KooMK,
prl llpaNL\l.. oxo}IoT. oaoT' poT Ilr i.1..;'1, T HBT paTK MrIoT o p. Ko-
JI KBHo ,tlo. lI(.l|l|(), B TaKoM y yT papoBaT oT ypoBH -
lood, oat a-o aoIM aKTBoM' o- .|lrtltl B oFIe oa' Ta KaK B yoBl,x poTa I4I1 14
ToT B}'( rToB: ooa oT }I Too.LI aTBa,
tlalpMp oBIl1I ypoo eHI aK' ooa oT oy- |;||)lll|.l.poBaIr FIl ya To pF{ paoo (a
tlIlHl /l]oB. i ) /l( l l /(llM oo) oxoa TaoBT pKoBaFIIN,{. 'Ba .py Bap-
{oo, HI poTax pBoa- .l||lil 2loo Haa BTpoBan{ BIOT KOBaHIM'
.laJltlo .oMoT aKTBa' aIBaT .oooTI aKTBa
lopo oo,a. |.lIr lrilK /Ioo o H orTp.T IJI B KoF{ oa. o o)KT
Hpp, ppaT o a. pop aIo a]<- l)|,l l,l) l)llr|TaH o op
opol.o ota o r 20 l. py. Tya pIo}Ia ra
aK o.Ial]it 2 lc. py., oyvrHI o.oBI BI
- = KiPi,
2 tc. py. foolloT aK I, IIpepaT ,oaBa

' : |2.t.t. * (23 r. - 20 l.)] : 20 t. : 25 %. trt' A ())</(tlMll'l llopll /loil


' %; Ki - i- ooxt ap,
o/o;
fu
- cpo-

t42 |4
Too. tlTo i-l pr. " I{rTo; /r
- Ho]\,lp Bo'lo l]y- |llIiltllIil llO llM paBHa TaK)r 0' a oxaMa llopa oo,a-
|(
'Hol
t'alt
al

oy BJ]}iiI ory, Mo)KllO Op14', o '/l;tlltll,Il


.aLll 3 ala, Lt.o, xol',{ poeKT B wee
o)(I4aNI opMa oOa llo BapaHT oaT 9,5 %, a tt-, l'( |]|(.(. Itl,|()Kylo o)K.ttr}v{ HopMy oxo,, llp tlooNl opT_
BapIjTy B 11 ,| %. Tal,t opo, To(]Kl,l pHI,J'I /oxo'o rIrr.l11. II('IIIl|,1 t rlBopa proTl4TH lpo,z1,
-
pori(T B .'stct o pJlKaTtllM l l4Brj.op' tIM \II lI(.(' |)I]|(OB:tl IlIl 1.l 'oTaToI.{o too o>I<ao Hop
po ,ztr. lr
'\oll.il-
oa, ii lloKario BIllI' l.aKa oFlKa BJI.'I oIoTo_
po, TaK KaK Hr y(tTIBa pttpa zl. p Bpt-Ioe l. ()|(lt p.'oJla|\']x oo.a pll o p1ll
l]Il{ o toy OoBIItx lltlaBtt14 ul'ecpoBtl oT1t
N{o}lo TOKO Toa, I(ol./{ plloarN{I ()o. y opp_
ToBa yTo]v1 oF{oB]jIx aop pl4Ka.
f oprll poB}{'l pKa [IoyIT IoKaaTe Ta_ q5
po IIeBalJ|4 (SD), r pl{llro Bal{paTol.o oKor_ l l | ||]|'l( \t;l'l Il()l)\Iil oo:l' il,1
}o
5,0
l l |ll l;||)l ttltsl l1c',ttllll, ?
HIL{. o}I fIoKaIBarT' HZ]KoKo B 1]/l}rNl >l<lli BapI]T oT- 0 4,65 6.47
| ' l l(l'(l)ll|ll,tcHT fll)aLt
aT o p Bel.l(I}{l' palitBaT'l lto opl,ty L) 0,49 0,5s

i_
ptrrl,it] o topy i-tztlltlBlil'l t,tttttlt
( )1'11111111191,Hor
SD \;.Ki-_ K):i'
' Il'I l;lII() .|'lll()l(
o.Ilvl llpr'otITHl,ltr,l t{Brl.opa p.
i= I
Lrtltt rIlltti.I.OLraM. Haptp, p Oi]plel JloBx ( 5 %
r K
- o)i]rN,lc'l tlopil cxolla B o o porKy,
%: Ki - ol,J'|Mir' opil,.tll ' r1't;tt'lt) ]j poKT , l1poe,B p. pio ylr.o. B
llxox o i. l\lt; i - BpoTHoI Oo. o l- pyT ll l,tl l l\ll;l('' ]I 'ITHoT. (lpl H B I(o yar Il llpy]\{aT-
MTo; t?
- r{oMcp BpoT[{oo pr]yTllT lll||l.|(.|, ll()J|tlrl{1,{'l lo' oa l]poKTtr oy. t. ot1.l_
||\ ll.| |l lrt BapaLIT t-lpop'l o it)l(Hl o-lt_
Pa oKIBaT! To tlo tlpOKTy ,4 pap artaploit - l.||lllll. /ltly llll,l Ro)(IJ pllTt] B p],,ll(Ol]AltIIl,1 po-
BaIl oTLtBT 4,65 o,1 Ti T l{ o;Il(o IIpoTOtJ ,Oxo B -
, I Il.l lll)ll .j'lIAttLtTo pKa op-li llIlt]I la.
aFItIO ya .1,, o.nrlT oT pIIo; () poll<' 8 - ll1llr rltltl a t,I oa aploo oLTBa -
6,47 %. |\L l l;l|()l( yllTIBT aop :rooo JlBpl4,tl)|{a (L|||" l|)-
l.,ll y lr-
ztt tatt .rB o Bo,I. o p]{ ||1||'l' ( l)JtTl]o oT)(e]4 ). aot pt,r)
Hy pK tIo IiIJBTI,{I,I, tlTo pI4 olt4llaOBo Hop]\'l ooHo1'1 t I lil.| ,l.'il('r t|laoyt
o.lBoT :lI(oHptIOt.o oa lt
lIoToB {arT BoI\{o)KHoT 0IlIl,I I4x lll]Opl4TrFtT. t_ ||lIl l|( |l||l]|'l,1. oo oTIlot]tI{l{r xy oJtl]I4'lN4 ll)l,tI]JlJ.-
tIIl HoI o,XOlloTl4 lto paI]i]VI lt'lI]lll]l1Jt HB'T_ Ili 'It'||ll||,|M KI{'I1 o.o opoilI, otltol]l-lHlM aK-
|\|4 pI4LIa (a ts aLJ\4 p,lp), lxollOJIIJLll.o rT . ll It1|NllI' /ll]voii:
oJl OBa' oKaa.I' oTI{oI,I Jlli .lHI I,{Ka. To eCIl
o+n
pt,Izl I{ RI,I]Iy O),{aMoo o'il. .o l)K op+.l1.,{ =
.l1l BaaI,t (l,), lpt pauIBaT aK
o1.I IOtl{II a}{l]'ap'Flo il ea, (5'D) p'ry 'oOy' . ]I \'j)()llll|l r]pJl)ia; o
- otl'Io.t o;lii; z\,, .oMoT l.tB},lJlc-
lll'It l|||||,l\ lII(|Llll,i; Ao - .ol.Io oltlttttt ltitLtit
V -- . l|..l tit'lIlI yl]oBe H
A
ooo Bpl,l)i(, TNl o;tl
| | i|( I))l(iI r'lllii otIIoBHI-IIx ttt,.
l:)t.ltltl'.l.tK0e oop)(I.tr tplI{.a ]]pa].ulI,1 aI1- | |.t t r1ltrtt'1l, l|KI4Ol]por orTo BIllTo 10%-le a-
tlr1.'l lJ.o' (l.i'o ol] ilo.liBar]., aylo it ()T ]](Il{IlI cpr_ ] l lIl lI ll;l ('vl\l I\4y 500 p., pBrpoBaHI al{ tla
HIt oTaBJI. l] oTI.o}tHr' l{ B a] -- . '. lt\|\ |()() rlrtI 1l1,. (rlrpoa}'IIl,f I]l{Ho 2 % l,r ol-
p. T, 21ll IrpoKTa ,4 otI,{rT Bal]a pa 0,49 llllll IlIIl,l(.;l|.'||lIll ||il yM]\1 l000 py.B ToN,,{ yLIa pIla.
(4,65 ;"/r' . 9,5 %), ]iJl'I OKTa B -'0,58. l ariatt rt- r ltII |( li('ltIl]liti yl. pBH
rB tltp(llI1. BapL1i4 pai}t 0, zt K Ti.l{'apTHa'l
14"+ 4)
_500+l00-go. rl( llItt',t |}ll: llBo tIoT B aylBo oH ooxrr, .o-
l 000
l)()(. tr Jltltlo oaT. c yy popl
a
l)/lIl()lO ].l4 aKoHpHlx oTB, pH opa ooa a
.||'||I,l l() o.llt}l. 10 % p %-o BpoToT oyrl l-
I lllt l} ua, , HBTop BJlo)LlT o'y ooBy rH)I(l
(
l)('/l(.'| IJ B aK.l,I Ao, llaoo B ool(' a .pyylo B
.l|. IIlIIl
-
Ao, tto,ltto'I KoBKoit oac, To T Iep]4-
pIJl aKotIpHoo oLTBa llT'I /o ypoBLt'l .Iltlll.I.t1ly op(l HI a, o MT pIlH
70 py., oo H N,Io;11rT BlaTT I],I.lU1I o ooIl(HoBrH- I() .,7,
/ltloJra Ha alo, o ooT KIOT pK ovrHll
HlM aK'I. !'aJ xH pl,|]lIl IIpIlBT K Hr- \,t )|,I'I'Kll (a. 4).
BaTKBIaTlB.rF{oBollpl]Jll.poBaHHlMaK-
. B B't T oxo'o oH l}:Jl}Lllllllo oo'l{T 4. Blre ep]' rla lrop'y oytl .oo
oKyK (ooo oIKHoBrHIIl) ()II(TB our
ypoBHM aooo Brpa p|(Ol}llIllII'l|\4 TotlK p- Ho1ll oo lto rtrlt Ao Hoprla.ooo o
Hl,{Ji (bHaHoo THoT Ba
o].r
''|'l.]l l,l |().I.. oox orta or
20 0 l0
l0 l0 l0
0 2 l0

oB, KoTopI oBaIoT apHTl)()|lilItll()14 IlJ|1lT)Ko- ,/ [rtlt


'o.o Tol ollI,taT Flopy oxoa B oM o BT_
oHoTIo oyapTBa. o KaaT'I KOMMl).l('l<I,.lx opaHa_ | |lt()|IIl()y opTIo' oy py
L[, To Hao Hal HH] ltt.r,r ll|l}lllIlll. -opollJo n
BTHI prKorogaB H |]|,|lll(Ll t|l1l. L]tla
pKoBaHI{l'lBTBo}(BilI(l(Ill]MoJlo/lll{aKo_ K, = | iKi,
rMK oTpa KoaH, o MLlIl() ()IllI MOyT oaaT i= I

Bo.TBaMlBio..I.otll(l,|,]l)ll'looHoT
|, ())|(}]Jlllltl'I o])]\4 ooa o Bc l)yl HB; .ti
DoT{l HB. ^/' - o,l oT-
T pr .oo a r.I{14 lI' |}.]l())I(ltt{o-o KaT- Ililll |||lll('(: lL||lttl,t l-'l Kitt|l.ilc; K- oit,l'I Hop .oxo.a o i-y altlty;
,l ll(,N|('l) Klll,|Tila B IlBL(l,loHoM opT(pr
aoapzrHTpoBHlMpKoBaHItIlIN4l(lIlllMoaaM,a
TaK)( Bt,llta pro oTJIo'l (l)ll|( | lI.ll(l,t oytl}IHoo
loxoa o pt4KOBaHIM HIlM t'it tl,l pro Iloo.a' lIr \ll/(}l l,{ HByaIx KaLITB I{BTopa' o oaL{o-
Mo)(!{o o.crlTaT e pKa. l(l lIl)]l())|(I|'l' BlLIliI II-I)(F|I pTB' oToplM o pao-
|,ll ]|('| l(.]I rIBrTpoBaH, >KaH o,lBpaT Bo KaITa
: '
flo tto PIloilltIIlN| -- tl )\(|rl I|(' l ;l|),lI I I Ilooil! ll]]Nl

-#:rffi.
,l

l-[ a pa .','. i,'' il]}ljlt#l; l'l|' l..\/' ll l,tlIBrTopI opa'r'I}oT Ha T oB: KopBa_
IltljlII,l ll' yI\4cpLl}lo pBllt, apBHl, olTI \1 o-
]''.
",''',.
oi o pl|KotlIJlilt lll||l|'|^| (l\NIilIlINt (]I |j|)ju|l(|,l()\o]L'l
l lt )('I lI lt'lii (po).
I

- T, Kooplx aBHo .'a_


o ooBHlx oooB H)l(|Ilt'l l)l(il llOBlIr 14 lrrllttl1.lllttt,ll]HI HtsTopl
.ll l| l(),l.'l N,ll]l4Ma Bo]\,{oHoI.o pl,la' Ha)KF{oT Bo_
I{ale)KoT 141Bea.\4i| B1TC Ir1lt.tttIlItI(ill(Il'l ttBT- '||l]|'l (
o1ioo opT, o T pop,l.tllIlt l)il]jJltlltIx tlIx | \ lIltii )lttt, paBo, yJtoBi].tsoprHI KpoHo oT..I o,
.oo' To Bo-
a. !'pa aT l( ',il 'l' |, Il)/l.'('IlI||,| l)]lR. T.o T BTopoB rlroTaT oyjtaP_
oHlr LiKr ,oxoI to oHM IlIllIt'I yaa KOIH- L IIl(.ll||l,I(. Il(lIllIl)l ya, oa |,1 a\4\4 BIooo ztrI1.t]tt
ploT BloKM ooa lo /pl.l4. Ma'I pKa | .l\||l:lIIlll| (. ( ()JItl]tIloii pyii.

oT1,IaT p)ql Beo BKlotllI11l\4 l-} tIopT(b ellltIx \'tl.Ilt'III|() ill.l)|]Hle IlBrTopI KoHHl K p14Ky' oT'I
ya prp'lT, pa.lI O IIlll4aJlllIt Ol]l,{'lM l| | (. IlI)(./|'Il()lIIllillOl' O opaI{BaT' p oppoBatI l{Il
.TrHoT. Ill l Illlll|()llll()I() lI()l)|.(|)L)JI,I Tpa'I tl'1TT Bo 14|ll}c.lll'
!'oy, MT llBa JIK()xo,j'liil.I]}Il aKLlotjpttl ||l) ( |l)i']\l'I( |' ||()]l\/'IIl'l'l' l}lO Jloolll' BKJ]IolI2ll1' l} tlOl)'|Tl).Il

t46 t47
]\4llr itU-(IttlI[tI (pKoBarrHlr) ya (pl<1 Bcro aKI4 Il(.lIII|,lX y. B oa alao
Itlol(]\l VpoIJl l,toxs o). ' t l; t.t t ii'> ll Kl{I,,l]4 ( ltl,l, lBl,])(tl I,1 e
;ll,l tl)i rr HBTopo xapaKTrpy. O'I}lI]vl oT o_ l rl t.tl;llii OBaAT olt o
1

\t
t]lJ{ K pKy' L]Hr ro B BoIo l.tBTol{Flyl Tp:l- |)l'I lIKy. ]vleprHHI o KaKo-
,L]l.l',tIo.
ottottlo TaBKy T I4LlL}eopl Ilal-l. IIa Ilttl tlt t t(ltl ttt IeKy. ]]a14,,lp tlo Hy \
:l

l)c/lIto l,l HI,IKoo KAtlrTBa, a,zlK) Ha BIol(opl(oBaHt illlv ,I(;rol) part l ,() Ilt|l.'
'r

I(l,l iHaHo paal{]l,Ic,I o.pacIl. .l |()' Jl. HapMp' Ha II{K R


ott HBopI BloKopoptl a-,Ho opl1HTpyIT,O ( t)('/(l| pol1o14,LIi]T oRltUI{]4
a ottoo]\t pIt{K' oo Bpo'lTHoT]O l\loyT llpoLtoI4po_ | \/l)ll FIll l0 pot-lt{I llyHKToB1 \
RaT}, o l(o){.lotlI(Typ' oTolvly o'l T.lp2t}o. tsJlalB.r]. rH |;l|iItl\4 >r< o MtIIl]. KC
B L(JlI ya BIo,t ypoBt1]\,1 oxoilljOT, ot,ttjt'tlt, tlo .t.tltltlii 2rI(14. r',r B paBl{a 0,5, | ?J 4 5 6 7 I e10lll?/J/4
u0 l 14tI?
poHol]yI\{I pKo. Bo3]Vlol.IoT I] ytle LI)K2t1._ lrl'1lt,t|l .ltK all y .zt
lloO pai]i,lTl{ TyaUI,{ BoBpI\{,I paI,1oB' t.I Ha BTOp[4LtHoM |)iI lil MIl poBaHr{IJVI ,
llt] M
P. 3. Blrtt rljI cIlIlt
.
l]l}{K. ttr r1l t.1pg-l11, B l ,t, l.K Kal( p 1l lIa l{l,t}{lltt prra e
pt{tIl l,{llBToi (rlptl) zltil }]it l1o}'tirHe l|\ ]t' | I)il l,t allaT ]]tool]lI
]\{aK4Jl|to tot(I. oI{, Ito p]4K,I, t]Jlaltsalo.l. BoI't l |( )( l)llt]ll}{l.llo plllotl}tIM.
](illll.Jll B oHo]]tlo I] llKyTBHle HIll oya HItKofo I} paa pao KoI{olIKo J3-oLlI1TI o jIll_
l(2l,B?l l(oIoIt-lM'l KypoM paIT Ha 14p)(r lla o rrl,t 'l M]v oTl1 p p),,l.pHo paTlI]at ll
-lr;t-
i\l ll l.lI,I . | \'|()'l Ilil] l4Be.ll}loHtIo-oHTaTIJl]tlI j(bi, ']To
otlzlo pK op H yl.pal-irT pl{l< loJIIo_ l \ |ll,e.l.I]LILIo oa opI.ITaI,tto II1 pIKr t{I{I tl tlo-
TI. 2t tlilT p. Kooa I\'{o)](T l p:t}{lla ll]]rp_ I r.l l l Il.Iil.llllLllX }lBTopoB.

ai,r tlpt.r-ul , laIBtlT't l,pptKatrto}Ittl (llr_ ( )ttLt,,t


],,lK l,1BTI{llotlIoo opT,I :]itBCl,l i.lK OT
Ll|< , I Il{TI\,{ aI,lriKM)
llKolvl. or. pl,t BIlBaT ltl(I4 \ | )|!Il,l I.tppllKa}4oi{]{oo
)( plJK' TaK o O 14.Ba
oot dlltpI tlt, tll( tlraltl llpopilj\4l M'lp_ ||(.Ill||,l yta I] I{r]\4. p oll1l;1.]]l{Ho]\1 lJai,IlJI,1 p.{lrt
l'}]tl' oJlrI l4l,l Op Kp-l{l oHTaK.I,OB' lloBil,,t ll:l Il('lIllI)IM14 rrl,t a(lHl [lp oi;t pK ]JattI4aT
[](It loBII Kol]KypH.oB) aoTot]KI4, Op/lJI]1Hl Mpl' rlIt1li'Jl-l|lT,l BHlj\,t opott,t tpI.lKa],loHo.lato
tl,ltp}tl.tjV'{l]\1I p?lBI,lT.TBol\{- Ha
pt,tattolltl,t tl,tli l)
1 ott{o tlpxoT'I o 50 % oo llKii 1,lj{BcTopoB. I(tlK li tlllo popit,tpoa}{'l ],,l] lt]t]T14oittIo1 O lIop.(,'l'l ]\1o)I(.
lIOalBaIoT F{IIl I,lJioBatl'I p|1KI4K Ol,1llI :lpy_ l||,I l|, ll()-]lo)l(l1 T;]Jl( ptl] (:l1l{1 ,,tl)rctt. o;ll;o apa -
ttt p, 11 TIrFI ..altoo l]. t]l,Il(tl oTaloHo Il.lIl, I|-|())|(lt't l\'1OT .I.O.IIl(o I]ailleJ]t aKLI't t] IrT H:r[ipB.lt-
ta l0-15 pttattoI KI,IBoB. IllI:l tIil.|.11 tlpt,ttrrl,l a apoB.HIIr l(aLl'Hl r'1ollI,,l]4:
I {rr p:l,tpKaot.IrtI ( ' plo.t tl)i) ptr l | )( )lI l(.J|I,.Il] pKolrTpyKl]l,Il MrloI, -I,,l_
:J2|I]14tr,i ol. IJ}{tH ol. KOTopIr HBol\4oxlto Tpt1ItT .|(.Illl('lIill)|(it
|

ilKoHrpoo l(Ta.a. tl IloBI-


,lt1-lt'tall opl. Ta, zit< lt,il+a, I(ottt,t.tt,l lll.l('l l)l,lIl()lIl ltii lltIto Ko]ll}{. l,lop
tt.t.t. tltI(l,Iil. .J\4lIiIIl,rii (),lII tt it.lIot.tloJoiI(- \l(| |'(. l ll}X'{ l]o aKlr oyl,lT ll0o/1 B Br pal]llriI
ltrt. Il To. BI,I pKa pl,{o'LiT,r 25-50 % o\rc pKa Io | \ l)( ()It' tt Jly(]a II|4KBLI]JaL\\4|7 KoMa]Il',I oF| IIOJ|yll Oolxylo
-ltttltiii tllo ytal.. (\ NItlV. '|0l\,l l(O/la-To itJIaT a aK.
z-rllt t'tllrH B;Il{Ll14t{l }Illpdlao}ilIOo pKa _ ()tt|)JlL]JIllIlIM TN,{y,To]\4 yB}lLleH aKoHoo I(a
llJll,l.| 'l catt opltt.t B, oop o!r.,tT'I Itl |.l(.|(''| ,l.lll()l( ()Tlloe tioooo) l)l,IIl,,I. fliltll)tli].lI,l_
JIJL I()l I (l,l 1\4 OTt{o1l]I,Ir. \ll IlI llil l\l('l('I)llaI,Ilo Ipol',{B0]ITBzl' oBorHr IIoRlx TrlojlI,T
. Hc r ||l)lt( l\l()lt
|| tt1l;tlittll. IJllt]Tl4poBaH14'l B Hgo'l I]]\4'l l]l,l'Itol.
| |.Il l Il('||Il|'|\ ()\/i\4itl'. I,lN'{HyN,lI attt po.a. K l,t t.l.Ho}l''
l
Kor|lt|l l trrl t [} pltpyT .toT ooo IIo o- i'| |l ()('Ill)|lIl()Nl tl(ii,t l<ll()l]HllI aK],ll{ to paTI KOIVIll;:tll lIIl.
p/1Jlt)l IIloN4 I}II]|' i|ll|l ya oTtIoT}lo ooo o <(pll_ |! lIl ||l\ |()!|lIl\ lr lIt.Iljl't)t}IrI O.. T aK IlpIIHO']t He_
llt.ivl)rl>, x()l)()lll(),'tr ll1llrtIlllllI,lpoBaIIFlO pI]to(llto opt | )l l l|,|||||{. /llIlll|]l('ll/ll,I , lI() ltl.tr otI I,lRiltOT t,ltl,i l)o.I. K:llll,l.a_

l4u r-+9
a. B a 5 pBa xapaTpTKa oTHIx BoB I{- |(|)lIllI oTp. o ao Tr, o,o 1,o..",#K oo-
HIx yMa TotIKI4 p pBKaToT 'I BTopoB. lrr't i,i 1lto poo.T Ta TaHoBeH xapaKrpyrT aI
rl[l,N4t.l Boolx .el pTB' }Ior tIo a-
5. apepTa oB rx y |lll()lIltCl 'o HKo KBllHoT tlHHI y.
" *"" l,*.* --".. ".. ",'*'" f- . -.- ;-1_- Po l} o;l yoB HaMr pcKoBa[IIa .tI''IToT
ltI||t.opoB KoHpBaTBHoo ypHo aprBHoo oB'
uzttu:
|\,I llJI l]alolx KaTI B KpaTKopolr oI p-
yte Il
l t
pilKopoH| C yo.tI,t Catl tli
} oo oli.tt,ra o-poy l.il |,I)l' BrKr 14 py rI. obaTTBa' rKpoBaH-
oopollHle
ttu: l||,lt] l} OOTBTTB TMa {p\1.
pBpoxH- opot oii.Il,t o-paoy
H le
otol Xyxc K t tptt" s 5. I{AHcoo-KoHoMEA oEHA
l-lB oHH lx PoEKo

o pFIo, I(oTopl Hooo yTlBaT p ()ltoe oTIl Bpeel{o eoT ee. .B yox pl-
oppoaH opTr I-IHI ya,'IBeTc LlKuoInl ttl KooMK p oK oT Bo)K}\ ')l(_
trr.tI
',lDrcel7u. o llHoT oHMaIoT lpo ypo
t

l||,| prTB B patlI BTOHI poKI oxoo


.rp)aT rHHl yMa pBpaFIe X B eH. oa \,l l l I |.|,l I]2lT Tay Ba)I(y apaKTrpTKy .H' Ka BprHHa
oaaT' tlTo p BTHO rHr Be.II.a aT'l oKyaT' ||(.||llOT. Hoxo.oT oK Bo BpM BaHa
KoTopI poprTT Ftle a. o p Hao llItv
Bax}I l HBecTopoB, KoTopI )KraIoT lpo o1tT HaI- t('l
tII FI opr/Ix poBoTBHlx aHoBIx l\l('l)tl
. lil t
Cyy .Ba oHoBIx pooHJII ooa op- Ill)llMpO Be.'I .aKa rHr)(lx p'TB' BFIttFll Ha
MpoaHI,IIo HBTOHHOo opTr: yaal Tr- ( t)(.l)I.aTeHl T B aHK. poo>, p'pMaT
HK. orBo oITHIx tIBTopoB potla y-
|t||(.(] lt a 1000 py. o 10 % q\ol- p o. yul BKa.a
aHTFIl oxo.' aKLlzltoe opoo Ll
( l)(.'|il|il4. l100 p. (1000 + l000 . 0,l0). ppMaT
.THOT oTpa Koa y aa HaHoBo- x I{a BTopo o.' To
ttt.(ly,r.'t'IaT .F{ aKa' oTaBT
o oToH' H)KTa KoKypTooooT.
||()(',I(.oo ooIalt yMMa Baa BopaT o 12l0 py.
| |()()(t + 0,l0) : l2l0 p.
aaHI aHa HaHaT oTpaBoo afula' B
xo. KoTopoo IoTrHl HBTop BlpaT oTpa' l{- ',)lrl,t. llp' B KoTopo a'aHI Ilxo.Ha yMa poT-
TBIoIo I o Tp. aTM B To oTpzt yTaaBI4-
BaIoT Ko]aH-pI cpe x BIpa py' rl Ilil,| t]'l.llItKa' apoBaH HaIBaT poo I{apIBa-
ya oopo Haor pBKaT| oppoa ||ll'| lt IjI,tpil)I(aT MO.IIIo oI poIToB
op. FV: PV(r + k)n,
B poooo)KIoT yaHoMy TxHK il aa /, l, (ltltI)I' ftttttr vltrc) 14ll To MI Hr, Kooplr B.
BaH yHM 'F{aMK H' T pyTaToB BaN{o- rrt.. - yya
lllIlVl()l(.)| Oll; PV (. prS|lt vllu) -TKyula (oBprMa). ToMoT
rTI] poa p.oxH|4, L7 H peoaaeT paoTp il Il(.l' K(rl()l)|)Ic HBct{ylT pa. oyfl .ooi] B oycMi rc-ypoBH
ytB KoHoMK BH. r|i l \ l )ll l )(: l l
|
( IBcTl,l l.,t' 11
| |
-
L||4co pooB rH.
Ha pooo pIHKr Po floo pKoB, BaHI
H''lM B oHKpTHle HHI y. o po p- lit.tttt.ttlll FV oaBaT K t yytylo ToMoT oll-
T pK' orI o HBTOHIM KI,IaTo: ttlltllttii l}JltIl]l PV p a.aFlo tlopr 'oxo.,oT. Hopzt
o)l(Ho oTrKo KooKo oTaHoBKo, po.t. I( )\( )]|'l l(),I.'l tlr I{o oToHHo, aBr p>_
o paoo ot-Ioo BToHo 'THo. l|(, ll(.(.|\) ()|..cH pKa Ha, oopt HBrTpyrT
B aor Bp'l oot pIoK ot pBKaT H- r,lllt;lrl.
BTopoB-poKol]' o > Kacae.c p.oBI HBTopoB' Bo- I l1ltllI. Il KO.|.OpoM I BoBpaarMa a Ko(p(pI4_
)(H'I B rIttll ya po THTOB tlaTo LIpBa.I I.|| | /Il|(:I(()lI'I.14|)OI}ilIl'I , tlilIBztT'] KoHTpoBaHM. ot-lo-

150 l5l
LlrKI4 l KoI{TpoBa'| aIorIaT'I Bo BprF{oM yo- lilIt,t Boo)I(HoT oIHoo otli aTrTa
p'IotIIl /lr)Ix oooB paLIl{Ix BpMHFII po.IIoB' Il||ll o 20 % oot, o
' lpor oBop,l' B ao)(HI4 Toi4 yMI' KoTopy .rrp- |(()Il a oaBT 72,8 p.,
HaT oToB aaTT o. a Boo)K}loT oyllT FIKO- 'l() L: l apa (a.6).
Topylo aaHy] ouryr y]\{y yy. p oHTpoBa-
6. P y're ob a
11 pacLITIBzlT TKya (opa) ooT o opy_
, opao op oIx pollToB, I Be, l} Tt]t.l ooPoo ! a Tol,1]\{o oooo

--|,.r'^o"iio""i":::l.-]
"
po't o. r.
PV=FV | -.
| pata'l
I
]

2
(t + k)"
I

0
C;Iy OTMTT' tITo B o opyax IoKaaTr k ooa- ll 72,8
tla' ToT poBH oo' oopI ppl\{aT o)KT -
o o.tllT' BoB pTB pol poT I,FIBT-
pOBaH. B o' B KaT k loy r ptooBal]l: llptry xry paLl.a oIlo opalr B B,e ylo-
poLlrHTI-{ TaBI(a aKM oTa; rrIii popyt:
poT' BtattBt ao BJIa'l{Ky a paHH o t,

rHIx pTB lo aBKa a pK BorH TB B FVn=Z PMtt1 + k)''_,.


ao-o BTot poKT; /- I

IrpoItT, BIaIIBarr o oypTI]rHI oaa


'aBKa a K. t I''|/,t- ya o]\,lo iltlH'ITTa (ltl. 'fllttt vIu of nuit); PMT-
Haptp, BTop ,aalol. KyIrT or eKO- Il]t:lIL:)K' oBcMt o po1l l (n. pt); k-ypo oxo;
o.B,HHoo aKopttoo oa l0
.t. py. oa- /l .Il,lo Do.o, B Tre Kooplx oyaT jloxo'
IIII-IN,I spe 5 T o 15 t. py. o JI IloKyaT T ],l lp/lTBT B B
oa, T paa BooxFIoT oo l:l /\rlllylo opy o)l(Ho oTT
a Ha .oTI .tT o l0 % oo? FV: PMT.FV|.k,
o opy KoIlTpoBa:1 oy.l, py": tlt l,|,, |tt,k 1yru '|-ol,J]!roT HTa l y. B oe .oo rpoll
Il(l)|Vl|tll'I'l oxoo la poT'l)Kl't /? epl,looB p po}lo TaBK.oxo.a a
PVs= |5 000 ' i = 15 000 .0,6209 =9|4 p.
-
(l + 0.10 1''
\,1l.ltttItl /. illllBaNl o t|lope FVIn,l: [(l + t),,- l] : k.

