Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex

Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
1Yxpawncxww Þponr

s csere

Pvccxow Hrew


Hcwxonwpwvecxoe wccnerosanwe
Ba Kzenom noxasatocn nectmxannoe uyto…
ntpyt ciato nztno tatexo no nce xonum cneia.
(H.B.Fototn)


Lxwrpww Kaparees & Koncranrwn Morwnsnwx


Bwrasnwvww Fvpr KHTH

Kwes 2009
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
2


OFHABHEHHE
BBELEHUE
1. EBPJHA, ABUH, LUKJE HJLE
2. .KPAUHCKUU IPJHT B CBETE P.CCKJU ULEU
3. L.CB BELNU
4. HEPEL IPJHTJM
5. OHJC – XPJHJC – OTHJC
6. THESAU-P.CB
7. P.CB – MALAH P.CB – .KPAUHA - MALJPJCCUH – .KPAUHA
8. .KPAUHCKUU IPJHT U .KPAUHCKAH LJC.LAPCTBEHHJCTB
9. LETMAH MABEHA
10. HJLTABCKAH HJBELA – HJLTABCKJE HJPAIEHUE
11. KJBBAPB
12. LJPEHKJ-AXMATJBA
13. P.CCKUU -ACJBJU
14. HPUT-A J LB.X HBLJHHX
15. CPAIEHUE CUM.LHKPJB
16. P.CCKAH ULEH
17. P.CB BEB P.CCKJU ULEU
HJCLELHEE CLJBJ
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
3

BBELEHHE

Bo spemn Benwxow Jieuecisennow sown- cvmecisosano necxonsxo
.xpawncxwx |ponios. Oio osnauano reorpa|wuecxvx nwnwx cpa+enww
me+zv Lwineposcxow Lepmanwew w Coseicxwm Coxsom.
Cpasv +e xoiwm noncnwis, uio name nonniwe «.xpawncxww
Iponi» osnauaei wciopwuecxvx nwnwx, nponeraxmvx me+zv Esponow w
Poccwew.
Oia nwnwn nameiwnacs s XIII sexe, xorza Lanwwn Lanwuxww
nonvuwn xoponv oi Han- Pwmcxoro, a Anexcanzp Hescxww oi iaxosow
xopon- oixasancn. Torza w onpezenwnwcs zsa nanpasnenwn, no
xoiop-m nomnw zse Pvcw. Cesepo-Bociounan Pvcs oznosnauno
saxnxuwna coxs c Bonoiow Jpzow, a £ro-Banaznan neoznosnauno
saxnxuwna coxs- c Bonoiow Jpzow w c Banaznow Esponow. Pvcs
Anexcanzpa Hescxoro ciana Hpoiopoccwew, a Pvcs Lanwwna Lanwuxoro
– Hpoiovxpawnow. -epes napv cioneiww Hpoiopoccwn npespaiwnacs s
Mocxoscxoe uapciso, a snocnezcisww – s Poccwwcxvx wmnepwx.
Hpoiovxpawna – uepes napv cioneiww – ciana uacisx Honscxo-
Lwioscxoro rocvzapcisennoro oöpasosanwn. B zansnewmem ona
paszenwnacs me+zv zsvmn wmnepwnmw – Poccwwcxow w Ascipwwcxow.
Taxwm oöpasom, vxpawncxww oinoc, vipaiws coöcisennvx
rocvzapcisennocis, na necxonsxo cioneiww oxasancn s c|epe snwnnwn
zsvx cvnepoinocos – Poccwwcxoro w Banazno-Esponewcxoro.
Oio nono+wno nauano .xpawncxomv Iponiv. Teppwiopwansno
nwnwn Iponia nocionnno nepememaeicn, w rnasn-e ero cpa+enwn
npoxozni s ronosax w cepzuax vxpawnues. Lsa sexiopa .xpawncxoro
Iponia – sanaz w sociox – ociaxicn newsmenn-mw. B wn-e onoxw –
cxa+em, s XVII sexe – |poni rpemwi sownamw, a s zpvrwe onoxw –
cxa+em, s XIX sexe – |poni sazpëm-saei. Jn snoss npoöv+zaeicn npw
vcwnenww nanpn+enwn me+zv Esponow w Poccwew.
I .xpawncxww Iponi oinocwicn x XVII-XVIII sexam: oi Borzana
Xmensnwuxoro zo Usana Masen-.
II .xpawncxww Iponi cosnazaei c oxonuanwem Hepsow mwposow
sown-.
III .xpawncxww Iponi: 1939 – 1946 roz-.
IV .xpawncxww Iponi sosnwx s 2004 rozv.
Lon+n- sameiwis, uio npoöv+zenwe .xpawncxoro Iponia ne
cosnazaei c npoueccom nauwonansnoro w rocvzapcisennoro
cianosnenwn .xpawn-. He ciasn snax pasencisa me+zv oiwmw zsvmn
nsnenwnmw, m-, iem ne menee, övzem spemn oi spemenw vxas-sais na
wx csnss.
Bazaua nacionmero wccnezosanwn cociowi s iom, uioö-
oö+ncnwis |ponioswxam, sparam w coxsnwxam, xio sa uio na camom
zene öopeicn.
Hens Poccww – zais nosoe wciopwuecxoe sonnomenwe Pvccxow
Uzew. Hpaxiwuecxw oio osnauaei soccianosnenwe wmnepww:
Poccwwcxow, Coseicxow, Espaswwcxow.
Hens Banaza – orpanwuenwe pacnpocipanenwn Poccww
coöcisennow oxcnancwew.
Pons .xpawn- – nwnwn |ponia (ne nviais c B+eswncxwm
nonniwem öv|epnow son-). Bzecs Pvccxan Uzen cpa+aeicn c sparom. A
spar Pvccxow Uzew – eë oicviciswe. Hpaxiwuecxw – scë, uio ne ona.
.xpawna ecis Pvcs öes Pvccxow Uzew, a cnezosaiensno, camoe
cvmecisosanwe .xpawn- Pvccxow Uzee spa+zeöno. Cooiseicisenno w
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
4
.xpawne spa+zeöno camo cvmecisosanwe Pvccxow Uzew. Hoxa +wsa na
.xpawne Pvccxan Uzen, +ws .xpawncxww Iponi.

… U yopanm n yipaim z noipanm
Pnoznoz tocxz xponzicz oopasa:
B otnom xoxta – na notiopm Hotianm,
Ppytoz – pycez Pzsanz n ipz pasa.

Asiop- xoienw ö- c vsepennocisx cxasais: ocosnanwe
npowcxoznmero zaci sosmo+nocis vuacinwxam necxonuaemow öwis-
noznniscn naz saxsaiwsmwmw wx cipacinmw, a mo+ei ö-is, w
npwmwpwiscn. Xoienw ö-.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
5
1. EBPOHA, ASHH, LHKOE HOHE

Kax wssecino, Pwmcxan wmnepwn upess-uawno pacmwpwnacs s 1-
om sexe zo P.X. w so mnorom oönsana oiwm Lax £nwx Hesapx,
sasoesaienx Lannww, wmnepaiopv w nwcaienx. Kax menee wssecino,
Law £nww Hesaps II, öonee wssecin-w xax Jxiaswan Asrvci, nevzauno
non-iancn emë pacmwpwis poznvx wmnepwx, nocnas nerwon- Bapa na
sasoesanwe Lepmanww s 9 rozv oi P.X. Jn secsma s oiom pacxawsancn
w za+e, rosopni, zan nacneznwxam nepvmwm-w sasei
1
: rpanwu wmnepww
öonee ne pacmwpnis, a öepeus io, uio wmexi
2
. Cnvmanwcs, ne
cnvmanwcs, no s xonue xonuos cesepo-sociounan rpanwua Pwma npomna
no Lvnax. Lansme nauwnanocs Lwxoe Hone, uepes xoiopoe nocne
nazenwn s 5-om sexe Pwma, sex sa sexom, sonna sa sonnow, ws
“napozosep+vmero svnxana Asww”
3
, noxaiwnwcs opz- rvnnos, asap,
övnrap, mazsnp, xasap, neueneros, nonosues w, naxoneu, monrono-
iaiap. Bce onw npoxozwnw no Cesepnomv Hpwuepnomopsx – oi Lona zo
Lvnan.
4
Hocneznnn sonna zoxnecinvnacs zo Henipansnow Espon-, za w
cxn-nvna s Hoson+se. Hpoxaiwiscn zansme, zo “nocneznero mopn”,
oiow camow momnow sonne nomemana oöpasvxmancn esponewcxan
uwswnwsauwn – socxpecmww w xpennvmww Pwm. Me+zv oiwm nos-m Pwmom
w Aswew, na cesepe Lwxoro Honn sosnwxna Pvcs. Bosnwxna, oxpenna,
pacusena – w non-ianacs öe+ais, wöo na Lwxom Hone, xax na
vparannom aopozpome, ionsxo ioi vciowuws, xio öe+wi.
Bernan Cesepo-Bociounan Pvcs srpvsna s vrpo-|wncxwe öonoia
5
,
ocnosana nos-e ropoza (Pocios, Cvszans, Bnazwmwp, Mocxsa) w
non-ianacs sepnviscn
6
. Oiwm w oö+ncnneicn öopsöa pocioso-
cvszanscxwx xnnsew sa Kwes s X-XIII sexax.
Bernan Pvcs £ro-Banaznan vxsaiwnacs sa Kapnai-, nocipowna
ropoza (Lanwu, Hepem-mns, Lssos) w io+e non-ianacs sepnviscn
7
.
Oiwm oö+ncnneicn öopsöa ranwuxo-son-ncxwx xnnsew sa Kwes s ie +e
sexa.
U nazo cxasais, uio nonauanv oio sosspamenwe wm öonsme
vzasanocs: s iom +e XIII sexe Kwesom osnazen ranwuxo-son-ncxww
xnnss Lanwwn Pomanoswu, on +e xopons Lanwwn Lanwuxww. Honvuws
iwivn xoponn oi Han- Pwmcxoro, on, iem ne menee, ne npemwnvn
c+eszwis na noxnon x xanv Bai-x w npwnnis oi nero npn-x na
xnn+enwe. K iomv +e Bai-x c+eszwn w Anexcanzp Hescxww sa nozoön-m
npn-xom na xnn+enwe s Pvcw Cesepo-Bociounow. Jn oznaxo oixasancn
oi nancxoro npezno+enwn ciais xoponëm.
Hepez suepamnwm Lwxwm Honem ncno scian s-öop: Bociox wnw
Banaz. Cesepo-Bociounan Pvcs s nwue Anexcanzpa ncno s-öpana
Bociox, a Banazv sazana Lezosoe noöowme na -vzcxom osepe. £ro-
Banaznan Pvcs s nwue Lanwwna czenana zsownow s-öop: w Bociox, w
Banaz.

1
Hpznzcmnaeicz iax+e zmnepaiopy Atpzany, npanznmemy na coinm tei nos+e.
2
Macmo ie, mo macmo (Leonzt Kpanuyx).
3
Us zciopzuecxzx texuzz H.B.Fototz n .nznepczieie Cn.Btatzmzpa n Kzene
4
Hpoxotztz – z nponatatz, nxotz n cocian nonmx ootnmzx napoton z notataz
nauato matmm: anapum, oatxapum, xapazmm z npou.
5
Baiepztacn Pycn n Moptne z Uytz (C.A.Ecenzn).
6
… Bepnycn tomoz,
Ho ne otna – co ncez Pocczez nmecie. (Etzsaneia Fopzuena)
7
B Fatzuznz to Kzcna
Bepnimocz, tmte,
.cicm Pyccm! (Ipxa Komap)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
6
Taxow s-öop npw scex ero s-rozax cozep+an s ceöe onacnocis:
nascerza ociaiscn nepez s-öopom. Oio ö-na v+e Hpoiovxpawna, usn
mnorosexiopnocis cnvcin sexa ciana rnasnow uepiow .xpawn-.
Lsownow s-öop xoponn Lanwwna cian neps-m oxonom övzvmero
.xpawncxoro Iponia. Jznosnaun-w +e s-öop xnnsn Anexcanzpa
onpezenwn xapaxiep Hpoiopoccww, czenas s zansnewmew Poccww
wnnxsopn-mw scnxwe zansnewmwe s-öop-.
Oio ne snauwi, uio s Poccww ne cvmecisvei nposanaznoro
sexiopa. Ho oio snauwi, uio npoiwsociowi emv v+e ne nposocioun-w,
a snvipwpoccwwcxww (uenipocipemwiensn-w) sexiop. Bexosow s-öop
Poccww – me+zv Banazom w coöow.
Bexosow s-öop .xpawn- – me+zv Banazom w Poccwew. Hocneznee
– ocnosnan npeznoc-nxa sosnwxnosenwn .xpawncxoro Iponia.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
7
2. YKPAHHCKHH ÞPOHT B CBETE PYCCKOH HLEH

Lpvran npeznoc-nxa – Pvccxan Uzen. Bosnwxna ona,
pasvmeeicn, ne npw Anexcanzpe Hescxom, no ssomna zsa-ipw cioneiwn
cnvcin na ssp-xnënnow ero s-öopom nouse. Ecnw xpaixo, ecnw coscem
xpaixo: Pvccxan Uzen ecis wzen wzew. Ecnw uvis passëpnviee:
Pvccxan Uzen – oio csepxuennan wzen, xoiopan oxp-nnei sapa+ënnoro
ex. Jna ipeövei w zaëi sosmo+nocis +wis wniepecom, xoiop-w ne+wi
sa npezenom coöcisennow +wsnw w coöcisenn-x wniepecos. Jna ne
oicxza. Jna paciëi s neöe, xax ssesza ws necnw:

Tnozx tyuez nezcnoz cztom
Bcz +zsnn moz osapena.
.mpy tz z – im nat motztom
Fopz-czzz, moz snesta!

U, xax ssesza, sezëi sa coöow no semne w no mopx. Jna
mennei oze+z- w npezciaëi io coöwpanwem pvccxwx semens oi Usana
Kanwi- zo Usana Lposnoro, io Tpeiswm Pwmom ciapua Iwno|en, io
ocsoöo+zenwem cnasnn Ben-m Lenepanom
8
, io scemwpnow ois-suwsocisx
zocioescxoro Hvmxwna, io öes-mnnnow Hpexpacnow zamow Bnoxa, io
Mwposow Pesonxuwew Lenwna w Tpouxoro, io cianwncxow peanwmauwew
wmnepww, io nviwncxow sospo+zënnow csepxzep+asow, io öpaicisom
scex napozos noz ciapmwncisom oznoro, io öpe+nescxow nosow
wciopwuecxow oömnocisx nxzew, io eë |wnonorwuecxwm ano|eosom v
nooia:

Oopamaziecn +e n npanym nepy, zsmum:
Kpome pyccxoto zsmxa nei oota
9
.

Hv, nonnino. U xa+z-w iaxow napnz v Poccww cpaciaeicn c
xo+ew w cnwmaeicn smecie c new. U c+wraeicn, xax nnrvmeusn mxvpxa
uapesn-
10
.
La, no oio nwunoe zeno Poccww. A eë mnazman-ciapman cecipa
.xpawna nocwi oiw nnaisn no nonvzoöpow sone:

Bta, toopa tz? Tm ncz – ne oicmta.
Mytpeno npo ieoz tonopzi.
Ptz znmx im – z Mysa, z uyto.
Ptz menz im – myuenne z at.
11


Jna ne xouei nazesais uv+oe nnaise. Tem öonee – iaxoe
nnaise, xoiopoe nenpemenno cpaciëicn c xo+ew. Ho nazesaei. Ho
cpaciaeicn. Taxoe v+ nnaise. U cozpas ero, xouei .xpawna
nepeozeiscn s csoë. A csoero zasno ne mwna, a ws zeicxoro
s-pocna. Hazesais nw nosocmwioe mocxoscxoe wnw xvnwis s nasxe
esponewcxoe?
Korza peus saxozwi oö oiom s-öope, npoöv+zaeicn .xpawncxww
Iponi.

