Вы находитесь на странице: 1из 192. 
, ,

.
,
,
. , 


.

. 

. 
, 
,
,
. 
, 
.

3

, . 

.
,
,
.


,

. 1928


, ,


: 
.
,
( . agglutinare 
).
, ..

.

: 
, , 
, , , 
.
,

7


, ,
, ,
, .


Aa a ad
Bb bahar
Cc cam
ay
Dd damla
Ee ( ) er
( ) merkez
Ff fikir ,

Gg gam
ab ab ,


debmek

ibne

Hh hafif
Id drk
ci iki
Jj jri
Kk kabul
Ll lal
Mm makas
Nn namus
Oo oda
* rdek
Pp para
Rr rica
Ss sakal
ef fair
Tt tahta
Uu uzun
*
Vv vahfi
( 
)
Yy [] yaka
Zz zengin

8 21 .

* ,
.
.


():
a, d, o, u

():
e, i, ,
. , oda
ada, ..
. ona , (. .)
ana, .


: adam [@] 
, aksam [@] .

: ev [] ,
: demir [@] . 
: nem [] .
d ,
: mdsdr [@] .
i : din [] 
, tipi [@] , .
,

: omuz [@] .

10

. 
. 
: tren
[@] , , sz [] .
u : burun [
@] , mum [] ; .
. 
ber. 
: tr []
, , , mit [@] .

13 8 
.
: b, c, d, g, b, j, l, m, n, r, v, y, z.
: , f, h, k, p, s, f, t.
b, d, , f, l, m, n, p, t, z

.
,
.

g : giz [] , gonca
[@] , .
k
: kemik [@] , 
: kurmak [@]
.

11

h
: hafta [@] ,
: hilal [
@] , .
.
, :
can [] , cep [] .
b . ,

: dab [@] , 
: deber
[@] ,
: debnek [@] .
f ,
, .
: farap
[@] , farkd [@] ,
: fiddet
[@] , fifa [@] 
, yetmif [@] .
y 
: ay [] , ,
uyku [@] , meydan [@] 
. a, e, o, u , 
, , , :
yaz [] , yol [] .
d, i, , y : ydl []
, yz [] ; .

12


, k, p t 
, , 

: eki [@] ekicin [
@] , renk [] rengi [
@] , ., kap [] kabd
[@] , dolap [@] dolabd [
@] , dert [] derdi [@]
.

: top [] topu
[@] ; sap [] sapd [@] 
. ..

().
, 
@ 
@.
(a,
d, o, u), 
: orman [@] ormanda [
@] ; uval [@] uvalddan [
@] .
(e, i, , ): iskele [@] 
iskalede [@] , gz []
gzler [@] @.

13


: okl , merkz .
, ,
:
) , 
, , ,
: kblo , tvla , lmba ;
)
: loknta , limonta 
, termomtre .

. 

: baba ; ane ; kdz ; 
; horoz ; tavuk ; pili .

, 

: byk bahe ; byk
bahede ; byk baheden 
; bir ev bef ev .

lar/ler: ydl
ydllar ; yer yerler @.
az , birka , ok 
, ka
: az ifimiz ;
birka defa ; ok para ; ka
kifi? ?.

. 
.
17

1. . 
: ev , evler @; nar 
; ?, ? ?, ?
2. . 
;
?, ?, ?;
dn/in, un/n 
ndn/nin, nun/nn 
: babandn babandn kitabd ; fehrin
@ fehrin merkezi .
3. . 
; ?, ?,
?; (y)a/(y)e:
ava ; eve , [] ; babaya [] ;
dereye [] .
4. . 
?, ?;
(y)d/(y)i, (y)u/(y): kitabd ; bedeni ;
babayd ; kolu ; gl .
5. . 
(?) @ (?) ;
da/de, ta/te:
damda , evde @, , kitapta 
, iekte , nisanda .
6. . 
, ..; ?,
?, ?; 
dan/den, tan/ten: damdan , evden
; kitaptan ; iekten , 
.

18


, 
, : gzel kdz 
gzel kdzlar .

ld/li, lu/l
: yara yarald
, ; gzlk gzlkl
, ; yelken yelkenli
, ; tuz tuzlu ; yab
yabld .
sdz/siz, suz/sz, 
,
: if ifsiz 
; akdl akdlsdz ; ocuk
ocuksuz .

: (sdfdr 0), bir 1, iki 2, 3, drt


4, bef 5, altd 6, yedi 7, sekiz 8, dokuz 9.
: on 10, yermi 20, otuz 30, kdrk 40,
elli 50, altmdf 60, yetmif 70, seksen 80, dok
san 90.
, . .: yz 100, bin 1000,
milyon 1 000 000, milyar 1 000 000 000.
19

: on
bir 11, on bef 15, yermi bef 25, yz otuz yedi 137
..(d)ncd/(i)nci, (u)ncu/()nc: bir
birinci ; bef befinci ;
nc ..


:
by , , (, 
);
fu , , (, 
);
o , , / (, ,
).
: bu kitap ; fu ev ; o
nehir ( ) .


n: bunun , , funa , , onda
, .
. . : bunlar ,
funlar , onlar , .

20


. . ben ; sen ; o , , @
. . biz ; siz ; onlar
ben . . benim,
biz bizim; . . ben bana, sen
sana.


Kim? ?: kim geldi? ?
Ne? ?, ?: ne oldu? ?; ifler ne
halde? ? (. ?).

. . benim , ,
senin , ,
onun ,
benim atdm , senin atdn
, onun atd / 
.

. . bizim , ,
sizin , ,
onlardn
bizim atdmdz , sizin
atdndz , onlardn atd
(atlard) .

21


kendi
:
. . kendim
kendin
kendisi
. . kendimiz
kendiniz
kendiler

hi
. : Nereye
gidiyorsun? Hi... ? ...; Hi
fphe yok ki... , ...
kimse , 

: kimse glmedi ., . 
, 
.

:
dolayd , , , .

22

: bundan dolayd , 
; bu sebepten dolayd .
bafka , . 
: bundan bafka ; senden bafka 
.
gibi , .

: buz gibi sovuk ; benim gibi
, .
iin , , . 

: para iin 
; bunu sizin iin yaptdm .
ile ( (y)la/(y)le) , ....
, .,

: arkadafdm ile geldim ;
baltala yarmak ; kalemle yazmak 
; arabayla vardd 
.
ile 
: benim ile
; sizin ile .
kadar ..., ...; .... , 
, , ..: yumruk
kadar ; aslan kadar kuvvetli .

:
gara kadar ; akfama kadar aldfmak 
.

23

nce , , .
: senden nce geldi .
, 
, ,

: saat nce .
snra , , .
: yabmurdan sonra ; bizden sonra
.
. nce.

1 . . . (, m, dm/im, dostum


, , ) um/m ; evim
; masam

1 . . . mdz/miz, anamdz
(, , dmdz/imiz, ; evemiz
, ) umuz/mz
2 . . . (, n, dn/in, un/ baban
, , n ; dostun
) ; evin

2 . . . (, ndz/niz, dndz/ eviniz
, , iniz, unuz/ ; kdzdndz
) nz ;

24

yznz

3 . . . d/i, u/, sd/ cevabd ;
(, ) si, su/s dostu ;
babasd
kitaplard
3 . . . () lard/leri ; evleri. ,
: , , .

.
. .

1 . . . (y)dm/(y)im, ben doktrum ;


(y)um/(y)m ben hastyim 
; ben md#rm

1 . . . (y)dz/(y)iz, biz memruz 
(y)uz/(y)z ; biz amelyiz
; biz
hastydz
2 . . . sdn/sin, sen komutnsdn
sun/sn ; sen md#rsn
; sen
hastsdn

25

2 . . . sdndz/siniz, siz komutnsdndz


sunuz/snz ; siz rsiniz
; siz hastsdndz

3 . . . ddr/dir, dur/ bu masddr ;
dr, tdr/tir, bu g#ldr ; bu
tur/tr gemi#dir
3 . . . ddrlar/dirler, bu masaddrlr 
durlar/drler, ; bu bulutturlr
tdrlar/tirler, .
turlar/trler .md/mi, mu/m
: sen memur musun? ?; o sfr mdr?
?.

debdl + : bu oda debildir
; ben doktor debilim ; biz fehirli
debiliz .mak/mek: almak , ; gelmek 
, .
@ 
.
.

26dyor/iyor, uyor/yor (
, ) yor
( , ) +
: kalmak kaldyorum 
; gezmek [sen] gezi#yorsun .
,
yor.
2 .
. .: kal , gez .
2 . . .
(y)dn/(y)in, (y)un/(y)n,
(y)ndz/(y)niz, (y)unuz/(y)nz: kldn(dz) 
; gzin(iz) .

ma/
me, a e y d i:
klmdyorum ; gzmiyorsun .


mu ( 3 . . . md), 

: ben kaldyor muyum? ?; sen geziyor
musun? ?; onlar geziyorlar md? ?.

()

. 
.
27

1 . . . ddm/dim, ben kalddm ;


dum/dm ben geldim ;
ben gldm
1 . . . ddk/dik, biz kalddk ;
duk/dk biz geldik ;
biz durduk 

2 . . . ddn/din, sen kalddn ;
dun/dn sen geldin ;
sen gldn
2 . . . ddndz/diniz, siz kalddndz ;
dunuz/dnz siz geldiniz ;
siz gldnz 

3 . . . dd/di, o kaldd ;
du/d o geldi ;
o gld
3 . . . ddlar/diler, onlal kalddlar 
dular/dler ; onlar geldiler
; onlar gldler


md/mi, mu/m: kalddm
md? ?; sen geldin mi? ?; o durdu
mu? ?; onlar gldler mi? 
?

ma/me
: ben kalmaddm ; sen
gelmedin ; siz glmediniz .

28(y)acak/(y)ecek 
: [ben] kalacbdm , [sen] gelecksin
, [o] fyeck[tir] .

md/mi, 
: [ben] gideck
miyim? ?; [siz] bunu okuyack mdsdndz? []
?; [o] geleck mi [dir]? ?.


ma/me ( y md/mi) +
+ : [ben] klmdyacabdm
; [sen] beklmiyeceksin
; [o] lmdyacak[tdr] .

'

r, dr/ir, ur/r 
: [ben] aldfrdm , ; [sen]
konufrsun , ; [o] sevini#r
, .

md/mi, 
: [sen] aldsdr mdsdn?
?, ?; [ben] gidir
miyim? ?, ?; [o] sevinir mi? 
?, ?.

29

. 1 . . . 

ma/me + : [ben] almm
, .

maz/mez: [sen] yzmazsdn ,
; [biz] gzmeyiz ,
; [onlar] okumazlr ,
.


 
.

sa/se
: [ben] alsm /; [sen]
gezsn / .
.


sa/se
: [ben] alsyddm ; [sen]
gitsydin .
sa/se.

ma/me, 
: [ben] lmasam / ; [sen]
yzmasayddn .
.

30


+ (y)a/
(y)e + bilmek
, : [ben] trke
konufabili#yorum ; [sen]
gelebildi#n ; [onlar] okuyabildilr
; [biz] alifabili#riz .

 bilmek 
bilir + : [ben] gelebili#rim ()
; [sen] okuyabili#rsin () .


, , : bunu
grebili#r miyim? ?; siz bunu
gsterebili#r misiniz? ?.


+
ma/me ( y md/mi) + (y)a/
(y)e + bilir + : [sen]
klmdyabilirsin [] ; [onlar]
beklmiyebilirler [] .