.I.ltoi,i
aHyTT liitIBaT Ta.apT}tIl\4' ro I{ar,I-Mo;11o
Coao' l,{ .tp 5 T Too oavl oTa-
BT 15 l. i]y., To TKy'I (opr) ToMoCT l)iI()rIt,l]'a'I oo KaJIK,1TOpa [UlFtIx Tao' B
|lrlI()l]|>l IIpTaBr yya o,ooT 1 py. ts oIy n p
9,l4 l. py., o T r oKa rtoopa.
o't.r B.o too optrt.l, proa
(. |'illtl( rlporTa K.
ot BHo 'e)KHlx p'TB pa/. aKoel opr'Fl- l( r l p p, Koxo TBeHoMy prLI.TIo po)I({o
o yt , opzl'l aFIFtTa (ar. onLI,_ l|||ll(l.l.oB 100 py. Ha poK 5 p oB -BoBpaTa
i/y '7B'IeTc
>o.rlt a). plpoM aHHTrTa MoyT y)I(T pe- ]l(.||I.|] K9I1 Kaoo oa o 20 py.; r{TrI{ 5 I.
-
ypHo oTyalo pFITl{Ir T a ooBa aII lI]|illlI,ll]ilr' .IlolloitTor BoHapD(H B yillMr 60 py.
B al)H. rM ytlaTo }laKoH aopTaI{oHoo l |'t.lltltlopaHo pH1 /IaHo pro)KI,I' e.I' Bo.
|\l(t)|(lI()T. ooT.tlI,I a o l5 % oor,l?
oa, oBoo popT HoBo oopyoat'I I]aMI Ilttlt.t;t.,lI o oyr' <II IrpoToI] atll,{ar]\{' Ki1l(oBa
oTHHo alBao Tapoo.
K py' p/lpMaTr IIJ]'JIaaT 'aT B apHy t)V,]|'l yN4Mzt Kol]y S-jtt.o rpO/a lII]olIpOBa t{'
t aToK a 3 O.:l, tp o t4 IJ BapaHToI] Il ()ilIlI(, p.'
oIaT apLlI: 20 l py. oII Kaoo oa, 70 rr p' l|L,: Ptr/ (1 + k)5 : 100 (1 + 0,15)5 : 201.
KoH 3-lt rpo.a. Ka Bapa}IT poTTI{' rJI
a paa 20 % roL\ot o a.'zr? llt:.lt >t<l,oHI oylI B pape 20 l py.
t)z l5
rMeHHo R oopoT, oyzl ooTI oxo, To yy- paH Il4poKO oOBa BToHIoM illli|JIlI l(.
]'II
L tlHlrTrT MoHo l)aTaT o opMy, py., K ll oTHoT Tol pzlTa poa oKyajv{oT lIlt( |lt
: : t\ MTo oprH pt op| pl a Ill}(.(.Ill
FV 20FV|'s % 20 . 4,99: 99,86. |J.I,I.
Mtnod 00 npuod oKnaomu ucmull|uti PP (a'tt.:t. 1lttt'
itl,t opao, oa yMa Tfu.la B ot 5-o - brrck rio oToT B Oprr}{ Too oKa' oopl tlo||lUI.()
l]]4oa a.IBaT yyo IlyTTa (99'86 py.), t tlt .tI'Jl,] BoMI11 H yM M l pBoFIall HI l t .
oBpaT H B KoH 'lToo oa (20 py.) FloBprMH-
lloo BoaparH (60 .r-r py.). or Mui oT:ltsl,t !'oy, ttalloo MHe)Kpy tooo tpa ll|)()
K TpoTrTB KaKoo_T'o or'a. o ooy poKTy l-pt. l
l79.86 t py., To c pro)I( oHoMtIK oo_ I]o)(T 600 r p', o /lpyoy
.
Dari H o. - 650 py. ttttir
(a. 7). Pa poKTa l p a 5 750 I)() '
opaa aaa OltprJlH,l l.I(ylro ayTrTtt oTol4T B lloKTa 2-900 l py. oxo.a. potopyMa ptt' tll
OrH yyx IJ)I{I oTyJIH o Teo Mo-
MrHTa. pya MT raI4al.I' porKTa oTaBT ooTBTTBt]Ho B pBoM ]|\/
.ra l50 . py., Bo BTopo -25 py.
t1

o"', 7. pl oT paatl paItl 1oo,* nfio"*"o", ll y.


PI/n =,, ,
1= 1(l + K) oillt lt

PMT B Kotl ptlolt /; k


ltoyl tjBeT |l 600 650
- y Tr)
T o HT;
oirt Hop.oxo.Ho-
LIo l)t4ooB. a po)H14 KoTopl r oyt-tl,t oooB:
,l?
-
oCT 'oxoI o Htl. l-ii 200 350
2. ott 270 400
fay oyy Mo)KHo poTT pTaBT B y_ 3-i,t o t20 100
tIlM B'r: 4_ o 90 50
5-i,i o 70 0
PV: PI|4T PV1't,
Bo '750 900
e PV|n't: Il- l : (1 + k),']: k, To TI) Te'I (opttl) oo - Lltt pt ol. .lIla]4 ocI([l 150 250
tll4Ttl oMoT l py KoIl aoo /? poo oTl]K .oo,Ho-
t (xo o a]]lt l,).
l,l 1.lzl.t lIl.IIlM To'ol\,t ]].Ho, To poKT 2 o _
ot op,T oopaHoT ttBTlIpoBa 20 p. p., TaI( KaK I{BT14 o I.tMy oKtlT y< a 2- ro,,
I] oT poo)KTHoT}o 3 o.a oI )KHIM Io_ ToKo a 4-.
o Kal( p paa poKTa |
TIIHM 10 py. p TaI]K aa 70 % rooIx' Iloy- -
o 'o pr'lT B ToM ya, Koa oxoo o_
opyy patlTa Tryo aHJIyI,lTTa' p., pol,t BHo t{oxo']r porKTl. ott oal pooo ll
PV: 10 ,2,487 :24,8]. KoTIo tlctla B aT BpI\{ lxOKo oyT ll
KoxoTBrI ppTx' oTpo I{ xBaTaT ll'-
Ta opao, l{BTpoBaH B at pot( o. aToB o OBpMI{HIM ToaM oK HBTrI.oHtII tlp()_
pao, Ta KaK TK aHHyTT pBIarT HaaHI aTpaTI rK]'oB.
o IIo,KTy tt 4,B7 py. oao yT I4MT B B'y, IITo .aHoM MTO plltl,I
MeoI o oT t{tIBTotII peo. B tTBrHrr .II,OTaTK: H ytlTIBaT |'TrHoT prJl14:}ll-
oI{oB pI1.'I HBTol{Hlx prr r)KT oHK pB- poKTa yMMa oTyH oxoo o Too, K?lI( l||)()
Hr oa poaMl HB .I{)(I{l . ol(l4T. CooTBrTTBo at MTo ])I{M|\4 .l'()Jlt'ti()
oTy. Mot, oyI B HBTOHHo|\,l aar' p rx .oytlx:
o)KHo opaT Ha .B pl: Br l]yl IpoI(TI MlT o..aKoBl poK )I(14'}IlIl;
poTI, oHOBHI Ha yTIIx oI(a; B poeI(TI tlp'oa paoBor Bo)K'FIr pI]oIIlltl1l]Il'lIl'I
oHoBaHI Ha KopoBHt]I o}.IKzlx. FIBeT;
o ]\,IToI oHK BT Haor Tpao- or .].oo KaK poKT OKT'I' I,tHBTop ot111,,. lll)ll]\4()l)l|()

154 r55
t1 4,

NPV= .,.
()/\lIilI(()BI,I c)l(oJlFII IH]r yI a pol.)R Bo F' l') '
. ... -
I l[)o/l )I(I.l porKT.
r I . trl' tl I k't' 1l + k)" ,-,tl + ki
Mtod ttn1a pdu I1opfuII npuu I!0 uI!|Tllll1uLl RR -i
(alIr. verIg rot of rturn) oToT B op/I:Il oTloIJ]e:I4
c Ft (tl. sh JIow) .oH ..eHc)KIIx (e>t oo)
prHooBo To I (P0 pllooo .l "n"o.u
l(ol;c po.[ l: k - xrill\4il,| t.to1l ptJ]tlHoCT (1l.o), o
ec' (ouHT pTIBaIoT B poa). Cp- poBeH oo.lloT Ml pllt]' oo1lti o>l<.t. tt. o.t plt
ooa BrHa Ho,l H xo.lto oNlet'I,I x ooryHIe ot llKTllI ( u lr a, ll oap-
TBeI]Ir rl y 1l.) lo ooil,1 Ha .iltttltI,i 14|lBeo}t-
yI ecllt (I a 2 (ec poaaT) LITo o T_ til po; py l{ oil' k top Hl]ToltoO l]lllltll'
rHI4 poKa pa poKTa Br KaT:FII aTpal yy -
artr) (a. B). .la TKyIa ToMoT poeKTa y'y'P ooxTHa,
lIpoKT .yeT pHT' oTpaTFIa paBHa 0 - o_
8. P p opt p o lrB]|or|l poa' ll p.
BpHyT.
TBor ppT l]BTpy-
llorlt i o| l l[po2
l,
T KT o pooM praa 4 ol.\a
Ila.rlt HBT14 600 650 J o .Il'ooa l50 rf py. l-{-roo_
tit pl oT poKT
]ztHo aHo IRrTpoBaI] pr.TB p aTHaTBo
150 250
Cpooa pt,.rt 30 50 Bo)(rl{ .r B aHK o 10 6 % o.oBI.?
pe opa pt;r, % l0 15.4 Pzra LlTyIo TrKy),r}o cToMoT o Bll]lepBHHo
op1z \4 o oy yro aHyTTa' oKoKy FI)I(_
LIrr IoTyeH o oaM oHaI(oI' p.,
B yua, pryaTpBarT HaJI\I oTaToo' Ina
(RI\, oa oHa l ta. NPVlo : 050PV1'lo r") -500,0 : (l50 . 3,l70) 500'0
_ :
B.aoHFto TooT
opya I,lreT B
%
: -24,52,
l: PN NPV : 050PVl, %) - 500,0 : (150 . 3,465) _ 500,0 :19,74.
tI- R:2.
Pa.lT oKalBaT' To p Tar 6 % HBTpoBar
atx TI B o, To prH HoMa pI a p.TB B poKT BIo.,Ho' TaK KaK cTa TKya ToMoT
BT o oKTy 1 oTaBT 10 %, o poKT 2- oTatsT 1'9,74 p. p a 10 % HBTpoBal4
|5,4 %, To .aT poKT 2 6oee po.tTrIII. peTB at porKT TepT KoorK I, TaI( KzlK
o, ooBaHI a pau p op]\tI pl,rl a IIoKT oKalBaT yIo.trivr (a. 9).
HBec.I Ta)( T p yTBHIx oTaTKo. B a-
oT, oH I1 yTIBaT pay )K.y poKTa o.HaKoBo 9. P o eyr oo o poTy' p.
y p.Ilooo pt, tlo Bapylo o oa I4l,I
tloTyal0r B Te.IrI paHoo a T.
B (laoBo aa oyT'l Tp oo]]I Toil'
apyloX a KotlTpoBa .rHr)HIx oc,l.y: -il 150 '944 0,909 r l4t,5l |6'7
MrTo, paTa o TKy ToMoT (.loo pBe'-
I

2-14 t50 0,8900 0,fr264 l3,50 12'96


oo a); 5-14 150 (_r,8396 0'75l t25,94 I t2,'70
MTo paTa peHTaoT t{BT|4; 4-t4 r50 0.7921 0,630 I18,82 102,45
MTo' patlTa BHyTpHII Hopl p|. oo 600 x 519,7 4 4'75 4R
Mmod pal1x uumoli mut,tt moI|4om]l wPn ocoBa a NPV t9,74 -)4 5)
ooTaBlI4 BHl xoI BTi| (IQ c ot
y KoIlTpoBalllx tITIx H)I(lll oTyJ]H -
LIH poKa pa poeKTa. opa paT .to y. 1o p]IoaaT I{ paoBy I{BTI4' KaK B _
BrI{FIo Bllr pl,lMpr, a ooBaTro tIBTpoBar
Ul ToMoTl4 T B,
t51
156
aoIx pypoB B TIJ n
.ITo o xapaKTrpo ll
e-1 I() l)il(l. oBTop'lIoT ooBa or Bt{I op_
[IBTotro oT ro xo. o opy rIltttttttl't.ll JI.KoHpoBlI (, ltlopo' p oalloM
'tlIlltlcl NPI\, oKa H yiaT'I oopa a o
paLlTa NPV pHaT ;lyto :
/|,I,ll(()Il.l'poBa''|, p KoTopo NPV y pao 0.
poy paLITaT oKaa IRR BllIlpB.HHoo
NPV=7 st'_ # . ''
I-l tl r l

l lI)llcl)ll. Bot Ba poBoHIx Ha'I ouHTa _


k\,
,
k|
,,\| +
,,t| ' I(()l|.l.l'1poBall.. k:6 %, k:9 %. Cooyr paTI -
l I()Jl lloBfl ll apoBaIx a pBHI a 1 0.
c It epo
- HBTollr TpaI /

10. o.I arte . pea oaa. 1


Mmo) |n pmomu umuuti PI (a. profitbilit
ind) oBoT opT, ao oxo. oyLIaT HBTop l ! Pt | Pa.r 2 Pae 3 Pa 4
l p. ec. {at oKaaT pa(lTlBaT o opy I ,t, IlI
oToK k:6% F k:9 % F k:7 % p' k:8o F
I ii 150 0'94 l41'5 0'9|7 |7 '6 0'935 140,2 0,926 r38,9
PI=;' ! : |. I ii
r ii
150
r50
0,890
0,840
r33,5
125,9
0,842 |26'
0,772 l r5,8
0,873
0,816
3 1,0 0,857 28,6
tD.4 0,'t94 1 19,I
1 1

,-rtl + kt'
,lii t50 0,792 l 18,8 0,708 06,3 r 0,759 t13.9 0'75 ll0,3
B .1ng' ec PI or l, po. r/ly, p}lT'
||loo
N I'V
600519'7
l9.7
x
x
486,0
-l4,0
x

,7.6
507,6 496,9
-3'l
HIII ]4 paBeH l
- po oTBpaT. B o.lLt.I o oKaz.t_
T tITo }{ ToMoT I{K pr.a;tttoT BrT
oTHoTHl oKaaTM' To oBoT lloJIoB:lT ro p p Ix oTax cKoTpoBaHI4 ar -IIRR
lop oHoo poKTa 14 pa zTpaTtsIllX, Iox pl,t_ t)]l.1. paBHo
rpo oHaoBIr HH NPV, o p l(oMKToBaH _
IlBToFIHoo op aaHI]\4 3Il(lee NPV. IRR= 6 r" * -=} -*o
ty,/- (-14,u)
% 6 %) =7,76 %.
pyT K ppy okM prll,I.lJ B poKT p
aHl ao TaBKax, To ypoBt plt;ttloT I-IBT- Moo yToHT oHt{o Ha. ..oy, yTr -
oa ('l(()JlK Tra oprtll ;<ar I aFI Ko-
lrIlt|lt1a oTpoBa}{'I' p oTopo NPV HrT l]a:
plls oo - lso500*-llq = 0,95: rr1lIr k :7 % NPV pao t7,6; lp k:8 % NPI/ pao -3'1'
lilt)a o.tHor aLI}I,IR,R oir
l50 . 3'465
' Pl ')o-
rv n^
5oo
= |,04
IRR= l %+ * $ _ 7 %) = 7,71 %.
=-
/,0 - (-J,l)
7o
Ta opao, a l py'
ii lr1ltl ae |0 % oo-
.tt
]]Ix prpe o)l(T oytlT ToKo 0'95 py., a p TaBK oao, a oaaTr IRR e 'Boo po.a
6% ootx
- l,04 py. oTpoallHl i1H)I oTy- t)ill)l,pHI oTo KoF{Tpoa' B p.rHHoM
vt. lll'I||I prp BTpoBa BIo.'o, 2UITpHaTBo
Memod pama mp Hopl|Il npulttt. Bp opa ll)l())(lI KaTaa IIpBlrxaT ypoBH oxooT 7,7 %.
pt' BHyTp ortll. oKyaMoT l,IHBrT- ll1ll parTI oKaIBaIoT' tITo B aBMoT oT Too,
ilt IRR (a. intrnl rt of rlurn), IloKaIBarT To HaH li;tlttl pp oT BT a oHoB a KoKprTHo
oa k, p oTopo NPV y. pao 0. ||l)/(lll).' oyT t 'aI pal BlBoI. B
pao pFIrH aHoo MToa aTpI{Ho' Ta ) | llNt Ilp aIIa rcToIx I]poKToB 'yT xoT

KaK poTc opaa M.o'y po oto, ot lrtlItl([)L].l.lIl>l yo ToTLr p" oTzlBH|


yTr I-lKoKx o.'oaTHlx p>e, p l ll)lI I{lIlt()l.poBall . Ka pao, Hao olryt
a Kolvlo HaFt 1R. p To BLltlaJIe NPV opIoT {)|l(.|||\ /(lll. l(oIIKHo pt{ paIx MrTooB orIlI(
fIoMoIo KpTt{o tpao tIHl oHTa 14C- lr lr rr. ti,t't',l llI t o. poToB.
KoTpoBa. cr p ToM NPV oaBaT oo)Ko,
I I

158 59
KoPoll I E BoPocl
I l] c yHoT ,no""',,} Kaol x aooe Kotlot]Koc aa 7
o pr,ttl,lr?
2 l.[lro ootltr tpopt, oper p[lMp, aMK (-r- KOMEPKA T}lo
.l,l
l]Ho' t]T
3 Ka
l.t '
op''I BeLl oTHol,lelo a apilBoll
P}lMAE
t?
4. Hao ool]Ir pflt l{BTolJit, lt M xaKpTl4K. o
5. Ho oHoBHi :TotlHK (loppoa tleToIloo KllTa'
l It xpilKTKy.
6. Ka ope rpB o IlooB H,I oT llo oo'ollr s 1. l Ko[MPKx loK oPoK
x oyH
]\,'[l

o po Ki.lIta a pp?
7. ox oB'I apaB ([lKTBoo ool}a aKoHrP.
Hoo (K.oIIHoo) Ka a Ilp.p. JIro oBollT rooI1TBIIo flpoly oT
B' B yoT t,t B HHre yra? B oo'rl4 Ki]KN,I rIlt.1lp 'o KpyHo oo'i.B}lo opal4atl -
BTy_
t4 H a M}l t{loppy T o}i Hr opt!
. (oprpr ttl] l y ? -
IliI1' t] HooJlHHlr KOMpJ(I4 rK py opa}l.
9. K t lja LtBTIlpoBa Hl yta t rt? Klt
y.paT |4 CHI4 orp oT pa B BeoHHo to.lt? tiIlll,l,Il\,l t4. o po .ro 1loFll4N,{a )tr JIBX
l0. Jlo ol.lol prl' oyeI B 14HrTllot-tol ta. Hil lI)ll1 lIKox TopoH Ha oTaBKy ToapoB (poyKpl, paoT,
KK Da o tlv? V(.-lly yTaToB TBoprKo rTIloT) B ooTIteTcTB C
1l. eru aKtla.'l ioo t opell'I o]\,1oT ee Bo \/('l|()l]14N,{, yTHoBiIM B oJItlrH.I,1. C\\ B /JIK .In-
p./ K o'leT,I pil.le Ooallr p}leo ap.l-tl,Il]H
(o>rx pouo), KoHTpoBa}I, HH),cTl'/ ItV|()l Ill)[tBIIT oHo Tl)}IJ,l (.l HopHtIl
l2' Haolr. oHoBlr MrToI oIpHl,t,l (lol,l lleoHl rIllt1llt, aTppoBaHI B paI oKya.e ll l]po.aRa),
oeKoB. o To pallTr orlx oKa1., llllo]\4lx 1,l ( /l,JIl<i't TarT'I tllpti. )( B Kr yaTI]yrT p-
OHK oKl.o- (.|,iIIr'IOI4 zlIjIx TpH (pt, r aTppoBaIe a Tr-

AAH PAKKX A l)ll|()p TpaI.po'aBa I,{ ol(ae), oHa I]JIT: -,IJrca-


tl(I|)odo.
Pa o)<.aM F{o]]M}. oo ypoBH ptlil o palltlll\4
I lJ Kop Jll,t (oepa) opa.o]oT l{tr Bzl
HBeTM p ir.aI yoBx. lll|,|.il: oiORHl BIloMoarle. I{ ocot'l oTHo]. .IIJIK.
2. no\. tMl tpaoo MaTaT (o>t Ilpo[rLII, llKo- ('Ilil,JlllltiI Kr-poa KoprTHo poyKl4, a}lo-
Tl4l)oae' ayr.) pl4 oK p.lt,Hlx llcToriil oKo, lltl-
tr coI oH o eTpo l] poKTl. |(.lIl{tIKI,tx IJaIt (ar.Il, e' tlOy-xay p')' TIj-
ll(.(.I(l,l
JIy (BH/{p oBl Txoo, OTBI4 p ,o-
|||Jl|,lB yHKZUIHI oKTOB p.), apo paopo po3.
Il(|/l(''l'l]il' ToapoB ]4 yy' opaHa Tya. Bnoozm-aHt
t'th'.,l!iIl l]'Ial]i pa ToapoB (poy, paOT, yy) oT
II|)()/(lll]l(:.l IIoKaT. To .K I]o pBo pvoB, x
(.Il)il()L}ilHl,Ii' apoBarl' pri]aOTK xpaHrFII,{Io; tIpoBrJ{.
l||l|() l)lt(Il.oB )< Tol]Oa{ (atro opal.I). Br-
|()| l.ill<)l( lmept ( onauoe) jt, oyrTB,]-
ltl.tt' IlpBrI rl{rIx prTB B HzL'iI{o a-
l|(}I\4 ltll/(c, l.o rT a o}1oB '{l\{oo ToBapoorl{a. pL{rpor
l);II)|l)IlI,l lOK B apapl{o rKTOpr B'lT ofi.tFl polvlIril-
ll('IlIIItI ,|.()|]al)OI] Ha Koxo.BHIylo poyKLI o 1|7|4]\14-
'I||lIt(' ('(ll() :] .I.opo-
ll r l1lilt<'I. pelrpaTJI]<O oT t] rKoM
lr itliIt'l|}tl llitoc tla,o oyl.l. Ba MTola poBIIII
l.
( ) \l]\,|(.| )' (' l( l ol(: H Irp]ll}1o tlpe IToplIHl{Ka.
l I

l l1l>ttt,t tlt0ol dlll To OI1rallI,1 ]vl)l.\y HopT-


-
lIt.|||||'ll\llt Il(),l.I)(:11.I.J|,I]\4 po'lIJoIlTl\,{ ol]aoB (po,t1,
ll,lt)()l ll 1l1:.ll1,| ) ()lrt,t t't lt,tgltl, Iltl(lT[{le pI,lyU{1,Bzl:
l6t
oKyaT rT BooF{oT oyt{T I{o ToT ToBap' o xapapy BaMooot )0y tt 1l,,t t; lt t lt,l:t t (oa-
oTopl My Hoxo.,; {I,loM oKya) opl]II|(O|\,| ,|.()l)I1)||()
ll()l)-
oKyaT TaaBBaT Hop.TBrF{Ir cB oTaB- oa|4 pr{To oparT }Iul JIL'(Vl()l I ll | (' ll l t/(I,I :

rKoM, To ooHo Ba)Ko p tIoL{eH o)KI aaoB onPaLlu no pnpodoJt, p KoTopI II()(:I)(.i|.||ltl( IIoKyflarT
MrxaHMoB' Tpo- ToBap y poBoTe, a aT poaT O Il()l(yllil'I.Jll(), 'o eT
KTOB Ta )KBOTI-IO- }{a KaKo-To Bp TaoBT oKo'|.()ItilI)il;
ldo'MllLlol7I c.poTc Ha ooB ooBol)il ()l|(.lll| |\4c)Ky
;
p
Iroxo.MoT
-
pepTr-poBo.T opH Ko : l l()l)/|'l l l l( o- t | |

