You are on page 1of 1

Dinsdag 16 september 2014 Opinie 11

Onvoorwaardelijk leven
Politiek
Paul Schenderling

H et is een bekend verschijn-


sel dat mensen in sommi-
ge levensfases hoge druk
ervaren. Deze druk kan op den duur
leiden tot psychische problematiek,
die stressbestendigheid versterken.
We vinden al wat meer betekenis in
sociologische verklaringen. Zo wij-
zen sociologen terecht op de hoge
eisen die jonge mensen aan zichzelf
zoals een depressie of een burn-out. stellen. In een tijd waarin het leven
Uit cijfers van CBS en TNO blijkt dat maakbaar lijkt, vatten jonge men-
van de werkende bevolking onge- sen mislukkingen al snel als per-
veer n op de acht mensen kampt soonlijk falen op.
met burn-outklachten. De laatste De gedachte aan mislukking en
jaren is de psychische vermoeidheid persoonlijk falen zet ons op het
onder werknemers tussen de 25 en spoor van het existentile denken.
35 jaar sterker gestegen dan onder Een metafoor is hierbij behulp-
andere leeftijdsgroepen, zodat jon- zaam. Volgens een eeuwenoude
geren inmiddels de meeste kans op Engelse kleermakerstraditie dient
een burn-out hebben. Dit is een een oneffenheid in een lap onbe-
opmerkelijke trend, want men zou werkte stof, bijvoorbeeld zijde,
juist verwachten dat de leeftijds- gemarkeerd te worden met een
groep die zich in het spreekwoorde- klein wit koordje (een string).
lijke spitsuur van het leven be- Wanneer een kleermaker naar de
vindt de groep tussen de 35 en 45 markt gaat om een lap stof te ko-
jaar de meeste druk ervaart. He- pen, roept hij tegen de marktkoop-
laas zijn veel verklaringen die on- man: Geef mij een meter zijde, no
derzoekers, commentatoren en strings attached!. Door te vragen om
ervaringsdeskundigen opperen een lap zonder koordjes, oefent hij
ontstellend oppervlakkig. Laten we druk uit op de marktkoopman om Veel jonge mensen ervaren bewust of onbewust het leven als een leven onder voorwaarden. Foto: ANP
eens de confrontatie met onszelf foutloos geweven stof te leveren.
aangaan en kijken of we een spa In het Engelse spraakgebruik duidt
dieper kunnen steken.
De reden dat veel verklaringen
de uitdrukking strings attached dan
ook op een verzoek onder voor-
In een tijd waarin is... Het gaat zelfs zover dat het
leven zlf voorwaardelijk dreigt te
krassen en deuken die we in het
leven oplopen. Praktisch gezien
voor psychische vermoeidheid
oppervlakkig genoemd kunnen
waarden.
Veel jonge mensen ervaren be-
het leven maakbaar worden. Je mag geboren worden,
maar als je het syndroom van Down
betekent dit: jezelf oefenen in
trouw en betrouwbaarheid, en wat
worden, is dat ze zich richten op
stressfactoren, zoals werkstress,
wust of onbewust het leven als een
leven onder voorwaarden. Het gaat
lijkt, vatten jonge hebt... Je mag oud worden, maar als
je een last wordt voor jezelf... Met
vrijblijvendheid inruilen voor echte
vrijheid. In de meest eenvoudige zin
relatiestress of keuzestress. Dit zijn
echter symptomen, en symptomen
om een aaneenrijging van voorwaar-
den die zich in steeds meer facetten
mensen name jonge mensen herkennen dit
levensgevoel, omdat ze in hun leven
komt het neer op het welgemeend
vertellen van dit ene clich dat voor
zeggen bij nader inzien weinig of
geven een tegengesteld signaal af.
van het leven manifesteert en sub-
tiele maar harde druk op mensen
mislukkingen al zelden een ander verhaal hebben
gehoord dan het verhaal van voor-
herhaling vatbaar blijft: je mag er
zijn zoals je bent.
Zo blijkt uit verdiepend onderzoek
door onderzoeksbureau SBK dat
uitoefent. Je mag jezelf zijn op
school, maar als je te druk bent... Je
snel als persoonlijk waardelijkheid.
De enige manier om de druk op Paul Schenderling werkt als
jongere werknemers hun werk juist
als minder zwaar ervaren dan oude-
mag je ontwikkelen in je werk,
maar als je ontwikkeling stokt... Je
falen op mensen te verminderen, is door
nieuwe vormen van onvoorwaarde-
adviseur in de publieke sector.
Daarnaast is hij lid van de redac-
re werknemers. Bovendien scoren mag je vrij voelen in een relatie, lijkheid te vinden en te cultiveren, tie van Christen-Democratische
jongeren relatief goed op factoren maar als de relatie niet leuk meer zodat we kunnen omgaan met de Verkenningen