+ (y)a/(y)e
+ ma/me + 
: [o] ayaba kalkmdyor []
; [biz] bugn gidmeyiz
; [o] bugn gelmiyecektir
.
31

, 
, .
, 

: baf bafina, bafdnda , , , 
, : masa bafina , , masa bafdnda
; akfam akfamlard ;
yeni yeniden ; gizli gizlice
, .

nasdl? ?, ne suretle? ?: adk
adka ; dobru dobruca .

nice? ?, ne kadar? ?, ne derece?
?, ?.
: ok
, pek , , az , biraz 
, fazla ; , fazlasdyle , 
.
ne
vakit?, ne zaman? ?, ne vakitten beri?, ne zamandan
beri? ?, ne vakte kadar?, ne zamana kadar?
?.

: fmdi , dn , erken , hmen
, bzen , snra .

: yaz yzdn ; gndz
gndzn ; ikinci ikincileyin

32

; saatler saatlerce [] 
; sabah sabahlard .
nrede?
?, nreye? ?, nreden? ?, nreye kadar?
? 
: ddf
ddfard ; ; afabd ,
afabdya , afabdda , afabidan .
niin?
?, neden? ?

. niin, bunun iin, neden
( ).

: ahmakldk
ahmakldktan ; akdlsdzldk akdlsdzldktan
.

 
,
: 1)
; 2) 
; 3) 
.

, 
: alifdyor , ocuk
hastaddr , atam evdedir .
33, , : ben tiyatroya geliyorum
.

: ocuklar
okuldan p a r k a gidiyorlar ()
. 
,
: ocuklar parka o k u l d a n gidiyorlar
( ) .

: o n e r e d e aldfdyor?
?
md (mi, mu, m)
, 
: e v e mi gidiyorsun? () ? .

:
b u r a d a ocuklar oyndyor , ocuklar
b u r a d a oyndyor .

, ,
,

: at a b u k kofar a -
b u k at kofar . O, dn evine
a r a b a y l a geldi 
. O, dn arabayla e v i n e geldi
? O, arabayla evine d n
geldi ?

34

Dn arabayla evine o geldi 
.


: v e r bunu bana!
! B d k t d m bundan! !.

Yafasdn..! ..! Yafaddndz, ocuklar!
, !


FAYDALI GENEL BcLGcLER

. 
. , , 

. 

.
Selmlama

! Merhaba!, !,
Selmaleykm! !
! Gnayddn! !
! cyi gnler!, !, ,
Gn, gn! !
! cyi akfamlar! !
! Selm! !

35

Vedalafma

! Hofa kaldn .
( 
). Gle !
gle! (
)
! Grfmek zere! 
!
! Akfam  
grfrz! !
! Yardn grfrz! 
!
 Selmetle!; !;
! Devletle! !
cyi yolculuklar! 
! !
! Eyvallah! !
cyi geceler! !
!
() Elveda! !
()!
! Allahadsmarla- 
ddk! !

36

Hitap

... Bayan... ( ...; ...


); () ... ;
handm; Handm !
efendi! (

)
... Bay... ( ...; ...
); () ... ;
bey; Efendim! !
(

)
! Handm efendi! !
Efendim! !
!
! Garson! Bakar ! 
mdsdn? ( ?
)
, zr dilerim... ...
,
,...
/ ...a nasdl ... 
..? gidilir? ?
 ... nerede ... 
..? bulunur? ?
saat ka? ?
?

37


. .

 Bir tanem! !
!,

!
(

)
( Candm!, !,
) , ceberim! !

(
)
Gzbebebim! !
( )!
Kuzum! !
( )!,

( )!

Tandfma

? Addndz nedir? ?
... Benim addm... ...
... Soyaddm... ...
! Memnun oldum! !
czinliyim 

38

... Ben ... geldim ... 


yalndz 
kardm ile 
ocubum ile 
kardm ve 
ocuklardm ile 
...Ben... ...
otele indim 
dostlardmdn 
evinde kalddm 
... ... istiyorum ... 
... ...d ziyaret ... 
etmek 
... ...a bakmak ... 
dostlardmd 
ziyaret etmek 

beliftandf
bildik dkmak
bir dedibi iki olmaz! !
ef dost ,
if (kapd) arkadafd
kdrk ydlldk bir ahbap
konukomfu
gz afinaldbd

39

Dabda bymek (.
)
Bafdm kelmi benim? ?
(. , ?)
Biz onunla senli .
benli.

Nezaket

Tefekkr ederim; ;
Sab olun 
Size tefekkr 
ederim 
Ltfen ( ;
);
Buyurun ( 
)
 Ltfen... ...
...
( Bir fey debil 

)
Bafdmla 
, beraber! !
!
Mferret 
!, oldum! !
!

40

Affedersiniz 
, Affedersiniz 

Esen kaldn ( ;
! ); ok !
yafa (
)!
! ckram buyuru !
nuz!
? Nasdlsdndz? ?

Rdza

Evet 
Peki 
Peki; Olur; ; ;
Tamam; Olsun ; 
Ben razdydm 
Mutlaka 
 Memnuniyetle 

! Tabii! !
Ben karfd debilim 

Baf koymak .
Akan sular durmak (.
)

41

Dnden hazdr , ( .)


Getim olsun! , !

Ret cevabd

Haydr 
Asla; Katiyen @; 

( Ben (kesinlikle) ()


) karfdydm 
Ben razd debilim 
, Maalesef 
imkandm yok 
Henz bilmi- 
yorum
Belki 
 Bu imknsdz 

:
Acdyd tatmdyan tatdyld anldyamaz. .
.

Rica

Bir ricam var 

!, Kurban olaydm! !
!

42

!, Destur! !

!
... ltfunda ... 
... bulunur ?
musunuz?
 Ltfen... ...
...
Bana yarddmcd 
 olabilir misiniz? 
? ?
,... Ltfen... ...
bekler misiniz? 
?
gsterir  
misiniz? ?
aar mdsdndz? ?
kapatdr mdsd 
ndz? ?
tekrar syler 
misiniz? ?
...
Girebilir 
miyim? ?
Gefebilir 
miyim? ?
..? ... miyim? ... ?
Rica edebilir 

43

Alabilir 
Grebilir 
Sigara iebilir 


, Tebrik, dilek
1 . (Ramazan) 
, ( 
). 

, , .
.
11 .

(eeker bayramd) .
,
. 34 .

(Kurban bayramd) 
. , 
. 
4 . , 
.
23

19 ( 
).
29 ( 
)

44
,
10 9.05
.

. , , ,
.


Gznz ayddn! !
!

..!
 Yaf gnnz 
kutlu olsun! !
Bayramdndz 
kutlu olsun! !
Yeni ydldndz 
kutlu olsun! !
..!
Size saadet 
dilerim! !
Bonfans!; Size !; 
bafardlar dilerim!  
!
Size sabldk 
dilerim! !
eansdndz bol 
olsun! !

45

:
Allah kurtarsdn! ! (
)
Allah yolunu adk etsin! ! (.
!)
Bereket versin! !, !
( 
)
Boyunu kopsun infallah! . 
!
Dideler(in) rufen (olsun)! 
! (
)
Eksik olma! !
Gemif olsun!
! (
, 
)
Uburlu kademli olsun! !
( 

.)
Yolculuklar! !

, Acdma, merhamet

! ok yazdk! !
Ben ok 
zldm 

46

Sizin acdndzd 
! paylafdrdm! !
ok zldm 

Bin pifman olmak


Birine ecir sabdr dilemek [] 
.
Kosurum oktur! !
Ne are! !, !
Ne dedim de! !

:
Vermemif ( vermeyince) mabut, neylesin Mahmut?
. , ?
Aksi gibi (. , ).
Her ablamandn bir glmesi var. .
(. ()
).
Bunun stne sobuk su i! !,
! (. 
!).

Lzm

... ...a ihtiyacdm var ... 

... Ben ... isterdim ... 

47

, Ltfen ... verin ... 


,...
, Ltfen ... ... 
,... gsterin
Ltfen ... getirin ...
, 
,...
En yakdn tuvalet 
nerede? ?
?

:
eahsi ihtiyalar ;

lzdm gelirse ,

Sakla samand gelir zamand. .
.

Meslek

Ne if yapdyorsu
? nuz? ?
 Ben bretmenim 

Meslebiniz 
? nedir? ?
Ben mhendisim 

48

 Nerede aldfdyor 
? sunuz? ?
... Ben ... aldfdyo ... 
rum
bankada 
hastanede 
niversitede 
Kardndz ne if 
? yapdyor? ?
Kardm ev 
handmdddr 
Ben brenciyim 
? Nerede 
okuyorsunuz? ?
... Ben ... okuyorum ... 
kolejde 
niversitede 
 Hangi fakltede 
okuyorsunuz? ?
?
... Ben ... faklte ...
sinde okuyorum 
 ekonomi 

hukuk 
Ben nc 
sdndfta okuyorum 
Anababandz 
? nerede aldfdyor? ?
 Onlar 
emeklidirler

49

F
avukat 
artist, oyuncu , 
aktris 
arkeolog 
mimar 
banka memuru 

if adamd 
muhasebeci 
fofr @
asker 
doktor, hekim , 
dizayner 
diplomat 
gazeteci 
mhendis 
pilot 
menecer 
makinist 
denizci, gemici ,

mzisyen, algdcd ,

evirmen, ,
tercman 
ifveren 
bretmen 
programlaydcd 


50

savcd 
psikoterapici 

ifi 
infaatd 
brenci, talebe ,

hakim; hakem , 
(.)
bretmen 
fiziki 
fotobrafd 
kimyacd 
ressam 
okul brencisi 

ekonomist 
hukuku, adliyeci , 


:
Bilebinde altdn bilezibi olmak.
( , ; .
).
cf lafta bitmez. () 
.
cf ifi aar. . .
cfsizlik fakirlibin anahtarddr. .
.

51

Yaf

Siz ka yafdnda 
? sdndz? ?
... Ben ... ... 
yafdndaydm
on yedi 

yirmi drt 

kdrk dokuz 

hayatdn bahard (.
)
kulabdndn kdld bile abarmdf (.

)
sa sakal , 

sakal akd
yafdt

:
Yafd at pazardnda sorarlar. .
.
cnsan kocar, gnl kocamaz. . ,
.

52

Genlibin kdymeti ihtiyarldkta bilinir. . 
.

Aile

 Sizi ailem ile  
tandftdrmak 
istiyorum 
u babam 
... Onun add... ...
Bu annem 
... Onun add... ...
Ailemizde biz 
, ocubuz , 
ben, ablam ve 
kardefim
? Evli misiniz? ?
Ben evliyim 
 Ben hal evli 
debilim 
? Evli misiniz? ?
Ben evliydm 
Ben bekrdm 
Ben bofanmdfdm 

Benim kocam 
ve iki ocubum 
var

53

Benim kardm ve 
bir oblum var 
ocubumuz yok 
Anababam 
hayattaddr 
 Annem ydl 
nce ld @ 

F
anababa 
baba 
anne 
obul 
kdz
kardef; ababey ; 
()
kdz kardef; abla ,
() 
koca 
kard 
anneanne , 
( 
), babaanne
( )
byk baba 
torun 
kdz torun 
amca ( ), , 
dayd ( )

54

hala ( ), , 
teyze (cecmpa )
yeben 
kdz yeben 
damat ( ), , 
enifte ( )
gelin ( ), , 
yenge ( )
kaynata, kaydnpeder, ,
kaydnbaba ,

kaynana, kaydnvalide ,

kaynata 
kaynana, kaydnvalide ,

kaydn 
( )
kaydn 
( )
grmce 
( )
kuzen 

kuzin 

gvey 
gelin; nifanld ;
() 

55

:

boyunuz takmak (takdnmak)


can yoldafd (.
@ ), 
( )
ocuk canldsd , 

oluk ocuk ;
tek at tek mezrak []
, ..
, 

emeksiz evlt
et tdrnak olmak ,
( )
kuak ocubu , 

:
Babdat gibi diyar, ana gibi yar olmaz. .
, .
Bafd babld
Bir yastdba baf koymak (.
).
Bof ol! ! (,
; . !).
Befibi sallayan el dnyaya hkmedir. . , 
, .
ocubu fdmartma, bafdna dkar. . 
.
56

Dil
40 
. .
. 
, 
. 
.
, 
. .

