Вы находитесь на странице: 1из 135

* .

*
.

.
.
Zhn Yn , .

, ,
.
-
: ..
. - .
,
: .. ..
, .
: ..
,
.
.
- , .
, ,
, .
,
2003, 2009 IMB-ERTP and Biblica, Inc. .
.
.
,
. .
2006, 2010
Chinese Scripture is taken from Revised Chinese ,
Union Version, copyright
2006, 2010 Hong Kong Bible Society.
.
Used by permission. .
ISBN 978-5-93943-200-9 Institute for Bible Translation, 2014
3
,
(31:10-31).
. :
.

,
.

, ,
,
.

1

Zhn Yn
1 1 11 Dwi de rzi, ysli wng Sulumn
de zhnyn:
2 2 yo sh rn dngde zhhu h xnhu,

1

mngbai tngd de yny,
3 3 sh rn lngshu mngzh de xnhu,
jish gngygngpng h zhngzh,
4 4 sh ymng rn lngqio,
sh ninqng rn yu zhshi, yu zhmu.
5 5 Zhhu rn tngjin, zngzhng xuwen,
cngmng rn dzho zhmu,
1
* , ,
6 6 mngbai zhnyn h py,
dngde zhhu rn de ync h my.
* .
2
,
* * ,
* ,
3
, ,

.
4
* *, 11 ,
* * *; , .
2
5
*,

, ;
6
, 3
,
,
. 4 ,
;
5
,
;
6 ,
.

6 7
1 1 ZHN YN 1

7 7 Jngwi Yhhu sh zhshi de kidun;


ywng rn miosh zhhu h xnhu.
8 8 W r a, yo tng n fqn de xnhu,

b k lq n mqn de jiohu;
9 9 ynwi zh yo zu n tu shang nhu

de hugun,
zu n jng shang de xinglin.
10 10 W r a, zurn ru ynyu n,

n b k sucng.
11 11 Tmen ru shu: N y wmen tng q,
7
* ! wmen yo mifu shrn lixi,
* . wg de qincng, shhi wg;
12 wmen hoxing ynjin,
8
, , 12

b tmen huhu tnxia,


* ; hln tnxi, r tnxi n xido df

9
*, de rn;
*. 13 13 wmen b d gyng bow,

10
, * , jing su dulai de zhungmn fngw;

.
11
: , 1

*, ,
! 7 ,

12
, -* , .
, 8 ,
, .
.
13
, 9
;
.
10 , ,
.
11 : ,
,
,
12 , ,
, ;
13
.
8 9
1 1 ZHN YN 1

14 14 n li y wmen tnghu,
gngyng y ge qinnng.
15 15 W r a, byo y tmen zu tng y

dol,
jnzh n de jio zu tmen de ljng.
16 16 Ynwi tmen de jio bnpo xng,
14
*, tmen js shrn lixi.
. 17 17 Zi finio yn qin zhngsh wnglu,

15
, , ydng hu tlowgng;
18 18 tngyng, tmen mifu, sh z li jxi,
, , tmen qincng, sh z hi jmng.
16
, 19 19 Fn ko bol linci de, su xng zh l

. du sh rc,
zhzhng nintu b duqu zj de shngmng.
17
20 20 Zhhu zi jish shang hhn,
; zi gungchng shang goshng nhn,
18
* 21 21 zi rnao jitu hjio,

. zi chngmnku, zi chng zhng,


fchu yny, shu:
19
,
: 1

.
14 ,
,
15 , ,
.
16 ,
.
20
, 17 ,
; ,
21
- , 18
,
* :
!
19 ,
;
.
20 ,
;
21
:
10 11
1 1 ZHN YN 1

22
22 Nmen wzh de rn xi wzh,
omn rn xhuan omn,
ymi rn hnw zhshi,
yo do j sh ne?
23 23 Nmen dng yn w de zbi huzhun,

w yo jing w de lng jiogun nmen,


jing w de hu zhsh nmen.
22
* 24 24 Ynwi w hhun, nmen b tng,

w zhoshu, w rn lhu.
,
25 Nmen hsh w yqi de qunji,
25
* , j tng w de zbi.

? 26-27 26-27 Nmen zo nn, w ji fxio;

23
, * jngkng lndo nmen,
jngkng r kungfng liln,
, zinn hoxing bofng lido,

, jnn tngk lndo nmen shn shang,
. w b chxio.
24
;
. 1
25
* ,
. 22 , ,
26
, , ?
,
,
, ?
. 23 ,
27
, ,
.
, * , , 24 , ,
* , ,
,
25
,
26
,
, ,
27 , ,
, ,
.
12 13
1 1 ZHN YN 1

28 28 Nsh, tmen ji hu hqi w,


w qu b hud,
knqi xnqi w, qu xnbujin.
29 29 Ynwi tmen hnw zhshi,

xunz b jngwi Yhhu,


30 30 b tng w de qunji,

miosh w yqi de zbi,


31 31 suy tmen yo zsh-qgu,

28
bozhng zi zj de jmu zhng.
32 32 Ymng rn bido, his zj,
, ymi rn ny, z q miwng.

. 33 33 Wi tngcng w de, b nrn jzh,

29
, dxing nngjng, b p zihu.
,
30
,
,
31
, ;
.
32
* 1

,
* *. 28 , ,
, .
33
, 29
- , ,
, . 30

31

.
32 ,
,
33
, .

14 15
2 2 ZHN YN 2

2 1 21 W r a, n ru lngshu w de yny,
2 2

2
zhncng w de mnglng,
lixn tng zhhu,
zhunxn qi cngmng;
3 3 n ru hqi mngl,
yngshng qi cngmng,
4 4 xnzho t, r xnzho ynzi,
suxn t, r suxn bozng,
1
, , 5 5 n ji dngde jngwi Yhhu,
dy rnshi Shngd.
* , 6 6 Ynwi Yhhu shngc zhhu,
2
, zhshi h cngmng du yu t ku
*; r ch.
3
,
7 7 T wi zhngzh rn zhncng jinqun
de zhshi,
; gi xngwi chnzhng de rn zu dnpi,
4
, , ,
*, ,
5

. 2
6
,
21
* ; ,
,
7
* , 2
,
3
. ,
4 , ,
, ,
5 ,
,
.
6 ,
.
7 ;
.

16 17
2 2 ZHN YN 2

8 8 wi yo boh gngzhng de l,
bh qinchng rn de do.
8
, 9 9 Nsh, n ji mngbai gngygngpng

. zhngzh, h yqi wnshn de dol.


10 10 Ynwi zhhu yo jnr n de xn,
9
, zhshi yo sh n nixn huny.
, 11 11 Zhmu yo bh n,

* . cngmng b boh n,
12 12 ji n tul rn de do,
10
,
tul yntn guimi de rn.
. 13 13 Tmen lq zhngzh de l,
11
, xngzu hin de do,
14 14 xhuan zu,
;
xi rn de cumi.
12
, 15 15 Tmen de l wiq,

, ; tmen pinl zhngdo.


16 Zhhu yo ji n yunl mshng nz,
13
, 16

yunl n yuzu-hush de wibng nz.


,
, 2
14
,
; 8
15
, .
9 , ,
.

16
.
10 ,
, .
11 ,
.
12 ,
, ,
13 ,
;
;
14 , , ,
,
15 ,
.
16 ,
,
18 19
2 2 ZHN YN 2

17 17 T lq ninqng sh de piu,
wng le zj shnshng de mngyu.
18 18 T de ji xinr swng,

t de l pinxing ynhn.
19 19 Fn do t nli q de, b d huzhun,

y dbudo shngmng de l.
20 20 Zhhu sh n xng shnrn de do,
17
, shu yrn de l.
21 21 Zhngzh rn b zi d shang jzh,

* wnqun rn b zi q shang cnli;


22 22 wi rn yo cng d shang jinch,
.
jinzh rn yo bi bchu.
18
,
-.
19
,
,
2
.
20
, 17 ,
. ,
21
, ,
.
. 18 ,
22
* , *, .
. 19
.
20
,
21 ,
;
22 ,
.

20 21
3 3 ZHN YN 3

3 1 31 W r a, byo wngj w de jiohu,


n de xn yo jnshu w de mnglng,
2 2 ynwi tmen b jigi n chngji de rzi,
shngmng de ninsh y pngn.
B k sh ci h chngxn lki n,

3
3 3

yo x zi n jngxing shang, k zi n
xnbn shang.
4 4 Zh yng, n b zi Shngd h shrn yn
qin
mng nhu, yu miho de jinshi.
5 5 N yo zhunxn yngli Yhhu,
b k yko zj de cngmng,
1
, , 6 6 zi n yqi su xng de l shang du yo
rndng t,
. t b sh n de dol pngzh.
2
7 7 Byo zywi yu zhhu;
* . yo jngwi Yhhu, yunl sh.
3
* :
, .
4
3

.
3 1 ,
5
,
:
. 2
6
, , .
.
3 ;
,
7
, .
, * . 4

.
5
;
6 ,
.
7 ;
.

22 23
3 3 ZHN YN 3

8 8 Zh bin yzh n de rut,


zrn n de big.
9 9 N yo y ciw

h yqi chsh de tchn znchng


Yhhu,
10 10 zhyng, n de cngk b chngmn yuy,

n de jich yu xn ji yngy.
8
, 11 11 W r a, b k qngkn Yhhu de gunjio,

* . y b k ynfn t de zbi,
12 ynwi Yhhu su i de, t b zbi,
9
, 12

zhngr fqn zbi su xi de rzi.


13 13 D zhhu, d cngmng de,

, zh rn yu f le.
10
14 14 Ynwi zhhu de hul shnggu ynzi,

, su d de yngy qingr jnzi,

.
11
, ,
. 3
12
,
, 8
, .
9 ,
. .
13
, 10 ,
, .
11 ,
!
,
14
, , 12 , ,
; , .
13 , ,
, ,
14
, .

24 25
3 3 ZHN YN 3

15 15 b bosh gng bogu,


n yqi su xi de, du b z y q
bjio.
16 16 T de yushu yu chngshu,

zushu yu fgu.
17 17 T de do sh nl,

t de l qun sh pngn.
15
, 18 18 T gi chshu t de rn zu shngmngsh,

. jnshu t de bdng mng f.


19 19 Yhhu y zhhu dinl dj,
16
, y cngmng psh zhtin,
. 20 20 y zhshi sh shnyun liki,

17
, sh tinkng dxia gnl.
21 21 W r a, yo jnshu jinqun de zhshi
.
h zhmu,
18
, , b k sh tmen pinl n de ynm.
*;
, !
3
19
,
. 15 ;
20

. .
21
, 16 ,
.
, 17 ,
. .
18 , ;
, .
19 ,
;
20 ,
.
21 ,
,
;

26 27
3 3 ZHN YN 3

22 22 Zhyng, tmen b sh n de shngmng


yu hul,
yu zu n jngxing de mish.
23 23 Nsh, n ji tnrn xngl,

bzh dido.
24 24 N tngxia, b b jp;

n tngw, shu de xingtin.


25 25 Hrn li de jngkng, n byo hip;
22
, rn zo humi, y byo kngj,
, 26 26 ynwi Yhhu sh n de yko,

. t b boh n de jio b xinr luwng.


27 27 N de shu ru yu xngshn de lliang,
23
, b k tuc, yo shy n yng d de rn.
*. 28 28 N ru shutu fngbin,

24
, b k du lnsh shu:
. Q ba, mngtin zi li, w b gi n.

25
,
.
26
, 3

. 22 ,
27
, ,
* .
. 23
,
28
, ;
* : 24 , ,
, , , .
25
.
, ,
26 ;
.
27 , ,
.
28 : -
, ,
, .

28 29
3 3 ZHN YN 3

29 29 N de lnsh j zi n fjn nj,


b k shj hi t.
30 30 Rn ru wicng jihi n,

b k wg y t xingzhng.
31 31 B k jd cnbo de rn,

b k xunz t de rnh dol.


32 32 Ynwi zu pin fngxing de rn sh

Yhhu su zngw de;


zhngzh rn wi t su qnm.
33 33 Yhhu zzhu rn de ji;
29

yrn de jsu t qu cf.
. 34 34 T jqio n i jqio de rn;
30
, dn cn gi qinbi de rn.
35 Zhhu rn b chngshu znrng;
-* . 35

ymi rn goshng qu sh xir.


31
* ,
,
32
, 3

.
33
, 29 ,
.
*. 30 ,
34
, .
. 31
35
, ,
32 ,
. .
33 ,
.
34 ,
.
35 ,
.

30 31
4 4 ZHN YN 4

4 1 41 Hizimen, yo tng fqn de xnhu,


lixn mngbai doli.

4
2 2 Yn w gi nmen ho de jiodo,
b k lq w de jiohu.
3 3 Dng w zi fqn minqin hishi
xiohi,
sh mqn dy jior de shhou,
4 4 t jiodo w shu: n de xn yo
-
chshu w de hu,

znshu w de mnglng, n ji hu cnhu.
1
, 5 5 Yo hud zhhu, yo hud cngmng,
, b k wngj, y b k pinl w ku
zhng de yny.
. 6 6 B k lq zhhu, zhhu ji bh n,
2
, yo i t, t ji boh n.
. 7 7 Zhhu wi shu, suy yo hud zhhu,
yo yng n yqi suyu de hunq
3
, , cngmng.
.
4
:
4
,
. 4 1 , , ;
5
, , , .
, . 2 ;
.
6
, 3 ,
.
7
: .
, ,
4 :
;
. .
5 , ;
.
6 , ;
, .
7 ,
.
, , .

32 33
4 4 ZHN YN 4

8 8 Goj zhhu, t ji sh n shnggo,


yngbo zhhu, t ji sh n znrng.
9 9 T b jing nhu de hugun ji zi

n tu shang,
b rngmin cgi n.
10 10 W r a, yo tng, yo lngshu w de

yny,
n ji b ynnin-yshu.
11 11 W y zhjio n zu zhhu de do,

yndo n xng zhngzh de l.


12 12 N xngzu, jiob miyu zi;
8
; n bnpo, y bzh dido.
, . 13 13 Yo chdng xnhu, b k fngsng;

9
yo jn shu t, ynwi t sh n de
shngmng.
, 14 14 B k xng rn de l,

* . byo zu huirn de do;


10
, , ,
.
11
, 4
.
12
, 8 , ;
,
.
.
13
, , 9
, ,
.
. 10 , , ,
14
, .
:
11
.
12 ,
,
, .
13 ,
;
, .
14 ,
.

34 35
4 4 ZHN YN 4

15 15 yo dub, b k jnggu,
yo zhunl r q.
16 16 Tmen ru b xng, nn y chngmin,

b sh rn dido, ji shuw b n;
17 17 ynwi tmen y xi dng bng ch,

y bol dng ji h.
18 18 Dn yrn de l hoxing lmng

de gung,
yu zho yu mng, zhdo zhngw.
19 rn de do yun,
15
, , 19
zj b zh yn h dido.
, . 20 20 W r a, yo lixn tng w de hu,
16
, , cr tng w de yny,
, . 21 21 b k sh tmen pinl n de ynm,

17
, , , yo cnj zi n xn zhng.

, .
18
,
, , 4

. 15 , ;
19
, .
, . 16 , ;
, .
20
, , 17 ,
. , , .
21
,
18
;
.
.
19
;
, .
20 , ,
.
21 ,
,

36 37
4 4 ZHN YN 4

22 22 Ynwi zhodo tmen de,


ji zhodo shngmng,
ddo qunshn de yzh.
23 23 N yo boshu n xn, shnggu boshu

yqi ,
ynwi shngmng de qunyun yu xn
fchu.
24 24 Yo lki wiq de ku,

zhunl pinxi de zuchn.


