You are on page 1of 5

Department of Education

National Capital Region


Division of City Schools Manila
P. BURGOS ELEMENTARY SCHOOL
STA MESA, MANILA

Paaralan P. BURGOS ELEMENTARY SCHOOL Baitang/Anta APAT


s
Grades 1-12 Guro THELMA D. CEPEDA Asignatura AP
Daily Lesson Log Oras ng Pagtuturo IV-4 1:40- 2:20/IV-12-3:25-4:05/IV- Markahan IKATLONG MARKAHAN
2-4:55-5:35
PETSA/ARAW LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
AAA JANUARY 16, 2017 JANUARY 17, 2017 JANUARY 18,2017 JANUARY 19,2017 JANUARY 20, 2017
I. LAYUNIN
A .Pamantayang Naipapamalas ang pang-unawa sa bahaging ginampanan ng pamahalaan sa lipunan, mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pagkakaisa,
Pangnilalaman kaayusan at kaunalaran ng bansa
B .Pamantayan sa Nakapagpapakita ng aktibong pakikilahok at pakikiisa sa mga proyekto at gawain ng pamahalan at mga pinuno nito tungo sa kabutihan ng
Pagganap lahat (common good)

C. Mga Kasanayan sa 1. natutukoy ang mga 1. natutukoy ang 1.Nasususri ang ibat ibang 1. Nakasasagot 1. Nakasasagot
Pagkatuto proyekto at iba pang mga proyekto at paraan ng pagtutulunga ng nang wasto sa nang wasto sa
(Isulatang code ng Gawain ng pamahalaan iba pang Gawain pamahalaang mga tanong sa mga tanong sa
bawat kasanayan) para sa kabutihan ng ng pamahalaan pambayan,pamahalaang pagsususlit. pagsususlit.
bawat mamamayan para sa kabutihan panlalawigan at iba pang 2. Nakapag aanalisa 2. Nakapag
2. nasusuri ang mga ng bawat tagapaglingkod ng bayan ng mga tanong sa aanalisa ng
proyekto at iba pang mamamayan 2. Nasusuri ang paraan ng pagsusulit. mga tanong sa
Gawain ng pamahalaan 2. Nasasabi ang mga pagtutulungan ng pagsusulit.
sa kabutihan ng lahat ng epektong dulot ng dalawang magkaibang
nakararami proyekto o Gawain antas ng pamahalaan
3. nakalalahok nang ng pamahalaan 3.nakapagbibigay ng mga
buong sigla sa para sa kabutihan halimbawa o sitwasyong
pangkatang Gawain ng lahat nagpapakita ng
AP4KPB- IIIi-8 3. Nakapagbibigay pagtutulungan ng
ng opinton kung pamahalaang panlalawigan
dapat o hindi at pamahalaang pambayan
dapat ituloy ang 4. napahahalagahan ang
mga proyekto mga pagtutulungang ito sa
AP4PAB-IIIi-8 pamamagitan ng
pagpapakita ng mabuting
saloobin
AP4PAB-IIIj-9

Aralin 14: Iba pang Aralin 14: Iba pang Aralin 15: Pagtutulungan Ikatlong Markahang Ikatlong Markahang
Gawain ng Pamahalaan Gawain ng Pamahalaan ng pamahalaang local at Pagsusulit Pagsusulit
II. NILALAMAN para sa Kabutihan ng para sa Kabutihan ng Iba pang Tagapaglingkod
Lahat Lahat ng pamahalaan