..? ... konufuyor ... 


musunuz? ?
 Rusa 
 cngilizce 
... Ben Trke... ...
konufmuyorum 
() (biraz) ()
konufuyorum 
() (biraz) () 
anldyorum
anlamdyorum 
Siz hangi dil 
? biliyorsunuz? ?
... Ben ... biliyorum ... 
cngilizce 
Almanca 
Ben sizi 
anlamdyorum

57

, Tekrar syleyiniz 

, Ltfen daha 
, yavaf konufun 

Bana tercman 
lzdm 

:
Adam eti yemek
.,
. (. 
)
Bafsdz dipsiz sz ,
Baygi bir sz ,
Bdddr bdddr konufmak
tra ptra sylemek (
. )
Ortak bir dil bulmak
Fikir kdrdntdsd
lf ( lkdrdd) salatasd
(. )
olmaddk szler (
)

:
Bdcak yarasd geer, dil yarasd gemez. . , 
, , , 
.
Blbln ektibi dilinin belsdddr. . 
58

(= ).
Dil kdldtan keskindir. . .
Ltife ltif gerek. . .
Atdlan ok geri dnmez. . = 
(. 
).

:
adres
anlamak
arkadaf ,
beklemek
bilmek
bulufmak ,
davet etmek
ef 1) 2)
hoflanmak
kasaba ,
kent
meslek
brenim
randevulafmak
fehir
sevinmek
tatil
lke

Addm... ...
Anlmiyorum. .
Anlyorum. .
Efndim? ? ?
cfim var. .

59

cfleriniz yolundamd? ?
Ne var, ne yok? ? ?
Sab ol. .
cyilik gzellik (
?)

:
Mrhaba! Msaadeni}zle kendimi tandtydm, ben Ahmet
Cakar. Sizi}nle tandfmak isti}yorum.
! ,
. .
Sizi tandddbdma memnun oldum. () 
.
Addndz ndir? ?
Benim addm Anna. .
Soyaddndz ndir? ?
Soyaddm Bobrova. .
Nerelsiniz? ?
Rusyalydm. .
Nrede oturyorsunuz? ?
Moskovada oturyorum. .
Meslebiniz ndir? ?
Ben doktrum. .
Nrede aldfyorsunuz? ?
Ben hastanede aldfyorum. .
Evli misiniz? ?
Ben evlyim. .
ocuklardndz var md? ?
ocugum yok. .
Kardefiniz var md? , ?
Bir erkek kardefim var. .
Siz ka yafdndasdndz? ?
60

Ben yirmi iki yafdndaydm. .
Buraya ilk gelsiniz mi? ?
Ben Trkdyeye ilk defa gelyorum. 
.
Nereleri gezdiniz? ?
cstanbulda bulundum. .
Daha ne kadar buradasdndz?
?
ardn dn}yorum. .
Burayd bebendiniz mi? ?
Burasd ok hofuma gidiyor. 
.
Tandfdklibdmdzdan ok memnun oldum.
.
,
.


GELcS VE GcDIe
F , ,
Gelif, inif ,
Hava limand
Kalkdf ,
Sigara iilir
Sigara iilmez! !
Tuvaletler

Pasaport kontrol
,
30 , (

61

, 3 )
.
20 . 2 
.

, 
.
.
(312) 439 2122
(212)2241693

F , ,
Bilet ve bagaj rejstrasyonu

Pasaport kontrol


! Merhaba! !
, Buyurun, ifte , 
pasaportum 
Gezimin gayesi... ...
...
turizmdir 
zel iftir 
Bu lkede ... ...
kalacabdm 
...
birka gn 

62

bir hafta 
bir ay
Ben otelde 
kalacabdm 
Vizem ...a ... 
... geerlidir 
ocubum ... ...
... kaydtld 
 benim 
pasaportuma 
kardmdn 
pasaportuna 

Gmrk

2 
, . ,
. 
, 
.

F , ,
Gmrk

:

Gmrk beyannamesi , ,
gsterir misiniz? 

63

Yandndzda ne kadar iki var? 


?
Bu antayd aar mdsdndz? , 


Gmrk 
 beyannamesi  
iin bana fif 
lzdm
cfte benim 
gmrk 
beyannamem 
Yandmda ... var ...
...
ruble 

dolar 
euro 
Yandmda ... var ...
...
bir kutu sigara 
bir fife rakd 

iki fife farap 

 cfte ehliyetim 


64

 cfte teknik 
belgileri 
 Arabam Rusya 
 Federasyonunda 
tescil edildi 

:
el bagajd
falza bagaj
gelen gelen ;
seyahat antasd
sdndr
sdrt antasd
vatandafldk
vergisiz efyalar
vize

:

L}tfen pasaportunuz. , .
Byurun. .
Nreye gidiyorsunuz? ?
Ankaraya. .
Seyahatinizin maksadd ne? ?
Turizm. .
Ne kadar zaman kalacaksdndz?
?
Burada bir hafta kalacabdm. .

65


Bagajdndz nrede? ?
cfte benim efyam. .
Bu antandzda neler var? ?
Sadece zel efyalardm ve yadigrlar.
.
Bu bavulu adndz. .
Buyurun. .
Tamam, gidebilirsiniz. , .
,
Garda, hava limandndn salonunda

 ... nasdl gidilir? ... 
..? ?
eehre 
... ... oteline ... 
... numarald ... 
otobsn durabd 
..? nerede? ?
Taksi durabd 
? nerede? ?
Arabayd nereden 
? kiralayabilirim? ?

Otobs

! Merhaba! !
Bu otobus ile  ...
..? ...a kadar gidebilir 
miyim? ?

66

, Ltfen ...a ... 


kadar bir bilet .
... verin. Borcum ?
? ne kadar?
Taksi

? Bof musunuz? ? 
, Ltfen beni ... ... 
... gtrn
... ... sokabdna ... 
... ... oteline ... 
... ... sapdndz ... 
Saba 
Sola 
Ltfen burada 
, durun 

Borcum ne 
? kadar? ?

BANKA
8.30
12.00 13.30 17.00.
. 
. 
. 
.
Visa, MasterCard, Eurocard,
(cf Bank).
.
67

F , ,
Aldf kuru
Dviz bozdurma brosu
Komisyon aldnmaz
Nakit
Satdf kuru


En yakdn ... ... 
..? nerede bulunur? ?
banka 
dviz bozdurma 
brosu 
... Bana ... lzdm ... 
dolr 
euro 
yeni Trk 
lirasd ( 
YTL)
Dviz kurlardnd 
nereden 
? brenebilirim? ?
 Komisyon ne 
? kadar olacak? ?
Paramd ... ... 
..? ekebilir miyim? ?
kredi kartdyla 

yolcu 
ekleriyle 

68

Rusyadaki 
hesabdmdan 
parayd nasdl 
 ekebilirim? ?
?
cfte pasaportum 

cfte banka hesap  


numaram 

Havale ka gn 
iinde yapdldr? ?
?
Benim addma 
havale geldi mi?  ?
?
! Tefekkr ederim! !

F
banka 
banknot 
banka hesap 
numarasd 
bloke hesap 
bankomat(ik) ()
dviz 
... ... para ... 
byk 
bozuk 
dolar 
euro 
komisyon 

69

bilvasdta vergiler 

kredi kartd 
banknot 
dviz kuru 
fahs hesap 
nakit (para) ()
senet 
dviz bozdurmasd

havale 
plstik kart 

... ... demesi ... 
transfer 
nakit 
 kredi kartdyla 
 deme 
ekle deme 
... hesap... ...
kapatmak 
atdrmak 
mali buhran 
... ... eki ... 
yolcu 
ticaret 
bafamakld vergi 


:
banka hesap numarasd
bozuk para ,
ek
dviz (brosu)

70

dviz kuru
imza
kredi kartd
mevduat
nakit ()
para
plstik kart
seyahat eki
tutar
Trk lirasd
vergi
Pasaportunuzu grebilir /
miyim? ,

:
Dipsiz kile ,
Denizde kum, onda para. .
(= ).
Borulunun duacdsd alacakldddr. . 
.
Bende para mafis.
(. ).
Para isteme benden buz gibi soburum senden. . 
(. ,
).
Parayd veren ddb alar. . ,
(. 
).

OTELDE
, 
. 

71

, 
Oteller (
). 
, .
, ,
. , 
(1 ).
12 . 
.
, 
. 
, 13
. 
, : .

Odandn tutulmasd

! Merhaba. Ben .
 nceden bir oda 
aydrttdm 
... Soyaddm... ...
cfte pasaportum 
Bana ... isterdim ... 
...
tek kifilik oda 

ift kifilik oda 

banyolu bir oda 

duflu bir oda 
balkonlu bir oda 


72

pencereleri 
... ...a bakan bir oda ... 
Ben burada ... ...
... kalacabdm 
birka gn 

iki hafta 
Odada ... var md? ... ?
..?
klima 
para kasasd 
banyo 
telefon 
televizyon 
Gecelibi ne kadar?
? ?
Kahvaltd saat 
? kata olur? ?
 Odayd grebilir 
? miyim? ?
Bu oda bana yara 
maz 
, Tamam, bu oda , 
bana yarar 

Oteldeki servis

..?
Arabamd nerede 
bdrakabilirim? ?
Dvizi nerede 
bozdurabilirim? ?

73

Arabayd nerede 
kiralayabilirim? ?
..? ... nerede bulunur? ... ?
Bar
Lokanta 
 Para kasasd kul 
lanabilir miyim? 
? ?
Para kasasd 
gnde ne kadar? ?

?
, Ltfen bagajdmd 
odaya gtrn 

, Ltfen ... odandn ... 
, anahtardnd verin 
...
 Klima nasdl 
 aldftdrdldr? ?
?
... ...aldfmdyor ...
Odamdn 
anahtardnd 
kaybettim?
Ltfen beni  
, sabah saat yedide 
, uyanddrdn 
, Ltfen bana ...  ...
,... verin 
bir havlu daha 

74

tabla 
? Kim ? ?
! (Buyurun) girin! () !
Bir dakika bekler 
, misiniz? ?

Gidif

 Odayd terk etme 
? saati nedir? ?
Ltfen hesabd 
, hazdrlaydn 
... diyebilir ... 
..? miyim? ?
Yolcu ekleriyle 

Kredi kartdyla 

Nakit derim 

, Ltfen bana saat  


 ... iin taksi abdrdn ... 
... 

Her fey iin 


tefekkr ederim 
! Hofa kaldn! !

75

F
mdriyet 
bagaj 
havuz 
uyanddrmak 
servis brosu 
banyo 
abdrmak 
tlemek 
oda hizmetisi 
, gelen-gelen 
 nbeti mdr 

duf
kahvaltd 
telefon amak 
emanet deposu 
anahtar 
klima 
 bilmem kim 
asansr @
ardza 
... ... oda ... 
tek kifilik 
cift kifilik 
lks
hamal 
ble yemebi 
dviz 
debiftirme 
hesap demek 
gidif 
( pasaport 
)

76

kapdcd, portye , 
kaydt, kaydetme, , 
resepsyon , 
sauna, Fin hamamd ,

(para) kasasd () 
bitifik oda 
dandfma brosu 
hesap 
endam aynasd 
akfam yemebi 
:
dolu ,
rahatsdz etmeyiniz
resepsiyon
rezervasyon , 

sofben ,
tehlike (yangdn) dkdfd
...numarada kaldyorum ...