25 25 N de ling yn yo xingqin kn,

22
, n de shungm zhsh qinfng.
26 26 Yo xipng n jio xi de l,
,
n yqi de do ji b wng.
. 27 27 B k pin zu pin yu,
23
, n de jio yo lki xi.
.
24
,
; 4
25
,
22 , ,
*.
.
26
, 23 ,
.
*; 24 ,
.
27
, 25 ,
. .
26 ,
.
27 , ;
.

38 39
5 5 ZHN YN 5

5 1 51 W r a, yo lixn tng w de zhhu,


cr tng w de cngmng,

5
2 2 wi yo sh n jnshu zhmu,
zuchn boh zhshi.
3 3 Ynwi mshng nz de zuchn dxia
fngm,
t de ku b yu gng hu,
- 4 4 huli qu k s ynchn,
rul r ling rn de jin.
* 5 5 T de jio zhulu swng,
t de jiob tr ynjin,
1
, , 6 6 t wf zhodo shngmng de dol,
t de l binqin b dng, zj qu b
, zhdo.

2
, 7 7 Hizimen, xinzi yo tngcng w,
. b k lq w ku zhng de yny.
3
, ,
8 8 N su xng de do yo yunl t,
b k kojn t ji de mnku,
,
, .
4
, * , , 5

, . 5 1 ,
5
, ,
- . ,
6
, 2 ,

, . .
7
, , 3 ,
. ;
4 , ,
8
,
, .
, 5 ,
.
6 ;
, .
7 , , ;
, .
8 ,
,

40 41
5 5 ZHN YN 5

9 9 minde jing n de znrng gi birn,


jing n de suyu gi cnrn de rn;
10 10 minde mshng rn mn d n de cif,

n lok su d de gur wibng rn de ji.


11 11 Zi n rnshng zhngji, n pru h

shnt shuicn sh,


n b ishngtnq,
12 12 shu: W wih hnw gunjio,

9
xn li qngkn zbi ne?
13 13 W b tngcng jiosh de hu,
,
y miyu cr tng n jiodo w de.
* , 14 14 Zi jj de huzhng zhng,
10
, w jh zhur shnyun.
15 15 N yo h zj ch zhng de shu,
* .
yn zj jng li de hushu.
11
, 16 16 N de qunyun q k yli zi wi?

, N de hshu q k lido ji shang?


12
:
,
? 5
13
,
* ? 9
,
14
10 ,
! .
15
, 11 ,
. .
12 :
16
, ?
? ?
13
.
14
.
15 ,
.
16
?

42 43
5 5 ZHN YN 5

17 17 Rng tmen wid gu n,


b k y mshng rn tng xing.
18 18 Yo sh n de qunyun mngf,

yo xi n ninqng sh de qzi.
19 19 T r ki de ml, r yumi de

myng,
yun t de xinghui sh n shsh mnz,
yun n chngchng mlin t de iqng.
20 20 W r a, n wih mlin mshng nz?

Wih yngbo wibng nz de xinghui?


17
, 21 21 Ynwi rn su xng de do du zi

. Yhhu yn qin,
18
, t chyn rn yqi de l.
22 22 rn bi zj de zuni zhuzh,
. bi zj zu de shngsu chnro.
19
, * 23 23 T yn b shu gunjio r swng,

, yn jd ymi r zum.
.
20
,
, 5

?
17 ,
21
, .
. 18 .
22
,
19 , .
,

. ,
23
,
. .
20 , ,
?
21 ,
.
22 ;
.
23 , ,

.

44 45
6 6 ZHN YN 6

6 1 61 W r a, n ru wi pngyu dnbo,
t mshng rn jzhng,

6 2

2 n ji bi ku zhng de yny tozh,
bi zu li de yny zhuzh.
3 3 W r a, n j lu zi pngyu shu
zhng, dng zhyng xng ci k ji
zj:
n yo qinbi zj, q knqi n de
pngyu.
4 4 B yo rng n de ynjing shujio,
1
! * ,
b k rng n de ynp ddn.
5 5 Yo ji zj, r lngyng tul lirn de
2
, shu,
. r nio tul bnio rn de shu.
6 6 Lndu rn na,
3
, , n q chkn my de dngzu, ji k d
: zhhu.
,
, .
4
, 6
,
6 ,
5
, 1

,
, 2 ,
.
3 , ,
. , ,
:
6
*! , ,
, !
4
.
! 5 , ,
.
6 , ,
!

46 47
6 6 ZHN YN 6

7 7 My miyu lngxi,
miyu gunzhng, miyu jnwng,
8 8 shngqi zi xitin ybi shw,

zi shug sh chcn lingsh.


9 9 Lndu rn na, n yo shudo j sh ne?

N shnme shhou ci shuxng ne?


10 10 Zi shu pinsh, ddn pinsh,
7
, bozhe shungb tngw pinsh,
, , 11 11 n de pnqing ji r dozi lido,

8
, n de pnf fngf n dnpi de rn liln.
12 12 Wli de t
. xngsh qun png wiq de ku,
9
, ? 13 13 t zhyn chunshn,

? y jio shy, yng zh dinhu,


14 14 cnxn guimi,
10
, ,
chng sh mu, snb fnzhng.

11
, * ,
,
, , . 6

12
7 ,
: , ,
13
, 8 ,
.
, 9 , ?
, ?
.
10 , ,
, , ,
14
* , 11 , ,
, , .
12
*. ,
13 ,

.
14 ;

.

48 49
6 6 ZHN YN 6

15 15 Suy, zinn b trn lndo t,


t b qngk bi hu, wcng yzh.
16 16 Yhhu su hnw de yu li yng,

t xn su zngw de gng yu q yng:


17 17 jish goo de yn, shung de sh,

shhi wg de shu,
18 tmu j de xn,
15
; 18

fibn xng de jio,


, . 19 19 ku t hungyn de ji zhngrn,
16
, bng zi dxiong jin snb fnzhng
-*: de rn.
20 20 W r a, yo znshu n fqn
17
,
de mnglng ,
, b k lq n mqn de jiohu.
, 21 21 Yo chng gu zi n xn shang,

18
, x zi n jngxing shang.
,
19
,
. 6

15 ;

- .
16 ,
, :
17 ,
20
! , ,
. , ,
21
, 18 ,
,
. , ,
19 , ,
, .
20 ,
.
21 ;
.

50 51
6 6 ZHN YN 6

22 22 N xngzu, t b yndo n,
n tngw, t b boh n,
n shuxng, t b y n tnln.
23 23 Ynwi jimng sh dng, jiohu sh

gung,
gunjio de zbi sh shngmng de do,
24 24 yo boh n yunl xi de fn,

yunl wibng nz chnmi de shtou.


25 N byo yn t de mis r dngxn,
22
, 25

y byo bi t de ynp guyn.


, 26 26 Ynwi lin zuhu y kui bng du hu

. bi jn nzu;
23
, , yu f zh f hu liq bogu de
, shngmng.
27 27 Rn ru du hu zi hui zhng,
. t de yfu q nng b shozho ne?
24
28 28 Rn ru zu zi hutn shang,

t de jio q nng b tngshng ne?


.
25
, 6

.
26
, 22 , ,
, ,
, , .
. 23 ,
27
,
,
? 24 ,
28
.
? 25 ;
,
26 -
,

.
27
?
28
?

52 53
6 6 ZHN YN 6

29 29 Y lnsh zh q tng qn de, y sh rc,


fn qnjn t de, nnmin shuf.
30 30 Zi yn j tuqi chngj,

rn b miosh t,
29
, 31 31 dn ru bi zhudo, yo pichng q bi,

t b pishang ji zhng yqi ciw.


32 32 Y frn xng jinyn de, bin sh wzh,
:
zu zh sh de, b hu le zj.
, . 33 33 T b shu snshng h xir,

30
, t de xich b d xioch.
34 34 Zhngfu yn jhn fn,
;
bochu de shhou jub liqng.
31
, , 35 35 T b jishu rnh pichng,

. n sng xdu lw, t y b kn hji.


32

.
6
33
* ,
. 29 , :
34
* ,
, .
35

30 ,
-
, .
, 31 , ,
,
.
32
, . ;
.
33 ,
;
34 ,
, .
35 ,
, .

54 55
7 7 ZHN YN 7

7 1 71 W r a, yo znshu w de yny,
cnj w de mnglng.

7
2 2 Znshu w de mnglng ji d cnhu,
jnshu w de jiohu, hoxing boh
yn zhng de tngrn.
3 3 Yo x zi n zhtu shang,
k zi n xnbn shang.
4 4 Du zhhu shu n sh w de zmi,
chnghu cngmng wi qnrn,
5 5 t ji boh n yunl mshng nz,
1
, , yunl yuzuhush de wibng nz.
. 6 6 W cng zi w fngw de chunghu ni,
tugu chunggzi wng wi gunkn,
2
, 7 7 knjin zi ymng rn zhng,

, * , . zhy do hir zhng yu y ge wzh de
3
, qngnin,
.
4
: 7
!, *.
5
7 1 ,
.
, 2 ;
,
. .
6
, 3 ,
.
* , 4 :
7
,
.
5 ,
.

.
6
.
7 ,

.

56 57
7 7 ZHN YN 7

8 8 cng ji shang jnggu, kojn t de


xingku,
zh wng t ji de l q,
9 9 zi hunghn, zi bngwn,

zi bny, hin zh zhng.


10 10 Kn na, yu y ge nz li yngji t,

sh jn de dban, yu guzh de xnsi.


8
, 11 11 T xunrng, b shu yush,

, t de jio zi ji li libuzh,
12 12 yush zi jish, yush zi gungchng,
, hu zi g xingku dnghu.
9
, , 13 13 T lzh n qngnin wn t,

, . huzhe linp du t shu:


14 14 W y xin le png'nj,
10
: , jnr w hun le su x de yun.

, 15 15 Ync, w chlai yngji n,

, kwng jin n de min, w zngsun


11
, zhodo n le!

:
7
12
, ,
. 8 ,
13
, , ,
: 9 , ,
.
14
* , 10 ,
. ,
15
, .
.
11 ( ;

12 , ,
.)
13 ,
:
14 ,
,

.
15 ;

58 59
7 7 ZHN YN 7

16 16 W y zi chung shang pho bidn,


sh ij m zh de huwn b,
17 17 yu yng myochnxinggup

xn le w de chung.
18 18 N li, rng wmen bo xing iqng,

zhdo zochen,
rng wmen bc qn'i hunl.
19 19 Ynwi w zhngfu b zi ji,

chmn yunxng,
16
, 20 20 t shu di qinnng,

. yo do yuyun ci huji.
21 21 Zh nz yng xdu qioyn ynyu t,
17
,
yng chnmi de zuchn cub t.
*. 22 22 Qngnin lk gnsu t, hoxing ni q
18
, , bi zish,
. yu xing ywng rn dizhe jiolio q
shuxng,
19
:
,
20
, 7
.
21
* , !
.
16
.
22
, 17
, , .
. 18 , ,
!
19
.
20
.
21
,
.
22 ,
, ,
,

60 61
7 7 ZHN YN 7

23 23 zhdo jin chunjn t de gn, rtng


qunio j tu luwng,
qu b zh hu pishang zj de
shngmng.
24 24 Hizimen, xinzi yo tngcng w,

yo lixn tng w ku zhng de yny.
25 25 N de xn b k pinxing t de do,

23
* byo wr t de mt.
26 26 Ynwi t jdo xdu rn,
, , wsh de rn bi t shl.
, . 27 27 T de ji sh zi ynjin zh l,

24
, , , xido swng zh gng.
:
25
,
! 7
26
,
. 23 .
,
27

, .
-, 24 , , ;
. , .
25 ,
.
26 ;
.
27 ,
.

62 63
8 8 ZHN YN 8

8 1 81 Zhhu qb hhun?
Cngmng qb yngshng?
T zhnl zi shzlku,
8
2 2

zi dol png goch de dng shang,


3 3 zi chngmn png, chngmnku,
rkuch, t hhn:
4 4 Rn na, w hhun nmen,
w xing shrn yngshng.
5 5 Ymng rn na, nmen yo xux lngqio,
ymi rn na, nmen de xn yo mngbin.
1
? 6 6 Nmen dng tng, yn w yo shu zngu
de sh,
? w yo zhngki zuchn jing zhngzh
2
, de sh.
* , 7 7 W de ku yo fchu zhnl,
w de zuchn zngw xi'.
3
, 8 8 W ku zhng de yny du sh gngy,
: bng w jinzh h wiq.
4
, ,
.
8
5
, ,
, . 8 1 ?
6
, ?
,
2 ,
;
7
, 3 , ,
. :
8
, 4 , , ,
.
; 5 ,
;
, .
6 , ,
, .
7 ,
.
8
, .

64 65
8 8 ZHN YN 8

9 9 Cngmng rn kn wi zhngqu,
yu zhshi de, du ywi zhngzh.
10 10 Nmen dng lngshu w de xnhu,

shnggu lngshu ynzi,


nng d zhshi, qingr d shngxun de jnzi.
11 11 Ynwi zhhu b bosh gng mi,

9
, yqi k xi de du b z y q bjio.
12 12 Wzhhu y lngqio wi jsu,
. yu xnd zhshi h zhmu.
10
, 13 13 Jngwi Yhhu jish hnw xi';

* . w hnw jio'okungwng do,


h guimi de ku.
11
, 14 14 W yu clu h jinqun de zhshi,

. w cngmng, yu yu nngl.
12
, , 15 15 Jnwng ji w zhgu,

. wngz ji w dng gngpng,


16 16 wnggng guz, suyu gngy de
13
shnpngun,
. du ji w zhngqun.
, *,
8
.
14
, 9
. , .
10 ,
15
, ,
. 11
,
16
,
- .
.
12 , , ,
.
13 ,
.
,
.
14 ;
, .
15 ,
,
16 , ,
.
66 67
8 8 ZHN YN 8

17 17 i w de, w y i t,
knqi xnqi w de, b xnjin.
18 18 Cif h znrng zi w,

hngji de cibo h fnrng y zi w.


19 19 W de gush shnggu jnzi,

qingr chnjn,
w de chchn choh shngxun de
ynzi.
20 20 W zi gngy de do shang zu,
17
, , zi gngpng de l zhng xng,
. 21 21 sh i w de chngshu cichn,

chngmn tmen de kfng.


18
22 22 Yhhu zi zohua de qtu,
* . zi tich chungzo wnw zh xin,
19
, , ji yu le w.
23 Cng gng, cng tich,
. 23

wi yu dd yqin, w y bi l.
20
, 24 24 Miyu shnyun,

; miyu d shu de qunyun,


21
*, w y chshng.
.
22
, , 8

.
17 , , ;
23
,
, , .
- . 18 ,
24
.
. 19 , ,
, .
20 ,
,
21 , ,
.
22 ,
;
23 ,
, .
24 ,
, ;

68 69
8 8 ZHN YN 8

25 25 D shn wicng dindng,


xio shn wi yu zh xin, w y
26 chshng.
26 Nsh, t hi miyu chungzo dd h

tiny,
bng sh shang tu y cu chnt.
27 27 T l go tin, w zi nli,

t zi yun min de zhuwi huchu


yunqun,
25
28 28 shng sh qingcng jinyng,

; xi sh yunyun wng,
29 29 wi cnghi dngchu fnwi, sh shu b
26
yugu jixin,

. dindng dd de gnj.
27
30 30 Nsh, w zi t pngbin wi

, gngchngsh,
tintin chngmn xl, shsh zi t
, minqin hunxio,
28
,
, 8
,
, 25 ,
29
, , ,
26
, , ,
, , .
30
, 27 , ,

,
,
: 28 ,
,
29 ,
,
.
30 ;

,

70 71
8 8 ZHN YN 8

31 31 zi t de qun d hunxio,
xi zh zi rnshjin.
32 32 Hizimen, xinzi yo tngcng w,

jnshu w do de yu f le.
33 33 Yo tng xnhu, d zhhu,

b k qju.
34 34 Tngcng w, tintin zi w mnku
31
- , shuwng,
. zi w mnkung png dnghu de, n
rn yu f le.
32
, : 35 35 Ynwi xnd w de, ji xnd

, ! shngmng,
33
t b mng Yhhu de nhu.
36 36 Dzu w de, hi le zj de shngmng,
,
fn hnw w de, x'i swng.
.
34
,
- , 8

,
31
!
.
35
, 32 , , :
. , .
36
, ,
33
;
* : .
. 34 , ,
,
.
35 , , ,
.
36 , , ;
.

