You are on page 1of 8

THURSDAY, July 29, 2010 Vol. 4 No. 40 • 8 pages www.commuterexpress.

ph

METROBANK IS BEST BANK


The Metropolitan Bank and Trust Company has been
12 26 CONGRESSMEN AFP FREES named Best Bank in the Philippines by the world’s
1 6 4 NOT EXEMPTED RENEGADE leading financial markets magazine Euromoney.
From L to R: Euromoney Asia Editor Lawrence White,
FROM NUMBER MARINE COL. Metrobank Vice Chairman Francisco Sebastian,
2 23 6 31 29 44 CODING–MMDA QUERUBIN Metrobank President Arthur Ty,Metrobank Executive
Vice President and Controller Joshua E. Naing and
P39.6m+ PAGE 3 PAGE 7 Euromoney Magazine Editor Clive Horwood.
2 Thursday,  July 29, 2010

Ang unang SONA ni P.Noy COMMENTARY

N The people’s demands


OONG Lunes ay ginanap ang katiwalian, malamang na hindi na tu-
kauna-unahang State of the laran ang mga ito dahil magkakaroon
Nation Address (SONA) ni na ng takot ang mga manunungkulan (fourth part)
Pangulong Benigno “ Noynoy” Aquino sa pamahalaan at hindi na ang mga “WE reiterate our call for a just and lasting peace. The
III kung saan ay tahasan nitong ib- ito gagawa ng kalokohan habang nasa Aquino government should address the root causes of
inulgar ang mga katiwalian sa nakali- posisyon. armed conflict and resume peace talks,” said Sr. Mau
pas na administrasyon. Hanggang hindi kasi naipaku- Catabyan of Ecumenical Voice.
Bagama’t alam na ng nakakarami kulong ang mga taong may alam sa National Sovereignty and
ang mga naganap na katiwalian sa bulsa ng iilan lamang. umano’y naganap na katiwalian ay ti- Protection of the Environment
nagdaang administrasyon ay nakasilip Ang hinihintay na lamang ng taum- yak na pamamarisan pa rin ang mga Given the “total sell-out of the country’s patrimony under
naman ng pag-asa ang sambayanang bayan ngayon ay ang mapatunayang ito. the Arroyo regime,” the progressive groups called for the
Pilipino dahil na rin sa mga sinabi ni nagkasala ang mga taong may kinala- Sana lang ay walang sinuhin ang review and abrogation of bilateral agreements signed by
Pangulong Aquino. man sa naganap na katiwalian.Bukod Truth Commission nang sa gayon ay the previous administrations such as the Visiting Forces
Sa nilalaman kasi ng SONA ng pa sa umaasa rin ang mga Pilipino na tuluyang maparusahan ang mga nag- Agreement (VFA) and the Japan-Philippines Economic
pangulo, lumalabas na lalabanan nito makulong ang mga may kagagawan sa nasamantala at nagnakaw sa kaban ng Partnership (JPEPA). According to Reyes, it is now a big
ang mga katiwalian at hindi na nito nakalipas na pagnanakaw. bayan. challenge for Aquino to review or abrogate these bilater-
papayagan na muling may maganap Umaasa rin ang mga Pilipino na sa Siguradong aabangan ng taum- al deals which he himself as a senator had rejected. Last
na korapsiyon sa ilalim ng kanyang pagkakatatag ng Truth Commission bayan ang gagawing imbestigasyon year, the Senate also unanimously signed a resolution
pamamahala. na pinamumunuan ni dating Supreme ni Davide at umaasa rin ang mga ito seeking to review or abrogate VFA.
Dahil dito ay nakasilip ng pag-asa Court (SC) Justice Hilario Davide, Jr., na maparusahan ang mga nagnakaw “We call on the Aquino government to investigate the
ang mga Pilipino. Umaasa ang mga may patutunguhan ang mga gaganap- na naging dahilan kung bakit lalong mysterious deaths of Gregan Cardeno and Capt. Javier
Pinoy na sa panunungkulan ni Pangu- ing imbestigasyon sa naganap na kati- nalugmok sa kumunoy ng kahirapan
Ignacio, who were probably killed by American soldiers
long Aquino, tiyak na mapupunta sa walian. ang ating Inang Bayan. Pwede po kau
deployed in Mindanao,” Reyes added.
mga totoo at magagandang proyekto Kapag tuluyang naipakulong ang mag email sa barangayanni_isko@ya-
Cardeno died allegedly due to suicide. His body was
ang pera sa kaban ng bayan hindi sa mga taong may kinalaman sa umano’y hoo.com
found inside Camp Ranao of the Armed Forces of the
Ano dapat ang laman ng SONA? Philippines in Marawi City. About two months later, Ig-
nacio, a police and family friend who helped Cardeno get