:
Mrhaba efendim! Bof odandz var md? 
. ?
Evet, bof odalardmdz var. ,

Tek yatakld odandz var md? 


?
Evet, var. , .
Odayd grebilir miyim? ?
Elbette. .
Bu odandn fiyatd ne kadar?
?

77

Gecelibi yz lira. 100 .
Bu odayd tutuyorum. .
Tamam. Ltfen bu formu doldurunuz. Ne kadar kalmabd
dfnyorsunuz? . .
?
Ben bir hafta kalacabdm. .
Ltfen pasaportunuzu grebilir miyim?
, .
cfte pasaportum. Pasaportumu ne zaman geri alabilirim?
. ?
Yrdn sabah. .

LOKANTADA

. .
. 
.
: 
. , , 
. !
, 
(dzgara). pirzola
. kfte 
.
. dner kebap
!
(Gelik) 
.
.
.

.

78


.

(dolma) , , , ..
.
(fdstdkld baklava) 
.

:
lokanta (@)

kebapd (@)
baldk lokantasd (@ @)
ifkembeci (@)
ocakbafd (@@) 
pideci (@) 

muhallebici (@) ,

kahve (@)
sabahd kahvesi


Nerede... ...
..?
bir fey 
atdftdrabilirim? ?
ble yemebi 
yiyebilirim? ?
akfam yemebi 
yiyebilirim? ?

79

 Bize drt kifilik 
masa lzdm 
... masa isterdim ... 
...
Pencerenin 
nndeki 
Ddfarddaki 
, Garson, ltfen ... , ...
, getirin 
...
yemek listesi 
bir takdm daha 

Sizde Rusa 
yemek listesi var  
? md? ?
Ne tavsiye 
 edebilirsiniz? ?
?
Spesiyaliteniz 
nedir? ?
?
Sizde hangi ...  ...
... ? yemekler var? ?
ulusal 
vejeteriyen 
. Bu abzdna laydk. 
, Ltfen ... getirin ... 
...
bir fife farap 
iki kahve 

80

maden suyu 

, Ltfen hesap verin , Tefekkr ederim. .
Yemekler gzeldi 

Yemek listesi
hamsi baldbd 
... kardfdk... ...
et
baldk 
karndyardk 

sdbdr [koyun]... []...


[]...
kdzartmasd 
haflamasd 
haflamasd 
lhana sarmasd 
hindi 
patates ezmesi 
... ... kftesi ... 
koyun 
domuz 
dana 
... ... kahve ... 
sade 
stl 
fekerli 
kremald 
stsz 

81

 trk kahvesi 
tavuk 
 lle kebap 
sebze orbasd 
gzleme 
omlet 
baklava 
ezme 
 biber dolmasd 

biskvi 
pilv 
 patldcanld pilv 

() bastd 
baldk orbasd 
... ... salatasd ... 
oban 
Rus
rdek 
ekmek 
... ... ay ... a
sekersiz 
yefil 
limonlu 
fekerli 
siyah 
mercimek 
orbasd 
fif kebabd 
sahanda 
yumurta 

82
,
,
Yemeklerin add, yemek garnitr
erezler ( ); mezeler ( )
beyaz aydrmantard
beyin salatasd
cacdk

dlbdr , 
,
oban salatasd , ,

domates salatasd
faslye piyazd
havu salatasd
havyar
dspanakld yumurta
kara zeytin
kdymald yumurta
lahmacun
mantar
menemen
rafadan
sahanda yumurta
tarama
yefil salata
yefil zeytin
yumurta
zeytin ;

orbalar
baldk orbasd ,
orba ,

83

domatesli pirin orbasd
dbn orbasd ,
,
et suyu
ezo gelin orbasd
ifkembe orbasd
kdrmdzd mercimek orbasd
mercimek orbasd
paa corbasd
papra
pili orbasd
sebze orbasd
fehriye orbasd 
tarhana orbasd 
,

tavuk orbasd
yyla orbasd
yefil mercimek orbasd

, Et, et yemekleri
Adana kebabd
bbrek
bonfile
Bursa kebabd


ciber
ciber sarmasd , 

aydr kebabd ,

ib kfte (,

84
,
,
)
mlek kebabd , []

p kebabd ( 
, 
)
dner kebap
etli kuru fasulye

hazdr yemek @
hnkr bebendi
cskender kebabd

islim kebabd
dzgara kfte(si)
kaddn budu kfte

kabdt kebabd

kebap ;
kdymald makarna ,

kfte , ;
kokore ,

ko yumurtasd (,
)
koyun eti
kufbafd

kuru kfte
kuzu pirzolasd

85

kuzu fdrdnda
lhana dolmasd
mantd
mcver ,
, ,
nohutlu yahni
paa
papazyahnisi ,

pastdrma
patldcan kebabd ,

salald kfte
saray kebap

sarma @ ( )
sdbdr eti
fif kebap ,

fif kfte ,

taskebabd
tatarbrebi
tavfan
terbiyeli haflama

terbiyeli kfte

trl
yahni @ ( )
yaprak dolmasd 

86
,
, Kuf eti yemekler
erkez tavubu 


hindi
hindi dolmasd
kaz
keklik
rdek
pilvld tavuk
pili
sln
tavuk
tavuk dzgara
tavuklu pilv


Baldk yemekleri ve deniz maddeleri
alabaldk
baldk bubulamasd ,
baldk kftesi
baldk pilkisi
,

abanoz
iroz /
dil baldbd ()
gmf baldbd ()
dstakoz
dzgara baldk
istiridye
kabdtta barbunya

87

kalkan ()
karagz
karides tavasd ,
kefal pilkisi ,

kdld fif 
lminariya
levrek
lfer
mercan
mersin baldbd
midyeli pilv
midye pilkisi
palamut
pisi ()
sardyla
sazan
sombaldbd
tekir
torik
turna
uskumru dolmasd
yenge

Sebze yemekleri
bakla
bezlye
biber dolmasd
bubulama, bulgur pilvd


borani ,
,

88
,
dolma (
)
domates
domates salald patldcan 

enginar
etli kapuska
faslye pilki
fva
havu
hdyar
hindiba
dspanak
imambaydldd ( 
c ,

)
kabak , ,
karndyardk
karnabahar
kereviz
kdrmdzd biber
kdf trls
kdymald bamya
kdymald mercimek
kdymald karnabahar

kotletpane
kuru faslye
kufkonmaz
lhana turfusu
marul
mercimek
mdsdr

89

nohut ,
pancar turfusu
pattes kftesi
patldcan dolma turfusu

patldcan kdzartmasd
patldcanld pilv
patldcan oturtmasd
,

patldcan salatasd
pdrsa 
salataldk
falgam
sebze trl
soban dolmasd
taze faslye 

turp
turfu
yaprak dolmasd
yaz trls

Stl yemekler
ayran
beyaz peynir
aydrpeyniri
fdstdkld muhallebi 

kafar peyniri
kaymak
krema
peynir
st
90
,
szme yoburt
taze beyaz peynir
tulum peyniri (
)
yoburt

, , Meyva, yemif, fdnddk


ahududu
arafit
armut
ayva
badem
bgrtlen
am fdstdbd
ceviz
ilek
dut ,
elma
erik
fdnddk
fdstdk
greypfrut
hindistan cevizi
hurma
incir
kan portakald ( )
karadut
karpuz
kavun
kaydsd
kestane
kiraz
kuru zm

91

limon
mandalna
muz
nar
portakal
famfdstdbd
feftali
zm
vifne

Tatldlar
afure ypa@ (
,
)
ayva jlesi
baklava (
)
bal
blblyuvasd

ikolta
dondurma
ekmek kadaydfd

gll
handmparmabd 

helva (
, ,
)
hofaf ;
irmik helvasd

92
,
kaddn gbebi
,
kefkl
kestane fekeri
kfter
kurabiye ,

limonlu dondurma
lokma
lokum 
muhallebi

peynir tatldsd

pide
poba
pufbrebi ( )
reel ,
revani

sardbd burma

saray lokmasd
fekerpare
stla

tulumba tatldsd

zerde

Hamur ifleri
altst brebi ,

93

bazlama ,

bezdirme
boha brebi

brek , . .
rek ,
dilber dudabd


gten ekmebi ( )
muska brebi ,
..
nemse brebi

pasklya rebi ; ,
()
peynirli tepsi brebi
puf brebi
simit ,

somun ,
su brebi

cecekler
Alkoll
,
(Efes) ! 
(rakd) .
.
 
. .
.

94
,
aar
ardd rakdsd ,
beyaz farap
bira
bol
boza (
)
cin
dmisek farap
elma farabd
grog
kraso @ ()
mader (farabd)
siyah farap
kanyak
kdrmdzd farap
kokteyl
kpkl farap
pelin ruhu
pembe farap
punf
rakd ( 
, 

)
sek farap
farap
feri
tatld farap

Mefrubat
domates suyu
elma suyu

95

kaydsd suyu
kompsto
limonta
maden suyu
menba suyu
meyva suyu
portakal suyu
feftali suyu
ferbet ( 
)
fdra
su
tkenmez

vifne suyu

Sdcak ikiler

, . 
, , : 
(sade), (orta) (fekerli).
.
1564.
, 

.
. 
, 
.
, 
.

96
,
akkuyruk , 

ay
ok fekerli kahve

dhlamur
kahve
moka
neskafe
orta fekerli kahve

sade kahve
salep 

stl kahve

. .
Otlar. Baharat. efnilikler
acdrga
amberbaris, kaddntuzlubu, sardald
anason
biber
biberiye
emen
,


dafne yaprabd
domates sosu
domates ketabd
et sosu
fesleben, bazilik, reyhan ()
frenk soban 

97

gebre, kapari yemif
hardal
hindiba, gnebik
hint biberi
karakavza, yaban havucu
kekik
kereviz; kk kerevizi ()
kimyon/rekotu tohumu
kifnif
kuru karanfil
maydanoz
nane
nar tanesi ( )
obul otu ()
pdrsa 
fafran, sariibdem
salta sosu
sarmisak ( sarimsak)
sarmdsakld sos
semizotu
sirke
soban
soya (fasulyasd)
susam
file
tarcdn
tarhan ()
vanilin
yaban dspanak
yabani mercankfke, yayla kekibi
zarre ( )
zencefil

98
,
:
abdza aldnmaz
abzdna laydk
alkart
ayakld kadeh
bardak
bdak
atal
fincan
ince yemek ;
kahve parasd
kadeh
kafdk
kl tablasd
pete
sade suya ,
tabak
tabldot (yemibi)
orba imeye abdrmak (.
)

Sdhhatini@zle! () !
Bafdna vurmak ( )
cki tek atmak

:

Merhaba efendim! Neyi dsmarldyorsunuz? 
. ?
Kebap isterdim. .
Kebap nasdl olsun? ?

99

Acdsdz olsun. .
Buyurun. Hangi mezeleri istersiniz? .
?
Haydr, meze almdyacabdm. .
cecek ne aldrsdndz? ?
Bir fincan kahve isterdim. .
eekerlimi? ?
Haydr, tefekkr ederim, fekersiz. , ,
.


Afiyet olsun! !
Tefekkr ederim, size de. , .
Biraz havyar ister misiniz?
?
Memnuniyetle. Tefekkr ederim, yeter. 
. , .
Tuz verir misiniz? , , .
Biraz daha salata aldr mdsdndz? ?
Ben tokum, tefekkrler. , .
Yemek iyi olmuf mu? ?
Ellerinize sabldk. , .
Afiyet olsun. .


Hesap ltfen. , .
Buyrun. , .
Servis dahil mi? ?
Evet, dahil. , .
st kalsdn. .
Tefekkr ederim. .