8
«Pyccxze meiotm z iaxizxa menztzcn, z oytyi menzincz, no nyienotnaz
snesta mocxoncxoz notzizxz – noxopzin mzp z npanzin n nëm – ecin z oytei
nezsmennoz. Mocxoncxzz nanctanzsm – nceto tzmn otna zs 1opm saxnainzuecina»:
pyco1oocxz iotxonat Pyccxym Utem ocnononoto+nzx mapxczsma.
9
«Onmim», P.A.Kapaieen
10
Enpona menzei macxz oesootesnenno. Kax 1aniomac. Hoiom zx tonamznaei
Pocczz. Kax Uapenna-Lztymxa.
11
A.A.Btox
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
8
3. FYCB BEHNH

Kasax, i.e. xas-ax
12
, i.e. öen-w rvcs, i.e. sonsn-w rvcs,
i.e. neöezs, oinwuaeicn oi rvcn zomamnero öenwsnow, i.e.
csoöozow.
13
Kasax – s vxpawncxom npowsnomenww xosax - ne
onpezenenwe nauwonansnociw, no nassanwe oöpasa +wsnw: sonsn-w
sown. Jn +e no oxoie – oxoinwx, p-öonos, no oxoie – semnenameu, a
s oömem – ciennow rvnnxa. Bosmo+no, npaxasaxamw ö-nw öpoznwxw
14
,
nacensnwxw-cxwiansu- Lwxoro Honn, cpezw xoiop-x w cnasnne, w
ixpxw, w xio vrozno. Cpezw sanopo+ues – öern-e xoxn-, öern-e
nnxw, espew-s-xpeci-, iaiap--s-xpeci-, a mo+ei ö-is, w apmnne, a
mo+ei ö-is, w uepxec-.
Mocxoscxwe öonpe zonro coseiosanw uapx Anexcex Mwxawnoswuv
ne npwnwmais uepxacos s nozzanciso, ne sepn s wx sepnocis
uapcisv: “Jnw, rocvzaps, x wnomv npws-xnw. Ceroznn onw c namw,
sasipa c Lwisox, a neposën uac – w c öacvpmanom c+nxmaxicn”.
Cnvmancn ö- w zansme uaps ociopo+n-x coseinwxos, za uio + ö-no
zenais c pacivmwm uapcisom. Kons scaznwxa necëi, a scaznwx xonx
zosepnei. He uepxacam-xasaxam zosepwncn uaps, a nëc ero v+e
nevxpoiwm-w +peöww-+epeöeu: na Cwöwps, na Hepcwx, na Kwiaw, na
Kasxas, na uepxecos w na uepxacos. Bainrwsan uaps vszv, xoien
samwpwis-coezwnwis sce .xpawn-, za ne ocianoswms nepexaiw-nonn.
Leiwi na sociox, necëicn na sanaz, xaiwicn na xr – w xaxow ws
nero nozzan-w: ne nozzaëicn.
Hoiomv c iouxw spenwn uapcxow, zep+asnow – seponomen xasax:
ceroznn c Mocxsox, sasipa c Lwisow, a iam, rnnzwms, w c iaiapsox.
A xasax iax cmoipwi, uio sce emv – zpvssn-sparw-iosapwmw.
Fytzi-mymzi tyopana, iyman note xpoei, a main cmna zs tomy
tonzi:
– Utz npoun, cmn, ciynaz non oi menz, nycin ieoz opta
nosnmëi.
– A uio mne opta? – oineuaei cmn: - opta menz snaei, n
tzxom note ncipeizi – iax ooretei.
Ceptzicz-xmypzicz main:
– .xotz, cmn, ciynaz npoun oi menz, iypox ieoz nooepz.
– A uio mne iypox? – cmeëicz cmn: - z iypox menz snaei,
staiom-cepeopom natpa+taei.
– Hei, yxotz, uëpiom cmn, tzx ieoz nooepz!
– Hy, - necetzicz cmn, - tzxy tn menz ne snain? on, xax
noncipeuaei – iax z mëtom-nznom nanozi.
– C ttas mozx npoun, cmnox, x mocxatm ciynaz!
– Fe-te, maiymxa, uio mne mocxatn? on toope menz snaei,
+zin x ceoe sasmnaei, a xopomo +zin y mocxatz: oytem nmecie
xotoizin z iypxa, z opty, a xotta tzx nonatëicz – iax z ioi ne
ynepnëicz.
15

U noneien s ciens öen-w rvcs – opën – xasax – nepexaiw-
none.

12
Tmpxcx.
13
Cpannzm c nasnanzem Betaz Pycn, i.e. Pycn, ne ooto+ënnaz iaiapcxom tannm.
14
Cm. o nzx y Xteonzxona
15
Fomin-tomin no tioponi,
Tyman note noxpznac,
Maiz czna npotanzc:
- Itz, czny, npiu nit mene,
Hexaz ieoe opta nisnme…
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
9
4. HEPEL ÞPOHTOM

Hpeö-san s XIV-XVI sexax s cociase Benwxoro xnn+ecisa
Lwioscxoro, Banaznan Pvcs emë ne nouvscisosana ocipoi- v+e
cosepmënnoro s-öopa. Camo oio xnn+eciso ociasanocs scë iow +e
Pvcsx, nwms noz nwioscxwm nceszonwmom. Bwnencxwe xnnssn
Lezwmwnoswuw ne noxvmanwcs nw na mecin-e oö-uaw, nw na
npasocnaswe.

Te zx oytz mz xosaxamz,
A yniï ne uyin oyto,
Oiam-io neceto +ztocn!
Bpaiatzcn s notnnzmz tzxamz,
Hzmatzcn notnnzmz cienamz…
16


Hono+enwe wsmenwnocs so siopow nonoswne XVI sexa, xorza
nwioscxoe xnn+eciso ciano saswcwm-m oi Honscxoro xoponescisa, uio
o|wuwansno ö-no visep+zeno Lxönwncxow .nwew s 1569. Kaionwuecxan
Peus Hocnonwian, ezsa sosnwxnvs, npososrnacwna ceön mwiom
xpwciwancisa w nauana oxcnancwx na Bociox. Honscxwe wesvwi-
oinpaswnwcs s “xpecios-w noxoz” npoiws “rpeuecxow cxwsm-”.
Honnxw cianw +ëcixo nasns-sais xaionwuwsm nos-m nozzann-m.
-acis oiwx nozzann-x oxasanacs secsma crosopuwsow, zpvran
+e uacis – secsma vnpnmow.
Honscxan xvnsivpa nepe+wsana pacusei w cwnsno npwsnexana
mecinvx snais, npeznouwiasmvx cocezcxww önecx poznow npocioie.
Hameiwnocs omvmenwe xvnsivpnow nenonnouennociw – ozna ws
sa+newmwx npeznoc-nox .xpawncxoro Iponia. Hosznee, cxa+em, s XIX
sexe, oio nsnenwe s-pocno s xomnnexc manopocca s Poccwwcxow
wmnepww w s xomnnexc pviena s wmnepww Ascipwwcxow.
Ho oö oiom nocne. A c XIII no XVI sexa mais ropozos pvccxwx
s-namwsana nnoz w, naxoneu, paspozwnacs Banopo+cxox Ceusx. Tvi-io
Hpoiovxpawna w ciana .xpawnow.
„...Bpann-m nnamenem oö+nncn zpesne mwpn-w cnasnncxww zvx w
sasenocs xosaueciso – mwpoxan, pasrvnsnan samamxa pvccxow
npwpoz-...“
17

“Beuno nevromonn-w, on cuwian ceön saxonn-m samwinwxom
npasocnaswn”, nwmei Lorons o xasaxe, “…on nocom cn-man, rze w s
xaxom mecie scn-xwsano sosmvmenwe, w v+e xax cner na ronosv
nsnnncn na xone csoëm. „Hv, zeiw! uio w xax? xoro w sa uio nv+no
öwis?“ – oö-xnosenno rosopwn on w smemwsancn s zeno“. Kax swzwm,
s npwuwnax xasax ne nv+zaeicn. Tpeöveicn nosoz „sa uio öwis“.
Kasaxw ö-nw apmwew, wmvmew |ponia. A xio wmei...

16
T.F.Tenuenxo
17
H.B.Fototn
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
10
5. SHOC – XPOHOC - STHOC
18


Bcnxww wsvuaxmww wciopwx iow w zpvrow Pvcw oimeuaei:


B Cesepno-Bociounow Pvcw

B £ro-Banaznow Pvcw


Onoc Cesepno-Bociounow Pvcw,
coxpanwsmwwcn s ocnosnom na zanëxom
Homopse, coxpanwn namnis o zpesnem
Kwese, zpesnem -epnwrose, o xnnse
Bnazwmwpe, ero n-mnom zsope, o
cnv+wsmwx v nero öorai-pnx – cnosom
o Lpesnew Pvcw.


Onoc £ro-Banaznow Pvcw noxas-saei
xasaxos, reimanos, wx cpa+enwn c
ivpxamw w iaiapamw, noxoz- Borzana
Xmensnwuxoro w s uenom +wsns
sanopo+cxoro xasauecisa XVI-XVIII
sexos.


Onoc Cesepo-Bociounow Pvcw –
npawciopwuen.


Onoc £ro-Banaznow Pvcw – wciopwuen.


Ero repow +wsvi, zewcisvxi,
cpa+axicn s nexoem zasnem w
nezaiwpvemom spemenw.


Ero repow cpa+axicn, zewcisvxi,
+wsvi s nesasepmënnom npomezmem
spemenw.

Hmmwx paccxas-saei Bvnwnv o
namecisww iaiap, xoiop-e “mnw, xax
mvpassw, zens w nous, zens w nous,
w scë ne mornw npowiw”. Ha sonpoc
“a zasno?”, nmmwx oiseuaei: “w ne
sanomnwi nwxio – öonsmwe i-cnuw
nei”
19
.


. Tesuenxo xoösapw s XIX sexe
“cnisaxis npo Borzana”, cnosno
swzenw reimana csowmw rnasamw. U
za+e s XX sexe c Esrenom Mananxxom
poznow zez rosopwi o xasauxow
cnase, iax, övzio oio ö-no suepa.


Oio uwxnwuecxoe spemn.


Oio nwnewnoe spemn.

Kpyt spemenw Cesepo-Bociounow Pvcw
sam-xaeicn npw Usane Lposnom, xorza
w pozwncn Benwxopvccxww oinoc.


Lznzz spemenw £ro-Banaznow Pvcw
nauwnaeicn s xasauxvx nopv, xorza w
pozwncn .xpawncxww oinoc.


Bnoss w snoss sosspamaeicn ciap-w
pvccxww con, w - peuwzws sa
peuwzwsom –socnpowssozwi ceön
s-coxan öonesns Pvccxow Uzew. Tvi
ne paöoiaei, ne npv+wnwicn cnwpans
wciopwuecxoro maiepwanwsma.
Basepmaeicn xpvr – nauwnaeicn xpvr
– nosiopneicn xpvr.
20Bes xonua pacnpnmnneicn – scë ne
pacnpnmwicn – cornvi-w s nainnvi-w
nvx ciennow ionons. Iponi sa
|poniom cianxwsaxicn rpososo
aimoc|epn-e macc-. Ucuesaei sa
ropwsoniom nwnewnan cipena zoporw,
w ne swzno – uio övzei.

18
Fpeu.: HECHB – BPEMZ – HAPOP
19
«Mypancxzz mtzx», Unan Bynzn, 1930
20
«Cmenzn zmena z taim, ynztzm, uio notzizxa Unana III z notzizxa
conpemennoz mocxoncxoz zmnepzz zntzmicz ne npocio noxo+zmz, a z io+tecinennmz…”
(Kapt Mapxc)

Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
11
6. THESAU-PYCB
21


Pvccxww ns-x sospacian noz xp-nom uepxosno-cnasnncxoro –
xvnsiosoro, caxpansnoro. Jicxza xvnsivpno-xvnsiosan pons pvccxow
nwiepaivp-. „Csnmennan pvccxan nwiepaivpa“
22
.
-io zo nwiepaivpnoro vxpawncxoro ns-xa, on s-pacian
nenocpezcisenno ws napoznoro. Usan Koinnpescxww nwcan napozwx na
„Onewzv“ w „manopoccwwcxwe xomezww“ na camom napoznom napeuww,
wnorza cmaxwsaxmem na cvp+wx. Lecn .xpawnxa nwcana (oö-uno) no-
son-ncxw. Hanac Mwpn-w – no-noniascxw, a Bacwns Cie|anwx – no-
ranwuancxw. Bnw+e scex nozomën x coszanwx oömevxpawncxoro
nwiepaivpnoro ns-xa Mwxawno Kouxöwncxww. Jn csoöozno nonssosancn
pasnwun-mw napeuwnmw – oi scem snaxomoro noniascxoro zo
oxsoiwuecxoro xapnaio-pvcwncxoro.
Kio-io cxasan: sepxnww oia+ pvccxoro ns-xa – ns-x
uepxosnocnasnncxww. Pvccxww uenosex ne socnpwnwsaei ero xax
uv+ow, a wmenno xax soss-menn-w. Jiuaciw oio oinocwicn w x
vxpawnuv (cm. cnasnnwsm- s nwcsmax Tesuenxo).
Kio-io zpvrow cxasan, uio nozsan pvccxoro ns-xa – oio
pvccxww mai. Pvccxww mai – coöcisenno, iasionorwn: mai scerza
pvccxww. Tax w rosopni: s-cxasaiscn no-pvccxw, npowsneciw pvccxww
iwivn.
.xpawncxwe pvraienscisa – cvis npoxnniwn. B “Bauaposannow
Lecne” npaöaövmxa iax +vpwi mansuwxa: “moö ioöi pvuensxw-ni+ensxw
noswcmwxvsano, nx iw ivx mopxosouxv s rpnzouxw”.
Bociounovxpawncxoe no+enanwe “xaw ioöi rpeus” w sanaznovxpawncxoe
“mnnx öw in ipa|ws” osnauaei “napanwu ieön pasöew”. B cxasxe npo
Hana Moposa snan öaöa na sonpoc: “A mo, mopos, öaöo?” nacvnwna
iomv moposv nanaciew cipox na copox.

• Botaz zoto noxopuzto (uioo eto noxopuzto)
• Xaz nin nponate si cnoïmz xinnmz pasom (nponatz on c
xonzmz nmecie)
• Too zoto nocytomzto (uioo eto cytopotz cnetz)
• Tpzcuz zoto maiepi (tzxopatxa na eto main)
• Too zomy zszx pyoa cian (uioo zsmx emy na oox ciat)
• cio uopiin zomy ia z cipa cnzia (cio uepiez emy z
cepym cnziy)
• Botaz nin octinne (uioo on octen)

Pvccxww +e nexcwxon nacuwi-saei xopnew scero nnis. La+e
uei-pe. Ho npw nazoönociw s-cipawsaeicn ws nwx iaxan mnorooia+xa,
w iaxan necëicn ipowxa, uio sexa cioni s wsvmnenww, w zaxi ew
zoporv zpvrwe napoz- w rocvzapcisa.

Pna cottaia - Fzz z Fotz – topianno iapaiopzi na potnom.
Btpyt otzn zs nzx ncnmxznaei z iexci tetaeicz oomenonzinmm:
- Pasmep iym oain! Xteoëna uatn!
A n oinei to ootz pyccxoe:
- .ozenna tpytn, xpëoiein, pyoëna uytn!
Hotomët xoppecnonteni «Kpacnoz snestm» n ouxax:
- A uio sio nm, peozia, iax sio no-pyccxz? A+ ncem
oomenonzino.

21
Oi tpeu. OEBAYPOC (coxponzmznua) – uepes tai. thesaurus – notnmz ctonapn
22
Tomac Mann
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
12
.tznztcz Fzz:
- Pmx, xyty xtëoiein n tanty! Ectz on mmne iax no-tpyszncxz
– cpasy saps+y.
Cottamaeicz Fotz:
- A ectz on mmns? .onm, ntyen syz!
U nomzpztzcn tna semtzxa.

Pvccxwe pvraienscisa – cvis ocxopönenwn. Oio ne no+enanwn
öezcisww, xax no-vxpawncxw, oio nenocpezcisenno zewcisennoe
opv+we. Cnosa oio caxpansn-e, sonmeön-e, s oö-unow npwnwunow
+wsnw sanpein-e. Bnovnoipeönenwe wmw ocoöo onomnnei w vnw+aei
rosopnmero. .nwua ne snaei scew useiaciociw oioro caza. Ho ecis
swpivos-, ecis xnaccwxa, cxa+em: “Bonsmow Heiposcxww sarwö”,
“Lvxa Mvzwmes”. Hpouwiwpvem wnocxasaiensno “Ponto na Ppooëny
Hatn”, npznzcmnaemoe Unany Bapxony:

“Ppooëna natn +e im!” – snauzi, x ieoe npespenne.
“.+ z, tpooëna natn!” – x ceoe snauzi nouienne.
“Uio sa tpooëna natn!” – ecin netoymenain.
A xpaopociz ecin snax: “Kio nac? Ppooëna natn!”

A soi npocionapozn-e:

• sosmvmënnoe apmewcxoe: “na övn zo övn naövnpwnw?
pasövnpwsawie na övw!”
• ipvzosow s-xpwx “xanswp isox max!”
• maiemaiwuecxoe “zpoös zsox nnis”
• nouiw nacxaiensnoe “öoö isox s +eneso xais uepes cems
rpoöos”

He npasza nw: cxons mnoro s oiwx ssvxax znn cepzua pvccxoro
cnwnocs? J, xpaw poznow, rze paszaëicn “si”!
23


23
Us Pania
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
13
7. PYCB – MAHAH PYCB – YKPAHHA - MAHOPOCCHH –
YKPAHHA – PYCB-YKPAHHA

Nom des pays: le nom…
(Marcel Proust)
24


Xmensnwuxww nwmei nonscxomv xoponx no-nonscxw, nas-san csow
xpaw .xpawnow. Jn +e nwmei mocxoscxomv uapx no-pvccxw, nas-san
csow xpaw Manow Pvcsx. Jn +e nwmei ivpeuxomv cvnianv, nas-san
csow xpaw npocio Pvcsx. Oio mo+no npwnnis sa npwcnocoönenwe x
nonniwnm ioro wnw wnoro rocvzapn. Jznaxo, cospemennwx Borzana
aiaman Usan Cwpxo, ne nonvuwsmww, xax Borzan, nonscxo-
xaionwuecxoro oöpasosanwn, s csowx nwcsmax nas-saei pozwnv Manow
Pvcsx wnw npocio Pvcsx. Oio oö+ncnneicn iem, uio nonnxw ero
spemenw ssanw oiv semnx npewmvmecisenno .xpawnow, a mocxoswi-
ssanw eë Manow Pvcsx.
Kio nassan oiv semnx Manow Pvcsx? Lpexw. Houemv? Hoiomv uio
no wx zpesnew ipazwuww wsnauansnan, xopennan semnn nxöoro napoza
ö-na, iax cxasais, „manow semnëw“, xon-öensx. „Benwxow semnëw“
cianoswnwcs xononww – „öonsman semnn“, s-pocman ws manow. Manan
Onnaza – Henononnec, Axawn, Cnapia. Benwxan Onnaza – Cwuwnwn,
£+nan Uianwn. Hpocn-mas oö oiom, nonnxw napexnw nepsonauansnvx
Honsmv, Kpaxoscxvx semnx, Mala Polska, a nos-e semnw – Lnesno,
Bapmasv – Welka Polska. U v+e s 1335 rozv ranwuxo-son-ncxww xnnss
£pww-Bonecnas wmenvei ceön Dux Russiae Minoris
25
. 16 nei cnvcin
Koncianiwnononscxww naipwapx nwmei o neoöxozwmociw xax s
Mwxpopoccww, iax w s Maxpopoccww coszanwn mwipononww.
Tapac Tesuenxo s ciwxax, nanwcann-x no-vxpawncxw, nas-saei
csow xpaw ionsxo .xpawnow. Jn +e s znesnwxe, nanwcannom no-
pvccxw, xax npaswno, nas-saei csow xpaw Manoppoccwew, a s nwcsmax
x semnnxam – xax npaswno, .xpawnow. Tax rpvswn zoma nas-saei
oieueciso – Caxapiseno, a s rocinx – ivpeuxwm cnosom Lpvswn.
Ho-pvccxw – .xpawna. Ho-nonscxw – .xpaúna. Cnauana ö-no mnoro
vxpawn: Baneccxan
26
, Pnsancxan
27
, Konscxan
28
w za+e Hemeuxan
29
. Oio
ö-nw oxpaznm cpeznesexos-x npoiorocvzapci. B npwmenenww x £ro-
Banaznow Pvcw oio wmn wssecino c XII sexa
30
, s XIII – oio ncno
ouepuenn-w xpaw
31
, a axiwsno vnoipeönneicn c xonua XVII sexa. Ecis
nonscxan necnn: „Oj, ja kozak z Ukrainy“. Hpe+ze wmenno .xpawnv
onw cuwianw Pvcsx, ne npwsnasan oioro wmenw sa Mocxoswew. Hocne
Usana Lposnoro v+e nesosmo+no ciano ne cuwiaiscn c Mocxsow. Homnw
cuëi-. Homnw öwis-. U nonnxam ciano ncno, rze ieneps Pvcs. Boi w
nepewmenosanw zasemnxx Pvcs s nonscxvx .xpawnv. C nonscxwm +e
vzapenwem na npeznocneznww cnor.