72 73
9 9 ZHN YN 9

9 1 91
9 2

2
Zhhu jinzo fngw,
zochng q gn zhzi,
zish shngch, tioho mi ji,
yu bish ynx,
3 3 piqin np chqu,
zj zi chng zhng zh goch hhun:
4 4 Shu sh ymng de rn, rng t
zhundo zhli li!
1
, Yu du n wzh de rn shu:
, 5 5 Nmen li, ch w de bng,
2
, h w tio de ji.
6 6 Nmen yo lq ymng, ji d cnhu,
, bng yo zu mngzh de dol.
. 7 7 Jizhng omn rn de, b zho xir,
3
, zbi 'rn de, b bi wr.
* :
4
, !
9
:
5
, , 9 1 ,
! .
6
, 2 ,
.
.
7
3
,
, 4 , :
!
5 ,
, .
. 6 ;
.
7
;

.

74 75
9 9 ZHN YN 9

8 8 Byo zbi omn rn, minde t hn n;


yo zbi zhhu rn, t b i n.
9 9 Jiodo zhhu rn, t ji yu yu zhhu,

zhsh yrn, t ji zngzhng xuwen.


10 10 Jngwi Yhhu sh zhhu de kidun,

rnshi zhshngzh bin sh cngmng.


11 11 Jizhe w, n de rzi b zng du,
8
; n shngmng de ninsh y b jitin.
. 12 12 N ru yu zhhu, sh zj yu zhhu;

9
n ru omn, ji zj chngdn.
13 13 Ymi de nz xunrng,
, t sh ymng, ywsuzh.

.
10
!
9
* !
11
, , , 8 ,
, ;
-. , .
12
,
9 , ;
-
, .
. 10 ,
13
, .
11 ,
, ;
.
12 ,
;
.
13 ;
.

76 77
9 9 ZHN YN 9

14 14 T zu zi zj ji mnku,
zi chng zhng goch de zuwi shang,
15 15 hhun gul de,

xing nxi zi l shang zhzu de rn


shu:
14
, 16 16 Shu sh ymng de rn, rng t

, , zhundo zhli li!


Yu du n wzh de rn shu:
15
, 17 17 Tulai de shu sh tin de,

: ncng de bng sh mi de.


18 Rn qu b zh yu ynhn zi t nli,
16
, ! 18

t zhohun de rn sh zi ynjin de
:
shnch.
17
,
!
18
, *
9
,
14 ,

15 ,
- :
16 !
. , :
17 ;
, !
18 ,
,
.

78 79
10 10 ZHN YN 10

10 1 10 1 Sulumn de zhnyn:
zhhu zh z sh fqn xl;

10 2

2
ymi zh z sh mqn dnyu.
By zh ci how ychu;
wiyu gngy nng ji rn tul swng.

3 3 Yhhu b sh yrn i ;
rn su y de, Yhhu b jju.
4 4 Shu ln de, b zh qingf;
shu qn de, qu yo fz.
5 5 Xitin chcn de, sh zhhu zh z;
1
. shug sh chnshu de, sh mngxi
, zh z.
. 6 6 Fzh lndo yrn tu shang;
rn de ku cngn cnbo.
2
, 7 7 Yrn de chngho dilai zhf;
. rn de mngzi brn bihui.
3
,
.
4
, 10

. 10 1 :
5
, ;
,
, .
. 2 ,
6
, ,
.
. 3 ,
7
, ,
. .
4 ,
.
5 ,
.
6 ,
.
7 ,
.

80 81
10 10 ZHN YN 10

8 8 Zhhu de xn, lngshu jimng;


ywng de zuchn, b zh qngdo.
9 9 Xng zhngzh l de, bb nwn;

zu wnq do de, b zh bil.


10 10 Jminngyn de, sh rn yuhun;

ywng de zuchn, b zh qngdo.


11 11 Yrn de ku sh shngmng de qunyun;

rn de ku cngn cnbo.
8
, 12 12 Hn nng tioq zhngdun;

, i nng zhyn yqi gucu.


13 Cngmng rn zu li yu zhhu;
, . 13

wzh de rn bi shang shu xngzhng.


9
, , 14 14 Zhhu rn jcn zhshi;

, . ywng rn de ku s zh bihui.
10
, , 15 15 Yuqin rn de ciw sh t jing de chng;

pnhn rn de pnf sh t bihui.


, . 16 16 Yrn de bochou dilai shngmng;
11
, rn de sud ynglai fnzu.
.
12
,
10
.
13
, 8 ,
. .
14
,
9 , ,
.
. 10 ,
15
* , .
. 11 ,
.
16
, 12 ,
* . .
13 ,
.
14 ,
.
15 ,
.
16 ,
.

82 83
10 10 ZHN YN 10

17 17 Znshu xnhu de, xng zi shngmng


do shang;
lq zbi de, zum le l.
18 18 Yncng yunhn de, yu shuhung de

zuchn;
ku ch hubng de, sh ymi rn.
19 19 Du yn du y nnmin yu gu;

jizh zuchn sh yu zhhu.


20 20 Yrn de sh r shngxun de ynzi;
17
, ; rn de xn su zh wj.
21 Yrn de zuchn myng du rn;
, *. 21

ywng rn yn wzh r swng.


18
, 22 22 Yhhu su c de f sh rn fz,

. bng b jishang yul.


19
, 23 23 Ymi rn y xng' wi l;

, . cngmng rn y zhhu wi l.
24 24 rn su p de, b lndo t;
20
, , yrn de xnyun, b mng yngyn.
?
21
,
10
, .
22
; 17 ,
. .
23
, 18 ,
, .
. 19 ,
24
, , , .
, 20 ,
. .
21 ,
.
22 ,
.
23 ,
.
24 , ,
.

84 85
10 10 ZHN YN 10

25 25 Bofng y gu, 'rn guy wyu;


yrn qu yu yngji de gnj.
26 26 Lndu rn sh n chi t de rn,

r c do y, r yn xn m.
27 27 Jngwi Yhhu sh rn chngshu;

rn de ninsu b jinsho.
28 28 Yrn de pnwng dili xl;

rn de zhwang b zh mim.
29 29 Yhhu de do sh zhngzh rn de
25
, ,
bozhng;
. qu chng le zu' rn de bihui.
26
, 30 30 Yrn yng b dngyo;

, rn b d zhzi d shang.
31 31 Yrn de ku jichu zhhu;
.
guimi de sh b bi gdun.
27
, , 32 32 Yrn de zuchn dngde lng rn xyu;

. rn de ku zh zh guimi.
28
,
. 10
29
,
. 25 ,
30
, .
26 ,
.
, .
31
, 27 ,
. .
32
,
28 ,
.
. 29 ,
, .
30 ,
.
31 ,
.
32 ,
.

86 87
11 11 ZHN YN 11

11 1 11 1 Guzh de tinpng wi Yhhu su


zngw;
gngpng de fm wi t su xyu.

11
2 2 Jio'o li, xich y li;
qinxn rn qu yu zhhu.
3 3 Zhngzh rn de chnzhng b yndo zj;
jinzh rn de xi' b humi zj.
4 4 Zon de rzi qinci wy;
wiyu gngy nng ji rn tul swng.
1
, . 5 5 Wnqun rn de y xipng zj de l;
. dn 'rn b yn zj de dido.
2
, 6 6 Zhngzh rn de y b zhngji zj;
. jinzh rn b bi zj de ywng chnzh.
7 7 rn y s, t de zhwang ji miju;
3
, zurn de pnwng y b miju.
. 8 8 Yrn d tul hunnn,
4
* , yu rn li dit t.
.
5
,
11

. 11 1 ,
6
,
.
2 ,
. .
7
,
3 ,
.
, 4 ,
* . .
8
, 5
,
.
.
6 ,
.
7 ,
;
.
8 ,
.

88 89
11 11 ZHN YN 11

9 9 B qinjng de rn yng ku bihui


lnsh;
yrn qu yn zhshi dji.
10 10 Yrn xing f, qun chng xl;

rn miwng, rnrn hunh.


11 11 Yn zhngzh rn de zhf, chng b

shnggo;
9
, yn xi rn de ku, t b qngf.
12 Miosh lnsh de, bin sh wzh;
. 12
cngmng rn qu jngm b yn.
10
, 13 13 Doch chunhu de, xilu jm;

. nixn loshi de, boshu mm.


11
, 14 14 W zhmu, mn ji bilu;

. mush du, ji b dshng.


15 15 Wi mshng rn dnbo de, b shu
12
* ; kusn;
. hnw jzhng de, qu d nwn.
13
* ,
.
11
14
,
. 9 ,
15
, .
, 10 , ;
, .
11
,
. .
12 ,
.
13 ,
.
14
,
.
15 , ,
,

.

90 91
11 11 ZHN YN 11

16 16 nc de fn d znrng;
qingzhung de nnz d cif.
17 17 Rnc de rn shndi zj;

cnrn de rn rohi jshn.


18 18 rn zu sh, d xhun de bochou;

s gngy zhngzi de, d shzi de bo-


chng.
19 19 Zhnzhng xngy de, b d shngmng;

zhuqi xi' de, b zh swng.


16
, 20 20 Xn zhng wiq de, wi Yhhu su

. zngw;
17
, xngwi zhngzh de, wi t su xyu.
21 21 Jzhng bozhng, 'rn nnmin shuf;
.
yrn de huy b d zhngji.
18
; 22 22 Fn mimo r w jinshi,

, . rtng jnhun dizi zhb shang.


23 Yrn de xnyun jn sh ho de;
19
, 23

rn de zhwang qu dilai fnn.


,
.
20
, 11

, .
16 ,
21
: , .
. 17
22
,
.
. 18 ,
23
,
. .
19 ,
.
20 ,
, .
21 :
,
, , .
22 ,
, .
23 ,
.

92 93
11 11 ZHN YN 11

24 24 Yu shsh de, qinci zngtin;


lnx gud, fn zh qingf.
25 25 Kngki di rn, brn fngy;

24
* , zrn rn de, lin zj y d zrn.
26 26 Tnling b mi de, bixng b zzhu t;
* . yuny chshu de, zhf lndo tu shang.
25
; 27 27 Knqi qi shn de, ji qid nchng;

, . dn n qi de, b lndo t.
28 28 Yko cif de, zj b dido;
26
, ,
yrn b xngwng r l y.
, . 29 29 Rohi j ji de, b chngshu xkng;
27
, ; ywng rn zu xn zhng yu zhhu zh
, . de prn.
30 30 Yrn de gush sh shngmng sh;
28
, , zhhu rn b nng d rn.
, , . 31 31 Kn na, yrn zi d shang shngqi

29
, shu bo,
hkung 'rn h zurn ne?
;
.
30
11

;
24 , ;
. ,
31
.
, 25 ;
.
26 , , ,
. , .
27 , , ,
, .
28 ,
, .
29
,
.
30 ,
.
31 ,
.

94 95
12 12 ZHN YN 12

12 1 12 1 X'i gunjio de, jish x'i zhshi;


hnw zbi de, qu xing chsheng.
2 2 Shnrn mng Yhhu de nchng;
sh guj de, Yhhu b dng zu.
3 3 Rn ko xng b nng jinl;

12
yrn de gn b b dngyo.
4 4 Cid de qzi sh zhngfu de gunmin;
mngxi de frn sh zhngfu gtu
xiln.
5 5 Yrn de snin sh gngpng;
rn de jmu sh guzh.
1
, , 6 6 rn de ynln mifu li rn de xi;
, . zhngzh rn de ku qu zhngji rn.
2
, 7 7 rn qngf, guy wyu;
. yrn de ji qu yl b do.
8 8 Rn n zj de zhhu d chngzn;
3
, xn zhng pinxi de, b bi miosh.
.
4
,
*. 12

5
, 12 1 ,
. .
6
, 2 ,
. .
3 ,
7
, , .
. 4 ,
8
, .
5 ,
. .
6 ,
.
7 , ,
.
8 ,
.

96 97
12 12 ZHN YN 12

9
9 Bi rn miosh, dn yu zj prn de,
shng gu wngz znd, qu quf shw.
10 10 Yrn gx t shngch de mng;

rn de linmn y sh cnrn.
11 11 Gngzhng zj tind de, b d bosh;

zhuqi xf de, qu sh wzh.


12 12 rn xing d huirn de liw;

yrn de gn jichu gush.


13 13 Zuchn de gucu sh 'rn de qunto;

9
, , dn yrn b tul hunnn.
14 Rn yn ku su ji de gush, b bod
, . 14

mif;
10
, rn shu su zu de, b gudo zj shn shang.

. 15 15 Ywng rn su xng de, zi zj yn

11
, , zhng knwi zhngzh;
wi zhhu rn cngshn-rli.
, .
12
-* ,
. 12
13
,
. 9 ,
14
, ,
,
, , . .
15
, 10 ,
. .
11
,
.
12 ,
.
13 ,
.
14
,
,
.
15 , ,
.

98 99
12 12 ZHN YN 12

16 16 Ywng rn de non lsh xinl;


tngd rn qu nng rn r.
17 17 Shuchu zhn hu de, xinmng gngy;

zu ji jinzhng de, xinchu guzh.


18 18 Shuhu fzo, yur cdo;

zhhu rn de shtou qu nng yzh.


19 19 Chngsh de zuchn yngyun jinl;

shuhung de shtou zh cn pinsh.


20 20 Tmu sh de, xn cn guzh;
16
, qun rn hm de, bin d xl.
. 21 21 Yrn b zo zihi;

17
- , rn mn shu huhun.
22 22 Shuhung de zuchn, wi Yhhu su
. zngw;
18
, , , xngsh chngsh, wi t su xyu.
. 23 23 Tngd rn yncng zhshi;

ymi rn de xn zhngxin ymi.


19
,
*.
20
,
12
.
21
, 16 ,
.
22
, .
- .
17 ,
.
23
, 18 , ,
. .
19 ,
.
20 ,
.
21 ,
.
22 ,
.
23
,
.

100 101
12 12 ZHN YN 12

24 24 Ynqn rn de shu b zhngqun;


lndu de rn b f ky.
25 25 Rnxn yul, ji b chnzhng;

y j lingyn, sh xn hunl.
26 26 Yrn yndo t de lnsh;

rn de do jio rn msh.
27 27 Lndu de rn b ko liw;
24
,
ynqn de rn qu d bogu de ciw.
. 28 28 Zi gngy de l shang yu shngmng;
25
, zi q do shang bng w swng.
.
26
;
, . 12
27
,
. 24 ,
28
,
.
, . 25 ,
.
26 ,
.
27 ,
.
28 ;
, .

102 103
13 13 ZHN YN 13

13 1 13 1 Zhhu zh z tng fqn de xnhu;


omn rn b tng zbi.
2 2 Rn yn ku su ji de gush, b xing
mif;

13
jinzh rn qu yt cnbo.
3 3 Jnshn shuku de, d bo shngmng;
d zhng zuchn de, b zh biwng.
4 4 Lndu de rn shqi, qu w su d;
ynqn de rn brn fngy.
5 5 Yrn hnw hungyn;
1
,
rn k zng k ch.
*. 6 6 Xngwi chnzhng de, yu gngy
2
, boh;
* . fnzu de, bi zu' qngf.
7 7 Jimo fz de, ywsuyu;
3
, ; zhungzu qingf de, du yu ciw.
, . 8 8 Cif k zu rn de shngmng shji;
4
, , qingf rn qu tngbujin wixi de hu.
.
5
, 13
.
13 ,
6
, , 1

.
2
. ,
7
, *, .
, .
3 ,
.
8
, 4 ,
. .
5 ,
.
6 , ,
.
7 , ;
, .
8 ,
.