100

:
Babdadd tamir etmek. () , 
(. )
A ayd oynamaz! . (=
).
Acdktan it fdrdn ydka. . 
.
Afd ok oldubu (olan) yerde orba bozulur.
. , .
Afdk etten semiz tirit olamaz. .
.

eEHcRDE

c, cnformation, Dandfma.
, , 
.
.


..? ... nerede bulunur? ... ?
..? ... nasdl gidilir? ... ?
En yakdn ... durabd ... 
..? nerede? ?
otobs 

tramvay 

taksi 
Bu otobs ...
..? ...a gider mi? ?

101

, ... oteline nasdl ... 


, varabilirim? ?


..?
eimdi iniyor 
? musunuz? ?
, Ltfen benim  
, bulundubum yeri  
() planda gsteriniz 
, 

eehrin merkezi 
buradan uzak  ?
? md?
, Yakdnda ... var ... 
 md? ?
..?
postahane 
lokanta 
tuvalet 

eehir ulaftdrmasd

. . 
. 
, , .
.
.

102

F , ,
Durak
Talep zerine durak


, eehrin merkezine 
, hangi ... gidilir? ... ?
... 

?
otobsle 
tramvayla 
En yakdn otobs 
durabd nerede? ?
?
, Affedersiniz, bu ,
otobs ...a gider ... 
..? mi? ?
! Merhaba! Bir !
, bilet veriniz 
,

Geebilir ?
() miyim?

 Gelecek durak 
? nedir? ?

Taksi
.
. 
103

( 6.00 ) .

,
.
. ,
, .
, 
(dolmuf).
D.
,
.

F , ,
Taksi durabd

Taksi durabd 
? nerede? ?
! Taksi! Bof ! 
? musunuz? ?
eehrin merkezin 
den gemek  
istiyorum
Ben ... kadar ... 
... gitmek istiyorum 
tiyatroya 
mzeye 
, Ltfen beni ...  ...
... gtrn 
gara 
hava limandna 
... ... oteline ... 

104

Burada durunuz 

? Borcum ne kadar? 
?
, . Buyurun. st . 
sizde kalsdn 

:
ara sokak
bilet
billet almak
binme inme
burada bir yerde 
cadde ,
ceza
dkdf
dolmuf
drtyol abzd
durak
ev
girif
kavfak
meydan
otobs
son durak
sonraki durak
yolu debiftirme

:
Affedersiniz, fehir merkezine ne ile gidelir? 
, ?

105

Bef numarald otobse binin. 5
.
cnecebim yeri syler misiniz? ,
?
durak sonra inin. .
Otobsn durabd nerede? ?
Durak kfenin arkasdnda. .
Tefekkr ederim. .

, Posta, telgraf
F , ,
Adk
ekiniz ( )
ctiniz ( )
Kapald
Koli teslimi
Mesai saatler
Posta
Telgraf


 En yakdn posta 
? nerede? ?
Posta ne zaman 
? adk? ?
 Ben ... gndermek ... 
... istiyorum 
bir mektup 
bir havale 

bir paket 

106
,

, Ltfen bana ... 


... verin ... 
iki pul 
zarf
 tebrik kartd 

, Ltfen bana telg 
, raf kbddd verin 

... Ben ... ekmek ... 
istiyorum 
adi telgraf 

 yurtddfd telgraf 

? Borcum ne kadar? 
?

F
uak zarfd 
uak mektubu 
adres 
alacak olan 
... ... (kk) paket ... () 
taahhtl 
adi 
deberi konulmuf 
kbdt 
havale 

makbuz 
zarf
pul

107

...
tebrik kartd 
kartpostal 
gnderen 
postalamak 
... ... mektup ... 
postrestant 
taahhtl 
deberi konulmuf 
aldcd 
koli 
postacd 
posta(ne) ()
mektupluk kbdtd 
... posta... ...
vergisi 
kutusu 
tarife 
... ... telgraf, tel ... ,
yurtddfd 
adi 
acele 
damga 

Telefon
(telefon
kartd). , 

. , 
,
0 . 
0, 
.
108

, 

. ,
.
90.


Telefon nerede? ?
?
 Umum telefon 
 kartdnd nereden 
? alabilirim? ?
Nereden telefon 
? edebilirim? ?
 Telefonunuzu 
kullanabilir 
 miyim? Sab olun ? 
?
 Numarandz ?
? nedir?
Numaramd 
yazdndz

! Alo! !
! Efendim? ?
! Efendim? ?
! Merhaba! ... ile ! ... 
konufmak 
..? isterdim
! cyi gnler! ... ile ! ... 
, grfebilir 
,... miyim? ?

109

! Merhaba! Bay !
[Bayan] ... ile [] ... 
grfmek 
[]... istiyorum 
[] ... ne zaman ... 
..? olacak? ?
yerinde 
evinde 
, ...dn telefon ... 
, ettibini syleyin 
...
... Telefon numa 
ram... ...
Ayrdlmaydn 

! Orasd neresi? ?
?
! Hofa kaldn! !

F
telesekreter 
(telefondan) aramak ()

telefonla konufmak 

mefgul 
telefon etmek 

beklemek 
fehirlerarasd konufma 


110

uluslararasd konufma 

cep telefonu 

numara evirmek ,
(), tuflamak 
()
telefon numarasd 
telefonla cevap 
vermek 
radyotelefon 
telefonla konufma 

roumin 
dinlemek 
! Efendim? ?
 otomatik telefon 
... telefon... ...
kabini 
hattd 
reseptr 
telekart 

... telefon... ...
konufmasd 
kdlavuzu 
hesabd 

:
Bay Cakard verir misiniz?

zr dilerim, o fimdi yok. , .
Ne zaman olacak? '?

111

Ltfen saat ikida telefon edin. , 
, .
Tefekkr ederim. .

Kaydp efya brosu


 ,
, 
(Kaydp efya brosu).
, ,
. .
.

F , ,
Adk
ekiniz ( )
ctiniz ( )
Kapald
Kaydp efya brosu


Kaydp efya brosu 
? nerede bulunuyor? 
?
Ben efyamd ... ...
... unuttum 
otobste 
tramvayda 
takside 
... Ben ... kaybettim ... 
para ile dolu  
czdandmd 

112

evrakld 
czdandmd 
antamd 
bavulumu 
trenkotumu 
femsiyemi 
antamda ... vardd ... 
...
[ Czdandm 
] ... [Bavulum]... []...
kahverengiydi 
siyahtd 

F
 anta 
bilet 
czdan 
videokamera 
para 
evraklar 
() femsiye 
kitap 
kutu 
noutbuk, dizst , 
bilgisayar 
gzlk 
pasaport 
eldiven 
anta 
yiyecek 
kalem 
anta 

113

fotobraf makinesi 
saat 
bavul 

ARABA
,
( ) .

. ,
23 ,
.
. (Trafik polisi) 
,
. . ,
, .

Arabandn kiralanmasd
F , ,
Kiraldk arabalar

Arabayd ... iin ... 
kiralamak 
... istiyorum
gn
bir hafta 
Bir gnlk kira 
 nedir? ?
?
Sigorta dahil mi? 
? ?

114

Hangi 
? arabalardndz var? ?
... cfte... ...
 ehliyetim 

pasaportum 
 Arabayd sigorta 
ettirmek 
istiyorum
Otoyol 
haritasdnd  
nereden ?
? alabilirim?

Benzin istasyonunda

En yakdn benzin 
? istasyonu nerede? ?
, Bana yirmi litre ...  ...
, koyun 
...
doksan iki 
oktan 
doksan bef 
oktan 
dizel 

Ltfen 
, galonumu abzdna 
, kadar doldurun 

115

Yolda
F , ,
dkmaz (sokak)
Dolamba (dolafdk) yol
Durmak yasak
Gecit yok
Kr sokak
Oto yedek paralard
Park yeri
Sapa yol
Servis
Ydkama

...a nasdl gidilir? ... 


..? ?
 Ana yol nerede? ?
?
Otoyola , (
(otobana) nasdl ) 
? dkabilirim? ?

Park yeri
F , ,
Durmak yasak
Hizmete mahsus arabalardn
park yeri
Parald park yeri
Park yeri

116


Pek yakdnda ... ...
..? var md? ?
bedava park yeri 

parald park yeri Park demesi iin 
 otomat nerede? ?
?
Bir saatlik park 
? yerinin fiyatd 
nedir? ?

Otoserviste
F , ,
Yedek paralar
Ydkama
Servis


Arabamd nerede 
 tamir 
 ettirebilirim? ?
?
... kontrolden ... 
... geirin 
, Ltfen ... ... 
,... debiftirin 

117

, Ltfen lstibin 
 hava basdncdnd 
ayarlaydn 
Arabamd 
ydkayabilir ?
? misiniz?

F
kaza 
araba, otomobil , 
otoservis 
ak 
tampon 
benzin 
benzin deposu 
benzin istasyonu 
yedek 
n cam
ham yol
lstikteki hava 
basdncd 
kriko 
yol
trafik ifareti 
atefleme 
stepne 

yedek tekerlek 
doldurmak 
yedek para 
alet 
yol hendebi 
galon 

118

kapot, kaporta , 
tekerlek 
vites kutusu 
yol hendebi 
yab 
kaza yeri 
motor 
pompa 
ardza 
geme 
dolafdk yol 
hdz sdndrlamasd 

boy
@ grg fahidi (tandbd) 
()
yaya 
dns 
polis (memuru) ()
polis 
ardza, bozulma , 
kazaya ubramak 

hdz afmasd 

trayler 
geilir yol 
olay 
radyatr @
dnf 
dzenlemek 
tamir 
tamir etmek 
direksiyon 

119

trafik dfdklard 
hdzld yol 
hdz
ardzald olmak 
tekerlebi 
debiftirmek 
hdz gstergesi 
starter 
arpdfma 
 stop feneri 
kavrama 
fren
 geilir zor 

far
fose 

:
azami hdz
dkmaz (kr) sokak
daralan yol
dikkat! !
dnme ,
dur! !
durmak yasak
geif yasak
geit bafka yoldan
geme
geri dnlmez
(ileri) geme yasabd
kavfak
merkez
minibs
otoyola dkdf
120

zel yol
park yapdlmaz
servis istasyonu
srat kdrmak
tafdt girmez
tek ynl yol
tren yolu geidi
tunnel
yaya geidi
yedek yol
yol kapald
yol polisi
yol ver
yolda aldfma

:
baflangd srati
casus aynasd
(. )
ifaret debnebi
kaprta ,
kr nokta ( 
)
otostop
Artddan atld md geliyor? ? (.
, ?)

:
eehir merkezine nasdl gidilir?
?
ckinci yoldan sola dnm tam nnzde. 
, .

121

Uzak md? ?
Araba ile bef dakika. 5 .
Zahmetiniz iin tefekkr ederim. 
.
Bir fey debil. .

:
rk iple kuyuya inilmez. . 
.
Dfmez kalkmaz bir Allah!
!
Baf bostanda bitmez. .
(.. ).
Acele ife feytan kardfdr. .
(= ).
Asdlacak suya bobulmaz. . 
(= , ).
Bafdna gelenler , (. 
. )

,
SEYAHAT, GEZcLER

, . 

.
. .
,
.

. 
Ulusoy, Varan ( ), Pamukkale, Kamil Ko.

122

Otobsle
F , ,
Otobs gard

Otobs gard 
? nerede? ?
, Ltfen ...a kadar ... 
aydn ...e iki bilet ... 
... verin 
...
Bana ...a kadar ... 
en yakdn sefere 
bir bilet lzdm 
...
Borcum ne ?
? kadar? Tefekkr 
ederim

F
otobs 
otobs gard 
bagaj blm 
hareket saatleri 
... ...yer ...
duracak 
oturacak 
( ) mola 
... ...durak 
son
bilet creti 

123

Trenle
F , ,
bekleme salonu
dkdlmaz
dkdf
...de durmaz ...
ddfardya sarkmaydndz
dikkat! !
emanet
girif
ime suyu
imdat freni 
peron ,
peronlara gider
sigara ienler
sigara imiyenler
tarife
tatil
yalndz ... gnleri ...