24
Umz cipan: zmz… (Mapcetn Hpyci)
25
Knzsn Matoz Pycz (tai.)
26
XII nex me+ty Bottoz z Oxoz – tte ienepn Mocxna
27
XIV nex
28
XVIII nex
29
.xpane, yxpzne, yxpanm — sanatnoctanzncxoe ntemz, nocetznmeecz n VI nexe
na nocioxe conpemennoz 1etepatnnoz semtz Bpantenoypt. Bemtz, nexotta
npznatte+anmze yxpanam, cetotnz nasmnamicz .xxepmapx (nem. Landkreis Uckermark)
30
Unaieencxaz Leionzcn o 1187 t. no nonoty cmepiz xnzsz nepezctancxoto
Bototzmepa Fteoonzua: "Htaxamacz no nemr ncL nepezctanuz, oL oo xnzsn toopr z
xpLnox na paiz, z my+ecinomr xpLnxomr noxasacz, nczxzmz toopotLietmz nanotnenr,
o nemr +e .xpazna mnoto nociona"
31
"Hpiz Bepeciiz, z .tponecxr, z Bepemznr, z Ciotne, Komonr z ncm .xpazny"
(Unainencxaz Leionzcn o 1213 t.)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
14
Ipanuvscxww wn+enep Bonnan, npo+wsmww szecs 17 nei (1630-
1647), sosëi oiv semnx .xpawnow, a napoz eë vxpawncxwm. Ha
esponewcxwx xapiax XVII sesze .xpawna. B XVII-XVIII sexax
nas-saxi .xpawnv pasn-e uv+ecipanu-: nocn-, nozopo+n-e, xvnu-.
.xpawna, vxpawnu- – rosopwnw s Lanwuwne w Baxapnaise o
Hazznenpnnmwne. A ceön ssanw pvcwnamw.
B napozn-x necnnx s XVI-XVII sexax uacio ssvuwi cnoso
.xpawna, no oö-uno o semne Kwescxow wnw semne Kosauxow. B
Lanwuwne noxi:

Oz Mopose, Moposenxy,
Tz npectannzz xosaue,
Fez, sa iooom, Moposenxy,
Bcz .xpaïna ntaue!

wnw:

Kosaue-coxote, nisnmz mene s cooom
Ha Bxpaïny tatexy.

Tapac Tesuenxo ne pasnwuan .xpawnv w .xpawnv
32
:

B .xpaïny itiin tiiz,
B namy .xpaïny.
33


Ho:

.xpazna ntaue, ciotne-ntaue...

B noosww Hvmxwna cvmecisvei ionsxo .xpawna, oi neë +e
npwnaraiensnoe vxpáwncxww:

O, ectz o snain motta ona,
Uio y+ ysnata ncz .xpazna!

Tzxa yxpázncxaz noun...
34


Cam vxpaúneu – wnw vxpáwneu? – Lorons nwcan „.xpawna“:
Kio mne cxasat, uio potzna moz – .xpazna? Tm – moz potzna. –
rosopwi nonscxow nanne snxönënn-w xasax Anzpww
35
.
Me+zv npouwm, pvccxww nwcaiens Bnazwmwp Conovxwn npospen s
vxpawnue Lorone noiaënnvx nxöoss x Honsme. Honsma w ecis oia
xpacaswua nanna, v xoiopow za+e nei wmenw. Hpozon+an m-cns
Conovxwna, mo+no cxasais, uio wmn ew - Honsma. A soi v „pvccxwx
w vxpawncxwx nxzew“ ecis wmena, za xaxwe!: Cxsosnwx-Lmvxanoscxww,
Losrouxvn w Hepepenenxo, Tnonsxa, Hevsa+aw-Kop-io... Honsma –
iawnan nxöoss, Pvcs – pozwmoe xop-io.
Pvccxww no zvxv w oiuaciw vxpawneu no xposw, Bnazwmwp
Conossës
36
nas-san nonnxos napozom önwsxwm no xposw, no uv+z-m no

32
Kax z mnoto tpytoto
33
He nyiain c conpemennoz napizez H.HC (Hama .xpaïna – Hapotna Camoooopona)
34
He notenzcn axnyin, uziaietn, nat nenyuecinm nymxzncxzx ytapnmx «a»!
35
Ðio ctonno o nëm nzcat Btox:

U ceptue saxtecinyta xponn,
Cmmnaz namzin oo oiuzsne.
A totoc net: uenom +zsnz
Tm mne santaizmn sa tmoonn.
36
Ðio ne ioi, uio xonzpaziep ttz Pymm. U ne ioi, uio ateni ntzznzz n Pate.
U ne ioi, uio nanzcat poman «3 enpez» - o ceoe, o Kymnepe z o Bpotcxom. Ðio
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
15
zvxv. Uciwnno iax. Hoiomv uio Honsma – wciopwuecxww aniaronwci w
anionwm Poccww: +wsoe oipwuanwe Pvccxow Uzew s cnasnncxom mwpe.
Ho nenssn npezciaswis, uioö- vxpawnu- Usan Ipanxo wnw Lecn
.xpawnxa nassanw nonnxos „uv+z-mw no zvxv“ ceöe. Baio sanpocio
cxasan ö- oio vxpawneu +e Lorons. Bezs uio znn Loronn Honsma? –
Ba camwm coöox nenpwsnannan w sanpeinan cipacis. A uio znn Loronn
Poccwn? – Hpezmei cnv+enwn: Pvccxan Uzen.

BELUKO-MALO-P.CCKAZ P.TA

Otna+tm n Heiepoypte na uienzzx Fototn nmciynzt c tnymz
oipmnxamz: npouët „Uyten Pnenp“ z „Hizuy-ipozxy“. Bmtz +yxoncxzz,
Zsmxon, Tenuenxo, ienz Hymxzna, Bapxona z Mzuxenzua
37
– ctonom
necn tziepaiypnmz beau monde
38
. Hpzcyicinonat, nnpouem, z oapon
Posen, aniop sameuaietnnmx sui generis
39
memyapon. Bapon ne
oitzuatcz nonzmanzem tototencxoto cmexa z nonauaty omt necnma
tonoten, uio na cez pas Hzxotaz Bacztnenzu netëi peun o npetmeiax
nmcoxzx z tocioznmx nczuecxoto nocxzmenzz. Hocte “Pnenpa” nyotzxa
omta tznnoizuecxz ouaponana. Bapon cepnësno oneuatztcz o camom
ceoe:
- Boi, - notymat on, - emë topuazmze noctetcinzz moeto
npotot+zietnnoto tmoonnoto netyta: no mne yozio ne iotnxo uyncino
xomzsma, no z nczxoe tpytoe uyncino zszmnoto. Mne, nanpzmep,
nenociz+zmo, xax sio nizua ne mo+ei toteiein to cepetznm Pnenpa?
Uio sio sa nizua? Bepno, namemy opaiy, oespotnomy xocmonotziy,
xio to mnomecxzx tei ne netat nz pyccxoto zsmxa, nz pyccxoto
tyxa, ne nonzin cez xnznieccenuzz napotnociz.
A Fototn y+ uziaei o tpytoz nizue – xoiopaz ipozxa. U
npotytznaeicz tenzatnnmm nsttztom no pztam tmmamzx +znezmzm
yuacizem ctymaietez, iax uio oapony z yxa ne saixnyin mzsznuem (x
uemy ioi oomuno npzoetat ttz cnacenzz oi Fototz). Botez-nenotez
toctymat Posen o zmmzxe c oopotoz z n pyxanzuax, o tmozmoz
pocczznamz omcipoz este, o nanotzmem y+ac tnz+enzz z iom, xax
xoczcn nociapanznamicz z tami ez topoty tpytze napotm z
tocytapcina. Kasatocn, ntoxnonenze aniopa ncetztocn n xa+toto
ctymaietz. Kasatocn, y ncex y+e nmpaciyi xpmtnz z pemzietnno
nepemenzicz +zsnn, n xoiopoz y+e ne oytei mecia nomtociz nomtoto
uetonexa. +yxoncxzz n ctesax oonzmat tenzatnnoto nzcaietz. Zsmxon
otep+zmo uoxat zsmxom z tymat:
- Hei, sio ne mamnancxoe – sio pyccxaz uzciaz!
Mototoz Tenuenxo, xoin npznmuno ytpmmztcz z noxotzt na cnoz
nostnezmzz nopipei – c topnxzmz ttasamz z nzctmmz ycamz, – ne
mot, otnaxo, cxpmin nenotnno oxmetznmeto xasauxym tymy
nzzizuecxoto nociopta z npocionat:
- Betnmax!
Ho cxyuno z cipanno oapony Poseny. Tyi z iponyt eto sa
nteuo nepuaixoz nesnaxommz tocnotzn, ne cnznmzz uztzntpa:
- A, Feopt Teotoponzu, ztz tyume – Etop 1ëtoponzu? Btópono?
Htenzietnno? Bocxzizietnno! U oonopo+zietnno. Nicht wahr?
40


ioi, uio o +ëtioz onacnociz emë cio tei nasat npetynpetzt enponezcxoe
uetoneuecino (cm. nczxotzpzuecxzz teiexizn «Becna Etzneicxaz»).
37
Tenz Fpzooetona z Lepmoniona, ntenënnme Bocioxom, ne npzteietz.
38
Bomont (1p.)
39
B cnoëm pote (tai.)
40
He iax tz? (nem.)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
16
Bapon n oinei tzmn npommuat paciepznno:
- Usnznzie, ne zmem ueciz...
- Hzueto, uio ueciz ne zmeeie. - .cmexnytcz nesnaxomeu. – Z
io+e ne zmem ueciz omin npetciantennmm tenzm. Xoiz snaxomm, ouenn
snaxomm... y+ iax snaxomm! Hoctymazie, Etop 1ëtoponzu,
tmoesnezmzz nm moz, ctetazie mztocin, ne n cty+oy, a n tpy+oy:
satazie-xa Hzxotaz Bacztnzuy otzn npocioz nonpoc, a?
U ne ycnen onomnzincz, oapon y+e oinëccz x Fototm c
nonpocom:
- Focnotzn Fototn, mne xax nenpzpotnomy pyccxomy tmoonmino
snain...
A nesnaxomeu patocino xznaei uztzntpom.
- ... tmoonmino mne snain: iax xaxaz +e y nac nocte sioto
tyma – netzxopyccxaz ztz matopyccxaz?
Hocmoipet Fototn cxnosn nonpomanmeto, oytio ne cpasy nonzt,
a saiem nmmotnzt na+no:
- Kaxaz y menz tyma – ne moty cxasain: ne snam. Bnam tzmn
io, uio ooe onz ciotn ootaio otapenm oi Bota, z zmenno iax
otapenm, uio xa+taz ootataei zmenno iem, uem ne ootataei tpytaz.
Hoiomy onz z costanm otna ttz tpytoz.
He nonzt nemeu, no npznmuxe yxo mzsznuem saixnyt. A n
tpytoe yxo nesnaxomeu otatotapzi:
- Danke schön
41
, Etop 1ëtoponzu, ax, xax z otatotapen! Bm
sio mne noiom nanomnzie, a io, omnaei, saoytemn yctyty, a nam,
ttztzmn, z sauiëicz.
- Hoctymazie, - netoymenaei Posen, - oiueto + nm camz eto
ne cnpocztz?
Toi yxmmtnnytcz n uztzntp:
- Hy, snaeie, iaxoz npetmei... tyma... mne netonxo iax
cpasy.
U niznyn, xax ytzixa, noxasanmzecz ntpyt po+xz, ytatztcz,
xnociom ionmpz 1pax. A n tnepzx ooepnytcz z nozcnzt oapony:
- Peto n iom, cytapn, uio tyma Matopocczz – sio uzciaz
napotnocin. Bes ztez. A tyma Betzxopocczz – sio uzciaz ztez. A
napotnociz eë Hzxotaz Bacztnenzu iotxom ne snaei, a tzmn
npztymmnaei. Ho ouenn tenzatnno npztymmnaei, iax uio nce onz, -
xznnyt na coopanmzxcz, - nce onz nepzi, oytio on zm sepxato
noxasmnaei. A xio ne nonzt – z ne nznonai, uëpi nooepz!

Hv soi, vsnexnwcs – scë +e Lorons! Bepnëmcn x zenv.
Umn .xpawna oxonuaiensno w o|wuwansno saxpenwnocs s XX
sexe, s-iecnws npezmecisvxmwe wmena. Ba wcxnxuenwem wmenw Pvcs,
oi xoioporo .xpawna sonpexw pacnpocipanënnomv s Poccww
saönv+zenwx, oinxzs ne oipexnacs. Hpwnni-w s vxpawncxom
rocvzapcise ssrnnz na wciopwx ocnosan na ipvze Mwxawna
Lpvmescxoro “Uciopwn .xpawn--Pvcw”. Hpezcioniens .xpawncxow
Hpasocnasnow Hepxsw Kwescxoro naipwapxaia Iwnapei (Lenwcenxo)
nocwi iwivn “Haipwapx scen Pvcw-.xpawn-”.
Bonee ioro, cpezw vxpawncxwx naipwoios ö-ivei mnenwe, uio
wmenno .xpawna w ecis Pvcs no npewmvmecisv. Hoiomv uio wmenno ws
Kwesa “ecis nomna Pvccxan semnn”. Benwxopoccwn +e, cornacno oiomv

41
Cnaczoo ootnmoe (nem.)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
17
mnenwx, ecis cmecs mno+ecisa vrpo-|wncxwx, ixpxcxwx w wn-x
napozos, ocnasnnenn-x Lpesnew Pvcsx
42
.
Uciwnnan +e, uacio neocosnannan, nozonnëxa oioro
npoiwsonono+enwn soi xaxosa: npoiwsonpwpozno nocwiennm
nauwonansnow wzew Pvcw-.xpawn- npwmepwis na ceön naznauwonansnvx
Pvccxvx Uzex, oi xoiopow onw – xax uëpi oi nazana. Hoiomv uio
Pvcs-.xpawna – oio w ecis Pvcs öes Pvccxow Uzew. A Pvcs-Poccwn –
oio Pvcs – oxp-nënno sezoman – necoman – ronwman – Pvccxox Uzeew.
Pvccxan Uzen w ecis snvipennnn npwuwna .xpawncxoro Iponia.
Ecnw Pvccxan Uzen na .xpawne noöe+zaei (xax s XVIII – XIX
sexax, xax s 50-80--x rozax XX sexa) – .xpawncxww Iponi zpemnei.
Ecnw Pvccxan Uzen wcuesnei c .xpawn- – wcuesnei .xpawncxww
Iponi.