MoyT t yaoBHI Ha cTaI4 ayFIo-r.oBaTK I<yI]aT ToBap poBo,I{Te, a otsplrlarT JlI( I(l|JIIl ||l)('la_
poTt ao, To oBo BoBpr}Io BoT op- )( a T IIpoBo a BoHapa)rH' il:l(.l) ()'lr)I)()l.()
pTBI B HaMaylo oTBJIeMIo .,rKy; oyo I(ooBopo Koc (otvo o 10 % t,t 'l1tl.ll-
Bo3oxo .TIIoe BaMHor oTpy'LITBo .ax o- Kl:
BMTHo IpoBOTBo; ,u
- TpoT a oFIoB arHTKoo oa[II'I (l)(/(
prpTM IIopKo Ha oyTR oIll)il |(14
opar a Ta KyaTa oTaBMo po- 14

y oopyoa (apaoe oapao oy- y-po.a a T oT' M IIpepT|4; .T oI]JIIltlI'l


xa). aKtoaloT Hr Ha KoKpTHyIo l(y' a FIa opI lll)-
oao p ooa Too To.a porr KoMMp- o BrM papoTpFl X ecTBLl a oprllllllli,i
ttKx .o Koxor ppaTr oxe poH;
MrT o opaa (p) ooTBrTTByIo yxI popu, p KoTopI op.tl oytTBT otl
r KoTaKT e)y poaBo oK}TIaTr; TaK op o(I,
Ilp Ba poBo.T a pxa ayKoI{a; a yyry pop o-
oo- aT BoapaH .o 2- % yMMI .e.
aTHlx opa. B ooTB|4 c yro aooaTo Br po-
p oyTB oTaTooo oITa ooTBTTByIox KBa- Bo.TBHI KoHotIK oTotH rorx xol
poaHHIx ToB oTLHI BapaTo oy- yo, B ToM Ll KoxoIx' o oyrTB-
rTBrH KoMpKx ro B,JII9T pB ope.'- HIo KoMptIKo .oJrxHI l ooptlI .ooBopo,
oB. KoToplM pF{aT oa[IH BX 14'14. HcoK o
Topoo-nopduu cdu - To orpa, Ba}II TaoB'I| Il.erIe}{I4 |4 llpKparH paaKx paB
y-poa>e' ToBapoB (poy, paoT' yy), BIo- oao.
I o op}o oKyaT oaBa IraBIM oT B p p BaFIoM oBrp apTrpoB JU{ oyT-
oTopoBIoprKo{HaocF{oBraaooMe)'II'y B Korpo Bo oTTotlo ra paoBo-
rrN| oaItI. Tpolr opr. - To op pa o o, oa rrKa 14 pl4lvl Ba ooBop-
opaFla' .oTopIe BaIoT pt oyrTB,I Top- oT' To lIIpoKo papoTpaFlo cp aaIx pp-
oo .K a T paI H oKylt\ peapIaLI|4 a a. o.ao Po B .K pp
rT KoMoFIoo Boatpa)ll, opaa xy oo paxaa aJIIoaIoT B c-
Ky poao oIaTr. Top o op, otl .oxI r oaHI pyKoBoT.lUI
'aIoT poBo.TJUI oT pao.oB, cB IpetIp 14T (op a a ) KptI raTIo.
|4, a Ta oyXBaM Io aaJla KyaTa. opo oyeTBeII o}repeKrD( .eo yaTr -
o,o Ba)Ko, oKoKy .aa pa rTo py oxoBrIx p..pa paoTp Ha pp .o-
KpyHI B prJlay, TpaopT, JIa.Kor xoo oBopa (opaa) y-poax (poy, oopyoat
|4 .. I'. ,p.]'
CopI TopoBI opK oKaIBaIoT poBo,T- B po oyT KoMrpK oK oxo tsl-
JlT 'y Tal: oHIoKTypI pIa o HTp-
ylr ToBap' o oop KoHTpaTa' o.oToBKa I( ll-
KIoI KoTpaKTa' o aI' pzLTa\4 yo orl_
l.paKTa' Kaxr T|4 TaoB Mo)G{o pa Ha KoKo
oroBaTH Ix c ai,.

r62 163
Haa (ro, oxot ppMaT IIpo- o.oo ar, aKaK tpa oo,'oi,,u,* oTB-
BOI{T KoMKo yI] pIa o yroli4]\t HapaB- I(oB - ' Too My' Boo)KHo, ITp.T IlpF{T yaT B
HM: aJIvlpoao RlTaBK o opT oo)Ix apT-
ytt}i poyK' KoTopI oH HaMpr poBoT: r epoB o Kaaoy.
aTtso' BOMO)KHI pl,{yTBa FrcoTaT o aBI{tI) Kaxoy Boo>t<F{oy apTrpy flo .t1Ke MoT I apa.
}DK t-{tc Ha pIK aIaoa, paBHTIa KoHo- I.Il TBpl{Ie H\I|4aTBIII po)KI]. Tpdo npdo-
MtIa .oT yTo a)aT a poo.Bo t lHu a[paR'IIT B To ya' Koa KoTpalJTI o ,
(oHIX p)KK)' MIT oToHl TFII B B'llHt llooBop{rM
elF.e IKa pIloHo MHTaL{' IoBoIo BI- oaa. ooBo opa TBpol-o p.o)KH:
,IBT T op Kooo poy H1\1HoBaII opa. o oaBoK, ella' poK ''tBll'
TaKM pao ai ooTBTTB,IolIIrr MrTo (tty) Ha pIHK; t1umuo npdoulru HaI7paBeT po.aB, oo plto-
yrr Bo]vIoI oyaT anta JIo)BlUo Ha TBT MaKtty l,topaIo BoMo)Gloy lol(ya.lllo O
pl oprr.Koo poa; ,aaMoM ToBapr yo o oTaB'. npo )l('
aa oB KoI{Kyp F{a ptHKr KoprTHo roxo_ LITO IaTBo por] ToKo l.{apaBrT'l -To
poBo.
tt1 o poyI{' tltt rTe }IoT KotIKypHTo' J]Tr}o I]oKyaTM. aF{oe po)5}{ atIpo
Cyl Tao oyrrTBrH Kopo CeK B- tsJIILtaT .ylor prKBI,,tTI: Too oIIprI prJla ar-
IoT o oop KoTpaHTa. Ha o aITr p)I( Bo Moo TOBapa' KOLITBO'oBpa' KoTopo oxT oIT oTaBl-lo'
Hy)I(Ito opT. LITo KoHKpeo (ay po.yKIo, oopyoa- Mat po oTaI]K aKMaI{o oJlTBO' oTo-
Ha . .') .,aoMy pIIMaT}o oxoo aKyT o Mo)KT r oaBHo ts MMat po (oc
KoMy a aKx ty'oBx t|po{aTll t]o ToBp. ooo Baxo p oTaBKa Kopoop oori,i-
floy, KoKpTHI pp ( oepaTB ppo) to o poy).
ooyo oBl ptII pF{ lUHr po.a_ O.opHHo HaI]paB}r Iip.oX,I'I yalaloT poK'
I]aT MooKo FIa opo.o o.ltoHI aBo, a aoToTHo B T' KoTOpoo ao poxr y .o
ppaalBaT ro Ha Ip (a T. .) pzu]oBIBaT oTo- (trapp' l ). o ao-o paK Boo>l<Floo
By poyK. y po pop TaHoB y apTF{rpa B Tr Too BprMLI oarlaT o }I)KeaHr yaT-
ooTBTTBy( oopo o prpa l\,{ooKa, BoBa B p'ao ,'
l-I> o pp .o)K oT' KoKo ooKa o}t C o"tr oTBrToB OT Bor\Io)tII apTpoB B B op-
xotlt)T MoT paoa (100 1000 a rIy), a MaoF{IX KoMpK peor aarT Ta
lo y o at{rTBy (poo I poBoTBa Ipa, o.ooBK K aKrIeH ll. ooplii BKIOa
Ma'a . .'.), I(r Ka yaToBa oopyoBa .' Bro I]OB.FI proRopoB I]apTpa}l rIo
(a > yrue a BoB BBoMoM poo), oJIaoBaI{ co loOBop. Bo p Tx eoBopo yTol{-
Ka]<ol yoBI,I }l)KIJpoo o].rl Too poBo.I]a HT Kar.o oopyola[,,rrKr pItI' apaT'
(ilv aa' BoI, Tla, KTpopr), THoooo oot oTaBK pe BooI. oa TaK)Kr co.
o.t' TlxLIoo o>Ba\4. o Bao TaKr JlaTa' oT KoToIx Bo MFIoo aBT ooara eHa .o_
rT BotlpoI apoBaHI4 .rK: y oa oyT- oBoDa"
BHa a rIaI{I llt{, a T Kp.II'Ta' B oo}t a aT Ha a IIoI{oToBK K aKJIro K oK}IaTUI 'O)rH
pol{Boo poy (ec,llt To r<o poaBy oopoa- poB KoI-{oN{ K oH Ky popa oo oopyll.o tt
) a tIT praa KaKoo-To yoo Toaa (Happ, yTo oT KorI{oo po)Ta ( aI pMrp
epa ...). tpa), aTaT, B']aHI porM KyaTar oo_
-
Ha ooa Bx Tx aHIx oHo r o.Too py.oBaHJl' a TaKx oapa J'UI oa[IH KpcTa
TrKo-Kol]Kor a.al{ a opTrII oopoarr o o,aI B K. ooalu[ Jl paa oyT jI})KTlr
o ppaoTr ooa B Ip' R KoTopoM aKaLI yKaIBaT Br Ha po)Ke'I lapTrpa yMMa aTpaT oKyaT].
aparTpI Too tIoT' IoMIlKJIa- Ha o ;,I( Tar ylI]T Boo)Hl op1 eTo/\l t.t.zt
Typy ooBoo tlo po oollH (oy.lt) poy],I B aHoNI pOFI (o ol.ol(a,
T.. .'), a TaK K (opo JIaT)(a' rpKyIa p'). oopI{HO oaytoT aI.lyIO .l_
eoB oTaB' poK}l BIIIor}{ ]Kaa' BoI\,to)KIoT cp- ToT' KoTopa'I oBO yBJlT l)aJlzll1 lI)Jl_
Bl,IHoo o,vx<a opyo BaSI 1 1' .). -rlaaoo K poa)( T'oBaa'
164 t65
Kol pyTaTo Too afla CeK lec oTaB. 14 c oTTyM oT TaapoB' TXFItilo. oa-
Hr poKT'a ooBopa. oaoT oTaBT IrpoKT ooBopa oBaHI opao (aoo); p oH oKyaT H-
I.IapaBT o oTpaHTy ooIrlo BoaaT Ha TopoHy' rp- IIaTr)Koot; B yx cLIa, p]\,{oTpI{t{Ix aoo-
aloy poyIo' oKIBaIoy yy14 \| BIIToIIlyIo aTTBo. otaT BpaB TaK)K oTKaaT oT pyoT-
pao' BT ooBop a aKyIIy IToTa po ooBopo poyK (oo ua.ro) p
rKoxoo po'y ' oapTBrHI y -B coB14 ooo BoMrH'I oTaBKy Bot{K|xX B cB c
To yae aTBa aKIoH p arT aoToTr. ro.
oao cooHa opaaJl' KpTHKo B yta paTop)KJI ooBopa Topoa o)KIltt prypT
(ppoe) xoo p.oaaT proBIBaT poyK) o o pyyl Topoy B yTaoBrlr aKoo poK.
opo Koolepa KaKoMy-o ppT (op-
aa) oo..o op' poKT ooopa o>t<T BIaT
oxor opopoBo.'T. s 2. oooP Ky-PoA
Cy Tao ator optlo Be"-
o,al{e .ooBopa. oo poo.T I cTa.. oa- opor pr apaKpcTKa oT.rlx o o-
oBaH TKTa a ooBopa apapoar (oao aTTB' BoKaX Ha oIoB Mt{ootlyI 'ool]opol]
o Koo a), poB.F{ ooHaTIx rpoBopots o o'oTopo uaKoB ycTBHoo oopoa,
FI rK ToM paF{I K.oK' oaoBae co pTaBrHl B . 2 K P. B pyt orp pBrrHa xapaK_
Kpr.Ta (poa rK oTaBoNl I4 poaa) TpTKa 'ooBopoB' KoTopIx BITKaIT oaBa o oT-
oaTI (ao p.). yxrrrIo TBa (y-po.Da' ra' .ap' p).
Coaoar .ooop IloIaI ot.lrio Ba IloI]oo- a yIoT ooBopI, opto pay MyTBa B
rHIx a To B TopXTBHo oaoKr; p Mr)qlya- IooBa (apea, o.'Ho ooBaI P.); po-
po.,HIx' a HepKo l(pyHI BHyptI c.IlKa )aF{o Bo.TBo pao, MaTpaHt pyaT I(oTopI parT'I -
opaoBaT o a (otulto To aT'I a LIT OHTM aKaKy (op |^ P.), oKaaH yy MaTrp_
po.aBa). zuloo apaTpa (o oKaal{ y' pBoKa' -
oa BTyHLt ooBopa B y HaHarT ].a ro ), ts ToM e )HIx (a, Kp.T' apoBa
ottH (pa)' olltHo ToT Ta KlIIoa o yTyKy .rr)(oo poaH, aKoct BKa' ao-
roBIo rprK' o opa' aJlIttH oaIII- , pau), aKT.I (pa' paoa)
, c pa, olalol TpallopTpoBl(),,, TpaxoBa_ Iop.rKx (opyr' oc' aeHTvIpoBa' .oBepT-
le ..'. yaF{oBKa popaoo oop,oBa py Ho pBH TBoM p.). y oTIlI B.oB
BIorjl TpoTo-I\4oTDI(r pao, K oopyoa JlooBopoB aBrpIaIT Hopr o HooTooHr ooo (po-
paoy poBoT B poK, eTaHaBBarI .ooBooM' o ToBaprTBo' oBTHa.Tro) o oa-
oope aHl aToM. F,c B ooBop rrpr'yzlT- TBa' BoIKaIo ol{oTopoI ectfr' (oyp .p.).
BaT apat po KI]yaTa oopyo BaH 1 oTpO. B aprr Tt oaTBoo paBa pBrlt
K T. ., o T Too lTpoa oope.C'| r o HopMI o oaTBa' Bot{KatI4X ptlFl Bp.a
aKT' KoTopl e oKoaTrl]vl oyl{ToM, B,T_ HooBaTItoo ooa.
TByIo o o oaTB rIaTIJKa ceK'I. oot oyMHTo p poB. Korpx coK'
oato o.to oaeT o ot.oopZi g- BaHHlx KyKa o,aB Koxoo po-
T ooHI p.pMT IotlT aJ\- .yK' Ip pooBoTB /IJUI oyapTBHI{I y).' B-
)KaM opao. To pBoT K prKpa. p _ ,I ooBop Ky_Ilpo.>. o Ko|\,'p paoo o-
oH Har)I(arM o}tH o.lITBa oo KyT' peypyl KoFIoeKI4e1 I]paBoBI opaall_
poo)aT oa B tlpax oo oKa ooBop. o- o H Ho-T H K e ol oItI oB popoBoJ,Ul (o ru il )
I

o oaTBo o)T pKpaTT'I B cB'|I4 FlrI]oMo)KHoTlo tp (oya). B op'IIoT coB|4 pirJl-


o to|1\1, ecv| oa BIBaHa ooToTTB' aB- a Kopco , op.o r oIH' L| TaK)(r
lII OT coH (a HaIBaMI op-aopI. B To BaooaoBal paBa oao t(o TopolI,
tI oBoB' XBoI' poyK . .). aTByx B rKr. B oop Ha arIKy roxolr_
B p a oKaT oHoTopo oTKa oT o{r- Ho o.yKvl, Ip po.oBoc"B oypl.BIllIlx
ooBopa (ooT .lztltvo): lT oTaB tIpoI{yK- Hy) opr.e:toTc ot, aopTMT' aTBo' llop'I/loK zl_
t66 167
I(llK I4 oTaBK, F{I, poK o'IoK aLlTOB a aKyllK 14 T rt poa'I atI (ifuK yo-
oTaI]K KooTBo poyK, Ip pooBoJI- B MoyT I papot oKyT I1 pro)rl{I lpo-
TB' MyTBa oTBrTTBHoT TopoH. ao); o lKaL\, yaao B ooBo; o opa,
H> IIptsrrII oBtrta B poBo pa Tpyypa oaoBa}IIoy o.Tp)oy aHTrpoBaI Topo-
.ooBopa y-po.'a)K|il 14 KpaT KoTapIl IIo apao HaNI o o.p)(aIo olx BTB B ToBap (ope
o oHoBIx paoB' Ml]vlaor I4 ]\4aKaJto IIpolIlITtlo orpxatiI,t KoIIo-
B oopo yKaIBaIo' Ll;l- HHTa B ToBap' pM, Caxapa I] BKJ], )KpLl L4
pl
- BBo.a aT ooBopa'
rFIoBal, op' To \4 aT oJlal{ IoKyrHT, I{aIoT MooK T. ..); <<T-KoJ]))
oIlI lopl4,l1e aBaH Topo' Mexy KOTopIIvt a,rl}o-
- oaBa ]'oBapa t] ToM B', l]
Ko OI.I T' To T poaB B To ya tI }leT OTBTT-
J{ooBop' pLIBo/I TepFIl' KoTopI oyIoT'I B T' BtIoTl,I a KcTBo oaBoo .].oBapa'
Ha. )(r yKaIBalT, KTo l,t Ha KaKOil4 oitoBa M (rlaaop IIpOaa' oyttaT J| pl' TOpo_
(opo p.) OI]zUl 'ooBop' t) oo oJrI aTBa ToBapa yTaaBl]aloT'I o
pdtm dooopt- aI\{oBaLIe oTttB]\,l oy OJi a0HIo Topol{.
(oapa) orliH oIoBHIx o'IBHI KaLITB- llar B By, To B ooTBrTTB zroo P <o
ILl Ztp3'KTrpTI,1l(. B o allrr.o>I<o t ooopo, c> (199 ., B p,.. 1995 .) 't.lll
rpTKaIIl4],{ po.y\Ivt
KaKM oCTa (oTavr I. .) ooTBTcTByT oTlta'I ilpo- oTBp}IrHll OOTBTTBI,I'I o.y]< yT'aoBrllt'p -
'yK' - To BaHo p pzloTrH apUJH[,r oOopa ts ]\{ JloJDKIla poBo/1T p. a. CppoBa _
appax. - poyK ooTr.TByrT yoBl\,l' KoTopl y. a poK I\{apKt4yT FIaKoM OOTBTTB' 3aTppo-
TaHaBBaIoT t{op.TBHtIo OoBlIBa TOpoHall, Bal B yT}{oBI]o IIop"I(.
To B o]-I o;l<i t ooBopI TaM opao, ot Cpa Ipo(y (y) ro ]\{eT oatti
BoLta BOMO)KHoT y TOpoH TaKToBaT l4x o-Boly. T- .opool xaaKTr. aoo allp{ro prapBi1'
r'Kr apaKTpTK olrHtx Bl,I.'oB TOBapoB oyT t l- oyK]l, o/IJI)KaIl ar.l-l pt, o H
I{erl B Iral pa.ll' Ha KoTol ot ttar ilaTc M\Io ppaa ooTBrTTB.
IKa. taI]JIMa po.'I oToT paLI].{Ix o- o (poaI) I4I]oIt) I]pOIy,{l{, o.ra-
TaBloL (app' B ..ool3opa a poTr oo ( oao pa'I I peayeo FIa TppTop
TeX:Kor o), o MoyT t .IJIF{I B P, oI:
poxHx' KoTopI e BI|oTe I{roTeM Mo a.to llooBol)a. praoBlBnT T} IlpOIlyKro ToJIKo p t{iUItIIl pa.
Kotlm m o a (l. l paeo]!{ praTpyIoT .FIa
A' BIat{Hoo I]pI{aHoo yfIo-r]FIOOi{IM H To opaOM;
Mrprtl oBapa (LT., T . '.) }{ lIop,IoK opJ]F{ o o l,lT ooTBeTTB piul],Iyoli lTpolyK poa-
KoLITB. Ko'Bo .oB.pa' o.opo oer llOTBI4T llo-
I llONfaB]]I JloyrToB' F{a OOTBTTB KoTopI or{a cp-
TaB B ooTBTB .ooBopo' oI{o l opHo
l1-lo al7a, L7 MpKLIoBI,I aKOM oOTBT.BI,I'I;
p, apoo .o (app, 1000 )'
o paKax) /IoyarMI J{ooBopo (+l,5, o/o)' o B ooTBT- }'i(Il] ts ooBo'o,Hl,IKo oyTa
Bi{ pa \4 oIvIaT,{B{I .ol(yt]tdTax' I(oToplM
cTB oaoBaFII{IM paKoM oTaB (I]apr, KBap-
.o)tla ooTDrT.TBoBaT po.'yI\t4, olr;t1. o.I{It],t
THo o 2500 ).
Ba<tl Bopoo' oopt ooBapI]IoT I] ToM p(' B-
' ttopa o op (tlol'yail' .a]ll[,Ia);
plioTaHaBJI]aT t,l KllitLtilT iL:]aII}o 1.po_
IoT'l yaoBl{ apKpoKa Toapa. Pa.tl Ba BI,{/1a o- .a itopl]Ttj_
TaBK ToBapa: pyo - c yrTo yIIaKoBl(I4 FIT"O - yua BaFII{o poyK, eLI, ol{a H oar
yaoK. aoa .oJIa o opaoT pya Illx .oyNtIToB' a ooTBrTTB KoopI TpoBaFia' o
proK. ppoa oxo.pt]\,la .',l ttI1 pya. TtIt{ poa plta'a, \7 B yar, r iiT..
Kmo moa. ,o a .ooBop;r yTaHaBl,tBarT I!{,o{ 14 rrllTa IT}-}pIoTa}IoBlt rttr O.NIHHO pri{t,fo]\,l ol)zl-
porypy opl{I aTI]a rrpoyK (/.I i,{ KTO poBO/I]. ]Ja o ltat,]
Oe aa). tttaT tIrT'BrFIHo BIot{(]l OJIlIoMollllll
I}l.';tt l{roKo oHoBIlx NITo]oB opll KaTBll llO)KoTI{IM Jtr.il,i opI.OiJ, Oy{rTBIoL oltytl
ToBapa: o OyapTBHF{oy TaHap.ly (tp M)I{IlaoIHIx r.I4KitIo oYKL(!{pI KoJtl.o : ptrrtlllitltI-ttlii
.OKax
- o TaHapTy cTpal OyaT ]-l Ipo.'aBa): o O',vr;
TXl{rK oB'lI\,I, Koa a ToBap oTOyTcTByIoT Ta.'apTI tsrtaT Opa}{ 1l'lKl1 r tI4X' B}llltIIX B

