You are on page 1of 70

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

QCVN 53 : 2011/BTTTT

QUY CHUN K THUT QUC GIA


V THIT B VI BA S SDH IM - IM DI TN TI 15 GHZ

National technical regulation


on point-to-point SDH radio equipments
operating in the frequency bands up to 15 GHz

H NI - 2011
Mc lc
1. QUY NH CHUNG ........................................................................................................ 5
1.1. Phm vi iu chnh ...................................................................................................... 5
1.2. i tng p dng....................................................................................................... 5
1.3. Ti liu vin dn........................................................................................................... 5
1.4. Gii thch t ng.......................................................................................................... 5
2. QUY NH K THUT................................................................................................... 9
2.1. c tnh k thut chung .............................................................................................. 9
2.1.1. iu kin mi trng v phng php o kim ............................................... 9
2.1.2. Bng tn v phn knh........................................................................................ 9
2.1.3. S khi h thng ............................................................................................ 9
2.2. c tnh k thut ca my pht................................................................................10
2.2.1. Dung sai tn s v tuyn...................................................................................10
2.2.2. Di cng sut pht .............................................................................................11
2.2.3. Mt n ph RF, c tnh CW ri rc v RTPC................................................12
2.2.4. Pht x gi ..........................................................................................................22
2.2.5. ATPC v RFC.....................................................................................................25
2.3. Yu cu v nh hng ng ten...............................................................................27
2.3.1. ng bao mu bc x (RPE).........................................................................28
2.3.2. Tng ch ng ten ................................................................................................35
2.3.3. Phn bit cc cho ca ng ten (XPD) ...........................................................35
2.4. c tnh k thut ca my thu ..................................................................................37
2.4.1. BER l hm ca mc vo my thu (RSL) .......................................................37
2.4.2. nhy cm nhiu ng knh bn ngoi.......................................................38
2.4.3. nhy cm nhiu knh ln cn .....................................................................42
2.4.4. Nhiu gi CW .....................................................................................................45
2.4.5. Pht x gi ..........................................................................................................46
3. QUY NH V QUN L.............................................................................................47
4. TRCH NHIM CA T CHC, C NHN.............................................................47
5. T CHC THC HIN................................................................................................48
Ph lc A (Tham kho) Thng tin b sung ................................................................49
Ph lc B (Tham kho) nhy cm mo i vi cc my thu phn tp ..........53
Ph lc C (Quy nh) Yu cu tng thch gia cc h thng .............................55
Ph lc D (Tham kho) Yu cu ch tiu v tnh kh dng.....................................56
Ph lc E (Quy nh) iu kin mi trng .............................................................57
Ph lc F (Tham kho) Ngun cung cp....................................................................59

2
Ph lc G (Quy nh) Tng thch in t ................................................................ 60
Ph lc H (Tham kho) Giao din mng vin thng (TMN) ................................... 61
Ph lc K (Quy nh) Bng tn v phn knh ........................................................... 62
Ph lc L (Quy nh ) Bng tm tt cc yu cu k thut ...................................... 67
Th mc ti liu tham kho .......................................................................................... 69

3
Li ni u
QCVN 53 : 2011/BTTTT c xy dng trn c s sot xt,
chuyn i Tiu chun Ngnh TCN 68-234 : 2006 Thit b
Viba s SDH im - im di tn ti 15 GHz - Yu cu k
thut ban hnh theo Quyt nh s 27/2006/Q-BBCVT
ngy 25/7/2006 ca B trng B Bu chnh, Vin thng
(nay l B Thng tin v Truyn thng).
Cc quy nh k thut v phng php xc nh c xy
dng trn c s cc tiu chun ETSI EN 301 751 V1.2.1
(2002-11); EN 300 234 V1.3.2 (2001-11); EN 301 277 V1.2.1
(2001-02); EN 301 126-1 V1.1.2 (1999-09); EN 300 833
V1.4.1 (2002-11) ca Vin Tiu chun Vin thng chu u
(ETSI).
QCVN 53 : 2011/BTTTT do Vin Khoa hc K thut Bu in
bin son, V Khoa hc v Cng ngh trnh duyt v B
Thng tin v Truyn thng ban hnh theo Thng t s
29/2011/Q-BTTTT ngy 26/10/2011 ca B trng B Thng
tin v Truyn thng.

4
QUY CHUN K THUT QUC GIA
V THIT B VI BA S SDH IM - IM DI TN TI 15 GHZ

National technical regulation


on Point-to-point SDH radio equipments operating
in the frequency bands up to15 GHz

1. QUY NH CHUNG
1.1. Phm vi iu chnh
Quy chun k thut ny bao gm cc yu cu k thut thit yu v phng php o
kim i vi thit b vi ba s SDH im-im c tc truyn dn STM-1 v 4xSTM-
1 (STM-4) cc bng tn nh hn hoc bng 15 GHz.
1.2. i tng p dng
Quy chun ny c p dng i vi cc t chc, c nhn Vit Nam v nc ngoi
c hot ng sn xut, kinh doanh cc thit b thuc phm vi iu chnh ca Quy
chun ny trn lnh th Vit Nam.
1.3. Ti liu vin dn
ETSI EN 301 751 (V1.2.1) (2002-11): "Fixed Radio Systems; Conformance testing;
Part 1: Point-to-Point equipment - Definitions, general requirements and test
procedures".
ETSI EN 301 277 (V1.2.1) (2001-02): "Fixed Radio Systems; Point-to-point
equipment; High capacity digital radio systems transmitting STM-4 or 4 x STM-1 in a
40 MHz radio frequency channel using Co-Channel Dual Polarized (CCDP)
operation".
ETSI EN 300 234 (V1.3.2) (2001-11): "Fixed Radio Systems; Point-to-point
equipment; High capacity digital radio systems carrying 1 x STM-1 signals and
operating in frequency bands with about 30 MHz channel spacing and alternated
arrangements".
ETSI EN 301 126-1 (V1.1.2) (1999-09): "Fixed Radio Systems; Conformance testing;
Part 1: Point-to-Point equipment - Definitions, general requirements and test
procedures".
ETSI EN 300 833 (V1.4.1) (2002-11): "Fixed Radio Systems; Point-to-point antennas;
antennas for point-to-point fixed radio systems operating in the frequency band 3
GHz to 60 GHz".
1.4. Gii thch t ng
1.4.1. Bng tn v tuyn c phn b (allocated radio frequency band)
Vic phn b (bng tn) trong bng phn b tn s ca mt bng tn cho trc
s dng cho mt hoc nhiu dch v thng tin v tuyn mt t hoc khng gian,
hoc dch v thin vn v tuyn trong nhng iu kin xc nh.
CH THCH: Thut ng ny cng c p dng cho bng tn lin quan (theo Th l v tuyn in, Gi-ne-v
2001, iu khon S1.16).

1.4.2. iu khin cng sut pht t ng (Automatic Transmit Power Control -


ATPC )

5
QCVN 53: 2011/BTTTT

Chc nng iu khin cng sut ng pht cng sut cc i ch trong trng
hp c tc ng ca pha inh su; bng cch gim c nhiu trong hu ht thi
gian v my pht lm vic ch tuyn tnh cao hn.
CH THCH: Khi chc nng ny c s dng, cng sut my pht c thay i linh hot bi my thu u xa
v theo iu kin truyn dn. V nguyn l, khi s dng ATPC, c th xc nh c 3 mc cng sut khc
nhau:
- Cng sut kh dng cc i (ch pht trong iu kin c pha inh su).
- Cng sut danh nh cc i (c th s dng thng xuyn khi ATPC b ngt). Cn lu y l cng sut
danh nh ca thit b v khng nn nhm ln vi mc danh nh thit lp theo tng chng do c quan phi
hp tn s thit lp, cui cng thu c thng qua cc b suy hao RF th ng hoc chc nng RTPC.
- Mc cng sut danh nh cc i v cng sut kh dng cc i c th bng nhau, hoc trong trng hp iu
ch nhiu trng thi, cng sut kh dng cc i c th c s dng tng cng sut pht (mt tuyn tnh
nhng tng d phng pha inh nu cc iu kin pha inh gy gim RBER mong mun). Cc d bo ch tiu
thng c thc hin vi cng sut kh dng ln nht.

- Cng sut cc tiu (c s dng trong iu kin khng c pha inh).

1.4.3. iu kin mi trng (environmental profile)


Phm vi iu kin mi trng m thit b thuc phm vi ca Quy chun k thut ny
buc phi tun th.
1.4.4. Cng sut kh dng cc i ( maximum available power)
Xem iu khin cng sut pht t ng (ATPC).
1.4.5. Cng sut danh nh cc i (maximum nominal power)
Xem iu khin cng sut pht t ng (ATPC).
1.4.6. Knh tn s v tuyn (radio frequency channel)
Mt phn bng tn v tuyn, trong bng tn thit lp c phn knh tn s,
dnh cho mt ng truyn v tuyn c nh.
1.4.7. Phn knh tn s v tuyn (radio frequency channel arrangement)
Xc nh trc cc tn s trung tm cho mt s knh tn s v tuyn, theo Khuyn
ngh ITU-R F.746, s dng ph hp trong cng mt vng a l.
1.4.8. iu khin tn s t xa (remote frequency control - RFC)
Nhiu h thng v tuyn s c nh cung cp chc nng ny ci thin cht lng
h thng. Khi chc nng ny c s dng, tn s/knh trung tm pht c th c
thit lp hoc bi thit b iu khin ti ch ni vi thit b iu khin h thng hoc
bi mt thit b u cui qun l mng t xa. Bin thin tn s l khng i v
thng c thc hin khi kch hot hoc khi ng li cc tuyn kt ni d dng
t c tn s cp php c n nh bi c quan phi hp tn s i vi nh
khai thc mng cho tuyn kt ni , nhm kim sot nhiu ca mng trong cng
mt vng a l.
1.4.9. iu khin cng sut pht t xa (remote transmit power control -RTPC)
Nhiu h thng v tuyn s c nh cung cp chc nng ny ci thin cht lng
h thng. Khi chc nng ny c s dng, cng sut pht c th c thit lp
hoc bi thit b iu khin ti ch ni vi thit b iu khin h thng hoc bi mt
thit b u cui qun l mng t xa. Bin thin cng sut l khng i v thng
c thc hin khi kch hot hoc khi ng li cc tuyn kt ni d dng t
c EIRP theo yu cu ca c quan phi hp tn s cho tuyn kt ni , nhm
kim sot nhiu ng knh v knh ln cn trong cng mt vng a l. V nguyn

6
QCVN 53: 2011/BTTTT

tc, chc nng ny tng ng vi yu cu v kh nng iu chnh cng sut (v


d: dng suy hao c nh) thng c yu cu trong cc h thng c nh.
1.5. K hiu
dB decibel
dBc decibel tng ng vi cng sut sng mang trung bnh
dBm decibel tng ng vi 1 mW
ppm phn triu
1.6. Ch vit tt
ATPC iu khin cng sut pht t Automatic Transmit Power Control
ng
BBER T s li khi nn Background Block Error Ratio
BER T s li bit Bit Error Ratio
Bwe rng bng c lng ( Evaluation BandWidth (resolution
rng bng phn gii dng o bandwidth in which spectrum
cc thnh phn ph) components are measured)
C/I T s sng mang trn nhiu Carrier to Interference ratio
CCDP ng knh phn cc kp Co-channel Dual Polarized
CMI Bin i du m Coded Mark Inversion
Csmin Khong cch knh thc t nh minimum practical Channel
nht (i vi vic phn knh tn Separation (for a given radio-
s v tuyn cho trc) frequency channel arrangement)
CW Sng mang lin tc Continuous Wave
DC Dng mt chiu Direct Current
DFRS H thng chuyn tip s c nh Digital Fixed Relay Systems
DRRS H thng v tuyn chuyn tip Digital Radio Relay Systems
s
EIRP Cng sut bc x ng hng Equivalent Isotropically Radiated
tng ng Power
EMC Tng thch in t trng ElectroMagnetic Compatibility
ERC y ban Thng tin v tuyn chu European Radiocommunications
u Committee
ESR T s giy li Errored Seconds Ratio

FWA Truy nhp v tuyn c nh Fixed Wireless Access


HW Phn cng HardWare
IEC U ban K thut in Quc t International Electrotechnical
Commission
IF Trung tn Intermediate Frequency
IPI Phn tch cc cng Inter-Port Isolation
ITU-R Lin minh Vin thng Quc t - International Telecommunication
B phn tiu chun ha v V Union Radio communications
tuyn standardization sector
ITU-T Lin minh Vin thng Quc t - International Telecommunication
B phn tiu chun ha v Vin Union-Telecommunications

7
QCVN 53: 2011/BTTTT

thng standardization sector


LO Dao ng ni Local Oscillator
LV in p thp Low voltage
L6 Bng tn 6 GHz di Lower 6 (GHz frequency band)
NFD phn bit b lc mng Net Filter Discrimination
PDH Phn cp s cn ng b Plesiochronous Digital Hierarchy
PRBS Chui bit nh phn gi ngu Pseudo Random Binary Sequence
nhin
QAM iu ch bin cu phng Quadrature Amplitude Modulation
P-P im - im Point-to-Point
R&TTE Thit b u cui V tuyn v Radio and Telecommunication
Vin thng Terminal Equipments
RBER T s li bit d Residual BER
RF Tn s v tuyn Radio Frequency
RFC iu khin tn s t xa Remote Frequency Control
RFCOH Phn mo u b sung ca Radio Frame Complementary
khung V tuyn Overhead
RSL Mc tn hiu vo ca my thu Receive Signal Level
RTPC iu khin cng sut pht t xaRemote Transmit Power Control
RX My thu Receiver
SDH Phn cp s ng b Synchronous Digital Hierarchy
SOH Phn mo u Section OverHead
STM-1 M un truyn ng b mc 1 Synchronous Transport Module Level
(155,52 Mbit/s) 1 (155.52 Mbit/s)
STM-4 M un truyn ng b mc 4 Synchronous Transport Module Level
(622 Mbit/s) 4 (622 Mbit/s)
STM-N M un truyn ng b mc N Synchronous Transport Module, level
N
TMN Mng qun l Vin thng Telecommunications Management
Network
TX My pht Transmitter
TCAM y ban cc vn v nh gi Telecommunication Conformity
s ph hp trong lnh vc vin Assessment Matter committee
thng
U6 Bng tn 6 GHz trn Upper 6 (GHz frequency band)
XIF H s ci thin phn cc cho Cross polarization Improvement
nh b trit nhiu cc cho Factor due to XPIC operation
XPD Phn cc cho Cross-Polar Discrimination
XPI Nhiu cc cho Cross Polar Interference
XPIC B trit nhiu cc cho Cross Polar Interference Canceller

8
QCVN 53: 2011/BTTTT

2. QUY NH K THUT
2.1. c tnh k thut chung
2.1.1. iu kin mi trng v phng php o kim
Quy chun k thut ny a ra cc yu cu k thut cho thit b hot ng trong iu
kin mi trng do nh sn xut cng b.
Cc loi mi trng hot ng ca thit b c a ra trong Ph lc E.
Ti mi thi im, khi hot ng trong gii hn bin ca mi trng hot ng
cng b, thit b phi tun th mi yu cu k thut ca Quy chun k thut ny.
2.1.2. Bng tn v phn knh
Thit b phi hot ng trong mt hoc nhiu knh quy nh di y.
2.1.2.1. i vi h thng STM-1
4 GHz, L6 GHz, 7 GHz, 8 GHz, 13 GHz v 15 GHz.
2.1.2.2 i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4
4 GHz, 5 GHz, U6 GHz, 11 GHz.
Bng tn v phn knh c m t chi tit trong Ph lc K.
2.1.3. S khi h thng

2.1.3.1. i vi h thng STM-1

Z E A B C D
B iu My B lc Phn Phi
ch pht RF pht nhnh
(ch thch 1)

ng thu phn tp
ED AD CD DD
BD
B gii My B lc Phn
nhnh Phi
iu ch thu RF thu (ch thch 1)

( Xem ch thch 2) (Xem ch thch 2) ng thu chnh


Z E A B C D
B gii My B lc Phn
nhnh
Phi
iu ch thu RF thu
(ch thch 1)

CH THCH 1: xc nh cc im o, trong mng phn nhnh khng c cc b lai ghp (hybrid).