42
Cp. y B.Ktmuencxoto “Hama netzxopyccxaz 1zszonomz ne concem iouno
nocnpozsnotzi oomectanzncxze uepim”.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
18
8. YKPAHHCKHH ÞPOHT H YKPAHHCKAH FOCYLAPCTBEHHOCTB

B coseicxow wzeonorww ö-no nonniwe cnpaseznws-x w
necnpaseznws-x sown. Bocxozwi oio npnmonwnewnoe onpezenenwe, no-
swzwmomv, x Cianwnv. La+e s mxonsnom vueönwxe wciopww zpesnero
mwpa Tponncxan sowna onpezenneicn xax cnpaseznwsan co ciopon-
iponnues, samwmasmwx poznow ropoz, w xax necnpaseznwsan co
ciopon- saxsaiuwxos axewues. Uniepecno, uio ö- cxasan oö oiom
axewcxww uaps Menenaw, xoiop-w nanan na Tpox ws-sa ioro, uio
iponneu seponomno vsën ero +env?
.+e oioi zpesnww npwmep noxas-saei oinocwiensnocis
cnpaseznwsociw w necnpaseznwsociw s sowne. Tax wnw wnaue, no
cianwncxomv onpezenenwx, sce nauwonansno-ocsoöozwiensn-e sown- a
priori cnpaseznws-. A x nauwonansno-ocsoöozwiensn-m, öesvcnosno,
oinocwicn sowna, xoiopvx sën reiman Borzan Xmensnwuxww npoiws
Honsmw w ia, xoiopvx Masena coöpancn seciw npoiws Poccww. Lpvrow
sonpoc, uio oö oiom zvmaxi nonnxw w ö-na nw cnpaseznwsow ia
sowna, xoiopvx Kapn XII w ero necocionsmwwcn saccan senw na
ieppwiopww .xpawn-.
Bnpouem, znn nxöoro vuacinwxa sown- cnpaseznwsocis scerza
necomnenna: name zeno npasoe. Hamw – napiwsan-, uv+we – öanzwi-;
namw – passezuwxw, uv+we – mnwon-. Kax-io öen-w mwccwonep öwi-w
uac öwncn, ionxvn roiienioiv pasnwuv me+zv zoöpom w snom. Lwxaps
naxoneu nonnn w iax oö+ncnwn oio csoemv c-nv: “.mn-w öen-w
rosopwi: ecnw na menn nanan cocez, vöwn menn, c+ër mox xw+wnv
saöpan mowx xopos w +ën, oio nas-saeicn “sno”. A ecnw n nanan na
coceza, vöwn ero, c+ër ceno w saöpan ceöe +ën w xopos, oio
nas-saeicn “zoöpo”. Tax w co cnpaseznws-mw-necnpaseznws-mw
sownamw.
Jznaxo, necomnenno, uio sown- morvi ö-is nonesn-mw wnw
spezn-mw znn iex wnw zpvrwx vuacinwxos. Lpesnww nonxosozeu Hwpp,
xax wssecino, ozep+as noöezv w nonecn pazw neë orpomn-e noiepw,
socxnwxnvn: “Emë ozna iaxan noöeza – w m- norwönw!”
Jzwn ws “nienuos rnesza Heiposa” rpa| Tepemeies, xorza uaps
passopuancn nacuëi upesmepn-x noieps s Honiascxow wnw wnow öwise,
oiseiwn, ne moprnvs rnasom: “La ne mawcn i-, rocvzaps, öaö- nos-x
napo+axi”. Maxnvn pvxow Hëip w nomën s maiëp zonwpos-sais c
nnenn-mw msezcxwmw renepanamw.
B-soz: ne scnxan noöeza – na szoposse; w ne scnxwe noiepw –
Hwppos-.
Iponi – s iom uwcne .xpawncxww – cam no ceöe nsnenwe
paspvmwiensnoe. Jznaxo, on mo+ei xocsenno npwseciw x coswzanwx.
Hanpwmep, nauww, rocvzapcisa. C iouxw spenwn coszanwn vxpawncxow
rocvzapcisennociw .xpawncxww Iponi ö-san w nonesn-m, w spezn-m.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
19
I Yxpaxncxxx Þponr (or Borrana ro Hsana)

Hauato: Pyccxo-Hotncxaz nozna cepetznm XVII nexa
Koneu: Hotiancxaz ozina

I .xpawncxww Iponi sosnwx xax peaxuwn na vcwnwsmeecn
nanpn+enwe me+zv Poccwew w Bnw+nwm Banazom (Honsma, Tseuwn).
Borzan Xmensnwuxww, soxn npoiws Honsmw, sapvuwncn
nozzep+xow Poccww. Oio ne osnauaei, uio reiman paszennn Pvccxvx
Uzex. Mocxsa ö-na znn nero ne Tpeiswm Pwmom, a spemenno s-rozn-m
coxsnwxom w noxposwienem. Borzan nazenncn coxpanwis iaxwm oöpasom
vxpawncxoe reimancxoe rocvzapciso. Coxpanwn na xaxoe-io spemn.
Bcxope nocne cmepiw Borzana zpvrow vxpawncxww reiman Usan
B-roscxww, vnosws v+e cvmecisosanwe Pvccxow Uzew, cmenwn
socioun-w sexiop na sanazn-w, nnanwpvn coszais vxpawncxoe
rocvzapciso (Benwxoe xnn+eciso Pvccxoe) s cociase Peuw
Hocnonwiow. He coszan.
-epes nonsexa reiman Usan Masena, zonro npwzep+wsasmwwcn
sociounoro sexiopa w xopomo v+e nonns wmnepcxvx cioponv Pvccxow
Uzew, cmenwn socioun-w sexiop na sanazn-w, nazencs coxpanwis
nesaswcwmocis vxpawncxoro rocvzapcisa. He coxpanwn.
I .xpawncxww Iponi npwmën x xonuv. Lnn nesaswcwmow
vxpawncxow rocvzapcisennociw on ö-n spezen.
B zansnewmem Iponi zpeman zsa sexa.


BCTPEUA C P.CCKOU UPEEU
ztz
HPEPMCTOPUZ KOHOTOHCKOU BUTBM

Hpzes+aei x teimany Unany Bmtoncxomy, emë cty+znmemy
Mocxne, oozpzn c nzcnmom oi uapz. Cztzi teiman na nocietz: notz
ootzi. Hoxtonat tatonnm c cooom pztom:
- Catzcn, oozpzn, uziaz.
A ioi emy cipoto:
- Hei, sio ne z “catzcn”. Ðio im nciann. Bmcoxoe uapcxoe
ctono ctymain oytemn!
Haxmypztcz teiman:
- Ð-s, ncë-io y nac nmcoxo…
Bciat otnaxo. Ciozi-ctymaei, a notz-io ootzi. Pouziat
oozpzn z tonopzi:
- Boi ienepn mo+emn cecin. U nmnzin-saxyczin mo+emn, z menz
ytocizin, a io xax +e!
Bmnzt, saxyczt teiman, z oozpzna ytocizt, z cnain yto+zt, a
cam-io ne tët. Hosnat xasaxa-tonua:
Cxauz x xany – cxa+z: nycin ncipeuaei mocxatz y Konoiona, a
z notcootm.
U oiomcizt uapm not Konoionom, cam iax tonopzt:
- Kio nmcoxo teiaei – ootnno nataei.

Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
20
II Yxpaxncxxx Þponr (1917-1922)

Hauato: 1enpatncxaz penotmuzz
Koneu: costanze CCCP

Hepsan mwposan sowna npwsena x rwöenw oöewx wmnepww,
xoiop-m npwnazne+ana .xpawna. Umnepwn Ascipwwcxan cxonuanacs
nascerza, wmnepwn Poccwwcxan snana s xomv. Meipononww ocnaönw,
snacis wcuesna, “nauansciso vmno
43
”. .xpawncxan rocvzapcisennocs
sosnwxna iorza ne xax pesvnsiai nauwonansno-ocsoöozwiensnoro
zsw+enwn, a noiomv, uio csnio mecio nvcio ne ö-saei: “B sarone
Lwpexiopwn, a noz saronom ieppwiopwn”.
Henipansnan Paza s Kwese mo+ei noxasaiscn vxpawncxwm
sapwaniom Bpemennoro npaswienscisa s Heiepövpre. Tax za ne iax.
Oio sepno s cm-cne xnaccosom: w iam w iam – mwnwcip--xanwianwci-.
Ho na .xpawne Henipansnan Paza – nepsoe c reimancxwx spemën
nauwonansnoe npaswiensciso. Hpeienzosana na asionomwx s cociase
Poccwwcxow pecnvönwxw. Asionomwx nonvuwna.
Hasno Cxoponazcxww, cam ws zpesnero reimancxoro poza, iax
+e secsma vmepen s csoëm cenapaiwsme, scë +e s npomnom – pvccxww
o|wuep w nenenn v ceön noz xp-n-mxom pasn-x Tvpöwn-x, xoiop-e
ionsxo w meuianw zswnviscn smecie c reimanom na Kpacnvx Mocxsv:
“Bezs on ö-, cvxwn c-n, Poccwx cnac
44
”. Poccwx ne cnac, .xpawnv ne
nocipown: cxopo nan.
Cwmon Heinxpa, cam ws noniascxoro xasauxoro poza, soesan
v+e sa nonnvx nesaswcwmocis. B ero apmww w noniasuane, w
ranwuane. Hocneznwx ne io, uio öonsme, no onw sameinee. Ceues-e
cipensu-, xoiop-x cuwianw s Kwese ascipwnxamw, npwnecnw c coöow
manononninoe ranwuxoe napeuwe w pomaniwuecxoe npexnonenwe nepez
.xpawnow Bociounow. Un-e ws nwx ö-nw za+e pasouaposan- Lnenpom:
“M- vswzenw, - scnomwnaei cipeneu-nwiepaiop, - pexv secsma
xpacwsvx w nemanvx, oznaxo oinxzs ne iv, s-meuiannvx -
ezwncisennvx s mwpe Pexv pex”. La, noiomv uio swzenw, nanpwmep,
Lvnaw, xoiop-w ne mensme Lnenpa
45
.
Bnacis mennnacs pas zsazuais w xwesnnne vsnasanw o eë
nepemene no nosomv |narv na ropozcxow xananue. Lez Heuwnop s
Manwnosxe xa+z-w zens ivza-cxza s-sopauwsan manxv: io ona v nero
c xpacnow sseszow, io öes ssesz-. Baisxo Benën-w npws-san “Bew
xpacn-x, noxa ne noöenexi, öew öen-x, noxa ne noxpacnexi”. Baisxo
Maxno, xax w nozoöaei sonsnomv xasaxv, io coxsnwx xpacn-x, io wx
spar. Aiamanma Mapvcn swzwicn vxpawnuam io s cienw noz Xepconom,
io s camom Kwese sepxom na namninwxe Borzanv Xmensnwuxomv.
Ho sce onw, “maxnosu- napiwsancxwe” w maipoc- repowcxwe
cvis Lpa+zancxan sowna, no ne .xpawncxww Iponi.

43
Cp. “Kotta nauatncino ymto”, B.B.Posanon
44
«Betaz tnaptzz», M.A.Byttaxon
45
Boi nonzin, uio z Tenuenxo – ne Hosi nosion – to iaxoto cxenczca cipetnum
ne toxotztz. Kciaiz, o nosiax. Hymxzn – pyccxzz nosi no npezmymeciny. Tenuenxo
– yxpazncxzz nosi no npezmymeciny. Ptz tpyta pyccxoz nosszz zcno, uio n ctyuae
Hymxzna ytapenze cianzicz na ctone «nosi», n ctyuae Tenuenxo – na ctone
«yxpazncxzz». Ptz uenzietz +e yxpazncxoz nosszz ne notte+zi comnenzm, uio «zx
ne xa+iin, a pocizcnxa mona matonpztaina ttz nipmynannz». He oytem ntanaincz n
scieizuecxym ouenxy nactetzz xtacczxon, iem ootee uio n siom ctyuae zcizna ttz
xa+toto ouenztna.


Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
21
.xpawncxww Iponi s oio spemn npoxozwi uepes vxpawncxwx
öonsmeswxos. Hwxonaw Topc, £pww Kouxöwncxww, £pww Hpwmaxos,
Lpwropww Koioscxww npornanw “övp+vasn-x nauwonanwcios”, ssnnw
snacis w nepezanw eë Kpacnow Mocxse, no-öonsmeswuxw
öeccosnaiensno visep+zan Pvccxvx Uzex zoöposonsno-npwnvzwiensnoro
sceuenoseuecisa. Lenwn na pazocinx npwpesaei x .xpawne Lonöacc w
Hosopoccwx, cnpamwsaei, uio wm emë nv+no. Jiseuaxi: nv+na
zep+asnan mosa – vxpawncxww rocvzapcisenn-w ns-x. “Lm-rm – mosa?
Lazwm wm xois ipw mos-, ö-nw ö- c namw”. Cnosa so+zn ö-nw
wcnonnen- csnio: s 20-e roz- nauwonansn-e öonsmeswxw no-
öonsmeswuxw cosnaiensno vxpawnwswposanw .xpawnv.
K nauanv 30-x s .CCP mxon-, B.B-, rasei-, ieaip- – scë
vxpawncxoe. B camow Jzecce nseca Baöenn ciaswicn s vxpawncxom
nepesoze.
Lnn nesaswcwmow vxpawncxow rocvzapcisennociw II .xpawncxww
Iponi w nonesen, w rvöwienen: nesaswcwman rocvzapcisennocis ö-na
vipauena, oznaxo sosnwxna .xpawncxan Coseicxan Couwanwciwuecxan
pecnvönwxa – nauwonansnoe xsaswrocvzapciso, ozna ws ocnosaiensnwu
w ocnos Coseicxoro Coxsa, nosoro oöpasa Poccwwcxow wmnepww na
ipw-uei-pe noxonenwn.
Ezsa coszannan vxpawncxan rocvzapcisennocis ö-na cmeiena II
.xpawncxwm Iponiom.

Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
22
III Yxpaxncxxx Þponr (1939-1947)

Hauato: Pastet Hotnmz me+ty Fziteponcxoz Fepmanzez z CCCP
Banepmenze: Lzxnztauzz Lnnoncxzm cooopom Fpexo-Kaiotzuecxoz
uepxnz

Hocne noznwcanwn Monoiosa-Pwööenipona nonscxan raseia
“Mvxa” nomeciwna nposopnwsvx xapwxaivpv: cwzwi Cianwn na ipone,
na iv+vpxe-cianwnxe – nniwxoneunan ssesza, noc – szsoe znwnnee
opwrwnana, nosazw svöu- Kpemnëscxow cien-, noz cienox – xwprws- s
övzënosxax. Hepez iponom xonenw npexnonwn Pwööenipon, a sa iponom
mwpoxo vn-öaeicn Monoios. Hoznwcs rnacwi: “Cianwn: - Hv soi,
Pwööenipon, m- noznwcanw isow naxi. Houenvw nam ieneps pvuxv, a
uio zansme zenais – iam nozvmaem”.
Lonro ne zvmanw – nozenwnw Honsmv no nwnww Kepsona: x
.xpawncxow CCP npwcoezwnwnw Bociounvx Lanwuwx. Hoiom emë oioöpanw
v Pvm-nww Bvxoswnv, a v paszenënnow -exocnosaxww – Baxapnaise. U
sneps-e sosnwxna Coöopnan .xpawna – +wsow namninwx Pvccxow Uzee
coöwpanwn semens.
To-io so Lssose mvini: nazo ö- nam nociaswis namninwx
Cianwnv w nanwcais: “Coöwpaienx .xpawncxwx semens”. Ecnw
oiöpocwis zonx mvixw, io oio iax w ecis. Bneps-e s wciopww ö-nw
coöpan- s ozno rocvzapciso sce (wnw nouiw sce) vxpawncxwe semnw.
Hacuëi “nouiw” – peus wzëi oö onepauww “Bwcna”.

OHEPAUUZ “BUCLA”

Utn nopon saxtmëi opton,
Utn noieuëi oopaino Bzcta?
(O.Ð.Mantetnmiam)

Ho oxonuanzz Biopoz mzponoz noznm notzxz, no ncëm y+e
noxopnme ocnoootzietm, emë ytonapznatz no+tz ncex ntemën z
napoton ocianzin sa nzmz Lnnon:
- Zcnonetnmo+nmz ionapzm Ciatzn, y nac notnaz stota na
nmzcixo, io ozmn, na ncë cottacnm. Lnnyn ecin otnaxo +e nam. Hex
ionapzm Ciatzn nommctzi: Lnnyn nzttm ne omt pocczzxzm topotom.
- Tax-io ono iax, - nycizt xoteuxo czsoto tmma zs ipyoxz
no+tn. - Ho notymazie, ionapzmz notzxz: Lnnon ne omt, a Bapmana
omta.
Bamotuatz notncxze ionapzmz, noiynztzcn. A Ciatzn zm, y+e
yiemzietnnez:
- Z om z oitat, ta Xpymën ne saxouei, a, Hzxzia? Uio im c
nzm notetaemn… .npzmmz xoxot.
.tmonytcz tyxano Ciatzn, ytmonytcz notnmënno Xpymën,
ytmonytzcn neneceto ionapzmz notzxz. Xoietz yxotzin. A no+tn
satep+at zx +eciom, nottztet satymuzno na pyoznonym snesty sa
oxnom, toxypzt ipyoxy, nstoxnyt:
- A ionapzmy Fomytxe noi uio noconeiyem: cooepzie-xa nm
yxpazncxoe nacetenze… sanatnee Byta na 100… nei, tyume na 200
xztomeipon z sacetzie zm namz nonme ieppziopzz, iam, sa Bzctoz.
U noxasat na xapie ipyoxoz: oixyta z xyta. Hpzoootpztzcn
notzxz. A no+tn zm:
- To-io: tymam, nospa+enzz ne oytei.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
23
Tax nauatacn onepauzz “Bzcta”
46
.