r68 69
TxHLIKyIo oKyTaIo TooK po po- pya, oaI]aeT pa, p BrrTooBlx ...f*a* oyarT
Bo'TBa pTpoBaIo poy. KopTtIIr }I oBaT opTHl ollIHI.
o poyt4, I7e o.e)Ka oa pa, 4. o (<pao op a>' <<Booo a opy ya)>,
poa' a ooTBeTTB KoTopIM aooaTI KTa- e on bord,>,FoB). poa oa oTaBT Toap a op
P rTpyoTpo poBH oao pa- ya, peoTaBT r oIIa^ (p BHHTopoB]
' o HaTBr ]oprKx pD(a - po.'aBoB ea) KopTFII olUF{I' oyecTBT ol]aTT B pa.
oKyrlae o poyK oI Io ol.pyK ToBap a op' oyT .tTt ooarFIT
- o) lpoBo po- o.TBpxr opyK ToBapa op>e. oya
-
BoHa pKa.
ttt ou omaKu. B o pa .ooBopa o)G{o oa p/loTaBT yo B yTaoBeF{FIIr poK' apaxoa
t. opI{o' KTo KoHTparHToB oIatIBarT paxo..I' cB. o oaTT paT' OaTT paxoI o papyK ToBapa B
AI{I Tpaoppoo ToBapa oT poaBa K oyaTIo, a opTy aaFl,I.
TaK)Kr o<t{ t yaoBe po (a)' Koa pao.o- 5. C (<,oo ToBapa, Tpaxoa pax'>, <,ost, In-
BtIoT FIa ToBap rpoT oT poaBa oKyaTeIo (BT SLtranc' Fright,>, ID. poa oaI oaBT ToBap a op
T op'llT' To Koa T oTBTTBrHoT a pL4KI41 ya' oaTT paxo.I ro opyK a op, opaHoBaT ep-
BaHHI opv oaa). BoKy' oaT pa o Ta Haar' oaTT paxo.I o
Cop TooBa >yapoFII TopoBIX TrpoB papy' oH BKloI o pax, p TopoBlx
<.oTp>>, BIyI exyapoo opoo ao Ka [oyT KopTHIe eH]4 oIraTT KopT]{I
(1980)' paFIT 14 paoo aI o oTaB- ottI}II' aTpaxoBaT ToBap a Bp pBoK oaTT
K. o ooaaloT HaLlHI ya' opM Tpaoylo pIo' p.aT oKyaTrIo T' TI ooa-
LI paot o. oyae oa pT oTaBKy
oo)K}I pya o oTHolIItIlo K TpaopTo py. p-
Br.I1rM apaTpTK KoTopI lX ( op la
ToBapa o oyLIH\7 ceTa' oHoaTa TpaxoBoo oa
(paua KooalvtTa oHaaT pray oapa), ba pa-
K paooB oya). Xo.IlI o papyK' oH l{ BKJI}ort o pa. paxo-
1. C aoa (<.pao-aBo - oTaBLkI:>> |7 <( aoa-o-
TaBKa)>; <,-works,>). poa oa peoTaBT ToBap B I o papy o}"T l orI a T poaa, tto-
pao)(r IToKyaT a Bo KJ]a.. oya T B o BK}I aoo ooFIr,I <<BKIoa pary>>
(<, BKJIa papyy)>' <<IF lndd,>).
paxoI |4 pK1 BaI opyo poo oapa o
cKaa po.aBa .o Ta aa.
6 (<.oarro oaTo otI>>, <<paKo-J]a
ItotiaTr,>, <,llivrcl du-pid,>, DDP). poa oa oTa-
2. oP/oT (<.ooo F{a TaF{)>' <.pao-ao)>' tsT Totsap K Ty IlaaFI, BITopoBI l
<.pao-pyoo aToMo,>' on ril/fr on truk>>, oyT MopTHIr .[r oaTT opTHIe oll1I'
FoR/FoT). poa oa oTaBT ToBap xo opo. epaT oKyaTrIo e eoxo.I].Ir , p:T Toapa o-
o ToBapa oarT apyKy oo Baoa (pyo- TI. oa a I]ptIT oTaBKy ToBapa B yTao-
a) (full lo, poaB o proTaBT TparlopTor cpe.- eF{oM MT.
TBo o eo apyy. x o ToBapa .oTaTo- o opf{ ar yo I]ocTaB B .oOop
rH oo apyK (lss th full |o[), poaBr oTaBrT lIoI1 r ya yKT' K KoTooy oToT . eoB,
oa Ha H' py poBo )o opoo HapMp <.pao-ao a Ta po.aa>>' <o Hoopo.
(opo po) o Boy yMopIo BT py- l{>> vI T' ,.
NI IIap.I| ToBapoB. poa Ip'aT oKyaTrIo T po u d,m nomtl. a TaT .ooopa op o-
TpaopTI oKyt' oyaT o pTaBT ITpo- HT' KOa ToBap o)(r t 'oaBH po.aBo B aFIa-
aBy opalo o Tr aFIarH pya oaTT p- tl o .ooBop ytIKT epo.It., oHoT oyaT'I
Boy, pT oTaBe| Ha aHIo y o o},{FI I1 a, yooooo (opa, poua).
Ta TpaHopIx I{OKyMFITOB' oyT KopTI - Cpo oTaBK ot.lo opIoT t}Tol ooa:
|1 |4 oaTT oDTIr o]t{I. yaII]aT KoHKpTylo 'aTy oil (app' 1 apa)'
. A (<ooo Bo C}'H2t,>, <pao B.o opa yHa)>' po.tl (apI M, KBapT' porxyToK y a.t.l_
l7^9). poa oa oTaBT ToBap Ha pTaH Bo opa ), .ay BTyr .ooBopa B c,.aTy oTKpIT aKKpI1,|||t|
ya oyT ooTBrTTByIol oKtITI oT KTopa. oaTI Ta T' II,. Cpo o-l r pBaH K oIl)/ll]-
oa aoToTro opaT opyKy pBoKy oy otTlo' KoTopo oao .oo pooll, Ilo KO'a
t'70 t7l
ol;o pooe - ToO I]rBTo (ap, B'Ir}{l{ 7 e MI{eT'l p IlOcTlBKa B Trllll l'cI]oo 1l, Koa
oMltTa oTKpIT HaBaI4 a pe). l tto ooBopy p.- Hl j\,IoyT rHT. B o yrla Ii /(ol.ol]opr (l1yt
yol) oaBKa HKoK lt1r oBapa' o oy t aca ea oolpo o To/l plltl.l'il /(oll.ll.I ao.
yKaaHI po oTaBK poK (por) oTaB oT- B poK yoB'l B ooBopx Illl irllKvlll(y (ray)
t ap.. poy, B To Llr ooll,lttttttl, lIl)MHIoT'l
looopo I\loT l ooopHa opoa OaBa Toapa prf\,tyrTBeHFlo OJII4 rII' B ,t.tl JIylIC ytlTo
( opoHI MIoT BoMolIoT To a)' o oao ypoB}I H)1|4 IIo ooTBTTByIo 14lIl(ol(y ll[)/(llp'lT_
c eo|acL\ oi<aTJI. c O]]a I]oKvIIaT Ha opoy poBolTr BarT MaTple .l.[)1l.l'IlI l'l [)1lOl(l Ha
tToTB poy I{ Io' oTrTBo Hr LITT Blo- apaoyl aTy B Toft,IoT poy. .tl4't.l,lttill.|.'| t|p
rI ooTBTTBHHo I oTIl0T a Topotly' oTopa ToM oo>r poT aooBIx aT>t. Tlto ll()I},(cIIe
B]oIa o6aeTBa. ppTl1i,i ooa I,IM KaKo-To tsp rpa.I,'l Illl llJlilI},
a'a' aTa oTaB ToBapa o pT IIHI o}taKo oo looTByT BIyKy HKoKyprrtotltltttl tt1ltl_
oKyIToM, oopt oop TopOaM' aJIIBIIIM KlI B pTI4Br Br.T Ko oy po Itlr ll [ilttt_
ooop' Ta oKyMHTo oy'I t ooaT' t|Ba- JIL KpoBy MHo p'pl{.
x<J]oopoxl{a IJaKaa' po.llo.tt aKT . B yoI KoKypTIo opt a op;I o;t |)ll'}vl\4_
I_{ u x44a dooop Ho aT yr ),,I,r yKptleHI BoI,l offa plrl. '['ltl<.
- To ya, KoTopy oya o-
3aH yaTT poatsy a Br ToBap II|4 eI\LLHy ToBazl' /iloTaB_ pIlaTJI MoT o a oTopo axHr yp()l|lI'|
rHoo a op.I yoBX (attx yoB fIoTaB- pao o po'yK, LITO a)T I{a e lll I l,t
K) B opHHl B 'ooBop yHK. l.a]vl opao oBoT pBtI .ooTI oKya;t.
IJ ooopa oluo yTaHaBBaeT 8 Ko:.IeCTBy B yao p.'llTr o)('T IIoyT otyl May p-
rHy ( oprHor o H)' }rH MaI ToBa_ r a T rl paa]\|I\l' a a LIT yBaIrHLI oe
pa" p oaBK pHopooo o KaTB TOBaa ( palx poD' B aapo rKTopr KOoM T y MoyT
aop . .) I{a HaaaT a ry o IlapT. ol.lzt Ho p.pT tlo epao KooTBrHo_
TOBapa" o Ip (o pootTBy oarx . p.).
B op.lo TIoT opaa:lt, yaTtsy B B o )l( HpaBe:vI ro MpI' oalo
rKr' o),lTB'II oTKy aapHIx I,I rHIx tloBItllltr KaTBa IIpo'yK, oooro o opo.
. aparpl{a ooo TaI.apTI H oToT B ToNl, Bo)IQ]a}oT'I 3I(M poTo )( ITpoBo[TBa.
To oH oTaIoT MIHI B Tre|4 l\W|eoo BpMOFILI. oorFIO l]Jt t]a o llpoax( pr'Ko oaIBarT
[p x pMt] poBo.T' KoTopoo o T |114 I4HINI pKa poBoTBa' B ooBrFIoM po-
pHaM Bopo I,tp)K' poTT yMeFIrT o o_ BollcTB oHa IIoBeTc B oBoll Io B|oK oKyIIa-
Bapa' oTaBMOo B yaKoBK' o Hr oBI]a. ry po Flolx BlIoB o.yK' HoBl plHKoB ta
- olt,,
opr BotlpHMaT o.ot . o oFIo. . .. o l]rprKo oBoJlrT pT-iIoBoTeN{ Cl-
p poI\HI4 oTK ]\,IrHIo H X ypoBl{ aB]4T )KaT HoBy Hapyldy a oTpl,ree ooo po.
oT MI1t,t,I px' poa' rF{I KoKyprToB FIa aao- oHoBpHFIo IIoraT .'ooJI}ITrIr pr.TBa' oxot
Hy poyKIo' lI'I otsreHTBoBai] poBoTBa B oHoB] oTpa.
I{a, yTaFIaBRaeNl.a B ooBop aKyl{y o- looar oBpMrHI xoo' popo x-
rro po.yK' .o)Ka t poao o oHT HK Kyp tt oBo yoLI arTBa oy - To
,IaK)K aar4I plovo oo oTI,{KII ITp.paTr.
oIta .OoBopa, o a poK .ooBopa' L4o Ha
MoM, o o.[t{. o ooy cau I]HI IToJpa._ , al oBo/TBo croxoo pOK.
}oT Ha TBpIr' olIBFtI LI ol,I. Ta a op- M pp. opaaT BI\4aHr I.Ia Bo KOpT-
ee.c a oMeT oa ooB()]]' oa H orT I\4r- t oaJI' a r/{TBa o p;<I{I poax Tax o._
rl-l}o Ha IIpoT)H Bro poKa o tIoH. o. oBK. yIT yl{paH poo . BTpHH oTpoTr
o roaT Hy, allpoaHy Ha oMrI.IT Io.aH HoBoo po. p Ko}loltcK oopao oBr_
ooBopa ooBopKo, o B LIa oBIIxr'I I4j| oH>Ker7'I He Te IrpoBoTr' KTo ToFltIK pTpaBaT poBo/(-
tI a lKe ooTBTTBlio }lTc ea 'ooa. ol TBo, o)T lpoHopoBaT IaM)' r ToJlKo TLIx' IlO
o oFl I\4Io rHy' opr.i\,Iyio B OMHT oHr,I rl rIoBt I,t BIyKaro toy.
ooBopa yl.o av l,I.pxK. otzt }Ia p_ oo l,l.p)(K poBollTBa p ooa |{llI oo_
t12 |7
Bopa yTIBaIT p)K opar' B zlToT aTpaTI lla ()|.poHIx 'oKyMToB' aoy oKT opyvtx .oy-
Tptlllopl.poBKy r]poy o oyaT. B aKTKr o)(- ]\4HTOB' p pK ToBapa B yHKTr HaHarH T. '.
J|c tlpMI opl1{ paMpa TpaopTtt paooB B o B
KprT oHaIoT Korpr pe,
paTa
LlcH. MTo opH eHo, HI BKIOLIHM paooB ||l)r.oTaBJUlt poaBa oKya .'y.pyy B o
o OTaBK poafaT yTaoBr oe rIlI olx}IaKo. l|oH .ooBopo. Kop KpllT poaBa oKIa-
Bo yMo TpaoTIx paooB' oTopa paTIBar].,I KaK lIo poTarT ollro B B. papoK aTrxa a po-
peH'| Too Bc rpBooK. Ip pMH Toa o- tI.ltHt ToBap. Kp oKyaT pr.yMztTpBarT aBaI{oIr
llJlaTx po.aBy.
p pava o Kopoy Kpr.'Ty B or Bp
Il lIIp oyloT rpBo.lr BKr (TpaTTI) fIpoTI
ltK.
p oplr KoMrprK .,oK aTrM Koxo.
,
I prpa oto pMT fl aCo Ba
r l t

IKoKo opooB l lJI aKp,|IBHa opa parToB.


- B o
jl|o.c a oHoBr aTpaT
ya TaopTlIIe paxoI L7:LI'
FIa oTaBKy o )(att.o KJITy
aoBa o a paToB oToT B rpalr
opoa. Ilpoao opyHJI Bory a Ha oyC o oyaT'l
p opeeeI4 ypoB I ooBopa oxoMo yL]TI- yI aT)a p pBH|4 ooTBrTTByo ToBapoo
Ba paI oKOBHHI l, ts ToM JIO)KBI.I] /(oKyMTa. oa IoFra oKyaT, oo o.payBaT
()aTy .ro oTaBHoo ToBapa' p ToM pao.II'I
p>t<l oTpoB, F{I Ha ayKoa' Hl )K oBpllIFI-
]{I o' rl prllo pylx opaa. IIo poB.HIo Kaoo opa oToTro Br.
.l.a
la TypyIoI po rI' B pr.paT. opa tsIoa poay' TaK Ka T apaT' To
o oT I]]poKo oyTc ccTea oBl KoK I.oBap p. B paop'lxH oKyaT o Tx op' oKa
(app, a oTBo aKyaMoo ToBapa; oopo B Tr l.oT o l{ oaTT. Pat op }IKao oBolIIoT a
()TBT KoTpo a BoBprrIoTIo oy'I aT)(a'
opr}Ioo poKa' B B arTa' Ko.a eHa }IoBoo ToBapa ()aKo o FIr MT palx IaoB o' Ha oKya.
Tapoo; oIlI OKLI- - ,|c
, yoprHJI oaTI (aKTa) .oKyMToB.
lro opeH14I4' ". ,.). oot tI.oTaTKa HKaoo opI parToB B-
pzulltl lxTpal tsIa- l()T .THOT poo)H'l oK}{rToB pr oaK ooT-
TI' BaI{l yyl (xyr) KTBa ToBaa. IlTTBro po.a oaTt; BooxHoT BOKHOBH I{r-
pooTI oHr aaa T. t. llaTrooo oKyaT'I K MoTy oy proTaB-
-]IHHI oKyMToB oTa oT x oaTI. B o ts B
l)aTax o Kao oy}oT paHr ool yKop
.II'oIIo}ITroo o ax. Happ' p pa-
,la a aI I1pMT parr ao. B oo-
B e ooBoptloTIo )y TopoaM aTx poBo.T
pallI aTtIx TpYrToB. lIoKyaT ( ao oaTlUI) o paoy (-
flooopa yapa Ba OoBIX Ba paeToB: rry) B l{ poaBo.o-
a zI{Ie B KpT. p pavT HaI oK}IaT KyMrHToB Ia apaBI{I pr-
(a IIoKyaTj'Ul) pooT oflaTy ToBapa oFI Iroy- l'rTo FIa oTIo TrK-
H ToBapopaop.TrlIx oI{yMToB aoo oapa. o- ca I4 )( or IIo){r aTr)Ka.
HKo B orII yoB B B yoprM TpaHopT- B pauax o oMprKoM Kpr.Ty F{Kao oKyMToB
poBI( poB ToBap rpo ptae B yHKT aaLIrH pa- ll oto opoBo)l(aT BlTaBHr o IlopyrIo
IIl oyToB' oxax oa. B aBoT oT |IoKyaT.lUI oo |apaHTIl B IIoy po.aBa. a apa-
ooBop .l. oBaT aT)K B yar HoaTI oKyaT .oy-
opr MToB () oyorHI poK.
Hl p aKp \]4o op paeTo a oo-
pa ']T ITo yKaa a T oKaT aTx poaBy a y
t74 75
To]4]\4oT tloTl]t.tI]()o Tol]apa poTB l)r]]BIlix aFlKoM ( \'ttt,t l(il)l(oo J]aoBOo tIT)I(il yllllBBl 'Iopotla]\1]4
tl I)ollIra loKMIlToB. !|.l lIl)Jl..I.()'lIl(I.{ j\,l'I' L1xo OJIaoBaHHo Ilt.pl1oIIo,l-
t<.p21a (ltrlIa paTo o BIol.ra po/lal]y, TK llrIiI l(.)t(l;i l oTaI] o l{OoBop ;lo ar.u
](I( trl] PirBJIr oo TBp/o alirHo ot lli)( I.l,(l\Il Jl| l)/II/lyU[ \l'ILl
i'lj.laT)l(il, oyI]I{O' KK aBllo) o tla oTpy .l'ot]p. ll t ;t1,'la'tx, Kott B llorlKa e;lKoxotrto o_
oy1H aT)a o aKKTBy FI Ba]]o o.rTal\'l |\]l\||IIll t.,l lIPo/.lotJOJlTBFIHl ToRapOB l-]poxO'lT yJrlTl]H|ll
lloKvlztT, Ha oJiTy Totsapa. oya., I] BoIo Op, ]4T (ll|\]l()llllt,l'l o ota, rlpMoTpJ{t{oo B l{ol'oBopr, .opoHl
zlp].lTlo' LI1.o aT)( 3z.. port I] tloJly Po'aBa TOI(o l\t()l V l' llliOI't]. OoTBT..B}oLlr llI,IHrl,l B l1ooBoHl o.Flo-
]loJlr pR or(Ii To]Jp}lIX /OI!{IITOB' yJIoToB_ ||l(.llII,l, oOBoB toploK pzt(lTots. I]p l(o.opo,I l] tjzlllar ,Iil.il
p'r] oTy ToBap. Il(.l)llt,l olll,tl_Ba a)(a poBOT'l |4Co l,1 JIaoBoIo
B .o > BpeM aKKI(TR BrT'l -tl>ttoii lp pa- t li'|'(] l\{il ||o.ltBK a T tlpol' tt OJIllylot14 (l,o]Vl
.l.oL}'
oo.ltt<y pBJlt.lo o1lJlHIl JloK]\IIlolJ Il rIl;tt'ttt'lKoo ota oaoK a prlIyIt po.-
BOrBpHIloO ilp..at]]t'I IJ arr. |l/loTaTilM al{KLrr_ ()t.rl1lll l:tl a B ivl BlI]pT BaMIll paI,
oii opt I]I0T}1, i(po oo' alP,'a lpoa /{OKy]\!tsI- ll( ()/l'{ t,l d)aKTro o.aBll JIl(lortt.to poy-
ol] I] a, a Ta)K tJIoKa .j-0]\{o1 L. .IKI<pTIJI]: a lllIll lI ]lilo}}o.I]IiHt oBal)OB zl l,ITCii tl if zlcLll,I_
poBrII,{r oaldI',,I (optt,l, aBol}:tl.t, tlIl.p)|(J{Htt' l|,|llll1. Kpl'll,lTopK (I4Topyro) o)(CHIIo: p rpr-
prNl poBpKy lOKl\II{Tott) rI Blito. t(o}o, B- rl(.l l I l ll Jlyto.lo IIlTt])(a.
l tI]yI oT MMl al(prl'11'Ba, I lp aullll aoBl I]oO>l<rto ll.]laTjllllI( Mo}rT
p piruaX a o.iltlxoIHIlyIo llPOliKltI,{Io ],1 poo- li l( )-]lit OBp l I t o Irp]litl];t I(O ivl NtCp e CK111\{ l,l Koo pa'l,tBI{ INl
I

BoJltslttlI oBaI \,l.'I OoIII,lol|| |iJiilC)Kt'. l''i ol l)illl|itt|\,t ItaTr)(LI]r opvHt,l,I l{a Jl.l') 3it IlpllTo,lI Karij_
l{o-)HI t.l. yul IIp a.rir iooBOpot] B o ,t.tlltll,lii M'Itl. iJ .o 1'r1. ltlTc)(l{Ir jlopyI{I,t'l oJl:ttlBA]ol'-
/{tt aoott't <.o aKyI]Ka ol.zlr]zt ollCKoti,t- l ,l |} /1l F!yr'l PoKlt IlJl.I)(a. op.tttt,t I1o ttaI{oBIM
o i10,yK' Ip tpo;{oBoB'| lI$] olIltpTBIJ. Il l|:l lC)l{LlM, po11 oaTI Ko].op,!]lx l Fl l{a'yItI{Jit{' oy. t
l.tIx FI}D)> (1994) Ko pa P <o tloporll ( ||() !t]tllll aTlIIllKol\l. Ho
1-ltt tlI.I'I ,.loB'UI o ppzlo_
paLI.oB a Koo,Ti4TB}{IJylo tlpollyl{ 14 l])!.OB{)'BH_ Ill,l ])llLtTul L] N4.
lll ToBapI> (1993) rJII(Oo}iTBl-lIll,\4 ToIJz]l]ol]poBojl- llp tlyr.T.Bt,f plTB IIil tl]' oKyl-JT,l B 'I{ ttTyII.r_
' llo.l]JIloti\4 llpOily]o ilTIlrB()''I] .rI r.OlipT- lIll,| pOK:l lHo]]oo JIaT)I(il a e-Kooiil.t] poI(yt(.
BrI{I.tt y)l' pal{Ti,{poBaa aBa.I{o]J'I ()llJ]lll.;t I], a'JMp l I IllIl() It Ilpol{o]]oJl.BIll{I oBal JlitrxHor oytll]I,| llpllll14_
rH SfJ % cout a oBo' o ttpoilyl.ll4 )liI{BO-l-o_ |(),|.'I arlo B K2r'oK FlotlatlIlI plLIIx KMI'oB.
N l i

( )ll.llil.l.tt aoo opylll{l4 pot,iBol{l4T


L]OCBa I1o]]oT'l BIaTe Ior\ll lt ()O'I.lJ.yto (- o r o,I.],t'I
pa:it-lo l)IloHittto) ltl,.,l< :l B |)il t]\4llL'. ollBilio- t |){'/I,C.I.L1 IlA tl. llaTJIl.tll4K Ilo.l oyL-l]IJ14 Boo(I].1-
M pHTarro tl0l'{BO'Ba. llt'l r tt.ti;lL-)<riil B Io)(eT' tl,lrttri;r po, ,,1 ztl]'Il.oI,I
(Jpo oilaTl a CKoxo'tiirttt)llt) lll]o'yl( ld lpr' Il;l]IIll{5l o orra.oo N,|.]4llI,tJ(oo TpaBarI',I.
llocaB-rFllt tppiBaIl,IM 14 pI. tlpIuIp]4,t'I,I]\.{ l{ Op- lrl ttopri-tlIy OIIaTy oTB.rHo e.lloxot-
aI{aM' it TaKr poJloBoJtL]'B. t]o].ilB,l]Ho TopoBtA,t Il()li Il|)o'K|1\1 pooBo.BrtttlIx ToBapOB Ol<ya.r ya_
/tpyNt Il]l,pI,l ,iI\I ()pailIIl'l]\l. lIpli lli.iloii ol .jlIlti||O' ll}1Io B I1oJly lloT.ttsl{a.
paLIoB yTa{ol] l0 . x I[o KopOlItipTlM'l .l:tal,t 5 l'ttttttl tt,uu. o pa/l'r oOBopa oI]p]I'tT op/IoK pr-
o ]-]oTyH p;rorT}lIx /'ol(y]\llJOB B l|}.IK -
11.,.tTl,-
.IIl IIll'1'l l.tpt'tr to TopOH' yzlTRIo B ',
Irp
l.tt;]" ||(.||I'I lIO-jIlItll,l oi /]OoBop ( lt I1otTBr''.B]vl l(il_
p {H t,\ r atlTl IloKy-
.l(.(''l'lttt. K()J]rl,Bil'
a.rl t l,; y't .iBt XO'ITBI llt1KoBK T. ]].. toTaB]{]]Oto To]]apa Jto_
a-lt -oo.BIll! |rvtt,t Tot]iipoJlLrol{I]{JjIJl'l]\'1l{, llpl{_ llIl1ll\l ,l'OOBol)2l, lll)yL]1rI\,I l]OaBoM poKoB Vr. CoB|4 IlOTit-
ltI]II'll !l'tMtI llIitii llpitil't tllltll.liii lIl]O j\ll,| lll.lIllIoIl Ii- I lI rr .t.. ,]l.) B :'l'tll p,{ rIot,lt }{rI]l. IpoI.{
aBI\to p oilTt{ A Ko\oiltlyto to- {)l||)t)lJlII[1'l FlOo.l.l}l-.B (lL.it, poKoB l,' . '), tpol,tt
Jl.yKIO' I I]pO'oBoCTts}1e .JI r.0ylIaTBt{IlIx Hy)lgl |( )l( \/]VlI Il.ot] (lt.t.. a-rl ltl.t), poKl4 Ilp(BH p l t

l-pol,tBoll'T I] lTo'I}{ oa;lt{l Jlaol l. plr . 'IllIrl(IIl,l l< Ill,| IloI}II()l,1 .l.()potI.
.l-o L]rLi]l}1 pe/I' l]otsOlT B l]aiJ'rpit. |J 1llt;-,t tII)/lyal.pBa^Tc'I OTB'Il}.It{ol. lIprl-
l'tt1lrtttttttttt.
ooBirHHIx tJ l{oo[]opa T'opol{' r{o p}l{ Tr pa B '{it. |'ll|||;I tl| |iilrlC'l'|l() .| ()It;l|)lt (ll1l;<l1 l,l.o l.ct{LIC.I,l CJ!O)I(lIlll
ti6 t77
]Je) B oprHI apaHTHI o.. (app, B ,,|1lr1tt,tt,'lt (1lpttttt |lopl7t onpoo). B po oI{.
TtI 12 ec o coTB}I aKTa pe|{K lB Il||,| ,l()l.O|]ol) )I(y TopoHI\'l KopKo e oyT o-
a].I oTaI( . .). p oaBKe Mal.tt oopyoa ||ll|\||'l I, paIIoaI4'I -tl pal{oo ToKoBaH'I OTHI o
JIKoo;tt Toapopo14BoT Ba>KFIo pyMoT. Il{)]l())l(ll14t4' llol-o]\ty B HL.]\,{ 'o)KI-t t ati-i pa o
pT B ooBop oTaBy KoKTa aa}II a o I|'Il|)IIIIt ootx opoB. opo tl 4oT ri pap-
oaoao a, a Ta)Ke BoMoHoT o}.lT_ Ill(.Il ll()[)TBo pBoo ]v{r)(y opoa]\{, OI-l rpaT
tsr'|. pBHoo oyxa B oapat po ||;l l)ilMOpIIII pplt>.
a oTHyIo aTy.
Ct1tttt o 11noll moPoHtt ombm u o,MeLHII
tp. B opa ooBopa opIoT paMpl tlp_ s . ETHoc KoxoHHlx
,}rI yMMI tupao p rrapy}I TopoHa Box oa- PEPHMA o PAJIA PoyK,
TTB. K po'ay pHT aK' oH HapylT MAPAHo.xHEKoy HAH
poK, yoB oTaB, p.TaBT ToBap o oo aT- PooHHoMy oy)l( A lo
Ba T. .' K oKyaTto e, o apXT oaTy ToBapa-
- <.o aya o-
B ooTB c epat ao ()l1lla lop a:UIoB
ooo pra:ul o.Jr.
TaBKa oxoo poyK' lp IIpooBoT- ||;r;lilltli,i l.tl aTIo KoMpLlo /l,ltIloT
oxoc-
B|4 ' oy.apTt Hyx> Topoa' oAtILBI]]a I4 Iir. l l |lI opaa, apopotlllI-lHtx
I |
oppoa, p-
oHBtItl l{I{ar)KaM opao oaa' pryo- l |,,Il ll(14 (pp) xo;t py],{x Koxot
pI ooBopo' BoM pyo TopoHr pI B |'i)|lllIX)Ilpolo B'l oHKa top ao -
pyTaT oo t aBaT ryToy (rpa, to). ( |(. l( |.|,I l] l ll KaHao ooo peaL{a poyK. pa-

Happ, p HoHH oaB ooBopa o oy


|

l|()l'. I)lI]r T BopooB oBoT H ToKo poBT tty-


ayoK oTaBoK Koxoeo oyK' Ip I,l ttt.tt. tttr.pI4T poyKTI, o Blot{o x poaT, a BaM
pooBoT:r o.apTBFIF{l Hy)' B yTaHoBI po tt1ltttlplt ool pTBa poBoTBa MaTpa}tl
BHoBa TopoHa atlBaT po TopoHr yoy (pa) l |(.(.\'|)I'l.
B aMp 50 % cooT H.oloTBo Hpo ( vll(l-l]ylT cyIL KpIr KaHaJ]l paa oapo
poK. ( l.l||,K()oto poyKl,I: a oapTBHHI Fty)KI'
Kpo yITaTI yo (rpa) Toaopoo (o- . (' )('.t
|
l l)llJl tlt| I plotlttt TpKypt (oapl p>l,t' oTotsIr
a) opTe (oya) oaIoT TaKx p- l M l ) l( 14, B I T BK-po'a' ayoI) ; py prpT M I.{
! | ) i

tI}lHHr o yt B aCT, oKpITo yoo. il|)|lIlIlI'tilIlM' B ToM LI root ( paax


|

aa yo BolH yIo ooo'atoT BHoB- \l(. i|(\(),}'| o aa); opo Koorpa-


HIo Topoy oT oe oaB B HaTyp' o }I lllIl|, tli| I<OoHo plHK; paoa xoa.
pyMoTpHo .ooBopo. Illtil<trt,ilI,,t Kaao' oorIo KpI Koxo-
B o BeM B oooI Ky-rrpoax pro BK;lIo- Il(.||t||,l ol)Ha, ec poDKa poy a p-
aIoT TaKX BoMr B .rH)KHo BIpa)KrH MopzlJllHoo |||.|(. lI l)0l.l4ollaHle oyapTBHHlr yxI. oyapo B To
ypa. o o B Tr yax' Koa aarT aTopTT, yxy.- l l|\/(li|(. I}|'Il.yaT p ool ToBapopoBo-
IaT )K opa (o Mo>l<T oTpT a Hxr Il| |(.,|'l ap.rHTpoBaHl oToBIM lloKyaTr' a To ottF{
.IloBoo oopoa' Kypa aK opat opoHI T. .). It'l;kl|() ll l.()M JIa' yTa{aBBaIoT KBOTI a o po-
op-ttop (ooTBa po,oo t) BoaT | | lIt( )/|(. I Itll JtKooo poyK. aapoaHoT
BTB prBHI oTBpaTtx ot .tpla- Il|.||||(ll t, opar aTpaT BpMFl pTB Ha TpaHop-
Hoo xapaKTpa (xt B' o)I(ap, aBap . .). l |||)()||l(y l)iltl poy' oBIlilr IIpT)Ka opa-
ooI ooTBa THI ' Koxooo l'l||llll Il l}'I loHH oyapTBHt{oo aaa aIoT
oBoTBa' o MoyT ylTBrHHo oBT Ha BIoHrr ll()l |(ilIlilJI I]a llpBKaTI{IM Kootx
Ooa Bo oaB o ooBop |/I poTIoBT Il1ttr1111..u.u','..tt; .t. oceT ToT a, .to o Be p
o BIoH. Pa o op-axopIx ooTBax aT r
I
lt t lt l,t I(()I I I(ppyIOT Mrxy oo a oye oyapToo
1

Boo>l<HoT pHoT poK oHr ooBopa oo l.ll'.il liI ||il Ill)('tyKtlIo.