Uzak yol trenleri 


 iin nceden bilet 
satdfd nerede? 
 ?

?
Banliy trenleri 
 iin bilet gifesi  
nerede? ?
?

124

...a kadar ...iin ... ... 


... ... iki bilet lzdm  
ekspres 
yolcu treni 

sigara ienlere 
vagon 
sigara imiyenlere 
vagon 
Bana ... bileti ... 
... gerek 
tek istikamet 
gidif dnf 
Bu yer bof mu? ?
?
, zr dilerim, bu ,
yer benim 
Bu yer dolu 

, Musaadenizle 
/ ben pencereyi 
? adydm/kapatdydm /

F
bilet gifesi 
bfe 
... ...vagon ...
sigara ienlere 
sigara imiyenlere 
kompartdmanld 

125

koltuklu 
yatakld 
 lokantald vagon 
gar
demiryolu 
kondktr @
kontrolcu 
kompartdman 
... ...yer ...
st
alt
peron 
... ...treni ... 
uzak vol 

yolcu 
banliy @
... ... yatak ...
st
alt
kondktr @
ekspres 
istasyon 
 imdat freni 
durak 
ekspres 

:
aktarma yapdndz
aktarma yapmak
bilet farkd
bilet otomatd
binif

126

bof
imdat kolu 
inmek ( )
kalkdf
tren rtarld
vagon restoran 
vardf

:

Merhaba efendim! cstanbula iki bilet istiyorum ltfen.
. .
Sdrf gidif dnf m? 
?
Gidif dnf ltfen. , .
Yetmif bef lira. .
Aktarma yapmam gerekiyor mu?
?
Haydr. cstanbula direk tren. .
.
Tefekkr ederim. Hofa kaldn. . .


Bu cstanbula treni mi? ?
Evet. .
Bu yedinci vagon mu? ?
Evet. .
Tren kalkdfdna ne kadar zamandmdz var? 
?
Yardm saat. Biletiniz ltfen. . ,
.
cfte benim biletim. .
127

:
Gurbette gezmek iyi, evde lmek iyi. .
,
.
nce yoldaf sonra yol. . ,
.
Bafdna gelenler , (.
. )
Deli ile dkma yola, bafa gelir her trl bel. .
.


GRLECEK YERLERc GEZME

.

. 
.

, , ,
. , 
, , .

F , ,
Adk
Flaf kullanmak yasak

Gife
Kapald
Mesai saatler
cretsiz girif

128


En yakdn turist 
brosu nerede? ?

?
 Ne gezmemizi 
tavsiye edersiniz? ?
?
 Gezi ne zaman 
? bafldyor? ?
eehir turunun 
 fiyatd nedir? ?

?
, ... konufan ... 
..? rehber var md? ?
 Rusa 
 cngilizce 
, ... nerede ... ?
, bulunur?
..?
... ... sokabd ... 
... ... meydand ... 
Tarih mzesi 

Blge mzesi 

, ... sokabdna nasdl ... 


, gidilir? ?

..?

129

. Yolumu fafdrddm. 
.
, Ltfen bana 
yarddm ediniz 
 ...oteline nasdl ... 
varabilirim? ?
..?
Bu ne binasd? ?
?
Bu bina ne zaman 
? yapdldd? ?
? Mimard kim? ?
Sehrin merkezi 
? buradan uzak md?  ?
Ben deniz gezisi 
yapmak ok 
isterdim 

Kasa nerede? ?
?
 En yakdn ... ne ...
 zaman kalkar? ?
..?
gezinti motoru 

gemi 
Rdhtdm nerede 
? bulunur? ?

130

F
otobs 
su kemeri 
Antik abd 
eczane 
hava limand 
pazar 
havuz 
kule 
kemer kpr 
vitrin 
fofr @
gar
sergi; fuar ; 
()
rehber 
jimnaz 
fehir, kent ,
grup
gezmek 
saray 
ev
bayan 
@ fato 
bina 
hayvanat bahesi 

tarih mzesi 
resim galerisi 
sinema 
dkkn 
konser salonu 
kale 

131

bay
mabaza 
andt 
cami; mesit ; 
()
manastdr 
andt 
kpr 
mze 
rdhtdm 
evin numarasd 
. gezmek 
durak 
andt; heykel ; 
()
eskiden kalma 
bir andt 
park
kavfak 
ara ( yan) sokak ( )

geit 
meydan 
yeralti geit 
polis memuru 
polis 
liman 
posta 
banliy, fehir civard @, 

iskele 
gezi 
muf, gezinti motoru , 


132

harabeler 
blge 
Uyandf abd 
harabeler, yiki 
pazar 
bahe 
trafik dfdklard 

heykel 
stad, stadyum , 
eski fehir 
heykel 
spermarket 
taksi 
tiyatro 
dizel motorlu gemi 

ticaret merkezi 

tramvay 
kdrmdzd araba 
1
tuvalet 
dkmaz, kr sokak ,

turizm acentesi 

sokak 
satdf merkezi, ,
bonmarfe 
niversite 
sanat galerisi 

fdskdye; faddrvan ( ;
..) 
133

merkez 
kilise 
turist brosu 

gsterilen fey 
gezi, tur ,

:
abide ,
andtkabir 1) ; 2)

ayin ,
bahe
bedesten () (
..)
cami
cami avlusu
efme ;
dervif
ezan ,
haremlik
imaret (hane) ( )
kale
kazd
kemer
kervansaray 
kdble @ (,
)
kpr
klliye
(, ,
..)

134

medrese
mescit ;

mezarldk
mihrap (
)
minare
mezzin
namaz ,
faddrvan (
)
saray
sergi
tespih
tubra
yayalara ait blge

:
Yarddmcd olabilir miyim? ?
Sergiyi gezmek istiyoruz. 
.
Hof gldiniz! !
Girif biletinin fiyatd nedir?
?
cki bin lira. .
ocuklar iin indirim vr md?
?
Evet. .
cki yetifkin, bir ocuk l}tfen. Resim ekebilr miyim?
, . 
?
Elbette. .

135
eker


GEZcLECEK YERLER

cSTANBUL
Aya Sofya mzesi 

Hipodrom meydand 
( 
( 
At meydand) )
Atatrk meydand 

Atatrk kprs 

Atatrkn Andt 
Kabri 

Eyp mezarldbd 

Sultan Fatih 
Trbesi 

Sultanahmet camisi 

Sleymaniye camii 


Fatih camii 

() Yeni cami 
Dolmabahe sarayd 

Yerebatan sarayd 


136

Beylerbeyi sarayd 

Ydlddz sarayd 
() 
Topkapd sarayd 

Arkeoloji mzesi 

Eski eark Eserleri 
mzesi 

Atatrk mzesi 

Trk hallar mzesi 
 
Kariye mzesi 

 Gzel sanatlar 
mzesi 

Kdz kulesi 
Park Orman 
inili kfk 
()

ANKARA
Ankara kalesi @

Bizans surlard 

Bizans saraylard 


137

Romaldlar devrine 
ait ydkdntd 


ANTALYA
( Kaleii 
)
Yivli Minare 

Termesos mill 
parkd 

Beydablard mill 
parkd 

( Perge 
)

() ANTAKYA
St. Pierre kilisesi

Antakya arkeoloji 
mzesi 


cZMcR
Bergama arkeoloji 
mzesi 

( Pamukkale 
)

138

Meryem Ana 
kilisesi 

ALANYA
Damlataf 
Alanya Kalesi 


Eblenceler
 Otelimizde ... var ... 
..? md? ?
havuz 
bilrdo odasd 
Golf debnebi 
kira ile alabilir 
miyim? ?
?
Akfam diskoya 
gidebiliriz 

Dans etmeyi 
? seviyor ?
musunuz?
 cyisi gece 
kulbne 
, gidelim, fovu , 
seyredelim
Bisikleti nereden 
kira ile  
? alabilirim? ?

139

Bisikletin bef 
 gnlk fiyatd ne? 
?
?
Plaja nereden 
? gidilir? ?
 Burada gvenle 
? yzebilir mi? ?
Burada baldk 
? tutabilir miyim? ?
 Siz bof vaktinizi 
nasdl 
? geirirsiniz? ?
... Ben ... ... 
seviyorum
fotobraf 
ekmeyi 
baldk tutmayd 
avlanmayd 
gezmeyi 
 Ben ...koleksiyonu ... 
... yapdyorum 
para 
kartpostal 
rozet 
posta pulu 

F
dabcdldk 
su kayabd 

140
,
gezmek 
disko(tek) ()
kapald yzme havuzu 

sabahd kahvesi 
adk yzme havuzu 

addr 
... kiraldk ... 
bisiklet 
kaydk 
tenis kortu 
yabld gref 
panaydr 
yat

,
MAaAZA, ALIe VERce
, 
.
.
. 
, , . 
. ! 

. , ..
6. ,
46 , 40. Tax free 
100 
. , , 
TAX FREE.

141

F , ,
Adk
ekiniz ( )
ctiniz ( )
Kapald
Mesai saatler


..? ... nerede ... 
bulunuyor? ?
Ticaret merkezi 

Spermarket 
Pazar 
Mabaza ... hangi ... 
..? saatlerde aldfdyor? 
?
if gnleri 
pazar gnleri 

,
Spermarkette, aldf verif merkezinde

... almam ... 
... gerekiyor
... Bana ... gerek ... 
... nereden ... 
..? alabilirim? ?
Bunun fiyatd 
? nedir? ?

142
,

 deme iin ...  ... 


 bankasdndn kredi  
 kartdnd kullana 
bilir miyim? ?
... ?
... hangi reyonda ... 
..? satdldr? ?
, Ltfen bana ...  ...
,... verin 
..? Sizde ... var md? ... ?
, Ltfen bana ...  ...
... gsterin 
..? ... nerededir? ... ?
Deneme 
kabinesi 
Asansr
Hepsinin fiyatd 
? nedir? ?
Bu tutardan 
 turistler iin tax 
tax free freenin iflemini 
? yapabilir miyim? 
 ?
 cfte pasaportum, 
, fifler ve alddbdm , 
. efya. Tax free .
, yapar mdsdndz? 
, tax free ?
Indirimli satdfd 
? ne zaman 
baflayacak? ?

143

F
servis brosu 
semek 
para 
iskonto kartd 
kasa 
kredi kartd 
debiftirmek 
giymek 
debiftirmek 
torba ( ), , 
pofet ()
demek 
semek 
gstermek 
almak 
denemek 
satmak 
satdcd 
numara (), , 
beden ()
parandn st 
tutar 
spermarket 
aldf verif merkezi, 
bonmarfe ,

renk
fiyat 
( ) fif

:
Buralarda spermarket yok mu? 
?

144

Dobru gidin, sonra sola dnn. ,
.
Mabaza hangi saatlerde aldlfdyor? 
?
Sabah saat dokuzda adldr, akfam sekizde kapandr.
9 , 8 .
Paydosu var md? ?
Haydr, paydosu yok. , .
Spermarket her gn m adk?
?
Evet, her gn. , .

Giyim

..?
Grebilir 
miyim? ?
Deneyebilir 
miyim? ?
... Bu bana ... geldi ... 
byk 
kk 
genif 
dar
uzun 
kdsa 
tam
, Ltfen, bir beden , 
, daha byk 
[kk] verin [] 
[]

145

Aynisini ama 
, bafka renk 
isterdim 
Bunu aldyorum 
? Borcum ne kadar? ?

