You are on page 1of 7

KPD 3026

PENGAJARAN,TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2

NAMA : MAUREEN SANTIH ANAK AMBANG

NO MATRIK : D20141067070

TAJUK : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MAKROTEACHING 2)

PENSYARAH : DR SITI SHAMSIAH

KUMPULAN : AT16B
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN : SAINS
Kelas : 1H
Tarikh : 04/04/2017
Hari : Selasa
Masa : ( 40 minit )
Bilangan Murid : 34 orang
Tema 2 : Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup
Bidang Pembelajaran : Bab 2 Sel sebagai Unit Asas Hidupan
Objektif Pembelajaran : 2.1 Sel- Struktur, Fungsi dan Organisasi
KAEDAH : Numbered Head Together, Musical Box
Bahan bantu mengajar : slide, lembaran kerja, musical box,boring refleksi, muzik(menggunakan telefon bimbit)
Pengetahuan sedia ada murid : Murid telah mengetahui siapa orang pertama yang menemui sel ( Robert Hooke) dan bagaimana bentuk sel pipi
dan sel tumbuhan melalui eksperimen yang telah dijalankan pada pembelajaran yang lepas

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran ini, murid dapat:


A) Domain Kognitif
i) menyenaraikan struktur yang terdapat dalam sel haiwan dan sel tumbuhan secara lisan dan bertulis dengan betul.
ii) mengaitkan bagaimana struktur yang terdapat di dalam di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan berfungsi secara lisan dan bertulis dengan betul.
iii) membanding beza antara struktur sel haiwan dan sel tumbuhan secara lisan dan bertulis dengan betul.
B) Domain Afektif
i)bekerjasama antara satu sama lain di dalam kerja berkumpulan ketika aktiviti Numbered Head Together dan Musical Box dijalankan.

C) Domain Psikomotor/KBKK/ KPS


i)menjalankan aktiviti yang diberikan oleh guru mengikut arahan guru dengan betul.
ii)melengkapkan lembaran kerja yang diberikan oleh guru dengan betul.

FASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN NOTA


Aktiviti guru Aktiviti pelajar
Mencungkil Idea 1. Robert Hooke merupakan 1. Guru menunjukkan 1. Pelajar memberi ABM :slide
orang yang pertama menemui sel. gambar Robert Hooke respon terhadap
(5 minit)
pertanyaan yang
2. Struktur yang terdapat di dalm 2. Guru bertanya samada
diberikan oleh guru.
sel haiwan: mitokondria,nucleus, pelajar tahu mengenai
sitoplasma,membran sel. saintis berkenaan 2. Pelajar mendengar
penjelasan yang
3. Struktur yang terdapat di dalam 3. Guru menunjukkan
diberikan oleh guru
sel tumbuhan : membrane gambar sel pipi dan sel
mengenai sel tumbuhan
sel,kloroplas, bawang.
dan sel haiwan.
mitokondria,vakuol,sitoplasma,
4. Guru bertanya kepada
dinding sel,nucleus.
pelajar adakah mereka ingat
atau tahu mengenai sel
tersebut.
5. Guru kemudian
menunjukkan gambar sel
tumbuhan dan sel haiwan.
6. Guru bertanya kepada
pelajar adakah mereka tahu
mengenai sel tersebut.
7. Guru memberi
penerangan secara ringkas
mengenai sel tumbuhan dan
sel haiwan beserta
fungsinya secara ringkas
Penstrukturan Persamaan sel tumbuhan dan sel 1. Setiap murid dalam 1. Pelajar membentuk ABM : lembaran kerja,
semula idea (15 haiwan: kedua-dua mempunyai kumpulan mempunyai satu kumpulan seperti yang buku teks
minit) nucleus, membrane nombor, cthnya: diarahkan oleh guru.
Aktiviti : Numbered Head
sel.sitoplasma,mitokondria.
Mei Lan=1, 2. Pelajar membuat Together, Scoreboard
Perbezaan sel tumbuhan dan sel pembacaan mengenai sel
Jasmin=2,
haiwan : Kewujudan dinding tumbuhan dan sel haiwan
sel,kloroplas,vakuol dan bentuk Ganesan=3 di dalam buku teks.
sel berkenaan
dan Rizal=4. 3. Pelajar bekerjasama di
Fungsi: dalam satu kumpulan
2. Guru mengarahkan bagi melengkapkan
a) Membran sel : mengawal pelajar membentuk lembaran kerja yang
pergerakan bahan ke dalam dan beberapa kumpulan diberikan oleh guru.
luar sel. mengikut nombor 1-4.
4. Pelajar menjawab
b) mitokondria : menghasilkan 3.Guru memberikan soalan yang diberikan
tenaga untuk tindak balas lembaran kerja kepada oleh guru ketika
setiap kumpulan.
c) nucleus : mengawal dipanggil mengikut
keseluruhan aktiviti sel. 4. Berdasarkan apa yang nombor
d) sitoplasma : bertindak sebagai diterangkan oleh guru dan
medium tindak balas kimia buku teks, guru meminta
berlaku setiap kumpulan untuk
menyiapkan lembaran kerja
e) Vakuol : memberikan
yang diberikan dalam masa
sokongan kepada sel apabila
yang ditetapkan.
dipenuhi sap sel.
5. Setelah masa habis, guru
f)dinding sel : memberikan
memanggil pelajar
sokongan,perlindungan dan
mengikut nombor.
bentuk kepada sel.
6. Pelajar yang nombornya
g)kloroplas : menyerap tenaga
dipanggil diminta menjawab
cahaya untuk proses fotosintesis
soalan yang diberikan oleh
guru berdasarkan lembaran
kerja
7. Jika jawapan betul,
markah diberikan mengikut
kumpulan.
8. Markah juga akan diberi
mengikut kumpulan yang
berkelakuan baik
Aplikasi Idea (10 Contoh soalan: 1. Guru meminta pelajar 1. Pelajar membetuk Aktiviti: Musical Box
minit) membentuk satu bulatan. bulatan seperti yang
a)Saya menyerap tenaga cahaya BBM : kotak yang berisi
diarahkan oleh guru.
untuk proses fotosintesis. 2. Guru memberi soalan,
Siapakah saya?? penerangan bagaimana 2. Pelajar mendengar muzik( menggunakan
aktiviti Musical Box penerangan yang telefon bimbit),score board
b) Mitokondria menghasilkan
dijalankan. diberikan oleh guru
_____ untuk tindak balas. 3. Guru memainkan dan mengenai aktiviti
menghentikan muzik. Musical Box.
c) Siapakah orang pertama yang
menemui sel? 4. Guru memantau pelajar 3. Muzik mula dimainkan
ketika aktiviti Musical Box dan pelajar mula
d)Adakah nuklues terdapat di
dimainkan mengagihkan muzikal
kedua-dua sel haiwan dan sel
box antara satu sama
tumbuhan? 5. Guru mendengar jawapan
lain.
yang diberikan oleh murid
e) Berikan dua struktur yang
dan membetulkan kesalahan 4. Ketika muzik
terdapat di sel tumbuhan tapi
yang mereka lakukan. dihentikan, pelajar yang
tidak terdapat di sel haiwan.
memegang Musical
6. Guru mencatat markah
f) Apakah fungsi membrane sel? Box dikehendaki
yang yang diperoleh oleh
mengambil soalan yang
setiap kumpulan. Markah
terdapat di dalam kotak
kelakuan baik mengikut
berkenaan.
kumpulan juga dicatat oleh
guru 5. Pelajar diminta
membaca soalan tersebut
7. Guru memberikan hadiah
dan menjawabnya.
kepada kumpulan yang
menang. 6. Jika pelajar tersebut
betul, markah akan
8. Kumpulan yang kalah
diberikan mengikut
akan dikenakan denda
kumpulan yang telah
seperti lakonan , nyanyian
dibentuk ketika aktiviti
dan sebagainya.
Numbered Head
Together

Penutup (5 minit) Isi pelajaran yang diulas semula: 1. Guru mengulas semula 1. Pelajar mengisi apa BBM : Borang refleksi
1. Struktur dalam sel haiwan dan isi pengajaran. yang telah mereka
sel tumbuhan pelajari dan pendapat
2. Guru mengagihkan
mereka mengenai guru
2. Perbezaan struktur sel haiwan boring refleksi dan meminta
tersebut
dan sel tumbuhan pelajar menulis apa yang
mereka telah pelajari dan
apa pendapat mereka
mengenai guru tersebut.