You are on page 1of 10

Copyright( c)Pawe FurajKrakowiak2016dowykorzystaniadlaLosSantosPoliceDepartmentdlawww.tlife.

pl

#01

KomunikacjaRadiowa


RODZAJEKANAW
Nat enmomentwnaszejfrakcjifunkcjonuj3chatysucedokomunikacjimidzy
jednostkamiorazcentral.

A.Kanadepartamentowy.(IC)
Kanasucydokomunikowaniasimidzycentralamidziaajcyminat erenie
stanuS anA ndreas,aktywujemygo
wpisujcnachaciekomend" /dep[wiadomo]"
U!PiszcnakanaledepartamentowymwcielaszsiwrolcentraliPolice
Departamentaniewewasnposta.(Wicejinformacjiwkolejnychpunktach)

B.Kanaradiowy.(IC)
Kanasucydokomunikowaniasimidzysobjednostekpolicjiorazumoliwia
bezporednikontaktfunkcjonariuszyzcentralswojegodepartamentu.A ktywujemy
gowpisujcnachaciekomend" /r[wiadomo]"
(listakodwradiowychnadole)

C.Kanafrakcyjny.(OOC)
Kanasucydokomunikowaniasimidzyczonkamifrakcji,dopuszczalnest utaj
rozmowyOutOfCharacter.A ktywujemygowpisujcnachaciekomend" /f
[wiadomo]".

KANADEPARTAMENTOWY
Jestt okanasucydoporozumiewaniasicentralidepartamentwmidzysob.
Funkcj centrali moe obj kady oficer od stopnia Police Officer I wzwy, mimo to
najwyszypriorytet
w prowadzeniu tej funkcji ma osoba dyurujca na komisariacie a kolejno za ni
osobaznajwyszrang.

Przykadowyschematpriorytetu:
[DYURUJCY]>[COMMANDER]>[SERGEANTII]>[POLICEOFFICER
III]>[POLICEOFFICERI]

Wprzypadkugdyzosobaznajwyszrangwgrzejestaktualnienieaktywna
towskazanymjestprzejciefunkcjicentraliprzezinnegofunkcjonariusza.
Jeelinastpisytuacjagdynp.departamentLSFDwezwiejednostkLSPDa
aktywny,wolnyfunkcjonariusznieodpowienawezwaniemoezosta
nagrodzonywarnem.Jakkorzystazradiadepartamentowego
orazjakogrywacentral?

Radiodepartamentoweaktywujemywpisujcnachaciekomend"/dep
[wiadomo]"
Korzystajczt egoradianiejestemynaszpostacileczzamieniamysiw
jednostkcentrali(takktraumiejscowionajestwpokojunakomisariacie).Opisy
sytuacjijakizgoszeniapodajemywpierwszejosobie,nadalzpoziomukomisariatu.
Zakadymrazemgdyodgrywamycentralpodajemynapocztkuwiadomoci
przedrostek" *C*".
Centralamoekontaktowasizarwnobezporedniodowasnychjednostek
(poprzezK anaradiowy)jaki
doinnychdepartamentw(poprzezKanadepartamentowy).
Piszcdoinnychjednostekzawszeumieszczajmyskrt" LSPD"zarazpod
przedrostku*C*

UWAGA!!!Centralapiszcnakanaledepartamentowymnigdynieuywa
kodwradiowych,sone
zarezerwowanedlakanauradiowego!

Przykadyiterminologia.

Terminy:

Comein!Zgosi!
GoAhead!Moeszmwi!
LSFDLosS antosFireDepartament(StraPoarna)
LSMCLosS antosMedicalCenter(Pogotowie)
PDPomocDrogowa
Copythat!Zrozumiano?
HowCopy?Czyzrozumiano/Jakzrozumiae?
OfficerDown!Rannyfunkcjonariusz.
ShotsFired!Padystrzay.
EndofWatchKoniecsubyprzezpolicjanta(np.wwynikukontuzjilubmierci)

Przykady:

(RADIO):LSFDt oLSPD,comein!
(RADIO):*C*LSPD,goahead!
(RADIO):LSFD,proszoprzysaniejednostkiinterwencyjnejdostrzelaninyna
PershingS quare,MetropolitanAve.
(RADIO):*C*LSPD,przyjemdysponujemyjednostki.

(RADIO):*C*LSPDt oLSMC,comein!
(RADIO):LSMC,zgaszamsi.
(RADIO):*C*LSPDPotrzebnewsparciejednostkiratowniczejprzykolizjinadrodze
ekspresowej420E.
(RADIO):LSMC,proszopodaniedokadnejlokalizacji.
(RADIO):*C*JestemyaktualnienawysokociLSForum.
(RADIO):LSMC,zrozumiano!Wysyamjednostk.

Przykadowyprocespostpowaniaprzy
zawiadomieniuprzezfunkcjonariusza
poaru.

JOHN046,CODE8,1028,1020Iddlewood,TheWellS tackedPizza.K ana


radiowy
*C*104,JOHN046.Kanaradiowy
*C*LSPDt oLSFD,comein!K
anadepartamentowy
(Powezwaniuwsparcia)
*C*t oJOHN046,jednostkiwdrodze.Oczekujcie!K anaradiowy

Przykadowyprocespostpowaniawprzypadkurannegofunkcjonariusza.