Beponino, Cianwn cam ne nonnn, uio cosepmwn, coezwnws
.xpawnv. Bosnwxna nauwn, wnw, xax iorza rosopwnw,
couwanwciwuecxan nauwn oö oznow ronose w o zsvx cepzuax. Lanwuwna
ienom, zvmox w nom-mnenwem npwnazne+wi Banazv (ionsxo ne
onoci-nesmew Honsme). Tam nei .xpawncxoro Iponia, iam ecis
“swssonsni smarannn” – nauwonansno-ocsoöozwiensnan öopsöa npoiws
Honsmw, npoiws CCCP.
Hanomwnaem: .xpawncxww Iponi passopauwsaeicn s ronosax w
cepzuax nxzew, a wmenno: socioun-x vxpawnues, pvccxwx vxpawnues,
vxpawncxwx poccwnn, rze ö- onw nw +wnw: s Kwese, s Mocxse, s
Cwöwpw, na Lansnem Bocioxe, s Kasaxciane, s “zansnem sapvöe+se”.
Hepez vxpawnuem scerza ciowi s-öop. .xpawneu scerza ciowi
nepez s-öopom.
U nenonnien oioi s-öop ranwuanam. Jnw w nas-sanw .xpawnow
wmenno .xpawnv Bociounvx – scë io, uio s Poccwwcxow wmnepww. Tax
w rosopwnw cio nei nasaz o “cxwznnxax”: onw c .xpawn-. Ecis w
|amwnwn sanazencxan: .xpaïneus.
U ecnw oioi “vxpaïneus” nonwmaei ceön pvccxwm, i.e. nwuno
sonnomaei Pvccxvx Uzex, ranwuanwn rosopwi: nepesepiens. -io
snauwi övxsansno “nepesëpi-m”, a no-nacionmemv – “npezaiens”. A
vxpawneu poccwwcxoro sexiopa, xorza cianxwsaeicn c nepasöasnenn-m
naipwoiwsmom ranwuan, rosopwi paszpa+ënno: |amwci- öanzeposcxwe.
A vxpawneu sanaznoro sexiopa socxwmaeicn ranwuanamw w rosopwi:
soi ona, nacionman .xpawna. U nosiopnei co sszoxom ranwuancxoe
peuenwe: “Bwzno, scew .xpawn- ionsxo 3 oönaciw ocianocs: Lssos,
Tepnonons za Usano-Ipanxoscx”. U xa+z-w npas. Hoiomv uio npasoia
– zeno cepzeunoe: xio uio nxöwi, cepzuv ne npwxa+ems. Unoe zeno
npasza. Hpasza ezwna – npaszv snaei Bor.
A xaxoso +wis rocvzapcisv c oiaxow nonnpnocisx? A nwuero,
mo+no +wis: snemne iwxo-mwpno, snvipenne “necmoipn na xa+vmeecn
önarononvuwe” – noxa “ecis nauansciso”, noxa cwnsna wmnepwn. A
xaxoso +wis, xorza ne ciano wmnepww? A iax: nwöo pasopsaiscn,
nwöo – usn nepeinnei. Ho oio v+e – IV .xpawncxww Iponi.
A noxa ios. Cianwn emë ionsxo poei oxon. Banaznan .xpawna –
npornouennan Coseicxwm coxsom öomöa. Lonro iwxana w ssopsanacs
uepes 50 nei.
Oio w ecis wior Tpeisero Iponia.

46
Hpznytzietnnoe nepecetenze n 1947 uacizmz petytzpnoz apmzz Hotncxoz
Hapotnoz Pecnyotzxz ootee 150 imc. yxpaznuen c ieppziopzz, tte onz n ieuenze
mnotzx nexon npo+znatz (Hatcznne, Lemxonmzna, Xotmmzna z Hottzmne), na semtz,
oiometmze x Hotnme nocte noznm, oixyta n cnom ouepetn omto tenopizponano
mecinoe nemeuxoe nacetenze.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
24
LLBUMAZ CTOLUUA

C ienti na cniii i cniiti ctona,
Is nzx nazcniitime – ue ctono Mocxna.
(H.F.Tzuzna)

Zx ieoe ne tmoziz,
Kzcne miz!
(T.Honatiz)

1964: tpemtei .xpazncxzz 1poni. Utëi na Kpacnoz ntomatz
npastnzunaz temoncipauzz ipytzmzxcz, a n Kzene ipanctzpyeicz.
Cnpamznaei 6-teinzz matnuzx:
- Hana, nana! A nouemy nomi no patzo: Mocxna moz, im camaz
tmozmaz, a npo Kzen iax ne nomi?
- Kzen io+e tmozmmz… no ne cammz.

1994: notytpemtei .xpazncxzz 1poni, a .xpazna-io c Pocczez
y+e nsazmno nesate+nme. Toi +e cmn – iomy +e oiuy:
- A nomnzmn, oaiz, xax im mne oorzcnzt npo Mocxny z Kzen?
- Xm… ny, npzsnam: omzoatcz.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
25
IV Yxpaxncxxx Þponr (c 2004)

Hauato: Opan+enaz penotmuzz
Banepmenze: ?

Hauano IV .xpawncxoro Iponia ne cosnazaei c nauanom
rocvzapcisennow nesaswcwmociw .xpawn- w c pacnazom CCCP.
B uëm zwanexiwxa:
• pacnaz Coxsa oövcnosnen, s uacinociw, vxpawncxwm
cenapaiwsmom, npwsezmwm x nesaswcwmociw;
• oizenenwe .xpawn- oövcnosneno pacnazom Coxsa.
Honvuwnocs ouens noxo+e na 1917 roz: nauansciso vmno, a
csnio mecio nvcio ne ö-saei. U smecie c iem nenoxo+e: mecinoe-io
nauansciso ne vmno. Hpwscian na mwnviv c xpecna rnasn-w wzeonor
KH. Leonwz Kpasuvx, saiem cnosa cen, rnnzs, a xpecno-io v+e
npeswzenicxoe.
.na+aemme cotpa+tane, xax nm y+e snaeie, nam npetciozi
pe1epentym no nonpocy o tocytapcinennoz nesanzczmociz. Kio
totocyei npoizn nesanzczmociz, ioi, tot+no omin, xouei omin
sanzczmmm. Totta nonpoc: a oi xoto sanzczmmm? Hz otno zs cocetnzx
tocytapcin ne npetrzntzei nzxaxzx npeienszz na .xpazny. Uiax –
nesanzczmocin… Hesanzczmocin ne osnauaei zsotzponannociz. Mm
oytem xpenzin z pasnznain pannonpannme z nsazmonmtotnme oinomenzz
co ncemz napotamz, npe+te nceto, c nazootee otzsxoz nam Pocczez…
C iaxwmw cnosamw oöpaiwnocs npaswiensciso .xpawn- x napozv
– za ne no pazwo, ne no ieneswsopv, a s nwcsme, xoiopoe rpa+zane
.CCP s xaxoe-io ws ceninöpscxwx vip 1991 oönapv+wnw v ceön s
nouios-x nmwxax. Bameiwm, uio nesaswcwmocis v+e npwnnia Bepxosnow
Pazow .CCP, w na cnezvxmww zens ö-no nonvueno noszpasnenwe c
nesaswcwmocisx oi npeswzenia Poccww Bopwca Ensuwna. Poccwwcxan
Lvma x iomv spemenw v+e npososrnacwna nesaswcwmocis Poccww. U
xoin Mwxawn Lopöauës, nezasnww |opoccxww vsnwx, meiancn s oio +e
spemn ws pecnvönwxw s pecnvönwxv, sasepnn scex, uio Coseicxww
Coxs w ne zvmaei pacnazaiscn, uio scë oio rnvnociw, uio xio oio
ionsxo npwzvm-saei? za Coxs, ecnw xoiwie snais, xpenox uvis nw ne
xax nwxorza! w Hoso-Jrapëscxww npouecc v nac nomën, w övzem m-
ieneps nas-saiscn ne CCCP, a CCL – Coxs Cvsepenn-x Locvzapcis!
Lwiepaivpnan Laseia sopuana, zecxais: uio sa nassanwe CCL?
– xaxan-io nenpwninan cocxa! – io nw zeno CCCP: ssvunoe, cnasnoe,
sosvmee. Cnpocwm ceön: iax nw önarossvuna aööpeswaivpa CCCP? sezs
“oc” w “op” no-pvccxw nvume pnzom ne ciaswis, ne iax nw,
uwiaiens? Bce, xoneuno, npws-xnw, npwnxxanwcs sa cems
zecniwneiww, a soi npocnvnwcs oznwm – v+e zexaöpscxwm – vipom
ioro +e 1991 roza, - mais uecina!: w .xpawna, w Poccwn, w
Benopvccwn, w Lpvswn, w Apmenwn, w Kasaxcian, cnosom, sce 15
ceciëp cwzni no nauwonansn-m xsapiwpam, a IOK saxp-ncn: nei CCCP.
Bce noszpaswnw zpvr zpvra c nesaswcwmocinmw, saxnxuwnw na
scnxww cnvuaw nos-w coxs (v+e c manensxow övxs-), s cm-cne -
Cozpv+eciso Hesaswcwm-x Locvzapcis, za w cianw +wis-no+wsais,
zoöpa-nwxa na+wsais. He ocoöenno za+e zpvr na zpvra mwnenw: uero
+ ivi mwneis, xorza xa+z-w xa+zoro npwsnaëi. Ensuwn rosapwsan:
“Ka+zoe vipo npoc-naxcs, emë w ne noxmenwncn, a cam zvmax: uio ö-
emë iaxoe czenais znn .xpawn-?”
Ho v+e iorza, s 90-e roz-, wn-e uvixwe +vpnanwci- cianw
omvmais: xpeöei Coxsa – oio coxs me+zv Benwxow w Manow Pvcsx.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
26
Ho Poccwwcxoe rocvzapciso wciwnv oiv scnomnwno v+e s XXI
sexe, npw Hviwne: coxs me+zv Benwxow w Manow (w Benow, xoneuno)
Pvcsx – xpeöei Benwxow Poccww
47
. -vis Benwxan Poccwn scnpnnvna oio
cna, paciepnnno öopmoua: a rze +e mon Pvccxan Uzen? a uio +e mow
nesaösenn-e sparw – Amepwxa-Espona, +wzomacon-, mwposoe
npaswiensciso? A soi onw – nwxvza ne zenwcs! Hv, ciano ö-is,
+wsns nana+wsaeicn…
A io uio +e? – cnosno ö- cmonxna Pvccxan Uzen, xpwuanw o
new oznw “xpacno-xopwunes-e”, za xio wx iorza, s 90-e cnvman?
Cian napoz szpvr wsmennwxom camomv ceöe. Hpwes+anw sanazn-e rociw
– a rocis mano rociwi, za mnoro swzwi – w paccxas-sanw noiom
couvscisenno: “rnasnoe uvsciso pvccxwx ieneps – ci-z”. Umencn s
swzv ci-z ne sa xpvmenwe, ne sa nopa+enwe, a sa scë, uio suepa
cuwianocs noxsansno-repowcxwm, za uero iam – sa scx Poccwwcxvx
wciopwx. Pemwnw pvccxwe, uio ecis v uenoseuecisa oömeuenoseuecxwe
uennociw, uio uennociw oiw – csoöoza cnosa, isopuecisa w
npeznpwnwmaienscisa, wnzwswzvansnocis, coöcisennocis, xom|opi,
npaso na wnaxosocis – a oinxzs ne coöopnocis, öecxop-ciwe w
camooisep+enwe so wmn cseinoro övzvmero. Pvccxan Uzen ne vcnvna,
no cnosno naz-manacs ws rasosoro öannonuwxa esponewcxwx csoöoz.
U nocwnacs cneno-onsnnënno naz mvin-mw sozamw nosznew
secn-. -io ö-saei secnow? Jiseiwn pvccxww nooi:

Bonn, tpzsn – necnoz z ooten.
48


Jiossancn zpvrow pvccxww nooi:

Ona cepa z neymmia,
Ona pasnpaina to xonua.
Kax cnznnz imuaicz n xopmia,
Xpanzi y moeto xpmtnua.
49


U noznen wm ipeiww – za xois ipwzuais ipeiww:

Bce ntennzxz Benepznm –
Pasnocuzxz ootesnez –
Oixpmio z ynepenno
K inozm yciam notestz.
50


Taei cner, pasmepsaeicn s nv+ax nevöpannoe npomnoroznee
zepsmo, sasapwsaeicn rpwnnosn-w swpvcnnx, opvi ciepsosno xoi-… -
w xonciaiwpvei xnaccwx:

Cyponom szmoz z ootee tonoten,
Lmotm eë cneta…

U rposwicn secne zexazeni:

Ho nocmoipz, xax ceptue pato!
Bactonena cnetamz ineptn.
Becnm ne oytei – z ne nato:
Kpemennem ipeinzm oytei – Cmepin.
51


U rpeswicn npozon+aienx

47
He nyiain Betzxym Pocczm (iepmzn zteototzuexzz) c Betzxopocczez (iepmzn
teotpa1zuecxzz) – cm. ttany «Pycn oes Pyccxoz Utez»
48
«Ocenn», A.C.Hymxzn
49
«Heny+naz necna», A.A.Btox
50
«Fopnxzz notapox», P.A.Kapaieen
51
«Biopoe xpemenne», A.A.Btox
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
27

Hapx cnetonoz,
Bxonannmz n nanuzpn
Cmepinmm oatpznuem
U cznenoz.
52


U öes scnxwx nooios nszwcio |opmvnwpvei poccwwcxww
m-cnwiens
53
: “Poccwx nazo…” U nozisep+zaei xomneienino
rocvzapcisenn-w mv+
54
: “Umenno, Poccwx nazo nozmoposwis, wnaue ona
crnwëi”.
U uwxnwuecxw oipa+aeicn s-menpwsezënnoe s sasepmenww 90--x.
U v+e ezei ws Benwxoro .cixra senwxww zeniens pvccxow wciopww,
repow cxasox w necen, renepan-noöezwiens, nosoroznww zapwiens,
cxvnsniop, rpasëp, anecieswonor w rnasn-w xoncepsaiop – zez
Mopos. U vzapnei neznnow nanwuew, xois c neë zasno v+e xannei.
B-no spemn – vmen on za+e mamonia na zecnis i-cnu nei coxpanwis,
nev+enw ieneps nwuero ne s-wzei?

Totnxo nmnue nam nein no totam:
.+e natami tzcinz, matam…

Tax-cnx nacivnaxi samoposxw, pexoncipvwpvxicn s-ciasxw
neznnow cvnsnivp-, soccianasnwsaxicn coxpvmënn-e namninwxw,
mensxaei npóxnnioe suepa wmn Cianwna, s-zsopnxicn espew-onwrapxw,
npnuvicn snoss no manwnam scesnacin-e suepa pexeiwp-, samwpnxicn
ropz-e ropn-e aöpexw, scnomwnaxicn nosaö-i-e sam-cn-:
espaswwciso, wmnepciso, coöwpanwe semens. U ssvuwi v+e rze-io
mxonsno-apmewcxoe “zwcuwnnwnxa”, w pazveicn öeccmepin-w seiepan
isëpzow pvxe c pememxom.
A iem spemenem vsepenno xpennei zpvran mwposan wmnepwn –
Amepwxa. Mwpoisopcisvei xosnwcisenno na Banxanax, cipamaei
ciapvmxv Esponv +vnenom wcnamcxoro ieppopwsma, nepenwmaei
coseicxvx ocia|eiv s necrwöaemom A|ranwciane, soi-soi nosecwi
snozen Cazzama w mezpo öepëi noz xp-no ocwpoiesmwx saccanos
Mocxs-.
Boi ivi w rpnnvn IV .xpawncxww Iponi. Ha ero npwmepe nerue
scero nonnis nsnenwe .xpawncxoro Iponia s uenom. Bwis- na oiom
|ponie noxa, cnasa Borv, öecxposn-
55
, w iem ncnee ero cvmnocis:
uwswnwsauwonn-w s-öop cosepmaeicn ne na reorpa|wuecxow xapie, a s
vmax w zvmax. Hapiww nanepeöow oö+nsnnxi o csoëm sexiope, na
zpvrow zens nesameino mennxi ero, xax ioi |nar na xwescxow
xananue npw Biopom Iponie, - w nwxoro na .xpawne oiwm ne
vzwsnnxi. Passe uio poccwwcxww ienespwiens no+mëi nneuamw: oioi
+e, xa+eicn, ö-n suepa sa nac? A ceroznn v+e uio-io snxaei npo
HATJ! -io sa npaswiensciso, uio sa napoz! J xoxn-, seponomciso
sam wmn.
A uio sa napoz? Toi +e, uio w npw Borzane Xmensnwuxom, npw
Usane Masene, npw scex npaswiennx w |poniax:

Ta nexaz cooi zx snamin,
Bo+enotimin, xonamin,
Ham cnoc poozin!
56


52
«Kototeu», P.A.Kapaieen
53
K.Leoninen
54
K.H.Hooetonocuen
55
nouiz
56
U nycxaz ceoe xax snami,
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
28

-io xasauxow zep+ase zo Pvccxwx Uzew w Heipos-x nnanos!
.xpawncxan Bepxosnan Paza – ia +e Banopo+cxan Ceus
57
: nanwcais
nwcsmo cvnianv (nexpemenww noö, mais isox xnon) – scerza
no+anvwcia, saxnxuwis zorosop c iem +e cvnianom uepes zsa znn
nocne Hepencnasa – a uio +, cvnian zoöp-w coxsnwx: rnnzwms,
npoiws mocxann nomo+ei.
Tvmwi w zepëicn Ceus, ne cmonxaei |poniosan xanonaza.
Hacionsxo ne cmonxaei, uio w coceznm cn-mno. U rosopni cocezw:
“Pasopsëi wx cxopo. U io cxasais: sezs ne ozna, sezs zse
.xpawn-”.
Hv zse – a s- ionsxo sameiwnw? Ho w ozna: son xax s 1990
rozv – emë npw CCCP! – +wsan uens Lssos–Kwes ws 3.000.000 uenosex
ssnnacs sa pvxw, uioö- visepzwis ezwnciso. B-n oioi cnasn-w axi
nocsnmën rozosmwne Bnvxw
58
- oö+ezwnenwn Cwmonom Heinxpow
.xpawncxow Hapoznow pecnvönwxw c Banazno-.xpawncxow Hapoznow
Pecnvönwxow s 1919. U iorza, s 1990, noxa emë ne psanvn IV Iponi,
iaxvx +e uens mornw ö- comxnvis oi Kwesa zo Xapsxosa, a mo+ei
ö-is, w zo Loneuxa. Ho ne oi Loneuxa zo Lssosa.
A soi s nonöpe-zexaöpe 2004 sneps-e npw Hesane+nociw
o|wuwansn-w uenosex npnmo c ipwövn- pasrnacwn iawnv zsvx .xpawn:
ecis nwnwn Lssos-Kwes, scn s opan+es-x öaniwxax, w ecis nwnwn
Xapsxos-Loneux, s-masannan vrnem w maxiëpcxwm noiom, w v nwx – nw
oznow oömew iouxw.
Oiwm uenosexom ö-n xapsxoscxww mop Esrenww Kvmnapës –
p-uaps sociounoro sexiopa npw IV Iponie, n-ne noxownwx. Oioi
samwman ezwnciso c Poccwew.
A p-uaps sanaznoro sexiopa npw IV Iponie – Bwxiop £menxo,
nezasnww npeswzeni. Oioi p-uaps samwman ezwnciso c Banazom
59
.
U oöa oiw p-uapw – cxwznnxw. Uöo .xpawncxww Iponi wmenno
szecs.
Uöo v xa+zoro sexiopa – csow p-uaps öes cipaxa w vnpëxa,
csow Lon Kwxoi. Jciansn-e – canuw-nanc-:

Ham cnoc poozin!