CH THCH 2 : Kt ni ti RF, IF hoc bng gc.
CH THCH 3 : Cc im ch ra trn ch l cc im tham chiu, cc im C v C, D v D nhn chung l ng
nht.
CH THCH 4: Cc im B v C, B v C c th ng nht khi s dng b ghp song cng n gin.

Hnh 1 - S khi h thng STM-1

9
QCVN 53: 2011/BTTTT

2.1.3.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4


DV

B iu ch E V My pht AV B lc RF BV Phn nhnh
CV Phi
Z
V pht
B iu ch E H AH BH CH
My pht B lc RF Phn nhnh Phi DH
H
pht

ng thu phn tp
EDV My thu ADV Phi DDV
B gii B lc RF BDV Phn nhnh CDV
iu ch V thu (*)

B gii EDH ADH B lc RF BDH Phi


My thu Phn nhnh CDH
iu ch H thu DDH
(*)

(**) (**) (**)


ng thu chnh
EV My thu AV BV Phn nhnh CV Phi DV
B gii iu B lc RF
ch V thu (*)
Z EH
B gii iu My thu AH BH Phn nhnh CH Phi
B lc RF
ch H thu (*) DH

CH THCH: Giao din STM-4 hoc 4xSTM-1 c s dng ti im Z v Z.


(*): Khng c cc b lc.
(**): Kt ni ti RF, IF hoc bng gc.

Hnh 2 - S khi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4


2.2. c tnh k thut ca my pht
Cc c tnh k thut ca my pht phi ph hp vi nhng tn hiu bng gc tng
ng p dng ti im tham chiu Z trong s khi.
2.2.1. Dung sai tn s v tuyn
2.2.1.1. i vi h thng STM-1
i vi tt c cc di tn xem xt, dung sai tn s v tuyn cc i khng c vt
qu:
30 ppm khi hot ng trong mi trng loi 3.1 v 3.2;
50 ppm hoc 400 kHz (chn mc nghim ngt hn), khi hot ng trong cc mi
trng loi khc.
Gii hn ny bao gm c cc nhn t ngn hn (hiu ng mi trng) v di hn
(lo ha).
CH THCH: Loi 3.1: nhng khu vc iu khin c nhit .
Loi 3.2: nhng khu vc iu khin c mt phn nhit .

(Xem Ph lc E).
2.2.1.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4

10
QCVN 53: 2011/BTTTT

Dung sai tn s v tuyn khng c vt qu 20 ppm. Gii hn ny bao gm c


cc nhn t ngn hn (hiu ng mi trng) v di hn (lo ha). o kim, nh
sn xut phi m bo nhn t ngn hn v khng nh phn (thi gian) lo ha.
2.2.1.3. Phng php o
Mc ch
Thm tra tn s ra Tx c nm trong cc gii hn c quy nh trong tiu chun
lin quan hay khng. Khi cc my pht khng th t trong iu kin CW th nh sn
xut phi tha thun vi phng th nghim c cng nhn v phng php o kim
chnh xc tn s.
Phng php thch hp l s dng my m tn s c kh nng o c tn s
trung tm ca tn hiu iu ch. Khi khng c kiu my m ny th phi o tn s
LO v tnh tn s ra theo cng thc thch hp.
Thit b o
B m tn s.
Cu hnh o

Z B B (C')
E My A B lc RF B B
iu pht pht (phn suy m
ch nhnh) hao tn s
(**)

Hnh 3 - Cu hnh o dung sai tn s v tuyn


Th tc o
t Tx hot ng iu kin CW, cc php o tn s c thc hin trn knh do
n v o kim la chn trc. Tn s o c phi nm trong khong dung sai
cng b trong tiu chun lin quan.
2.2.2. Di cng sut pht
2.2.2.1. i vi h thng STM-1
Cng sut ra trung bnh cc i ca my pht ti im tham chiu C trong s
khi h thng (Hnh 1) khng c vt qu +38 dBm (bao gm c dung sai v nh
hng ca ATPC/RTPC, nu p dng).
C bn loi cng sut ra danh nh c xc nh trong Bng 1.
Bng 1- Di cng sut ra danh nh ca h thng STM-1
Loi A < +26 dBm
Loi B +26 dBm < +31 dBm
Loi C +29 dBm < +34 dBm
Loi D +34 dBm
CH THCH 1: Trong php o hp quy, nh sn xut s cng b ATPC l c tnh ty chn hay c nh.
CH THCH 2: S thay i cng ngh c th dn n cng sut ca thit b nm ngoi (cc) di cng sut cho
trong Bng 1. Trong trng hp ny, khng cn yu cu chng nhn hp quy ring i vi cc thit b c cc di
cng sut ra ph khc nhau.

11
QCVN 53: 2011/BTTTT

Kh nng iu chnh mc cng sut ra c th c yu cu phc v cc mc tiu qun l. Trong trng hp


ny di iu chnh, bi b suy hao c nh hoc t ng, phi theo tng bc bng hoc nh hn 5 dB.

2.2.2.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4


Gi tr cng sut ra danh nh tham chiu ti im B phi thuc mt trong cc di
cng sut ch ra trong Bng 2 (khng bao gm ATPC).
Bng 2 - Di cng sut ra danh nh ca h thng 4xSTM-1 hoc STM-4
Loi A +26 dBm +31 dBm
Loi B +31 dBm +36 dBm
Loi C +36 dBm +41 dBm
Dung sai ca gi tr danh nh phi nh hn hoc bng 1 dB.
Nh sn xut phi cng b gi tr danh nh cc i.
2.2.2.3. Phng php o
Mc ch
Thm tra cng sut trung bnh ra cc i o ti im tham chiu B hoc C nm
trong gi tr cng b ca nh sn xut cng/tr dung sai chun hay khng.
Thit b o
1)My o cng sut;
2) B cm bin cng sut.
Cu hnh o
B (C)
Z E A
B B My
iu My My pht suy o
ch pht hao cng
sut

Hnh 4 - Cu hnh o di cng sut pht

Th tc o
t cng sut ca my pht mc cc i, o cng sut ra trung bnh ca my pht
ti im B (C). Lu ti cc suy hao gia im o v my o cng sut.
2.2.3. Mt n ph RF, c tnh CW ri rc v RTPC
2.2.3.1. Mt n ph RF
2.2.3.1.1. i vi h thng STM-1
Ph lc C a ra cc yu cu tng thch. Yu cu tng thch cung cp cc la
chn i vi cc h thng phn nhnh RF n knh v a knh. Khi xem xt cc yu
cu tng thch trong ph lc C mt n ph RF phi tnh n nh hng ca h
thng hot ng tng tc khi la chn knh chun (normal) hoc knh pha trong
cng (xem phn sau). Mt n ph c nh ngha trong cc Hnh 5, 6 v 7 i vi
cc ng dng trong Ph lc C nh sau:
- Gii hn ca mt n ph trong Hnh 8 v 9 p dng cho h thng khng tun theo
bt k yu cu tng thch no trong Ph lc C.

12
QCVN 53: 2011/BTTTT

- Gii hn ca mt n ph trong Hnh 5, 6 v 7 p dng cho h thng knh chun v


knh pha trong cng tun theo yu cu tng thch trong Ph lc C. Cc gii hn
c nh du (a) trong Hnh 5, 6 v 7 phi c thm tra trc tip bng php o.
Do khng th o c trc tip cc mc suy hao ti 105 dB nn nh cung cp phi
cng b cc gi tr mt ph cng sut tng i nh hn -65 dB trong cc Hnh 5,
6 v 7 (ng cong b).
CH THCH : Cc gi tr ny c th c nh gi bng cch thm vo c tnh b lc o ph ti im A trong
Hnh 5, 6 v 7. Do hn ch ca mt vi loi my phn tch ph, c th gp kh khn khi o kim cc h thng
dung lng cao/bng rng. Trong trng hp ny, c th xem xt nhng la chn sau: s dng my phn tch
ph hiu sut cao o, s dng b lc hnh V (b lc khe) v k thut o hai bc. Trong trng hp gp kh
khn, cc th o kim bin v trong cc iu kin mi trng ti hn c th c coi l s c v s ph
hp ca mt n ph.

Mt mt n ph tng i n gin hn cho trong cc Hnh 5, 6 v 7, ng cong


(c), c th c p dng. Tuy nhin, tt c cc c tnh khc trong Quy chun k
thut ny phi c tha mn.
i vi bng L6, vi khe trung tm c bit nh (44,49 MHz), mt n xc nh i vi
bin pha trong cng ca khe trung tm i vi cc knh 8 v 1 c a ra trong
Hnh 6.
i vi bng 7 GHz (khe trung tm 56 MHz), mt n xc nh i vi cc knh pha
trong cng c a ra trong Hnh 7.
Vi h thng SDH, cc mt n phi c o vi tn hiu o th iu ch bng tn
gc tun theo Khuyn ngh O.181 [7] ca ITU-T.
Mc 0 dB trn mt n ph tng ng vi mt ph cng sut ca tn s trung tm
danh nh khng tnh n sng mang d.
Mt n ph khng bao gm dung sai tn s.
Thit lp my phn tch ph o mt n ph RF nh trong Bng 3
Mt ph cng sut tng
i [dB]

K1 f1 f2 f3 f4 f5 f6
[dB] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz]
+1 13 15 20 21 31,5 60

Hnh 5 - Gii hn mt ph cng sut cho cc knh chun (loi 5 hng A) vi


yu cu tng thch, xem Ph lc C (im tham chiu B)

13
QCVN 53: 2011/BTTTT

Mt ph cng sut tng i


[dB]

K1 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
[dB] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz]
+1 13 15 20 21 28,5 32 40 60

Hnh 6 - Gii hn mt ph cng sut cho cc knh pha trong cng (loi 5
hng A), bng L6 GHz vi yu cu tng thch, xem Ph lc C (im tham
chiu B)
Mt ph cng sut tng i
[dB]

K1 f1 f2 f3 f4 f5 f6
[dB] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz]
+1 13 15 20 21 29,5 42

Hnh 7- Gii hn mt ph cng sut cho cc nh trong ca cc knh pha


trong cng (loi 5 hng A), bng 7 GHz, khe trung tm 56 MHz, vi yu cu
tng thch, xem Ph lc C (im tham chiu B)

14
QCVN 53: 2011/BTTTT

Mt
ph cng
sut ca
my pht
[dB]

Xem ch
thch 1

K1 f1 f2 f3 f4 f5
[dB] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz]
+1 13 20 40 50 Xem Ch thch 2

CH THCH 1: Ph tp m nn ti 60 dB c p dng i vi cc h thng hot ng trong bng


tn di 10 GHz. i vi cc h thng hot ng ti 13 GHz v 15 GHz, ph tp m nn l 55 dB.
CH THCH 2: Bin mt n = 2,5 x (CS)
70 MHz i vi CS = 28 MHz
72,5 MHz i vi CS = 29 MHz
74,125 MHz i vi CS = 29,65 MHz
75 MHz i vi CS = 30 MHz
Hnh 8 - Gii hn mt ph cng sut cho cc knh chun trong mi bng (loi 5
hng A), khng c yu cu tng thch ca Ph lc C (im tham chiu C)

Mt
ph cng
sut ca
my pht
[dB]

Xem ch
thch 1

K1 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7
[dB] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz] [MHz]
+1 12,5 15 17 20 40 50 Xem ch thch 2

CH THCH 1: Ph tp m nn ti 60 dB c p dng i vi cc h thng hot ng trong bng tn di 10


GHz. i vi cc h thng hot ng ti 13 GHz v 15 GHz, ph tp m nn l 55 dB.
CH THCH 2: Bin mt n = 2,5 x (CS)
70 MHz i vi CS = 28 MHz
72,5 MHz i vi CS = 29 MHz
74,125 MHz i vi CS = 29,65 MHz
75 MHz i vi CS = 30 MHz
Hnh 9 - Gii hn mt ph cng sut cho cc knh chun trong mi bng (loi 5
hng B), khng c yu cu tng thch ca Ph lc C (im tham chiu C)

15
QCVN 53: 2011/BTTTT

Bng 3 - Thit lp my phn tch ph


Tham s Gi tr
rng bng IF 100 kHz
Tng rng di qut 200 MHz
Tng thi gian qut T ng
rng bng b lc Video 0,3 kHz
2.2.3.1.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4
Ba yu t chnh c xem xt khi khuyn ngh v mt n ph:
a) Kim sot nhiu a vo cc knh tng t khi hot ng v tr knh ln cn.
b) Kim sot nhiu a vo cc knh s gia cc h thng ca cc nh sn xut
khc nhau hot ng v tr knh ln cn.
c) Cc ch tiu k thut ca my pht khc nhau.
Cc mt n ph RF pht x i vi cc bng tn khc nhau c a ra trong cc
Hnh 10 v 11.
Mt n ph m t trong Hnh 10 p dng cho h thng n sng mang truyn hai
tn hiu STM-1 trn mt sng mang v phn cc.
Mt n ph m t trong Hnh 11 p dng cho h thng a sng mang phn chia tc
truyn thng qua hai hay nhiu sng mang cho mi phn cc.
Mt n ph m t trong Hnh 10 v 11 phi c thm tra trc tip bng phng
php o (tham chiu ti im B) ti 65 dB. Do khng th o trc tip cc gi tr suy
hao n 110 dB, nn cc gi tr trn 65 dB phi c thm tra bng cch b sung
thm c tnh ca b lc i vi ph o ti im tham chiu A.

