You are on page 1of 1

Staat van verwarring

euthanasie rechtvaardigt? werkt, is de overtuiging dat wij op en abstracte denkers zijn die een
Het voorbeeld laat zien dat hoe- grond van de moderne informatie- onderwerp in perspectief kunnen
Politiek wel we bedolven worden onder de stroom slimmer zijn geworden en plaatsen.
Paul Schenderling informatie, we het steeds moeilijker dat het bestuderen van het verleden Kortom, de paradoxale maar
vinden om de informatie te duiden daarom overbodig is. Niets is min- verhelderende conclusie over onze
en te beoordelen. Dit geeft een der waar. Het is juist aannemelijk huidige staat van verwarring is dat

I n het rampjaar 1672 werden de


Nederlanden, nog maar amper
gewend om volledig autonoom
te zijn, plotseling overspoeld door
vijandige mogendheden. Het gezeg-
Nederland is het sterkst zichtbaar
op het gebied van waarden, bijvoor-
beeld in de berichtgeving rondom
het levenseinde. Hoeveel mensen
waren er geschokt toen NRC meldde
sterke indicatie dat een weinig
geciteerde uitspraak van Albert
Einstein over onze tijd waarheid
wordt: ,,Perfectionering van midde-
len, en verwarring van doelen, dat is
dat onze voorouders de tijd hebben
gehad om na te denken over wat
werkelijk van waarde is en dat wij
daarvan kunnen leren.
De derde onverstandige reflex is
rust en reflectie de beste raadgever
zijn. Burgers die minder tijd beste-
den aan het checken van het
nieuws houden tijd over voor het
lezen van historische romans, zodat
de vertelt hoe het volk redeloos, de dat een kerngezonde man die opzag ons voornaamste probleem. Wat dat we bij de duiding van de infor- ze het nieuws beter kunnen duiden.
regering radeloos en het land redde- tegen de eenzaamheid na zijn pensi- gaat er mis in onze pogingen om matielawine steeds meer gezag Ceos die de hoeveelheid manage-
loos was. Anno 2014 bevindt Neder- oen euthanasie verleend kreeg? Een informatie de baas te worden en de toekennen aan specialisten. Specia- mentinformatie op hun dashbo-
land zich in een nieuwe, totaal bedroevend aantal, blijkens de verwarring van doelen te stoppen? listen rakelen veelal meer details ards verminderen, zijn beter in
andere vloedgolf: een vloedgolf van doodse stilte. Hoeveel mensen kon- Om te beginnen kiezen we de op, terwijl het juist de generalisten staat om echte uitzonderingssitu-
informatie. Als gevolg van technolo- den hun gevoelde schok te midden verkeerde reflex door gedwee steeds aties te signaleren, zodat ze hun
gische en economische vooruitgang van verwarrende tegenargumenten meer data tot ons te nemen. De kostbare middelen doelmatiger
wordt de wereld in rap tempo com-
plexer. Via moderne communicatie-
staande houden? Een nog bedroe-
vender aantal. Een paar weken later
bekende Amerikaanse statisticus
Nicholas Taleb waarschuwt dat
Perfectionering van inzetten. Politici die minder reage-
ren op incidenten, krijgen de moge-
middelen dringt deze complexer
wordende omgeving constant ons
berichtte de NOS over de herden-
king van de tragische dood van vele
teveel data onze geest verwarren,
net zoals teveel hormonen onze
middelen, en lijkheid dossiers diepgravender te
behandelen, zodat ze scherpere
blikveld binnen. Het resultaat is
groeiende redeloosheid en, als we
psychiatrische patinten ten tijde
van nazi-Duitsland. De journalist
hormoonhuishouding verstoren.
Daarbij komt dat data niet alleen
verwarring van volksvertegenwoordigers worden.
Het ontwarren kan beginnen!
niet uitkijken, toenemende politie-
ke radeloosheid. Het verontrustende
schrijft, met bewust geplaatste
aanhalingstekens, hoe deze patin-
waardevolle kennis bevatten, maar
ook ruis, waardeloze onzin. Naarma-
doelen, dat is ons
is: hoewel een staat van verwarring
zeker niet onontkoombaar is, wer-
ten als levensonwaardig werden
gezien. Hoeveel mensen hebben
te iemand vaker soortgelijke data,
zoals nieuwsfeitjes, tot zich neemt,
voornaamste Paul Schenderling (1988) werkt
als adviseur in de publieke sector.
ken onze reacties vaak averechts.
Wie hoort de noodklok?
zich afgevraagd of er eigenlijk wel
een verschil bestaat met het argu-
neemt de hoeveelheid ruis dispro-
portioneel toe.
probleem Daarnaastis hij lid van de redac-
tie van Christen Democratische
De groeiende verwarring in ment waarmee men vandaag de dag Een tweede reflex die averechts Verkenningen