Ho na |ponie sce canuw-nanc-, sce msewxw – öpas-e conzai-.
U npwxozwi na -eisëpi-w Iponi scë öonsme sownos. Hoiomv “me ne
smepna” s .xpawne Pvccxan Uzen. A “nesane+nocis” – +wsoe eë
oipwuanwe. Hoiomv uio Pvcs öes Pvccxow Uzew – .xpawna – znn
Pvccxow Uzew nem-cnwmo-sosmviwiensna. Hoiomv uio uvis ne ipeis
poccwnn – pozom vxpawnu-, za+e xio na zpvrvx ipeis iaiapwn, na
ipeisx – cnasnno-|wnn, a na ociansnvx – sceuenosex.
La w io npwnnis so snwmanwe, uio ne zonvcxaei mocxoscxww
espasweu w camow sosmo+nociw cvmecisosanwn +wsnw sne Pvccxow
Uzew: “Bvma+no nopsasmwe c namw pecnvönwxw Coxsa nwxorza ne s
cwnax övzvi zociwus ipeisew reononwiwuecxow cxopociw, uioö-
npeozoneis npwin+enwe Poccww”.

Cymacmecinymi, ctmxami,
Petain nam cnoë! (Hanto Tzuzna)
57
Hpanta, na Ceuz oao ne omto
58
Btyxa (yxp.) - «coetznenze»; anionzm – «pastyxa». Boi nztzmn, pocczzcxzz
uziaietn, xax tetxo nonzin yxpaznua!
59
C Enponoz. Ocooenno c Amepzxoz
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
29
A iem spemenem pasp-saeicn-vxpennneicn rocvzapciso .xpawna,
w pano nozsozwis wior rvöwiensnociw-coswzaiensnociw znn neë
-eisëpioro Iponia. Bcë c n-nv – c +apv, so sce rnasa ne rnnnems.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
30

9. MASEHA

BNBOP


Bes mztoz notnnociz z ctanm
Cxtonztz totto mm ttanm
Hot noxponzietncinom Bapmanm,
Hot camontacizem Mocxnm.
Ho nesanzczmoz tep+anoz
.xpazne omin y+e nopa:
U snamz notnnociz xponanoz
Z notmmam na Heipa.
(“Hotiana”, A.C.Hymxzn)

Hpws-saei Usan Masena s reimancxvx peswzenuwx s Baivpwn
ipëx nonxosnwxos w cnpamwsaei:
- Hoc-nais nw mne x msezcxomv xoponx wnw wziw na coezwnenwe
c mocxoscxwm renepanom?
Te oiseuaxi:
- Hemeznenno +e noc-naw, öaisxo, x msezcxomv xoponx w npocw
ero o npoiexuww. Ho, öaisxo, uero nam o+wzais oi oiow npoiexuww?
Ha xaxom |vnzamenie sano+wn i- scx oiv maxwnv?
U ciowi sa nneuamw cezoro reimana naspwman ciapmwnam-
nonxosnwxam Pvccxan Uzen – cxvnsnivpnan, xnaccwuwciwuecxan,
anneropwuecxan s oöpase Mwneps- c meuom w s mneme:
- T- uio sazvman, reiman, cnvra rocvzapes? T- xomv xnnncn-
npwcnran, xpeci uenosan? Lvmaems, Heipv? Jmwöaemscn. Mne i-
npwcnran – Pvccxow Uzee. Mne uio Hëip, uio Usan – ozwnaxoso
cnvrw. Tonsxo s pasn-x ssanwnx.
Monuwi, xmvpwicn reiman. Cn-mwi Pvccxvx Uzex monozow
renepansn-w nwcaps Hwnwn Jpnwx, cn-mwi, oimaxwsaeicn:
- He npexnonnw vxa, öaisxv, x öacnnm öaöswm. -io ona ieöe –
mais poznan wnw, mo+ei, xvma-nonxöosnwua? A xois ö- w iax –
nero+e xasaxv, za reimanv emë öaöv mocxoscxvx cnvmaiscn!
Tax-io iax, zvmaei reiman, za öaöa-io c meuom s pvxe. U c
xp-nsnmw. U öorwnn. He nocnvmaxcs – iorza xax +epeö nn+ei: noösëi
Kapnvxa Heipvxv – ö-is w mne na xone, a nazëi Kapnvxa –
sonouwiscn mne sa xsociom xonn Heiposa na sepësxe.
Paccepzwncn reiman oi iaxow nepcnexiws-, saxpwuan na
xasaxos:
- Pano sam snais oö oiom rocvzapcisennom pemenww. . menn
oznoro no mwnociw Bo+wew öonsme pasvma, uem v sac scex. . ieön –
xax iam ieön? – pasvm v+e vciapen, a v ieön, Jpnwx, on emë monoz,
ne opën emë. A n-io ciapan wcxvcnan nomenan niwua. A x xoponx
msezcxomv cam snax, xorza noc-nais. U noc-nais nw.

. . . . . . . . .

Cwzwi Masena na uapcxom nwpv s Kwese. Hanwncn xnnss
Anexcanzp Lanwnoswu Menmwxos, cxsaiwn sa pvxv Masenv, npwinnvn x
ceöe w na vxo emv rpomornacno:
- Hv uio, reiman, oznwx sparos noöwnw, a ieneps w oiwx
nopa.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
31
U vxm-nsnvncn na ciapmwnv w nonxosnwxos. Xoienw v+e öe+ais
ciapmwn- c nonxosnwxamw, uioö- uero nwmnero o ceöe ne vcn-mais. A
reiman wm pvxox mamei:
- Cionis! Bcë snais!
U oiseuaei Menmwxosv:
- He nopa
60
.
.zwswncn s-paswiensno Menmwxos, övzvmww renepanwccwmvc,
övzvmww öepësoscxww cc-nsn-w:
- Kax iax ne nopa? Lvumew nei nop-. Cam Hapcxoe Benwueciso
szecs. U rnasnoe – ero apmwn io+e szecs. Homnwms, xax s Mocxse
cipensuos? Jzwn zens – ozwn ionop – 21 ronosa!
U no ronose reimana nornazwn. Homonuan Masena, iax oiseuan:
- Emë snemnew sown- ne xonuwnw, a i- v+e snvipennxx
oö+nsnnems.
Bnwmaiensno nocmoipen Menmwxos na Masenv:
- T- + v nac iaxow sepn-w, xax nwxaxow reiman cpozv ne
ö-san. Bce noxonenwn ieön nocne oioro övzvi snais, wmn isoë
npocnasnnis w vöna+ais: i- + ozwn iaxvx nonssv rocvzapcisv
Poccwwcxomv vuwnwn.
Tvi cam Hëip npwscian w Menmwxosa no rvöam:
- Hpecexw pasrosop.
Cen na mecio w xvnax nxöwmuv noxasan.
U zvmaei Masena: “A n öezn-w w ne snax, uio xnnss Anexcanzp
Lanwnoswu nmv noz menn poei! Hvönwuno npocwn v rocvzapn
-epnwroscxoro xnn+ecisa, a oio npnmow moci x reimancisv. Jnnis
iaxw: nocnan ero uaps na Bon-ns c xasanepwew, a menn nociaswn noz
xomanzv ero cseinociw. La nvcis ö- emë noz Tepemeiesa – scë +e
uenosex senwxowmenwi-w w oi npezxos sacnv+enn-w, a io Menmwxos,
xoiop-w cmonozv s Kwiaw-ropoze nwporamw ioprosan. A vrosopwncn co
mnox s-zais sa nnemnnnwxa moero Bownaposcxoro cecipv csox, n +zv
necxonsxo nei, nnemnnnwxv zpvrow neseci- ne csaiax, nanomwnax,
naxoneu cseinewmemv oö vrosope, a on – na ieöe: nenssn ieneps,
cam uapcxoe senwueciso v+e na mox cecipv rnas nono+wn”. Cepzwicn
Masena, sazvm-saeicn.

. . . . . . . . .

Bepnvncn reiman s Baivpwn, cnosa cossan ciapmwn-
nonxosnwxos:
- Hv uio +e: noc-nais sa xoponëm msezcxwm, wnw nei?
A ie s oisei xopom:
- La i- + v+e nac cnpamwsan, öaisxo. Cam snaems: wsmenwn
xasaxam uaps mocxoscww: xpenociw csow na namew semne cipowi,
sonsnociw wcxonn-e oimennei, npas-w öeper .xpawn- nnxam sopoiwn.
A Pvccxan Uzen – v+e s nnaise znwnnom, s naxwzxe coöonwnow,
cama öonsman, rpvsnan w v+e ne Mwnepsa-zescisennwua, a senwxan
uapwua Ienwua, snexvme vcmexaeicn:
- Tax soi, uio ieön ipeso+wi, zvpauox! Bnaw +e: ceroznn
oizan Hëip Hpas-w Beper nonnxam, a sasipa – nei uepes 70 – saöepv
n v nwx ne ioxmo uio Beper Hpas-w, no w w scx Peus ö-smvx
Hocnonwivx, w xopons nonscxww nano+nwxom noz menn nn+ei. Ho w sac

60
Cpannz tzmn npemën niopoto .xpazncxoto 1ponia:
He nopa, ne nopa, ne nopa
Mocxateni z tzxoni cty+zin!
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
32
ne oöw+v: övzeie v menn s rpa|ax-xnnssnx-renepanax-|asopwiax
zep+asow npaswis. He vnvcxaw, zwin, wciopwuecxow nepcnexiws-.
He cn-mai, mvmni xasaxw:
- Lnn uero + öaisxo Borzan – ne iem övzs nomnnvi – mocxannm
.xpawnv oizan? -ioö ieneps xasaxos ne no Hepencnascxomv zorosopv,
a io w ne no zorosopv, s sanpezensn-e Lw|nnnzww uëpi-ie c xem
soesais noc-nanw? Jiivza sepnvncn ezsa nw xa+z-w zecni-w…
Hnxnvn nacmemnwso renepansn-w nwcaps Jpnwx:
- Tx, zvpnw saneun-e! He uëpi-ie c xem, a co cnasn-m
xoponëm msezcxwm. B coxse co msezamw övzem – iax s- w npw nwx oio
nnnneie? Cmoipwie, nanose-iosapwmw, rpomaza xasauxan, xax co
xpaöp-mw msezamw zorosopwmcn: onw nac oi mocxann öoponni, a m-
nomoraem ipoxw. . nac zep+asa camociwwnan, oi xoponn ionsxo
manocis sane+nan, a oi uapn övzei v+e coscem nesane+nan –
ouenwie! Baxon- csow, reiman csow [npwocanwncn Masena], semnn-
soza, sce vrozsn – namw. U zanw nnaiwis nwxomv nocioponeemv ne
övzem…
Bcian no+wnow xosax, vc noxpviwn cxeniwuecxw:
- Tax nane renepansn-w, no uio-io ono mne nanomwnaei…
Lpvrow xasax, nociapme:
- Touno so cne swzen: ö-no v+ iaxoe s .xpawne. Mo+ei, xio
nanomnwi, a, xnonu-, na uio ono noxo+e?
Lecom-öopom samvmenw xasaxw:
- Hoxo+e, noxo+e!
U coscem v+e ciap-w nonxosnwx, cws-w, xax ronvös:
- Kx-xx, c-nxw, a io + n emë z+vpow
61
xozwn, a nan Borzan-
Bwnosww Xmensnwuxww iaxvx +e rpamoiv mocxoscxomv uapx noznwcan.
Kax ieneps nomnx – s Hepencnase zeno ö-no, a?
Lopnuwicn Jpnwx:
- T- xois w ciap-w, nane, a snaems, mocxanw xa+vi: ciap
xoöens, za ne öaisxow ssais. H + sam npo uio öwi-w uac ionxvx? To
ö-n nenpaswnsn-w zorosop. Ho iexciv sepn-w, a no zenv – nenpas-w.
Hoiomv uio c mocxanëm noznwcann-w. Mocxans ieöe uio xouems
noznwmei, a sasipa cxa+ei: |wnsxwna rpamoia. A Tseuwn –
rocvzapciso esponewcxoe, w iam no-p-uapcxw, a ne no-opz-ncxw.
Kopons cnoso czep+wi.
Hacvnwnwcs xasaxw, zvmaxi: ow, czep+wi nw?
- Czep+wsaei, naciawsaei renepansn-w, - w snaeie nw –
nouemv?
Tvi cam reiman ws-noz vcos:
- Houemv?
- A noiomv czep+wi, - iop+ecisvei Jpnwx, - uio Tseuwn-io sa
mopem. Lnxos ona nozmnna – iax w cnacwöo. A .xpawnv sarpaöaciais
– nan- ne zoinnvicn. Oio + ieöe ne mocxanw zonropvxwe. Bvzem co
msezamw na pasn-x. Houiw.
Bcë ne pemaeicn oxonuaiensno Masena. Hoxocwncn na Pvccxvx
Uzew: a ona uero cxa+ei? Cmoipwi – a nei v+ sosne nero Pvccxow
Uzew. Jineiena. Hv, w pemwncn Masena. Tem öonee – ropnanni
xasaxw:
- U nvcis ö- soesais noc-nanw – sowna scë-iaxw xasauxoe
zeno. A cipowis na xonozn-x öonoiax ero nosvx cionwuv na xasauxwx
xocinx – oio xax? Hoc-naw, öaisxo, x msezam.

61
Mototoz xasax-opy+enoceu
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
33
A npo ceön w nozvmanw: a io ieön w camoro uaps nvönwuno sa
vc- iacxaei!
Bcë vcn-man npo ceön Masena, a scnvx nposopuan znn
ocipacisxw:
- B- ne coseiveie, a ionsxo oöo mne neperosapwsaeie, uëpi
sac noöepw! Boi xax sossmv Jpnwxa, za noezv c nwm x uapcxomv
senwuecisv, za zono+v npo samw snovm-mnenwn – on mne ö-cipee
nosepwi. U ecnw i-, Kouvöew, renepansn-w cvzwn, wnw i-, nonxosnwx
Ucxpa – n ionsxo nanpwmep – sszvmaeie co mnow s zvpauxw wrpais,
io – scnomnwie nonxosnwxa Cwmeona Hanwn. Toi io+e c reimanom
nowrp-san, a ieneps na Cwöwpw sezmezew nacëi. U oio emë mwnocis.
Bnaeie neöocs, xax s Mocxe m- c uapcxwm senwuecisom cipensuam
ronos- pvöanw? Tax oio +.
Ucxpow Kouvöew c Ucxpow nepemwrnvnwcs, w ivi +e noivnwnwcs:
- La uio i-, öaisxv…
Monuai cipamwn--nonxosnwxw. Hovcnoxowncn reiman, vc-
nornazwn:
- Hv iax noc-nais wnw nei?
- Hoc-naw, noc-naw, öaisxo! Emë zo sasipa noc-naw.
Xm-xnvn reiman, vcmexnvncn:
- Tax oio+! Jpnwx son v menn v+e uen-w vcias cociaswn: xax
co msezamw zpv+wis, xax nanorw nnaiwis, xax nencww nonvuais, xomv
so rnase cionis, xaxwm oöpasom xasnv zenwis, o namem
cvsepenwieie, nv w o npasax xasaxa.
Hozwswnwcs cez-e nonxosnwxw:
- Oio uio + sa övmara iaxan? Bex +wsëm – ne cn-xanw.
Tvi wm Jpnwx, renepansn-w nwcaps:
- He oznw s-, nan--öpaisn, ne cn-xanw. Emë so scew Espone –
a iem naue s mwpe – ne swzanw iaxow övmarw. Oio xonciwivuwn
nas-saeicn. U ona v nac v+e ecis. A s Mocxosmwne xopomo, ecnw nei
uepes zseciw nonswicn.
Tvi w nocnan reiman x msezcxomv xoponx. A cam zvmaei:
- Lsnson ero cxza necëi! Bce mow wniepec- nepesepnëi,
sowcxa senwxopoccwwcxwe sa coöox snvips .xpawn- snposazwi na
nocneznxx eë pvwnv w na norwöens namv.
Bemwm oxasanocs xapxanse ciapow nomenow niwu-
62
:


62
Oxoinzuzz coxot
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
34
COH MASEHN

U muwicn Masena no necocienw, no Lwxomv Honx smecie c
xoponëm.
63
U nepemaxwsaei pexw s cioponv ivpeuxow Monzos-.
Banouesanw s mwnxe +wzoscxom noz Lanauom. He cnwicn reimanv,
iaxoe swzwicn: npwsnsanw monozoro Usana Masenv x xoncxomv xsociv,
s-cipenwn s neöo ws nwmanw zpvr suepamnww nan Iansxoscxww – xax
nonecëi xons xosnwna: ronosow no nensxam, öoxamw no xouxam, nwxom
no npaxv – cxopee zomow. Cian xons v Usanosa zoma, oisnsanw nana
cnvrw, xposs oiëpnw, xocionpas- xociw snpaswnw. Hone+an monozow
Usan, za w o+wn. A ne oiöwsaw, xasax, uv+wx +ën! Bwzwi zansme:
npwsnsan npasow pvxow Menmwxos nepconv-xvxnv ciaporo reimana
Masen- xo xsociv xoncxomv, a nesow iem uacom Baivpwn noznanwsaei,
a ne mviw, uepxac, c Ben-m Hapëm! Hozo+zan Menmwxos, noxa Baivpwn
zoropwi, noxa scex iam nepepe+vi-nepezvmai, nesvx pvxv ocsoöozwn,
nwcions zocian: xoien v+ naz vxom xonn öaxnvis. A Hëip öpossx
nosozwi: nociow, Anexcamxa, ero emë narpazwis nazo. U semaei
opzen na mex xvxne-nepcone – no v+e ne Anzpen Hepsossannoro, ne
Knnsn Pwmcxow wmnepww, nei – senwi oinwis ws uvrvna opzen Uvz-
Hpezaienn, na mex uennnei, s rnasa nepcone nnxëi. U cam v
Menmwxosa nwcions oinwmaei. Cxsai-saeicn c nasxw öern-w reiman, a
ivi ero cmepis ciowi, monuwi, cmoipwi, xocv iouwi. Kpwxnvn reiman
so cne: - Ow, +wz, nozaw mne xonn camoro ö-ciporo. – Jw, nane, za
rze + v menn cam-w ö-cip-w xons? – .+ i- zocianems! Bcxouwn –
nocxaxan s Lanau Monzascxww. Hpocnvncn öern-w xopons Kapn: - A
rze mow cnvra w coxsnwx? Kopumaps emv: - Jw, Bame Koponesciso, on
csox cmepis swzan - vcxaxan. .zwswncn xopons, so zsop s-men: -
Ow, cmepis Masenwna, i- szecs? – Bzecs n, Bame Koponesciso! – -io
+e i- npwmna sa nwm s nevpoun-w uac, za emë s npwzopo+nvx xopumv?
Leiman scë-iaxw. Mow cnvra w coxsnwx. Kocox xaunvna Masenwna
cmepis: - H cama cnvra: seneno scipeuais reimana sasipa s Lanaue
nocne seuepnw.