oooxa Tool oT IoHe oaTrTB B ya (.,l(./I|, ('(Ili|O, oTMTT' o at Ka T Ho_
BoHKHoBH. l |.| | |.. ll' l)l,lllr)K (1l,I,l ;t ()|.l)H(IBe orlaBa KoHTl)itK.
r78 t79
Il l,lKrl]o(t1tti Bpo'lTHoT ]Il,la]l poKLlII llo o;l tllt- l,lii( ll}it\,I ll ]l]I'l l.()(:,lat)C.l-I}CIllII ll)gl llll l(OII.pI(.ltO OlI()|]' ll
l( Ii:t, Llful Te, To o)l( Il oIlLr}tHtlt to a IiIlr)|(.(]Il()Il()piI|\,,l ll !(o.o3tIo]vl l]lIlK. oKoJ,l( t.l]\4 lIl)O_
pIrlK, p/t'll]JI.'t )(TK poattl,!,l l( KartB poyK- l\ lIlll |. I);lJI l l t)'Mo Kil).].lM l.HKl l \,I ()fI]o B olJI_
l4l'{. Il()(. l)ilI]]lI,1T.JIl,IlO HBK' yTo MpoBoO ollra Mo)I(Ho
l|].
IIprro Irpo.)t(t,l ll oapl.Bl1ll l-Iyx cKoxo)rii1.- (rz|rl|]IillIl. (I'l.o L] .,lzt.IlrlIIeM oHl,t . aBaT IToBl Koor-
tlo poyKll pyJlI,Ipy,rt (D,.1Ll.;lIII'\I '.Jztor <.o a. l)illltIlIll. |<o-|1)l,l o i{\ IoHto b-vl.lT aJII,loBtBaT pol,tB_
t(yi]l{. lIooTaI]KitX rKootllttlti tt;.ro|\, Clp'l |I 'll.l ll Iy|() lIl}('-!\ Il}o.
o/{oBo.B'| ' oyilapTBI l] I l ty)(/{>. (
lt't B1ai. Ll}to,-l t]Io]]HI 'l l(oltKprTltOo -_
l'lr
yl]'l\l l]llH 1ltit Ill't tItl,IlItl..lt<t;ttoirtoit
ot|I i-l ( |\()\() iitllIHoo 1.B;ll]olIpo14I]o/14Tj] Ka] paI,,I.]zll,I
}'I
ML])l(() po]toI,lpBaf., L]To o ]vlp .IzlllOl]]II||,l t] ilpolpoIUl. ||t)()]|,Yl(|[11l',l , l{")(to orIlI4T ortI( pHl oirLII{r{l1
JletILlol\,1 KoMIK p] Hol.Il o'tlltt I ii tl o,t t,lill lla rl lrIltIlt4B] io,I,l. I-lptr op'tH1,laol{IIol)t orl'IK IIoo/:l]l]vIo
JtCKoo'II,l.BIJlIo IrpoyKl{ pool]OJll,l'|JIlIIo l]ol,]- \lilt((:l1MilJIllo l1OHo LlT.I) lIoo)I(l,tJlI{l .opo}{l l1 H.o-
l]oTI]Hilo-.I{rKoo atIattrH' B]l lOtlil,l,t.y t[a.I I), Koopa'l ( tilI I(II l(ii)|(oo KzlHi]. Kpot ].oo. oJl)I(]I t,tt. rI.l-Il
B 1ta.o'lICe BprN,l't paT,l lUl}I oy/{l)t).I.Itcl1tIl I])l] lo l)il |]lIlllIII l]lHoti}{lr 14 poBo/I]1lHlL. KTopl . tt ].or\l
Kotl.t.pK.].a]vt, 1, IIpo'aBa.'l (Ip pl}lOtlltI,l .py1.lt. Ha_ lIlI(j]l Lro3o)l(Ill o'rM peJlI'{aI,l, IpO ,Hil ItL)o,'yKl,,tIo,
olt BaXI{lMl,] TIIT ToBaItl 1-ut<l,r, llP)(/( l]o ]\,1l]- ( l(.lI()llI) H1ol,IlI{l]OTI,I pIHKa. }LtllltoT pll IKoB IT,
IlyJlI'4KaHK, l\4)l(oHI l,{ prOI lltjlI,I llllC pI'jIOo,lt4LI- |.'illIl't]O l)OJI-YKt(}t, cKtlIB21iou.(ai tilI pt4aIU,l' ].y-
t'tt 1) o p:lLl ptIzt pol1l('()I} lO llppaot,t, l|()(.\'ll(()l- aTpaTl Ha p.ta],{to, Tpatlopl.ao}loT llpo-
aapa' Kpl-o(r]]'l .rloooBoIIo ltpo,yl(|l'I,lll llYlr|(l4 l,t. t{Lt,tiltot. TaK)|( 14 oBapopoI,lBOttTL]'I
I( .llty lepKTI4BHIx itl.!:UIoB p.]]lt||I,lIl J!Koo'lT- \l)ilIIl4jlI4I.l\. ojlo.'l,IKoB, llpptrTlI]at xoB, pl]olU_
BrIt}Io po'l(I,l14 r\4o)|(Ho oT'tl1.]4 eC'}l|r|t] ()lI,l()lllllC l]Ii]' l] |),II()IllI'l;( O t]ol\lo)I(toT11 11O i)il-lt,lLtl1 JlI(Oo,lT]]CI{ol,I
To4 LlI,I OllTct]T pMzlpI(I{, ayK14otIl' |}|llCIillit(Il-llO.ii).. B |||)()]lVI(l,I B B)(Nl lpLraoT'at{Ho ]]l1. Boo1IL)
o.jil,1tl ()1..l oBapiti Itp,l(' I-tHl oll],|,.]I'Il()l'{ l{ Itl{T_ Iil)('NllIll Jl'I r:ijr14a ToBapol] l,1 Jlpl,l rIllt'
tI] yoB'l, l{2l 1.I4 plHKa pO,aRI.I,l)I l.l II()l<\/llll.Jll,l MIT I l1lt,l <-lI1o ol]I( it}loB paa tlpoJ(l(l,tt,I
t]oo)I(ijo,l. ottilKo\4l,,I'I ecpe.T.BIIl|() (j |()liitp(.)N,l' OllcHI,1 \',lll'l.|,lI]tllo. 1l]{l i]ra oIIl l,I/lp)(KI,{ IIo Ka)io]vry
oo oKtiTollooHOC.t,, 'oIOol)1.,I j| |.()Jll,|.l() 0 KCJl14(IeC.I]e llll/|V lIpojlI(Ll14. 7. pa.ra al pIl,{ o KaON,l)/ ro-
],,l l1I]r.oBllp, r{o o ypotJ I{rH, l)otill lI()]tlIJI<l4, "ltt \I())(l|()l\'1Y KaHa.y BIptl't o al{14Il BItlIl-l.liIoT \/0lrl.I'Ktr,l 0T
yrItl.'l JlKOo JBllIIi,I 'oapoIIpO }lt{)/|lll(. {t,'!l |J ('.HI\ Ilr l It.|)ll lll)O.|l.-YK,l-lt,l]',i IJ pOI.(r t]rlt,liI14 (ot,r;lat;lt L(rHa l I{
OIlof]lx plHKzt BII1'C .I.aK)K ytlrIll{ l)I,I lIll Ot]itol}' 1(oTo- IIl)()'][l\Ill,ltI )ir\fFl.o)(aT't Ha l]jIt{(Il{Hv t]ol.p). o.tutilt
pl t{ IpOl]olT. l \/llNl|)I l]trl(lll1Io Tal a IlpOt4ROJlTI]o 14 paU'I4.i0 po,ll{-
FI pl,lMl,{ KaHaM i|-]Il.l'titI(l,l|1 '] KpyrlI ltlll| l'tt l]lr.'ttl'}llil UJIoOJr{iiBIlHo IIpoI|.llII ,.t o-
-KoOTBI]I{Ix opltH]Il JI'II()'l.'|
.l.' l ,1(j tJ l(:ttlaI]
Iill)('|'|}lll!lX il}r)lql a].pTI oi]ilpopot]o'].,I Ht r oTaRl(}i K
apTpa []].yarT prrl oToBi l lOKv| |ll Jl (tao.oBTe-
l
\l('t l il]\l I)t)LlJt:]aI,1 H tit,lTlBaT. oKojlIi OHl,{ BorIa].'I
I{Ie Oailll14' 0l]{TBlo aKyllI(y t]]I})Koo']14Tl]H_ l'lI()l()|]14.I.N't. oaKo B T Ya' KoJl .|' co.l]I llpBl_
t{oii IiPOK|4|4 ..t|'! tp]ttl pl.l't()IIitjIIllt I-oyirBI-I_ |||ilI() l' lI()/l-ll)il1tl1 ot-HIlIo yoi]t{. pTr{il'l UJlI,Illl,IFtlt
lil H}rx' il/{I1l]l,tT o r prpllo.l(. MTIl] OTOB]r l|)ll()|,l]Itl l\'lttlaT'I l;l l.)/ Btlt,lHy.
. I

1]]}Il,|., a TaK)(r pylt Cjlo,{o,Il,lTRlllll'I IIPl]Ilp'II4'I B paN'f lI1ltt 1ltl.tl.C \,lal lp[1t,ll oT palIall Koo'li,lT_
l(ui i\,{)(oii ll-ll,ta l,l |(()()lll):ltli,{). la.tl,tr'-ltr,_ tlt'tllttlii llI)oilylll4I4 o.pllKo Kooptll{I,ll{ I,{ lIOLlopl\,{ Il_
.i.opl-oIJ}|)
IIIo T tIpOyKIl],1I4 olj14 poaIOT lo lll),t N,I|'ll\,l l]}[flt'4 f] ()l)\()]l,l1 N,l() J/llL]T' To LlHtt pLl.l1,l ]4 IIop'IlloK lo:]]\,IlllllI,l'I
T l,,1 lll)rlliIl,lT'l otTBrlJ}{ol-(] l1lj,l lilll,l'l' lt TAK)I{ B()l{ 1;Ill)lll lIi1 ,|.o,Al]K)i lpO.'Klll{tt prlO}I OoTr]l.TBytOIL(l'livllI
-l)ao1-H ilNI ' l()l()lt(rl)ilNl 14.
,t l(pt].I'lHK (pli(l,{) jll,1ll!Illl llol1oFII o>li{]TjJ
Il1lrr J]l(o0'li,iTB1]Ho |]pOl{\,Klillt1 IIll I(JIx()'iI|()IlI
rr1ltl7)l(,
IIaJ]tt'i, KoTOpI lil]/{'lB'tT K I1pollit)( O MK tIiITt,l
|)|'IIll(('It|Ill l]JI:',ll.lll,,1l1 .l1lIaB.iII'1BT'l ytlo]Vl :KJliUl]'l ltilI()-
lIpoVI(IlIl. o']IlIll jlytIIUIl IIill)lipOIl l llol l-1'Jll,- IlltI\(.il L:lIl)()il l,| lll)/iJIO)l(i{tr. l] a1.paTI LIa pa]l}Il]lltlO lIl)o/\y|t
'llUI
K KoopI{'r: cr llpI1l,tT't opot]lo oJlzi(tBlt}o. po.yl(lIl4l ||llll ll() )|(}l.,lv ltltIIil]ly tlO]vl l'{l\/lo aTpaT t]a opyKy' Tl]tlIllO[)1.l,lI)()iJ-
t4 TOI\,I}/ )l{ l4!(:o itlIOo)IttII, r1.;9 yN'II{[IitT TpaI]opTHIC l \' || l)iI ll I)V ti(V ]t()JI)|(LlI)l t. tt;tttltl1 paollI O Illl(,lll)l(
pao/ll. tl:l.lt4r.tra'i tIaT tpoKttl,ll,l pallyr].'l .i.l,tl\4il o- ((l||]|;l|;l ||)vllll lt|)()rtil!]ltotl, al]I-til lijl:il]'l,l IIoN4llltIi,i r,r ';l;l.). lt
i 8tJ I
Ta)( OITK oT op pol{K p Tpaopl4poB, paHr-
' 3 d "
""
Ill4. T aTpaTt o}, t oHpoBal{l ToKo o t_ a
oo oI? paa poyK.
oa top ao tlI yolt Kol]KrT- d

rto ooo opaa74 (xoa) KazoB pa- ! o


i:a
a BooxoT p To]\,I >tt o I1po.yK a

a|4
^ | |I| |

o)KBlllx Hax yBtIT ay p '1 |1o p
rp yMrt yto. PaoTpM To peaa|4 rKo-
=3:
v
|l| s
l:
oLlo poyK B oo-Kor)I( MIl I]. . _
a l(pzrHopI(oo pa (a. l l).

sg s;+ ||| | l||


aI Bl{o, LlTo pI4 o)(l,,IBlllt o poa)(
|


lpoyK' ypoBH r paa I]o KD(oMy Hay
o
R
-
14

roo po.yK prpT Iloy]4o pl,,tt


+l'l
700,5 py. a

|||t ||| |R*3;.-??


x
p o Hyo yT l1y Ba)KHI ooltTea.
Bo-tptx, aHl,il,lpyrNto pp|4'ITe'IBc'|' OI{I\,1 14 o
I
a d
N,
pyt pao, ollo poBoT oto ot r.opoii o
poJlyl4 oToMy aHTepoBao p)l Bo B ool]l
oKyar' KoTpI oyT pop Kpyl.l I Ili]TI,l PoyI(-
l,l' p yoB1 KOjtHo' oTTotto BIollHlx l rra lt. C
; E* s sE s l | | l
== O 1 *1o
? ^'..l*
12, d -
o o.lt,t pIJl o.apl.Bo KzlK ooBt ol<'a pa n -o

ao-o Tli KoTa Htl r\1o yTpaBaT alto pIlLrLIJl.J4 o
E
pao T a)( Ko}tKyprTHa opa a IoyLIlIl,l :tK
a!

o
o
l{a poa)(y pa poal p. B o )I( l]p o.a)a
oapTl]y ooKa tlr ot.BaT pHTaHo pol,IBoTBo
I

aHHoo B.D.a poyKl,l.


I}o-opl' a ppTop ppT HaBo HaLIao paoy
ts
Ad

rs
O
d
1
3 3 E ! =K i || | l
o <.Ma>>' KoToo pzllllp' oIto. ttl ppaoI( M aa =
l{ ]\{o.lloa L oaLII,{BaT oTaBMIo j\4 pyl,r. K o
To]vI )K pl,l oTaB Ao MooKa KoTzl Ha Mo -zl
=t.' : .n
l
a O
| | || || || || || '-L.-. N }
lI ..1
oKpa{r]{ paya pBooK IXa]T polll tl /loTaBI(y E
poy' I{ K]]pyloT'l pBao(l }{] Ll Tl, tjTo IloBoT
a
| l+3
-
IloBIT zltITBo poyKi4l,t'

: : ;
]- 'l
B-ptl, oBxo_Ko)K-tITBrHHo ppT IJ
= .= E
3

= ;
a -! \j


.l .*
pallot{, HLlalol'l tlpoIJollBo oott,i, LIO lloRoJl
rNly Blo.Ho po'aRaT ' polryKlo l(K lIa oJIoHo cj = d .g.
= 1: i s {: i
g3 ! i .= :.*;
plI-tI( B B)l(M Be' TaK t,t B TopoBI{) T l,l pep'Il.ti'lN4
P *
t.
!

== . lf
fr =
olertoo IaH|4'|. !,o.tlt poil)li oo oyapTB-v
o .tl.
x !.:'" s* i"E * *
S:i .
'I'=i=
1 Es

s fi =.E.i^".3
B_.tpI, po/aB LI2lT po.yKI,I14 Bo]vI 1lztolll,t,t,
g

plPI,{JITI4 tt TaB fIoJlytI]4TT, N,{Kyl tpl. a- :z'a..r


1-= o _s a !5a
= & s.-;
j
t:3 ?K;:
f
7 * ;i i *,o i =
iK==>;
ll'I I.o :]:l]l(I o.pAT Bo por-llo l,t oooRaT
- * : s.:; E i l ;:= R: #!.6
aKl)llJlHlO I]tt prllp'l..
: ]i ai *j
n
y.t't'o I}l l.ooTI4 ooHIx ]lpl),]1't4 KllJIot] pzr_ o + *=
o
i
;-;.
a is=
:'iE : Li
;i . ts ;,: o
i = e
Il llpOJtyKlIll ]liIll)Hoii ttt,t MKolI tl lttl
t:
: ==
=i * .
12 plulo)Kll t]pal. ppzrpIJee oa poa o oN{{O

o ;
lJ
TM KaI-taJlaM.

r82 rs3
ll1l ;ttlt,tl4, To otli or]\,l pral4a o Bl4'M poyK-
c ||ltIl. ItIII pI'Ial4I,l o KaXOI\4y atlfuy ToI\loT pra-
ij
lllt t()|tillllIo po.,tlI,{ oTJtl,t Ha ypoBH t,lux, TKor
| (.
l)tl|)llprH oa poa O aI.IzUIa pazrI,t oBO-
-;-
|

rtlIll() I)l yBLlT Nta IlpI Ha 39B,3 }{ py., Ha


,'(l.() (,'
q
to paBHIo aTI,Il( oT]{yI]\,I ypoBH]\,t
2
1.1 o^ .1 l;rt<1.Itl< llOl.itI1K j,IKoofL'Hoii tt1-l. l'I Ii
r. oi
=1
-
--
;:.t \-l {
al-
lIl)('(()l}o.B']' ,I| (bopN{poHt j(sa:.l[loo t,l L]ol{ilI]I
I =1 - llltrll/tolJ y KooilBHIlI ToBpt.tpOll.]Bo]tJl ]\lo!-l.
^- ()( lIITB'lT Ha KOHyp}{o olIoB IIojl[IOlI4 aJllo1leH.
i ('N,| /(ooBooI] O']i't].BrIHI l.ol]pTtl lI o|]lTB, l-lpOI{lJ.
9-
o
ll()/(-l,lll-lI{l IoTpoI4TrK KoopaTI4Bl' J(pyl4 Ilrp_
|l :| |ll,l' opH14 tl yp,)Igll{l1'l HaBlltflt,lo ol. (lopt o.tl-
=t
a oi 6
l|(),l.l'{' 1,lMl0ll,i JI'Il{l{ l'Il olltc.I]JtH Tot.o B14']1
-- --r
/l(.,l'l. }IoT.
I

l(orp.1gl(l,l JI|4.I'L4 llo pe.t4l{ rlpoKtll-l}{ I\{Oy


I

.2 -<
j;Yd l||,l()|tlilT Ha []ll( Koxo'll,iTl.}II|-l() }]O/.l}'Kl,l|,{ aK a,{o-
!- l l()il L].rllll' IopI4'rIl(l,t t,{a Tl]oI) Bo OTFIol]lt{l,1'I
{ (.]ll,KoxoTBHHIIvll,I TBapollpot4BoJll{r.,l\,I Ia ooB' otl_
'=
: ll()|)()I}; I].O,( t] o}{I4 o)/T o'aRa'I oB]\4TI{o ToB;jpo-
I
;'i- N
-rl r\ ^.,q a |||)()llIJo,ljl5{]vIl'4 Ha arBl }Itl(ltl.Ila 14 },HIIol,ttrloBaT KaI( 'O-
- .{ io I
6
i'r
a ^ = 9 + 9- Ii;tl)lllllCTI]a l,I aplTI aKI,lot]tjpIr oBa.

( .ltKox.lBrI{Itl ToBi1l]opol,ttsoltr],IT'I ojI)I(Hl BlpT


l|(. '|()]Il)Ko ]{aI,Ior t,ttlrlC nI]jtI pa-i,{l-lI,1 poj]'](l,l'
Il() ll ll}1or KT}{I]HI oo pl,,t. .o ooI!-
I|() ||il)(l.to, l(olfl prl .T o pari l(pytlHl 2ITI,II4 rpo/l.yK-
G
O L
C;
lll I ()llTol]]\,I iI()KyaT-L,{.
I I

i1 ltl]tt,t O)o1] prjlI{allI,{ i]Koo i,iBi{HIi OI(yKttI4


N 9 :.] Ln- (
st
F = l()( lill'()tll{o ilJl{pol(O, pulpoTp}l}lt,l lIoyLIl{JI tl.fittTOBlrro. L]-(]
F.
lll)(.llNltll'll]o o I]tIl,llo BlBoO]vt oBa]Ji]o [lo/Kt,lI,l
ar
I l):lIl|lt)pl.o]\4
.oBapopoBOjIT..rI Iloll.it' ]l)' Bl.o t]

.
-l
s;.
?*
L^J

l| | || ]
--;. Z |
o lI!ltt.,l (DKTl,lt]}{o 11IlojIoBaH Illla.]IJ,,ipol]atlIolo
l|()|||,|
llljll|llol).l.il, tJ.o oi]ojl'I)l. ,vIl'I]Htlo yI\{Htull. TpzlHll()pTI-iIt]
l);l(.\()]ll,l. Ba}lI eI,.lt]}li,l. ao ].lltl.ggIt]o -Iyl.
\|iIl|.llllll Il -I .It oKitltHll .lI()o'J,i ji.r8Illl1M
.1 ,l.O_
il tr: 1r'tr r
. C
1 n
:]
a
oi
l\i l.pzl Io.I lI y.
i )() l,Il]o/U,TC.'l
i
l l )( l
+ir

I l i ) t

I 5 l;ttrtl-rt IlL]t,l]\,Ul}laJl ts Olp\{rtl}tI yOjI,r91 tpol,l oy.


|

l
'^
i^= ^.:
!.-s==
:
i;d ==
;= E*-n j R
l'9':.i,.i.
^.^ <.4 -ro |||('(. l'|!JIIl14Jl Ilp'lN'lI B'll:i r.r]l{ox0'tTl]Fllll ToB])ol]o}.l_
t..,ltIttt:Jl(:i,i ] i'oTOBI,iL'jIl\{!{ flppa'lBM !].llI,t,IT'l_
-
=
=
c

=
-
=-]
:.!
t9i:g
^=
?
.
s<=
s=n
= - s=
6.=
=
;a=f
5i'==
t..J-.--=. NllI lll)l,tN'lliil pol{l4t,I tIocJll'BI{]Jo B r.I'a llpOl,lBoll_
-
9='=3.:=0FFo
! -.: .} '^ }ii=o
i?;'.i.:'=2 ==!.. l lll;l () lI()]l.IlI011( '.I'BKOi{ I( ]\1'itIu llpilol "lt ],Il,I
c -,' s: i*: i
. ;j>
: 3.*=. . :.-1:.
: :j'.. j'.
- -
_:i
.>';
l.j ] :*;
; IlIlIl()|lVl() C.|.|l Clt]|l'lIlt.]ti4l,{p0BitItlJ}"l\.l ]'pat]tIopO ?loTORl4.jil,j.
.i 7. :=';= s = 7 :=,21
? ].'jai : =.j.;z
= -a:a
= =;; l|1ltr t.;tl<rlr't ll()O ililill,1TllI'l0 oKpaalo.,t i<o.l,iLlTBIl}tI l,{
. l s';: : n.E
i i - i . ;E.t i - =>.; E6 T;;
;
a =
: -'
'I.ol]2lp()-
N
r -=. | ,l'l(.( lIllllll,I lI()cI,l polll(l.l'l,l14. JlKoOllt,lt]Ilt
a ; = t|-,-' IIl|(lll II!'()]llII(,Jllt ()tt()[)0)(.lllllO1.,[ o. Bllto,l}lI-{ll p()', CB'I?lll]lL-l
2 =
:. . : ! -O" i.!=,,
=V l i'(. l)('iIlIlltill(l|l'l ' ()Kl)llItl;]lol.'1 14 aHoT'ltIr paCo,lI1 il ll-
o ",EQ
#-:J! tIlljllIlltlIl)()liiIIlIllllt't ,l.I)illltlOl)l. I{IlorlT,I orr (),.lII() 14 (D(l)K_
185
84
TBHo. B px (pppx) I{lIlx ool otii. oao ooopy p'.TBa poBoJ(Ta otlB'IIoT r-
TBax HaII'I p orx o poBoTBa po/{yK_ t ooll tl T B1 l t{ oM y To B:rpO po BO.t{I,lTto r HTpa o B H H o
L( pMKa HrIIo,BHHo xoa BlBooM l.pa. i (pilttopoM Ilztlolx opllI4a}t) l,l ztoBIBoo. a
opTo aoTor o oprt N4plllpyTa TaKX o Ilaprrl}i o,lttt..llI] o /looI]Ol)M OTI]K' p op ya
reKTBa. B yT ,q LI I.o op Il p/ltlp'lTl,{ (olt iio) |l.l. pao
MapaIlo-Txlloe rtlr TItoT rrpe.p- Ilp',IB o.aBuIKv I{Jt TtllItIOpTttt.lii o1,lltlI:ltlIl pTI{-
rlaee. K op.toil oToll.'i TaK THT Ce- to o yaT TollMo HellooBttto |Ipolll(l4. BoM-
oo.ltlfHI pp'], prr (ppp) o- 14 ytror yaTr ttyo (pt(l). pt,t ttooJlllIIlx
p rKootll .]-oB;lpopoBolII4Te tro pyl llaplHx .llo ooBopll pIo r..rpItoii lt>_
Ii\'lIKC yy. IJ'I]aH}II MitpilJlHo-xHIl(IKlI tl;ttt'- a'I I,t Tooll t{M llpt]o l]a ro paTop)(It I4Jl l.{1\,ItItl
e]\l 14 Ipo}]O/TBrHHt oy>BaH. Coll eto yoB],l.
ToIJpopoBo.T TpT'I HaT TaK apT}IpoB' Ko'opl Coxol-tl pllpll Hl\{aT' oo t t,r l:i (
MoyT oKaT oot yy lo ao po ToN,t (ll,t ppp), o)I(H porT otlHKy tp tztoe
Hr' ts oTI,1a!{l poK' Iayl.tto allTil' To oBoI4T ]l)l1J1Mlr 'l Ho T (at) lta>tl pTBIvIl1 llpo_
B KoIJ(lIlo LIT rtttrB poB oHHy}o poyKl4lo l1tso/l.tBil. TtI<, oxo..l ]vly Hl,lLlI( illTBa' aI1'I
oy(| ir ay pt. ( op)I(At{ )I(ltBoTHI, K;ttl( orIJ p.) Ll o.
Hoxol,Ir al.pI]o-THtr,IttKr pyp] (popt' opy)l(HI4,I otl o)T KyI1}{T' ap}t.oBaT' I]'lT B l,lH \1 t7L1_
oat' aoro' rKootltI aIIHI' :]aa- ll]ozl; oI{ o)KT KyI]T HoBt Jl IIo'paHrIIr pTB po-
}{l (IaT K Ft, ilpovKTI, hlaMIiTI, ]\'{KpoMIJTI, I]oTI]a.
oo.tKr papaTI, MaTpa\ ,J|'I ooTrx tleKoo ts- pt,l ptI4 Tx BotpooB prllpa.l, o)(l] l;l<
Tpapoo oy>ttaHl,I )KBoTHlx . ') oott_ Bo ytjt,itstlI CBoe poto oo)I(IlI,Ir, a TaK) L{a(I ll2t
HI ToapopoBoT pop.tA]oT1 KaK paBo, l] ooTBT- L)Il-lK xo;ll pTI] IloBoTBa apaKTp opllo_
TBIo ).tI( opaHx l.la ooBoptloi,r otto. 1.l,1 B Hl,l-x. l-lapl,rrp, I4 Ka]<l4r-tO p/ITBa pol,IBoa (_
Ca Koxol Typ oI1 MoT popl,t ,op. eolIzlJlK:l l,l p.) Ity>I My lx pl,toK l,lltlj
oI.Ho-oaTHI 1196'''l oii oIHI Ilii, zl o.ltruo po, B l]T l]zlpoKAT' ut po-
Hy Ho_ .oB K x I,l y.IH l l lTl.oIJ oo t.t_ TeT t,lj] p aprl{/{y (oH.Io, p Hztl B oH .Te-
BrI-tltoo po-; lo MooIJK l(oxol{tlt I to]. Koo'l ].BrHHoo ppT poKaTlll }Hl(Tot3 lt
- B poBoTBl{l
BoTHIx ol{ItrlIx o ro IIpl.,I Llilt4Ltl{ B l. llyKTax ooI pllTB t]poIolTr]:r).
paoT, a TK)( HeIIopTBtIlIo B lll{l oBa, I\4o- ;l pTBir poBol.a (paop, pooii ltttt,
oHK T14I - Il I4IJKyaopo-l]ollK Tzttt Ilotl{r ..,'l ollrp)Ka t]oTHIx lp.) loloT'I o.
TBotlK p2L4'IT rpoa Po. l.ollt{o, TO, KoHr(]lIo, tltlt KT' B'IT B Jlll l,ll,l B
Hool pTBa IpoBoTI]a Koot aplry' o(:to lJy)KHo yLlT, tlTo JI popr.tI'I p/lTB
plpT KprT'lHK (pptl) or.zl oy p- poBo/lcTa oxoI4MI loI]pr}{HO l(pyt| l II at tol
opa TaK)( ]] p IprpT' B opaHa, Ha prTa, Kol.opI tlr r]Ia Melo'l l] IlJll{(ll,I14. a ir;llloa-
.oBaptll p;<a, zryl(oHa, y Ha.l,IrH'I. B Tr ytla, Kollli I{1e )( I,lJl]4 ts'lTI B I{ p.l']il llPOl{l}ollTl]il rllpl{r{_
prT'l K (pp,lp) TBa po;lo)I(Hl,eKo o a ivl.- Bllltl11l]2t.I. 1. )Kr l't IlCCI(oJlIlItO ti;rlltyttr y (
a> poKTaM }] MT cooBTTBy}oUIx yTolvl'oo, 11.q lll]rt.ilolll.JlIl Jlojl)I(ll I,l,|. o]]prJltl Ilp].l_
TpaHIlopTHlx prTB. oHtI i\,{oyT o'taT,l ToBo]\{ l-1 l ltil zltl B apllJ pJll.l] lIl)o[l]l}ojll.) .l.LJIll,l t]o
otlHII,I aTpazlM ttp KpyH l KooTBH tlI poK:t ilpl-I}lI (.'ltttttta), .tl CC.l.Il oJ(I,tIlOIlpM[l}{o y pyl
ppT't }la .ooopo oo' Ta )( opao oI{ oyT l{atl14Tllo ]\,ll{ltl p]l.l.t]. I]lrrt B Ilpotl KyaTI,l
otlaT M/IKaMI{Tl' lapaT] l,1 'py p.TBzl ooBTpl'{- pll,l1oBaHIt t l,{ lll]tl.I.IlIX l] JIl,l:Jl,1 II].pc]-B y Hl.o oBT'l
:lpHoo HaI{aH. /tlo,TolIllaI ootlit |\,lN4it' OI| Me. l]oMo)KHo BIKtlI,lT
Cax Koo'ITBl{I pp K1)t.T_ T pr.Ba TT or.IlltKo ( ooopc pl{l1I t4
x (ptpx) oTB xoHlM ToRapa' BrIa- llo)Hir t MoTprl-Ill TI1I('I BoMoxto).
l'{l,l | {zl
p, po KooToBo poy oyTB'tT tlpr po_ lt pll]}tI,l]\,lztT oalt ,O.t:lToLIllt paoBl
tltJH1e Nlzll,{I ouoo rT a .t.tl It.lrtIl,t cpll[BaMI.l , My BIor'I Kl.{T IjoIJyIo ]\{tIIHy' KoTopyto o
pa(lr. y]t l<aTI,IpoBT ott,t p14o/t BpMrI]I,{ Ha p]\,lolT