K
UNG ako ang tata- sahod, allowance, bonus at trabaho at wala. Magkano
isyu 101
the job and later helped his relatives with the case, was
nungin, hindi tu- iba pang natatanggap ng ang kinikita ng bawat Pili- himself gunned down.
nay na kalagayan mga ito. Sa gayon mala- pinong maytrabaho? Mag- To protect the environment, the progressive groups
Ni Nelson Badilla
ng Pilipinas ang laman ng lalaman ng publiko kung kano ang ibinabayad na sought the cancellation of the Bio-fuels Act of 2007 and
State of the Nation Address mga kagyat na solusyon sa sinu-sino ang nagpapasasa buwis kada taon ng bawat Mining Revitalization Program. They pressed the Aquino
(SONA) ni Pangulong Be- nabanggit na mga sulira- at hindi mula sa pera ng may trabahong Pilipino? government to honor local government laws against large-
nigno Simeon C. Aquino nin. mamamayan. Ito ay upang alam ng pub- scale mining like those in Rapu-Rapu in Albay and Oceana
III nitong Hulyo 26, 2010. Kung tunay na kala- 2. Ilan lahat ang ek- liko ang istatus ng ating Golds in Nueva Ecija. “These projects greatly affect the en-
Ang laman ng SONA ay gayan ng bansa ang laman saktong bilang ng mga human capital. vironment as well as the people who live within the vicin-
dalawa: 1) listahan kung ng SONA, ganito dapat ang empleyado ng iba’t ibang 6. Ilan ang eksaktong ity,” said Kalikasan-People’s Network for the Environment
paano nilustay ng dating laman: ahensiya ng pamahalaan bilang ng mga Pilipinong (PNE) national coordinator Clemente Bautista, Jr.
mga opisyal ang pondo ng 1. Dapat inilatag ni na permanente, casual at nasa ilalim ng guhit ng
He asked the government to nullify the midnight deals
ilang piling ahensiya ng Pangulong Aquino kung contractual at magkano kahirapan? Anu-ano ang
such as that covering the right to mine in Mt. Diwalwal
pamahalaan tulad ng Of- ilan lahat ang eksaktong ang eksaktong sinasahod, batayan ng pagiging mahi-
in Davao Oriental and instead,develop and nationalize
fice of the President, Met- bilang ng mga opisyal ng allowance, bonus ng mga rap nila?
the country’s natural resources such as geothermal and
ropolitan Waterworks and iba’t ibang ahensiya ng pa- ito. Sa gayon malalaman 7. Ilan ang eksaktong
hydro-energy. Bautista suggested having a comprehen-
Sewerage System, National mahalaan, kabilang na ang ng publiko kung sinu-sino bilang ng mga Pilipinong
sive plan on climate change and on mitigating disasters
Food Authority, at Nation- Office of the President, at ang nagpapasasa at hindi nagugutom araw-araw
brought about by natural calamities. Kalikasan-PNE
al Power Corporation, at 2) kung magkano eksakto ang mula sa pera ng mamama- (literal na hindi kumakain
yan. araw-araw)? pressed for justice for 27 environmental activists killed
3. Anu-ano ang mga 8. Ilan ang mga batang under the Arroyo regime.
proyekto ng pamahalaan nasa edad 6 hanggang 12 The National Federation of Indigenous Peoples in the
na tuluy-tuloy pa rin hang- ang wala sa elementa- Philippines, meanwhile, asked Aquino to put a stop to the
gang ngayon kahit na tapos rya, edad 13 hanggang 16 plunder of their ancestral lands, which has been causing
na ang termino ni Pangu- ang wala sa high school, the displacement of indigenous peoples. The group also
long Gloria Macapagal- at edad 17 hanggang 21 asked Aquino to stop the constructions of mega-dams
Chairman, Editorial Board ARKHON A. ANTOLIN
Executive Editors Jonathan p. Vicente Arroyo at magkano ang ang hindi na pumapasok like Laiban dam and nullify the commercialization of
Carlomar A. DAOANA ginastos ng pamahalaan sa kolehiyo. Sa mga ka- ancestral lands. To be continued
News Editor LEA G. BOTONES sa bawat proyekto. Ito ay bataang wala sa kolehiyo,
Overall Creative Director chong P. ardivilla
Chief Layout Artist HECTOR L. LOZANO upang alam ng publiko ilan ang nagtatrabaho at 10. Ang eksaktong lagay ng Pilipinas.
kung malaki o hindi ang ilan ang hindi. Kung nag- ng negosyo sa Pilipinas. Ang mga nabanggit
President and CEO VICTOR A. CALUAG
EVP, Sales & Marketing TONETTE R. HENSON
perang ipinangtutustos sa tatrabaho, anong klaseng 11. At marami pang iba. ko ay mga mahahalagang
Accounting Manager Mario L. adelante mga proyekto. trabaho at magkano ang Mga ginigiliw kong sangkap sa pagbabalangkas
Credit & Collection Manager raul b. perez 4. Dapat binanggit kahit sweldo? mambabasa, sasabihin ng administrayong Aquino
Distribution Manager EDISON B. CAMARINes ang pang-ekonomiyang ka- 9. Ang eksaktong lagay
Production Manager edwin a. co
ninyong tila detalyado. ng plano nito sa loob ng
lagayan ng bawat lalawigan ng ekonomiya ng Pilipinas Hindi naman po. Inilagay anim na taon.
Published Monday to Friday by Silverstream Publishing Corp. para malaman ng publiko (Gross National Product at lamang po na natin iyong Ang kailangan po ay es-
Suite 2111 Cityland Herrera Tower, Valero Street,
Salcedo Village, Makati City
kung alin ang maunlad at Gross Domestic Product) mga tampok na punto tratehikong solusyon ang
Telephone Nos. 8873433 • 8451653 • 8873435 hinid sa mga ito. na ang paliwanag ay iyong para makita nating pare- laman ng isang estrate-
Email: cxeditorial@commuterexpress.ph
Website: www.commuterexpress.ph
5. Dapat binanggit kung nauunawaan ng mga ordi- pareho kung ano talaga hikong plano para magka-
ilang Pilipino ang may naryong tao. ang tunay na kalagayan roon talaga ng pagbabago.
Thursday,  July 29, 2010
3
Solons willing to undergo drug test
M
EMBERS of the House of Repre- Meanwhile, boxing icon turned Saran- proposed that all national and local of-
sentatives yesterday expressed gani Rep. Manny Pacquiao, who was once ficials should be tested for drugs follow-
support to a proposal that all accused using enhancing drugs before his ing the arrest of Ilocos Sur Rep. Ronald
lawmakers and other national and local fight, also expressed willingness to lead Singson, son of Ilocos Sur governor Luis
officials undergo drug tests. the drug testing among his colleagues. “Chavit” Singson in Hong Kong for pos-
Neophyte Pangasinan Rep. Leopoldo “Walang problema sa akin sa pag-drug session of 26.1 of cocaine and two tablets
Bataoil said he is very much willing to be test. Mas maganda para sa lahat. Ako na- of Valium.
the first congressman to take the test. man dati na akong mini-medical dahil Meanwhile, Gatchalian appealed to the
“When I was in the Philippine National boksingero ako,” Pacquiao said. public to let Singson and his lawyer to re-
Police, ako pa ang nanguna sa drug test Other solons like Valenzuela Rep. Rex solve the case and that he is entitle to judi-
because it was our campaign to clean our Gatchalian, Iloilo Rep. Ferjenel Biron and cial process.
ranks from drug issue,” Bataoil stressed.
He said that undergoing a drug test is a
Aurora Rep. Juan Edgardo “Sonny” An-
gara, Jr. were also willing to undergo drug
“Let’s wait for the outcome of the ju-
dicial process Rep. Singson is undergoing
Oral argument on
way of showing transparency to public testing. before we pass judgment on his character,” Luisita case reset
service. Earlier, Sen. Vicente “Tito” Sotto III Gatchalian added. Annette Vergel THE oral arguments on the land dispute case on
the Aquino family’s ancestral sugar estate in Tarlac
Makati seniors to receive mid-year cash gifts have been rescheduled on August 18, according to
the Supreme Court (SC).
THOUSANDS of senior citizens registered remaining P804,000 is ongoing for those SC administrator Jose Midas Marquez said re-
as BLU Card members from June 2002 to who belong to the second batch who filed setting the oral arguments was reached during the
May 30 will receive their mid-year cash their applications for BLU Card member- full-court session last Tuesday.
gifts amounting to P45,001,000. Mayor ship from April 1 to May 30, 2010. He said According to Marquez, the oral argument was
Jejomar Erwin S. Binay, Jr. said the city the rest of eligible senior citizens, particu- reset to August 18 subject to the submission of the
continues to prioritize giving the said al- larly those who applied after the cutoff list of current stockholders.
lowance to BLU Card holders twice a year date of May 30, 2010 shall be entitled only “Hopefully the court will be able to receive the
to help them cope with the rising costs to the year-end cash gift this December. list from petitioners before the oral arguments,” he
of consumer goods, especially food and The city has allocated a total of P90 said.
medicine. million to cover the cash gift for the entire He added that the guidelines on what issues
“Through the mid-year and year-end year. Meanwhile, Marjorie De Veyra, chief would be discussed by the parties during the oral
cash gifts amounting to P2,000, we hope of the Makati Social Welfare Department, arguments as well as the time allotted the counsels
to somehow provide relief to the ben- said that a total of 5,785 senior citizens to argue their cases would be released by the High
eficiaries especially since they are greatly have failed to claim their cash gift on the Tribunal before August 18.
affected by the rising costs of medicines,” first scheduled distribution. RECOGNITION Last week, a resolution was issued by the SC re-
Binay said. “We have given them reasonably am- Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon quiring petitioner Hacienda Luisita, Inc. to submit
The total amount released for the ple time–that is five weeks–to claim their and another officer Willie Ng Cha confer to Rosa within 15 days its list of shareholders and their cor-
mid-year bonus–P44,197,000–was given cash gift, but still they failed to do so. Our Rosal a special award for her 60 years of service
as volunteer to the Red Cross. Also recognized responding shares of stock in the sugar estate.
last June to the first batch of senior citi- policy now is to no longer apply for a re- The new requirement to submit the list prompted
zens whose applications for the BLU Card payroll for them, rather, we will return the
during the Blood Donors Month Celebration
held at the Edsa Shangrila Hotel in Mandaluyong the Court to temporarily defer the oral arguments
program were filed on or before March money to the city coffers,” de Veyra said. on the case originally scheduled on August 3.
City were the voluntary blood donors.
30, 2010. He said the distribution of the Anthony Munoz MICHAEL SUPERALES Ampie Galpo

