You are on page 1of 6

PISANA PRIPREMA ZA REALIZACIJU ASA IZ BOSANSKOG, HRVATSKOG I

SRPSKOG JEZIKA I KNJIEVNOSTI

Realizator asa: Amina Kri

Naziv kole: Osnovna kola Aleksa anti, Sarajevo

Datum: 28.4.2017.

Razred i odjeljenje: V-3

Nastavni predmet: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i knjievnost

Nastavna jedinica: Interpretacija knjievnog teksta Ko je na svijetu najjai

Tip asa: obrada novog nastavnog gradiva

Nastavne metode: razgovor, usmeno izlaganje, ilustracija, rad na tekst

Nastavna sredstva i pomagala: slike, udbenik, powerpoint prezentacija

Oblici rada: frontalni, grupni, individualni

Cilj nastavnog asa: Shvatiti da se do cilja dolazi vlastitim radom i zalaganjem

Nastavni zadaci:

a) Odgojni: razvijanje ljubavi prema knjievnosti, razvijanje pozitivnih osobina,


linosti,osposobiti uenike za iznoenje svojih stavova ,uoiti pravilnu hijerarhiju
ljudskih vrijednosti gdje je ljudski rad najvaniji.
b) Obrazovni: osposobiti uenike za razumijevanje i doivljavanje teksta, bogaenje
rjenika, uoavanje toka dogaaja, uoavanje cjelina, razumjeti da se do cilja dolazi
vlastitim radom i zalaganjem.
c) Funkcionalni: razvijanje sposobnosti analize, iznoenja vlastitog miljenja i
osjeanja, razviti vlastite stavove, razvijanje pamenja bitnih pojedinosti i uoavanje
istih, razvoj dijaloga kroz komunikaciju s drugima.
UVODNI DIO

U uvodnom dijelu asa uenicima u pokazati slike jakih i monih likova iz crtanih filmova
(Popaj, Spiderman, Batman), sliku poznatog boksera (Muhamed Ali) i sliku nekog kralja ili
vladara. Slijedi kratak razgovor o slikama koje su vidjeli.

Ko su ljudi na ovim slikama?


Kakvu oni mo imaju?
Kada uje rije mo, na koju osobu odmah pomisli?
Ko za sebe moe rei da je moan?
Da li je vladar nekog kraljevstva moan?
Da li je ovjek koji ima veliku tjelesnu snagu npr. bokser, moan?
Da li je moan onaj koji ima veliko znanje?
Gdje se najbolje moe pokazati mo?
Moemo li znati ko je na svijetu najjai?

Danas emo se upoznati sa jednom lijepom priom koja govori o jaini. Zove se Ko je na
svijetu najjai. To je Japanska narodna pria. Nastala je u narodu, nema autora i ona spada u
narodnu knjievnost.

Narodna (usmena) knievnost je knjievnost koju je narod stoljeima stvarao, uvao i


prenosio naratajima usmenim prepriavanjem, sve dok je nisu zapisali sakupljai
narodnoga blaga.
Usmena knjievnost sastoji se od bajki, pria, poslovica, legendi, lirskih, epskih i lirsko-
epskih pjesama, uspavanki, zagodnetki, zdravica...

narodne pripovijetke - u njima je slikana ivotna stvarnost, esto ono to je u njoj


neobino; u ivotnom putu glavnog lika obino dolazi do naglih preokreta; esto
sadravaju i aljive elemente (Ero s onoga svijeta)
narodne bajke - donose fantastine slike i mitoloke pojedinosti; esto govore o
borbi ovjeka protiv zamiljanih neprijateljskih sila u prirodi (zmajeva, adaja,
divova i sl.); novije narodne bajke prikazuju fantastinim pojedinostima
protkane odose meu ljudima (Mala vila, Babina Bilka)
narodne basne - krae pripovijetke u kojima se pomou ivotinja prikazuju
razliita ivotna iskustva te pojedini ljudski karakteri, izruguju se ljudske
slabosti, imaju pouni karakter (Paun i sokol)
narodna anegdota - kratka, saeta priica o dogaaju s poentom na kraju
(Oholica)
GLAVNI DIO

Slijedi itanje prie. Psiholoka pauza pa razgovor o prii.

Manje poznate rijei:

Samuraj pripadnik viteke klase koja je vladala Japanom

KO JE NA SVIJETU NAJJAI

Neki bogat i zavidljiv samuraj uputi se u etnju. Bijae podne i sunce je peklo tako jako, da ni
svileni suncobran nije mogao zatiti ovjeka od vrelih zraka. Hladei se lepezom, samuraj
pogleda u nebo i ree: ovjek je najslabiji stvor na svijetu! Njemu sve moe nakoditi: i
vjetar, i sunce, i mraz. Htio bih biti sunce. Na svijetu nema jaega od sjajnoga sunca!

Tek to to lanu, pretvori se u sunce.

Pogledavi put zemlje, ovjek-sunce gordo izjavi: Niko nije jai od mene! Sve stvorove na
zemlji mogu u tren oka spaliti svojim zrakama!

Vara se da od tebe nema jaega!, dobaci mu ogroman crni oblak, koji je lebdio izmeu
sunca i zemlje.

Oblak se nadme i rairi, te preprijei prolaz sunevim zrakama. Ma koliko se sunce trudilo,
zrake mu nisu mogle probiti crni oblak. Rastui se sunce i pomisli: Gle, ja nisam najjai!
Ah, kako bih elio postati oblak!

Tek to je to pomislio, pretvori se u oblak.