16
QCVN 53: 2011/BTTTT

Mt ph cng sut tng i [dB]

a) Knh chun

b) nh pha trong bng 5, U6


GHz

lch tn s so vi tn s trung tm thc [MHz]

CH THCH : Mt n ph khng bao gm dung sai tn s.

Hnh 10 - Gii hn mt ph cng sut cho tt c cc knh tham chiu ti


im B

17
QCVN 53: 2011/BTTTT

Mt ph cng sut tng i [dB]

a) Knh chun

b) nh pha trong bng 5, U6 GHz

lch tn s so vi tn s trung tm thc [MHz]

CH THCH : Mt n ph khng bao gm dung sai tn s.

Hnh 11 - Gii hn mt ph cng sut cho tt c cc knh tham chiu ti


im B
Cc mt n phi c o khi h thng y ti vi truyn dn STM-4 hoc 4xSTM-1
ti giao din bng gc v cng sut ra t ti gi tr danh nh. Cc mt n ph s p
dng cho tng phn cc.
CH THCH : Cc h thng thc t cn d phng NFD khong 48 dB t tnh ton trc tip hoc o ph pht x
thc t.

Cc thit lp cho my phn tch ph o mt n ph RF nh sau:


rng bng IF 100 kHz;
Tng rng di qut 100 MHz;
Tng s thi gian qut 50 giy;
rng bng b lc video 0,1 kHz.
2.2.3.1.3. Phng php o
Php o phi c thc hin vi my phn tch ph ph hp kt ni ti cng my
pht thng qua b suy hao ph hp.
Trn thc t, cc php o mt n ph RF c thc hin ti knh thp nht, knh
trung gian v knh cao nht ca khi ang thm tra.

18
QCVN 53: 2011/BTTTT

Nu trong Quy chun k thut c nhiu hn mt mt n ph th mt n ph tng


ng phi c ghi li trong bn ghi kt qu o.
Mc ch
Thm tra ph tn s ra nm trong gii hn quy nh ca tiu chun lin quan.
Thit b o
1) My phn tch ph;
2) My v th.
Cu hnh o

B lc RF Tx B suy My phn
B iu ch My pht (phn hao tch ph
nhnh)

My v
th

Hnh 12 - Cu hnh o mt n ph RF
Th tc o
Cng ra ca my pht phi c ni ti my phn tch ph thng qua b suy hao
hoc ti gi cng vi mt s phng tin gim st pht x km theo my phn tch
ph. My phn tch ph phi c mn hin th lin tc thay i hoc chc nng lu tr
s. rng bng phn gii, khong tn s, thi gian qut v cc thit lp cho b lc
video ca my phn tch ph c thit lp theo tiu chun tng ng.
Vi my pht c iu ch bi tn hiu c cc c tnh c a ra trong tiu
chun tng ng, mt cng sut Tx phi c o bng my phn tch ph v
my v th. th mt ph cng sut ca my pht ti knh thp nht, knh
trung gian v knh cao nht phi c ghi li khi c th. Ngoi ra, th phi c
ghi li ti in p cung cp bnh thng v ti hn ti bin nhit v mi trng ti
hn.
2.2.3.2. Thnh phn CW ri rc vt qu gii hn mt n ph
2.2.3.2.1. Vch ph ti tc k hiu
2.2.3.2.1.1. i vi h thng STM-1
Mc cng sut (im tham chiu B) ca vch ph ti khong cch t tn s trung
tm ca knh bng tc k hiu phi nh hn hoc bng -37 dBm.
2.2.3.2.1.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4
Mc cng sut (im tham chiu B) ca vch ph ti khong cch t tn s trung
tm ca knh bng tc k hiu phi nh hn hoc bng -37 dBm.
2.2.3.2.2. Cc thnh phn CW b sung
2.2.3.2.2.1. i vi h thng STM-1
Nu cc thnh phn CW vt qu mt n ph th cn c cc yu cu b sung di
y.
Cc vch ph ny phi khng c:
- Vt qu mt n vi h s ln hn {10 log (CSmin/IFbw) - 10} dB (xem CH THCH );

19
QCVN 53: 2011/BTTTT

-Khong cch gia mi tn s khc nhau nh hn CSmin.


Trong :
- CSmin = 10 MHz vi bng 4 GHz ;
- CSmin = 14,825 MHz vi bng 6L GHz ;
- CSmin = 7 MHz vi bng 7 v 8 GHz ;
- CSmin = 1,75 MHz vi bng 13 v 15 GHz .
rng bng IF l rng bng phn gii khuyn ngh, c a ra trong Bng 3.
CH THCH : Trong trng hp vic tnh ton theo h s dn n gi tr m, th s khng cho php h s na.

Hnh 13 ch ra v d in hnh ca yu cu ny.

suy gim
tng ng
vi tn s
trung tm

Hnh 13 - Vch ph ca CW vt qu mt n ph (v d in hnh)


2.2.3.2.2.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4
Nu cc thnh phn CW vt qu mt n ph th cn c cc yu cu b sung di
y.
Cc vch ph ny phi khng c:
- Vt qu mt n vi h s ln hn {10log(CSmin/IFbw) - 10}dB.
- Khong cch gia mi tn s khc nhau nh hn CSmin.
Vi:
CSmin = 10 000 kHz ti bng 4 GHz, 5 GHz, U6 GHz v 11 GHz.
IFbw l rng bng IF phn gii khuyn ngh, tnh theo kHz (c ch ra trong
2.2.3.1.2).
Hnh 14 ch ra v d in hnh ca yu cu ny.

20
QCVN 53: 2011/BTTTT

S suy gim tng


ng vi tn s
trung tm

X1, X2, X3 [dB] 10log(CSmin/IFbw) 10


D1, D2 CSmin

Hnh 14 - Vch ph ca CW vt qu gii hn mt n ph (v d in hnh)


2.2.3.2.3. Phng php o
Mc ch
thm tra mc cng sut ca cc vch ph ti khong cch t tn s trung tm
bng tc k hiu l nh hn x dBm hoc x dB di mc cng sut trung bnh
ca sng mang.
Yu cu ca tiu chun lin quan c th l suy hao tng i so vi cng sut sng
mang trung bnh hoc mc tuyt i.
Xem ch thch trong 2.2.3.1.3.
2.2.3.3. iu khin cng sut pht t xa (RTPC)
2.2.3.3.1. i vi h thng STM-1
RTPC l c tnh tu chn. Khi thit b s dng c tnh ny th nh sn xut s cng
b di RTPC v dung sai tng ng. Cc php o kim phi c thc hin ti mc
cng sut ra tng ng vi mc RTPC t ti cng sut danh nh cc i i vi
ch tiu ca my pht v i vi ch tiu h thng.
Mt n ph RF phi c thm tra ti 3 im (thp, trung bnh v cao) ca lch
cng sut RTPC v vi ATPC t ti mc cng sut cc i cho php (nu c). Nu
cc php o mt n ph gp tr ngi th c th xc nh bng kinh nghim. Cc
phng php o thc t phi c quan tm nghin cu thm .

Khi tnh n tp bng rng c to ra bi chui cc my pht th di RTPC phi


c gii hn m bo rng cc yu cu v mt n ph c tho mn trong
ton di cng sut ra ca my pht.
CH THCH : Khi vic s dng ATPC l bt buc cho cc mc tiu qun l th cng sut u ra ca my pht
phi tho mn gii hn mt n ph trong ton di ATPC.

2.2.3.3.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4

21
QCVN 53: 2011/BTTTT

RTPC l c tnh tu chn. Khi thit b s dng c tnh ny th nh sn xut phi


cng b di RTPC v dung sai tng ng. Cc php o kim phi c thc hin
vi mc cng sut ra tng ng vi:
- RTPC c iu chnh ti cc gi tr cc i v cc tiu i vi ch tiu h thng.
- RTPC c t ti cng sut cc i i vi ch tiu ca my pht.
- Mt n ph RF phi c thm tra ti 3 im (phn thp, phn trung bnh v phn
cao ca bng tn c hoch nh (nu c th p dng). iu khin cng sut Tx
phi c thit lp ti gi tr cc i.
2.2.3.3.3. Phng php o
Khi s dng chc nng iu khin cng sut pht t xa, chc nng ny phi c
kim tra v ghi li trong qu trnh o kim cng sut ra ca my pht.
2.2.4. Pht x gi
Pht x gi t my pht cn phi xc nh bi 2 l do:
a) hn ch nhiu i vo cc h thng khc ang hot ng nm hon ton bn
ngoi h thng ang xem xt (pht x bn ngoi), cc gii hn ny c tham chiu
ti Khuyn ngh CEPT/ERC 74-01 [6] da trn Khuyn ngh ITU-R SM.329-7 [12] v
F.1191-1 [13];
b) hn ch nhiu ni bn trong h thng ni m cc my pht v my thu c
ni trc tip thng qua cc b lc v cc h thng phn nhnh.
iu ny dn n: c hai mc gii hn pht x gi, trong gii hn xc nh i vi
nhiu ni phi khng ln hn gii hn ca nhiu ngoi.
2.2.4.1. Pht x gi bn ngoi
2.2.4.1.1. i vi h thng STM-1
Theo Khuyn ngh CEPT/ERC 74-01 [6]: pht x gi bn ngoi c xc nh l
nhng pht x ti tn s cch tn s sng mang danh nh 250% ca khong cch
knh lin quan.
Bn ngoi bng 250% ca khong cch knh lin quan (CS), gii hn pht x gi
ca cc h thng v tuyn dch v c nh, cng vi di tn s c xem xt o
hp quy, phi p dng ti im tham chiu C.
2.2.4.1.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4
Theo Khuyn ngh CEPT/ERC 74-01 [6]: pht x gi bn ngoi c nh ngha l
nhng pht x ti tn s cch tn s sng mang danh nh 250% ca khong cch
knh lin quan.
Bn ngoi bng 250% ca khong cch knh lin quan (CS), gii hn pht x gi
ca cc h thng v tuyn dch v c nh cng vi di tn s c xem xt o
hp quy, phi c p dng.
Bn trong bng 250% ca khong cch knh lin quan, pht x ch bao gm pht
x c bn v pht x ngoi bng, phi tun theo mt n ph v cc gii hn yu cu
trong 2.2.3.1 v 2.2.3.2.
Cc gi tr gii hn c tnh ti im tham chiu C.
2.2.4.1.3. Phng php o
Mc ch

22
QCVN 53: 2011/BTTTT

thm tra rng bt k pht x gi no to ra t my pht u nm trong gii hn


trch dn trong chun lin quan. Pht x gi l pht x nm ngoi rng bng cn
thit dng truyn d liu u vo t my pht n my thu, mc pht x gi c
th b gim m khng nh hng ti s truyn ti thng tin tng ng. Pht x gi
bao gm pht x hi, pht x k sinh, cc thnh phn xuyn iu ch v cc thnh
phn bin i tn s.
Thit b o
1) My phn tch ph;
2) Cc khi trn ca my phn tch ph;
3) My v th
Cu hnh o

Z A B
B E
B lc RF
iu ch My pht B suy
my pht
(nhnh) (C)

My
B chuyn My v
B lc B trn phn
i ng dn th
Khe tch
sng
ph

Hnh 15 - Cu hnh o pht x gi bn ngoi


Th tc o
Cng u ra my pht phi c ni vi my phn tch ph thng qua b suy hao
ph hp v/hoc b lc khe hn ch cng sut ti my phn tch ph. Trong mt
s trng hp, khi gii hn tn s trn vt qu di tn hot ng c bn ca my
phn tch ph th phi c b trn v b chuyn i ng dn sng ph hp. Mt iu
quan trng l mch in nm gia my pht v u vo b trn, hoc my phn
tch ph, c nh r c im trn ton di tn cn o. Nhng tn hao ny phi
c s dng thit lp ng gii hn ca my phn tch ph ti mt gi tr m
bo rng ch tiu k thut ti im C khng c vt qu (xem Hnh 15).
My pht hot ng vi cng sut u ra ln nht m nh sn xut cng b, o mc
v tn s ca tt c cc tn hiu quan trng v v th trn bng tn xc nh trong
ch tiu k thut lin quan. Khuyn ngh s dng bc qut 5 GHz cho di tn di
21,2 GHz v bc qut 10 GHz cho di tn trn 21,2 GHz. Tuy nhin, cc pht x
gi gn vi gii hn phi c v trn mt di gii hn chng minh r rng rng
tn hiu khng vt qu gii hn c lin quan.
CH THCH 1: Khi yu cu k thut ch ra rng php o pht x gi c thc hin vi thit b trong iu kin
iu ch, rng bng phn gii ca my phn tch ph phi thit lp ti mc xc nh trong ch tiu k thut.
Khong tn s v tc qut ca my phn tch ph cn iu chnh duy tr nn tp m nm di ng gii
hn v duy tr my phn tch ph trong iu kin chun.
CH THCH 2 : Php o mc pht x gi ca thit b hot ng trong iu kin CW c th c thc hin vi
rng bng phn gii, khong tn s v tc qut m bo my phn tch ph iu kin c ly chun trong
khi vn duy tr c s sai khc gia nn tp m v ng gii hn ti thiu l 10 dB.
CH THCH 3 : Do thit b s dng tn hiu RF mc thp v iu ch bng thng rng nn php o cng sut
RF bc x c khng m bo o ln hn cc php o dn. V th khi thit b c lp bnh thng vi ng
ten tch hp, nh sn xut phi cung cp mt b ghp o c chc nng chuyn i cc tn hiu bc x thnh tn
hiu dn a vo kt cui 50 .