Solons not exempted from number coding–MMDA Court junks Sen.


NEWLY appointed Metro-
politan Manila Development
registered plates which will be
used for the purpose of num-
flagging down of vehicles, the
MMDA will impose camera
the number coding scheme is
in line with President Aquino’s
Lacson’s plea for bail
Authority (MMDA) Chairman ber coding requirement. ticketing system which includes inaugural promise that the A Manila Regional Trial Court (RTC) judge has
Francis Tolentino yesterday According to Tolentino, “non-contact traffic apprehen- road-bullying days of public ordered the National Bureau of Investigation (NBI)
bared that vehicles owned by he has ordered MMDA traf- sion” scheme, where traffic en- officials are over. to find and bring back Senator Panfilo Lacson to
lawmakers with vanity plates 7 fic enforcers to disregard forcers will take pictures of the The MMDA chair added the country after his motion for reconsideration
and 8 are not exempted from the vanity plates and instead traffic violators. that private vehicles of medical seeking to cancel the warrant of arrest issued
the number coding scheme. check the registered license The traffic violation fine practitioners confirmed by the against him for two counts of murder was denied.
Tolentino said the vanity plates which should be at- will be applied when the viola- Philippine Medical Associa- Judge Thelma Bunyi-Medina, of the Manila RTC,
plates showed the position of tached at the back of the law- tors register his or her vehicle tion, and media practitioners, junked the senator’s motion to cancel the warrant of
the owners of the vehicles but makers’ vehicles. with the LTO. are the only ones exempted arrest and threw the ball to the Department of Foreign
the Land Transportation Of- The former mayor of Tagay- The “apprehension” of law- from the number coding Affairs whether to cancel or not the beleaguered law-
fice (LTO) has issued official tay said instead of the usual makers who will be violating scheme. maker’s passport. Angelie Escandor
4 Thursday,  July 29, 2010 5

Eugene Domingo: ‘Ako ang pambansang mananamantala’