F
kolsuz 
amafdr 
bluz
pantolon 
sutyen 
baldkd yaka 
kravat 
dizaltd orap 
kruvaze 
( )
kazak 
cin
krk set manto 

yelek 
kasket 
klotlu orap 
takdm, kostm , 
kopa 
mayo, bikini , 
mont (), , 
kaban ()
atlet 
krk
fermuar 
()

146

orap 
palto 
ceket 
mayo 
elbise 
trenkot 
kemer 
toka 
dbme 
vyakald kazak 
gmlek; gecelik ;
() 
gmlek; gecelik ;
() 
efofman 

don (), , 
klot ()
sabahldk (); ;
bornoz (); ; 
ropdfambr ()
orap 
banyo kepi 

efarp 
fapka 
krk
etek 

Ayakkabd

Ben ... giyip ... 
... denemek isterdim 

147

iskarpin 
izme 
Bu botin [
[, [iskarpin, , ] ...
] ... izme]...
bana kk 
geldi 
ayabdmd biraz 
sdkdyor 
bana byk 
geldi 
ayabdma tam 
() geldi 
Bafka renk 
istiyorum 
Bafka modeller 
? yok mu? ?
... Ben ... numara ... 
giyerim 
, Ltfen, bir ,
, numara daha 
 byk [kk] []
[] verin 
? Borcum ne kadar? ?

F
sandalet 
potin 
ayakkabd kremi 
spor ayakkabdsd 
sandalet 
sandal 

148

izme 
terlik; fdpdddk ; 
()
iskarpin 

Mcevherat

, Ltfen ... gsterin ...
,... 
bu zinciri 
kpe 
kolye 
Bu inci dizisi ne 
kadar? ?
?
Bu brof altdn md, ,
kaplama md? ?
?

F
akik 
elmaz 
ametist 
firuze 
bilezik 
pdrlanta 
brof
deberli taf 
inci 
kol dbmesi 
altdn 
zmrt 
149

kolye, gerdanldk , 
yzk 
mercanlar 
pandantif 
ferit 
gerdanldk; akarsu ; 
(
)
yzk 
platin, beyaz altdn , 

altdn kaplama 
gmf kaplama 
saat kaydfd 

yakut 
safir 
gmf 
fil disi 
masa gmf 
kpe 
topaz 
sirkon 
zincir 
mcevherat 

kehribar 
balgam tafd 

:

Yarddmcd olabilir miyim? ?
Tefekkr ederim, bakmak istiyorum sadece. 
, .

150

Peki. .
Affedrsiniz. .
Ne arzu edersiniz? ?
Herhangi bir yadigr almak istiyorum.
 .
Bizde mcevherat, oyuncaklar, ekmeceler var.
, , .
Gmf yzk bakabilir miyim? , 
, .
Buyrun. .
Bunu pek bebenmedim. Bafka efitleriniz var md?
. ?
Bu yzbe bakabilir misiniz? .
Bu hofuma gider. Ne kadar? .
?
Drt yz lira. .
ok pahald, ikram ediniz. . 
.
yz lira. .
cki yz liraya olur mu? .
Tamam. .
l, bunu aldyorum. , .
Bafka bir arzunuz var mdydd? 
?
Tefekkrler, hepsi bu kadar. , .
Gene buyurun! !


Buyurun? ?
Etek almak istiyorum. .
Hangi bedeniz? ?
Bedenim elli. .
Ne renk istersiniz? ?
Mavi, ltfen. , .
151

Buyrun. .
Nerede giyip denebilirim? ?
Buyrunuz buraya. Nasdl bakaldm? ,
. ?
Haydr, hofuma gitmiyor. Bu tam istedibim gibi debil.
, . , .
Maalesef, mevcut mallardmdz bu kadar. ,
, .

Yiyecek reyonunda

, Bana ... tartar ... 
,... mdsdndz? ?
 iki yz gram 
jambon 
bir kilo erik 

 Kofeinsiz 
neskafe 
? nerededir? ?
... Bana ... gerekiyor ... 
yardm kilo 
kaydsd 
... bir fife... ...
francla 
bir paket fdstdk 

, Bana yardm kilo  
, tuzsuz peynir 
 verin ltfen 

152

F
kaydsd 
ananas 
portakal 
karpuz 
muz
koyun eti 
francala 
jambon 
zm 
sdbdr eti 
greyfrut 
armut 
kavun 
iklet 

hindi eti 
kivi 
ilek 
 (koka) kola () 
...
salam 
sucuk 
... ... konservesi ... 
baldk 
et
sebze 
fekerler, bonbonlar , 
 neskafe 

karides 
tavuk eti 

153

limon 
som baldbd 
marmelat 
zeytin 
... ... yabd ... 
mdsdr 
fdrlaban 
zeytin 
tere 
maden suyu 
st
dondurma 
sebze 
salataldk 
ezme 
biber 
feftali 
maydanoz 
biskvi 
pasta 
pizza 
domates 
salata 
feker 
ringa 
tatldlar 
erik 
kaymak 
... ... suyu ... 
portakal 
domates 
elma 
tuz
peynir 

154

dana eti 
pasta 
kdyma 
alabaldk 
meyve 
ekmek 
... ... ay ...
pofetli, torba , 
yefil 
siyah 
ikolata 
elma 
yemif 
yumurta 

:
antika
ayakkabd
befibirlik 5 ,
()
bini bir para
blm
dkmldr ( )
giyimevi
indirimli satdf ( )
kapald arfd
oyuncaklar
zel fiyat
zel indirim
selfservis
ucuz

155

:

Sizde elma var md? ?
zr dilerim, kalmadd. , .
Ltfen yardm kilo erik verin. , 
, .
Biraz fazla olabilir mi? ?
Elbette. .

:
acd patldcan (. 
)
ahdm sahdm debil
ake etmez
Al maldn iyisini ekme kaybdsdn. . = , ,
, (.
).
sokaba para at mak (.
)


SIHH YARDIM


. ,
.
.
.
, .
,
.

156

Doktorda

... Ben... ...
hastalanddm 
kendimi kt 
hissediyorum 
... Benim ... gitmem ... 
lzdm 
dahiliyeciye 
cerraha 
difiye 
()
Otelde doktor 
? var md?  ?
 Buralarda ... ...
..? var md? ?
poliklinik 
hastane 
, Ltfen doktoru 
, abdrdn 
, Ltfen ... ...
,... gnderin 
eve doktoru 
amblansd 

Uluslararasd 
 sigorta poliem 
var

... Benim ... abrdyor ... 


bu yerim 

157

bafdm 
midem 
bobazdm 
yrebim 
...
Nezle oldum 
eiddetli 
ksrbm var 
Atefim var 
Hararetim var 
Titriyorum 
Bafdm dnyor 

Kusmam vardd 
cshalim var 
Midem bozuldu 

Alerjim var 
Midem bulandyor 
Zor nefes aldyorum 

Genellikle tan 
... siyonum ... olur ... 
yksek 
dfk 
normal 
cl iyi geldi  

cl etmedi 

158

Doktorlar
gastroenterolog 
jinekolog 
dermatolog 
dif doktoru 
sinir doktoru 
gz doktoru 
kulakburunbobaz 
doktoru 
ocuk doktoru 
dif doktoru, difi ,

dahiliyeci 
rolog 
operatr, cerrah @, 

Hastaldklardn belirtileri
... ... abrdsd ... 
yan
gbs 
mide 
sdrt
yrek 
baf
... ... abdr ... 
sdzd 
sancd 
sdzd 
baf dnmesi 
abdz acdsd 
hararet 
yanma 
kabdzldk, peklik , 

159

midenin ekfilibi 
ksrk 
kulun 
kanama 
... tansiyon ... 
...
yksek 
dfk 
inceabrd 

humma 
nezle 
baygdnldk 
rahatsdzldk 

nefes darldbd 
can acdsd 
gezici abrdlar 

kt iftah 
atef 

ishal 
buruntu 
halsizlik 
uyufukluk 
bulantd 

Uzuvlar
kulakzard 

uyluk 
gz

160

baf
bobaz 
gbs; ; 
meme ()
kardn 
el
( bacak 
)
burun 
parmak 
parmak 
:
baf parmak 
fahadet (ifaret) ()
barmabd 
orta parmak 
adsdz parmak, ,
yzk parmabd 
sere (kk) ()
parmak 
( kol
)
sdrt
ayak 
kdnak 
kulak 
boyun 
dil

c organlard
mide 
safra kesesi 

161

barsaklar 
akciber 
rahim 
idrar torbasd 
karaciber 
bbrekler 
kalp, yrek , 

Difide

... Benim... ...
difim abrdyor 
dif etim 
iltihaplandd 
dif flksiyonum 
var 
dolgum dft 

difimin bir 
parasd kdrdldd 
kronum kdrdldd 

 Ben ... kron ...


... istiyorym 
 plstik 

porselen 
 Protezim 
. kdrdlmdf. Onu . 
onarmak ?
? mmkn m?

162

Ne zaman hazdr 
? olacak? ?
Gene ne zaman 
? geliyim? ?

F
billek yitimi 
baydltdcd ilc 
(madde) ()
tahlil 
hastaldk 
hasta olmak 
( )
hastane 
hasta 
doktor, hekim , 
derece 
bilirti 
perhiz 
doktor, hekim , 
... ... hastaldbd ... 
virs 
enfeksiyon 
enfeksiyon 
klinik 
kompres 
il 
tedavi 
hemfire 
kaza 
ameliyat 
komplikasyon 
pansdman 

163

sargd 
poliklinik 
afd 
bezil 
yara 
rntgen 
amblans, ,
cankurtaran 
(arabasd) ()
sakatldk 
ibne 
mzmin hastaldk 

:

eikayetiniz nedir? ?
Kendimi iyi hissetmiyorum. .
Nereniz abrdyor? ?
Buram abrdyor. .
Acdyor mu? ?
Haydr. .
Dilinizi gsteriniz. .
Doktor, bu ciddi mi? , ?
Ciddi fey debil. Birka gn yataktan dkmaydn. 
. 
.

Eczanede

. 

164

(),
.
112

F , ,
Eczane

, ... eczane nerede? ... ?
,
..?
En yakdn 

Nbeti 

..? Sizde ... var md? ... ?


, Ltfen ... bir fey ...
, verin 
...
ksrbe karfd 
nezleye karfd 
baf abrdsdnd 
gideren 
 mide abrdsdnd 
gideren 
gnef yanma 
sdna karfd 
Bu il nasdl 
? aldndr? ?
? Yemekten nce @
mi? ?

165

? Yemekten sonra 
md? ?
Gnde ka defa? ?
?
..? Kaar..? ..?
hap
damla 

F
antibiyotik 
sargd bezi 
abrd kesici 
vazelin 
valeriyan 
pamuk 
ped

derece 
termofor 
nbeti eczane 
atef dfrc 
iyot 
damla 
plaster 
il 
macun 
gazbezi 
furup 
tentr 
oksijenli su 
hap
damlaldk 
etek bezi 

166

prezervatif 
ped
reete 
mshil 
uyku verici 
 tansiyon dfrc 
 

alerjiye karfd il 

hap
derece 
enjektr @

:

Bu reetede yazan illard alacaktdm. 
.
Maalesef ondan bizde yok. , .
Analogu var md? ?
Evet. .
clcd nasdl almam lzdm?
?
Gnde defa ikifer tablet aldndz.
.
Baf abrdsdna karfd herhangi ilcdndz var md?
 ?
Bu il reetesiz satdldr md?
?
reetesiz satdldr. .
Tefekkr ederim. Hofa kldn. . 
.
Gemif olsun! !