104 105
13 13 ZHN YN 13

9 9 Yrn de gung sh rn hunx;


rn de dng yo xmi.
10 10 Jio'o tioq fnzhng;

tng qunyn qu yu zhhu.


11 11 Blo'rhu zh ci b jinsho;

zhjin jx de b zngdu.
12 12 Pnwng chyn, lng rn xn yu;

yunwng shxin, jish ddo


9
, , shngmngsh.
13 Miosh xnyn de, z q miwng;
. 13
jngwi jimng de, b d shnbo.
10
; 14 14 Zhhu rn de jiohu sh shngmng de

, . qunyun,
11
, sh rn bki swng de qunto.
15 15 Miho de jinshi sh rn dchng;
.
jinzh rn de dol hngji jinzh.
12
, 16 16 Tngd rn du png zhshi xngsh;

. ymi rn zhngyng zj de ymi.


13
, ;
, . 13
14
,
. 9 , ,
15
, ,
.
. 10 ,
16
, , .
. 11 , ,
- .
12 ,
.
13 ,
.
14 ,
.
15 ,
.
16 ,
.

106 107
13 13 ZHN YN 13

17 17 Xi' de shzh b xinr huhun;


zhngxn de shchn dilai yzh.
18 18 Qju gunjio de, b pnqing shur;

lngshu zbi de, b xing znrng.


19 19 Yunwng shxin, xn ju gntin;

yunl sh, wi ymi rn su zngw.


20 20 Y zhhu rn tng xng de, b d zhhu;

17
, h ymi rn zubn de, b shu kusn.
21 21 Huhun zhugn zurn;
.
yrn qu d shnbo.
18
, ; 22 22 Shn rn gi zsn yli chny;

, . zurn jci qu gu yrn.


23 Qingf rn kikn de d su du chn
19
; 23

lingsh,
. qu yn b gng r bi duzu.
20
, ; 24 24 B rn yng zhng d rzi de, sh hnw t;

, . tng'i rzi de, qn ji gunjio.


25 25 Yrn chh shy mnz;
21
,
rn df qu sh quf.
.
22
, 13
.
23
, 17 ,
.
. 18 ,
24
*, ; .
, . 19 ,
25
, .
20 , ,
. .
21 ,
.
22 ,
.
23 ,
.
24 ,
, .
25 ,
.
108 109
14 14 ZHN YN 14

14 1 14 1 Frn de zhhu jinl jish;


ymi qu qnshu chihu t.
2 2 Xngsh zhngzh de, jngwi Yhhu;
pinl zhngl de, qu miosh t.
Zi ywng rn de ku zhng yu jio'o

14
3 3

de zhng;
zhhu rn de zuchn b boh zj.
4 4 Miyu ni, co ji kngkng;
tchn fngshng qu png ni de lqi.
5 5 Chngsh de zhngrn b shuhung;
1
, xji de zhngrn ku t hungyn.
. 6 6 omn rn wng xn zhhu;
2
, ; cngmng rn y d zhshi.
7 7 B yo do ymi rn minqin,
, .
n wf cng t zuchn li zhdo zhshi.
3
*, 8 8 Tngd rn de zhhu sh t rnqng zj de
. dol;
4
; ymi rn de ymi qu sh z q.

, .
5
, 14

.
14 1 ,
6
, ;
.
. 2 ,
7
, , , .
. 3 ,
.
8
; 4 , ,
. , .
5 ,
.
6 , ,
.
7 ;
.
8 ,
.

110 111
14 14 ZHN YN 14

9 9 Ywng rn choxio shqinj;


dn zhngzh rn mng yun.
10 10 Xn zhng de kch, zhyu zj zhdo;

xn li de xl, mshng rn wf fnxing.


11 11 rn de fngw b dot;

zhngzh rn de zhngpng b xngwng.


12 12 Yu y tio l, rn ywi zhng,

zh zhng chngwi swng zh l.


13 13 Rn zi xxio zhng, xn y hu yuchu;
9
, kuil de zhngdin jish chu k.
. 14 14 Xn zhng bido de, b mnchng q gu;

10
*, shnrn b cng zj de xngwi ddo hubo.
15 15 Wzh de rn shnme hu du xn;
. tngd rn jnshn zj de jiob.
11
, 16 16 Zhhu rn yu su jp, ji yunl sh;

. ymi rn qu kung'o zsh.


17 17 Qngy fn de, xngsh ymi;
12
,
shnchng guj de, bi rn hnw.
.
13
* ,
14
.
14
, 9 ,
. .
10 ,
15
,
.
. 11 ,
16
, .
, .
12 , ,
.
17
; 13 ,
, . .
14
,
.
15 ,
.
16 ,
.
17 ,
.
112 113
14 14 ZHN YN 14

18 18 Ymng rn chngshu ymi wi chny;


tngd rn d zhshi wi gunmin.
19 19 Huirn zi shnrn minqin ff;

rn zi yrn mnku y sh rc.


20 20 Qingf rn, lin lnsh y hn t;

yuqin rn, i t de rn zhngdu.


21 21 Miosh lnsh de, zh rn yu zu;

sh'n gi knk rn de, zh rn yu f.


22 22 Mu de, qfi zur mt?
18
* , Mu shn de, yu c'i h chngsh.
23 Rnh qnlo zng yu shuhu;
. 23

jn shu zup b zh qingf.


19
, 24 24 Zhhu rn de gunmin sh fyu zhhu;

. ymi rn de ymi zhngji sh ymi.


20
, 25 25 Chngsh zuzhng, jirn xngmng;

. ku t hungyn sh guzh.
26 26 Jngwi Yhhu de, d yu yko;
21
, , t de rn y yu bnnsu.
, !
22
, ;
14
, .
23
, 18 ,
, . .
24
, 19 ,
.
. 20 ,
25
, .
. 21 ,
, .
26
, 22 ?
. , , .
23 ,
.
24 ,
.
25 ,
.
26 ,
.

114 115
14 14 ZHN YN 14

27 27 Jngwi Yhhu sh shngmng de qunyun,


sh rn lki swng de qunto.
28 28 Jnwng de rngyo zihu mn du;

miyu bixng, wng ji shuibi.


29 29 B qngy fn de, d yu cngmng;

xngqng bozo de, d xin ymi.


30 30 Pngjng de xn sh rut yu shngq;

jd sh gtou xiln.
27
; 31 31 Qy pnhn rn de, sh mish zo t de zh;

. linmn pnqing rn de, sh znjng zh.


28
, 32 32 rn yn su xng de b bi tudo;

; yrn lns, yu su tuko.


33 33 Zhhu nj zi cngmng rn de xn zhng,
, . zi ymi rn de xn zhng qu b rnshi.
29
, ; 34 34 Gngy sh bnggu goj;

, . zu' sh bixng de xir.


35 35 Jnwng de nchng lndo zhhu de chnp;
30
; dn q fnn lndo mngxi de chnp.

, .
31
, ;
14
, .
32
; 27 ,
. .
33
, 28 ,
.
. 29 ,
34
, .
. 30 ,
35
; .
31 , ,
. .
32 ,
.
33 ,
.
34 ,
.
35 ,
, .

116 117
15 15 ZHN YN 15

15 1 15 1 Hud ruh, sh n xiotu;


yny cbo, chdng nq.
2 2 Zhhu rn de sh shn f zhshi;
ymi rn de ku tchu ymi.

15

3 3 Yhhu de ynm wchbzi,
rn shnrn, t du jinch.
4 4 Wnling de sh sh shngmngsh;
xi' de sh sh rn xnsu.
5 5 Ywng rn miosh fqn de gunjio;
1
, lngshu zbi, sh rn jngmng.
. 6 6 Yrn ji zhng du yu cif;
2
, rn hul fn shu rohi.
7 7 Zhhu rn de zu chunyng zhshi;
.
ymi rn de xn bngfi rc.
3
, 8 8 rn xinj, wi Yhhu su zngw;
. zhngzh rn qdo, wi t su xyu.
4
,
9 9 rn de dol, wi Yhhu su zngw;
zhuqi gngy de, wi t su x'i.
.
5
,
, 15

. 15 1 ,
6
, .
. 2 ,
.
7
* , 3 ,
. , .
8
, 4 ,
. .
5 ,
9
; .
, . 6 ,
.
7 ,
.
8 ,
.
9 ,
, .

118 119
15 15 ZHN YN 15

10 10 Biq zhngl de, b shu ynxng;


Hnw zbi de, b zh swng.
11 11 Ynjin h mngf shngqi zi Yhhu

minqin,
hkung shrn de xn ne?
12 12 omn rn b i shu zbi,
10
, ;
y b q jijn zhhu rn.
. 13 13 Xn zhng xl, min yu xs;
11
- , xn li yuchu, lng ji yushng.
14 Cngmng rn de xn zhuqi zhshi;
. 14

ymi rn de ku tnch ymi.


12
, 15 15 Knk rn de rzi du sh chuk;

. xn zhng hunchng de, chng xing


13
, ynx.
16 16 Cibo xsho, jngwi Yhhu,
* .
qingr cibo zhngdu, fnlun b n.
14
, 17 17 Yu i, ch sci,

. qingr xinghn, ch fi ni.


15
,
. 15
16

-* 10 ;
. .
11
17

,
!
12 , ;
.
13 ,
. .
14 ,
.
15 ,
.
16 ,
,
, .
17 , ,
, .

120 121
15 15 ZHN YN 15

18 18 Bon de rn tioq zhngdun;


rnn de rn zhx fnzhng.
19 19 Lndu rn de do xing jngj de lb;

zhngzh rn de l sh pngtn d do.


20 20 Zhhu zh z sh fqn xl;

ymi de rn miosh mqn.


21 21 Wzh de rn y ymi wi l;

cngmng de rn n zhngzh r xng.


22 22 B xin shngy, su mu wxio;
18
, mush zhngdu, su mu d chng.
23 Ku shn yngdu, z ju xl;
. 23

hu h q sh, hdng miho.


19
, 24 24 Shngmng zh do sh zhhu rn

. shngshng,
20
, sh t yunl dxi de ynjin.
25 25 Yhhu b chihu jioo rn de ji,
.
qu yo ldng gufu de dji.
21
,
.
22
, 15

*.
18 , , ,
23
, ,
.
, . 19 ,
24
, .
20 ,
- . .
25
, 21 ,
.
* . 22 ,
.
23 ,
!
24 ,
.
25 ,
.

122 123
15 15 ZHN YN 15

26 26 mu wi Yhhu su zngw;
lingyn qu sh chnjng de.
27 27 Bol linci de, rohi jji;

hnw hul de, b d cnhu.


28 28 Yrn de xn sliang yngd;

rn de ku tchu yn.
29 29 Yhhu yunl rn,

qu tng yrn de qdo.


30 30 Ynjing fgung, sh xn xl;
26
,
ho de xnx, zrn gtou.
. 31 31 r tng sh rn d shngmng de zbi,
27
, b jzh zi zhhu rn zh zhng.
; 32 32 Qju gunjio de, qngkn zj de

shngmng;
, .
lngshu zbi de, qu d zhhu de xn.
28
, 33 33 Jngwi Yhhu sh zhhu de xnhu;

. yo d znrng, xin yu qinbi.


29
,
.
15
30
,
. 26 ,
31
, .
27 ,
. .
32
, ; 28 ,
.
. 29 ,
33
; .
. 30 ,
.
31
.
32
,
.
33 ,
.

124 125
16 16 ZHN YN 16

16 1 16 1 Xn zhng de chumu zihu rn,


shtou de yngdu chy Yhhu.
2 2 Rn yqi su xng de, zi zj yn zhng
knwi chnji,
wiyu Yhhu hngling rn de nixn.
N su zu de, yo jiotu Yhhu,

16
3 3

n su mu de, ji b jinl.
4 4 Yhhu zo wnw g sh q yng,
jish rn y wi huhun de rzi su zo.
5 5 Fn xn li jio'o de, wi Yhhu su
zngw;
1
, jzhng bozhng, t nnmin shuf.
. 6 6 Yn c'i h xnsh, zuni d sh;
2
, jngwi Yhhu de, yunl sh.
7 7 Rn su xng de ru mng Yhhu xyu,
* .
Yhhu y sh chud y t hho.
3
*, 8 8 Sho hul, xngsh gngy,
. qingr du hul, xngsh b y.
4
;
. 16
5
;
. 16 1 ,
6
, .
2 ,
. .
7
, 3 ,
* . .
4 ,
8

.
. 5 .
:
.
6 ,
.
7 ,
.
8 ,
.

126 127
16 16 ZHN YN 16

9 9 Rn xn chusun zj de dol;
wi Yhhu zhyn t de jiob.
10 10 Wng de zuchn yu shngyn,

shnpn zh sh, t de ku b b chcu.


11 11 Gngdo de chng h tinpng sh Yhhu,

nng zhng yqi de fm sh t su dng.


12 12 Zu', wi wng su zngw,

yn guwi sh ko gngy jinl.


13 13 Gngy de zuchn, wng xyu,
9
,
shu zhngzh hu de, t x'i.
. 14 14 Wng de zhnn sh swng de shzh,
10
, dn zhhu rn nng pngx wng n.
15 15 Wng lin shang de gung sh rn yu
.
shngmng,
11
; t de nhu hoxing yn dilai de
. chny.
12
, 16 16 D zhhu shnggu d jnzi,

xun cngmng qingr xun ynzi.


.
13
,
, . 16
14
, ,
9 ,
.
.
15
, 10 ;
, * . .
16
;
11 ;
.
. 12 ,
.
13 ;
.
14 ,
.
15 ;

.
16 , ,
.

128 129
16 16 ZHN YN 16

17 17 Zhngzh rn de do yunl sh,


jnshu j l de, boqun xngmng.
18 18 Jio'o zi bihui yxin,

nixn go'o zi dido zhqin.


19 19 Xn li qinbi y knk rn liwng,

qingr y jio'o rn tng fn zhnlpn.


20 20 Lixn xnyn de, b d fl;

yko Yhhu de, zh rn yu f.


21 21 Xn zhng yu zhhu de, b chngwi
17
;
cngmng rn;
, . zuchn de tin yn, zngzhng rn de xuwen.
18
* , 22 22 Rn yu zhhu ji yu shngmng de

. qunyun;
ywng rn b shu ywng de chngji.
19
23 23 Zhhu rn de xn sh t de ku jnshn,

yu sh t de zuchn zngzhng xuwen.


. 24 24 Lingyn rtng fngcho,

sh xn gntin, sh g d yzh.
20
, ;
, !
21
, 16

;
17 ;
.
, ,
22
, .
. 18 ,
23
, .
19
. ,
24
, .
, . 20 ,
.
21 ,
.
22 ,
.
23
.
24 ,
.

130 131
16 16 ZHN YN 16

25 25 Yu y tio l, rn ywi zhng,


zhzhng qu chngwi swng zh l.
26 26 Lol de rn wi zj lol,

ynwi t de kuf cub t.


27 27 Fit tmu jin',

zuchn shang de yny fngf shojio


de hu.
28 28 Guimi de rn snb fnzhng,

25
, zoyo de ljin myu.
29 29 Cnbo de rn ynyu lnsh,
. lng t zu b ho de dol.
26
, 30 30 Jnb shungm de, tmu guimi;

. jnyo zuchn de, chngji sh.