“A
ko ang pambansang ma- may sweetness. Uge turned 40 years old last Friday,
nanamantala!” “Nagulat si Diet, e, pero hindi na- July 23, and she celebrated it in Hong
Ito ang bulalas ni Eugene man siya nawala. Yun naman ang ma- Kong. The trip was actually a birth-
Domingo sa kanyang press confer- husay sa kanya. Nakisabay siya sa daloy day gift for her from Eric Quizon, who
ence nitong July 26, sa Imperial Palace ng eksena,” she recalled. tapped Uge for his own
Suites, Quezon City. When asked to pick the project. Uge was very
Sinabi ni Eugene na may sinasa- guys whom she would like pleased to have the chance
mantala siyang pelikula for the 50th to have a kissing scene to celebrate her birthday
anniversary of Regal Films. with in the future, Uge with the King of Comedy
Sa ulat ng Philippine Entertainment
Portal (PEP), the comedienne will top-
bill the family comedy titled Mamaraz-
immediately answered
that she would like to be
given the chance to be
Dolphy, who was also in
Hong Kong at that time
with Zsa Zsa Padilla.
Seth revives ‘The Green Hornet’ in Comic-Con
Eugene Domingo regine velasquez HOLLYWOOD actor Seth specifically to like this mov- ing director Michel Gondry’s Both director and star comic-book histories to cre-
zi, which will open in cinemas starting paired with Piolo Pascual, PEP asked Uge what
ing scene with Diether Ocampo here in her own children. Her gay best friend Rogen is a superhero who ie,” he said. experimental touch. said they always hoped to ate their modern-day version
August 25. Derek Ramsay, and any realizations she had about
Mamarazzi, she pointed out: “Kailan- (played by John "Sweet" Lapus) allows wields a blowtorch and has The clip showed Rogen The director of “Eternal do their film in 3-D and de- of the vigilante superhero.
In her launching film Kimmy Dora: one of these three Brazil- reaching the age of 40.
gan naman kasi sa script. Mas maganda his boyfriend (played by Diether) to be- a Chrysler equipped with as Britt Reid–who becomes Sunshine of the Spotless signed its visual concepts Their story focuses on the
Kambal sa Kiyeme, Uge (Eugene's nick- ian hunks: Akihiro Sato, She replied, "Totoo
na sibasibin mo na kasi harmless na- come her sperm donor. She later has hood-mounted machine the Green Hornet–out for Mind” said he was excited to with dimension in mind, but hero-sidekick relationship
name) was able to have a passionate Fabio Ide, or Daniel Matsunaga. pala yung sinasabi nila...life begins at
man ako. Pagkatapos ng pagsibasib, triplets, portrayed by Andi Eigenmann guns in “The Green Hor- an adventure with his side- take on a superhero story — they still had to persuade the between Britt and Kato.
kissing scene with Dingdong Dantes ON TURNING 40 40. Yung patience ko mas mahaba at
hanggan dun na lang ‘yun.” (who plays dual roles) and AJ Perez. net.” kick Kato, a masterful fight- especially in 3-D. studio to spend the time and “Me and Evan, we’re life-
while in the film Here Comes the Bride, At the start of the press con, Uge re- yung appreciation mo about life mas
She later explained the motivation How would she differentiate Diet's The film doesn’t open er and mechanic played by “I have developed some money to convert it. That long comic book fans. We’ve
she had the chance to shoot a tender ceived a birthday cake from her Regal malawak. Yung acceptance mo sa hindi
of her character for suddenly kissing kissing scene with Dingdong Dantes? until next year, but Rogen Jay Chou. It also offered techniques that I never had process delayed its release always wanted to make a
love scene with newcomer Tom Rodri- family. Mother Lily Monteverde and mo kaya at yung acknowledgment mo
Diether's character so fiercely. “Kay Dingdong, umabot ako hang- showed a brief clip Friday to viewers a look at the Black the opportunity to use in a until January, producer Neal movie like this,” Rogen said.
guez. Given the number of hunks that her daughter Roselle Monteverde-Teo sa kaya mo, mas makatotohanan. And
“Sabi kasi ni Direk [Joel Lamangan] gang sa ngipin. Kasi si Kimmy [her about 6,000 fans at Comic- Beauty, their 1965 Chrysler big scale movie,” Gondry Moritz said. “Specifically as writers, what
she has had intimate scenes with in the were both present that night at the mez- that makes you happier.
na ang character ni Violy napakatagal character in Kimmy Dora], talagang Con. Imperial armed with guns, said, adding that he found Rogen and co-writer attracts us is movies that ex-
past, Uge jokingly pleaded, “Hayaan zanine of Imperial Palace Suites. "Parang mas bumata rin ang pa-
na siyang diyeta kaya [nung nagka- nagsisinungaling siya at yun na lang The writer-actor said it rockets and other secret the relationship between Evan Goldberg said they plore relationships, usually
n'yo na akong mahalikan ng hunk kasi As she blew out the candles, Uge told kiramdam ko kasi ang katawan mo
roon ng pagkakataon], hindi ko na siya ang only chance niya. Dito kay, Diet, was important to debut the weapons. Britt and Kato particularly drew from the Green Hor- between two dudes, as lame
sa shooting ko lang naman ‘yun narara- the matriarch of Regal: “Nag-wish ako naman sumusunod sa utak mo. Kung
dineyeta—buffet na! medyo sweet. Napakaliit pala ng labi footage at San Diego’s an- Kato himself is also a alluring. Seth Rogen net’s radio, television and as that sounds.”
nasan...sa ngayon. Ayoko naman mag- for you, Mother, not for me.” The come- ano ang kalagayan ng utak mo, ng state
In Mamarazzi, Uge plays Violy, a ni Diet. Cute na cute naman ang kiss nual pop culture convention weapon: When a
salita ng tapos.” dienne wished that Regal will be able to of mind mo, sumusunod ang katawan
woman who desperately wants to have namin ni Diet at parang laro lang na because “the people who are street fight erupts,
When asked about her intense kiss- last for another 50 years in showbiz. mo."
in this room are probably he defends his pal
nnn
the biggest movie and comic in a scene that plays
Kabilang si Re-
book fans on the planet.” with timing and
gine Velasquez sa
“We are excited for you perspective, reveal-
mga celebrity en-
dorsers ng Belo
Medical Group. ‘Cats’ donates P2.3M
Kaya naman hin-
ingan na rin ang to Red Cross
actress-singer ng FROM felinity to charity. The Philippine Red Cross
komento tungkol (PRC) was awarded a P 2,380,000-million check
sa botox procedure donation from the ticket sales of the Broadway-hit
na ginawa ni Dra. musical “Cats.”
Vicki Belo kay Cha- For every ticket purchase of “Cats” from No-
rice Pempengco. vember 4 to December 31, 2009, P 250 went to the
Sa ulat pa ng blood program of PRC.
PEP, sinabing na- PRC Governor Rosa Rosal received the check
kapanayam ng donation during the press preview of “Cats” at the
mga showbiz press Cultural Center of the Philippines on July 23.
ang Asia’s Song Lunchbox Theatrical Productions CEO James
Bird na si Regine Cundall, along with All Youth Channels President
sa thanksgiving Francis Lumen, TicketWorld President Bob Sewell
presscon kaugnay and Concertus President Bambi Verzo, handed
sa nalalapit na pag- down the P 2.3-million check.
tatapos ng kanyang Rosal, who marked her 60th year as a Red Cross
kantaserye sa GMA volunteer on July 4, is also the chair of PRC Blood
7 na Diva. Services Committee.
Dahil kabilang “This check is a wonderful gift for my 60th an-
si Regine sa mga niversary with the Red Cross. I am grateful to all the
celebrity endors- people behind ‘Cats’ for choosing Red Cross as the
ers ng Belo Medical beneficiary of the musical production,” said Rosal.
Group na pag-aari “I maybe 78 years old already but as long as I can
ni Dra Vicki, hinin- still walk, I will not stop helping the Red Cross.”
gan na rin siya ng The check donation will be used to purchase two
komento tungkol commuter vans which will be utilized in blood let-
sa ingay na idinulot ting drives, added the PRC governor.
ng botox procedure “Cats” is a critically acclaimed Broadway musi-
na ginawa sa Pinay cal based from T.S. Eliot’s poems, “Old Possum’s
international sing- Book of Practical Cats.”
ing sensation na si Featuring Lea Salonga, the musical will be per-
Charice. formed in Manila from July 24 to August 22.
4 Thursday,  July 29, 2010 5

Eugene Domingo: ‘Ako ang pambansang mananamantala’