167


POLcSTE
, 
, 
. ,
, ,
.
, 
. : 155.

, .
,

.
, , (
 ), 
.
.

.


!, Cankurtaran yok 
!, ! mu? ?
Polis karakolu 
nerede bulunur? ?
?
. Merhaba. Ltfen . 
, bana yarddm  ,
, edin, ... aldndd ... 
...

168

pasaportum 
evraklardm 
uak bileti 
btn param 
arabam 
 Ben takside [
[ [otobste] ... ] ... 
]... bdrakmdfdm 
antamd 
bavulumu 
 Bir yerde ... ...
... kaybettim 
portmone 
czdandmd 
 Bana salddrddlar 
ve antamd kap 
tdlar 
... Ben ... kadrddm ... 
otobs 
gemiyi 
, Btn efyam, ,
param ve 
evraklardm orada  
kaldd
Anlafmazldk oldu 

 Beni bir bafka 


sdna benzettiler 
... Ben ...dan geldim ... 
Ben Rusya 
vatandafdyim 

169

 Tercmand 
 cabdrdr mdsdndz? ?
?
, Ltfen ... ... 
, temsilcisini 
... abdrdn 
byk elilibin 

konsoloslubun 
Ben elilibe 
telefon 
etmeliyim

F
... ... bileti ... 
otobs 
tren
uak 
dvmek 
czdan 
para 
evraklar 
makbuz 
konsolosluk 
para czdand, 
portmone , 
kredi kartd 
bulmak 
pasaport 
polis memuru 
polis karakolu 
ukura dfmek 
(. ) 

170

elilik 
tutanak 
anta 
kaybetmek 
almak 
( ) fif

Bdydkldya piyaz vermek 


(. )

Zaman, vakit
.
1 .
, 11 .

? Saat ka? 8 ?
8.00 () (Tam) saat sekiz () 

8.05 Sekizi bef dakika 
geiyor 
8.15 Sekizi eyrek  (
, (on bef dakika) )
 geiyor 

8.30 Saat sekiz buuk  
, 

8.45 Dokuza eyrek (on  (
, bef dakika) var )

8.55 Dokuza bef var 

171

Vaktim az 

? Ne zaman? 8? 8
? Saat kata? 8?
saat birde 
saat drtte 
ikiye eyrek kala  
saat bef civardnda, 
() saat bef gibi , 

bir saat sonra 
bir saat nce @
saat ikiden sonra  
sabah 
gndz 
akfam 
gece 
bugn 
yardn 
br gn 
dn
nceki gn 
fimdi 
sonra 
oktan 
geenlerde 
yakdnda 
... ... ydl ...
Bu
Geen 
Gelecek 

172

On gn sonra 

... ... hafta ... 


Bu
nmzdeki 
Geen 

Yirmi drt saat


sabah 
gn
akfam 
gece 

F
saniye 
dakika 
yardm saat 
(bir) saat () 
yirmi drt saat 
hafta 
ay
ydl

:
Dnya durduka
Erte gece
Azanla beraber , (.
)
Akdntdya krek ekmek (.
)
Vakit nakittir. . .

173

Vakit insana her feyi bretir. .
.
Gn bu gn. . ; 
.
Vaktini bilmek istiyen bir saat tafdr. .
, .

Takvim
Aylar
ocak 
fubat 
mart
nisan 
mayds 
haziran 
temmuz 
abustos 
eyll 
ekim 
kasdm 
araldk 

Hafta
pazartesi 
sald 
arfamba 
perfembe 
cuma 
cumartesi 
pazar 
pazartesi gn 
sald gnleri 

174

Tarihler
1999 bin dokuz yz 
 doksan dokuz ydld  

2000 iki bin ydldnda 

24 Ben yirmi drt 


1976 mayds bin dokuz 
yz yetmif altd  
ydldnda dobdum 


Bugn nedir? ?
?
Bugn arfamba 
Bugn aydn 
? kadddr? ?
 Bugn abustosun 
on ikisi, bugn , 
on iki abustos 

F
haftandn gn 
ad gn 
if gn 
tatil gn 
tatil gn 
tatil gnleri 
bayram 
dobum gn 
175

. Burlal.
1. (20.I19.II) Kova
2. (20.II20.III) Baldk
3. (21.III19.IV) Ko
4. (20.IV20.V) Boba
5. (21.V21.VI) ckizler, Pollux
6. (22.VI22.VII) Yenge, Seretan
7. (23.VII22.VIII) Aslan
8. (23.VIII22.IX) Bafak
9. (23.IX22.X) Terazi, Tartd
10. (23.X21.XI) Akrep
11. (22.XI21.XII) Yay, Nifancd
12. (22.XII19.I) Oblak, Cedi

Hicret ( 
)
gnef ydld
imsakiye ,
()
cslm takvimi
kamer ydld
kiraz ayd (. )
kocakard yazd
milt [] ( 
, );
milttan beri ( sonra)
, ; milttan evvel (
nce) ,
; milt takvimi 

nevruz () ( 
, 22 );

176
,

pasklya .
rumi takvim
Gregoryen takvimu
Gnes Hicret ydld
takvimi Julian
(Jlyen) takvimi
Hicret takvimi
Milt takvimi

, cklim, hava

. 
,
, 
. 
+20 . 
,
. 
.

.
.
.


Bugn hava nasdl? 
? ?
... Bugn hava... ...
sdcaktdr 

177

sobuktur 
yabmurludur 
bobucudur 
hava kapaldddr 
serindir 
rzgrldddr 
adktdr 
gneflidir 
bulutludur 
Yabmur yabdyor 
Hava sisli 
eiddetli bir 
rzgr esiyor 
Yardnki hava 
raporu nedir? ?
?
... Yardn ... olacak ... 
Bugn su ka 
derece? ?
?
Deniz fdrtdnaldddr 

Denize girmek 
yasaktdr 

:
alkdm
bobanak ; ,
dolu
ebekufabd (. )
fena havald bir gun ( )

178

gkkufabd (. )
kdzdldsd 2 ;

kurak(ldk)
mevsim
feytanrmcebi (. )
su birikintisi
tulun
yumak bulut

Renkler

Ne renk 
? istiyorsunuz? ?
? Ne renk? ?
Sevdibim renk... ...
...

F
1
, bej rengi 
beyaz 
haki 
bordo, fes rengi , 
mavi 
nohudi 
sard 
yefil 
altdn sardsd 
ivit 
kahve rengi 
179

kdrmdzd 
efltun 
koyu kdrmdzd 
renkli 
yekrenk;  ;
dz ( )
turuncu 
 turnakdrd 
kumrengi 
alacald 
pembe 
 turnagz 
adk 
gmf 
gri
mavi 
 nefti 
 lcivert 
 patldcan moru 
koyu 
mor
haki 
siyah, kara , 
 turnagz 

Deli alacayd sever. . (. 


).

icekler
 Bana bir demet  
iek gerek 
ayndsafa

180

aniebi
uhaiebi
dalya
ebegmeci
gl
hafhaf
kamlya iebi
karanfil
kpeiiebi
kufkirazd
kuzgunkdldc
kstmotu
lle
leylk
menekfe
nergis
orkide
paptya
pat
fakayik
smbl (iebi)
susam
febboy
turnaayab
yabani hindiba
yasemin
zambak

181

Saydlar
Asdl saydlar
? Ka? ?
sdfdr 
bir
iki 

drt
bef
altd 
yedi 
sekiz 
dokuz 
on
on bir
on iki 
on
on drt
on bef
on altd 
on yedi 
on sekiz 
on dokuz 
ydrmd 
yirmi bir 
yirmi dokuz 
otuz 
otuz bir 
kdrk

182

elli 
altmdf 
yetmif 
seksen 
doksan 
yz
yz bir
yz on
yz yirmi 
yz otuz 
iki yz 
yz
drt yz
bef yz
altd yz 
yedi yz 
sekiz yz 
dokuz yz 
bin
() (bir) bin yz ()
iki bin 
yz bin
mdlyon 
milyar, bilyon , 

Sdra saydlard

? Kadncd? 8?
birinci 
ikinci 
nc 

183

drdnc 
befinci 
altdncd 
yedinci 
sekizinci 
dokuzuncu 
onuncu 
on birinci 
on ikinci 
on nc 
on drdnc 
on befinci 
on altdncd 
on yedinci 
on sekizinci 
on dokuzuncu 
yirminci 
yirmi birinci 
otuzuncu 
kdrkdncd 
ellinci 
altmdfdncd 
yetmifinci 
sekseninci 
doksandncd 
yznc 
yz birinci 
iki yznc 
yznc 
bef yznc 
dokuz yznc 
bininci 

184

F
birka 
birok 
az
biraz 
ancak 
 azacdk 


Soru szleri ve deyimleri
? Kim? ?
? Ne? ?
? Nerede? ?
? Ne zaman? ?
? Niin? ?
? Niye?; Niin? ?; ?
? Nasdl ( ?; ?
); Hangi?
? Hangi? ?
? Nereye? ?
? Nereden? ?
? Nasdl? ?
? Ka?; Ne kadar? ?; ?
? Kiminle? ?
? Ne ile? ?
? Bu kimdir? ?
? Kim ? ?
? Ne oldu? ?
? Bu nedir? ?
? Bu ne demektir? ?

185

Bu szn anlamd 
? nedir? ?
? Efendim? ?
? Siz ne istiyorsunuz?

?
? Ne yapdyorsunuz? 
?
? Ne yapdydm? ?
? Ne oluyor?; Ne oldu? ?;
?
? Yok candm?; dme?! ?;
?!
? Bu nerede? ?
? Tuvalet nerede? ?
... nerede ... 
..? bulabilirim? ?
Siz nerede indiniz? 
? ?
? Siz nerede 
oturuyorsunuz? ?
Oraya nasdl gidilir? 
? ?
 Bunun Trkesi 
? nedir? ?
Siz ne zaman 
? gideceksiniz? ?
? Saat ka? ?
 ... ile konufabilir ... 
..? miyim? ?
Size bir ricam var 
?

186

Buradan uzak md? 


? ?
Anlatabildim mi? 
? ?

Kullandldr zarflar

? Nereye? 8?
oraya 
buraya 
ileri(ye) ()
geri(ye), arkaya (), 
saba 
sola 
? Nerede? 8?
burada, burasd , 
orada, orasi , 
yakdnda, yakdn , 
uzakta, uzak , 
yandnda 
sabda 
solda 
nde, ileride , 
arkada, geride , 
yukardda, stte , 
afabdda 
? Nasdl? 8?
byle 
iyi, gzel , 

187

kt, fena , 
yksek 
alak 
rahat 
rahatsdz 
gzel 
irkin bir surette 
abuk, hdzla, , ,
hdzld 
yavaf, abdr , 
yksek sesle 
sessizce 

188

(')
LEVHA VE YAZILAR

Adk
Arabadan sakdn! !
Bagajdn aldnmasd
Bay M
Bayan
Bekleme salonu
Buradan geilmez ()
ekiniz ( )
dkdf
Dandfma
Dandfma brosu
Dikkat! !
Dolu
Dur! !
Durak
El srmeyiniz! !
Emanet (deposu)

189

Fotobraf ekilmez

Geit kapald ()
Gelif
Girilmez
Girif
Girif serbesttir
cmdat kapdsd
cndirim, tenzilt
cndirimli satdf
ctiniz ( )
Kalkdf
( . .)
Kapald
Kasa; Gife ()
Kaydp efya brosu
Kemerleri bablaydn! !
Kolinin teslimi
Mdr
lm tehlikesi
zel mlkiyet
zel plj
Park yapdlmaz
Park yeri
Polis
Servis brosu

190

Sigara iilmez! !
Sigara iilir
Sigara imek yasaktdr! !
Son durak
Suya girilmez! !


.


.