23
QCVN 53: 2011/BTTTT

Do thiu s chun ha nn hu ht cc tiu chun DRRS c cc yu cu khng


c xc nh r rng.
C th hai tham s o c th b thiu:
- rng bng c lng (BWe) s dng trong o kim my phn tch ph.
- Bn ngoi rng bng nm hai pha tn s trung tm danh nh, cc pht x
c gi l pht x ngoi bng, v v th chng khng phi l pht x gi.
Trong nhng trng hp ny, yu cu phi c xem xt theo iu khon CEPT i
vi iu kin sng mang khng iu ch (ngha l: ch xem xt pht x CW). Bn
ngoi rng bng nm hai pha tn s trung tm danh nh phi c ly l
250% khong cch knh lin quan, theo Khuyn ngh ITU-R F.1191-1 [13].
Tuy nhin nu trong tiu chun thit b c cng b BWe th phi s dng gi tr BWe
.
Hu ht cc DRRS hin i khng c kh nng truyn sng mang khng iu ch,
trong trng hp ny, php o phi thc hin vi sng mang iu ch, min l giii
hn mc tp m ging nh pht x gi (v d: hi v tn s nh ca b trn) c
xem nh mc ln nht trong bt k bng c bn no bng BWe.
Trong cc trng hp khc, tiu chun lin quan c th i hi r rng i vi cc
iu kin sng mang iu ch v a ra cc tham s cho th tc o kim.
2.2.4.2. Pht x gi ni
2.2.4.2.1. i vi h thng STM-1
Cc mc pht x gi t my pht, tham chiu ti im B ca Hnh 1, c quy nh
trong Bng 4.
Mc yu cu s l mc trung bnh cng ca pht x ang xem xt.
Bng 4 - Mc ni i vi pht x gi ca my pht
Tn s pht x gi tng Gii hn H s iu khin i vi yu cu p
ng vi tn s n nh ch tiu k dng
ca knh thut
Mc ca tt c tn hiu gi -90 dBm Khi tn s ca tn hiu gi nm trong
i vi c thnh phn CW na rng bng ca my thu, i vi
ri rc ln thnh phn ta h thng s c cc yu cu tng thch
nhiu (noise-like) c nh trong Ph lc C.
nh gi l mc tn hiu -70 dBm Khi tn s ca tn hiu gi nm trong
tng na rng bng ca my thu, i vi
h thng s c cc yu cu tng thch
nh trong Ph lc C.
Nhng yu cu i vi pht x gi ni l khng cn thit i vi cc h thng khng
tun th cc yu cu tng thch trong Ph lc C.
2.2.4.2.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4
Cc mc pht x gi t my pht, tham chiu ti im B c xc nh trong Bng
5.

24
QCVN 53: 2011/BTTTT

Bng 5 Cc mc pht x gi t my pht tham chiu ti im B


Tn s pht x gi tng Gii hn H s iu khin i vi yu
ng vi tn s n nh ca ch tiu k cu p dng
knh thut
IF (tn s dao ng ni) < -60 dBm Trong na bng t s n tng
t
2xIF (di bin khng mong < -90 dBm Trong na bng khc s vi s
mun)
IF, 3xIF (di bin khng < -90 dBm Trong na bng khc s vi s
mong mun ti hi IF bc 2)
Mc ca tt c cc tn hiu gi khc phi:
< -90 dBm Nu tn s tn hiu tp nm trong
na bng ca Rx
< -60 dBm Nu tn s tn hiu tp nm trong
na bng ca Tx
i vi cc h thng s khng c mng phn nhnh (ngha l c b song cng), gii
hn -90 dBm i vi tn hiu gi a ra trn phi c m rng ti -70 dBm.
2.2.5. ATPC v RFC
2.2.5.1. iu khin cng sut pht t ng (ATPC)
2.2.5.1.1. i vi h thng STM-1
ATPC l c tnh tu chn. Khi thit b s dng c tnh ny th nh cung cp phi
cng b di ATPC v dung sai tng ng. Nh sn xut phi cng b nu nh thit
b c thit k c ATPC l c tnh thng xuyn c nh. Vic o kim phi c
thc hin vi mc cng sut ra tng ng vi:
- Gi tr ATPC c thit lp ti gi tr c nh i vi ch tiu h thng.
-Gi tr ATPC c thit lp mc cng sut kh dng cc i i vi ch tiu pht.
Phi thm tra rng ph RF pht x nm trong mt n ph RF tuyt i, c tnh
ton i vi cng sut ra cc i cho php ca thit b, bao gm c suy hao do
RTPC, nu c.
CH THCH : Khi vic s dng ATPC l iu kin bt buc iu chnh th cng sut u ra ca my pht phi
ph hp vi gii hn mt n ph trong ton di ATPC.

Di ATPC l khong cng sut t mc cng sut ra danh nh n mc cng sut ra


nh nht ca b khuch i (ti im B) c ATPC.
2.2.5.1.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4
ATPC l c tnh tu chn. Khi thit b s dng c tnh ny th nh cung cp phi
cng b di ATPC v dung sai tng ng. Nh sn xut phi cng b nu nh thit
b c thit k c ATPC l c tnh thng xuyn c nh. Vic o kim phi c
thc hin vi mc cng sut ra tng ng vi:
- Gi tr ATPC c thit lp ti gi tr c nh i vi ch tiu h thng.
- Gi tr ATPC c thit lp mc cng sut kh dng cc i i vi ch tiu pht.

2.2.5.1.3. Phng php o

25
QCVN 53: 2011/BTTTT

ATPC l c tnh tu chn. Tuy nhin, khi thit b s dng c tnh ny th phi kim
tra mc cng sut ra trung bnh cc tiu v cc i. Ngoi ra, phi chng minh c
s hot ng ng ca tnh nng t ng. Khi tiu chun khng bao gm ch tiu k
thut ca ATPC th o kim i vi ATPC da vo ch tiu k thut ca nh sn xut.
Mc ch
Thm tra vic hot ng chnh xc ca mch vng iu khin, ngha l: khi s dng
ATPC, cng sut ra ca my pht c th c thit lp bng tay ti mc cc i v
cc tiu. Ngoi ra, cng phi kim tra tnh hot ng ng ca mch vng iu
khin, ngha l: cng sut u ra Tx phi tng ng vi mc vo ti my thu t xa.
Thit b o
Ging vi php o cng sut cc i.
Cu hnh o (nhn cng)

iu khin cng sut O/P th cng

B lc RF
B iu My pht Tx B My o
ch c ATPC (Phn suy hao cng sut
nhnh)

Hnh 16 - Cu hnh o iu khin cng sut pht t ng (ATPC) (nhn cng)

My o
Cng sut

B iu My pht
c ATPC B
ch My thu
lc
RF
Tx B ghp nh B B
suy hao suy hao
hng

Knh iu khin phn hi

Hnh 17 - Cu hnh o iu khin cng sut pht t ng (ATPC) (t ng)

Th tc o
t cng sut ra ca my pht mc cc i, o cng sut trung bnh ti im
B(C). Lp li php o vi cng sut ra ca my pht mc cc tiu. Ton b suy
hao gia im B(C) v my o cng sut phi c tnh n.
Phi thm tra tnh hot ng ng ca mch vng kn i vi tt c cc thit b c b
iu khin cng sut t ng. Ban u, b suy hao B (xem Hnh 17) c thit lp
cho cng sut ra Tx cc tiu, sau tng dn cho n khi t c mc ra cc i
ca my pht. Trong ton di cng sut pht, mc vo my thu phi c duy tr
trong gii hn a ra trong chun lin quan hoc trong tiu chun hot ng c
bo m ca nh sn xut. Lp li php o thm tra rng ch tiu iu khin cng

26
QCVN 53: 2011/BTTTT

sut t ng, gia cng sut cc i v cc tiu ca my pht, ph hp vi chun


lin quan hoc vi gii hn ch tiu ca nh sn xut.
2.2.5.2. iu khin tn s t xa (RFC)
2.2.5.2.1. i vi h thng STM-1
RFC l c tnh tu chn. Khi thit b s dng c tnh ny th nh sn xut phi
cng b di RFC v dung sai tng ng. Vic o kim phi c thc hin bao
gm:
- Th tc thit lp RFC phi thc hin t nht ti 3 tn s (thp, gia v cao ca di
bao trm);
- Th tc thit lp RFC khng c to ra pht x bn ngoi mt n ph tn s trc
v cui cng.
2.2.5.2.2. Phng php o
iu khin tn s t xa l c tnh tu chn. Tuy nhin, khi lp t, chc nng ny
phi c kim tra trong php o chnh xc tn s.
2.3. Yu cu v nh hng ng ten
Theo ti liu tham chiu chun [5]:
Di tn s
Trong Quy chun k thut ny, ton b di tn t 3 GHz n 20 GHz c chia lm
2 di tn nh sau:
Di tn 1: t 3 GHz n 14 GHz;
Di tn 2: t 14 GHz n 20 GHz;
Phn loi ng ten
Theo tng ch ng ten: c 2 loi c ng dng:
- Tng ch loi 1: Loi ng ten ny yu cu tng ch thp i vi mc ch kt hp;
- Tng ch loi 2: Loi ng ten ny yu cu tng ch cao i vi mc ch kt hp.
Theo ng bao mu bc x (RPE): c 4 loi c xc nh:
- Loi 1: Nhng ng ten s dng trong cc mng c kh nng nhiu thp. V d
in hnh v kh nng nhiu thp c th l:
- Nhng ng ten s dng trong cc mng v tuyn, ni c k hoch trin khai mt
thp, v v th, kh nng nhiu gia cc h thng v bn trong h thng thp, v
ti nhng ni xut cho mng v tuyn s dung lng cao.
- Nhng ng ten s dng trong cc mng v tuyn, ni c kh nng nhiu gia cc
h thng v bn trong h thng trung bnh, v ti nhng ni xut cho mng v
tuyn s dung lng thp.
- Loi 2: Nhng ng ten s dng trong cc mng c kh nng nhiu cao. V d in
hnh v kh nng nhiu cao c th l:
- Nhng ng ten s dng trong cc mng v tuyn, ni c kh nng nhiu gia cc
h thng v bn trong h thng trung bnh, v ti nhng ni xut cho mng v
tuyn s dung lng cao.
- Nhng ng ten s dng trong cc mng v tuyn, ni c k hoch trin khai mt
cao, v v th, kh nng nhiu gia cc h thng v bn trong h thng cao, v ti
nhng ni xut cho mng v tuyn s dung lng thp.
27
QCVN 53: 2011/BTTTT

- Loi 3: Nhng ng ten s dng trong cc mng c kh nng nhiu rt cao. V d


in hnh v kh nng nhiu rt cao c th l:
-Nhng ng ten s dng trong cc mng v tuyn, ni c k hoch trin khai mt
cao, v v th, kh nng nhiu gia cc h thng v bn trong h thng cao, v ti
nhng ni xut cho mng v tuyn s dung lng cao.
- Loi 4: Nhng ng ten s dng trong cc mng c kh nng nhiu cc k cao. V
d in hnh v kh nng nhiu cc k cao c th l:
Nhng ng ten s dng trong cc mng v tuyn, ni c k hoch trin khai mt
rt cao, v v th, kh nng nhiu gia cc h thng v bn trong h thng rt cao,
v ti nhng ni xut cho mng v tuyn s dung lng cao.
Trong nhng bng tn c th tn ti s nghn ph, ngi qun l c th yu cu s
dng cc ng ten loi cao hn.
Theo phn bit phn cc cho (XPD): c 3 loi ch tiu XPD c xc nh (xem
2.3.3, Bng 6):
- XPD loi 1: cc ng ten c phn bit phn cc cho chun.
- XPD loi 2: cc ng ten c phn bit phn cc cho cao.
- XPD loi 3: cc ng ten c phn bit phn cc cho cao trong min gc m
rng.
c tnh k thut v in
i vi mi loi ng ten, nh sn xut ng ten phi thng bo r v bng tn hot
ng v tng ch t nht ti hai bin v im gia ca bng tn hot ng. ng ten c
s dng mi che phi tho mn cc yu cu ca Quy chun k thut khi mi che
c t.
H thng ng ten phi bc x sng phn cc tuyn tnh (n hoc kp).
2.3.1. ng bao mu bc x (RPE)
(Cc) RPE i vi mi loi ng ten, phi m bo tnh linh hot ti a trong vic
qun l ti u ho s kt hp.
Mu bc x ng phn cc v phn cc cho o trong mt phng phng v i vi
c hai phn cc phi khng c vt qu (cc) RPE c xc nh trong danh
sch nh sau:
Di tn 1:
- Loi 1: Hnh 18a)
- Loi 2: Hnh 18b)
- Loi 3: Hnh 18c)
- Loi 4: Hnh 18d)
Di tn 2:
- Loi 1: Hnh 19a)
- Loi 2: Hnh 19b)
- Loi 3: Hnh 19c)

28
QCVN 53: 2011/BTTTT

Di tn 1: t 3 GHz n 14 GHz

Tng ch [dBi]

Quan h ca gc phng v n trc bp sng chnh ()

ng phn cc (dBi) Phn cc cho (dBi)

ng phn cc (dBi) Gc () Phn cc cho (dBi)


Gc ()
5 26 5 10
10 20 8 7
20 12 15 5
50 5 30 -2
110 5 70 -2
140 -8 100 -5
170 -8 120 -8
170 -6 180 -8
180 -6

Hnh 18a - RPE i vi cc ng ten loi 1 trong di tn 1

29
QCVN 53: 2011/BTTTT

Tng ch [dBi] Di tn 1: t 3 GHz n 14 GHz

Quan h ca gc phng v vi trc bp sng chnh ()

ng phn cc (dBi) Phn cc cho (dBi)


Gc () ng phn cc (dBi) Gc () Phn cc cho (dBi)
5 26 5 10
10 20 10 5
20 12 15 5
50 5 30 -3
65 2 70 -3
80 2 100 -20
105 -20 180 -20
180 -20

Hnh 18b - RPE i vi cc ng ten loi 2 trong di tn 1

30
QCVN 53: 2011/BTTTT

Di tn 1: t 3 GHz n 14 GHz

Tng ch [dBi]

Quan h ca gc phng v vi trc bp sng chnh ()

ng phn cc (dBi) Phn cc cho (dBi)

Gc () ng phn cc (dBi) Gc () Phn cc cho (dBi)


5 20 5 5
20 8 10 0
70 -5 13 -5
100 -25 20 -5
180 -25 40 -6
50 -10
75 -15
95 -25
180 -25

Hnh 18c - RPE i vi cc ng ten loi 3 trong di tn 1

31
QCVN 53: 2011/BTTTT

s Di tn 1: t 3 GHz n 14 GHz
Tng ch [dBi]

Quan h ca gc phng v vi trc bp sng chnh ()

ng phn cc (dBi) Phn cc cho (dBi)

Gc () ng phn cc (dBi) Gc () Phn cc cho (dBi)


5 16 5 5
10 5 10 0
20 -7 13 -5
50 -18 20 -15
70 -20 30 -20
85 -24 40 -24
105 -30 45 -24
180 -30 70 -25
85 -25
105 -33
180 -33

Hnh 18d - RPE i vi cc ng ten loi 4 trong di tn 1

32
QCVN 53: 2011/BTTTT

Di tn 2: T 14 GHz n 20 GHz

Tng ch [dBi]

Quan h ca gc phng v vi trc bp sng chnh ()

ng phn cc (dBi) Phn cc cho (dBi)

Gc () ng phn cc (dBi) Gc () Phn cc cho (dBi)


5 25 5 10
15 15 15 3
25 10 20 3
110 4 30 0
140 -8 45 0
170 -8 55 -3
170 -6 90 -3
180 -6 120 -8
180 -8

Hnh 19a - RPE i vi cc ng ten loi 1 trong di tn 2

33
QCVN 53: 2011/BTTTT

Di tn 2: t 14 GHz n 20 GHz

Tng ch [dBi]