“A
ko ang pambansang ma- may sweetness. Uge turned 40 years old last Friday,
nanamantala!” “Nagulat si Diet, e, pero hindi na- July 23, and she celebrated it in Hong
Ito ang bulalas ni Eugene man siya nawala. Yun naman ang ma- Kong. The trip was actually a birth-
Domingo sa kanyang press confer- husay sa kanya. Nakisabay siya sa daloy day gift for her from Eric Quizon, who
ence nitong July 26, sa Imperial Palace ng eksena,” she recalled. tapped Uge for his own
Suites, Quezon City. When asked to pick the project. Uge was very
Sinabi ni Eugene na may sinasa- guys whom she would like pleased to have the chance
mantala siyang pelikula for the 50th to have a kissing scene to celebrate her birthday
anniversary of Regal Films. with in the future, Uge with the King of Comedy
Sa ulat ng Philippine Entertainment
Portal (PEP), the comedienne will top-
bill the family comedy titled Mamaraz-
immediately answered
that she would like to be
given the chance to be
Dolphy, who was also in
Hong Kong at that time
with Zsa Zsa Padilla.
Seth revives ‘The Green Hornet’ in Comic-Con
Eugene Domingo regine velasquez HOLLYWOOD actor Seth specifically to like this mov- ing director Michel Gondry’s Both director and star comic-book histories to cre-
zi, which will open in cinemas starting paired with Piolo Pascual, PEP asked Uge what
ing scene with Diether Ocampo here in her own children. Her gay best friend Rogen is a superhero who ie,” he said. experimental touch. said they always hoped to ate their modern-day version
August 25. Derek Ramsay, and any realizations she had about
Mamarazzi, she pointed out: “Kailan- (played by John "Sweet" Lapus) allows wields a blowtorch and has The clip showed Rogen The director of “Eternal do their film in 3-D and de- of the vigilante superhero.
In her launching film Kimmy Dora: one of these three Brazil- reaching the age of 40.
gan naman kasi sa script. Mas maganda his boyfriend (played by Diether) to be- a Chrysler equipped with as Britt Reid–who becomes Sunshine of the Spotless signed its visual concepts Their story focuses on the
Kambal sa Kiyeme, Uge (Eugene's nick- ian hunks: Akihiro Sato, She replied, "Totoo
na sibasibin mo na kasi harmless na- come her sperm donor. She later has hood-mounted machine the Green Hornet–out for Mind” said he was excited to with dimension in mind, but hero-sidekick relationship
name) was able to have a passionate Fabio Ide, or Daniel Matsunaga. pala yung sinasabi nila...life begins at
man ako. Pagkatapos ng pagsibasib, triplets, portrayed by Andi Eigenmann guns in “The Green Hor- an adventure with his side- take on a superhero story — they still had to persuade the between Britt and Kato.
kissing scene with Dingdong Dantes ON TURNING 40 40. Yung patience ko mas mahaba at
hanggan dun na lang ‘yun.” (who plays dual roles) and AJ Perez. net.” kick Kato, a masterful fight- especially in 3-D. studio to spend the time and “Me and Evan, we’re life-
while in the film Here Comes the Bride, At the start of the press con, Uge re- yung appreciation mo about life mas
She later explained the motivation How would she differentiate Diet's The film doesn’t open er and mechanic played by “I have developed some money to convert it. That long comic book fans. We’ve
she had the chance to shoot a tender ceived a birthday cake from her Regal malawak. Yung acceptance mo sa hindi
of her character for suddenly kissing kissing scene with Dingdong Dantes? until next year, but Rogen Jay Chou. It also offered techniques that I never had process delayed its release always wanted to make a
love scene with newcomer Tom Rodri- family. Mother Lily Monteverde and mo kaya at yung acknowledgment mo
Diether's character so fiercely. “Kay Dingdong, umabot ako hang- showed a brief clip Friday to viewers a look at the Black the opportunity to use in a until January, producer Neal movie like this,” Rogen said.
guez. Given the number of hunks that her daughter Roselle Monteverde-Teo sa kaya mo, mas makatotohanan. And
“Sabi kasi ni Direk [Joel Lamangan] gang sa ngipin. Kasi si Kimmy [her about 6,000 fans at Comic- Beauty, their 1965 Chrysler big scale movie,” Gondry Moritz said. “Specifically as writers, what
she has had intimate scenes with in the were both present that night at the mez- that makes you happier.
na ang character ni Violy napakatagal character in Kimmy Dora], talagang Con. Imperial armed with guns, said, adding that he found Rogen and co-writer attracts us is movies that ex-
past, Uge jokingly pleaded, “Hayaan zanine of Imperial Palace Suites. "Parang mas bumata rin ang pa-
na siyang diyeta kaya [nung nagka- nagsisinungaling siya at yun na lang The writer-actor said it rockets and other secret the relationship between Evan Goldberg said they plore relationships, usually
n'yo na akong mahalikan ng hunk kasi As she blew out the candles, Uge told kiramdam ko kasi ang katawan mo
roon ng pagkakataon], hindi ko na siya ang only chance niya. Dito kay, Diet, was important to debut the weapons. Britt and Kato particularly drew from the Green Hor- between two dudes, as lame
sa shooting ko lang naman ‘yun narara- the matriarch of Regal: “Nag-wish ako naman sumusunod sa utak mo. Kung
dineyeta—buffet na! medyo sweet. Napakaliit pala ng labi footage at San Diego’s an- Kato himself is also a alluring. Seth Rogen net’s radio, television and as that sounds.”
nasan...sa ngayon. Ayoko naman mag- for you, Mother, not for me.” The come- ano ang kalagayan ng utak mo, ng state
In Mamarazzi, Uge plays Violy, a ni Diet. Cute na cute naman ang kiss nual pop culture convention weapon: When a
salita ng tapos.” dienne wished that Regal will be able to of mind mo, sumusunod ang katawan
woman who desperately wants to have namin ni Diet at parang laro lang na because “the people who are street fight erupts,
When asked about her intense kiss- last for another 50 years in showbiz. mo."
in this room are probably he defends his pal
nnn
the biggest movie and comic in a scene that plays
Kabilang si Re-
book fans on the planet.” with timing and
gine Velasquez sa
“We are excited for you perspective, reveal-
mga celebrity en-
dorsers ng Belo
Medical Group. ‘Cats’ donates P2.3M
Kaya naman hin-
ingan na rin ang to Red Cross
actress-singer ng FROM felinity to charity. The Philippine Red Cross
komento tungkol (PRC) was awarded a P 2,380,000-million check
sa botox procedure donation from the ticket sales of the Broadway-hit
na ginawa ni Dra. musical “Cats.”
Vicki Belo kay Cha- For every ticket purchase of “Cats” from No-
rice Pempengco. vember 4 to December 31, 2009, P 250 went to the
Sa ulat pa ng blood program of PRC.
PEP, sinabing na- PRC Governor Rosa Rosal received the check
kapanayam ng donation during the press preview of “Cats” at the
mga showbiz press Cultural Center of the Philippines on July 23.
ang Asia’s Song Lunchbox Theatrical Productions CEO James
Bird na si Regine Cundall, along with All Youth Channels President
sa thanksgiving Francis Lumen, TicketWorld President Bob Sewell
presscon kaugnay and Concertus President Bambi Verzo, handed
sa nalalapit na pag- down the P 2.3-million check.
tatapos ng kanyang Rosal, who marked her 60th year as a Red Cross
kantaserye sa GMA volunteer on July 4, is also the chair of PRC Blood
7 na Diva. Services Committee.
Dahil kabilang “This check is a wonderful gift for my 60th an-
si Regine sa mga niversary with the Red Cross. I am grateful to all the
celebrity endors- people behind ‘Cats’ for choosing Red Cross as the
ers ng Belo Medical beneficiary of the musical production,” said Rosal.
Group na pag-aari “I maybe 78 years old already but as long as I can
ni Dra Vicki, hinin- still walk, I will not stop helping the Red Cross.”
gan na rin siya ng The check donation will be used to purchase two
komento tungkol commuter vans which will be utilized in blood let-
sa ingay na idinulot ting drives, added the PRC governor.
ng botox procedure “Cats” is a critically acclaimed Broadway musi-
na ginawa sa Pinay cal based from T.S. Eliot’s poems, “Old Possum’s
international sing- Book of Practical Cats.”
ing sensation na si Featuring Lea Salonga, the musical will be per-
Charice. formed in Manila from July 24 to August 22.
6 Thursday,  July 29, 2010