Niko na svijetu nije jai od mene!, kliknu obradovan. Zaklonit u nejako sunce i potopiti
zemlju! I oblak tada posve zakloni sunce, i poe pljutati put zemlje mlazevima kie. S
brijegova se stadoe slijevati potoci kinice, rijeke nabujae i izlie se iz korita, jurnue na
polja i naselja. Oblak je to sve promatrao i likovao:

Uistinu, nikoga jaeg od mene! Ali iznenada na oblak nasrnu straan vjetar, zaskoi ga,
zavitla njim i odnese ga nad more.
Gle, vjetar je jai od mene!, povika oblak. Ah, kako bih elio postati vjetar! I smjesta se
pretvori u vjetar.

Urlajui, vjetar stade goniti nebom prestraene oblake, zatim nadleti more i podie ogromne
valove.

Jai sam od sunca, jai od oblaka, jai sam od mora i od svega na svijetu!, zavijao je.
Ugledavi u daljini granitnu stijenu, on zarea:

Sad u te sruiti!

I navali na stijenu, ali ona je stajala nepomina. Vjetar skupi svu snagu, pretvori se u vihor, u
oluju i ponovno nasrne na stijenu. No, stijena je i dalje stajala gorda, visoka, nepomaknuta.
Tada vjetar shvati da ju ne moe savladati.

Znai, nisam ja najjai! Stijena je jaa od mene! Kako bih rado postao stijena!

Tek to je to pomislio, pretvori se u stijenu na obali mora.

Na stijenu je nasrtao ogroman talas, svom ju je snagom udarao u grudi, ali uzalud. Vjetar i
sunce inili su sve to su znali i umjeli, ali stijeni i dalje nita. Napokon!, klicala je stijena.
Ja sam najjaa. Ne moe me svladati ni vjetar, ni more, ni sunce!

Tog trenutka osjeti jak udarac. Jedan, drugi, trei. Svaki je udarac od njezina podnoja
odvalio pogolem komad kamena.

Ko se usuuje mene dotaknuti!?, riknu stijena i pogleda put svojih stopala. Ali kako su joj
vrh ovijali gusti oblaci, ona ne uspije vidjeti ko je u podnoju. Dotle je taj nevidljivi neko
nastavljao s udarcima. Padali su jedan za drugim, otkidajui od nje gromadu za gromadom.

Na svijetu, dakle, ima neko ko je jai od mene? Ko je jai i od sunca, i od oblaka, od vjetra,
od mora? Ko je taj junak?

Vjetar u taj as rastjera oblake oko njezine glave, i stijena ugleda u podnoju ovjeka.
Obinoga ovjeka. Bio je to klesar kamenosjea. Zamahivao je ekiem, i kamen se se pod
njegovim udarcima lomio na krupne komade.

ta?, zajaue stijena, Zar je ovaj sitan stvor moniji od svih nas?
Nije me zaljuljao ni vjetar, ni more, odolijevala sam arkom suncu, a sada se nitavan ovjek
pokazuje jaim! Kako je to mogue?

Klesar je uo stijenin jauk. Zastane s udarcima i ree joj:

Da, ja sam jai od tebe, jer ja umijem raditi. Znaj da na svijetu nema jaega od ovjeka koji
je odluio da neto napravi. Od ovjeka u koga je snana volja.

I ovjek se opet latio posla. Poslije svakoga novog udarca stijena je bivala sve tanja i sve
manja. I uskoro od ogromne stijene, koja je mislila da je jaa od svega na svijetu, ostade tek
mali obalni kamen.

Kao i svako prozno djelo i ova pria se zasniva na dogaaju. I to na veoma zanimljivom
dogaaju koji se zavrava za itaoce neoekivano, to prii daje posebnu dra.

Gdje se uputio samuraj?


Kakvo je bilo vrijeme?
ta je samuraj poelio?
Ko se suprostavio suncu?
ta je oblak uinio? Kako je dokazivao da je najjai?
Ko je odnio oblak nad more?
ta je vjetar sve gonio? I kad je vidio granitnu stijenu zareao je i onako srdito rekao
kako e je sruiti.
I na kraju samuraj je postao stijena. Nasrtao je ogromni talas, sunce i vjetar inili su
sve to su znali, ali stijeni i dalje nita.
Da li je stijena najjaa? Ne, jer tog trenutka je osjetila jak udarac i od njenog podnoja
odvalio pogolem komad kamena.
Tad se stijena upitala ko je jai od nje? Bio je to ovjek, klesar.
ta se upitala stijena?
ta joj je ovjek odgovorio?
Kako ete prokomentirati reenice: Da, ja sam jai od tebe, jer ja umijem raditi. Znaj
da na svijetu nema jaega od ovjeka koji je odluio da neto napravi. Od ovjeka u
koga je snana volja.
ZAVRNI DIO ASA

Tehnikom vrua olovka napisati Kad bih bio moan kao... Cilj ovog zadatka je da i uenici
iznesu svoj stav o tome kako oni vide mo kao ljudsku vrijednost i koje ljudske osobine vide
kao simbole moi.

itanje teksta po ulogama stvaranje potpunog doivljaja kroz uloge.

PLAN TABLE

Tema: ovjek je najjai na svijetu

Ideja: Da, ja sam jai od tebe, jer ja umijem raditi. Znaj da na svijetu nema jaega od
ovjeka koji je odluio da neto napravi. Od ovjeka u koga je snana volja.

ovjek sve moe samo ako hoe.

Mjesto radnje: livada, obala

Vrijeme radnje: nekada davno

Oblik kazivanja: dijalog, prianje

Red kazivanja:hronoloki

Vrsta knjievnosti: djelo narodne, usmene knjievnosti

Knjievni rod: epika

Knjievna vrsta: pria

Likovi: Samuraj, sunce,oblak, vjetar, stijena, ovjek