Quan h ca gc phng v vi trc bp sng chnh ()

ng phn cc (dBi) Phn cc cho (dBi)

Gc () ng phn cc (dBi) Gc () Phn cc cho (dBi)


5 25 5 10
15 13 7 7
20 10 15 2
70 0 20 2
80 -8 25 -1
100 -18 45 -1
160 -20 70 -10
180 -20 90 -20
180 -20

Hnh 19b - RPE i vi cc ng ten loi 2 trong di tn 2

34
QCVN 53: 2011/BTTTT

Di tn 2: t 14 GHz n 20 GHz

Tng ch [dBi]

Quan h ca gc phng v vi trc bp sng chnh ()

ng phn cc (dBi) Phn cc cho (dBi)

Gc () ng phn cc (dBi) Gc () Phn cc cho (dBi)


5 18 5 5
10 9 10 1
25 2 30 -13
60 -4 50 -15
95 -27 85 -25
180 -27 95 -31
180 -31

Hnh 19c - RPE i vi cc ng ten loi 3 trong di tn 2


2.3.2. Tng ch ng ten
Tng ch ng ten phi c biu th tng ng vi mt b bc x ng hng (dBi).
Tng ch ng ten phi ln hn gi tr cc tiu trn ton di tn hot ng ca h
thng. Hai loi tng ch ng ten cc tiu c cp trong Quy chun k thut ny
l:
- Loi tng ch 1: 28 dBi;
- Loi tng ch 2: 32 dBi.
Ngi qun l s xc nh mt loi tng ch s dng cho mi nhim v thch hp.
2.3.3. Phn bit cc cho ca ng ten (XPD)
XPD tng ng vi RPE (xem 2.3.1) phi ln hn hoc bng cc gi tr ch ra trong
Bng 6.
Trong cc Hnh 20 v 21, mt n c a ra i vi cc php o XPD xung quanh
trc bp sng ch

35
QCVN 53: 2011/BTTTT

Bng 6 - Gi tr XPD tng ng vi gi tr RPE trong 2.3.1


XPD cao (dB)
Cc di XPD chun (dB)
Loi 2 Loi 3
tn (CH THCH 1)
(Tham kho Hnh 20) (Tham kho Hnh 21)
35
Di 1
27 35 40 (CH THCH 2)
Di 2 27 34 34
CH THCH 1: Da vo mt ct gc phng v trong phm vi 1 dB i vi trc bp sng chnh
ng phn cc.
CH THCH 2: Tham kho min A trong Hnh 21.

Gc ngng

Profin ng cc -1dB (xem Ch thch)

Gc phng v

CH THCH : Profin 1dB ca ng ten bng kp phi c s dng cho bng tn s cao nht.

Hnh 20 - Mt n XPD o xung quanh trc bp sng chnh

Gc ngng

Profin ng cc -1dB (xem Ch thch)

Gc phng v

Min A

[]

[]

CH THCH : Profin 1dB phi c s dng cho bng tn s cao nht trong trng hp ng ten hai bng tn.

Hnh 21 - Mt n ca XPD o xung quanh trc bp sng chnh

36
QCVN 53: 2011/BTTTT

2.4. c tnh k thut ca my thu


2.4.1. BER l hm ca mc vo my thu (RSL)
2.4.1.1. i vi h thng STM-1
Ngng BER ca my thu (dBm) tham chiu ti im C (i vi cc h thng c b
ghp song cng n) hoc im B (i vi cc h thng c phn nhnh a knh)
ca s khi (xem Hnh 1) i vi BER =10-3, 10-6 v 10-10 phi bng hoc nh
hn cc gi tr ch ra trong Bng 7.
Bng 7- Cc ngng ch tiu BER
RSL @ BER RSL @ 10-3 RSL @ 10-6 RSL @ 10-10
[dBm] [dBm] [dBm]

Bng tn

< 10 GHz -71 -67 -63
13 GHz -70 -66 -62
15 GHz -69,5 -65,5 -61,5
i vi cc h thng ngoi tri v mt phn ngoi tri khng ph thuc vo cc yu
cu tng thch c ch ra trong Ph lc C, cc ngng ch tiu BER s gim 2 dB
so vi cc gi tr a ra bng trn.
2.4.1.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4
im tham chiu xc nh ng cong BER ca mc u vo my thu l B.
Trong Bng 8, cc gi tr BER a ra c th vt qu mc tn hiu nh nht trong
ch tiu cho. (V th cc mc trong Quy chun k thut ny c th c xem l
tiu chun ch tiu chp nhn ti thiu hoc mc ngng cc i ca my thu).
Nhng gi tr trong Bng 8 phi c o vi cng mc u vo trn c hai phn cc
v vi h thng ti, ti STM-4 hoc 4xSTM-1 ti giao din bng gc.
Bng 8 - Mc u vo my thu i vi cc bng tn khc nhau
Bng tn
4, 5, U6 GHz 11 GHz
BER=10-3 - 63 dBm - 62 dBm
BER=10-6 - 59 dBm - 58 dBm
BER=10-10 - 54 dBm - 53 dBm
CH THCH : Cc gii hn ny c yu cu khi kt ni ti cng mt cng ng ten ca knh chn
v l, phn cch 40 MHz trn cng mt phn cc, c thc hin vi b ghp hybrid 3dB t ti
im tham chiu C. Khi c chn la, i vi mc ch trn, gii php b lc phn nhnh bng
hp c s dng, cc gii hn ny c th ln hn 1,5 dB.

2.4.1.3. Phng php o


Mc ch
Thm tra mc tn hiu thu c so vi BER ngng. y l php o c trng ti 3
mc BER xc nh trong tiu chun lin quan.
Thit b o
1) B to mu/B pht hin li;

37
QCVN 53: 2011/BTTTT

2) B cm bin v my o cng sut.


Cu hnh o

B to Z My pht B(C) B(C) My thu Z Pht hin


mu Suy hao li

B cm bin
cng sut

My o
cng sut

Hnh 22 - Cu hnh o RLS


Th tc o
Ni u ra b to mu ti u vo BB ca Tx. Gi tn hiu ra BB ca Rx ti b pht
hin li. Sau ghi li ng cong BER bng cch thay i trng ca my thu.
Thm tra rng RSL, tng ng vi BER ngng, nm trong gii hn ca ch tiu k
thut.
2.4.2. nhy cm nhiu ng knh bn ngoi
2.4.2.1. i vi h thng STM-1
Cc gii hn nhiu ng knh phi tun theo Bng 9, gi tr C/I cc i a ra i
vi suy hao 1 dB v 3 dB ca gii hn BER = 10-6 c xc nh trong 2.4.1.
Vi mc ch phi hp tn s, cc gi tr trung gian c a ra trong Hnh A.1 (xem
Ph lc A).
Bng 9 - nhy cm nhiu ng knh
suy gim RSL theo C/I ti BER = 10-6
suy hao 1 dB 3 dB
Loi 5 hng A 34 31
Loi 5 hng B 37 33

2.4.2.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4


p dng ch tiu k thut sau y cho nhiu bn ngoi t cc h thng ging nhau
nhng t tuyn khc nhau (nhiu nt).
i vi cc bng tn a ra trong 2.1.2, gii hn nhy nhiu ng knh phi theo
Hnh 23.
CH THCH : suy gim mc u vo ca my thu a ra trong Hnh 23 lin quan ti cc mc u vo ca
my thu a ra trong Bng 9.

38
QCVN 53: 2011/BTTTT

suy gim theo mc u vo


my thu [dB]

T s tn hiu trn nhiu [dB]

Hnh 23 - Gii hn nhy cm i vi nhiu s ng knh bn ngoi tham


chiu ti im B
2.4.2.3. Phng php o
C nhng khc bit trong mt s tiu chun v yu cu o kim nhy nhiu ng
knh. Nhng thay i ny c tnh n vi vic a ra cc phng php o 1
v 2 cho php o th ny. n v o kim c th p dng phng php ph hp vi
tiu chun thit b lin quan.
Phng php 1
Mc ch
thm tra rng BER ti im Z, ca thit b ang thm tra, vn mc thp hn
gii hn trong ch tiu k thut lin quan khi c nhiu ging vi tn hiu iu ch trn
cng mt knh. Mc tn hiu mong mun v nhiu ti im B(C) phi c t cc
mc cho trong ch tiu k thut lin quan.
Thit b o
1) 2 b to mu;
2) B pht hin li;
3) B cm bin v my o cng sut.
Cu hnh o 1

39
QCVN 53: 2011/BTTTT

B(C)

B iu
Tx 1 Suy
ch E
hao 1 B ghp B gii
Rx iu ch

B to mu
Z
Z Pht hin
B(C)
B to mu B cm bin li bit
cng sut

My o
B iu cng sut
Tx 2 Suy
ch
hao 2

Hnh 24 - Cu hnh o nhy cm nhiu ng knh bn ngoi (cu hnh 1)

Th tc o i vi cu hnh 1
Trong php o ny, c hai my pht phi pht trn cng mt tn s v phi c
iu ch bng cc tn hiu khc nhau c cng c tnh. Chuyn cc my pht sang
ch ch v tho ng dn sng hoc cp ti im B(C) (xem Hnh 24). Ni b cm
bin v my o cng sut ph hp. Bt Tx1 v iu chnh b suy hao 1 to mc
tn hiu ph hp, khong 30 dBm. Bt Tx1 ch ch v Tx2 ch lm vic.
iu chnh b suy hao 2 to tn hiu gy nhiu thp hn mc tn hiu chun,
c o trc, bng t s sng mang trn nhiu (C/I) c a ra trong ch tiu k
thut. Bt Tx2 ch ch.
Ni li my thu ang thm tra, bt Tx1 v tng b suy hao n mc 10-6 t c
yu cu theo tiu chun. Tng b suy hao 2 bng mc tng ca b suy hao 1, bt
Tx2 v ghi li BER i vi C/I c nu trong tiu chun.
Gim b suy hao 2 cho n khi BER ca my thu bng gii hn c a ra trong
ch tiu k thut. Tnh ton v ghi li t s C/I.
Th tc thay th 1
CH THCH : Th tc ny s dng mt b suy hao b sung gia b kt hp v my thu iu khin mc tn
hiu mong mun v khng mong mun tuyt i i vo my thu. Chc nng ca b suy hao 1 v 2 l duy tr t s
C/I chnh xc .

Cu hnh o 2

40
QCVN 53: 2011/BTTTT

B iu ch Suy hao1
Tx 1

B to mu bit
My thu B Gii
B ghp Suy hao 3
iu ch

B to mu bit

Pht hin
B li
B iu ch
Tx 2 Suy hao 2 cm bin
cng sut

My o
cng sut

Hnh 25 - Cu hnh o nhy cm nhiu ng knh bn ngoi (cu hnh 2)


Comment [N1]:
Th tc o i vi cu hnh o 2
Vi cc my pht ch ch, t b suy hao 1 v 2 mc cc i, b suy hao 3
mc 0. Ngt ng dn sng hoc cp ti im B(C) (xem Hnh 25), ni b cm bin
v my o cng sut ph hp. Bt Tx1 v gim b suy hao 1 to mc tn hiu
ph hp, khong 30 dBm. Ghi li mc o c. Bt Tx1 ch ch v Tx2
ch lm vic. Gim b suy hao 2 to tn hiu thp hn mc o c trc
mt lng bng t s C/I. Tng b suy hao 3 to mc vo my thu mong
mun bng mc c a ra trong ch tiu k thut lin quan.
Vi c 2 my pht ch ch, ngt b cm bin cng sut v ni li my thu ang
thm tra. Bt c 2 my pht trong iu kin iu ch, o v ghi BER ca my thu
trn b pht hin li.
Gim b suy hao 2 cho n khi BER ca my thu bng gii hn c a ra trong
ch tiu k thut. Tnh ton v ghi li t s C/I mong mun v khng mong mun.
Phng php 2
Mc ch
thm tra rng gi tr C/I cc i i vi suy gim 1 dB v 3 dB vi BER = 10-6
v 10-3 vn duy tr mc thp hn gii hn ch tiu k thut lin quan khi c nhiu
ging vi tn hiu iu ch trn cng mt knh.
Thit b o
1) 2 b to mu;
2) B pht hin li;
3) B cm bin v my o cng sut.
Cu hnh o
Xem Hnh 24.
Th tc o

41
QCVN 53: 2011/BTTTT

Trong php o ny c hai my pht phi pht trn cng mt knh v phi c iu
ch vi cc tn hiu c cng c im. Vi cc my pht ch ch, c hai b suy
hao u c t mc cc i.
Ni my o cng sut ti im B(C). Bt Tx v iu chnh b suy hao 1 to tn
hiu mong mun ti mc tiu chun yu cu l 10-6 (hoc 10-3). Gim b suy hao 1
xung 1 dB (hoc 3 dB) v ghi cc tham s thit lp ca b suy hao ny. Bt b to
nhiu v gim b suy hao 2 thu c BER = 10-6 (hoc 10-3) trn b pht hin li.
Tt c 2 my pht v ngt ng dn sng, hoc cp, ti im B(C), xem Hnh 24. Ghi
li cc tham s thit lp ca b suy hao 2 v ni b cm bin v my o cng sut
ti ng dn sng hoc cp.
Bt Tx1v gim b suy hao 1 to mc tn hiu mong mun trong di hiu
chun ca my o cng sut. Ghi li mc cng sut v suy gim suy hao.
- Tnh Cng suttn hiu mong mun = mc cng sut o c - bin i suy hao.
- Tt Tx 1, bt Tx 2 v lp li th tc o tnh Cng suttn hiu khng mong mun.
Gi tr C/I ng knh cc i i vi suy gim 1 dB hoc 3 dB trn 10-6 hoc 10-3
l:
- C/I = Cng suttn hiu mong mun - Cng suttn hiu khng mong mun.
2.4.3. nhy cm nhiu knh ln cn
2.4.3.1. i vi h thng STM-1
Cc gii hn nhiu knh ln cn phi tun theo Bng 10 i vi cc tn hiu iu ch
ging nhau cch nhau mt knh, gi tr C/I cc i a ra i vi suy hao 1 dB v
3 dB ca gii hn BER = 10-6 c xc nh trong 2.4.1. Cc s liu ny lin quan
n thit b loi 5 hng A vi ch tiu thp hn cho php s dng cc h thng ti
mi trng mt thp.
phi hp tn s, cc gi tr trung gian c nu trong Hnh A.2 (xem Ph lc A).
Bng 10 - nhy cm nhiu knh ln cn th nht i vi cc h thng loi 5
hng A
suy gim RSL theo C/I ti BER = 10-6

Khong cch knh suy hao 1 dB 3 dB


29 MHz n 30 MHz 8,5 5,5
28 MHz 12,5 9,5

Cc gii hn nhiu i vi knh ln cn phi tun theo Bng 10 i vi cc tn hiu


iu ch ging nhau cch nhau mt knh, gi tr C/I cc i a ra i vi suy
hao 1 dB v 3 dB ca gii hn BER = 10-6 c xc nh trong 2.4.1. Cc s liu
ny lin quan n thit b loi 5 hng B vi ch tiu knh ln cn tt hn cho php s
dng cc h thng ti mi trng mt thp.
phi hp tn s, gi tr trung gian c nu trong Hnh A.2.