DILG to strengthen PALAISIPAN Thelma Onego


LGU-NGO partnership Ni McJoe
PABABA
IN line with President Aquino’s call for partner-
Complete the grid so every row, column 1. -----k; Mali
ships with the private sector to pursue govern-
and 3 x 3 box contains every digit 2. Angkinin
ment development efforts, Secretary Jesse M. Ro-
from 1 to 9 inclusively. 3. Paraan ng
bredo of the Department of the Interior and Local pagtuklas
Government (DILG) yesterday said that the DILG 4. ---- Mindorensis
is coming up with a scheme that would institution- 5. Panig
alize partnerships among local government units, 6. Espiya
civil society organizations and the private sector at 7. Kabaong
the local level in undertaking development proj- 8. Pagiging
ects. mapagkunwari
Robredo said that one of his top priorities as 9. Lira
DILG secretary is to tap the active involvement 10. Tanong ng lugar
and participation of non-government organiza- 16. Kuwatro
tions (NGOs) and the private sector in order to 20. Relos
implement responsive development projects at 23. Maghahabol sa
the local level. korte
“We should continuously harness the role 24. Grupo ng sundalo
that the people and the different sectors can play PAHALANG 29. Lupit 25. Ibuka ang mga
in governance,” he stressed, during a speech at a 1. Tulo 30. Itadyak kamay
conference on leadership development held at the Previous puzzle solution 6. Talilis 31. Iligis 26. Ani
Asian Institute of Management in Makati City. 11. Lugar ng labanan 32. Welga 27. Lugar sa Japan
Saying that leadership is a shared responsibil- 12. Ilista 33. Simple 28. Tanong
ity, the DILG Chief cited his experience as mayor 13. Ilak 34. Isabay sa pagkain 30. Aguhilya
in Naga City where there is a strong public-private 14. Letrang Griyego 35. Kahoy
partnership with the establishment of the Naga 15. Tinatanggap ang 36. Talili
City People’s Council. hamon
He also said that under his leadership, the 17. Ha
Naga City Governance Institute was also created 18. Ihanay
to share the city’s experiences in leadership and 19. Ingkong pag inulit
governance and to sustain excellent local govern- 21. Huni ng malaking
ment innovations. ibon
He said that the Constitution and the Local 22. Isda pag inulit
Government Code has long recognized and pushed 25. Mamamayan sa
for the participation of NGOs as partners of the lo- Mt. Province
cal government in the pursuit of local autonomy.
28. Bulol sagot sa nakaraan

Globe GCASH and Al Fardan Exchange: Largest remittance networks About GXI and GCASH
G-Xchange, Inc. (GXI) is a pillar
in RP and Qatar tie up for international money transfer in m-commerce and a fully-owned
subsidiary of Globe Telecom which
Al Fardan Exchange President is a leading full service telecommu-
Fahad Al Fardan (middle, left) nications company in the Philip-
seals the deal with Globe GCASH/ pines. GXI pioneered the revolu-
GXI Product Manager Henry Na- tionary model in a cashless mobile
varro (middle, right). The contract commerce service called GCASH
signing was witnessed by Al Fardan which was launched in the Philip-
SVP Muzammil Hanif (left) and pines in October 2004.
Globe GCASH/GXI Marketing GCASH is an internationally-
Representative in Qatar, Warfil De acclaimed micro payment service
Leon (right). which transforms a mobile phone
About 200,000 Filipinos living into a virtual wallet for secure, fast,
and working in Qatar can now send and convenient money transfers
money securely and conveniently at the speed and cost of a text
to the Philippines through the message.
extensive remittance network of Since GCASH’s launch, GXI
Globe GCASH/G-Xchange, Inc. remittance channels. phone shops and many more. the hard earned money of their has established a wide network of
(GXI) and Al Fardan Exchange GXI, a wholly- owned mobile Users of the service can, likewise, relatives or friends abroad. local and international partners
Company.  commerce subsidiary of leading visit any Globe Store, rural bank, About Al Fardan that includes government agencies,
Al Fardan, the largest remit- Philippine telecommunications pawnshop and other remittance Al Fardan is one of the premier utility companies, cooperatives,
tance network in Qatar, opens five company Globe Telecom, on the partners for a hassle-free claim financial institutions across the insurance companies, remittance
AFX Fast Remit outlets to Filipinos other hand, provides the larg- of remittance. Middle East with core services companies, universities, and com-
who wish to send money to the est network of receiving points GCASH REMIT cash pick-up including foreign currency sale mercial establishments which
Philippines. Senders are given ac- in the Philippines. It boasts of customers get the best interna- and purchase, inward and outward have agreed to accept GCASH as
cess to competitive exchange rates 18,000 GCASH REMIT Pay-out tional remittance value as they do remittances, and instant transfer a means of payment for products
and fast and reliable remittance locations which include neighbor- not have to pay any service fees services. Al Fardan has established and services.
service. They also enjoy longer hood sari-sari stores, gift shops, when claiming the remittance, 120 reputed correspondent banks Please visit www.globe.com.ph
business hours versus traditional multi-purpose cooperatives, cell thus,  enjoying the full amount of and agents worldwide. for more details.
Thursday,  July 29, 2010
7
Our Daily Bread AFP frees renegade Marine Col. Querubin

I T
HE Armed Forces of the Phil- Armed Forces leadership, specifically Meanwhile, AFP spokesman Brig.
WAS excited about going to the baseball park to
ippines (AFP) yesterday gave David. Nevertheless, he said that this is a Gen. Jose Mabanta announced that
watch the Detroit Tigers play the Chicago White
provisional liberty to Marine “welcome move,” adding “it’s a step clos- former Marine commandant Maj. Gen.
Sox. I proudly put on my Tigers T-shirt that morn-
Col. Ariel Querubin, one of the lead- er to the justice that we are all wanting.” Renato Miranda, another leader of the
ing before going to the opposing team’s stadium. But I
ers of the alleged plan to overthrow the Querubin revealed that last July 17, plot, was already given a provisional
had to wear a sweatshirt over my team’s shirt because it
administration of former President Ar- the military was supposed to release liberty during the later period of the
was cool outside. So I was disappointed that no one at
royo four years ago. him from detention on the premise that Arroyo administration.
U.S. Cellular Field could see which team I was there to
Querubin was released from his de- he requested for it. “The other Satur- “(General) Danny Lim and general
cheer for. No one knew I was a Tigers’ fan. After a three-
tention cell at the Intelligence Service of day, they gave a release order. But I did Miranda have requested that they be
hour rain delay, the game finally started and I could cheer
the AFP in Camp Aguinaldo noontime not accept it because it was stated there given provisional liberty but in the case
for my team and get my loyalty out in the open.
and was subsequently placed under the that I requested for it,” said Querubin. of Col. Querubin, this was the own ini-
The apostle Paul had a loyalty that was most definitely
custodial care of Brig. Gen. Reynaldo He also revealed that during Bangit’s tiative of the Armed Forces of the Phil-
out in the open—a loyalty to Jesus Christ. He wrote to
Ordońez, chief of the AFP’s Philippine term as AFP chief, the military had sent ippines,” said Mabanta, adding that the
the believers in Rome, “I am not ashamed of the gospel
Defense Reform office. words to him, through Ordońez, that release order of Querubin was signed
of Christ” (Rom. 1:16). He knew that the gospel was “the
The release of Querubin, a recipient he would be released provided that he by David on Tuesday night.
power of God to salvation for everyone who believes”
of the highest military decoration Med- will submit a letter-request to Bangit. A handful of Marine officers remain
because Jesus had dramatically changed his life and
al of Valor, came 59 days after former Querubin said he rejected it, adding he in detention while on trial, specifically
its direction. In his preaching and witnessing, he pro-
Scout Ranger chief Brig. Gen. Danilo would rather wait for the resolution of Medal of Valor awardee Lt. Col. Cus-
claimed Jesus, the One to whom he had given his whole
Lim, another leader of the plot, was re- his case. todio Parcon, Col. Orlando de Leon,
life (Acts 9).
leased to Ordonez. “The only thing left with me is my Lt. Col. Achilles Segumalian, and 1Lt.
The believers in Rome were also known for their al-
Lim was released from detention af- dignity and pride. I don’t want to write Belinda Ferrer.
legiance to Christ. Paul said of them: “Your faith is spoken
ter he wrote a letter-request to then AFP (the request), I don’t want to beg. If Asked why the military initiative did
of throughout the whole world” (Rom. 1:8).
chief Gen. Delfin Bangit. More than a you believe that I have not committed not include the remaining detained of-
Is your loyalty to Jesus out in the open?
week later, nine Scout Ranger officers a crime, then release me...This is a good ficers, Mabanta said: “This will be the
were also released from detention after development because they are open to start of further study, it may start with
God put us in this darkened world
making a similar request to Bangit. reconciliation and my meeting with the Col. Querubin and it will continue and
To shine as sons of light,
In a phone interview, Querubin said chief of staff last Thursday was very we will look into the cases of other offi-
So, let us always teach the truth
his release was on the initiative of the cordial,” added Querubin. cers involved.” Ronnie Santos
And keep our colors bright.—D. De Haan