31 31 Bi f sh rngyo de gunmin,
27
,
xng zi gngy do shang de, b nng dzho.
, , . 32 32 B qngy fn de, shnggu yngsh;
28
, kngzh zj pq de, qingr q chng.
33 Rn su k zh qin zi x shang,
- . 33

dng sh qu yu Yhhu.
29
,
. 16
30
* ;
*, . 25 , ,
31
; .
26 ;
. .
32
; 27 ;
, , .
28 ,
.
.
33
, 29
. .
30 ;
.
31 ,
.
32 ,
.
33 ,
.
132 133
17 17 ZHN YN 17

17 1 17 1 Y kui gn bng, dji xing'n;

17 2

2
shnggu ynx mnw, dji
xingzhng.
Mngzh de prn b gunxi mngxi
de rzi,
bng zi xingd zhng tng fn chny.
1
3 3 Dng wi lin yn, l wi lin jn,
. wiyu Yhhu olin rnxn.
4 4 Xng' de, lixn tng 'd de zuchn;
2
shuhung de, c'r tng xi' de shtou.
, 5 5 Jxio qingf rn de, sh mish zo
t de zh;
xngzi-lhu de, nnmin shuf.
. 6 6 Zsn wi lorn de gunmin;
3
, fm sh rn de rngyo.
,
.
4
, 17
* .
17
5
, *; 1 ,
, ,
, .
. 2
6

,
, .
3 ,
,
. .
4 ;
.
5
,

.

134 135
17 17 ZHN YN 17

7 7 Ywn rn shu miyn bng b xingy,


jnz shu hungyn y b hy.
8 8 Hul zi kuzng zh de yn zhng

knwi ysh,
such ynzhun du d shnl.
9 9 Borng gucu de, xnqi yu'i;

didibxi de, ljin myu.


10 10 Y j zbi de hu shnr cngmng rn de

xn,
qingr d ymi rn ybi xi.
7
, 11 11 rn zh xnqi bipn,

. cnrn de shzh b fng chi gngj t.


8
, ; 12 12 Nng k yjin shsng xio xing de

mxing,
, .
y b yun yjin zhng xng ymi de
9
, ; ymi rn.
* -. 13 13 Y'boshn de,

10
huhun b b l t de ji.

.
11
, 17

.
6 ,
12
.
. 7 ,
13
!
8
. :
, !
9 ,

.
10 ,
.
11 ,

.
12 ,
,
.
13 ,
.
136 137
17 17 ZHN YN 17

14 14 Fnzhng xinq, rtng quku de shu;


ync, zhngdun shngwi bof ji dng
zhzh.
15 15 Dng 'rn wi y de, dng yrn wi
14
, ; yuzu de,
, . du wi Yhhu su zngw.
16 16 Ymi rn j wzh,
15
:
wih shu n ynqin q mi zhhu ne?
, 17 17 Pngyu shchng qn'i,

. dxiong wi hunnn r shng.


18 Zi lnsh minqin jzhng dnbo de,
16
: 18

sh wzh de rn.
, 19 19 X'i zhngcho de, sh x'i gufn;

? mn gide go de, z q bihui.


17
- ; 20 20 Xn zhng wiq de, dbuzho fl;

shtou dindo shfi de, xin zi


, .
huhun zhng.
18
, 21 21 Shng ymi zh z de, zj b chuk;

. ywn rn de fqn how xl.


19
, ;
.
17
20
,
. 14 , ;
21
- ; , .

15

, .
16 ,
. ?
17 ,
.
18 ,
.
19 , ;
, .
20 ;
.
21 , ;
.
138 139
17 17 ZHN YN 17

22 22 Xl de xn nng zhho jbng;


yushng de lng sh gtou kgn.
23 23 rn nzhng shu hul,

yzh wnq gngzhng de l.


24 24 Cngmng rn minqin yu zhhu;

ymi rn yn wng d de jntu.


25 25 Ymi de rzi sh fqn chufn,

sh n shng t de mqn yuk.


26 26 Xngf yrn sh wi b shn,
22
; zd zhngzh de jnz y b y.
27 Jizh yny de, yu jinshi;
. 27

xngqng wnling de rn, yu cngmng.


23
, 28 28 Ywng rn ru jngm b yn, k

*. sunwi zhhu,
24
, bshang zuchn y k sunwi cngmng.
- .
25
,
17
.
26
22 , ,
. .
27
;
23 ,
.
, . 24 ,
28
, .
, . 25
.
26 ,
.
27 ,
.
28 , , ,
,
.

140 141
18 18 ZHN YN 18

18 1 18 1 Gp de rn zh g zj de xnyun,
t bsh yqi jinqun de zhshi.
2 2 Ymi rn b xi cngmng,
zh xi biod zj de xny.

18 Xi li, miosh gnzhe li;


3 3

xich do, rm tngsh do.


4 4 Rn de ku su jing de hu rtng shn
shu,
zhhu zh qun r yngli de hshu.
1
* , 5 5 Pintn rn de qngmin, sh b ho de.
. Shnpn sh sh yrn shuq, y sh b shn.
6 6 Ymi rn de zuchn tioq zhngdun,
2
, y kiku ji zho bind.
. 7 7 Ymi rn de ku z q bihui,
3
, t de zuchn sh zj shngmng de
qunto.
, . 8 8 Zoyozh de hu rtng mish,
4
, , shnr rn de df.
.
5
,
18

. 18 1
6
, ,
. .
2
7
, .
. 3 ,
8
, , .
4 ;
.
.
5
.
6 ,
.
7 ,
.
8 ,
.

142 143
18 18 ZHN YN 18

9 9 Zugng xidi de,


sh phuizh de xingd.
10 10 Yhhu de mng sh jing ti,

yrn bnr ji d nwn.


11 11 Yuqin rn de ciw sh t jing de chng,
9
* zi t hunxing zhng, yur go qing.
12 Bihui zh xin, rnxn jioo;
. 12

yo d znrng, xin yu qinbi.


10
; 13 13 Wi tngwn ji huhu de,

. jish t de ymi h xir.


11
, 14 14 Rn de xnlng rnni jbng;

. xnlng yushng, shu nng chngdng ne?


15 15 Cngmng rn de xn d zhshi;
12
, zhhu rn de r qi zhshi.
. 16 16 Rn de lw wi t kil,

13
yn t do go wi de rn minqin.
17 17 Xin s qngyu de, sh yul;
.
lng y rn lido, ji chchu shqng.
14
,
;
18
, ?
15
, 9
. .
16
, 10 :
. .
11 ;
17
, .
, 12 ,
, .
13 , ,
, .
.
14 ,
?
15 ,
.
16
.
17 , ,
.

144 145
18 18 ZHN YN 18

18 18 Chqin nng zhx fnzhng,


y nng huji shungfng jli de
zhngbin.
19 19 Bi mofn de dxiong qingr nny

gngxia de jinchng;
fnzhng rtng chngbo de mnshun.
20 20 Rn de df b yn ku su ji de gush

boz;
18
, t b yn zuchn su ch de gndo mnz.
21 Shngs zi shtou de zhngw zh xi,
. 21
x'i nngsh de, b ch t su ji de gush.
19
, , 22 22 Dzho qzi de, dzho hochu,

. t sh mng le Yhhu de nhu.


20
, 23 23 Qingf rn shu iqi de hu;

yuqin rn qu yng wixi de hu hud.


, 24 24 Pngyu ti du de rn, b shu snhi;
dn yu y zhj b xingd gng qnm.
.
21
;
18
, .
22
, 18
. .
23
, 19 ;
.
. 20
24
- , , ,
- .
.
21 ,
, ,
.
22
.
23 ,
.
24 , ,
.

146 147
19 19 ZHN YN 19

19 1 19 1 Xngwi chnzhng de qingf rn


shnggu zuchn wiq de ymi rn.
2 2 Rxn r w jinshi, sh wi b shn;
jiob jkui de, y r qt.
3 3 Rn yn ymi z hu qint,

19
t de xn qu miyun Yhhu.
4 4 Cif sh pngyu zngdu;
pnhn rn lin jn yu de pngyu
y lq t.
5 5 Zu ji jinzhng de, nnmin shuf;
1
ku t hungyn de, b nng totu.
6 6 Yu qungu de, xdu rn qi t
* . shnglin;
2
; i sngl de, rn du zu t de pngyu.
. 7 7 Qingf rn lin xingd du hn t,
3
; hkung pngyu, gng sh yunl t!
T yng yny zhusu, tmen qu b zi.
.
4
-,
- . 19
5
,
, . 19 1 , ,
6
.
2 ,
-. , , .
7
, 3
- : ,
.
, 4 ,
! .
5
,
.
6 ,
.
7 ,
!
, .

148 149
19 19 ZHN YN 19

8 8 Dzho zhhu de, i'x shngmng;


chshu cngmng de, xnd hochu.
9 9 Zu ji jinzhng de, nnmin shuf;

8
, ; ku t hungyn de, bdng miwng.
10 10 Ymi rn shhu dr bng b xingy,
, . prn gunxi wngz, y b ynggi.

9
, 11 11 Rn yu jinshi ji b qngy fn,

, . kunsh rn de gush bin sh zj de


10
, rngyo.
12 12 Wng de fnn hoxing shzi hujio;

. t de nhu qu r co shang de gnl.
11
, 13 13 Ymi de rzi sh fqn de huhun,

. qzi de zhngcho r y linlin dlu.


14 14 Fngw qinci sh zzng su yli de;
12
, , wiyu xinhu de q sh Yhhu su c de.

. 15 15 Lndu sh rn chnshu,

13
*, xidi de rn b i'.
16 16 Znshu jimng de, boqun shngmng;
.
qngh j l de, b zh swng.
14
-
, 19

.
8 ;
15
* ,
.
. 9 ,
16
.
, 10 ,
.
11 ;
. .
12 ,
, .
13 ,
.
14 ,
.
15 ;
.
16 ,
.

150 151
19 19 ZHN YN 19

17 17 Linmn pnhn rn de, jish ji gi


Yhhu,
t de bochng, Yhhu b guhun t.
18 18 Chn hi yu zhwang, gunjio n de rzi,

b k zhy cuhu t.
19 19 Bon de rn b shu chngf,

n ru ji t, bx zi ji.
20 20 Yo tng qunyn, jishu xnhu,

sh n zhngji yu zhhu.
17
; 21 21 Rnxn du yu jmu;

. wiyu Yhhu de chusun ci nng


18
, , chngji.
22 22 Rnc de rn lng rn x'i,
, .
qingf rn qingr shu hungyn de.
19
* , 23 23 Jngwi Yhhu de, dzho shngmng,

. t b boz nj, b zo huhun.


24 Lndu rn b shu mir pn li,
20
, , 24

lin suhu sngjn ku zhng y b kn.


.
21
,
. 19
22
;
17 ,
. .
23
, ; 18 , ;
, , .
19 ;
.
,
24
, .
. 20 ,
.
21 ,
.
22 ;
, .
23 :
,
.
24 ,
.

152 153
19 19 ZHN YN 19

25 25 Zd omn rn, nng sh wzh de rn


bin jngmng;
zbi cngmng rn, t ji mngbai zhshi.
26 26 Nudi fqnqzh mqn de,

sh mngxi zhr zh z.
27 27 W r a, tngzh tng
25

n jio n pinl zhshi yny de jiodo.
; 28 28 Bili de jinzhng choxio gngpng,

rn de ku tnxia zuni.
29 Xngf sh wi omn rn ybi de,
. 29

bind z sh wi ymi rn de bi
26
,
ybi de.
.
27
! ,
. 19
28
, 25 ,
. ;
29
, .
, 26
.
27 , ,
. .
28
,
.
29
.

154 155
20 20 ZHN YN 20

20 1 20 1 Ji nng sh rn omn, liji sh rn


xunrng,
fn chnn qzhng de, du w zhhu.
2 2 Wng de wixi r shzi hujio,
jn t de sh z hi j mng.

20

3 3 Zhx fnzhng sh rn de znrng,
ywng rn zhngno b xi.
4 4 Lndu rn yn dng hn b q
gngzhng,
do shug sh, t q xnzho,
1
, yw-sud.
; 5 5 Rn xn zhng de chusun rtng
, . shn shu,
wi cngmng rn ci nng jyn chlai.
2
, ; 6 6 Hn du rn shngchng zj zhngxn,
. dn chngxn de rn shu nng yzho ne?
3
, , 7 7 Yrn xngwi chnzhng,
. t hudi de zsn yu f le!
4

, 20

,
20 1 , ;
.
.
5
, , 2 ;
. .
6
, , 3
,
?
.
7
, 4 ,
.
.
5
,
.
6 ,
, ?
7 ;
.

156 157
20 20 ZHN YN 20

8 8 Wng zu zi shnpn de wi shang,


y ynm qsn yqi xi'.
9 9 Shu nng shu: W yjng jijing le w

de xn,
tujng le w de zu?
10 10 Ling yng de fm h ling yng de yf,

du wi Yhhu su zngw.
11 11 Hitng de xngdng hu chnji,
8
hu zhngzh,
. du y xngwi xinmng zj.
12 Nng tng de r, nng kn de yn,
9
: , 12
rzh du wi Yhhu su zo.
? 13 13 B yo tnshu, min zh pnqing;
10
yn yo zhngki, ji k chbo.
. 14 14 Mi dngxi de shu: B ho, b ho!

11
Jzh lqu, t qu zku.
15 15 Yu jnzi h xdu bosh,
: wi zhshi de zuchn sh guzhng de
. zhnbo.
12
,
. 20
13
;
.
8 ,
.
14
! , 9 : ;
. ?
15
, , 10
.
. 11 ,
, ,
.
12 , , , ,
.
13 , ;
, .
14 , , ;
, .
15 ,
.

158 159
20 20 ZHN YN 20

16 16 Shu wi mshng rn dnbo, ji n shu


de yfu;
shu wi wibng rn zubo, shu ji yo
chngdng.
17 17 Ko hungyn r d de shw, lng rn yyu;

do huli, t de ku b chngmn su sh.


18 18 Jmu png chusun ldng,

dzhng yo png zhmu.


16
, 19 19 Doch chunhu de, xilu jm;

*, kuwzhln de, b k y t jijio.


20 20 Zhum fm de,

t de dng b xmi, zi qhi zhng.
. 21 21 Qch hn kui dlai de chny,
17
, zhngji qu b sh f.
22 N byo shu: W yo y bo ;
. 22

yo dnghu Yhhu, t b zhngji n.


18
: 23 23 Ling yng de fm wi Yhhu su zngw,

. guzh de tinpng y wi b shn.


19
, ,
.
20
- 20

. 16
21
;
.
22
: ! .
17 , ,
. .
23
, 18 , ;
. , .
19 ,
, .
20
, .
21 , ,
.
22 : !
.
23 ,
.
160 161
20 20 ZHN YN 20

24 24 Rn de jiob wi Yhhu su dng,


rn q nng mngbai zj de dol ne?
25 25 Rn moshi de shngchng:

Zh sh shnshng de!
Xyun zhhu ci xxing, jish z xin
qunto.
26 26 Zhhu de wng qsn 'rn,

yng lnzi gngu tmen.


24
, , 27 27 Rn de lng sh Yhhu de dng,

? jinch rn de nixn shnch.


28 C'i h chngsh bh jnwng,
25
- , 28

t de wngwi yn c'i r lwn.


29 29 Qingzhung sh qngnin de rngyo;

. bif wi lorn de znrng.


26
, 30 30 Binshng chjng xi',

, zd k jijng rnxn shnch.

,
20
.
27
24 .
, ?
25
.
28
; .
. 26 ,
,
29
,
,
. .
30
, 27 ,
. .
28 ;
.
29 ,
.
30 ,
.