42
QCVN 53: 2011/BTTTT

Bng 11 - nhy cm nhiu knh ln cn th nht i vi cc h thng loi 5


hng B
-6
suy gim RSL theo C/I ti BER = 10
Cc bng tn suy hao 1 dB 3 dB
Tt c cc bng +3 -1

2.4.3.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4


i vi cc bng tn a ra trong 2.1.2, gii hn ca nhy nhiu knh ln cn
phi tun theo Hnh 26.
CH THCH : suy gim mc u vo ca my thu a ra trong Hnh 26 lin quan ti cc mc u vo ca
my thu a ra trong Bng 8.
suy gim theo mc u vo
my thu [dB]

T s tn hiu trn nhiu [dB]

Hnh 26 - Gii hn nhy cm i vi nhiu s ca knh ln cn tham chiu


ti im B
2.4.3.3. Phng php o
C nhng khc bit trong mt s tiu chun v yu cu o kim nhy cm i vi
nhiu knh ln cn. Nhng thay i ny c tnh n vi vic a ra cc
phng php o 1 v 2 cho php o th ny. n v o kim c th p dng
phng php ph hp vi tiu chun thit b lin quan.
CH THCH 1: Trong nhiu trng hp t s C/I s mang gi tr m, v th to ra mc nhiu ln hn mc tn
hiu mong mun.

Phng php 1
Mc ch
thm tra BER ti im Z, ca my thu ang thm tra, vn mc thp hn gii
hn trong ch tiu k thut lin quan khi c nhiu ging vi tn hiu iu ch trn
knh ln cn. Mc tn hiu mong mun v nhiu ti im B(C) phi c t mc
cho trong ch tiu k thut lin quan.
Thit b o
Ging php o ng knh.
Cu hnh o 1
Ging php o ng knh (xem Hnh 24).
Th tc o i vi Cu hnh o 1

43
QCVN 53: 2011/BTTTT

Trong php o ny, c hai my pht phi pht trn cng mt tn s v c iu


ch bng cc tn hiu khc nhau c cng c tnh. Chuyn cc my pht sang ch
ch v ngt ng dn sng hoc cp ti im B(C). Ni b cm bin v my o
cng sut ph hp. Bt Tx1 v iu chnh b suy hao 1 to mc tn hiu ph hp,
khong - 30 dBm. Chuyn Tx1 sang ch ch v Tx2 ch lm vic. iu
chnh b suy hao 2 to tn hiu gy nhiu thp hn mc tn hiu chun, c
o trc, bng vi t s sng mang trn nhiu (C/I) cho trong ch tiu k thut.
Chuyn Tx2 sang ch ch.
Ni li my thu ang thm tra v tng c 2 b suy hao ln mc m bo mc tn
hiu mong mun v khng mong mun i vo my thu ti gi tr chnh xc ca
chng. Bt v iu ch cc my pht. Ghi li BER ca my thu.
Lp li php o vi my pht to nhiu c iu chnh ph hp vi knh ln cn
khc.
Th tc thay th 1
CH THCH 2: Th tc ny s dng mt b suy hao b sung gia b kt hp v my thu iu khin mc tn
hiu mong mun v khng mong mun tuyt i i vo my thu. Chc nng ca b suy hao 1 v 2 l duy tr t s
C/I chnh xc .

Cu hnh o 2
Ging cu hnh o ng knh, thay th 1 (xem Hnh 25).
Th tc o i vi cu hnh o 2
Vi cc my pht ch ch, t b suy hao 1 v 2 mc cc i, b suy hao 3
mc 0. Tho ng dn sng hoc cp ti im B(C) (xem Hnh 25) v ni b cm
bin v my o cng sut ph hp. Bt Tx1 v gim b suy hao 1 to mc tn
hiu ph hp, khong 30 dBm. Ghi li mc o c. Bt Tx1 ch ch v Tx2
ch lm vic. Gim b suy hao 2 to tn hiu cao hn mc o c
trc mt lng bng t s C/I. Tng b suy hao 3 to mc yu cu a ra
trong ch tiu.
Vi c 2 my pht ch ch, ngt b cm bin cng sut v ni my thu ang
thm tra. Bt c 2 my pht trong iu kin iu ch, o v ghi BER ca my thu
trn b pht hin li.
Lp li php o vi my pht to nhiu c iu chnh ph hp vi knh ln cn
khc.
Phng php 2
Mc ch
thm tra rng gi tr C/I cc i i vi suy gim 1 dB v 3 dB trn BER bng
10-6 v 10-3 vn duy tr mc thp hn gii hn ch tiu k thut lin quan khi c
nhiu ging vi tn hiu iu ch trn cng knh truyn.
Thit b o
1) 2 b to mu;
2) B pht hin li;
3) B cm bin v my o cng sut.
Cu hnh o
Xem Hnh 24.
Th tc o

44
QCVN 53: 2011/BTTTT

Khi o kim, Tx 2 phi pht trn mt trong cc knh ln cn v c iu ch vi tn


hiu c cng c tnh nh tn hiu iu ch mong mun. C 2 my pht ch
ch, t cc b suy hao gi tr cc i.
Ni my o cng sut ti im B(C). Bt Tx v iu chnh b suy hao 1 to tn
hiu mong mun ti mc tiu chun yu cu cho 10-6 (hoc 10-3). Gim b suy hao 1
xung 1 dB (hoc 3 dB) v ghi cc tham s thit lp ca b suy hao ny. Bt b to
nhiu v gim b suy hao 2 thu c BER = 10-6 (hoc 10-3) trn b pht hin li.
Tt c 2 my pht v ngt ng dn sng, hoc cp, ti im B(C), xem Hnh 24. Ghi
li cc tham s thit lp ca b suy hao 2 v ni b cm bin v my o cng sut
ti ng dn sng hoc cp.
Bt Tx1v gim b suy hao 1 to mc tn hiu mong mun trong di hiu
chun ca my o cng sut. Ghi li mc cng sut v suy gim suy hao.
Tnh cng sut tn hiu mong mun = mc cng sut o c - bin i suy hao.
Tt Tx 1, bt Tx 2 v lp li th tc o tnh Cng sut tn hiu khng mong mun.
Gi tr C/I ng knh cc i i vi suy gim 1 dB hoc 3 dB trn 10-6 hoc
-3
10 l:
-C/I = Cng sut tn hiu mong mun - Cng sut tn hiu khng mong mun.
Lp li php o vi nhiu to ra trn cc knh ln cn khc.
2.4.4. Nhiu gi CW
2.4.4.1. i vi h thng STM-1
i vi my thu hot ng ti ngng BER = 10-6 a ra trong Bng 7, vic to tn
hiu gy nhiu CW ti mc +30 dB i vi tn hiu mong mun v ti bt k tn s
no trong di 30 MHz ti hi bc 2 ca tn s cao hn ca bng, ngoi tr cc tn
s bn cnh tn s trung tm mong mun ca knh RF cho ti 250% khong cch
knh, phi khng c to ra BER ln hn 10-5.
CH THCH : Khi s dng ng dn sng gia cc im tham chiu A v C, nu chiu di ng dn sng ln hn
bc sng khng gian t do ca tn s ct (Fc) 2 ln th gii hn di ca php o s tng 0,7 Fc v tng 0,9 Fc
khi di ln hn bc sng 4 ln.
Vic o kim ny c thc hin nhn bit tn s xc nh ti my thu c p ng gi, v d tn s nh,
hi ca b lc thu... Di o thc t phi c iu chnh ph hp. Vic o kim ny khng a ra yu cu k
thut cho cc tn s ngoi bng c ch ra trong Quy chun k thut ny.

2.4.4.2. Phng php o


Mc ch
Php o ny dng nhn bit cc tn s c th ti my thu c th c p ng
gi, v d: tn s nh, p ng hi ca b lc my thu... Di tn o kim phi tun
th ch tiu k thut lin quan.
Thit b o
1) B to mu;
2) B pht hin li;
3) B to tn hiu;
4) B cm bin v my o cng sut.
Cu hnh o

45
QCVN 53: 2011/BTTTT

B(C)
B(C)
Z Z
B to mu My pht My thu B pht hin li
Suy hao

Kt hp
Cm My o
bin cng
cng sut
sut
B to tn hiu

Hnh 27 - Cu hnh o nhiu gi CW


Th tc o
Ngt u ra b to tn hiu, o cng sut ra RF ca my pht ti im B(C) bng
cch s dng b cm bin cng sut ph hp, vi mc suy hao cho trc. Thay b
cm bin cng sut bng my thu ang thm tra, v tng mc suy hao cho n khi
t mc yu cu theo tiu chun. Ghi li mc BER cho mc my thu (dBm).
Tt my pht, thay my thu ang thm tra bng b cm bin cng sut. Hiu chnh
b to tn hiu theo di tn yu cu ca tiu chun ti mc x dB trn mc tnh theo
(dBm), trong x l mc tng ca tn hiu CW nhiu.
Thay b cm bin cng sut bng my thu ang thm tra v m bo mc BER
khng b thay i. Qut b to tn hiu theo di tn yu cu ti mc chun, quan tm
n bng ngoi tr c ch ra trong tiu chun lin quan.
Ghi li cc tn s bt k to ra BER vt qu mc yu cu ca tiu chun. Khuyn
ngh rng gi tr chun phi c kim tra li ti cc tn s ny.
CH THCH 1: Vic s dng b to tn hiu theo bc cho php to ra kch thc bc ln hn hoc bng 1/3
rng bng ca my thu ang thm tra.
CH THCH 2: Php o ny c th yu cu s dng cc b lc thng thp ti u ra ca b to tn hiu trnh
cc hi ca b to tn hiu a vo bng ngoi tr ca my thu.

2.4.5. Pht x gi
Pht x gi t my thu l nhng pht x ti bt k tn s no, o c ti im C.
Pht x gi t my thu cn c xc nh bi 2 l do:
a) hn ch nhiu i vo cc h thng khc ang hot ng nm ngoi h thng
ang xem xt (pht x bn ngoi), cc gii hn ny c tham chiu ti Khuyn ngh
CEPT/ERC 74-01 [6];
b) hn ch nhiu ni bn trong h thng ni m cc my pht v my thu c
kt ni thng qua cc b lc v cc h thng phn nhnh.
iu ny dn n: c hai nhm gii hn pht x gi, trong : cc gii hn xc nh
i vi nhiu ni phi nh hn hoc bng cc gii hn ca nhiu ngoi.
2.4.5.1. Pht x gi bn ngoi
Ti im tham chiu C phi p dng cc gi tr gii hn trong Khuyn ngh
CEPT/ERC 74-01 [6].
2.4.5.2. Pht x gi ni
2.4.5.2.1. i vi h thng STM-1

46
QCVN 53: 2011/BTTTT

Cc gii hn pht x gi, tham chiu ti im B, c quy nh trong Bng 12.


Mc yu cu s bng mc trung bnh cng ca pht x ang xem xt.
Bng 12 - Gii hn ca pht x gi ni
Gii hn quy H s iu khin
nh
-110 dBm Tp nm trong na bng tn my thu
i vi cc h thng c cc yu cu tng thch nh trong
Ph lc C.2
-90 dBm Tp nm trong na bng tn my thu
i vi cc h thng c cc yu cu tng thch nh trong
Ph lc C.3

i vi cc h thng khng cn tng thch vi cc yu cu ca Ph lc C th khng


yu cu.
Ngoi ra, khi yu cu tng thch vi cc h thng FDM trn cng h thng phn
nhnh/ng ten v cc thit b s s dng tn s trung tn 70 MHz, th Cc pht x
d LO, ti im tham chiu B, phi:
- -125 dBm: i vi cc h thng c cc yu cu tng thch trong Ph lc C.2
trong bng 7 GHz;
- -110 dBm: i vi cc h thng c cc yu cu tng thch trong Ph lc C.2
trong mi bng khc v i vi cc h thng c yu cu tng thch trong Ph lc
C.3 trong mi bng.
2.4.5.2.2. i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4
Pht x gi nm trong na bng ca my thu phi nh hn hoc bng -110 dBm
(tham chiu ti im B).
2.4.5.3. Phng php o
S dng phng php o ging nh trong 2.2.4.1.3. Mc pht x gi t my pht
v my thu ca thit b song cng s dng cng chung c o ng thi v php
o ch cn thit thc hin mt ln.
Mc ch
thm tra pht x gi t my thu vn nm trong gii hn cho php.

3. QUY NH V QUN L
Cc thit b vi ba s SDH im-im di tn ti 15 GHz trong phm vi iu chnh quy
nh ti iu 1.1 phi tun th cc quy nh k thut trong Quy chun ny.

4. TRCH NHIM CA T CHC, C NHN


Cc t chc, c nhn lin quan c trch nhim thc hin cc quy nh v chng
nhn hp quy, cng b hp quy cc thit b vi ba s SDH im-im di tn ti 15
GHz v chu s kim tra ca c quan qun l nh nc theo cc quy nh hin hnh.

47
QCVN 53: 2011/BTTTT

5. T CHC THC HIN


5.1. Cc Vin thng v cc S Thng tin v Truyn thng c trch nhim t chc
hng dn, trin khai qun l cc thit b viba s SDH im -im di tn ti 15 GHz
theo Quy chun ny.
5.2. Quy chun ny c p dng thay th tiu chun ngnh m s TCN 68-234
:2006 Thit b Viba s SDH im - im di tn ti 15 GHz - Yu cu k thut
5.3. Trong trng hp cc quy nh nu ti Quy chun ny c s thay i, b sung
hoc c thay th th thc hin theo quy nh ti vn bn mi./.