Fuel prices rise by P0.50/liter MMDA chairman to go after


LINE ADS NEARLY all of the oil players in the country have increased
their pump prices by as much as P0.50 a liter, which is
corrupt agency officials
Chairman Francis Tolen- thoroughfares. He said that
For Sale!!! Brand New their second price increase in as many weeks.
loans Dashboard Cover Oil giants Petron Corp. and Chevron Philippines (for-
tino of the Metropolitan Ma- he will have them investi-
www.premierecarloan.com for: Lancer Singkit, Hotdog, nila Development Author- gated.
Call 415-7553 or 774-1099 Itlog, Pizza, Lovelife, Big Body, merly Caltex) at 6 a.m. Wednesday jacked up their prices ity (MMDA) yesterday told Aside from this, informa-
Small Body, etc... of premium gas by P0.25 a liter and prices of regular gaso- reporters that he will not tion about the quota imposed
6% P.A. Bnew/Used cars 0923-6038090 / 0930-3697419 line, diesel and kerosene by P0.50 a liter.
Car Loan / car Lateral tolerate abuses and anoma- on traffic enforcers who col-
(02)9077121 • 09151980332 House & Lot in Country Homes The small players composed of Seaoil Philippines lies by personnel under his lect protection money from
0921-6774142 CHARLIE Tagaytay. P2.8M raised theirs also at 6 a.m.. Seaoil spokesperson Rey Jime- administration in line with vendors and traffic violators.
0919-6280844 / 0922-8758392 nez, who was the first among the oil firm executives to
salary/OFW 330sq.m. 3 bedrooms President Aquino’s call for a Although Tolentino said
TEXT (0906) 842-2445 http://ramilisrael.sulit.com.ph announce an adjustment late Tuesday night, said the fuel corrupt-free government. that he has no plan of re-
hike was made to reflect movements in the world market.
job offer For sale. Kassel Condo Fernando Martinez, Eastern Petroleum Philippines
Tolentino specifically shuffling the current set of
Work from Home!!! Rem. 601 / 31sqm cited the information he re- officers occupying sensi-
unfurnished. Pasay Taft,
president, said that the independent firm would match its ceived about some officials tive positions in the agency,
Part/full time: 10-30k/month
www.peaklifestyle.com/eagles. Vito Cruz. Sylvia Rodriguez rivals’ price adjustment. “Eastern will adjust prices with who receive grease money time will come they will be
Text 0908-1952711 896-4656 / 8964875 the same rate at midnight (12 a.m. Thursday),” said Mar-
0917-5252876 from colorum bus operators replaced once the evidence
tinez, who is also chairman of the Independent Philippine for unhampered operations on their corruption were es-
JOB HIRING / Affordable townhouse Petroleum Companies Association.
OPEN TO ALL COURSES in QC 2.48M, H&L in
along the metropolis’ major tablished.
Mr. Bryx 0999-422-4457 Antipolo 1.45M

CLERK/SEC./ENCODER
4 inquiry# 0928-2525904
Francis 0918-4700130

health products
CPP ready to talk peace with government
No. 1 Diet Products. THE Communist Party of long-term ceasefire. two sides bogged down in and-death questions with
services Safe & proven the Philippines (CPP) yester- The CPP asked Aquino 2004 after the communist the other side, when we have
Low Rates New Adventure 0927-3727537 day said it was willing to re- to commence the negotia- pulled out from the talks our arms dropped while the
for Hire 486-9951 * 0926-7248045
opportunities turn to the negotiating table tions within the Hague Joint in protest of the inclusion forces on other side have the
LIPAT BAHAY with the new administration Declaration of 1992 which of the CPP and the New barrels of their guns pointed
CLOSED VAN Mini-Lottery by
www.bettingstation.biz games www.
under President Aquino but details the framework, prin- People’s Army in the United at our heads.”
Tel. 985-6303 * 707-4663
CP – 0918-6410756 basketballending.net this should not be premised ciples, agenda and sequence States’ list of foreign terror- The CPP said Aquino
& www.bingomillions.biz on a ceasefire agreement. of the peace talks. The party ist organizations. should know better for in-
Affordable Houses in QC 8816-855 or 0917-5165571
In a statement, the CPP urged Aquino to “clear the “For the armed revolu- sisting that there should be a
Francis 0918-4700130
www.francismec.sulit.com.ph Hotel Training for abroad. Room
said there should be no pre- hurdles to the resumption of tionary forces, engaging in ceasefire first prior to the re-
Attendant, F/B, conditions on the resump- formal negotiations” and “let peace talks while their weap- sumption of the talks, noting
Nissan Urvan for Rent! Front Desk
240-3530 / 0932-6235026 tion of the stalled talks, re- the matter of ceasefire fall in ons are tied up, is violative of that during the time of his
091-84830973 or 994-2731
ferring to the statement of its proper place--that is, in revolutionary principles and mother, former President
buy & sell Tubero/Karpintero/Mason Aquino in his State of the Na- the process of solid gains in virtually holds us hostage... Corazon Aquino, a three-
1BR Condo Jerry 413-6283 tion Address that his admin- agreements in the remain- It would be foolish for us month truce was forged but
7.5k/mo. No D/P
nr. MRT istration will resume talks if ing substantive agenda.” to expect to talk on fair and this went unsuccessful.
0917-9627576 Bartending Seminar 332-7002 the communists agree to a Peace talks between the equal terms regarding life- Ronnie Santos
8 Thursday,  July 29, 2010