162 163
21 21 ZHN YN 21

21 1 21 1 Wng de xn zi Yhhu shu zhng

21
xing hshu,
t nng sh t suy lizhun.
2 2 Rn yqi su xng de, zi zj yn zhng
knwi zhngzh,
wiyu Yhhu hngling rnxn.
1
, 3 3 Xng gngy h gngpng
b xinj gng mng Yhhu yun.
, , 4 4 Yn go xn o, jish 'rn de dng,
, . du sh zu.
2
, 5 5 Ynqn chuhu de, z zh fngy;
. xngsh jzo de, b zh quf.
6 6 Yng guzh zh sh su d de cif
3
r bi chusn de wq, qxing miwng.
. 7 7 rn de cnbo b soqu zj,
4
yn tmen b kn n gngpng xngsh.
8 8 Yu zu de rn q l wnq;

chnji de rn xngwi zhngzh.
.
5

21
,
. 21 1 , :
6
, .
, 2 ,
. .
3
7
, .
, 4
. , .
5 ,
8
-, .
. 6 , ,
.
7 ,
.
8 ,
.

164 165
21 21 ZHN YN 21

9 9 Nng k zh zi fngdng de y jio,


y b y ho zhngcho de frn tng
9

zh.
10 10 rn de xn kxing xi,

. t de yn bng b linmn lnsh.


11 11 omn rn shu chngf, ymng rn k
10
,
d zhhu;
. zhhu rn shu xnhu, bin d zhshi.
11
12 12 Gngy de Shngd jinch 'rn de ji,

; t qngf 'rn, yzh miwng.


13 13 Si'r b tng pnhn rn iqi de,
, .
t zj hqi, y b mng yngyn.
12
, 14 14 nzhng sng de lw wnhu nq,

. hui li de hul nng zhx bon.


15 15 Bnggngxngy sh yrn xl,
13

qu sh zu' de rn bihui.
, 16 16 Rn pinl zhhu de l,

, b y ynhn wi w.
.
14
-* , 21
.
15
, 9 ,
. .
10 ;
16
, .
11 ,
- ;
,
.
12
. .
13 ,
, .
14 ,
, , .
15 , ,
.
16 , ,
.

166 167
21 21 ZHN YN 21

17 17 i ynl de, b zh qingf;


tni ji h yu de, b b fz.
18 18 rn zu yrn de shji,

jinzh rn dit zhngzh rn.


19 19 Nng k zh zi kungy zh d,
17
, , y b y zhngcho yn de frn tng
- . zh.
20 20 Zhhu rn de jsu jx bow y
18

goyu;
, ymi rn qu huhu y kng.
. 21 21 Zhuqi gngy c'i de,

19
ji xnd shngmnggngy h
znrng.
22 22 Zhhu rn pshang yngsh de

. chngqing,
20
, cuhu t su yko de boli.
23 23 Jnshu ku h sh de,
.
ji boh zj min shu zinn.
21
,
, .
22
21

, 17 ,
.
23
, .
18 , ,
.
19 ,
. .
20
,
.
21
, , .
22 ,
,
,
.
23
.

168 169
21 21 ZHN YN 21

24 24 Xnjioq'o de rn mng jio omn,


t xngsh chy kungwng jio'o.
25 25 Lndu rn de ywng his zj,

ynwi t de shu b kn zugng;


26 26 yu rn zhngr tnd-wyn,

yrn qu shsh r b lnx.


27 27 rn xin de j sh kzng de,

hkung t cn y li xin ne?


28 28 B sh de jinzhng b xiomi;
24

wi lngtng zhnqng de, t de zhngc
, . yu l.
25
, 29 29 rn lin w xich;

, zhngzh rn xngsh jindng.


30 30 Miyu rn nng y zhhucngmng
26
mulu ddng Yhhu.
, 31 31 M sh wi dzhng zh r ybi de;

. dshng qu ziy Yhhu.


27
-,
21
.
28
, 24 , ;
, .
. 25 ,
29
, .
26 ,
. .
30
, 27 ,
. ,
.
31
, 28 ,
. , ,
.
29 ,
.
30 , , ,
.
31 ,
.

170 171
22 22 ZHN YN 22

22 1 22 1 Mimng shnggu d ci,


hng n qingr jnyn.
2 2 Yuqin rn y qingf rn xingy,
tmen du wi Yhhu su zo.

22 3

3 Tngd rn jin hu ji cngdu;
ymng rn qu qinwng shuhi.
4 4 Jngwi Yhhu xn cn qinbi,
ji d cifznrngshngmng wi
shngc.
1
, 5 5 Wiq de rn l shang yu jngj h luwng,
- . boh zj shngmng de, b yo yunl.
2
, 6 6 Jioyng hitng zu dng xng de do,
jish do lo t y b pinl.
. 7 7 Yuqin rn gunxi qingf rn,
3
, qinzhi de sh zhizh de prn.
, 8 8 S b y zhngzi de b shug zihu,
t chngn de zhng y b fidio.
. 9 9 Ynm rnc de b mng f,
4
, yn t jing shw fngi pnhn rn.
, .
5
, 22

, . 22 1 ;
6

.
. 2 :
7
, .
.
3 ,
.
8
, , 4
. , , .
9
, 5 :
.
. 6
.
7 ,
.
8 ,
.
9 ,
.
172 173
22 22 ZHN YN 22

10 10 Gnchu omn rn, zhngdun ji


xioch,
fnzhng h xir y b zhx.
11 11 X'i qngxn, zuchn yu n yn de,

wng b y t wi yu.
12 12 Yhhu de ynm boh zhshi,

qu huhui jinzh rn de yny.


13 13 Lndu rn shu: Wimin yu shzi,

w zi ji shang b bi shhi.
14 14 Mshng nz de ku sh shn kng,
10
, Yhhu su zngw de, b xin zi
, . qzhng.
15 15 Ymi mzh hitng de xn,
11
, ,
yng gunjio de zhng ky yunyun
. gnch.
12
, 16 16 Qy pnhn rn wi yo lj de,

. bng sngl gi yuqin rn de, du b


quf.
13
: !
!
14
, 22

,
10 ,
. .
15
11
. ,
16
, .
12 ,
*. .
13 : !
, !
14
;
.
15 ,
.
16 ,
,
.

174 175
22 22 ZHN YN 22

17 17 N yo c'r tng zhhu rn de yny,


lixn lnghu w de zhshi.
18 18 N ru xn zhng cnj,

zuchn y zhnbijix, zh sh mi de.


19 19 W jnr td zhjio n,

wi yo sh n yko Yhhu.
20 20 Mulu h zhshi de mi sh,

w q miyu xigi n ma?


* 21 21 Yo sh n mngbai zhnqng shl,

ho jing shqng huf n chi n li


17
, , de rn.
22 22 B k yn rn pnhn ji qingdu t,
: y b k zi chngmnku qy
18
- , knk rn,
23 yn Yhhu b wi tmen binh,
; 23
y b duq n qingduzh de mng.
19
,
.
20
, 22

,
17 ;
21
,
.
. 18 ,
22
, , ,
.
19 ,
, , , .
23
, 20
. ,
,
21

?
22 ,
;
:
23 ,
, .

176 177
22 22 ZHN YN 22

24 24 B k jijio ho shngq de rn,


y b k y bon de rn liwng,
25 25 kngp n xiof t de xngwi,

zj ji xin zi qunto li.


26 26 Byo wi rn jzhng dnbo,

y byo wi zhiw zubo.


27 27 N ru miyu shnme k chnghun,

hb sh rn duqu n shuw de
24
-, chung ne?
28 28 Zxin su l de dji,
,
n b k nuy.
25
, 29 29 N knjin bnsh ynqn de rn ma?

. T b shl zi jnwng minqin,


26
, b zi pngyng de rn minqin.

;
27
,
22
!
28
1, 24 ,
-* . ,
29
?
25
.
, 26 ,
. ;
27 ,
- .
28 ,
,
.
1 22:28
29 ?
, ,
: 19:14. .

178 179
23 23 ZHN YN 23

23 1 23 1 N ru y zhnggun zux,
yo liy zi n minqin de sh shu.
2 2 N rush wiku d de rn,
ji dng n do fng zi hulng shang.

23
3 3 B k tnlin zhnggun de mish,
ynwi n sh qhng rn de shw.
4 4 B yo lol qi f,
yo yu cngmng li jizh.
5 5 N dngjng zi cif, t ji xiosh,
1
ynwi t b zhng chbng, r yng xing
tin fiqu.
, ; 6 6 Shucin de fn, n byo ch,
2
, y byo tnlin t de miwi;
. 7 7 ynwi t de xn znyng sunj,
3
t wirn jish zhyng.
T su du n shu: qng ch, qng h,
. t de xn qu y n xingbi.
4
,
, , ;
5
, : 23
,
. 23 1 ,
6
, , ;
2 ,
,
.
; 3 ,
7
, .
.
4 ;
.
: , !, 5 ,
;
, , .
6 , ,
,
7
.
, ,
.

180 181
23 23 ZHN YN 23

8 8 N su ch de n din shw b tchulai,


n gngwi de huy y b lukng.
9 9 Byo shuhu gi ymi rn tng,

yn t b miosh n zhhu de yny.


10 10 B k nuy gsh de dji,

y b k qnzhn g'r de tind,


11 11 yn tmen de jishzh d yu nngl,

t b xing n wi tmen binh.


12 12 N yo lixn lngshu xnhu,

8
, c'r tngcng zhshi de yny.
13 13 B k b gunjio hitng,
. ynwi n yng zhng d t, t b hu s.
9
14 14 N yng zhng d t,

. ji ky ji t de xngmng min xi
10
, ynjin.
15 15 W r a, n ru xn cn zhhu,
* ; w de xn ji shn hunx.
11
* ,
.
12
, 23

.
8 , ,
13
,
.
; 9 :
14
, .
- .
10 ,
,
15
, , 11 ;
, .
12
.
13 ;

.
14
.
15 , ,
;

182 183
23 23 ZHN YN 23

16 16 N de zuchn ru shu zhngzh hu,


w de xnchng y b kuil.
17 17 N de xn byo xinm zurn,

qu yo xinm chngchng jngwi


Yhhu de rn,
18 18 ynwi n b yu qint,

n de zhwang y bzh dunju.


19 19 W r a, n dng tng, dng cn zhhu,

16
, ho zi zhngdo shang yndo n de xn.
20 20 B k y ho ynji de rn zi yq,
.
y byo gn tnch ru de rn liwng,
17
, 21 21 ynwi tnsh hoji de, b zh pnqing,

, i shujio de, b chun pln yfu.


22 N yo tngcng shng n de fqn;
18
22

b k yn mqn ninlo r qngkn t.


. 23 23 N dng hud zhnl, b k chmi,
19
, , zhhuxnhu h cngmng y sh
. yyng.
20
,
, 23
21
*
, 16 ,
.
. 17 ,
22
, ; .
, . 18 : ,
23
, , .
19 , , ,
. .
20 ,
,
21 ,
.
22 , ,
,
.
23 ;
,
.

184 185
23 23 ZHN YN 23

24 24 Yrn de fqn b dd kuil,


shng zhhu rzi de, b yn t hunx.
25 25 Yun n de fm hunx,

yun n shng n de mqn kuil.


26 26 W r a, yo jing n de xn gu w,

n de ynm y yo x'i w de dol.


27 27 Jn sh shn kng,

wibng nz sh zhi jng.


24
; 28 28 T xing qingdo mifu,

, t sh jinzh de rn zngdu.
29 29 Shu yu huhun? Shu yu zinn?
.
Shu yu fnzhng? Shu yu jiol?
25
- , Shu wg shushng? Shu de ynm
-! hngch?
30 Jish n lilin ynji de rn,
26
! , 30
chng q xnzho tioh de ji.
.
27
,
, 23
28
, , ,
. 24 ;
29
?
.
, ? 25 ;
? !
? 26 , ;
30
,
.
, 27 ,
. .
28 ,
.
29 ? ?
? ?
?
?
30 , ,
.

186 187
23 23 ZHN YN 23

31-32
31-32Ji f hng, zi bi zhng shnshu sh,
n b k gunkn;
su xiyn shchng,
zhngji t b yo n r sh, c n r
dsh.
33 33 N de ynjing b knjin guiy de sh,

n de xn b fchu guimi de hu.


34 N b xing tng zi shn hi zhng,
31
, 34

hu w zi wign dng shang,


, 35 35 shu: Rn jd w, dn w wi

, shushng,
. zhngj w, w b jude.
32
, , , W jsh qngxng,
hiyo zi q xn ji.
, ;
33
,
; 23
34

, 31 , ,

. !
35
: 32 , , ,
, , , .
33 ,
;
.
. 34
,
.
35 , ,
;
, !
,
?

188 189
24 24 ZHN YN 24

24 1 24 1 N byo jd 'rn,
y byo kwng y tmen xingch,
2 2 ynwi tmen de xn tmu boxng,
tmen de zuchn tnln jin'.
3 3 Fngw yn zhhu jinzo,

24
yn cngmng lwn;
4 4 yu yn zhshi,
w ni chngmn gyng miho bogu
de ciw.
5 5 Yu zhhu de yngsh d yu nngl,
1
, yu zhshi de rn l shang ji l.
6 6 N q dzhng, yo png zhmu;
, mush zhngdu, ji b dshng.
2
, 7 7 Du ywng rn, zhhu go b k j,
. suy t zi chngmn b gn kiku.
8 8 Tmu xng' de,
3
,
b chngwi jinzh rn.
,
4

. 24

5
, , 24 1 ,
, . ,
6
: 2 ,
, . .
3
7
, ;
. 4
8
, .
.
5 ,
,
6 ,
,
.
7
;
.
8 ,
.

190 191
24 24 ZHN YN 24

9 9 Ywng rn de chuhu jn sh zu',


omnzh wi rn su zngw.
10 10 Zi hunnn sh n ru huxn,

n de lling ji wixio.
11 11 Rn bi ldo swng, n yo jiji;

rn jing bi sh, n x lnz.


12 12 N ru shu: Kn na, zh sh wmen b
9
; zhdo,
. n hngling rnxn de qb mngbai ma?
Boh n xngmng de qb zhdo ma?
10
*, T qb n g rn su zu de boyng g
. rn ma?
13 W r a, n yo ch m, ynwi t sh
11
, ! 13

miho de,
, !
yo rng gntin de m dr n de ku.
12
: 14 14 N yo zhdo, zhhu du n de

, shngmng zhng xing rc.


? N ru zhozho, b yu qint,


? 24


? ?
9 ,
.
13
, , 10 ,
. .
14
; 11 ,
.
12 :
, , ,
.
?
?
?
13 , , ;
.
14 : ;
,
.

192 193
24 24 ZHN YN 24

n de zhwang y bzh dunju.


15 15 N zh 'rn, b k mifu gngj yrn de ji,
y b k huhui t nj zh su.
16 16 Ynwi yrn su q c dido, rng b

xngq;
rn qu bi huhun qngdo.
17 17 N de chud dido, n byo hunx,

t qngdo, n de xn byo kuil;


18 18 kngp Yhhu knjin ji b xyu,
15
jing nq cng chud shn shang
, zhunguolai.
; 19 19 Byo wi zu' de xn hui b png,

16
, y byo jd 'rn,
20 20 ynwi huirn miyu qint,
! rn de dng y b xmi.
17
, 21 21 W r a, n yo jngwi Yhhu y

, jnwng,
b k jijio fnf-wchng de rn,
18
,
.
19
, 24

, 15 , ,
20
, ,
. ,
21
, , 16 , ,
,
, .
17 , ,
,
;
18 ,
,
.
19 -
,
20 ,
, .
21 ,
,

194 195
24 24 ZHN YN 24

22
22 ynwi tmen de zinn b hrn xngq.
Shu nng zhdo Yhhu y jnwng
su shxng de humi ne?
23 23 Yxi y sh zhhu rn de zhnyn:

shnpn sh kn rn qngmin sh b
ho de.
24 24 Du 'rn shu n sh yrn de,

wnmn b zzhu, wnz b nohn.
22
: 25 25 Zbi 'rn de, b d xyu,

. miho de ffen y b lndo t.