63
Kax y Bazpona
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
35
AHAÞEMA

Tam iz+ëtmz xotoxot Masenm
Hat Co1zzcxoz ntomatnm tytzi.

(A.A.Axmaiona)

Pas n tot ana1emoz tonmne,
Fposz, tpemzi o nëm cooop.

(“Hotiana”, A.C.Hymxzn)

B 1869 rozv uaps Anexcanzp II noceiwn Mwxawnoscxww
Bnaiosepxww monaci-ps s Kwese, xiwiopom xoioporo nexorza ö-n
Masena. Umnepaiop nozwswncn iomv oöcionienscisv, uio s oiom xpame
sa oznow w iox +e cnv+öow s zens Top+ecisa Hpasocnaswn monnicn o
vnoxoenww zvmw reimana, w ivi +e ana|emaicisvxi ero s uwcne
epeiwxos. Monwiscn o vnoxoenww nepecianw. Hpoxnwnais ne
nepecianw.
Ecis s Kwese vnwua, sezëi ona x Laspe. Has-sanacs nexorza
Hwxonaescxow no wmenw ö-smero iam xpama. Baiem ssanacs Usanoscxow
– nocne ioro, xax reiman Usan Masena oicipown ne+asmvx s pvwnax
Laspv. Hassais vnwuv npnmo Masenwncxow ö-no nesosmo+no, xax
nesosmo+no ö-no npw uape vnwuv Tapacoscxvx nassais npnmo
Tesuenxoscxow, a Hansxoscxvx – npnmo Kvnwmoscxow. B coseicxoe
spemn ona nas-sanacs vnwuew Hnsapcxoro soccianwn
64
. B pasrap IV
.xpawncxoro Iponia no wnwuwaiwse npeswzenia-nauwonanwcia Bwxiopa
£menxo nepewmenosana s vnwuv Usana Masen-, uio s-ssano socxwmenwe
nauwonansno cswzom-x +wienew .xpawn- w sosmvmenwe öonsmwncisa
npwxo+an Mocxoscxoro naipwapxaia na .xpawne. Heps-e rosopni o
sacnvrax Masen- nepez npasocnasnow uepxossx, nepez iox +e Laspow,
siop-e vcmaipwsaxi s oiom xomvnciso.
Tax ö-no w npw II .xpawncxom Iponie. 10 wxnn 1918 roza na
nnomazw nepez Co|wwcxwm coöopom sneps-e sa 209 nei cnv+wnw
nanwxwzv no Usanv Masene. Mwipononwi Anionww Xpanoswuxww, övzvmww
ocnosaiens Pvccxow Hpasocnasnow Hepxsw Barpanwuew, cxasan iorza,
uio on cuwiaei oinvuenwe Masen- nexanonwuecxwm, uio oinvuenwn
zociown cxopee Hëip – rnasn-w spar npasocnaswn, w uio on,
mwipononwi Anionww, npwnnn ö- vuaciwe s nanwxwze, ecnw ö- ana|ema
ö-na o|wuwansno oimenena naipwapxom. Ho noxa Masena npoxnni,
nwxaxow npasocnasn-w monwiscn o nëm ne zon+en.
65

90 nei nasaz Anionww onpezenwn cvmnocis ceroznnmnero cnopa.
Jnpezenwn, no oinxzs ne noz-io+wn cnop. Bonpoc o reimane o+wsaei
na xa+zom .xpawncxom Iponie w övzei cionis, noxvza +wsa na
.xpawne Pvccxan Uzen w ciowi .xpawncxww Iponi. Lnn xoro “repow
.xpawn-”, znn xoro “npezaiens zena Heiposa”, uwiaw – Pvccxow
Uzew.
Tax iomv w ö-is, a ipeisemv ne ö-sais.

64
Botnmenzuxoe noccianze, noto+znmee xoneu npantenzm yxpazncxoz Uenipatnnoz
Patm n znnape 1918 tota
65
“Feiman Masena — notzizuecxzz tezietn. On naxotzt, uio ttz otata cipanm
ny+no oitetenze .xpaznm, nouemy z notnzt noccianze. Cnzmei Haipzapx oityuenze,
z z cam oicty+y nanzxzty no teimany Masene, ta+e peun cxa+y o sactytax eto ttz
.xpaznm” (Mziponotzi Anionzz Xpanonzuxzz)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
36
10. HOHTABCKAH HOBELA – HOHTABCKOE HOPAKEHHE

Uio sa teto omto not Hotianoz?
(B.1.Hotzmyx)

Ecis s memopwane Hoiascxow öwis- zsa namninwxa: “Tsezam oi
pvccxwx” w “Pvccxwm oi msezos”. Teneps cipowicn namninwx
norwömwm noz Honiasow xasaxam.
Bvzs on nociasnen emë npw uape, socnpwnwmancn ö-
Poccwnnamw oznosnauno: iem xasaxam, uio ö-nw c Heipom.
Honiascxwmw snacinmw socnpwnwmancn ö- oznosnauno ropzo: w iem,
uio c Heipom (scnvx), w iem, uio c Kapnom (mënoiom). .xpawncxwmw
naipwoiamw – onnis-iaxw oznosnauno: namninwx xasaxam, uio nanw s
öopsöe npoiws Mocxosmwn-. H-nemnww vxpawncxww npeswzeni cxasan:
cipowicn namninwx reponm (xoiop-e c Kapnom) w +episam (xoiop-e c
Heipom).
U newsmenn-mw ociaxicn zse ouenxw camow Honiascxow öwis-:


Hecuacinan öwisa

Benwxan swxiopwn


Hopa+enwe vxpawncxow apmww na
coöcisennow semne

Jöman noöeza öpaicxwx pvccxoro
w vxpawncxoro napozos naz
wnosemn-m saxsaiuwxom


Ha xonv cionna cvzsöa
vxpawncxow rocvzapcisennociw

Ha xonv cionna csoöoza
cnasnncxwx napozos


Honiasa saxp-na .xpawne nvis s
Esponv, npespaiws eë s npwzaiox
wmnepww

Honiasa pacuwciwna nvis znn
npespamenwn Poccww s
esponewcxvx cwnv


Honiasa – pacnpasa - pacipasa

Honiasa – cnasa – zep+asa


U cmena sexiopos na .xpawncxom Iponie – ienepemnem w
övzvmem – ne coxpvmwi namninwx xasaxam, w övzvi npwnocwis x nemv
senxw w rociw ws Mocxs-, w rociw ws Kwesa, w rociw ws vxpawncxow
zwacnop-.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
37
11. KOBSAPB

I cypmzin .xpaïna: Tapac!
I menoue tinuzna: Tenuenxo...
(„+ypantznnz“, Mapizxa Bin’zta)

Ha nssoscxom wniepnei-|opvme nauwonansno cswzom-e öowu- IV
.xpawncxoro Iponia naöpac-saxicn na camoro öaisxa Tapaca – ne
ionsxo sa ero spemenamw pvccxww ns-x, no w sa... nexoiopvx
poccwwcxocis. Hanpwmep, sarnnnvs s xnwrv ranwuancxoro nwcaienn
Twmxa Hazvp-, Tapac naixnvncn iam na „Hecnx sanopo+ua“ w sasopuan
s iom cm-cne, uio eë repow iax +e noxo+ na sanopo+ua, xax on,
Tapac, na xwiawcxoro öorz-xana.
Kax ne nonnis oöwzv ranwuan na „namero Hpopoxa w renwn“,
xoioporo onw soscx wszasanw w nonvnnpwswposanw s Ascipo-
Benrepcxow .xpawne, s io spemn, xax s Poccwwcxow wmnepww
npwnwmanwcs uwpxvnnp-, orpanwuwsaxmwe vnoipeönenwe vxpawncxoro
ns-xa, a ecnw „Koösaps“ w wszasancn, io nwms s vpesannom swze.
Jznaxo xpwiwx Loöponxöos nwcan o Tesuenxo xax o pvccxom
napoznom nooie, zecxais: xaxan pasnwua, oixvza pvccxww – ws
Hcxosa wnw ws Honias-.
A nooi Hexpacos nanwcan na cmepis Tesuenxo:

Tax notzoaei no Bo+zez mztociz
Pyccxoz semtz uetonex sameuaietnnmz.

Cam +e Tapac Lpwropseswu ne cxasais, uioö- iax v+ nenaswzen
Poccwx. Ho w ne+nociw ocoöennow x new ne wcn-i-san. Kax-io ne
omvman. B „Koösape“ uwiaem:

Koxaziecz, uopnoopzni,
Ta ne s mocxatzmz,
Bo mocxati – uy+i tmte,
Pootzin tzxo s namz.
Mocxatn tmozin +apiymuz,
+apiymuz xzne;
Hite n cnom Mocxonmzny,
A tinuzna tzne...

U szecs zwsuwna w ecis .xpawna, a conzai mocxans – cnvra
Mocxosmwn-. Bameiwm, uio s „Koösape“, oiom Tesuenxosom zwsane
66
,
nw pasv ne scipeuaxicn cnosa „Poccwn“, „Pvcs“ w „pvccxww“. Tonsxo
„Mocxosmwna“ w „mocxans“. Jzwn pas – „xauan“. Pozwnv +e on sosëi
io .xpawnow, io .xpaúnow. Jzwn pas – .xpáwnow. Cnos „vxpawneu“ w
„vxpawncxww“ „Koösaps“ ne snaei. A Mocxosmwna znn nero sonnomena
s neiepövprcxom Meznom Bcaznwxe:

A nin pyxy npociztac,
Mon cnii ynecn xoue
Batapoaiz. Xio + ue iaxzz?
Oi cooi z uziam,
To na cxeti naxonano:
H e p n o m y – B i o p a z
Taxe tzno nacianzta.
Tenep +e z snam:
Ue ioz H e p n z z, mo posnznan

66
Tax nasmnatzcn na Bocioxe coopanzz cizxoinopenzz
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
38
Hamy .xpaïny,
A B i o p a z toxonata
Btony, czpoizny.

Cvnpvra Hwxonan 1-ro, npwnnsman vuaciwe s s-xvne Tesuenxo
oi nana, wsoöpa+ena s noome „Con“ c öecnomazn-m npespenwem.
Losopni, uio cam wmnepaiop, uwian „Con“, secsma secenwncn w
nwuvis ne oöwzencn na csow xapwxaivpn-w nopipei, no iax
npornesancn sa +env, uio nemeznenno vnëx couwnwienn s conzai-.
Poccwwcxoe uapciso, ero uapw w uapwu- znn Tesuenxo – oznosnaun-e
uvzoswma. A ero nancnaswsm ö-n sosce ne ioi, uio s Mocxse v
Xomnxosa w Axcaxosa, a ioi, uio s Hpare v Konnapa: „Us Pvcw oinwn
ö- n ronosv, ienom ö-nw ö- Lnxw, nneuamw w pvxamw -exw, Cepöwx
paszenwn ö- n na zse norw, mensmwe seisw, Benzos, iex w zpvrwx
Lv+wuan, nnemn Xopsaios, Cwnesuos czenan nepciamw. Cnosaxos
pacionwn ö- n s oze+zv w opv+we. Hepez cwm öo+ecisom scn Espona
nana ö- na xonena, w ono, oönaxos npes-me, oznwm marom csowm
noxoneöano ö- semnx“
67
. Boi w Tapac nwmei s npezwcnosww-
nocnecnosww x noome „Lawzamaxw“: „Hexaw +wiom-nmenwuex, nx
sonoiom noxpwia, neposme+osanox ocianeiscn nasixw oz mopn i zo
mopn – cnas’nncsxa semnn“. Bameiwm, uio cama nooma – secsma
cswpen-w onoc oö aniwnonscxom soccianww. Ho c meuiox oö oiom
cnasnncxom pae Koösaps, övzvuw „s zoöpomv rvmopi“, oöpamancn
wmenno x nonnxam, roios-w wm – w csowm – scë npociwis:

Oiax-io, tzme, tpy+e-opaie,
Hecziiï xcnonsz, matnaiz
Hac nopisnztz, posnetz,
A mz o i toci iax +ztz.
Hotaz +e pyxy xosaxoni
I cepue uzciec notaz!
I snony imenem Xpzcionzm
Mz ononzm nam izxzz paz.

Ho uio nozenaems – npo+wn uenosex s Mocxosmwne öonsmvx uacis
+wsnw, sonew-nesonew sarosopwn no-mocxoscxw w no-mocxoscxw +e
nanwcan znesnwx
68
w noseciw. Ho Pvccxow Uzeew iax w ne
szoxnoswncn.
A ecnw vxpawneu, +wsvmww s Poccww, ne cianoswicn nocwienem
Pvccxow Uzew, io ne ö-is emv w pvccxwm, a ö-is no rpoö wnopozuem.
He no xposw, a no s-öopv. Taxow s-öop – vzen nemnorwx. Hoiomv
öonsmwnciso vxpawnues xoini ciais w cianosnicn s Poccww
senwxopoccamw. A oi .xpawn- ociaëicn v nwx „xomnnexc manopocca“ –
cipemnenwe no xanne wnw cpasv s-zaswis ws ceön „xoxna“.
He scerza iax ö-no. Emë s XVII - XVIII sexax vxpawnu-
nsnnnwcs s Mocxsv wnosemuamw-vuwiennmw: oövuanw zpesnwm ns-xam,
|wnoco|ww, öorocnoswx, ciwxocno+enwx – scem cnasnno-rpexo-
naiwncxwm npemvzpocinm. „B-sano, uio w vuenwxos npws-sanw c xra.
Oio ö-no npnmoe nepecenenwe x+nopvccos wnw “uepxacc”; na Cesepe
ono uacio iax w socnpwnwmanocs, xax wnosemuecxoe sacwnwe. B
wciopww zvxosnow mxon- Heiposcxan pe|opma osnauana wmenno
“vxpawnwsauwx”, s npnmom w övxsansnom cm-cne”
69
. Ha npwpozn-x

67
«O tziepaiypnoz oomnociz ctanzn», Zn Kottap, Hpata, 1837
68
Mo+ei omin, noiomy, uio n „maiepzncxoz mone“ emë ne omto oopasuzxa sioto
+anpa
69
Oieu Feoptzz 1toponcxzz
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
39
mocxoswios npocseiwienw nornnz-sanw vcmemnwso, xax na zwxapew,
xoiop-x emë zonro oiëc-sais, uioö- xois rosopwis navuwnwcs xax s
Kwese. Jiëc-sanw-oiëc-sanw, noxa ne nepeiecanw nacionsxo, uio v+e
uepes sex nos-e npwmensu- c .xpawn- v+e ne ö-nw s Poccww
uv+esemuamw, a cianw npocio nposwnuwanamw, nocnemno pnznmwmwcn s
cionwunoe.
Jx w ne nxöwn Tapac s-cnv+wsmwxcn s cionwue semnnxos-
nepesepinew
70
:

.xpaïno! .xpaïno!
Oue inoï tiiz,
Tnoï xniiz mototiï,
Uopnztom notzii,
Mocxoncnxom otexoiom
B nimeunxzx ientzuzx
Battymeni!.. Htau, .xpazno!
Bestiina ntonzue!

T.e. usei- .xpawn-, oönwi-e mocxoscxwm uepnwnom w
sarnvmënn-e mocxoscxwmw +e nnesenamw, norwöaxi, ocwpoiws mais
.xpawnv.
Hv w xpome ioro, ne s xapaxiepe Tapaca ssnis za snxöwiscn s
Poccwx. B-n on ne snxöuws, a mo+no cxasais, snenaswzuws. U npaso,
ne ciowno ö- ranwuanam cnwmxom cepuais na „öaisxa“: iaxow v+ v
nero ö-n npas – +wzos ne nxöwn sa espewciso, nnxos – sa
xaionwueciso, mocxanew – sa wmnepwx, csowx – sa npwcnocoönnzciso,
a scex cpasv – sa scnxoe ne uv+zoe wm uenoseuecxoe:

Meni stacincz, z ne snam,
A tmte cnpanti ne nmzpamin,
A nepetise me +zne
B cnznm aoomo ia z +zne,
Kynacincz cooi n xatm+i,
Mon nepm xynatocz n tpixax...

Hpasza, s zpvrom nacipoenww v Tapaca Lpwropseswua io:

Xpymi nat nzmnzmz tytyin, -

a io:

Xtmnouyincz xauaiouxa
Homi+ ocoxom.