Wesley So falters Mapua


demolishes
in Biel chess Arellano
FILIPINO Grand- ana of Italy with 5 MAPUA walloped Arellano
master (GM) Wes- points each. U, 3.5-.5, to seize the solo
ley So lost to Dutch Vachier-La- lead in the senior division of
GM Anish Giri in grave won after the 86th NCAA chess tour-
their 8th round 54 moves of Neo- nament at the Cyberzone of
match that foiled Gruenfeld Defense the SM City Manila.
his bid to top the while Caruana set- Carlo Ballesteros, Engin
43rd Biel Interna- Wesley So tled a truce with Nigel Palayo and Francis
tional Chess Fes- Rodshtein after 55 Ligon delivered the wins to
tival Young Grandmasters moves of Sicilian Defense. power the Cardinals to the
tournament in Biel, Switzer- Andreikin now has 4.5 top with nine points, half a
land on Tuesday. points, the same output of point ahead of Emilio Agui-
The 16-year-old So yield- GM Nguyen Ngoc Truong naldo College.
ed to Giri after 44 moves of Son of Vietnam, who brought The Chiefs, now coached
English Opening and lost his downed Tomashevsky after RISING TO THE OCCASION by National Master Rudy
bid for the crown. Interest- 45 moves of another Eng- Emilio Aguinaldo College stalwart Argel Mendoza does a fade-away shot to outmaneuver Ibanez, averted a shutout
ingly, Giri also beat So dur- lish Opening.GM David Anton Sevilla of College of St. Benilde for the NCAA match yesterday at the Arena in San after John de Leon salvaged
ing the 72nd Corus interna- Howell of England crushed Juan. TUNYING PENAREDONDO a draw with Anthony Noche
tional chess championship GM Parimarjan Negi of on fourth board.
in Wijk Aan Zee, Nether- India after 52 moves of Si- The Generals zoomed to
lands this year. cilian Defense for 3 points
The loss kept So stuck and climbed at ninth spot.
Hoopsters clash with PBA Legends Sunday second spot with an equally
emphatic 3.5-.5 triumph
with 4 points. He is current- Negi remains at 2 points at IT will be another great Atoy Co, Philip Cezar, Fred- Camba, Glen Labung, Jan over Jose Rizal.
ly tied at 5th place with Giri, the cellar-dweller. treat to the local basketball die Hubalde, Orly Bauzon, Ewald Santiago, Rainier Ca- The Stags could not sus-
GM Evgeny Tomashevsky In the ninth round on fanatics when the star-stud- Paul Alvarez, Jerry Codin- brera and Jong Egea. tain their pair of shutout
and GM Dmitry Andreikin Wednesday, So will play ded Philippine Basketball era, Kenneth Duremdes, Jun The event is dubbed as wins over the weekend af-
of Russia and GM Maxim white against Andreikin. In Association (PBA) Legends Limpot and Vergel Meneses “Hoopsters meet the Legends ter absorbing a painful 0-4
Rodshtein of Israel. case of tie, there will be tie- go up against the Daniel Ra- while the Daniel Razon-led Kahit Isang Araw Lamang” to beating at the hands of the
GM Maxime Vachier- break to declare the first. zon-led Hoopsters team in a Hoopsters team is composed generate funds for the scholar- Letran Knights, the reigning
Lagrave of France, mean- The format is two rapid charity match on Sunday at of Cyril Santiago, Jon Jon ship program of Razon. champions.
time defeated Rodshtein games (10 minutes, with the Cuneta Astrodome in Apuya, Jeff Versoza, Julius The Hoopsters versus The Blazers drew a bye
to create a two-way tie for 10’’/move). If the result is Pasay City. Casaysayan, Anton Tolen- Legends game is a Sports 37 but remained in the magic
first place with overnight 1-1, then two blitz will be or- The PBA Legends is ban- tino, Jeffrey Sanders, Mark Productions’ follow-up event four with a six-point aggre-
solo leader GM Fabio Caru- ganized. nered by Bogs Adornado, Tyer, Michael Balang, Kheem to a fun run last January 31. gate.

Pacman in Congress Pinoy cue champs vie for Guinness


MANNY PACQUIAO attend- Roach says Pacquiao will FORMER 9-ball and 8-ball world US Open 9-ball Champion Shane
ed P.Noy’s Sona in Congress. knock out Margarito. champion Ronato Alcano, newly Van Boening and Stevie Moore of the
He was dashing in his out- He has been making noise, crowned World Pool Masters ruler United States, current World No. 5
fit. But of course, he caught the with the match still four Dennis Orcullo, two-time national Darren Appleton of Great Britain and
attention of a lot of people. months away. open champion Lee Vann Corteza and local ace Ricky Yang are also vying in
Being a first timer in Con- It’s his style. another ex-World 9-ball ruler Alex the event which offers $40,000 to the
gress, many are watching Expect the next releases to Pagulayan will head the crack Filipino champion in the $95,000 total pot
what Pacman will do and can be coming out from Marga- contingent who will see action in the prize tournament.
do as a congressman. rito’s camp. With the same noise, Margarito will 2010 Guinness World Series of Pool John Galvin, marketing manager
But like a winner that he has always been, I destroy Pacman. 10-Ball Challenge Grand Finale in Ja- of the Guinness pool tilt, said the 2010
think Pacman will be able to survive his stint in Hoy, matagal pa ang show nyo! karta, Indonesia. Guinness World Series of Pool 10-Ball
Congress. nnn The pool matches are slated today Challenge demonstrates Guinness’
He will be far better than some of his fellow Barangay Ginebra is on a vacation while sis- until August 1 at the Mall Taman Ang- commitment towards the develop-
congressmen. ter teams San Miguel and Derby Ace fight for one grek in Jakarta, Indonesia. ment of the sport in Indonesia to hone
I am sure he’ll be able to deliver. final slot. Alcano, Orcullo, Corteza and local talents and showcase it against
At least for his constituents in Sarangani. Derby Ace and SMB can’t bring in as much Pagulayan will be joined by fellow the world’s best professional pool mas-
nnn crowd as Ginebra does. Billiard Managers and Players ters. Hence, it is a proud moment for
Some people were watching on Jinkee Pacquiao, This is despite James Yap, Dondon Hontive- Association of the Philippines us to stage this series of landmark pool
Manny’s wife. ros and Arwind Santos. (BMPAP) cue artists Antonio Lining, events, culminating in the grand finals
What she’ll wear, what jewelry she’ll carry, Iba pa rin ang hatak ng Ginebra! Jundel Mazon and Carlo Biado in the in Jakarta.
etc. nnn tournament proper. Harvey Davis, vice president of
Sikat na din siya! It’s going to be UP vs. UE next. Also included are former Asian ESPN Star Sports Event Management
nnn We will know who’ll be the ultimate cellar Games 9-ball silver medalist Jeffrey Group, said: “We are delighted to part-
At least, Congressman Manny does not need the dweller in the UAAP. de Luna and Southeast Asian Games ner with Guinness again for this event
pork barrel. nnn 9-ball gold medalist Victor Arpilleda, and we’re committed to offer our ex-
Hindi na rin siya magnanakaw. All hype, but not much this college player can current World No.1 and 2009 World pertise to showcase the best cue sport
Marami na siyang masyadong pera to even produce for his team. 10-Ball Champion Mika Immonen action and ensure that the event will be
think of that. He has been getting a lot of pre-tournament of Finland, current World No. 3 Ralf held at the highest international stan-
nnn hypes but look, he has failed miserably. Souquet and Thorsten Hohmann of dards for the competitors and specta-
Germany. tors.

Related Interests