26 Yngdu hy de,
23
. 26

yur y rn qnwn.
27 27 N yo zi wimin ybi cilio,

; zi tinjin wi zj zhnbi qqun,


24
: rnhu ci jinzo n de fngw.
28 B k wg zuzhng fndu lnsh,
, 28

y b k yng zuchn qpin rn.


, .
25
,
, 24

. 22
26
,
. , ?
27
, 23 :
.
, 24 :
. ,
28
, .
.
25 ,
.
26
.
27 ,
,
.
28

.

196 197
24 24 ZHN YN 24

29 29 B k shu: rn znyng di w, w y
znyng di t,
w b zho t su zu de bof t.
30 30 W jnggu lndu rn de tind,

zugu wzh rn de ptaoyun,


31 31 kn na, t zhngmn le jngj,

qinm gi dmin,
29
: sh qing y tnt le.
32 32 W knjin ji lixn sxing,
,
w knzhe ji lngshu xnhu.
, 33 33 Zi shu pinsh, ddn pinsh,

! bozhe shungb tngw pinsh,


34 34 n de pnqing ji r dozi lido,
30

n de pnf fngf n dnpi de rn liln.

,
31
: , 24

, .
32
, 29 : ,
;
: , .
33
, , 30 ,
, :
31 ,
34
, ,
,
, .
, , . 32 ,
:
33 , ,
, , ,
34 , ,
, .

198 199
25 25 ZHN YN 25

25 1 25 1 Yxi y sh Sulumn de zhnyn, sh


Yud wng Xxji de rn su

25 2

2
tngl de.
Yncng shqing sh Shngd de rngyo;
chmng shqing ni jnwng de rngyo.
3 3 Tin zh go, d zh shn,
jnwng zh xn cbutu.
4 4 Chqu ynzi de zhzi,
ynjing ji zuchu qmn lai.
5 5 Chqu wng minqin de 'rn,
1
, guwi ji ko gngy jinl.
* 6 6 B k zi jnwng minqin wngz
* . znd,
y byo zhn zi drn de wi shang.
2
; 7 7 Nng k rng rnji shu qng n
. shngdo zhli li,
3
, , qingr zi n jnjin de gurn minqin
. lng n tuxia.
4
,
; 25
5
,
25 1 ,
.
, .
6
, 2 ,
. .
7
: 3 ,
.
!, 4 ,
. ;
, 5 ,
.
6
;
7 :
,
.
- ,

200 201
25 25 ZHN YN 25

8 8 Byo moshi chqu y rn zhngsng,


minde n de lnsh xir n,
zuhu n ji b zh znme zu.
9 9 Yo y lnsh zhngbin n de nqng,

b k xilu trn de ynm,


10 10 kngp tngjin de rn zm n,

n ji nny bitu chumng.


11 11 Y j hu shude hy,

ji r jn pnggu zi yn wngzi li.


12 Zhhu rn de qunji zi shncng de rn
8
, 12

r zhng,
, , hoxing jn hun h jn shushi.
? 13 13 Zhngxn de shzh du n chi t de rn,

9
ji r shug sh yu bngxu de lingq,
; sh zhrn de xn shchng.

,
10
25
.
8 .
11
,
,
. ,
12
?
. 9 ,
,
13
, 10 ,
, .
. 11 , ,

.
12
,
.
13 ,
,
:
.

202 203
25 25 ZHN YN 25

14 14 Rn kngku lw r b kn zngsng,
ji hoxing yu fng yu yn qu w y.
15 15 Hngchng de rnni ky qunf

jnwng,
ruh de shtou nng zhdun gtou.
16 16 N d le m, ch gu ji ho,

minde gubo ji tchulai.


17 17 N de jio yo sho jn lnsh de ji,

14
, minde t ynfn n, hnw n.
18 18 Zu ji jinzhng xinhi lnsh de,
. jish d chu, sh l do, sh kui jin.
15
, 19 19 Hunnn sh yko jinzh de rn,

. hoxing ych dunli, yu r jio tuji.


20 20 Du shngxn de rn chngg,
16
,
ji r lngtin tu t de yfu,
, ; yu r zi jin shang do c.
17
,
.
25
18
,
. 14
19
, ,
, .

15 ,
.
. 16 ,
20
, , .
, 17 :
,
.
, , .
18 ,
,
.
19
.
20
,

.

204 205
25 25 ZHN YN 25

21 21 N de chud ru le, ji gi t fn ch,


ru k le, ji gi t shu h;
22 22 ynwi n zhyng zu, jish b tnhu

du zi t de tu shang,
Yhhu b hubo n.
23 23 Zhngr bifng shng y,

hubng de shtou y shng nrng.


24 24 Nng k zh zi fngdng de y jio,

21
, y b y ho zhngcho de frn tng zh.
25 25 Yu ho xioxi cng yoyun de dfng li,
:
ji r lingshu zrn kuk de rn.
22
26 26 Yrn zi 'rn minqin tusu,

, hoxing jiohn zh qun, wrn


, . zh jng.
27 27 Ch m gudu sh b ho de,
23
, z qi rngyo y sh yyng.
28 28 Rn b kzh zj de xn,

. ji xing huhui de chng miyu qing.


24

25
.
25
, 21 ;
.
. 22 , ,
26
,
. .
27

23 ,
.
. 24 ,
28
.
. 25

.
26
, .
27 ,
.
28 , ,
, .

206 207
26 26 ZHN YN 26

26 1 26 1 Ymi rn d znrng b xingy,


zhngr xitin lu xu, shug sh xi y.

26
2 2 Zzhu b hu wg lndo,
zhngr mqu lugu, ynzi fnfi.
3 3 Binzi sh wi d m, pitu sh wi li l,
xngzhng zhngsh wi d ymi rn
de bi.
1
,
4 4 Byo zho ymi rn de ymi hu
hud t,
, minde n y t yyng.
. 5 5 Yo zho ymi rn de ymi hu
2
, hud t,
minde t zywi yu zhhu.
6 6 Ji ymi rn de shu j xn de,
, ji xing kndun shungjio,
. hxia cnbo.
3
, ,
7 7 Zhnyn zi ymi rn de ku zhng,
zhngr quzi de jio xunkng wyng.
.
4
,
. 26

5
, 26 1 , ,
. .
6
, 2 ,
,

. .
7
3 , ,
, !

4 ,
.
5
. ,
.
6

.
7 ,
.

208 209
26 26 ZHN YN 26

8 8 Jing znrng gi ymi rn de,


ji xing shtou bng zi dngng shang.
9 9 Zhnyn zi ymi rn de ku zhng,

hoxing jngj cr zuhn de shu.


10 10 G ymi rn de, y g gul rn de,

ji xing gngjinshu shshng


rnh rn.
11 11 Ymi rn chngf zu ymi zh sh,
8
ji r gu zhunguolai ch zj su t de.

. 12 12 N knjin zywi yu zhhu de rn ma?

9
, ymi rn b t gng yu zhwang.
13 13 Lndu rn shu: Dol yu mngsh,
.
ji shang yu zhungsh.
10
, 14 14 Lndu rn zi chung shang,

, ji xing mn zi zhuxn shang


. zhundng yyng.
15 15 Lndu rn b shu mir pn li,
11
jish sngjn ku zhng y jude li.

,
.
26
12
,
? 8 , ,
. .
13
: 9 ,
.
! 10 , ,
!
14
, .
. 11 ,
.
15
, 12 , ?
. , .
13 : !
!
14 ,
.
15 ,
,
.

210 211
26 26 ZHN YN 26

16 16 Lndu rn ynkn zj
b q g shny yngdu de rn gng yu
zhhu.
17 17 Gul sh junr y j wgun de fnzhng,
16
hoxing rn jizh gu'r ybn.
18-19 Rn qpin lnsh, qu shu
. 18-19

W zhsh kiwnxio ry,


17

t ji xing fngkung de rn pozh zhs
de hub h l jin.
. 20 20 Hu qu le chi ji b xmi;

18-19
: w rn zoyo, fnzhng ji zhx.
21 21 Ho zhngcho de rn shndng zhngdun,
!, ji r yhu ji tn, hu shang ji chi yyng.
* 22 22 Zoyozh de hu rtng mish,

. shnr rn de df.
23 23 Hur de zuchn, xi' de xn,
20
,
hoxing ynzh bo zi wq shang.
. 24 24 Chud yng zuchn ynsh,
21
, , xn li qu cngzhe guzh;
;
22
, , 26

. 16 ,
23
, , , .
17
. , .
18 ,
24
, ,
19 , ,
; : .
20 ;
.
21 ,
.
22 ,
.
23 , ,
.
24 ,
.
212 213
26 26 ZHN YN 26

25 25 t yng tinynmy, n b nng


xingxn t,
ynwi t xn zhng yu q yng k
zngw de sh.
26 26 T su yng guzh ynsh yunhn,

t de xi' b zi jhu zhng xinl.


27 27 W xinkng de, zj b xin zi qzhng;

gn shtou de, shtou fn gn zi t


shn shang.
28 28 Xhung de sh znghn t su yshng

de rn;
25
,
chnmi de ku bihui rn de sh.
- ;
26
,
. 26
27
, ;
, .
25 :
;
28
, 26 ,
. .
27 , ;

.
28 , ;
.

214 215
27 27 ZHN YN 27

27 1 27 1 Byo wi mngtin zku,


ynwi n b zhdo mitin hu fshng
h sh.
2 2 Yo rng mshng rn kujing n, b k
yng ku zku;
rng wibng rn chngzn n, b k yng
27

zuchn chngzn zj.
3 3 Shtou chn, sht zhng,
ywng rn de non b zh ling yng
gng chnzhng.
4 4 Fnn wi cnrn, nq xing kungln,
1
, wiyu jd, shu nng dngdezh ne?
, . 5 5 Dngmin de zbi
2
, ; shnggu yncng de iqng.
6 6 Pngyu ji de shnghn chy zhngchng;
, .
drn de qnwn qu sh duy.
3
, , 7 7 Rn chbo le, ynw fngfng de m;
. rn j' le, yqi k w du ju gntin.
4
, ,
? 27
5
--
. 27 1 ,
6
- , , .
2 , ,
. , .
7
, , 3 , ,
, , . .
4 ,
?
5 ,
.
6 , ,
.
7 ,
.

216 217
27 27 ZHN YN 27

8 8 Rn l gxing piob,
ji xing qunio l w sch fixing.
9 9 Goyu y xinglio sh rnxn xyu,

pngyu chngxn de qunmin y sh


rc gnmi.
10 10 N de pngyu h fqn de pngyu,

n du b k lq.
N zonn sh, byo shng xingd
8
, de ji q;
xingjn de lnsh qingr yunfng de
. xingd.
9
- , 11 11 W r a, n yo zu zhhu rn, ho jio

- . w de xn hunx,
10
- , sh w ky hud n rm w de rn.
12 12 Tngd rn jin hu ji cngdu;
- , ymng rn qu qinwng shuhi.
: 13 13 Shu wi mshng rn dnbo, ji n shu

. de yfu;
shu wi wibng nz zubo, shu ji
11
, , yo chngdng.

,
.
27
12
,
, 8 , ,
. , .
13
, 9 ,
, .
10 ;
,
. ,
.
11 , , ;
, .
12 ,
.
13
;
.

218 219
27 27 ZHN YN 27

14 14 Qngchn qlai dshng gi pngyu


zhf de,
ji sunsh zzhu t.
15 15 Xiytin linlin dlu,

ho zhngcho de frn ji xing


zhyng;
16 16 Lnz t de, jish lnz fng,

yu xing yng yushu zhu yu.


17 17 Y ti m ti, yu m yu l,
14
, pngyu dngmin zhum, y sh rc.
. 18 18 Knshu whugush de, b ch sh

15
, shang de guzi;
jngfng zhrn de, b d znrng.
; 19 19 Shu zhng zho lin, bc xingf;
16
, , rnxn xingyng, y sh rc.
. 20 20 Ynjin h mngf yng b mnz,

rn de ynm y sh rc.
17
,
- .
18
, ; 27

, .
19

14

, .
15
. ;
16
20
- ,
.
. 17 ,
.
18 ,
,
,
.
19 ,
.
20
;
.

220 221
27 27 ZHN YN 27

21 21 Dng wi lin yn, l wi lin jn,


ku zhng de chngzn y shlin rn.
22 22 Yng ch b ywng rn y gl ytng

do zi ji zhng,
t de ymi hishi lbulio t.
23 23 N yo xingx zhdo n yngqn de

jngkung,
lixn zhog n de niqn,
24 24 ynwi cif b nng yng li,

gunmin q nng cndo wndi?


21
, 25 25 Qngco chqu, nnco zhngchu,
. shn shang de cish y bi cishu.
22
26 26 Minyng ky zu yfu,

, gngshnyng k zu tind de jizh,


27 27 bng yu mshnyngni gu n ch,
. gu n yng ji h np de shnghu.
23
,
;
24
, 27

. 21 ,
25
, ,
; .
26
,
22 ,
,
, .
27
, 23 , ,
. ,
24 ,
.
25 ,
,
,
26 ,
.
27 ,

.

222 223
28 28 ZHN YN 28

28 1 28 1 rn su w rn zhugn y topo;
yrn qu dn zhung xing shzi.
2 2 D shang yn yu zugu, jnwng ji du
gnghun;
yn cngmng h yu jinshi de rn,

28
gu b chngcn.
3 3 Qingf rn qy pnhn rn,
hoxing boy sogu, b li lingsh.
4 4 Lq lf de, kujing rn;
znshu lf de, qu y rn xingzhng.
5 5 rn b mngbai gngy;
1
,
wiyu xnqi Yhhu de,
; w b mngbai.
, . 6 6 Xngwi chnzhng de qingf rn
2
, ; shnggu xngsh wiq de yuqin rn.
7 7 Jnshu jiohu de, sh cngmng zh z;
y tnshzh wiw de, qu xir q f.
.
3
, ,
. 28

4
* , ; 28 1 ,
, . ,
5
; , .
. 2 ,
,
6
,
.
, . 3 , ,
7
; , .
, .
4 ,
.
5 ,
, ,
.
6 , ,
, .
7 , , ,
,
.

224 225
28 28 ZHN YN 28

8
8 Rn y hul zngji cif,
sh gi n linmn pnhn rn de jci.
9 9 Zhun r b tng jiohu de,

t de qdo y kzng.
10 10 Yuhu zhngzh rn xng do de, b

dio zi zj de kng li;


wiyu wnqun rn b chngshu ffen.
8
, , 11 11 Yuqin rn zywi yu zhhu,

; dn cngmng de pnhn rn nng


, knchun t.
12 Yrn goshng, yu d rngyo;
. 12
rn xngq, rn ji ducng.
9
, 13 13 Zhyn zj gufn de, b b shnl;

-. chngrn qi lq gufn de, b mng


10
, linmn.
14 14 Chng cn jngwi de, zh rn yu f le;
;
xn li gngyng de, b xin zi huhun li.
.
11
,
. 28
12

8 ,
;
,
, .
. 9 , ,
13
; .
10
, ,
. .
14
, 11 ,
.
; 12 ,
. ,
, .
13 ,
.
14 , ,

.

226 227
28 28 ZHN YN 28

15 15 Xi de jnwng yzh pnmn,


hoxing hujio de shzi, yu r msh
de xing.
16 16 Wzh de jnwng du xng bonu;

hnw fifn zh ci de, b ninchng


rji.
17 17 Bif li rnxi zh zu de, b topo

zhdo df;
yun w rn bngzh t!
18 Xngwi zhngzh de, b mng zhngji;
15
, 18

xngsh wnq de, lsh dido.