IDA013,S hotsFired!OfficerDown!1020Ganton,GroveS t.K


anaradiowy
*C*101,CODE3!1020Ganton,GroveS t.OfficerDown!K
anaradiowy
*C*LSPD,t oLSMC,comein!K anadepartamentowy
...

KANAFRAKCYJNY

NakanalefrakcyjnymdozwolonesrozmowyOOC,obowizujet utajkultura
osobista.
ZakazprzekazywaniainformacjimajcychzwizekzgrIC.(tgz.
MetaGaming),zazamaniet egopunktuoficerowiemogzostanagrodzeni
"awansem",warnemlubwskrajnychwypadkachwydaleniemzfrakcji.

KANARADIOWY

Nakanaleradiowymobowizujkodyradiowe(zarwnopodstawowejaki
dziesitkowe,orazkryptonimyjednostek)
Kanaradiowyjestpodzielonynakanayt aktyczneorazpatrolowe.
Jeeli(IC)przeczamysinakanat aktycznyt oprzedkadinformacj
dodajemyprzedrostek.(np:* TAC1*,*TAC2*)
Nakanaleniemeldujemyrozpoczciajakizakoczeniazmiany,jedynie
rozpoczciepatroluorazjegorozwizanie.
NakanaleNIEuywamyzwrotwtypu:o dbir,bezodbioruitd.
Nakanaleradiowymnigdyniepodajemyimieniaoraznazwiska
funkcjonariusza.Zamiastt egoposugujemysi
numeramiodznakorazkryptonimamijednostek
Jednostkiorazfunkcjonariuszemajprawodoprzekazuinformacjizarwnodo
centralijakidoinnychjednostek.
Abykomunikowasinakanaleradiowym(/r)t rzebaposiadawekwipunku
krtkofalwknastawionnaodpowiednikana.
Wysyajcstosownymelduneknaradiuniemieszamyjzykwpolskiz
angielskim.Jeelijucomeldujemyt otylkowjednymjzyku.(np.
JOHN043,suspectincustody,potrzebnajednostka.TaknierobimyP)
Wprzypadkujednostkidwuosobowejradiemzajmujesiradiooperator(tgz.
RTO).
Staramysiprzekazywakrtkie,zwizemeldunki.Tocoidziezakodowa,
kodujemy,t oczegonieidziepiszemynormalnie.

Przykadowyschematprzekazuinformacji
uytyprzyzawiadomieniuLSMCo
postrzelonymmczyznie

[JEDNOSTKALSPD]>[CENTRALALSPD]>[CENTRALALSMC]>
[JEDNOSTKALSMC]>[CENTRALALSMC]>[CENTRALALSPD]>
[JEDNOSTKALSPD]

Tumacz:JednostkaLSPDprzekazujecentraliinformacjeopostrzelonymcywilu,
centralaprzekazujet informacjcentraliMedicalCenter,t azkoleipowiadamiao
tymswojejednostkiktreodpowiadajjejnp.ewanieudajsinamiejsce
zdarzenia,centralaLSMCpotwierdzaodbirinformacjiiprzekazujejcentraliLSPD,
centralLSPDinformujejednostkiLSPDot ym,ejednostkiLSMCsjuwdrodze.
Proste?Proste!

PRZYKADYMELDUNKW

Rozpoczcie/Zakoczeniepatroludwuosobowego:

JOHN046,rozpoczciedziaapatrolowointerwencyjnychnat erenieCentralA rea.W


skadzie:211123,321425108.

JOHN046,1019wcelurozwizaniajednostki.107.
Tumacz:JOHN046,powrtnaposterunekwcelurozwizaniajednostki.Jednostka
niedostpnadlawezwa

Przerwanakaw:

VICTOR022,CODE71020TheWellS tackedPizza.108( it utajt akamaauwaga,


przyCODE7jednostkanadal
jestdostpnadowezwa,std108.Bomimopozorwsubawobronie
spoeczestwajestwaniejszaodpczka)! )
Tumacz:V ICTOR022,przerwa,pozycjat oTheWellS tackedPizza.Jednostka
dostpnadlawezwa.

Reakcjanaostatniewezwanie,tutajkradzietorebkicywilowi.

*C*NiechwolnajednostkaudasinaOwl.S twPayDaS evilla,rabunekwrazz


pobiciem.
LINCOLN010,104,102,105Emm...4MIKES.CODE3,107.
Tumacz:LINCOLN010,zrozumiano,jednostkawdrodze,szacowanyczasdojazdu
emm...4minuty.A larmowaodpowiedznawezwaniezuyciemsygnawwietlnychi
dzwikowych,jednostkaniedostpnadlawezwa.

Probaostawieniesijednostkiprzedsd.

QUEEN077t oKING032,comein!
KING032,zgaszamsi.
QUEEN077,stawsizarazpodS dem,jestwiziedoodebrania.H owCopy?
KING032,CopyThat!

