Вы находитесь на странице: 1из 4

Informaci per a les famlies sobre

l'avaluaci a leducaci primria Maig


Un pas ms cap a lassoliment de les competncies bsiques 2017

Letapa deducaci primria t com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una educaci que els permeti assolir
les competncies bsiques fixades en el currculum.
Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci

Lavaluaci dels alumnes de leducaci primria

Lobjectiu de leducaci obligatria s que els vostres fills i filles tinguin la capacitat de
resoldre problemes reals, en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats i
actituds. Ladquisici de les competncies bsiques els ha de permetre entendre i
interactuar de forma adequada amb lentorn.

Idees clau
nentatge.
otag on ista del seu apre n ms i
Lalumne s el pr
ir pe rq u el s al umnes aprengui
de serv
Lavaluaci ha r ms
millor. ob je ctiu aj ud ar els alumnes a se
ma
Lavaluaci t co
compete nt s.

Avaluaci del procs dassoliment de les competncies


A final de cada curs savalua el grau dassoliment de les competncies dels mbits segents:

mbit mbit mbit mbit mbit mbit


de coneixement deducaci deducaci
lingstic matemtic artstic
del medi fsica en valors
rees de: rea de: rees de: rea d: rea d: rees d:
Llengua catalana i Matemtiques Coneixement del Educaci artstica: Educaci fsica Educaci en
literatura medi natural visual i plstica, valors socials i
Llengua castellana Coneixement del msica i dansa cvics
i literatura medi social i Religi*
Llengua estrangera cultural
Arans (a lAran)

A ms, a final de cada cicle tamb savalua el grau dassoliment de les competncies dels mbits segents que es
treballen des de totes les rees:

mbit mbit mbit


dautonomia, iniciativa
digital daprendre a aprendre
personal i emprenedoria

*Els alumnes, en funci de lelecci dels pares o tutors legals, podran cursar lrea deducaci en valors socials i cvics o lrea de religi

1 Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament
Informaci per a les famlies sobre
l'avaluaci a leducaci primria Maig
Un pas ms cap a lassoliment de les competncies bsiques 2017

Avaluar comporta

1 Recollir dades

Orientades a regular les dificultats que


Analitzar-les sorgeixen al llarg dun
2 i valorar-les procs densenyament-aprenentatge
AVALUACI FORMATIVA

3 Prendre decisions
Relacionades amb valorar els resultats
dun procs densenyament-aprenentatge
AVALUACI QUALIFICADORA

Lavaluaci serveix per:

Recollir informaci del procs educatiu.

Constatar els avenos de cadascun dels alumnes.

Identificar, tan bon punt es produeixin, les dificultats que es poden


donar durant el procs daprenentatge.

Adoptar les mesures i els suports necessaris perqu els alumnes


puguin continuar amb xit el seu procs daprenentatge.

Instruments per avaluar

Els vostres fills i filles aprenen ms i millor quan entenen all que sespera que aprenguin,
participen en les tasques i prenen decisions que els ajuden a ser conscients de les dificultats
i els encerts.

Aquests sn alguns dels instruments que poden utilitzar, tant els mestres com els vostres fills
i filles, per avaluar el seu procs daprenentatge:

carpeta bases observaci diari proves orals rbriques


conversa
daprenentatge dorientaci sistemtica daula i escrites

2 Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament
Informaci per a les famlies sobre
l'avaluaci a leducaci primria Maig
Un pas ms cap a lassoliment de les competncies bsiques 2017

Quins sn els canals de comunicaci i participaci de les famlies


Per compartir levoluci del procs daprenentatge del vostre fill o filla, els mestres realitzen:

Reunions collectives
Una, com a mnim, a linici de cada curs

Entrevistes individuals
Una, com a mnim, al llarg de cada curs

Informes escrits
Un al final de cada trimestre
A final de curs informen dels resultats que
consten en els documents oficials davaluaci

Cada escola elabora el seu propi model informant sobre levoluci del
procs daprenentatge de lalumne, els aspectes personals i les mesures
de suport, si escau.

AE- Assoliment excellent


Aquests sn els termes que sutilitzen per
valorar el grau dassoliment de les AN- Assoliment notable
competncies: AS- Assoliment satisfactori
NA- No-assoliment

El pla individualitzat (PI)

PI
En el cas dels alumnes que es consideri que per a lassoliment de les competncies
bsiques de letapa, les mesures de suport o ampliaci sn insuficients, es pot
prendre la decisi dutilitzar criteris davaluaci inferiors o superiors als del nivell que
li correspon, com a referent per avaluar-los.

Les famlies han destar informades del contingut del


PI i dels criteris amb qu savaluar el seu fill o filla.

3 Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament
Informaci per a les famlies sobre
l'avaluaci a leducaci primria Maig
Un pas ms cap a lassoliment de les competncies bsiques 2017

La promoci dels alumnes

Promocionen:
Quan han assolit els aprenentatges corresponents.

Els Quan lequip docent consideri que podran seguir el curs segent amb
aprofitament i amb els suports necessaris.
alumnes

Amb dificultats en el procs dassoliment de les competncies:


Poden passar al curs segent quan es consideri que poden seguir amb
profit els aprenentatges amb les mesures i suports corresponents.

Tamb poden romandre en el mateix curs. Aquesta decisi noms es pot


adoptar una vegada al llarg de letapa.
Created by Freepik

Amb necessitats educatives especfiques:


Hi ha la possibilitat dampliar un curs ms del que preveu el punt
anterior. En aquest cas, i si no el t, se li ha de fer un pla individualitzat.

Amb altes capacitats:


Hi ha la possibilitat de flexibilitzar la permanncia en un curs en
tota letapa. En aquest cas, si no el t, sha delaborar un pla
individualitzat.

Documents oficials davaluaci

Els resultats daquesta avaluaci sexpressen en els documents segents:

r al
n t pe r a er
per per um e pe m ent p e er
ent p e
men
t
men
t doc entre i u
doc u centr u m
doc u centr
docu entre docu entre c l ies al no
al c al c nou s fam al no
le
Expedient Acta Informe Informe personal
acadmic Historial acadmic individualitzat de per trasllat durant
davaluaci de
de leducaci final detapa de el curs
final de curs leducaci primria
primria Document que recull
Document on hi informaci per a
Document oficial del
consten els resultats Document que ladequada continutat
centre
de lavaluaci de tots Document oficial complementa del procs
els alumnes del grup per al nou centre i lhistorial acadmic daprenentatge en cas
per a les famlies de trasllat
en acabar letapa

Aquesta informaci serveix per a la realitzaci de linforme de final de curs

Aquesta informaci s un resum dels aspectes ms rellevants sobre lavaluaci recollits en la seva totalitat al Decret 119/2015, de 23 de juny, dordenaci dels ensenyaments de leducaci primria
i a lOrdre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals dels procs davaluaci en leducaci primria.

4 Generalitat de Catalunya
Departament dEnsenyament