, . 19 19 Gngzhng zj tind de, lingsh
16
, chngz;
; zhuqi xf de, qingkn lodo.
20 20 Chngsh rn b du d f;
,
xing yo js fci de, nnmin shuf.
. 21 21 Kn rn qngmin sh b ho de;
17
, qu yu rn yn y kui bng r fnf.
,
. 28
18
, ;
, . 15
19
, .
16 ,
. .
20
- ; 17 , ,
;
, . .
21
: 18 , ,
. ,
, , .
19 ,

.
20 ,

.
21 ,

.

228 229
28 28 ZHN YN 28

22 22 Shucin xing yo js fci,


qu b zh qingf b lndo t shn
shang.
23 23 Zbi rn de, huli mng rn xyu,

duy n yng shtou chnmi rn de.


24 24 Qingdu fm jng shu zh b sh

zugu,
c rn y humizh tngli.
25 25 Xn zhng tnln de, tioq zhngdun;

22
, yko Yhhu de, b d fngy.
26 26 Xn zhng zywish de,
: .
jish ymi rn;
23
, png zhhu xngsh de, b mng zhngji.
* . 27 27 Zhuj qingf rn de, bzh quf;

24
: zhyn b kn de, du shu zzhu.
28 28 rn xngq, rn ji ducng;
, rn biwng, yrn b zngdu.
.
25
,
. 28

26
, ; 22
, . , .
27
, ; 23
, ,
, .
. 24 ,
28
: ,
; .
.
25 ,
.
26 , , ,
,
.
27 , , ,

.
28 , ,
, .

230 231
29 29 ZHN YN 29

29 1 29 1 Rn lc shu zf, rngrn yngzhe


jngxing,

29 2 2
t b qngk bi hu, wcng yzh.
Yrn zngdu, mn ji xl;
rn zhngqun, mn ji tnx.
3 3 im zhhu de, sh fqn xl;
jijio jn de, qu lngfi qinci.
1
4 4 Wng ji gngpng, sh gu jindng;
, qingsu gngw de, sh t huhui.
, . 5 5 Chnmi lnsh de,
jish sh wnglu bn t de jio.
2
; 6 6 rn fnzu, z xin qunto;
. wid yrn hunh xl.
3
, 7 7 Yrn gunzh pnhn rn de nqng;
rn b mnglio zhzhng zhshi.
;

. 29
4

, 29 1 ,
. ,
.
5
-, 2 ,
. ,
6
, , .
.
3 , ,
,
7
, .
; 4 ,
. .
5
.
6 ,
.
7 ,
.

232 233
29 29 ZHN YN 29

8
8 omn rn shndng qun chng;
zhhu rn zhx zhngn.
9 9 Zhhu rn y ywng rn yu zhngsng,

hu n hu xio, zng b d nnng.


10 10 Ho li rnxi de, hnw wnqun rn,

zhngzh rn qu gx t de xngmng.
11 11 Ymi rn nq qun f;

zhhu rn zw pngx.
12 12 Jnwng ru tng hungyn,
8
, t yqi chnp du sh jin.
. 13 13 Qingf rn h qyzh xingy,

9
, Yhhu sh tmen de ynm mngling.
14 14 Jnwng png chngxn pndun
. pnhn rn,

10
* , t de guwi b yngyun jinl.
15 Zhngd h zbi nng zngji zhhu;
. 15
rnxng de shonin sh mqn xiku.
11
, ,
.
12
,
29
.
13
: 8 ,
. .
9 ,
14

, .
, 10
. .
15
, 11 ,
.
. 12 ,
.
13 :
.
14 ,
.
15 ,
, ,
.

234 235
29 29 ZHN YN 29

16
16 rn du, gufn y jidu,
yrn b knjin tmen biwng.
17 17 Gunjio n de rzi, t ji sh n d

nnng,
y sh n xn li xl.
18 18 Miyu yxing, mn ji fngs;

wi znshu lf de, bin wi yu f.


19 19 Prn b nng ko yny shujio;
16
, t jsh mngbai, y b huyng.
20 N jingu yny jzo de rn ma?
, 20

Ymi rn b t gng yu zhwang.


, 21 21 Rn jing prn cngxio jioyng,

. zhzhng b dilai yushng.


17
, , 22 22 Ho shngq de rn tioq zhngdun,

bon de rn dudu fncu.


.
23 Rn de goo sh zj mngxi;
23
18
* , xn li qinxn de, b d znrng.

, .
19
,
, . 29
20
,
16 ,
?
,
. .
21
, 17 , ;
. .
18 ,
22
, ;
. , .
23
, 19 :
, .
* . 20 , ?
, .
21 ,
.
22 ,
.
23 ,
.

236 237
29 29 ZHN YN 29

24 24 Y dozi fnzng de, sh hnw zj


de xngmng;
t su tngjin fsh de shngyn,
y b gosu rn.
25 25 Jp rn de, xinr qunto;

wiyu yko Yhhu de, b d nwn.


26 Qi wngn de rn du;
24
-, ; 26

rn hu gngzhng liz Yhhu.


, , 27 27 B y zh rn, yrn zngw;

. xngsh zhngzh de, rn zngw.


25
,
.
29
26

, 24 ;
. , ,
27
, .
25 ,
.

.
26 ,
.
27 ,
.

238 239
30 30 ZHN YN 30

30 1 30 1 Yj de rziMs rn Ygr de

30
yny, sh zh rn du Yti h Wji
shu de.
2 2 W b zhngrn gng xing chsheng,
y miyu rn de cngmng.
3 3 W miyu xuho zhhu,
y b rnshi zhshngzh.
4 4 Shu shngtin yu jingxialai?
Shu j fng zi shuzhng zhng?
1
Shu bo shu zi yfu li?
Shu ldng d de sj?
.
T mng jio shnme?
, : T rzi mng jio shnme?
2
, , N zhdo ma?
,
5 5 Shngd de yny jj du sh linjng de,
tuko t de, t bin zu tmen de dnpi.
3
, 6 6 N b k jitin t de yny,
. kngp t zbi n, n ji xinwi
4
? shuhung de.
?
? 30
?
30 , , .
? 1

, :
? 2 ;
, ! .
5
; 3 ;
.
*. 4 ?
6
; ?
. ?
7
! ; ?
? ?
, !
5 ;
.
6 ,
,
.

240 241
30 30 ZHN YN 30

7 7 W qi n ling jin sh,


zi w wi s zhxin, byo jju w:
8 8 qi n sh xji h hungyn yunl w,

sh w b pnqing y b fz,
cgi w xyng de ynsh.
9 9 Minde w boz le, ji b rn n, shu:

Yhhu sh shu ne?


Yu kngp w pnqing ji tuqi,
, : yzh xid w Shngd de mng.
8
, 10 10 Byo xing zhrn chnhi t de prn,

, kngp t zzhu n, n bin sunwi yu


zu.
; 11 11 Yu y li rn, zzhu fqn,
9
, , : b gi mqn zhf.
12 Yu y li rn, zywi chnji,
? 12

qu miyu xjng zj de whu.


, ,
.
10
, 30
,
. 7 , ,
11
, , :
8 ,
. , ,
12
, ,
, 9
,
13
,
: ?,

,
.
10 ,
,
.
11 ,
.
12 , ,
.

242 243
30 30 ZHN YN 30

13 13 Yu y li rn, ynm hq goo,


ynp y sh goj.
14 14 Yu y li rn, y r jin, ch r do,

yo tnmi d shang de knk rn h


shjin de pnqing rn.
15 15 Shuzh yu ling g nr:

Gi ya, gi ya.
, Yu sn yng b zhz de,
14
, , b shu gu le de yu s yng:
16 16 ynjin h b shngy de zgng,
; x shu bz de d, hi yu b shu gu
, le de hu.
- .
15
:
, ! 30

, 13 , ,
: !
!: 14 , , ,
16
-, , ,

- ,
.
, 15 .
: ! ! . !
17
, , ,
,
:
16 ,
,
, ,
, ! .

244 245
30 30 ZHN YN 30

17 17 Choxio fqnmiosh r b tngcng


mqn de,
g zhng de wy b zhu t de ynjing,
xio yng y b ch t.
18 18 W su cbutu de qmio yu sn yng,

w su b zhdo de yu s yng:
19 19 jish yng zi kng zhng fi de do,

sh zi pnsh shang p de do,


, chun zi hi zhng xng de do,
, nn y n jioh de do.
20 20 Ynf de do sh zhyng,
.
t ch le, b zu y c ji shu:
18
*, W miyu xng.
: 21 21 Sh d zhndng de yu sn yng,

19
, d chngdn b q de yu s yng:

,
, 30
.
20
: 17 ,
,
, :
,
. .
21
, 18 , ,
: , :
19 ,
22
, ,

.
20 :
, :
.
21 ,
:

246 247
30 30 ZHN YN 30

22 22 jish prn zu wng,


ywn rn ch de boz,
23 23 lng rn zngw de nz chji,

bn qdi t de n zhrn.
24 24 D shang yu s yng dngxi su xio, qu

shn cngmng:
25 25 my sh wl zh li,

qu zi xitin ybi lingsh.


, 26 26 Shhun bngfi qingzhung zh li,

23
, qu zi ynsh zhng zo fngzi.
27 27 Hungchng miyu jnwng,
* . qu fndu r ch.
24
, 28 28 Bh n yng shu ji k zhuzh,

: t qu zh zi wnggng.
25
,
; 30
26
,
; 22 , ,
27
, , ,
23 , ,
, , .
28
, 24 ,
-* . :
25 ,
29
, ;
26 ,
;
27 ,
;
28 ,
.

248 249
30 30 ZHN YN 30

29 29 Jiob wiw de yu sn yng,


xngzu wiw de yu s yng:
30 30 shzibi shu zhng zu

yngmng de
wln yjin shnme ju b tusu,
31 31 ligu, gng shnyng,

h yu zhngpi shbng de jnwng.


32 32 N ru xngsh ywn, zgo-zo,

hu sh shj mu, ji dng yng shu


: wku.
33 Jiodng nini b chng rlo,
30
, 33
ni bzi b ch xi,
;
zhoyng, jf lin b tioq zhngdun.
31
,
.
32
, 30


29 , ,
, , :
33
, 30 , ,
, ,
.
31 ,

.
32 , ,
,
!
33 ,
,
, ,
, .

250 251
31 31 ZHN YN 31

31 1 31 1 Ms wng Lmyl de yny, jish t

31 2

2
mqn jiodo t de.
W r, znme le?
W f zhng shng de r, znme le?
W xyun r d de r, znme le?
3 3 Byo jing n de jngl gi fn,
y byo yu bihui jnwng de xng-
wi.
4 4 Lmyl a, jnwng by, jnwng by
1
. h ji,

: wngz xnzho liji y b xingy;
2
-, -, 5 5 kng p h le ji wngj su bn de
-! flng,
dindo suyu knk rn de shfi.
3
, 6 6 Ky b liji gi jing wng de rn h,
b ji gi xn li chuk de rn h,
.
4
! ,
, 31

, 31 1 , ,
5
:
. 2 , ;
6
, !
3 ,

.
, 4 , ,
,
,
5 , ,
.
; 6 ,
, .

252 253
31 31 ZHN YN 31

7
7 rng t h le, ji wngj t de pnqing,
b zi jde t de kch.
8 N dng wi b nng z bin de rn
8
kiku,
wi suyu gd wzhzh shnyun.
9 N dng kiku n gngy pndun,
9
dng wi knk h pnqing de rn
7
, binh.
10 Cid de frn shu nng dzho ne?
. 10
T de jizh yun shnggu bosh.

8
, , 11
11 T zhngfu xn li xnli t,

, ; b b qusho ly;
12 t zhng q y shng,
9
, 12

sh zhngfu yuy wsn.


. 13 T xnzho yngmo h m,
13

hunx yng shu zugng.


14 T hoxing shngchun,
14
cng yunfng ynlai lingsh,

10
? 31

, 7 ,
11
, .
, 8 ,
12
, ,
.
, . 9 , ;
13
, .
. 10 ?
14
, , .
11 ;
. .
12 , ,
.
13
.
14
.

254 255
31 31 ZHN YN 31

15 15 wi do lmng t ji qlai,
b shw fngi ji zhng de rn,
jing dng zu de gng fnpi np.
16 16 T xing d tind, ji q milai,

yng shu zhng de chnggu zi ptaoyun.


17 17 T y nngl sh yo,

sh bngb yul.
18 18 T jude zj hul bcu,

t de dng zhngy b mi.


15
, , 19 19 T shnshu n junxingn,

t de shuzhng bzh fngch.


20 T zhngshu zhuj knk rn,
. 20

shnshu bngzh pnqing rn.


16
, , 21 21 T b yn xi xu wi ji li de rn dnxn,

. ynwi qun ji du chunshang zhhng


17
, yfu.
22 T wi zj zhzu bidn,
. 22
t de yfu sh xm h zs b zu de.
18

;
19
*, 31

; 15 ,
20
,
. .
21

16 ;

; .
22
, 17 ;
.
18 , ;
,
.
19 ,
.
20
.
21 :
.
22 ,
.

256 257
31 31 ZHN YN 31

23 23 T zhngfu zi chngmnku y bnd de


zhnglo tng zu,
wi rn su rnshi.
24 24 T zu xm b ychng li mi,
23
, yu jing yodi migi shngji.
. 25 25 Nngl h wiy sh t de yfu,

24
, t xingdo rhu de jngkung ji xxio.
26 26 T kiku ji f zhhu,
. t sh shang yu rnc de jiohu.

25
, 27 27 T gunl jiw,

; bng b ch xinfn.
28 28 T de rn qlai chng t yu f,
26
, t de zhngfu y chngzn t:

. 29 29 Cid de nz hn du,

27
, , wid n chogu yqi.
30 30 Mil sh xji de, mimo sh xf de;
. wi jngwi Yhhu de fn b d chngzn.

28
, 31 31 T shu zhng de chnggu nmen yo

: shnggi t,
yun t de gngzu zi chngmnku
29
,
rngyo t.
!
30
, , 31

, ; 23
31
.
,
24 ,
.
25
! .
26 ,
.
27 ;
.
28 ,
:
29 ,
.
30 , ,
, , .
31 , ;
.
258 259

- .
, ,
.
-,
.
.
,
.
-, .
, ,
.
,
.
- .
.
,
.
: , , -
.
.
,
. ,
.
-, ,
.
,
.
261
- .
, , .
. ,
. . ,
, , . , .
, , , ,
. , .
. , -
, . .
.
, , .
. , ,
, .
. - . , .
, , ,
. .
, , .
. , , ,
-, -, , .
. .
.
, . , .
, - .
( -, ,
1010970 ). .
. . ,
, . .
, , , .
- ,
. .

. .
262 263
- -
. .
. . ,
, . ; .
, . .
. .
, , , .
. .
, , , .
- . .
.
, ;
. ,
. , .
- , ,
. , .
, .
. ,
. , . , .
, , , .
. . , .
. , ,
. . .
. ,
, . .
- ,
. .
. ,
, .
-, , , .
. ,
, . .
264 265
, , . , ,
, . .
.
, . ,
( 970930
. ).
, . .
.
- - ,
. .
, - .
. -.
. ,
, . .
- , ,
. - ,
. , ,
, , .
- , .
. ,
. .
, ,
. , , .
.
, .
. ,
, , , .
, . .
, .
.
- ; , -
. , .
266 267
, .
. . ,
: ; .
, . : ,
, , .
. ,
. .
, .
. ,
, . .
. , , .
. .
; , , , .
- .
, .
. ,
, . , .
, ,
. .
. . III-I .
, , - .
, . .
, , . :
. .
. , ,
, , .
, . .
, . III-I .
. , . ,
. III-III.
, , , -
. .
268 269
,
.
,
.
,
,
. -,
.
, -
.
, ,
.
, .
.
.