III. KAGAMITANG
PANTURO
A. Sanggunian
1. MgaPahinasaGabayngGuro TG p.136 - 138 TG p.136-138 TG p. 138-140
2. MgaPahinasaGabayng LM. p.312-320 LM p. 312-320 LM p. 321-326
Pang-mag-aaral
3. MgaPahinangTeksbuk
4.
KaragdagangKagamitanmulas
a Portal ng Learning Resource
B. Iba pang Mga larawang may Mga larawang may Mga larawang may
KagamitangPanturo kaugnaya sa paksa kaugnaya sa paksa. kaugnayan sa paksa.
IV. PAMAMARAAN
A. Balitaan A. Balitaan
A. Balitaan B. Pagsasanay Pagusapan ang mga Pabalik aralan ang ilang Pabalik aralan ang ilang
B. Pagsasanay Isulat ang K kung balitang may paksang tinalakay sa paksang tinalakay sa
Ano ano ang mga karapatan ng kinalaman sa ikatlong markahan ikatlong markahan
proyekto ng mga mamamayan at T kung ekonomiya.
sumusunod na ahensya tungkulin ng B. Pagsasanay
ng pamahalaan upang pamahalaan. Pumalakpak ng 1
makapaglingkod sa ating 1. Pumili ng rehiyong kung ang isinasaad
mamamayan. kinaaaniban ay nagpapakita ng
a. DOTC 2. Pantay pantay na mga paraan sa
A. Balik-aral sa b. DAR proteksyon sa batas pagpapaunlad ng
nakaraang aralin at/o c. DPWH 3. Mamuhay ng edukasyon at 3
d. NTC mapayapa palakpak kung
pagsisimula ng bagong
e. DA hindi.
aralin
Mgapangyayrisabuh C. Balik Aral C. Balik aral C. Balik Aral
Ano ano ang mga Sa pamamagitan ng Ano ano ang mga
karapatan ng mamayan graphic organizer,isa programang
sa mga sumusunod? isahin ang mga proyekto pangkapayapaan
a. Buhay, kalayaan at ng pamahalaan sa ng bansa?
ariarian pabahay, sa mga
b. Makatarungang biktima ng kalamidad..
pagpapairal ng batas
c. Pantay na proteksyon
sa batas
Sabihin sa mga bata ang Sabihin sa mga bata ang Sabihin sa mga bata ang Sabihin sa mga bata ang Sabihin sa mga bata ang
paksa ng aralin sa araw na paksa ng aralin sa araw na paksa ng aralin sa araw na paksa ng aralin sa araw na paksa ng aralin sa araw
B. Paghahabi ng layunin ito.Ipabasa sa mga bata ang ito.Ipabasa sa mga bata ang ito.Ipabasa sa mga bata ang ito.Ipabasa sa mga bata ang na ito.Ipabasa sa mga
ng aralin layunin ng aralin. layunin ng aralin. layunin ng aralin. layunin ng aralin. bata ang layunin ng
aralin.

Itanong sa mga bata: Magpakita ng mga Ilahad ang aralin gamit Pag alala sa pamantayan Pag alala sa
May karanasan ba kayo larawan ng mga ang mga susing tanong sa sa Pagsusulit. pamantayan sa
tungkol sa pagdating ng tulay,kalsada, underpass panimula p.323. Gumawa ng tahimik Pagsusulit.
C. Pag-uugnay ng mga kalamidad, tulad ng at over pass Ibigay ang kahulugan ng Honesty is the best Gumawa ng tahimik
baha,lindol,bagyo o Paano ito nakakatulong mga sumusunod upang Policy.. Honesty is the best
halimbawa sa bagong
sunog? sa inyo?Paano kaya ito mas maunawaan ng mga Policy..
aralin. Hayaang magkuwento ng nakakatulong sa bata ang paksang
sariling karanasan ang kabutihan ng lahat ng tatalakayin...
mga bata. mamamayan?