48
QCVN 53: 2011/BTTTT

Ph lc A
(Tham kho)
Thng tin b sung

A.1. Phn bit cc cho (XPD)


XPD hiu dng o c trn mt chng in hnh (50 km ti cc tn s thp hn 10
GHz, 25 km ti 3 GHz v 18 km ti 15 GHz) trong iu kin khng c pha inh phi
nh hn 28 dB.
A.2. Cc yu cu phn nhnh/phi /ng ten
Thit b theo Quy chun k thut ny cng c th c cu hnh h thng vi ng ten
tch hp hoc rt nhiu gii php k thut tng t, khng c kt ni phi di; cc
yu cu sau y khng c coi l cc yu cu thit yu.
Khi ng ten l mt phn tch hp ca thit b th s khng c yu cu no.
A.2.1. Suy hao phn x
i vi cc h thng tun th cc yu cu tng thch trong Ph lc C, suy hao
phn x cc tiu bng 26 dB ti im C v C trn ton di RF v c o theo
hng ng ten. Trong cng iu kin, i vi cc h thng khng tun th cc yu
cu tng thch trong ph lc C v s dng kt ni phi di, suy hao phn x
cc tiu bng 20 dB.
A.2.2. Cc thnh phn xuyn iu ch
Mi thnh phn xuyn iu ch gy nn bi cc my pht khc nhau kt ni ti im
C ti b o kim c suy hao phn x ln hn 23 dB c gi thit nh hn -110
dBm tham chiu ti im Bvi cng sut ra ca mi my pht khong 28 dBm.
A.2.3. Phn tch gia cc cng
Gi tr ny phi nh hn 40 dB.
A.3. iu khin cng sut pht t ng (ATPC)
ATPC c th c s dng trong mt s trng hp, v d:
- gim nhiu gia cc h thng gn k hoc gia cc knh ln cn ca cng mt
h thng;
- ci thin tnh tng thch vi cc h thng tng t v s ti cc trm nt;
- ci thin ch tiu BER hoc RBER d;
- gim cc vn tng pha inh;
- gim cng sut tiu th ca my pht;
- gim nhiu khong cch s-s v s-tng t gia cc chng s dng li tn
s;
- tng tng ch h thng chng li suy hao do ma.
ATPC l tnh nng tu chn, c s dng iu khin mc ra b khuch i cng
sut t gi tr cc tiu thch hp, ph hp vi cc yu cu k hoch mng v c

49
QCVN 53: 2011/BTTTT

s dng trong iu kin ng truyn bnh thng, n gi tr cc i, p ng y


mi ch tiu k thut xc nh trong Quy chun k thut ny.
Di ATPC khng c vt qu 25 dB. Khi c yu cu tng thch vi cc h thng
tng t, mc ra nh nht ca b khuch i cng sut khng c nh hn +10
dBm v gi tr ny c th dn n gim di ATPC.
lp k hoch trong mi trng nt, h thng c ATPC c th xem xt hot
ng vi cng sut pht cc tiu.
Khi ATPC l c tnh c nh, di ATPC c xc nh l khong cng sut cch
u nhau t mc cng sut ra cc i (bao gm c dung sai) n mc cng sut ra
cc tiu (ti im tham chiu B) c ATPC. Khi ATPC l tu chn, c th xc nh hai
di: di di (down-range) t mc danh nh n mc cc tiu (bao gm c dung
sai) v di trn (up-range) t mc danh nh n mc cc i (bao gm c dung
sai).
A.4. RBER (i vi h thng STM-1)
Trong cc ng dng thc t, khi mt tuyn v tuyn trong khu vc c th cao, v
d trm nt, cc my thu v tuyn phn b gn nhau c th s dng cc knh ln
cn. V th, m bo cp dch v, thit b phi p ng ch tiu RBER khi c
nhiu ca knh ln cn.
RBER c chun ho ph hp vi ch tiu ESR (hoc BBER) theo yu cu
trong cc Khuyn ngh ITU-R v ch tiu ng truyn.
php o c tin cy, khi BER tng i thp so vi ti thc t, th thi gian
o phi rt di. Qu trnh o v cc gi tr BER c trnh by chi tit trong TR 101
036-1 [5].
Khi c tnh nng hiu chnh li, c th gim thi gian o bng cch c lng RBER
theo cng thc lin quan do nh cung cp cng b.
Mt la chn khc l bo m rng li khng xut hin trong thi gian ghi cc
tiu theo Bng A.1.
Bng A.1- Thi gian ghi li khung
Tc bit ang thm tra [Mbit/s] Thi gian ghi cc tiu [pht] Li
140/155 108 0
A.5. Nhiu ng knh v knh ln cn
Ch tiu i vi nhiu ng knh v knh ln cn c phn cch bng mt khong
cch knh C/I c a ra trong 2.4.2.1 v 2.4.2.2 tng ng, ch i vi suy
gim 1 dB v 3 dB; Hnh A.1 v A.2 biu th c trng nhiu i vi cc gi tr suy
gim khc.
Mc vo my thu ti im tham chiu C tng ng vi ngng BER = 10-6 (X) nh
qui nh trong 2.4.1.1.

50
QCVN 53: 2011/BTTTT

Loi 5 Loi 5
Hng A Hng B

C/I ng knh tham chiu ti im B [dB]

Hnh A.1 - suy gim ngng i vi nhiu ng knh


Mc vo my thu ti im tham chiu C tng ng vi ngng BER = 10-6 (X)
nh qui nh trong 2.4.1.1.

Khong cch Khong cch


knh knh C/I knh ln cn tham chiu ti im B [dB]
29-30 MHz 28 MHz

Hnh A.2 - suy gim ngng i vi nhiu knh ln cn th nht


ca h thng loi 5 hng A

51
QCVN 53: 2011/BTTTT

Mc vo my thu ti im tham chiu C tng ng vi ngng BER =10-6 (X) nh


qui nh trong 2.4.1.1.

Tt c cc bng

C/I knh ln cn tham chiu ti im C [dB]

Hnh A.3 - suy gim ngng i vi nhiu knh ln cn th nht ca


h thng loi 5 hng B

52
QCVN 53: 2011/BTTTT

Ph lc B
(Tham kho)
nhy cm mo i vi cc my thu phn tp
Mc ch
Php o ny p dng cho cc h thng c s dng k thut kt hp phn tp.
Php o ny xc minh s min nhim ca thit b i vi mo ng truyn.
Cu hnh o ph hp vi thit b c giao din IF ti u ra b iu ch; tuy nhin c
th c m rng ti mc RF, min l c sn cc b m phng pha inh RF.
Cc php o c thc hin bng cch s dng b m phng pha inh hai tia ti
mc RF i vi mi u vo ca hai my thu (chnh v phn tp).
Mt vi cch n gin ho c th c thc hin tu thuc vic trin khai thc t
ca my thu phn tp.
Thit b o
1) B to mu/B pht hin li;
2) B m phng pha inh.
Cu hnh o

Li
Li

M phng i tn Suy Rx
pha inh RF ln hao (chnh)
Z F
B to mu IF Z
B iu B hybrid Dao ng Pht hin
Gii iu ch
ch ni li
Rx (phn
IF
tp)
M phng i tn ln Suy
pha inhRF
hao

Li
Li
Bn o kim

Hnh B.1 - Cu hnh o nhy cm mo i vi cc my thu phn tp


Th tc o
Ni u ra b to mu ti u vo BB Tx. iu khin 2 b m phng pha inh (tr
6,3 ns) to mo a ng (khe). To cc h ch k gi trn c s cc li tm thy
ti u ra BB Rx trong iu kin sau:
a) iu khin b m phng pha inh trn ng Rx chnh c iu kin phng
(khng mo); iu khin b m phng pha inh trn ng Rx phn tp c khe
(ti bc 1 MHz), tng v gim tn s trong bng tn hiu iu ch; thay i su
ca (cc) khe t 10 dB n 30 dB theo tng bc 1 dB, vi cc iu kin pha cc

53
QCVN 53: 2011/BTTTT

tiu v khng cc tiu. iu khin suy hao ca cc b suy hao bin i, v lp li


php o ti mc tn hiu thu khc;
b) Thay i trng thi, c mt khe trn ng Rx chnh v iu kin phng trn
ng Rx phn tp;
c) iu khin b m phng pha inh trn ng Rx chnh v trn ng Rx phn
tp c khe; thay i tn s ca mt khe (theo bc 1 MHz) bng cch tng hoc
gim tn s trong bng tn hiu iu ch v gi v tr c nh khong 1 giy, v thay
i su ca (cc) khe t 10 dB n 30 dB theo cc bc 1 dB, vi iu kin pha
cc tiu v khng cc tiu. iu khin suy gim ca cc b suy hao bin i, lp
li php o ti mc tn hiu thu khc.

54
QCVN 53: 2011/BTTTT

Ph lc C
(Quy nh)
Yu cu tng thch gia cc h thng

i vi h thng STM-1
Yu cu tng thch gia cc h thng nh sau:
C.1. Khng yu cu hot ng gia thit b pht ca mt nh sn xut vi thit b thu
ca nh sn xut khc;
C.2 C th yu cu kt hp thit b ca nhiu nh sn xut khc nhau trn cng mt
phn cc ca cng mt ng ten;
C.3 C th yu cu kt hp thit b ca nhiu nh sn xut khc nhau trn phn cc
khc nhau ca cng mt ng ten. Yu cu ny khng p dng i vi cc h thng
c ng ten tch hp.
i vi h thng 4xSTM-1 hoc STM-4
Khng yu cu hot ng gia thit b pht ca mt nh sn xut vi thit b thu ca
nh sn xut khc.

55
QCVN 53: 2011/BTTTT

Ph lc D
(Tham kho)
Yu cu v ch tiu v tnh kh dng

i vi h thng STM-1
Thit b phi c thit k p ng cc yu cu v tnh kh dng v cht lng
mng theo khuyn ngh ITU-T G.826 v G.827 tip sau cc tiu ch c xc nh
trong Khuyn ngh ITU-R F.1092-1 v F.1189-1 i vi cc tuyn truyn dn s quc
t v quc gia.
i vi h thng 4x STM-1 hoc STM-4
Thit b phi c thit k p ng cc yu cu v tnh kh dng v cht lng
mng theo Khuyn ngh F.695, F.1092-1, F.1189-1 v F.557-4 tip sau cc tiu ch
c xc nh trong Khuyn ngh G.826 v G.827 i vi cc tuyn truyn dn s
quc t v quc gia.
Vic thit k tuyn theo ch tiu c tha nhn v nhng tiu ch thit k c bn
nu trong cc Khuyn ngh ITU-R F.752-1, F.1093-1, F.1101, F.1092-1 v F.1189-1
c p dng.

56
QCVN 53: 2011/BTTTT

Ph lc E
(Quy nh)
iu kin mi trng

Thit b phi tho mn cc iu kin mi trng a ra trong ETS 300 019 [1] quy
nh cc khu vc c mi che v khng c mi che, loi kh hu v cc iu kin
nghim ngt v o kim.
Nh sn xut phi cng b thit b c thit k ph hp vi loi kh hu no.
E.1. Thit b trong khu vc c mi che (khu vc trong nh)
Thit b hot ng trong nhng khu vc iu khin c nhit hoc mt phn
nhit phi ph hp vi cc yu cu ca loi 3.1 v 3.2 tng ng trong ETS 300
019 [1].
C th tu chn p dng cc yu cu cht ch hn ca loi 3.3, 3.4 v 3.5 trong ETS
300 019 [1].
CH THCH : Theo ETS 300 019-1-3 v ETS 300 019-1-4:
Loi 3.1: Nhng khu vc iu khin c nhit .
Loi 3.2: Nhng khu vc iu khin c mt phn nhit .
Loi 3.3: Nhng khu vc khng iu khin c nhit .
Loi 3.4: Nhng khu vc c gi nhit.

Loi 3.5: Nhng khu vc che chn c ma gi.

Bng E.1 - Cc tham s kh hu i vi cc loi mi trng t 3.1 n 3.5


Loi
3.1
n v
Tham s mi trng Ngoi 3.2 3.3 3.4 3.5
Chun
l
0
a) Nhit khng kh thp C +5 -5 -5 -25 -40 -40
0
b) Nhit khng kh cao C +40 +45 +45 +55 +70 +40
xem
Ch
thch 5
c) m tng i thp %RH 5 5 5 10 10 10
d) m tng i cao %RH 85 90 95 100 100 100
e) m tuyt i thp g/m3 1 1 0,5 0,1 0,1
f) m tuyt i cao g/m3 25 29 29 35 35
0
g) Tc thay i nhit (xem ch C/pht 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0
thch 1)
h) p sut khng kh thp kPa 70 70 70 70 70
i) p sut khng kh cao (xem Ch kPa 106 106 106 106 106
thch 2)
j) Bc x mt tri W/m2 700 700 1 120 1 120 -
k) Bc x nhit W/m2 600 600 600 600 600
xem Ch xem Ch xem
thch 4 thch 4 Ch
thch 4
l) Tc chuyn ng khng kh m/s 5 5 5 5 30
CH THCH 1: Tnh trung bnh trong mt chu k 5 pht.
CH THCH 2: Khng tnh n cc iu kin trong cc hm m.

57
QCVN 53: 2011/BTTTT

CH THCH 3: H thng lm lnh khng da trn hin tng i lu c th b nh hng bi dng khng kh ngc.
CH THCH 4: Ch mang tnh tm thi.
CH THCH 5: Khng tn ti bc x mt tri trc tip v cc iu kin c gi nhit.
CH THCH 6: nh hng th cp ca bc x mt tri.

i vi thit b c thit k s dng c nh trong mi trng c mi che (khu


vc trong nh), ch p dng cc loi kh hu 3.1 v 3.2.
Cn ch rng, cc t v tuyn c cung cp theo h thng s to thnh nhng
thit b bo v thi tit ca chnh n bo v hon ton khi ma gi. V th, loi
kh hu 3.3, 3.4 v 3.5 c th p dng c cho thit b t ngoi nh.

58
QCVN 53: 2011/BTTTT

Ph lc F
(Tham kho)
Ngun cung cp

Giao din ca ngun cung cp phi ph hp vi cc ch tiu k thut ca mt hoc


nhiu in p th cp theo ETS 300 132-1 [2] v ETS 300 132-2 [3].
Bng F.1
48 V DC -40,5 -57,0 VDC
60 V DC -50 -72 VDC
220 V AC 207 253 V AC/50 Hz 2Hz

i vi cc h thng mt chiu, cc dng ca ngun cung cp phi ni t.


CH THCH : Mt vi ng dng c th yu cu cc in p th cp khng nm trong ETS 300 132-1 [2] v ETS
300 132-2 [3].

59
QCVN 53: 2011/BTTTT

Ph lc G
(Quy nh)
Tng thch in t

Thit b phi hot ng trong nhng iu kin c ch ra trong EN 300 385


[4],QCVN 18 :2010 [16] hoc trong cc phn lin quan ca tiu chun EN 489-1 [9]
v EN 301 489-4 [10].

60
QCVN 53: 2011/BTTTT

Ph lc H
(Tham kho)
Giao din mng qun l vin thng (TMN)

i vi thit b SDH, cc yu cu chung i vi chc nng v giao din TMN c


quy nh trong:
EN 300 417-1-1, EN 300 417-2-1, EN 300 417-3-1, EN 300 417-4-1, EN 300 417-5-
1, EN 300 417-6-1, EN 301 167, ETS 300 635 v EN 300 645, Khuyn ngh ITU-T
G.784 v G.773, Khuyn ngh ITU-R F.750-3 v F.751-2.
CH THCH : Vic chun ho chc nng giao din TMN ang c nghin cu trong ETSI TMN v s c p
dng i vi cc h thng v tuyn chuyn tip c xem xt trong Quy chun k thut ny.