Zatrzymaniepojazduktryprzekroczyprdko.

TOM022,1030CzerwoneElegy,DMV:0ABA32,1020RodeoS t.CODE6,107.

Tumacz:TOM022,zatrzymaniedrogowe,CzerwoneElegy,Rejestracja:0ABA32,
pozycjat oRodeoS t.Interwencjapozapojazdem,jednostkaniedostpna.

KODYRADIOWE

1.Kodydziesitkowe.

TENCODES

100Probaoraportwszystkichjednostek.
101Dowszystkichjednostek.
102Jednostkawdrodze.
103Odmawiam
104Przyjem
105EstimatedTimeofArrival(szacownyczasdojazdu)
107Jednostkaniedostpnadlawezwa
108Jednostkadostpnadlawezwa
1019Powrtnaposterunek
1020Pozycjato...
1022Potrzebnyradiowz
1024PotrzebnewsparcieHighwayPatrol
1028PotrzebnewsparcieFireDeparment
1029PotrzebnewsparcieEmergencyMedicalServices
1030Zatrzymaniedrogowe(TrafficStop)
1031Kontroladrogowa
1060Pocigza...
1061Pocigzakoczony

KODYDODATKOWE

109Podjedzpocichu(bezsyren)
1010Zmiekanana...
1015Suspectincustody
1016Probaotransport
1021Potrzebnyholownik
1023PotrzebnewsparcieSpecialEnforcementDetail
1025PotrzebnewsparcieAirUnit
1026Potrzebnablokadadrogowa
1027Potrzebnykonwj
2.Podstawowekodyradiowe.

PODSTAWOWEKODYRADIOWE

CODE2pilnaodpowiednawezwanie,brakuyciasygnawwietlnychidwikowych.
Penezastosowaniesidozasadruchudrogowego.
CODE3alarmowaodpowiednawezwanie,uyciesygnawwietlnychidwikowych.
Moliwenagiciezasadruchudrogowegozzachowaniemszczeglnejostronoci.
CODE4dalszewsparcieniejestjupotrzebne
CODE6interwencjapozapojazdem(OutofCarInvestigation)
CODE7przerwa(np.naposiek)
CODETOMpotrzebnyfunkcjonariusz
CODE100podejrzanyprawdopodobnieuciek

DODATKOWEKODYRADIOWE

CODE1potwierdzenieodebraniainformacji
CODE4A(dam)dalszewsparcieniejestjupotrzebne,alezostaciewokolicy
CODE4N(ora)dalszewsparcieniejestpotrzebne,namiejscuniemaadnychladw
przestpstwa
CODE5unikajtejpozycji,prowadzonestamspecjalnedziaania
CLEARINGCODE5odwoanie"CODE5"nadanymterenie
CODE5Ppocigzmotoryzowanywykraczapozajurysdykcjdywizji/departamentu
CODE6A(dam)interwencjapozapojazdemzwymaganasyst
CODE6G(eorge)interwencjapozapojazdem,funkcjonariuszemajdoczynieniaz
czonkamiganguulicznego
CODE10probaosprawdzeniedanychpersonalnych
CODEROBERTSLUGpotrzebnyfunkcjonariuszwyposaonywstrzelb
CODEROBERTUPRpotrzebnyfunkcjonariuszwyposaonywUrbanPoliceRifle
CODE77prawdopodobnapuapka,zachowajostrono
CODE77N(ora)brakodpowiedziodzgaszajcego,zachowajostrono

3.Kryptonimyjednostek

KRYPTONIMYJEDNOSTEK

Airjednostkapowietrzna
B(oy)patrolrowerowy
C(harles)Captain
D(avid)CanineUnit
F(rank)B(oy)patrolpieszy
I(da)PatrolUnit,jednoosobowy
J(ohn)PatrolUnit,dwuosobowy
K(ing)UniformedGangSuppression
L(incoln)Lieutenant
M(ary)patrolmotocyklowy
N(ora)jednostkaholownicza
O(cean)jednostkawodna
Q(ueen)SCI,jednostkaoznakowana
S(am)JednotkaSupervisor,jednoosobwa
T(om)TrafficUnit
V(ictor)SCI,jednostkanieoznakowana
Y(oung)SpecialEnforcementDetail
Z(ebra)jednostkaspecjalna


4.Skrtyirozwinicia.

SKRTYISOWNICZEK

DUIDrivingundertheinfluence."Jazdapodwpywemalkoholu",atakeOkrelenie
oznaczajcewargoniepolicyjnympunktkontrolitrzewocikierowcw.

EMSEmergencyMedicalServices,czylipogotowieratunkowe.

ETAE stimatedTimeofArrival,czylitzw.czasoperacyjny(wczasiektregodotrzemydo
celu)

MDTMobileDataTerminal,czyliokreleniekomputerapolicyjnego.

POIPersonofinterest,czyliosoba,ktraposiadaistotnwiedzdot.danejsprawy.Nie
dotyczypodejrzanych.

STINGERkolczatka.

TCTrafficCollision,kolizjadrogowa.

VINVehicleIDNumber,czylinumerseryjnyauta.

Related Interests