t86 ItiT
|,ll||)l)()ii l| 'l('t|(.IlI,l:]Ktl:lTat,I tloTpyIo'I Hllt[,I aptlTI. t yiratI] B/lI, l,tIl 14 l\{ol1I,I 'I|4'cKt,l pTB,
]|.(),l|,'t(ltl
I r lIlI t.I)t./l('lli lIt-']lo'T'OrIHo, Mo)KHo Ky llo)KrHliyl MlrLl- Il('U,l)Ka}l p]vlO1l 14 oy)](14BH (K /ooB{}py p],{aa'T'
||\. (. |('M'Iloj B /Hiill l|Il lIo'IBIIlI IloOilMl llI.4OK)' tto'I/{oK pOI]'Ilt1,t,I p'o}Il't{l,l poT, x TOI,IoT'
('|)(./(,l.|] aN4tll'l I]a HoI]yIo. atIIr [bpN,{pl HprjIKo T;lK lI()l)'It)li lr t|ltlp l)illIB. Cl)oIrlt /ll.I},l ]l()l.ol}op II i))'lI
,(JIlo. oao B To ar p ppI,rHrrN,tilTJI I]Tll. oL]l{.
tt()Ilj]o: ..[ t>ttO K}iIll,IT Ilorp)l(aI]HI pBit IIpoIjoIl_ Attott ll,l o.I'LrI-l,t,l }Ilt /lool]otloIl l|lOB t]ot{KaloT
a?> ll
oTitLl o]..pH ir.i.i l)ltjo(l|lo ltlot,t t l)aol.' lll.pol\ltIKo-
IIpl,t l]tIIol1It}{rt po11teIJo-i4OtlT)ttl
o}Jpr]\{iJlio Potl l]I}ioK OspIII{I l]ts ]lol,1BO/IB lo, MopaT!JI]}{oo' ooBpl,lHpHoo, Tpa}]lol].tlL]o l,{ lipyx
tIoI(a Ll paBl.. l,I I,Coo}tBtII-lI]l,l pll]14liN,{aJl]\,I tt,I_ l]l,lot.t poBLr/l-ri'ltIoo ooJ])l(BFi Koo'1}1TBtllII
l ()Ral)o poI l]LloJI'
oli4T'I aMoTo].,Ho aT tlpolaBa.
fl lloT o poBo.Terlllollly o}I{Bulo. l<oxo _
tJ tl Fl I pT, p.'l tK ( tl ) xo r.zl
s 4. BAMOoHol.EH KocBHtllx
]

l,Iyr .KooTBCHHl .IoltpopoI.IRollT B].}oT


P..n Fl il{A E o APH l tvl P)AM
r.]

llooBopHr o'II{oUlIlil oJ| lIItl l\().]ItITBoM lp;tt4i,i


I]'] op;]I{attl{ii poBo]]l.tlcIlll(.}I.o tly)<tttIlt'I (p]vlotl
Mlllt4iI]{o-TpaI(TopIIoo itllil otll/LtrLitlIl.l'l )(B]].i{oBo/IKi4 too,l,t JtI,KoXo:]'ITBI{lloM pl{iI,,l]\,lfI(, l] o-
tlTI]ll14 l(O,\'Ilvtt]p(li:l(o 'IIJoTl4 py,IpH0 JI}l L]poll-
Q\,1' l)oTJlcTBo' pO14M[,|(IKo' l\iopTl]tl' pttll_ llCi{tl po/lI4T,I
o1.oe' ooB()rpilplto oy;<rta 14 J(p ). pll 'o tto- I4N'{.[, ro ol]pl{Il{ l,tpalt, ll:t KoTOpl
Xo/lj4h4o }tl II3?., T0 B yOB'l pltlK }J|'I4I| | l.oT )K Bl4Ii y otl paJl:]}/9T (1121g'u.','O I,l ojlIiO.) Ilpol].llylo l1po'y_
o)KT l' oaH patlt]Vl piI1p|,|'I'|,1'IN1 (lpattlta_ Lll,tlo to or{I4'l pll,l lol(yilarT oxoltlvl] p._
M), I.lrpllo t(oHKpl,4pyII,INIl,l N{)IgJ'y otrii, II ']llJl(|it Ce.1CKoXo_ t] l'IpoI]o/].TBa. Tapa p;a r\Io)Kf, I.t. yI]L!a.
'I,l.RI-llJoo ppHaT,I oToT. I] .t.()l\|' .t't.ll o}l
I{il)I(oI.o |,{ l]o]\,1o)KftI apTllpoB otll(11 I)ilI,l 1'Ot,lI!4o
Ol(alBaMI ' KaeTB:l poKoB BIoIIItl,l,l aKa:ra. opl_
Hz1 ttpr.oI.o llorpaHTl4t{oo o;ty;ttt'tIl4'l T. l{.
LJ BIpaT Too, KTo leo)I(I'{T Iao IIl]]v|N,lI yoB'I.
trpt1l, [{l(o (plpo) otiiTBo I,IT Bo- l(p'lltt ooTBrI ToBapopol,lBoTr14' K.ll( tl
N1o)l(Il o oyltlTBllT peMo llT CL.,Jlfi 9691113rt .t' tt tJ l(l,1
,]1iry lopl1rlKl,1 lI (bll3 JlI{a' MoyT C.aT (|Jil-lzt
(tpt,t .oBI,[, tlTo ToT 1)r\{olIT tl O/|\ tr. BIlo!|}l l'oapoii lrp<, I] 110m Llx,l,II| 0Kl|llu |4|1 oolpIdo
o.BHHI'IN'IlI all) I] tr]r\loHT.tl1X [t'l\]I)l(14 <i,irtl '||l11o. B
plioli paKTK p}l,l,to' tl.o TaKO LtI1].t]o ot]o-
l,](oXo'I T.Br }{oo ll plll}l,t'r, p l,iol l Ioo l] l\,loI l.}lo_ _ 'i oJIoBaT'I yzlN'I t,lp I'1 poKp t}lpt }1z1
JloTill yol]'l (ap, otlJIallBaT ootI}ll0 t} oJto_
t

l l l,l (l l<oo Il p/Ipl1,l.I,I,t . a l It4a H lX p]\4 oI l l. I,| X


BtlI.to]vl patp). plt o I}2lL( 1ro.rrl:ll(LllIl It,ollyaT
Ll 14 ]J l]O l}l] } I

aBoII, B peltloll.Hlx KoopaTBa-K L,I .. J]'. ol,t Ka)I(O


l,,t ]]o.]Ir{o)I.il rlapTI{poB o yKaal{}lJ]\{ }l,lt]j Kpi,lT'tM. oI]o aN,ll rfipol(t,' tlpI]il: ot] yttTByT R ypI]Jlcllt4 op)Ke' o.]1-
LlzlT l{,tl{tlll], ]\1o)|(. OTKpl.t. popt<ytt) Ol]l.op. B o-.t
;tKJIar]. O,lI{tt4 ]4 ]lI4 (ooBol) Hlt pNl()lil. 14 o-y)IiI.{}-]i].LlI,l
oXLIt,ll,t pIlB. Bolt tsoMo)(ilO. L1.1-1.' ooBopi p'{.jl oT oI'o Ilol(yl(tt ptlttptlt.O l\tc1. ,llil]' JIl,| Illl' tu]o TopoB B
2.lIoLIT Ol]IJoBN,I}.IilO I{()Jll,.l]\tI,t Iip..I]p14'tTl,I'l l\1I,{ |.1 oIplloHIIoM'JitJl ll1l<.
opilH aIlI'I I,t. H apt 1. proT "Il Koot i tl tlx >tt,t futo I[l}l(ll. IlOl,,lO IIpo.l 11uI|Jrzllpo|]l
]vlaIH Trl(yrl(l{ p]\4o}IT l.KTOpoB t,t olai;i lto I}iI.O.I-Ie {tr{|ttI au{t|I,l,l,l/ __ ['.,l LJJIil]l]llll(l,l |]t)]it|lOT' pa]]o Ha oroB_
Ill]OBo.l,l R poHTrtoI,i N4aTpil .l>l<t;iro Koo. i-tl tll(t,1poBatIIItc ltLrll/1CIllll l1 l1III.a,Il, I,tO H y(la'IIJy}oT t]
:JTl]HI.Ioo pr/p'ITI4,I' Kal,il.:liI! l)oll ].l)tl.opoB yl1aBH]4t,l llJIaN{i,l p> l,l lI i\'{o'l. ll,l, poKpKoli
L4

- B pal)iol.Il.lo]\4
ol,rao p]vloI]TI{o-1.iII{L]rKOl\,l pl]TI,1 /-[eTejtL[OCl-io.
plvloT oopoa'l )l(l,II}otioBolll t|lp
,
B: pvtr optlHill,t' ll ,al()l( zlTH] Jtl4l{tt" tl B'Ilottil,l-
3]4poBa}IlIfn N{or{T}Io.1.rt],,lLt l.ll{pL45IT|4'1, - I-I ],lilI,t-
I]'Io,1o
(.)'] (]JlLta 1-l>tt, oYLt(rB'll'l). ],lp)(l]l llK I1otlto
Hroo.{yI tlltlilIo 'l o.jlK(} Ltcp llol)'HI(otr]' l(o].opI
t4 JlI(Tot{}loo oopl1oa
jVlO}l.]-Il] aBo;i 14 T. . - Ha IrIll,ll,ll]oBI.Il'll p_ LlJi,tIOT'1 pot<pl.t lttrllt. B 'rlt .IlLI T :1KloLIarT
B atoa}4I l{oo]op Ha I]IoJ]}]}{11 ]\,to}{Lltn l)aO. ppo
'1
p'i oI,oop l1a Oy){(l4Ba}t]4e, B OoTBTTBw
r89
r88
l(o.I'()l)l)Il\'{ (l)l,lp o'laHa BloHT o opyll]H a I-]oI(yl(y popo l,l axoBatrltlt popoB oT Te, Jl It' y.ln;g51l
JI pHztpHI]I pIBoB.
p poe|I|4 K Ha ToBapHoi,i p> alotlaT p-
;<o KoHTpKT. B ooBapBaT pol( oTaBK' tly ToBa-
pll, o KoLlTBo KaTBo. H,r l.oBapa a px B o.
HT aTIoL|eH K H BrT'1 ool yoBr.
B p>o pa BIT Ba Tel JIol(: ptlHIIVt
.oapo p.tpt.
ollT'l aBHt opaoM llooBop opFI'I, o KoooMy
l]zlI\4Ht oaTTBa o p)l(Bo K otJo'IT Hol{T- Haor pltITpoTpa}I a pox ToBilp}Il p>a
BHHo o IlToB oKar. o ooBopy o_ lloyll dtt plIII| llogapoil,. Pal ToBap - .o .oBap
- poal]o
py(IH pop r. a p; oT Fl14 l,I a T KJII{TII.. y)K poI' oH o)KT HaoT Ha p)K, tla K.
B BI4 tll zlKIotleH TopoBoo l(ol-lTplil(Tzl p,lt t oTpHFII ao.'\/t.c B yT p'lB'lT'l K
oBrpH HoT KHT. fl ooop Ko l-lzlKlBar oa.lt. oTaBK B poK' pryMoTpl pro Ko}iTpaKT. T
TBa llo {K HopTBHFlo pop, otlpI oyT,l K oBp[IaT Ha oHoBr pBapToo oMopa oTo-
apaHTM KT' o yT oT Boo ]\{rHlI. Ta opa_ Boo ToBapa' o aHI px<o KcpTl e p'Bap-
o]\{, 'ooBop o proTaBeT popy oll] oollt Too oMo.pa
- o opaaM Tapa, dyoHoy
pey ( oy) KaTBy ToBapoB.
c, a KHTy' o Too o)KraT, oBo'IT l-t pa_
KpIBaT Bo ;<a ooFIHI Jloo. C yvo B aotr BprM HaTHa aT o pzUII
olllTit Tpa pao ptoo KooMKO llo>r<o ox<aT, ToBapo
- To appt K, oa o ToBap IoT a
pyo. a oopl p;<ax opcTr app ap-
tlTo o pr paB popo Hol. KolIKypI'f
M)Iy popa 'ooBop KoM a pMyTBHtloe H' Ito paplllHl 'K oB, o KoTopI po.a)Ka
oo)t(FI.
ToBapa o ott p>l<I paBa ooa .
o orTBy yHKToB ooopl opyI.tt,lJ] Ko >o aTI oyoaT BoooT}o oylo o-
KyK op.Hoo ToBapa.
oButaIT. o oopBaloT aMroBae L4 > xaDa- C aHI Toapo o.parT Ha KI-l{rK
TpI4Tl4K Toapa, o MToHao}{, I]op'IoK l,r opy oa-
(o) opapr eK. Kr-a
.t' pol( oTaB; o o)}tIN{ 14 oKyaTr}o payMtlo I{aLlIM ToBaoM.
-To Ka
B o a poaBr ol< .aT ToBap
ooBopl,t yoB poBpl4' ooTpa.
a pxo a' oLlT KaKo BrTrTBo - Bap_
o oro BHaAI B ooop a o>l{Ba )JIJL'|- pa. K oKyaTrIo BappaT poT IropTBHHo or
't Booxo K. lo aBl,lT oT Ilpozt aKIoH K' o ey oH oyar ToBp p>oo
po)K. c ToBapoITpoBoT tll1Tts a p>l< aa. po oaBK ToBapa oKaTr o aa B To y-
HoBl ToBap BIoKoo KaTBa, o}l Bpar po)KI4T Ha ro ar op.eT p>t paBaM oTaB'l o l o 15
oBIlIlHy I{. poBoT'I FIooo Ba po'yK- .
oTHrT a p>l lyatla' To T o ToBirp y o p ap,H I K pryaTpBaT oTaBKy ToBapa
ooBaT pooM' a y aaT o T op, oKa He yy. p ale p>l<oo Ko|]TpaKTa B To yar
y paoBa{a 'a}la apT ToBapa. ooBapBaT y ToBapa poK oTaBK. B .e.t Too poKa
C vol oaoBaItoo op']I(a oprrH'I F{I a p- poaB oTaB'IT ToBap a Ka' oytlaT t}appaHT' oaBa-
)l( IlpTI ] Bl pyv popy o TopoLll T TpaxoaH ToBapa o pallt.t. I(ota TKIT poK o-
TaBK' poa paT I]app2llI1. IoKyll1.Io. KoHo, To
B.II' oK o poI.tt.
C prI{I Tol}ilpo oBo'll. I(yT o poa
a px oHKpTHI oltp - I] ToM oLlI]Ho ]\,lyT-
o. Ho KoHoMo ToK pH oKya pou(a pra.
poFl|i K ooBop poToKoJI oaoBa c- ltoo ToBapa vp py payHI llt B o o Ko-
r)y KHTo
oiit B 'lBT
popo, opr oTTa B- rTBa. !'o p Bo B To' tITo Kpya'I aBKa' pa-
lH popa. B yy I\,Io)KHo o;<a ;t4e B ol.ol]op Hil B pxo a' N4FIoBHHo BrT a KoFIloKTypy pIKa:
al;a Tpaxoa KeToB o opTHIx ecih Kpya aBKa Ha oKyy' F{aIIpMp' I.tl}ll ota p.
r90 l9t
)I(eBl IleHl tl ,ill{M oopao vBl,ttll,1tsa. pzro,I lIoKil]., l,I l |()|I'l Ii 'l.()M, To oI.I oOrcriBaIoT TpaoBaL{ yttTHKol] o
l]aoOl]o]', l(pi aBKa H poa)I(y Tot,o 'toBapa oKpal1 Ill I t\l()2l(lll,I lloTrp B ytltl N,{IItIl4,t plHotlIx LlI p ztKto-
/looll poai]. K,oO. oI\'tl1to ol.lti KOJ4oHLIl,l 'I(.lIllIt /l-J| K lia pl,}tI ToB. Tt orpLt,l oyzl Ha-
llpol],lT'l Iil, pp [,Ip)KBoto p. iItiI IIl l() X0/l)I(poBl'l.
IJ,top Ha rtol.TK' Koxoti'lIto tlpr_ ,\l'r),l:ttrlrtLl ,o optl'l llO I(ytlJl_lll)o/la;< p>ttl
I.li4}{]vlaTr pl,lo'll llaT K yl1ya l,tplr po_ -
l i)|Ill)ill('l.()I] t} l],I TocB oy.
l)ilj| IlInN4 l.Ol]al)O]vl, Ko.op'l
pOB Pl4 lloKyIlIi (Itpoa;) JtIIoo ToBitpa, r .lto ,I Jrl TpaoBaI,I o l]oolIOl-() ttaopt-
Ill(.(.lItJl'l1
:]JI
l,,l "tll I,I a aax oT H i B l-]o B ToBapo B.
],I
||()|() l,l:Jl\lHcI{ ll B po ]\,l)l uI l<.,I|()tllI C/lKl,I
B TM IITO llt< pr-HI]\4 ol]tlpo]vt oy. o_ l|( )(. l lI|}KOI/ l.Iiull,ltlFloO ToBa.
llIlT ,IlOl.aTot]]1l orh4o .it,I 4).I]tIo t,tp;toii ll- ('|llIIo. r<poBa ooT B IloKIlKc (lI;lo7>tt) o*
TJIlloCT., pltl ].oi]oBJl Taa paB[JtlT.Il1I ts l]aIIpABJ]t-II4 14 ||liIlt'l'()lJ L{a oK a To:tpHo p> o'HopMtttttl tttrtl;1lt;tii
opoBJl (b.lpM. {ttllt<ytto) pzFIoo Toaa T > poKo llol.iiI]K lIl)olt_
p urlit ) l..t.r KytJTt{-tlo.)(1,l II oaii l(.||IILt opr.o oa FlTyHM oet tp.tt,l'tt<o
lrp; I{ pzulHt oap ( olet,t'r aKloll}ll,l'l ]IK l|()(:'|.il|]Kl'l l.oBapa. Harrptp, 1lt, llO/al]a pat ToRal] lIil
'|Be.'I)' TiiFl/JilpTttll:i (otl) lttl.al' rlzt IlOTi]B-
erl B tllt14(tl,t i)lI|))|( oBO vr, xzt'l o.OBiJI tl{l'l]|O_
Ky poo ppoaHFIOo KOLIrTBa r1l>oo l.ol]l):l lo o- ||llllI l] lvto]vltlT aJl)r]l eK ypoB I.l, o/x}loBpel.ttlo
t]rloziHIlO tl oott.llIIHl po' Rl)fr4}t!t. ..t ( ()tll)l.tlaT a po.ro px opayt opal{' To T oK_
ll ol,{olll4.l. aKT Kl{-llpoax 11paBa H y/tl TOI]ap. ll;tt.'l' t|)Io.lpl KolIl.plrTI I{a To. ) po Ha TaKo )K
topHt,l l1t(l'I i-lJ14poKo l,lIloylo.'l lla IHaX To_ l ()]t],l(lTBo ToBpa' o a ToBapa oUlcTtsrT'i po/t)I(i|
BapOB, llJI Ko'Ioplx xaaK].pHI oTaToLItlo oJIll] ott,l -op. ttl.ItJl]tll,I KOHTpaKTo.
x (ly
t l l,
l
OJll,t l-lztr|.].]Jle 14]V1eHIJ'I,I ].{H- oTI{oT'l .>pal,,r N{oy.I. I'\Tc |:la 1oppt' oopI I]il._
tlcoTOl I]l CeCoxolltltoil llpo]lI(l U,l l'1. lr.lt)l ll HNlpHl oyll Bo lJ.H a.IttI oBp (yy_
o.oT .rHl rlloK t.i o,l.(II,{ o. l(cllT.pzlK.oB }j l)\/!' Illlltly l.. .), Ho p ToM otlaaT' tlTo Ha tta
p;tltt ol]ap OTT j] TON,I' To o14 r'l ]llTt-.IlIttr pI'lTpl,tpy- llltltttt ToBap o)(rT Hl,lT'I llo Too oMrHTa' Koa oHI4
loT B Pa IaT I,,lil;t. C ,t;vtr.lt lltr< ilTI{ |),||,|. l4J] IlpO,aT o. KK aKTlIK Hr. BoMo}(r{oT
l]o/tB 11 ]OKIraTrJ| llprTIoT Ir ll,livllh,l14 oitt lt'l rlr(l)tilT oa t' .o C. pKa, To a, oTopt oTT
I(!i"rI_lp0,1l{, it ltt,to.I]y,r tlttl C Pr.:.t'lrit .aot,t. lII)()(()paHT oT tl)aT.rIx t.l H tllt plr{K
prt att.lrF{ll'1 pottl-loo KoHTpaKT' l(()I)l pllo tojiytle_ Ilil']lt,l(II{oI.o ToBapa' ]\{oT oIoOBa pHlM pIal1
IlI,1 or]apii poo,l,IT (Ip OIlpJltlo l]l)N{'J' tT.oH 'lrl'I )(poBa.
O.KIT li)t(t-II cT-il'tapx)l' pa:]l4Il I'rr.lpii o{p,l1.'I,,I o._ Opa e.XLIpoBa}l rT a Xr.poBaI{ ll
palto aoaIJ,r lr Ll],1HjTII t'li,t )\rl ;u<oti Jl.K. II |) OJl ar it (<.opo Xr/i)KpoBaHa,>) x)( p O B aH
N4api:t jj) ltlar; apa tll,l;lljIil}lLI BI ll. I| () l( Y (<.o >ItporIi>>).
Ko;{.1.pllK.y rta,r-ts il'I >t<lto Ct)|)oIllli. Lir,tla, Kol.opylo l lprl TpaoBa IIp oy.(Tl]:tr Xe,>KoBztl{ a_
llIl ,o.)l(t-I BFIT ltit (iT putl]]\lItlL.!lI{l'4 Boo :}aKA, |']Il()IItt,l IJ o' tITo B lIKr o.Ia ()Olla TrcT KaI(
lIiiIBilT'l llpoHZltM palTl1Iitll I\'l Bl]loo]\4. O jlo>tt lll)('itBLl pezu[}Ioo Toapa' To oa BIplBaT aK OKaT
IorT"rlp)I(Ba yTaFIoB}tI MH14j\{},\4 il|))i(tl Ha BL],\4 tlT. rIll'ttl.lpoB Ha To )( Kol.t]o ToBzta, t:toop. oly
3irp pptl l ]IoIoHIIJIIloN4 t]:]l;o(]L] (pt.t oyi:.iB|41 }]il I l()l(llaT poo T.ol]pa o1IIl.BT rpoBaH poa-
lI lIorto N,IlrHIi1\4,II.to ytt) ilr)-I\r(IllJI Il[llBillIl! l.p- r.'t'ii, tt tpoar]r pJII.loo ToBap -_ xrxpoBall oy.
o;ttt-lt o ilIll,I i,{l'1- l lltttp, B Tp IIoTaBl (potl) allotlaT lIK
.teptlIr ljiK t.lrto 2ll[lllI(). iI Clo lloTaBl{I4 l|;l llOTBKy l00 T pI{ ttp tO Il 500 r. py. a 1.
olIIrpCIIt)o T()tspi.l' li l)ilCll]. llil ll(.ll|ll),t[t)i (.'rtt.:iltttto) ( )/tll()BprHI{o l{a poLIHo pIl-{Kr Oll oKyar
vplr KoH-
K,il'pill(.oB (o Ila.\iltl'.1'l l)oK:l lloi.ll|lt T.OBltpa Ri]}l14'I I|)III(.I .o ) KolILITBo pa (l00 ) o }I 500 l. p'
llt,,tl-itll a rlT OTo}l}t}tOo l(oJlltll,l ]ll{ }{t1 I,{)K. lt l;t l .t. }ttt po 3 ,{. .rr LIa Ha po oa o
/ll,l oBoIo yrIlII}tT p' tJ,la}lHI'l pKM|,{ l,l a- ,'.l() TI. py., poaB p p,{ TaBI( eplla TpT Ilo
(I}lT-lllll Kt}JllIl,I IIH, LtJlitl.l' ;t llpt.r5.oi . .() t.l. py. a l . Ho oOBpI{Ho o}{ lpo'aT .rpt
I}lty) ,ll}Io]., yll]t}]. r'p/{ 1.. '. |()Il.I.p:tK,I] o r 550 l. p. a l , tsl!{[plBa llo
Ba;<.r KoHo\4tlo ll tlrtr pt.tpI{lx ilJtot< o- '(l Il,I. P. l . ., I]orI1lr B B'll,t tt1oax p.
192 r93
aIoo ToBapa' oKprBaTc IIpIIo oT poul)( poB. o Topo-r oprI;I{y}o pto, pop"'u", .oilo oyT-
r.o X'poBl oo. l top o}I c,I\K|4, ].o . oH o)T oTKa3aT oT
-
flpyo pep. B pe opoB-.o.pK -aKJIaT K BoMFIT r llpr]oHzltla[lI coB. Coa-
KoHTpaKT Ha oKKy 100 pa o ee 500 r. py. a l To' ool peH'lIoT 'I TpttoBall'I aT BIpyK B
oao ap. oopHt{o oFI poBoT x.xpoBa- yoB HropFIoT TooB llpotsoTa (arpp'
H po.axe, o rT poaT a poHo pIK upt ya oTaBoK pa), TilK)I( /Ul'I TI oT oTcp B
cB HIM pa' KoToplr H TpIoT .paoBIM
KoI\,{a'l.
Ha oapo p> paaloT JlyI Bl ooHoB:
pao oKyIlI( paBo, o r ota ol(|laT
- arT KoHTpaKT'
oprreIt upt ToBap FIToBapI{
oo u. pI' oFIa oT po.DI( pzuloo pHa' LltIFloT o o ;
ooaT ta oT oKyK vpo' o - )poBa- c paBo po - aT pao' o H ola poaBa
t. oprrHr vpt opaKT pyo eo
aH poax p IIo aHo :
H .ulHoo Toapa' KoTopI r .'oo
- proTaBJUIT oKyaTIo paBo KyT po-
tt oo pt, aT KotITpaKT \ T poaT
ooe Ipr. o.oBpo) o yrT p
B ooTB ' KoTopIr pyroT' lpoBo .aF{- uprvao yTo
- oIIpaIo, BI.T paI BI xr.poBaHl,{:
Hy ooa o tsoMo)(Ho-
ot.IHo (vo) - poBoTc c Io )(a roBIx T lITo px yllIBT yaT pxo opo
pKoB oBrpaT B oo] ooTBrTT o .BTpIM (aa p- IrB' r aTT a Br rvp).
oarTBa }Ia IKr paoo ToBapa IopHoM Topo rpa ooa .aara IIpoB-
plK;
apploe - y.ttaT aTpaTl a ar' oyTBT-
IoTo B.IH BIoI oxaoo ao-
IIpToo H B ooTF{oIH pzLIIoo ToBapa
pxlx oT}IpoBoK paIM poKa oTaB; p .
t ToBapa To ooTHoIr H (oTpoa Ha .zul poK oyTBrr T, opa oyaT pal e)Ky
oTaBK oto BII' r a x) oBorT a T o pxoo KoHTpaKTa H o aKJIIoeH vI B H
x.)poa apoBaT paxoI o xpalo ToBapa; tlolI.
pIHKe B o.Ie o popoB KyTI poBoT K a px
KTBFIO
- poBo.'Tc, ec Ka a rovptlo
poBo ooBpeFlo aIotIrM .K a pzl- a o . o oTolI oa rH, o pa}oT
t oap FI Ia aKBaTF{o eo KoTBo; oyTBr Ila x oBItll oHxH.
o a px B aTo Te otIoBIBaTc Ha CyI pKo poBT Tp K Bzl'r aHI
o)K.aoaaBeTerr,IpiUIHoo oBapo aotsIM ol(yTa? KoTop|r )(aT B oo-
ToBapa; .rpHoo KoHTpaKTa. o oKyaIoT KoHTpaTI, Koa
p.Boalo - aIoarT B oKyKe poar lrproaatoT' To }lI Hzl il BopOTy]-, parTo o
vrpoo KoHTpaKTa .'o Too' KaK oBrprilra Ka optllT \{KBw1aoHI]y l{JlKy o o too
.aM opao oyr11o
pI. O poalT oTpaKTI'
Koa poaaT' tITo a IOHT' ar o.He K},[IT
o B\taoo BIloB oJlyl| pr. Ta
opo, pIr ITKyJUIHTa O poa)K oKyK KopaKTa
aBcL{T pe Bo oT Too, To oH oxaT oT pIKa.
Paa KoKo BoB yTBIx opa. Ta,
rKy'ITI MoyT KaT pt KoTpaKTI ] x o-
LI .eoK ooHo oH oTpaToB' yaBa py- .ll.l.t ppou( o o loo . o B IIKy-