D. Pagtalakay ng bagong Ilahad ang mga susing Ipabasa ang teksto sa Magdaos ng brainstorming Pagsasagot ng mga bata. Pagsasagot ng mga
tanong sa Panimula sa pahina 316 318. kaugnay sa paksa ng Ang guro ay iikot upang bata. Ang guro ay iikot
konsepto at paglalahad
panina 312. aralin. masiguro na ang mga bata upang masiguro na ang
ng bagong kasanayan Ipabasa ang Alamin mo ay nagsasagot. mga bata ay
#1 Ipabasa ang alamin mo sa LM pahina 321 nagsasagot.
sa pahina 312 315.
E. Pagtalakay ng bagong Pangkatang Gawain
konsepto at paglalahad Pangkatang Gawain Ano ano ang mga Talakayin ang paksa sa Pabgwawasto sa mga
ng bagong kasanayan Ano ano ang mga proyekto at programang pamamagitan ng mga sagot Pabgwawasto sa mga
#2 proyekto at programang itinatag ng pamahalaan susing tanong na sagot.
itinatag ng pamahalaan upang makapamuhay ng nakapaloob sa Sagutin
upang makapamuhay ng maayos ang mga p.324.
maayos ang mga mamamayan?
mamamayan? PANGKAT 1 at 5
PANGKAT 1 at 5 transportasyon at
Paglilingkod sa mga bata komunikasyon.
at matatanda. PANGKAT 2 at 4 malinis
PANGKAT 2 at 4 at maayos na pagkain
Pabahay PANGKAT 3 at 6
PANGKAT 3 at 6 Pagtulong sa mga taong
Pagtulong sa mga may kapansanan.
biktima ng kalamidad. Pag uulat ng bawat
Pag uulat ng bawat pangkat.
pangkat. Pagtalakay sa paksa
Pagtalakay sa paksa
F. Paglinang sa Ipagawa ang Gawain A at Ipagawa ang Gawain C at Ipaliwanag ang panuto sa Pagkuha ng iskor at error.
Kabihasnan B. D sa pahina 319. pagsasagawa ng mga
(Tungo sa Formative Gawain sa pahina 324-325.
Assessment)

G. Paglalapat ng aralin May sunog na naganap sa Nalaman mo na ang ? Nagsagot ba kayo nang Ipasulat sa kanilang
sa pang-araw-araw na karatig nyong bagong lipat na kaklase buong katapatan? journal kung ano ang
lugar.Pagkatapos ng sunog mo ay nasunugan maitutulong nila upang
buhay ano ang maari mong itulong pala,paano ka maipaglaban ang
sa kapwa mo bata na
nawalan ng tahanan?
makakatulong sa kanya? kanilang karapatan.

Balikan ang layunin at 1. Balikan ang layunin at


Balikan ang layunin at itanong kung natamo ang itanong kung natamo
H. Paglalahat ng Aralin itanong kung natamo ang layunin.Hikayatin ang mga ang layunin.
layunin.Hikayatin ang mga bata na magbigay ng 2. Bigyang diin ang
bata na magbigay ng pangungusap tungkol sa Tandaan mo sa
pangungusap tungkol sa natutunan nila. pahina 302 ng LM.
natutunan nila.
ooI. Pagtataya ng Aralin Pasagutan ang Pasagutan ang Natutuhan Pasagutan ang Natutunan
Pagsasanay sa pisara. Ko sa panina 320... ko sa pahina 326, LM sa
Anong ahensya ang AP.
tumutulong sa mga
sumusunod:
1. Proyektong
pabahay
2. Agarang
nagbibigay ng
tulong sa mga
nabiktima ng
bagyo

J. Karagdagang Gawain Pumunta sa inyong Alamin kung paano Alamin sa kapitan ng .


barangay at alamin kung nagtutulungan ang inyong barangay kung
para sa Takdang Aralin
ano ano ang ginagawa pamahalaang local at at paano nakikipagtulungan
at Remediation nilang paghahanda kung iba pang tagapaglingkod sa kanila ang alkalde ng
sakaling dumating ang ng pamayanan sa pahina ating lungsod..
kalamidad. 321-326.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya

B. Bilangng mag-aaral
nanangangailangan ng iba pang
Gawain para sa Remediation

C.Nakatulongbaangremediation?
Bilangngmag-
aaralnanakaunawasaaralin.
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation?

E. Alin sa mga estratehiyang


pagtuturo na nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
Alamin

G. Anong kagamitang panturo


ang aking ginamit na nadiskubre
na nais kong ibahagi sa kapwa ko
guro?