61
QCVN 53: 2011/BTTTT

Ph lc K
(Quy nh)
Bng tn v phn knh

Theo Qui hoch knh tn s v tuyn in ca Vit Nam cho cc nghip v c nh


v lu ng mt t (30-30000 MHz) [14]:
Bng tn 4 GHz (Tn s t 3 800 n 4 200 MHz)
Cng thc tnh tn s trung tm ca cc knh chnh (MHz):
fn = f0 208 + 29n (MHz) f 0 = 4003,5 MHz
fn = f0 + 5 + 29n (MHz) n = 1, 2, 3, 4, 5, 6.
213

29
68

1 2 3 4 5 6 1' 2' 3' 4' 5' 6'


3824,5 3853,5 3882,5 3911,5 3940,5 3969,5 4037,5 4066,5 4095,5 4124,5 4153,5 4182,5
4003,5

chnh
213

29
68

1 2 3 4 5 6 1' 2' 3' 4' 5' 6'


3839 3868 3897 3926 3955 3984 4052 4081 4110 4139 4168 4197
4003,5

f0
xen k

Hnh K.1 - Phn knh tn s trong bng tn 4 GHz

Bng tn 5 GHz (Tn s t 4 400 n 5 000 MHz)


Cng thc tnh tn s trung tm ca cc knh chnh (MHz):
fn = f0 310 + 40n (MHz) f 0 = 4 700 MHz
fn = f0 10 + 40n (MHz) n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
300

40 60

1 2 3 4 5 6 7 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'


4430 4470 4510 4550 4590 4630 4670 4730 4770 4810 4850 4890 4930 4970
4700

f0
Hnh K.2 - Phn knh tn s trong bng tn 5 GHz

62
QCVN 53: 2011/BTTTT

Bng tn L6 GHz (Tn s t 5 925 n 6 425 MHz)


Cng thc tnh tn s trung tm ca cc knh chnh (MHz):
f n = f 0 259,45 + 29,65n (MHz) f0 = 6175 MHz
fn = f0 7,41 + 29,65n (MHz) n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
252,04

29,65 44,49

1 2 3 4 5 6 7 8 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8'


5945,2 5974,85 6004,5 6034,15 6063,8 6093,45 6123,1 6152,75 6197,24 6226,89 6256,54 6286,19 6315,84 6345,49 6375,14 6404,79

6175

f0

Hnh K.3 - Phn knh tn s trong bng tn L6 GHz

Bng tn U6 GHz (Tn s t 6 425 n 7 110 MHz)


Cng thc tnh tn s trung tm ca Cc knh chnh (MHz):
f n = f 0 350 + 40n (MHz) f0 = 6770 MHz
fn = f0 10 + 40n (MHz) n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
340

40 60

1 2 3 4 5 6 7 8 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8'


6460 6500 6540 6580 6620 6660 6700 6740 6800 6840 6880 6920 6960 7000 7040 7080
6770

f0

Hnh K.4 - Phn knh tn s trong bng tn U6 GHz

Bng tn 7 GHz (t 7 110 n 7 425 MHz)


Cng thc tnh tn s trung tm ca Cc knh chnh (MHz):
f n = f 0 175 + 28n (MHz) f0 = 7275 MHz
fn = f0 14 + 28n (MHz) n = 1, 2, 3, 4, 5.

63
QCVN 53: 2011/BTTTT

161

28 49

1 2 3 4 5 1' 2' 3' 4' 5'


f0

7128 7156 7184 7212 7240 7275 7289 7317 7345 7373 7401

chnh

161

28 49

1 2 3 4 5 1' 2' 3' 4' 5'


f0

7142 7170 7198 7226 7254 7275 7303 7331 7359 7387 7415

Xen k
Hnh K.5 - Phn knh tn s trong bng tn 7 GHz

Bng tn 8 GHz (T 7 725 n 8 275 MHz)


Cng thc tnh tn s trung tm ca Cc knh chnh (MHz):
fn = f0 281,95 + 29,65n (MHz) f 0 = 8000 MHz
fn = f0 + 29,37 + 29,65n (MHz) n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

311,32

29,65 103,77

1 2 3 4 5 6 7 8 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8'


7747,7 7777,35 7807 7836,65 7866,3 7895,95 7925,6 7955,25 8059,02 8088,67 8118,32 8147,97 8177,62 8207,27 8236,92 8266,57

8000

f0

Hnh K.6 - Phn knh tn s trong bng tn 8 GHz

Bng tn 11 GHz (T 10 700 n 11 700 MHz)


Cng thc tnh tn s trung tm ca Cc knh chnh (MHz):
f0 = f0 545 + 40n (MHz) f0 = 11200 MHz
fn = f0 - 15 + 40n (MHz) n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

64
QCVN 53: 2011/BTTTT

530

130
40
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12'
10735 10775 10815 10855 10895 10935 10975 11015 11055 11095 11135 11265 11305 11345 11385 11425 11465 11505 11545 11585 11625 11665
11200

f0
chnh
530

130
40
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12'
10715 10755 10795 10835 10875 10915 10955 10995 11035 11075 11115 11245 11285 11325 11365 11405 11445 11485 11525 11565 1160511645
11200

f0
xen k

Hnh K.7 - Phn knh tn s trong bng tn 11 GHz

Bng tn 13 GHz (t 12 750 n 13 250 MHz)


Cng thc tnh tn s trung tm ca cc knh chnh (MHz):
f n =12737 + 28n (MHz)
n = 1, 2, 3, ...18.
28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

12765 12793 12821 12849 12877 12905 12933 12961 12989 13017 13045 13073 13101 13129 13157 13185 13213 13241

chnh

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

12751 12779 12807 12835 12863 12891 12919 12947 12975 13003 13031 13059 13087 13115 13143 13171 13199 13227

Xen k

Hnh K.8 - Phn knh tn s trong bng tn 13 GHz

Bng tn 15 GHz (t 14 500 n 15 350 MHz)


Cng thc tnh tn s trung tm ca Cc knh chnh (MHz):
f n = f r + 2786 + 28n (MHz) f0 = 11701 MHz
fn = fr + 3206 + 28n (MHz) n = 1, 2, 3, ...15.

65
QCVN 53: 2011/BTTTT

Bng tn s trung tm cc knh chnh


Knh Tn s thu/pht Tn s pht/thu Knh Tn s thu/pht Tn s pht/thu
(MHz) (MHz) (MHz) (MHz)
1 14515 14935 9 14739 15159
2 14543 14963 10 14767 15187
3 14571 14991 11 14795 15215
4 14599 15019 12 14823 15243
5 14627 15047 13 14851 15271
6 14655 15075 14 14879 15299
7 14683 15103 15 14907 15327
8 14711 15131

420

28
28
1 2 3 15 1' 2' 3' 15'
14515 14543 14571 14907 14935 14963 14991 15327

Chnh

420

28
28
1 2 3 15 1' 2' 3' 15'
14529 14557 14585 14921 14949 14977 15005 15341

Xen k

Hnh K.9 - Phn knh tn s trong bng tn 15 GHz

66
QCVN 53: 2011/BTTTT

Ph lc L
(Quy nh)
Bng tm tt cc yu cu k thut

Bng L.1 - Bng tm tt cc yu cu k thut i vi h thng DFRS im -


im (c ng ten tch hp) trong cc bng tn yu cu phi hp
Tm tt yu cu k thut
Cc yu cu i vi my pht
TT Mc Cc yu cu k thut (Ch thch 1) iu Ghi ch Mc
(EN 301 751) kin (QCVN)
1 4.5.1 Dung sai tn s v tuyn M 2.2.1
2 4.5.2 Di cng sut pht M 2.2.2
3 4.5.3.1 Cng sut knh ln cn - Mt n ph M 2.2.3.1 v 2.2.3.2
v vch ph ti tc k hiu
4.5.3.2 Cng sut knh ln cn - iu khin O 2.2.3.3
cng sut pht t xa (RTPC)
4 4.5.4 Pht x gi M 2.2.4
5 4.5.5.1 Qu tc thi ca my pht - iu O 2.2.5.1
khin cng sut pht t ng
(ATPC)
4.5.5.2 Qu tc thi ca my pht - iu O 2.2.5.2
khin tn s t xa (RFC)
Cc yu cu v nh hng ng ten
TT Mc Yu cu k thut (Ch thch 1) iu Ghi ch Mc
(EN301 751) kin (QCVN)
1 4.6.1 Mt EIRP lch trc - ng bao M Ch p dng i vi 2.3.1
mu bc x (RPE) thit b c ng ten tch
hp
2 4.6.2 Tng ch ng ten M Ch p dng i vi 2.3.2
thit b c ng ten tch
hp
3 4.6.3 Phn cc cho ca ng ten (XPD) M Ch p dng i vi 2.3.3
thit b c ng ten tch
hp
Cc yu cu i vi my thu
TT Mc Cc yu cu k thut (Ch thch 1) iu Ghi ch Mc
(EN301 751) kin (QCVN)
1 4.7.1 BER l hm ca mc vo my thu M 2.4.1
(RSL)
2 4.7.2 nhy cm nhiu ng knh M 2.4.2
3 4.7.3 nhy cm nhiu knh ln cn M 2.4.3
4 4.7.4 c tnh chn (Nhiu tp CW) M 2.4.4
5 4.7.5 Pht x gi M 2.4.5

Bng L.2 - Bng tm tt cc yu cu k thut i vi h thng DFRS im -


im (c ng ten tch hp) trong cc bng tn khng yu cu phi hp
Tm tt yu cu k thut
Cc yu cu i vi my pht
TT Mc Cc yu cu k thut (Ch thch 1) iu Ghi ch Mc
(EN 301 751) kin (QCVNN)
1 4.5.1 Dung sai tn s v tuyn M 2.2.1
2 4.5.2 Di cng sut pht M 2.2.2
3 4.5.3.1 Cng sut knh ln cn - Mt n ph M 2.2.3.1 v 2.2.3.2
v vch ph ti tc k hiu

67
QCVN 53: 2011/BTTTT

4.5.3.2 Cng sut knh ln cn - iu khin O 2.2.3.3


cng sut pht t xa (RTPC)
4 4.5.4 Pht x gi M 2.2.4
5 4.5.5.1 Qu tc thi ca my pht - iu O 2.2.5.1
khin cng sut pht t ng
(ATPC)
4.5.5.2 Qu tc thi ca my pht - iu O 2.2.5.2
khin tn s t xa (RFC)
Cc yu cu v nh hng ng ten
TT Mc Yu cu k thut (Ch thch 1) iu Ghi ch Mc
(EN301 751) kin (QCVN)
1 4.6.1 Mt EIRP lch trc - ng bao M Ch p dng i vi 2.3.1
mu bc x (RPE) thit b c ng ten tch
hp
Cc yu cu i vi my thu
TT Mc Cc yu cu k thut (Ch thch 1) iu Ghi ch Mc
(EN301 751) kin (QCVN)
1 4.7.5 Pht x gi M 2.4.5
Cc yu cu v chc nng iu khin v gim st
TT Mc Cc yu cu k thut (Ch thch 1) iu Ghi ch Mc
(EN301 751) kin (QCVN)
1 4.8.1 Giao thc phn chia Yu cu trnh M Ch p dng i vi
nhiu thit b hot ng ti
bng tn 58 GHz

Bng L.3 - Bng tm tt cc yu cu k thut i vi h thng DFRS im -


im c ng ten c lp
Tm tt yu cu k thut

Cc yu cu v nh hng ng ten

TT Mc Cc yu cu k thut (Ch thch 1) iu Ghi ch Mc


kin
(EN 301 751) (QCVN)

1 4.6.1 Mt EIRP lch trc - ng bao M 2.3.1


mu bc x (RPE)

2 4.6.2 Tng ch ng ten M Ch p dng i vi 2.3.2


cc bng tn yu
cu phi hp

3 4.6.3 Phn cc cho ca ng ten (XPD) M Ch p dng i vi 2.3.3


cc bng tn yu
cu phi hp

CH THCH :
M: Bt buc, phi thc hin trong mi trng hp.
O: Tu chn, c th c cung cp, nhng nu c cung cp phi thc hin theo cc yu cu.

68
QCVN 53: 2011/BTTTT

Th mc ti liu tham kho

[1] ETSI ETS 300 019 (all parts): "Equipment Engineering (EE); Environmental
conditions and environmental tests for telecommunications equipment".
[2] ETSI ETS 300 132-1: "Equipment Engineering (EE); Power supply interface
at the input to telecommunications equipment; Part 1: Operated by
alternating current (ac) derived from direct current (dc) sources".
[3] ETSI ETS 300 132-2: "Equipment Engineering (EE); Power supply interface
at the input to telecommunications equipment; Part 2: Operated by direct
current (dc)".
[4] ETSI EN 300 385: "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for fixed
radio links and ancillary equipment".
[5] ETSI TR 101 036-1: "Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment;
Generic wordings for standards on digital radio systems characteristics;
Part 1: General aspects and point-to-point equipment parameters".
[6] CEPT/ERC Recommendation 74-01: "Spurious emissions".
[7] ITU-T Recommendation O.181 (1996): "Equipment to assess error
performance on STM-N interfaces".
[8] CEPT/ERC Recommendation T/L 04-04: "Harmonization of 140 Mbit/s
digital radio relay systems for operation below 10 GHz utilizing 64 QAM at
about 30 MHz spacing".
[9] ETSI EN 301 489-1: "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio
equipment and services; Part 1: Common technical requirements".
[10] ETSI EN 301 489-4: "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio
equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and
ancillary equipment and services".

[11] Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9


March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal
equipment and the mutual recognition of their conformity.
[12] ITU-R Recommendation SM.329-7 (1997): "Spurious Emissions".
[13] ITU-R Recommendation F.1191-1 (1997): "Bandwidths and unwanted
emissions of digital radio-relay systems".
[14] Thng t s 27/2009/TT- BTTTT ngy 03 thng 08 nm 2009 ca B
Thng tin v Truyn thng v vic ph duyt Qui hoch knh tn s v
tuyn in ca Vit Nam cho cc nghip v c nh v lu ng mt t
(30-30000 MHz).

69
QCVN 53: 2011/BTTTT

[15] TCN 68-177: 1998 H thng thng tin quang v vi ba SDH Yu cu k


thut.
[16] QCVN 18 :2010 Thit b thng tin v tuyn Yu cu chung v tng
thch in t trng.
[17] ITU-R Recommendation F.746-6: "Radio-frequency channel arrangements
for fixed service systems".

70