194 195
9. opy tto Koooo peapl,lNlaTe,l o
\4 HalBaIoT po a oBIIr' oyKy pBoo o- oilH 'Jl poBoB oo oya .
l

TpaKTa o, a ax K'lToB - IaN{ (- l0. Kar aMoTol-t.ll]'l Koxoeoo pHMaeJ'UI To.


palor-..HoIl
2t I1oBIllI Ioot IKa, KoTopIr TpT o_ t]il H ti\l t{ pir ?
}lT Ia poa). oa>y paFI KyFIoo pxoo KoTpKTa
AH Il PAKX AH
p pr Ha OBIlr atBaIoT Bae.
l\pyo B Ky'II4- Ha oFI) . Cyt- riu ]
TI po(a p>l KoTpzlKTI I oyloo x oTKy- l BIol nl)MHTCHo K },oI]M ,tooltro opt'a-
tI o o HK ra. Ta rKyToB pTo aIBaT H.l' oopo TyT l|poo poBoBtttt pTy-
B (pa lloI o.oo M.BeM o- l. o axoy By opo po.yKt(l4 ( aoe axl .la)
Ha}T o, ), poalry KoTpaToB - poprM Ko- aT opaaoH KoOMrKy orl]Ky K:lllo l)Jlalt ( y.leo
poo o' a x to.y oTKy - opIT. |loit Ha po}l I] oI]ToBoM MrTol\,t pIHax. rKo Hill,llo
pltiJ o or t)o), o BlBoa poy pI]'l,
oI'r B Kyl.4 - Ha ooTolllrl{ r o.l{oo ottoT llpP}l'l TptlcopTtlIN'l4 prl]a' aa Ha p.laIo,
Too ) ToBapa II Bat\4oBaFI}I]x ToBapoB e}I Ha ToBapI l]oo)KHoT Peaa .lep orrry opoBy}o eT' o pae14 l]
pali\,t poKa |ocTaBK. B o B y cao ppo }IeoPl]}{o Ha ppl4'IT, aTpa a xpire lt ltppaoy.
o Be.c'I opa Ta Tp. (p)' oa t.la- Kt|TBa, e ll . .).
2- Peo>l<t.l po plll]eecll o,ua poa>r< npot*,, o Ka)ltoM
T B oFIoBprMrHo o oa;t( prtIx KoTpa- KaHa.
ToB aHIM poaM oTaB B IToylI BloI
oT paI B oTpoKax r Tx o (app' ttoKIIKa )u 2
MapToBx poaa N,Iax opao). v MTo.Ky paa pnca }i oM lo, tltlftl tlr-
B aoT oT BprI BaeH p<r KoHTpaKTaI4 pyllj xoTBHlx .ooopoB
BIeT . pyI ryHToB. pa cKUIpI' IJI\T
-
yt12.' caI HHaTeI Ko6au I4
l. oo,l oJITBM Hapyull{.ooBopoB ocTaBoM to.
2. o apaJIaM, prTatiI poaBTeM' o tlpaa Ko}t-
pt' -
KB.y}oT oHTpaKI rp t{KoKo MHyT LIaoB o Kpeoo Itp.llp,lT po3BT pll.lT ybITKo rlt B pryTa roIloTBK
I (aTrpoB) ooo MIll-tjt]e oo pooTBa po.yK}t;
pop, ovBa Tr aMI KBoT pIFIa. BTo- lloBTI,'t pae ro' Bolll BT poo opoa po-
pa pya To olll-Tpp, o-pp; o a- oB.t (eppot paot, po Ixo.Hle pa.rt}iIe .) -
-
IBaIoT .H B KyTBFII oepa a paBHTro ._ tl.ooaB KopaeTo ool]Op I'l; p ooo poBT
I po Bpr (., , tI). pya r- pae 1.toB o JlpyM oJlciTB'|M Hpa .ooIlopttl o.
3 all" aK poBo'T pi.ltlT yto ToM yae' e pcyTirT
KFIToB ooyT pBy KaTaJIa o.oO pIK a Ili]pIlle,l ooBopI oe o,pe Topo tlI t
pyo oprJUIT poBr KyTBo a.ltoT a To. HoK B.lloB.
Bap}II p>a. 4 oooT poKT KoBoo tl,llell y (appax) o taI'r
oo opol,ll plll lo (a ooa Blorlx ilHre
KoPo lE BoIl PocI plt.to).

l. B ylHoT oep.to ? ,'a al KoMMptl- du 3


Kx roK' xpKpy.
2 Hao oolI eoI poBr KoI\,IpKx oK, opaKp,l- l y oa ti o.p)ar o;llr a oapo p>t<.
yr. x oxe BoMo)Glo ooa Irplx Tooo-opr.ltr- 2. poa poaT l]aMooTt{olI l ,I l)pHaT Topo}"I pii.
x opa p oY&T IIppaTKo oT poo-
MI tlll-tHoM DooB.
3. t'T TilI Tlt ]aKH' opo Il. a lt
pp l(y.
4. oxapaep .ooop Ky-po.D( aK oHoBHo oKyH Koep-
o , paKa o eo TpyKyp.
Kaol opla op.oK papao pao.ooopa y-poa-
^5.
>Klt!
6. Kaot oool,r aeo a oo't poy?
7. opapitrc eetlo oroo IrPr.PtlI4.t o
opa3ilI4 prlullt po']lyK (rop oHa KaHaoB ooo p-
ll )
8 B [lK ..rTHo eKoxoBHloo .p}lirTeffl
o opa Mireptlo-xHoo art op a ?

196
aIoT oH Pocc, o BIBaII pBIailf eca-
oTIo xoHoo xaa.
aa 8
orrrrt p ppao TtIoT oo-
PK BloP PAE o xapaTpr JI Koo o |4 B o apo-
B PPHMAEB poIttlHoo KoKa. o ao T' tITo pyTaTl
TFIoT rKoooo ToBapopoBoTe
(o BoT pooTBa polly) opIoTc
o H ToKo KaTBoM KoTBo Bo)(FIHoo Tpya' o
otlIM oBM KoxoHHoo poBoTBa,
s 1. HAH PKA PEPHAKo BaHHI oBIIflrHHo p (pooo
Eo oyrrTBT a oro eppop, oxo atlo oT
aopTIx IMaTK yoB' op>tto o_
roxooo prIMaT TBto Ix c . .). ooy pIlpHMT,
HT B oo)GIoT a, oTp' Bec pKoBaFIFII.
BaIBaIo pTBa B Ty oTpa' oBpaT o al
H app, Koxorr a opaH a, aKIoLI a 'o oBop
HaToMy py.
oTaBa MtllII' oopMoB' TpoT}{Ix aTpaoB aop pKa BeTc . t1p.pH1{a.e.pl{l T-
T. ., pHMaT a esl pK I.a}Ioo oprl{r}t fIoTaB- N{o . oToFIoo oT )KrTKoo p)(Ma KoFlo_
lKa, .ooBopFIIx yo oaBK, I]oTy'l l{KaTBH. ' BlyXaT TaTo aIa3poBaT paoT porK-
HI Ip MaTpaoB' plBa oTaBoK. B o >l< I]prM ro o, papaaTlBaT BToHHI TI' aHaT ooTBTT-
TopoHI Bo3KaT K HBoBpMHoo paeTa oTaB- Bylo KapI. I o ppaTUI Kaa
o. aa 'ooBo o}raTr po.'yKtl, opaa aec oBop' To' Koa o oo'T o pH pele,
p a p FIBpoo op I\IapKHoo pa- o orrrTB yaB p.p)BarT paBa 70/0. o
T TaKTK, aT)ooo ope'' a c X To- oHaaT' LITo o a 70 % epr B y a' To arT
poFII BottKarT p I{Bopeo oTaBKIt po/TK oa a ro oyTBeIe' a 0 % coe oT, \
HKoo KaeTBa. o T,tMyo p paMoTpr Mp' oTopIr yT pH'|T
Coo opaFla, pBK pTBa aK- B ya .a. Ho po paBo 70/30 opaBaeT oo-
orpo ao' paT a p H yoBTBopT y , oa .lI oH pr.paTKx porKToB
o.aI' lel{oB' poTa ypoo ToMoT a Taec [pMT pao 0/70.
T. . B BoIo opr.' oepl (a) aIoT o-
TIy}o prKIo opaHa pKyT TOKT r To-
Ko KoMTTI BIM .r o TopoHI pyKoBo.Te s 2. oEP o PA KoxoHHoM
ToB' Ho oao, o.oo. C lraotlI p- PPHAE
Ko TaKBa}oT pyKoBo, ppy KoJITBI p-
pt o.pa' B ,oll.Ko oBap poaya poa ao r-
opaa p Kp'TI a, yBLlBaT p yt op.e oIT <<pKoBaHa ceKa>>.. <.o oo-

BoBaa prTB HBIaTI po|{HTo. oa aoy I}oI' oHH KoTopIx KoTpaTa TBT B aBc_
oy.apTBHttIM opaM I]pHMa. lra p FIBI- MoT o oI' o KoTopoM oBr LIro BTo' yT-
, oHo T'|, I4 o or xoo' Ho
otl oaB p H|4|t,|1.
a, pKoaoil slec a oHa opa N'loHT aTy KoTooo H MoT t TooTIo ollp-
-a oo HopIloT o, opaaoHo- /H>. Ta opao, pK o)I(o opr.rT aK oaoT
oTrlao Bolo)r<rlo, porro oep pypoB lt,oo-
oox o' Hp.Ko -a oaTFloO apy[I
ye .oo.o' a.l oBop' pK T ypoa Too' To p'-
aKoa.
a oxrT oT oTrp B Be .oot{TeHIx pa-
B pao .To xoBItHIe p MoT
o.oB Bpx pyoTprHHI poHoo, porKTo' pop
I aoo o.rrM, tlTo, ot a X, Ilpxo.T Too' a oopl o pacll-
.o oyrT .oo. )K
oTa}IaBBaT pooTeHIo paoy, ptlpaT oTKa- TlB.
IBaT oT oyTB opa, pro otx rIp- p o o oTp' pBoIr, K pKy' oFIa.I. Fl
BoHaHIx BT p. o.ol.e Be: ato-
99
r98
pxo ppoB' oTopl oKTBo oyoB xapaKTpolvl I4 }lIx ya. o poIoT Ta) B Floyllef, Ho-
Taa ppMa ecB'I, a },aI;II-II, o oyLlFl Te TotItlKoB' oTKy.a poaoc
tlOMoI-lI oTp' BoHaIo B.TBLI oT}(Jlot{ paJl- oyT' BoBpaT ooB' l]oaT oKyaTM oTaB-
Hoo oa p.pH]vtaTTBa oT paeToo ap. T o- o y ooft,ceo poyK' yMlII BIp}K
.p Hr o"a op.TBHoMy poopoBa oTo- B.TB o prB.FII pLlaM a pa-
y H oyT l 1".lI pITpIMaTeKo poKT. yry Koxoyto polKIo (aoI, yy).
tloTp oxo IIB.T apall' o lloJlI paaTpaT Hapy ooaTrIM. opaI IToTp ory r
II BlIIoLIaT B paeTylo ato (aa BprN,IrI q)aoBIr oTp, ooyoBrHI aopa)BaH
'oxo/,loB paxoo). ,]'oB, FIBoBpMo I,Ia pTB' opo.t BIaTI
op oT pKa' oTopIr MoyT BoKHT p oyTB- ojtoB.
p.pMaTo ToT B apoIrpOIlIIrr{FIo f,Iompu p.Ml1u rloT MTo B Tx a' I(ota polIc
oBoTR' palIoT FIzl MaTplI.ulHI' TpytoBi, ao- IlppFlao 'lTJltloT .I]'T M.t{r' to
Bl' BpM al. FIaN,{O. o oKaT' app. t} TM' .to oopy-
Mmep utt I no mPIl B Koxol"IB}{Ho p p|^HIia- ,oBa . paoa p oTyo B oxoy
TTB IoB'lT B olloTrIx aTpaTax pI opaaIo fto.IH' r IlaO' B cB c. M pooa
oTpx MaTrpillt oeo (a, oop)Kr, oopyoa- :p)KK yo eFIl' o pBo I( tIooyI-I
I1vI1 I\TBa' rrpo.y' aTp.oB' Ip' HppI L\ p.)'
o.oBol"{ poyK ooBTTBytox .OxoloB' a KoTopIe a-
Happ, p Bo.rtBaH apoe, oo ". '. Br.T- lBiUIa oaa.
B ox oo.F{Ix yo tlplU poBoT .,ooFITr- pr oHKy TaK oT oylt{T B aax' r.o'
ylo yp}{y opoy oBoB' KoTOpa rr Ia pr'y- Mra a]]p)l,l oyHt4,l IaM}{Io pyTaTa. [ o-
]\,IoTF{a THoooii apo. B pya l eprpao-
Kt4 X BI B ToMoTloM Blpa ttoo.I\.Io yTao-
oBaHI ToBo ],I Maotll{I Ma.rpzlI. l] o)Kap opa BT. KaKN{ oTp oollil oT tIpMaTo .-
BoToBo.tI pa To Tor oTp MaTrpaIx pr-
-
ypoB. HoT cool pBT oTI) RpMH.
MapIe oTrp tsIaaT B Tx eHa1 B KOTolrIx nurc nompu Ipo'IBJl'lIo. op I.Iar tpa
pIoT oTBo .Hoo Ba MaTpzL'lI peypoB' To .I].opoBIo H to. ( pyaT oBIloo paBN{aT-
T B v .Hax aI' oa, o2' tl,|4lI |4\1 Ma, -a oto':I TtIK oaoT|4 "|' .), opyxa-
p, pTy pi{pIltl.I.,) a TaK)I( '| p ao-
B lJITyKa. /.I,J.D] R.d Bo.Ho Be aTzLItIIX op, -
pI,ITl oIJaHI opallI,lIo_Ill{xooKx o.rl.
plx B aHIx ell}la'
poBoTc |4X ctt B
Hpo aJIHl R.'l II0Tep ,pyI{o orlprrT B Kotl-
TooTHoM Blpar' fll Too Br oT ,t-
TBttolvt TJvl Too].t{o Brpa.
oM pH yN{}IoxaT a Iry .llI ooTBeTTByroeo .lo Kaop]-To ts. IIoTp rT
MaTpIoo ya.
ppHaTIo
'ltlo,
oIIpl{Io xapap poHoyra'I ,{a ypa
Tpdot, nampu }]r.Tal oo oTp paouo Bp-
H' BIBaHHl y(lHl' Hpr}tHHl ooea- To ya HaIoo pBoo/tlT BI{y pyx oTp'
. K H lIyT oTF{T aTpaTt Tpy.,a TpaKTopToB-a- Oo opI{oToT Bittl l]a To tse [Io' To r-
ToB Ila rlpoBr ooJIH]4TrHI ( pyoTprI.IIx Txo- l.BrFI}|o o. aa Ktl I,I oy ro HI.
oo apo) M.pHIx opoo, poo
pao-po';r B Bt{ FIBOBpH}{I o.Boo l]Tpo-
TIx I\{aTpzUloB T. '.
s . l(Al(A PKoB
Tpyor oTrp BIpDKaT B JloBo-aax oBKO-
paovo Bee}I. po TpyoBI IToT B Tol.IoTtIo Pll oo IrpoBtlT o paI .pI.IaK'r.
BIpa)rFIl'{e oylI-lB'{eT }rlvlHo)KHM vlca oBKo-aoB pq1 Bo lt Kal.Ol,It{ pl{a: um.t c|I,I],l-
BI.{IT
(r-r) a T'oMol. () ooo raa (). rnttt. .tltM pKr IvlOIlO ToJIKo IIOTT (pp -
utoe nmpu BoKaIoT B yLla IIOO /l)HOo IIoTep IliMy'Ba B p:]yta ttoapa); lr ttKTI{oM
yrpa, BaFIFloo oooTIo oyTBr He py- (p>t opall) Bootl KaK llooXJItII, Ta oTp}I-
opttr p.I]'pl.ITlaTK poKToM ax, Izro arrr pryTaT. a z,i,I 2lT .oBI pt oT
pao, .II.oo}{TrIx aOo, yp rt{t prTB }I tiI(yTI-{Bt apaep.

200 201
ll tl l,t l.o.t l( BooBI'l I]pTo paaT pcK ry- o: J,
lOI t]o: omllbl; at llom o; o- ^o' _
UloIlI7I pupodlu npuua]4ll. o p BoLIKoB Ao - eril oa BlyKa po.yK (pao, yy); IJ a pa-
a|4 eHl rTpoyK'
pK KJIapy KaK dmu opdeomu do;
Jom Il n p mepo; docmm uoptt u. o pe-
np d
Cx< eH, o KoToplM aMrao
H BoFIKFloB oxoo paaT ltaIr (po- paoBIBaT poyK, B aopLtT-
l) , mtu pu. aaI pK orBaIoT a cTa I MHHM plo.ro KoHIoHKTypI' aHM poa' e-
o.oToBK K oTBrlo p.pMaTKoo poKTa' T-
BIoKM KaTBo pBoT oTp (), vHa KoTopI
y poBT B po oylTBeH prpHaTr- OprrTc o opy
o HoT. H .ltta Tya' p oopo yo-
B IiIT Bo BpMH B xy.Lylo TopoHy o paBFIIo : Ao'
oX.aB[IMc HacToKo t{o' To TpoT poTp p-
HIx ppHMa p.
AI{
- Me rl el noyK; o - o o aeo
BtyKy |4 peula| poyK.
B pu{Ir B.I poB BTpaT B oo-
TBFIO tIpoo.TB. TaK, poala aT oxo- o ] trlr HH I M aTpa I .aTpaTt, o-
TBeFIl pKoB' ooo p poBoTB poyK paT- oBF{I prpaxoo Ip' ap.UIoB' ToJIBa' p't,
Bo.TBa' oyoa IIppo.HIM pa' oHaKo rT By K oTrp (y), ua oToprx oprT opy
pcK xorI' BaHI oTlo oBa. a-
Ta aT pKoB Baa Hp.KayMoTIo oB.tI :AMr1 a...*AM'
apTHpoB o y He.oTaTo opa o Boo)GII
Ml ..AM" - ppaxo ,paIx prypoB I1o Ba T pypo;
pIKax ta rKoxoo poyK.
l .., - oHa 1L,IH|4'| pypoB.
o peptl]vlaT]tl po ttoMaloT p' BoKaIo-
lfr' p rot B.ax .TroTI4, cBalHI poBoTBo flpy oBIll]HI aTpaTI () ol T rTo -a
a oapo (poyu|4, pao.' yy), ToBapHo-.r- o BIoKx o paHIo p.'yoTpI,t poTo
I aoBI op a'I1 Kop, oyBH- TpaopTFIIx pao.oB' TopoI .ep)KK, aJIa.Ix pI4X
M ozLIltIo-otIoKX ayg6-1xHK poKToB. pao.oB.
p o o.payBaTc, To prptlMaTr T o ppaxo oaTI Tpya (.)
oo-BaeM aTpzLltIIx, TpyoBIx, aot, op- ota p-
aBrT oo oTrp a T tIpBII poTo -
aoHHI (yIx) pypoB pK BaH ypoo
FIOT paoo o BlaTI M o IoKoo o paBl.[r-
BoHKHoBH pypoo rupa.
Hlo aMeFIl ypoBFI apaoo aTI.
K vy o BDKFII B.oB ppMaToo pKa aa oBIrtleIx aooB |4 oT-
oToT poBo.TBt{I' KoMMptIK ao l.
p u I cBa:' oBolITBo p eaaei t (n) o<e MT MTo' B po oyTB
p o u od m e IIp
ToBapoB (po.yK, paooT' yy)' oylTB IoOIx B.oB pr.paTKoo poTa TaBK FIaJIoo oTrit -
IvtloT eaopTylo JI p.Irp |4H14Mae Topoy.
poBoTo .rTo. paK B pK' BoH-
Ka B oxoTBF{o poBoBe' oTtloT po- Booxr TaK>t< oTp () B trrTpao,
Bo.TBrI.
TTo yl, a Ta>l< oyoBH-
f{ I r T x itl T B14NI'I4
o pca opoxaT to aopt.

' . el|\1
Copa atIIx oo po- P.
Ba yTBFIIM BT p oTp oT a-
Bo.TBa pra14av:' oBapa (poy' BIlU
pao, yy) BTB I poBo.II'ToT Tpy.a, H (.), pBo a.,rIo poax
I]poTo oopyoavI IeoooBaFI poBoTBllIx poyK peKo K aToBapBaIo. ooy IT yTaHoBe-
oo' oTrp paovo BpMH, oTyTTB oo.oo H H o)KHa oao LIlaT ooToT
. .),
KoLITBa Ip,'I (oopo' yop oopoa pTB' Hoo l;l.<a HI' o Te aMlJvI op
KoeTBa HTa.apTo poyK |4 paa ro py oopo p.T' Mo;<o oLIT opao iryro May pl-
ptla pBoT oTrp B ToMoTHo BIpax (6), , .1gN,l p BIo eHa (o aHo .oTppyloT opa-
oTopl opr o opy HaIJ opeo oopa).
202 20
.to oBoKyHo opo' pr)r Bo TavI Il.a .oBa, B paBH poI(Tlfo lIBaT o6-} B paMp
ptIIK po Koxoo poyK' .o)(rH oa prl{il' yMHo)KHILoo a yMy yI rHI.
I t-tH oTMaJIl po Hl' oRotoll t{ oe- t+ ;r r o a p a a, oclloBHo
p,IT lJatITyIo Ma pl. pot oo Ho_ Hrp'KayI a'rHM poa (I ToBapa KOFI-
opaoa (v't oo)K - TrM to) pBoJlT K aToBap- ppylo Toapo .py aaoLII{III pHa), o.
zltlI, oKpa oa po.Dl(' oTpe oo.a pt. oo I]pBrT oTr BlpyK (pr.). a o'ep |{ep-
Bpor oTr' BaI poBoTBHI{IM poI,I, poB'I{ zlHI o paa a Hy pea-
o)(o parT a onpu noot'. p o"tTBr- ztll (.ty tr-tt B paLIrT I7a erl peaa).
o o ypoB tspoT}loT pKoB R Ko}lprTo B op II)(r KarITBa ToBapa B
p.l]ao .T}IoT BopoTeIr, I\tK o_ ll po op t H (paoppoBl(. plt)
Trp MoyT r roLII. o Too, .Dl( r op,'II- oyT aHrT ylp, ypoBFI oTopoo prT'l poB-
x oTp MoxT r t'Ha oHa' KoTopa o Be \4 Ko(IBa Tp'IHHoo op Ha Hy oKK (pa)
.ll r o rpoTHoT BoHKoBrrI oaBT oTal. B llpoBIIFI KotITBa ToBapa o I{FII KaLleTBo
To ya p KoTBo oK ypoB pKa B pa I{a Be e:|I.<erl\4 HI.
MorT pFIaT ToKo ToT B oTrp. p i t-tJ 'rpl op H tI Ha, IporKT.
Kopuuti pu (p KoMMpoo pel1rlpHaTT- lI\{ pBoT ooTBeTTByIoy FI)kl{l BIpy (pt-
por pa aK-
Ba)
- To pK' BoI,IKaIo
HI ppaTM ToBaoB Jly' To T II prpo-
). p Boo)HI p}iLIH oyT t p.B[IFIl IIolx-
-rIl'IHl' oTrH, [ITpI, Ilpr Haolr paxo.l.
DK. uot' pu Bo:aT p oTBt aoBoo
Hao BDKF{I aopt, l(oTopI o)KII t y.11gt{i p prpl{I{aTrTa oBI (>rx) 'o. Hap-
oHK oMrpo .., .yLr. y oaMI,I, apaTptl\4 U-I py BI{oB p'Ma-
H a o p T o LI H r I{ ( o B I lll t ) TKoo pKa' p orIK B(II poTo ao-
}Il aKyaMoo ToBapa B po oylrTBH'i tsoo pKa oxoo yTIBaT Tae u ao_
p.ptlaTKoo I]poKTa' yTiO B tlpoT
p.yMoTpor yoBM KoTpaKTa a oKytly' pBolI,I K
l, Ka a<oooT o.'o TopoH aoo
J{KI,{' }Irrr Kpa }Il a, I{' BzLTTI' opaHr-
oTpM (), ua KoToplx o>tT l opa o op- HIl Ha tszITo.rHxFlI opa' BoI\{o)KFIo I4"e LIacT
y
],IHaHOBI pypoB B Ilpol{ o].Ber{ p"Ip]\{a-
: o^ll. o II'ITI{oT.
o yoK ToBapa .to rpr; A - otrue Hi
-
*
oyl cHttl Toap.

Hpr.BHo H>t<t oer aKyK ,,.o1 h ff 'il?$HffiJ-BF3Y"


"
ToBapa B pB aMLIr}IHl (porKTHIM) Br'IrBaT Kor].IJI rpa pepal.oo pKa opr-
yt oa a, TO rT MarTaa opa_ aotTttI ooT}II ypoB oTp' BoHKaro
.. cll' p To poOpoztJ.lI{o )KaT'l oot ptl-
p oyTBI{ pr.'tlpao 'ITo. B ao-
oI pr,IiMaT' To oTp pt (ooa) |4c,L|\crTc IoToM BIpDI(H pK ',lo)K. I. op/t.l .;to o-
KaK poBH F{){ ooMa aKl1 ToBaa Ha B'Jly oHIx oTrp B aTL]i{ a l, lI o - R l Tt] Il l o M ( o ) l.t
I

p B paT I{a ..Hy oa paa. o.ao ToMOTr{ (>l<Io ) pl I . B ol.t.tlltO BIpa)Ke-


BvI TM) To TaK I{aIBI yoBo-oToHl{I pao.l' H oFI opr{eT KaK B(lllA [}ootll oTp' oTIlHa
aBt o Mataa pa, ts pattT H r.y ToBa- a, R aTB oopo otnllItl IlpHaTc o yrTB-
pa p ToIVl BopaTaIoT' olt paoI B pacr Ha Iy FIor oToti rlprpaTr'l' o o pao pypo
oa piI,{yoo ToBapa MoT ol(aaT oor B]oKIvl. ,al B. pllpH MaT o Jt.lt HoT' o ox.a
o yB pBrT paTHIo pt Ha .y iloo. OT prJlpaTr. Brop o l o at
ToBapa. yrTByT oaI pK Too' tITo opa oKaxrT oIlI{K ypOBH pKa Hr T lIptIaoo HaH' ol{a-
pHTaeo, o rT p BIl oyTl,too. o to ya oopal]o I,tooBaT aot oKaa-
CxH llI.lI , o oTopo paT,'I , oa.ztt{ Io r Fl Io .oToBpoT.
204 245
B ppHaTKo oT BIIT F{KoKo poToT KTo or oTp'u**t paKT-
ypo (y, o) pa. I( paBHa yIo' TaK KaK oTrp aBroo MIOT p pe;
o donmu!'|t| pllKoJv| oaloT pK' B pea Ko'l'opoo rTByT Koeu (<1) aaHa BpoToT opr-
at B prpHMaTeo oT oxparT o- Hoo ypoB oTp' To T KaKo-To ypoB oTp o)(T
I-loMKyto oopaoT' a prBIlx o ypoH B.T K oKaaT ao BrpoTI;
po ypo oo oTrp pl. BrpoToT oTp H'IT B 3aBoT oT ypoBI
Cylo
- Ipllm'ucu puc. o opx oaHoTIo oTrp ppIBHo' oooHlto BopaTa oT o a-
oTrp ToKo lpl, llo cfr' cyMI aTpaT a oyrT- MaHoo arI'I L4 TaK )K ooToHHo yI oT aK-
BHr aoo Ba pr.pt{MaTTBa. Paa pT- uu]oo aI.I .o H't o Mp BeI"[e'I ypoB Bo-
pc pBoo po, Bal ypoo orleHJI HBoo o)KHIx oTp.
oo.a' I{o p Bo aTrpzulIIx aTpaT' KpT Ha po pap.e}I BpoTo IIoTp o>Ho Bl'-
pK BTopoo poa, p KoTopo IIp.IIpa F{ ToKo Hr T TIp xapaKTrpI ToK' Toa 1 xapap ao
oyaT pl, I{o MoT oTpT B Bo)rI ts o BeoTHIe oTp, B oToplx paBa , a BrpoTFloT
'pTBa. a oBop' B To ya TpT B BIpyKa BOHKHOB B. BH HaIBaT uo cpomLI|I
Bp Too poT oaT aTpaTI. t pua B
-aHo B. ppTo HoT,
pol1'0|
Kmmpouu pucld XapaKTrpyT ypoo oTp B pa- oopt o)KrT t .t aotoo (app, B p-
p' paBo|{. \1 pI[Ia}oM Be yBHor oTo ) B oTtIoTtIoM (ttapp, B o oTrp o oTolII-
ppae. o ox pBT apoTBy p.p- HIo K pao y BIpyK oT .aoo Ba prpMa-
T papoil( MyTBa. B aBoT oT BI a) BIpax.
r\4yTBroo pI ele>KHoo yrpa aapouoy Toa 2 apaepyT Bpo'lTHoT oyTl\,{oo pKa' To T
pTo oTHoT pK' Bat po oaFIoTI . Too' LITO oTp yy I}y o, P-BHy pa.ro
)14HI1 r Botl aapo. pt. By BrpoTHoT TaKX oTep (Bon) HalBaIT
Kaoy po p T olTpe.- BepoTHoT .oyTo oep.
Hoo ypoB tloTp ( oT (p) Toa 3 xapapyT BrpoToT KpTKoo pKa' To
oKa)KT Bl[Ir oprroo ypoBI.
T BotIoBr{ op .lo 1p, paBlx oo pa-
peIe H)Ke o}IoBI tloo)K MToK oHK
pr.'paTKoo pa KaaIoT B oHoBo pKa Ko-
o yN,{ BIpyK (oxaoo oxoa). Bpoo TaK
pvo opaa (poo.Tlloo a), Ho Bo oTp, paBy B6, HolBaT BOTFIOT KpTtIKo o-
oT t orI K pyM B.a ppaTrKoo ^
D'
Toa 4 apaepyrT BrpoHoT aapoKoo pKa'
Ka (opuoMy' aooy) aBoT oT Too' To T oTp 1, p&BHl Bey yrTBeoy oToIo
To BeT yo pr.pMaeKo .o.
pr.p}IaTr. Bpoo .aK oTp' paBHy B1, HaI-
fl ol-1 poB pcKa y)KHo oTpoT KpBylo arrpr- BaT BpoToTto aapoo oTp. oIa pr-
eH BrpoToT op ( ppl JJ pMTtIo K
p.pao .TrFIoT pTatsr Ha pc. 4). |Tp pMaTro oT T, LITo' BpoTFIoT
To paIT .yI p.oo' KoTopI B ro aapoo oTp BIpa)arT oKaaTM' B.rTrT-
Bptlo oTpaaT aKoopoT prIIpaT- ByIo o oyo ypo oTp Bo oTo (app'
Koo pca'. ro a' paBo 0,3), yT oTKaaT oT TaKoo.ra'
BpoToT FIBI o- H .T a o.ot p.
Tp (o Boo)oT y, apMp' ||v,eeTc Ba B.a }^{aI, o oT-
Ns ao BooxI oTrp' .'I KoTopr oTporHI KpBI pa-
SR xa IToTp oo) -
\
ss ToxHa' KaK-To FIMzuI- pH x BpoTo (p. 5). Kao ypoBIo oTp
ttI l]oTp Ba rloT () ooTTByT opeHo a BrpoTHoT oTep
rpBoo a Bt BTopoo a 82. Bpoo ox (yap-
t
:\ MTo;
t) op Bg opeeTc aBMoTIo
a's
\^
n oo' p. n' P. 4. pa papee}l Bepo-
B" = \# B,
**" gp00b np ) _
o oep e Bt 82 ir opotloe op poo Topoo .a.

206 207
lrr B.}II
.too' KpToo
I{a]Ba *p,,.frio'*, lloy_
rQ
s p,Ka (o, K*l,,
il E K*o.'). ptlpa' oo olTa Ot|lTa
,! ]lpy pl]]pl yTaHaBBaeT , pHI
N
{t,0
ypol pKa' KoTopI oFI OI{ pBIIIIaT' ToI r o-
4 fla B oy tlp{poo' peoo pa. p
]\{olo op}lTpoBaT a pl ar'I KppB, p -
n
Br.I-IIr B Ta 13 (o . A. Parpy).
-

| a2 0J q4 5 q6 7 0o, t|K' . l3. p l' fla ppe a peprrlrJle


lp0 /7o/p (/7)
lpo0 p (/7)
Kpt,tp a aett t1Tep
ox P. 6.
I

P. 5. pa poo Kpa po BIIII- fl o l (p l ypoBr Bpo'lTHol,t o,Ls (ts %)


po3BoTBe| op 1| opreettoo }ToBll oep o. o opll pBl pt)
l(t,ll,Iu epBoo poa (r.I p l p 0,07 (7 %)
]]rpo'lTHo Too' o op pBl xr)
I(p Bopoo poa (pe I poe 0,0 ( %)
oy Ty aBoT' Mo)Ho oTpoT KpBy] BpoT- l]pTHol oo' o oT prBl,|'lT oae-
HoT yMMapI oTp (oaa Ha pyHK yHKTpo). Ha Myto oylo lpyu)
oHoBa KoTopo oIrrT T Bpo'{TI.IoT Too' ttTo Kaaporp ta (p-t y1llt t]po,IT_
t o,ot (1 %)
oT Too, o lloTp rBlT tl(.|'}
oTp lppHaT B .aFIloM Br ToT pBIT oTo,l H pep a )
ooTBTTBo orTyTMI, KpTrK, aapotI
)/poBrH.
p pT peulr o oyTocT roopaHoT,I a a}t oKaall pa KpTrpB pHoo
prpTKoo pa Ba)HO ]]aT I{r ToKo BpoToT pCa, O)t(o opypoaT ylo oe o pr-
opeI{oo ypoB oTp' O BrpoTI{oT Too) To T ocT Too a:
oTrp yy ol]I KoTopoo ypoBH. 1. oaa.lt prBI[IaT Kp-
Tr.ta KIIBa BrpoTHoT pIre oprHoo .epI4
oIIyTMo
yoBH I]oTp pBra I{ pyKr 6. p tloTpotl IIp- 2. oaa MrH[l KD-
HTI eyl pooH: BpoTHo oTp oL Tp KpTrlroo pa (P* < Kr,).
y paBl{a l; opaTa ypoBH oTOp poToT p- 3. oaa aT,Ipo.ldoo pa Ir oJDKH olIIlaT-
BIlrH Too poBI{ MortoToo )KarT; l] llropatl- e Pa S K*o').
o BopacTa}tLI ypoB oTp BoToT o peBIlIIu{
TpMT Hyro. BaT :.i'::'li:.
o ypott BpoTtIoT tlpIllI opHoo ypoB ToTl-l pBIrH opHHoo poBll oTrp }I o)KI{a
oTp BllIoT .'y}o oKaaTr prllptlaKoo Blxo a pI opaI4Trlo Kpl,{,po pol,i
p,Ka.. (oKaaHa a 'yF{ yKT-
BpoToT Too' To oTrp oKaxyT BIllI oyMoo oM,).
poBl{'l (plr) Po, - lol]yTl pc; fl o I]l{ITpt{tI-
B,poTFIoT TOO, t{TO oTrpl{ ODK)/T BI|.e I(pTrIrKOo TKoo Ka oyloT
ypol{ (o;<.ao t1.r) P*p' TaTTr cK\4' pTl'
- KpTr p;
Brpo,lToT oo' ttTo o, oK.(yT BItlt aapov- paTo-aJTT.I'IK To-
I(oO p14Ka (yITBHoI'o oToH llp.pMaTe) I.
p.
Pn,
- apo
Hapy oaaT aIITMoo, KpTrIKoo KaTa-
povoo pKa I,JI p14HT oooBaHoo re o Plc, 7. Caee oeo Bepo-
oyT pe.pMaTro .oT oJDKI IT tlo lroep po BrpoT-
yTa{oBrFII lTprrr{l BrI Tx oKaaTerii. Ta p- l|()

208 209
mmumucoo emod ooT To' To apyT rlppHaTJIoo Ka
Ta.TKa oTp, rBIx MTo B aaotlIx Bax pp. Mo)KrT l praoBI yT
HaTeKo eHoT, yTaaBBaT aToTa op,I. opao |{HeHiI oITtIl
tx ypoB op o To
(IaToT poopy BpoTHoT l].pt{aTe cIea- \
t{ToB. oao oyT yT s
y, app, IoT TaTTrIeK aHIr o -a- s
"o.i. ypoB ooTeI oTrp (o ootIo o
TKo opoa B KTp )al
KpFII oeHo (ypo s
yr ooxo rpy) 30 IarB oyTB Ko-
i
KpToo B.a p.paa (a. l4). BrpoTHoT oyTI' Kp-
KaTac.po.rx
^LIecK
14. po o o pepl|l{aeo .eIro aoTa op) aKTK HBo- |
x llpoell (o avlgl}| tltll') oHo. poru oTaBT p t 0
o oep, vo
KpToM oH Bopo: <<Ka- :
10 20 J0 40 50 tJ 70

oae Bo ol ao BpoTl o- p00e omp,7o


20 2t-40 4l-60 6t-80 s l- t00
l t.
100 Trp B Ito B pp-
l{a.Ko To P. 9. pa ao pa po-
54
H ?'>
l0 30 rro op (m eplDt o-
o ya - 7 JI
poox, pya K- )
oo poBH oep
o14 0,17 3 n rn onl 1,0 pToB (l0 uo) a -
iroa po'IBr ,2 0,
a ao BpoTHl oTp
1

Iar
(a. l5).

Pa.e rlo ytlaB' B oTopIx Mr rTo .aII po- 15. poe oep o p.pl|[ro eelro ao
ory poBr,r (o alll epo)
Br-
X oa
rp 20-0
(p. B). o pTo, ax 3 5 2
oK
Ha ooaI{ poopoBao o aTK .'aHlIv1
KpBo BpoTHoT oTrp Moxo yTaoT, tITo B paMaTP-
ircoa ot]K 0,3 05 o)
ui""o .1n" Haorr BrpoTI oTp' paBHrr pMpo 23-
H ooa pTHIx aI{Ix opT aToTI o-
Ho KaK LIaTFIO oT tla po' IKalU .a{-
ylo oHy' Ha oI tlo KpTI oHo. o oo
oTpoT pa aToT (p. 9). a Ha oor paa Tpo-
T l(pBylo BpoToT oTp' KoTopa aT prTaBe o
CaK To., o- p apaKTplox o oKaaT.
K pKa Tpyr aJI }{a- p ooaH KpTIloo MToll Hao TIBaT, To
s Hoo I\LaccBa xo'Ho oeHKa pKa B ItzttITHO Mp aB. oT HBl'|yaoo
opa. p oyc.B BopT oBKzI' p) Bco oT Tol.o' TOTT pr,-
0,
TaKo HopMa pMFIIT p}IaT K pKy oaarT't }Iyzt. B apyTo
I
py oI. ,Ila o oto o paoJIo)KH l( poBaIM pI-
s npmL mod or . l(po Too' o oTottoT |lTW Ha pK B o Ttl
s
G olrprT 3yTaTaM orTBH prly pr.
op, oyI{lr par B allaoo ya' .KTT

P. 8. p o pa Bepo-
IrIop o oTopoxo Tpa].' aoopoT, oTyTI
s 20 22 40 60 00 100 120 140 oe oTp (o lIelt{ pa yx oyaT K pKy.
!0 0np, % .a}r) o pTo oDFto t oaToo or, o o-
210 2tl
:]I]oT otIT o;t oylo ory ilprpaT- Kolla I I{)KIIT Moe, p (o
",,,.,if,
lttI pK Moxo y)Kr pHT Ha BoIo oTBrTTt{Ho);
Koo poTa Ba}Ioo ro oylrTBHr pI(a.
Pmo-aumurdu mod oTpoI{ po BpoHo-
Koa aTpaTl Ha TpoBa Hopo BK;
Koa KaK py BoMo)I(o al oT pa Hr.
Pr o pap oeo yep>aIl aBcT oT roo
pa aopoB' B To e oT paMpa oIIaIOo KaTa'
KB.HOT aKTBoB |4 T. .
. u'rcu pua. oao BT Ip.pI\{aTyIo .'l-
].HoT B OBx oTooo oBIIItHOo pKa. P
MTO.III.
o)Ko t{T [loOBa}Ir pat{I ptst{TBl rp.
o pTBHIM oHaT MpI' F{apaBHI FIa py_
s 5. M)MEH PKA p)KllI{ HpKayN{Ix papyItlx ol' c rIO
F{xr}I BpoToT:lI 14 BeI ypa" K x y oToT-
]IpopaMI TK oIrao, po yTaoBKa
a, rTKTopoB .Ilvla, oopyoalIb ORo'Iloo
poBo.Tr BaM, oa? ppT,r,
p.ypX KOHI aorBa to,I' oTo-
ttt oTo Ha'Il optlloT MyTBa p'
oo. peyp p orrro IlIlB' r Bo]vI-
yr, axl rKoorrr ppHaT.
aTpOBaF{ Iprx Bo B yl]piTeol"t rToT.
aT, To eT KJIOI{T- ozao To Ba BOo)o KaK IIo xIvl, Ta o
l p. Ta, vl KooN4 fIpLIaM. Halrpp, BoMoHo kI Tpyo
o' I{ r- }]e/(oTaTT ayxy (py xt . B opr
ax e{ToI poTBpaH B,HI' Ho' ot Bo-
ooBaTc, HeT ooKx BoMoxo (opa ao-
)' B T OxpaHT o,po p
pKoM oIIaoIM ITyTe.
o I-{ papoTparFlIx {a-)Kl{l MrTo.oB Hlt<I
pKa BT aMOTpaoBa}{I4e, oTopo o'BT yT
oa B opaa {rIi}liUIIx prplx o tto (paxo-
BI ao). Ta' B eI(oxoel opaa o.a-
IoT TpaxoB,I aaI r ( tpBa B vllar o-
ot) KopMoB ( aa,I oylo' }IapMp' BO BpM
ar BFII JI pal{o HaTyIBlII L); yrrrr op-
aFIa o eprpaoTKe Kxoo poK' Ka
paB.IIo, MT TpaxoBl aaI lp' o:]BoJi'IIo T
pK oT .'oIIoTaBoK BoBpHH|x IloTaBo Ip a
ppao.
o Ba)o' o aOTpxoa Il ol]oT riFII,IaT-
I B Kl]eeKL| o}t i4]. FI l1, a ToBapo-aTrpJI-
HI tlo (aal rM'{ oprl]Jltlo.l opTa KoH'
c}^Ia'Ix:
p.). Ho oo rT pKo BlpDKt{}{Ie KoFIoe pal'
Koa IIoTl{ul,Ta oTp tIIoM HIaltTa, vot o TaI( KaK lJTBa' KoTopIr rpFIaTr o)T oTB B
oKo}tT; oao Ilp TOM Hao T B B.y, T{-) pep, eptll.
Taor JIaHpoBaHr potlopoBa lIoBo.TBa
orKa yoBH oTp otllo or a: TO' To /T
a yTBeIHo; f{a prITpt,i ( xoi,i) TaK ooyT }Iaoy
o.t{oo ro, /I poo -
213
212
tIFlIo ppMaTKoo pa' oToM B H-aHr BrHHtM ppHa) .oxo.a' BlBaI{I f,a"opx
oo ppa o)I{I t aa potlT pKoB. KoTpaKToB' HaTroooTIo oKyIIa . .
ooa aaa - o Bol\4o)KHoT peyoTprT B oHoBIr opaa opaa Po poBoT TpaoBH pyoB.
pIAcK|4, KoTopI o)(Ho ToKHyT tlp|4 oyrTB}{vI aH- Boee aaTpyT B ya ypa p e I|o-
ttoo Ba prpHMaTKo .TttoT' yTaHoB To(l- p)(. prBoIx pyoB B pryaTe xt
HK 14 oMt{T I]o}tKHoBrH. B -a papaaTIBaIoT- (o<apa, aapw), poa>K TpaopII pTB pyx oI-
'I TaK N,{pI o oKpa}lIo .tX pI4KoB \4\4H|4aI4 l.
oTp' KoTopI Moy BoHHT. pl oyT l opattl,r. B poo pa ory po paT Tpaoa oTBT.
iioHHoo apaKTpa' p..yMaTpBat, H;lIpp' Hy Iro- TBHocT. B Po B o ol lllpoKo IIpoBoT'I'
TaBKoB oopyoa' KoKopoB T. '.' ooo .oT2lB- Halrpp' opooo TpaxoBa oTBTTBHoT alKoB
K lp rpaaTlalox opaLIaI,{' . ,., pry_ a oaIH Kpo. oo TpaxoalL4 BII:T oTtsT-
a oBaH'l oT pKoB. TBHFIoT aMKa . aI{Ko, BI.aII Kp,T, a Bor-
l papoTpaHHttl MTo B P.- Bpor o}Io oaJ peTa. flooop TpaxoBa'I
p oT. B oxo;to p'. aKJIIoaT a po ec.BL{ Kpr.THoo ooBopa.
pHMaTTB a Bo rpIlaa pKa poo..T yTrM - Pto py o BooFIoT ,I TpoBaT,I
(oo oo p. p IrHI,+\a. e ) ooo o topa
TpaoBaH
Cpaoa oBoT yeIT aBMoT Koo. paxoo c' To pao o)KT t olto ToKo B
TBHHoo ToBaporrpoBo.'T oT I{rp.BrHHIx Ilop- yoB KoHKypH ry TpaxoBKa. Taa o}lKypH-
yog. B c TM ollo BrT oHoBHI MeToo]\,I poBc B ylo: po)(eH t{oBI B.II.OB Tpaxo-
'ITII
oa pa. o.o paxoBa KopT Bo- BaH; papaoa ooopoB Tpaxoa}I pao oa
oxt rp (oo LIarIo) o op, o pKoB, .Iot TpaxoBaT M Booxtlo lpa Tar'
}{ BoMaeT yTpaHl{lr ToBapHo-aTpJlHl I-tHoT' To KoTopIr oxoT paxaMy y oy TpaxoBaI; o-
T Ft MoT oHoTIo yTpaHI,I apyI poca Boo- >l<I TpaxoBI apr o aBA{ pe'aaI
BoTBa. ..py TpaoBa|vI IIp o x oTBTTBHFIoT To
Opaa TI TpaxOBaH poBo.II'T TpaoBitt,{,l I\{y- aop pKoB; o yot opr oaTI Tpaxooo.ooBo.
eTBa Kootix opaa' ptl ox I pa; o BIoKo aTBo oyxa TpaxoaT.
aHo Ba Ba ooBopoB: ooo oot. o p papaoTKe popaMI TpaxoBa y)<rlo MeT B By'
oHo ylTBo' pa- To TpaxoBI opaHavI|4 paxIoT H oT Be B.oB pKa.
ra a[Il ooopyo. Cpaxy ToKo ToT p' o KoTopoy oxo opr. B-
BaH irlx KyTp' poTF{oT FIaT]-I TpaoBoo ya' pap Boooo
MIooTH aa..H |4 T. .), o .ooFITl{oM Mo)(T ypa cLIc|4. KBzrTHyIo TpaoBylo prIo. B o-
t apaxoBarlo TBo, oyH}Io opaa o o- lIlTB yaB Tl pcK BT TpaxyIM1 II aU{-
oBop MyTBHoo aa w14 tIp|4IlTo oT.py opaI4a- T1 x oT KyTBHl pKoB Ha.o KaT py ToI p-
..
ii Ha'I prpaoT, poTa, aH t\. a.
K y TooB pa pKa oTHoT'I ao p-
lllpoKo oy Koxolr'l-tl ppl,lMa-
..T'
. o HroTaTo aKaT B To, To oH poaaT
tsoBpaToT oy(IH}{l p.TB IlporLITaM.
B o Bp KaL|TB Toa pa pa p
uepIx rax Ha Toapl pax uIpoo pFIT
T|4 Be"c TpaoBaH I{Kx pKoB' I]o KoTopI toH- .poBa (oo o To|\4 M. B l)lilB <.Ko.1gg13q
aIoT TpoTeHo-MoHTa)Hor paoBa' TpaxoBar o_ Ho ppa").
yKoBIx apatx oaTB T. .. PoryT ya eMa parF{ pKa:
o B.oB paxoo THoT tsT TpaoBal{r ti
aI poB' Koopo pyaTpBaT o.TTBrHLIoT.
Bo,l o'lt
t t t t v t t4 p: Bto (poltltloilI tl.. Htott opomlcm u0..

paxoo opaa o BIaT TpaoBoo BoMrH\I B c- oto xalt,Hrll epa.la(paoirrr)


ar oTp ooyIl TpaxoBaT (oxot- Heoot,i pa,)(HLIr pxa

214 215
l(xl pcrI{HI ToOB papL'I pcKa T s 6. oEHA PoB B EKoxoo
Bo loToTBa LI F{r.oTaTK' oToy ppl{aT 9lu- oPAHtA
Ho oyT B oBoKyoc.|4 I41 B op-Ho Kooa-
. oK ptl |v|HIia paxo.o roo MeTo pap- . oo ot c Koo a opaI4a y rtlo
irl{ pKa .,o;lr I BoBa' o py a- y opoBzula' oxo..o oprrT oTaB ooBFIIx p.
eHI]]x aTpaT. K o > a;I MTo oyT ToKo KoB' KoToI oyT RoKIyT B porl po3Bo.TBa pra-
JIo Too oTa' Koa paXo/{l a eo pee Hr aFIy avII4 po.yK, lo BoMo)t(o ToHo yTaFtoT Bt4t{y
I]pRI[Ia oTay. oao To paBo MO)KT r p- BrpOToT BOtIKoBr' oooa TMy M tlo aT
]Flo, ec p aarT "otso }{ JI aKoIoT o- oT KoB.
oo pa. Happ, A B oc.I{ o.I oylo p oKy pKoB pMTo K aKpIoMy aKo-
axo" pop Bopo o 'IK oltaoT|4 Ha pav HoMy y ulVlypK'> oKoo paoa Pa-
MT. o ao FILI]VI B aKoo.aTTB' pyto- o a.
N{ o paooa o xo.N{Oo poB Tx- B l. To KooTBo IpoBO{TBo B pal-
l oaHoT Be aBoT O oo1.Hol]II-l paxo.oB a l:lt aBc oT oo.I KJIMaTK.x yoB' B
ar popT aoo oTa o paouo Ta. ByIo Op/{ Hy)GIo yTaHoBI4T p. BaFtl^ T yO-
Jto B]vl. o oIy ITpOlILllIx T yTaHoBrIo. To B ao o-
BoBaT H aC" I4 oxol ltozl FIep.Ko p I{IoT yp
M Mox T aMooK B MoMt{T aaa aKBFIo BrTa otx B Btl-
Mo
-- a }Ioo. epo. I Too' apaKTrpHI op ypo)(a B pryTaTr
.pu6. paBllo yI]paBtIlI pa' ao BZDKFI.. o a B LIO, RTaII JI' aoopoT' oI{Ix.( te'
eyT,KaKMoxt{opaBTKopTIpKoM'oOFIO po op ypoa. Ha oo po OLII{K o)I(l{o aT
yKa]BaeT, ao pKoB py pBoop..HoO aplll. BIB0.' To BrpoTFiOcT BOF{KOBe T){ pOB l] oBx
BaxrIu p,Iep pll .oM BJIeT MaKMHo Boo- ao opaa oae 20-25 %, apae IIoTrp - 20--
t yIK O ao pKy' t{To IOB9T prIIpaTe) 0 7o. crloa -