Hpnmo xax o nëm nwcan Locioescxww: „Jn ö-n ceniwmenianen.
Jn ö-n son w ceniwmenianen“
71
.
Cxa+vi:
- Hv, nazno, oio ero nwun-e ocoöennociw. A npw uëm ivi
.xpawncxww Iponi?
Cxa+em:
- Hv, zonvciwm, nw npw uëm! Ho oiuero +e nei öwi-x
noniopacia iax sezëicn, uio rze oö .xpawne – iam w o Tapace?
Un-e rosopni za+e: necnpaseznwso x nensxe, uio iaxow npw
new öaisxo. Lxzw oio uvscisvxi.
Asiopam cnvuwnocs sacionsnwuais co ciap-m vuwienem ws
Laznua, xoiop-w iax w oö+ncnnn mxonsnwxam, uio Tesuenxo – |wrvpa

70
Hepenepienn (yxp.) – ooopoienn, nmpotox, oiciynnzx, penetai
71
“Bpainz Kapamasonm”
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
40
s-m-mnennan. U npwsozwn zoxasaienscisa: zens po+zensn Koösapn – 9
mapia, zens cmepiw – 10 mapia. Tonsxo cvixw npo+wn xpenocinow
mnazeneu, oxpeciwis ero vcnenw Tapacom, a xpëcin-m pozwienw
npwrnacwnw csoero nana Onrensrapzia. B-n ioi nan öonsmow saiewnwx
w ciwxoisopeu. U s-zvman on, uio Tapac ne vmep, a cian nancxwm
xasauxom, vsnëxcn pwcosanwem, vuwncn s Heiepövpre, s-xvnwncn na
sonx w couwnwn xnwrv „Koösaps“. A na camom zene nan eë cam w
couwnwn. Txonsnwxw cnpamwsaxi:
- Kax +e iax, Mapxo Cienanoswu? A nwcsma, a znesnwxw, a
socnomwnanwn cospemennwxos, a mvsew, a morwna s Kanese?
Maxnëi pvxox cezow vuwiens:
- Morwna morwnow, eë ne övzem iporais, xoin – xio emë iam
sap-i, navxe newssecino. A xapiwn- c nwcsmamw w memvapamw – oio
scë nwiepaivpno-xvzo+ecisennan mwciw|wxauwn. B new vuacisosanw
ipoe iananinws-x nxzew: cam nan Hasno Onrensrapzi, nooi Bacwnww
Ivxoscxww w xvzo+nwx Kapn Bpxnnos. Oio s Heiepövpre iorza mozno
ö-no. Lpvrwe ipoe Kossmv Hpvixosa npwzvmanw, w io+e c nopipeiom,
c memvapamw, c noxoponamw, za+e co cnwpwiwuecxwm ceancom. Ho
cxa+v sam s viemenwe: namero npwzvmanw pansme. U .xpawna, sooöme,
so mnorom onepe+aei Poccwx.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
41


12. FOPEHKO-AXMATOBA

Lnziep, im ceptzmncz…

Anna Axmaiosa
72
pozwnacs s Jzecce, vuwnacs w senuanacs
s Kwese, noiom ciana uapcxocënxow, neiepövp+anxow w za+e
Annow scen Pvcw
73
. Ha .xpawnv ona öonsme ne sosspamanacs w
csoë vxpawncxoe npowcxo+zenwe rnesno samanuwsana: ne zaw
Bor xio-nwövzs scnomnwi eë vpo+zënnvx |amwnwx Lópenxo.
Hanpacno ssz-xan no new sa oxeanom vxpawncxww nauwonanwci
Esren Mananxx. B nocsnmenww Anne Axmaiosow (Lanni Lopenxo)
oio “Lopenxo” npespamaeicn s “ropensxo”
74


Bmapnynata, cnonetzta
Cni+no-oiti cnoï xpzta.
Cxopuztocn i nouopnito
Ceptennxo inoc.
Pitna, oitna, cmepino-oita,
Tz samonxta z sanimita.
Cecipo mzta,
Cecipo oita,
Fopennxo moc!

Ho ne zoneianw oiw cienanwn zo cnvxa Axmaiosow.
Losopwna iax: “He nonxöwna n nw ioi xpaw, nw ioi ns-x”.
Korza sepnan xnespeixa w memvapwcixa Lwzwn -vxoscxan
sawxanacs Anne Anzpeesne o Tesuenxo, npwpasnwsan ero x
Mwuxeswuv, ia monua oisopauwsanacs. Bcnomwnana: “Ezei s
-epnwroscxow rvöepnww nancxww oxonom s xonncxe w s xpacn-x
nepuaixax, a 70-neinwe ciapvxw ero npnmo s oiw xpacn-e
nepuaixw uenvxi. Oio wx nonscxwe nomemwxw wcnopiwnw. He io
s rvöepnww Tsepcxow – nonnoe zociownciso
75
”. U camoro Loronn
ssana ne wnaue xax xoxnom.
Uniepecno, uio nceszonwm “Axmaiosa” ssni Annow Lopenxo
“oi öaövmxw-iaiapxw”. La emë w couwneno npowcxo+zenwe oi
sonoioopz-ncxoro xana Axmaia, ioro camoro, uio cionn na
.rpe npoiws mocxoscxoro xnnsn.
U nanpacen sos nooia-vxpawnua:

Zxoz + iooi oiti xpzta,
To oyta o nepeteiita
Tam, te tsnin totzny o’c.
Pe Masena
Honat cienom…
…Fopennxo moc!


72
Utz Axmeiona, xax nasnat eë zsnecinmz saciynnzx pyccxoto zsmxa na
.xpazne, Bzxiop Znyxonzu
73
Mapzna Uneiaena n uzxte “Anne Axmaionoz”
74
Fopmmxo (yxp.)
75
Ho ncë mne namzina to ootz
Tnepcxaz cxytnaz semtz.
……………………………
U ocy+tammze nsopm
Cnoxoznmx satopetmx oao. (A.Axmaiona, 1913)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
42
He npwneiwi. Henpeozonwm s vxpawnue sociounoro sexiopa
xomnnexc manopocca. Lvume v+ iaiapxow. B oömem, xax oöw+anacs
Lanna -vöau:

Ba mo nz, tmoa noeieco,
Tax ne tmoztz miz napot?

Hei, ne vxpawncxww napoz ne nxöwna Anna Anzpeesna, a
nozospenwe s nepvccxociw. Cxa+vi: za sezs w neö-no nozospenwn,
nwxio ne cuwian Axmaiosv xoxnvmxow. Oio w c oöpasom eë nwxax ne
sn+eicn. Hooswx “uapcxocenscxow mvs-” npw eë +wsnw npwuwcnwnw x
sonnomenwnm pvccxow cnas-. Pvccxan Uzen s nwpwxe Axmaiosow – cama
coöox nozpasvmesaeicn. Bes s-nnuwsanwn w nozuëpxwsanwn, a npocio,
xax soszvx. Hoiomv w nenpwnino iaxomv uenosexv npwsnasais s ceöe
nauano zpvrow Pvcw, xoiopan iem w zpvran, uio öes Pvccxow Uzew.
Taiap- – oio wnoe. Jnw znn Pvccxow Uzew – oiu- noca+enn-e w öaöxw
noswsansn-e. La xaö- w ne iax, oio scë +e wniepecnan oxsoiwuecxan
npwmecs.
Kax Hvmxwna 200 nei sosvi a|pwxanuem, a ö-n-io on wm na
ocsmvmxv. A na zpvrvx ocsmvmxv – nemuem, no iax ero ne sosvi.
Hemeu – cxvuno, o|won – pomaniwuno. Lxöoe önxzo vxpacwicn na sxvc
ocipow npwnpasow. Ho ozna npwnpasa öes önxza – oio uwcioxposn-w
a|pwxaneu, xoiop-w nwxaxwm Hvmxwn-m nw s xaxom cne ne cianei.
Tax w x Axmaiosow Anne npwmna ozna+z- Axmaiosa Pawca,
zareciancxan nooiecca, za iax v+ wsswnnnacs, xoueicn cxasais no-
vxpawncxw: “öizxanacs”, uio nocwi |amwnwx senwxow cospemennwu-. A
v senwxow-io cospemennwu- oio nwms npwpocmww nceszonwm, a
nacionman Axmaiosa – Pawca w ecis
76
. Ho oio – sanvzn-w
zoxvmeniansn-w |axi. A |axi nwpwuecxww – pvccxww nooi Anna
Axmaiosa. C iaiapcxow npwxpossx w c xanom Axmaiom s npazezax. K
-emv +e ew xoxnauxoe “xo”?
U oio – ne ionsxo “nwunoe” nooiecc-. Korza vxpawneu – szecs
vmecino “manopocc” – npwuamaeicn Pvccxow Uzew, on xouei ö-is
senwxopoccom – w ionsxo. Lxznm, npwnwsmwmcn x sozxe, ne xmensno
swno. Um ipeöveicn xpenocis, a ne övxeinwsoe pasnosxvcse copios
swnorpaza.
Kpwiwx Ionioscxww oönapv+wn spoze ö- neo+wzannoe cxozciso s
xapaxiepax Axmaiosow w Cianwna. Jciaswm oio vnozoönenwe na
coseciw nepsooixp-saienn. Ji ceön +e sameiwm, uio Uocw|
Bwccapwonoswu iax +e, xax w Anna Anzpeesna ne nxöwna csoero
nauwonansnoro npowcxo+zenwn. C sospaciom scë öonsme. Korza s 30-e
roz- cianwncxwe nscieu--nwiepaiop- cociaswnw xnwrv paccxasos o
ero rpvswncxom zeicise, so+zs eë nerozvxme noxepwn. Jcoöenno
rnesancn na csoë vpo+zënnoe wmn Coco. Kpwuan na xoro-io s
iene|on: “Tsio emë sá Coco?!” Mnoro pas ero wrpan s xwno rpvswn
Lenosanw, no xorza pvccxww axiëp Anexcew Lwxww wsoöpaswn Cianwna
s ieaipe öes axuenia, io sacnv+wn sa iaxvx cuenwuecxvx naxozxv
asrvciewmvx önarozapnocis: “Tosapwm Cianwn önarozapwi sac sa io,
uio s- npaswnsno noxasanw ero uenosexom pvccxow xvnsivp-”.

76
Cp. y Bettm Axmatytznoz:
Ho eë z moë zmena
omtz cxo+z ocnonoz xpomemnoz.
Lzmn otna+tm nsttznyta c ycmemxoz –
xax meietnm tzuo oometa.
Uio +e mne omto tetain – nocmenmez
snaincz iax, xax nasnatz menz?
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
43
Lxöon-ino, uio w Anna Anzpeesna nocmewsanacs naz oiow ero uepiow:
“Cnnncanw ozna+z- xopw|ex cam-w rnasn-w rpvswncxww ianeu c
xwn+anamw, a on w cxasxaswn: n uénosex pvccxow xvnsivp-, mne oio
ux+szo”.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
44
13. PYCCKHH HACOBOH

Lenwn cxasan, uio wniepnauwonanwsm pvccxoro saxanuwsaeicn
iam, rze sciaëi sonpoc oö .xpawne.

Anexcanzp Bnox, s pazocinom oiuannww npwseicisvn xpvmenwe
Poccwwcxow wmnepww, zociwraei nwxa zexazenicxoro pomaniwsma:
rwöens! U ivi +e noswi ceön na iom, uio wcnvrancn oinazenwn
.xpawn- w Iwnnnnzww. U ivi +e zenaei ceöe sa oio s-sonouxv: mne
nw öoniscn pacnaza?

Oio spoze xax uacosow: ne io uio sazpeman, a ionsxo sesnvn
na nociv, w ivi +e öozpo scxwnvncn: za uio oio n!

A noiomv uio:
“B cepzue xa+zoro uenosexa zon+na ö-is snvipennnn nonwuwn”
(H.U.Hwporos).
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
45
14. HPHTHA O LBYX HBHOHHX

Bsnn ozwn cazosnwx zsa cemeuxa ws oznoro nönoxa. Hocazwn
ozno s cazv, a zpvroe öpocwn sa saöop s övpsnn.
B-pocna s cazv nönonn, vxa+wsan sa new cazosnwx, nonwsan,
öenwn na swmv oi sawues, seiouxw npwswsan oi ronzenos w cne+n-x
xansswnos. B-pocna nönonn öonsman-npeöonsman, za no scemv cazv
seixw pacxwnvna. Hnoz- npwnocwna pasnooöpasn-e: sonoi-e, xpacn-e
– w norp-sis, w wcneus, w na sapense, w na swno. U mansuwmxw sa
nnozamw uepes saöop s caz cwranw. U ssanw eë – Cnasa Hoöezwienx.
A zpvran nönonn s-pocna sa cazosow orpazow. Jzwuana öes
vxoza. Pocna xax xoiena, nw mana, nw senwxa, w io+e secsma
nnozoswia. Hnoz- zasana pasn-e: xorza cnazxwe, xorza xwcn-e, a
sce senenosai-e.
Bsnn ioi cazosnwx ozwn pas nonaiv w nepecazwn csow nönonw
77
.
Cazosvx – s övpsnn sa orpazv, a zwuxv – s cpezwnv caza. Jxonan,
oxvuwn, naöenwn no xoneno, npwswsais-nonwsais cian. A iv, sa
orpazow, sanvciwn. U cianw ssais eë – Lope Hoöe+zënn-m.
Loz npoxozwi, 10 nei, 20 npoxozwi. Tpncëi cazosnwx
vxo+ennvx zwuxv, coöwpaei nönoxw, rp-sëi, neuëi, swno zenaei,
zomamnwm w rocinm npeznaraei. Ezni, nsxi, xio noxsanwsaei, a xio
oi xwcnwnxw w mopmwicn. A mansuwmxw s caz uepes saöop öonsme ne
nasni, a iv nönonx, uio cnapv+w oipnxaxi-oöp-saxi.
A io ne nönonw ö-nw, io ns-xw rocvzapcisenn-e: pvccxww za
vxpawncxww.

77
Cxa+yi: catonnzxz iax ne nociynami. Ho sioi nociynzt.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
46

15. CPAKEHHE CHMYHHKPOB

B XV-XVI sexax Hepxoss Mocxoscxoro rocvzapcisa,
oinouxosasmancn oi Kwescxow mwipononww, socnpwnwmanacs Hepxossx-
maiepsx – Bcenencxwm Koncianiwnononscxwm naipwapxaiom – xax
nexanonwuecxan w nouiw uio «camouwnnoe cöopwme»
78
. Taxwm oöpasom
zoöp-x socems zecnixos nei npasocnasn-e nxzw Mocxoscxoro uapcisa
xozwnw s pacxonsnwxax. Hoiom – xvza zenemscn – Koncianiwnonons
npwsnan Mocxsv w s new za+e nonswncn coöcisenn-w xanonwuecxww
naipwapx.
Lpeuecxvx (Onnazcxvx) Hepxoss Bcenencxww naipwapxai npwsnan
s 1845 uepes xaxwx-io 15 nei nocne eë camonpososrnamenwn. Tpvznee
ö-no c öonrapamw. Bonrapcxww oxsapxai ipeöosan asioxe|anww s io
spemn, xorza emë ne cvmecisosano camocioniensnoro Bonrapcxoro
rocvzapcisa. Lnn öonrap nauwonansnan w uepxosnan nesaswcwmocis
cnwnwcs s oznv wzex. B nauane XX sexa s Maxezoncxwx cionxnosenwnx
vuacisosanw c oznow ciopon- «öonrap-», c zpvrow – «rpexw». Te w
zpvrwe ö-nw oinwuecxwmw öonrapamw. Ho oinomenwe öonrap x
nauwonansnow Hepxsw onpezennno wx nauwonansnoe camoomvmenwe.
Tax w v nac: xio-io nas-saei ceön «pvccxwmw» vxpawnuamw w
xozwi s .xpawncxvx Hpasocnasnvx Hepxoss (mënoiom: Mocxoscxoro
naipwapxaia). Lpvrwe +e – «vxpawncxwe»
79
vxpawnu- – xozni s
.xpawncxvx Hpasocnasnvx Hepxoss Kwescxoro naipwapxaia w nas-saxi
eë «.xpawncxow Hepxossx».
«Pvccxwe» vxpawnu-, nanpwmep, rosopni:
– Jinesais ciapwxa övzem s Hepxsw, s nacionmew, xoneuno.
Jnw nozpasvmesaxi Kanonwuexvx Hepxoss, i.e. Hepxoss
Mocxoscxoro naipwapxaia.
B oisei wx nauwonansno-cosnaiensn-e pozcisennwxw xmvpo
nezovmesaxi:
– A uio, vxpawncxan Hepxoss, no-samemv, nenacionman?
U ivi m- ne övzem szasaiscn. Tem öonee s cnop- o
xanonwunociw. Tem öonee noiomv, uio cewuac sonpoc ne s oiom.
«Pacxonsnwuexww oxsapxai» – xax nas-sanw Bonrapcxvx Hepxoss
rpexw – cian-iaxw s 1945 xanonwuecxwm naipwapxaiom. He ionsxo
saxon, no w xanon wnorza – uio z-mno. Jcoöenno, ecnw sosnwua
noposwci-w w xonw npwsepeznws-e. .isepzwna Mocxsa s XVI sexe, a
iam w Bonrapwn s XX sexe, csox rocvzacisennocis – w cpasv saö-i-
ipw noxonenwn «camouwnnoro cöopwma». U ciana Hepxoss xax Hepxoss:
w xanonwuecxan, w asioxe|ansnan, w nomecinan...
A noxa s npociow vxpawncxow zepesne, rze cxonsxo nomnni
cennne, ciowi ceöe ezwncisenn-w npasocnasn-w xpam, nwmen- +wienw
önarozaiw zewciswiensn-x iawncis. Hoiomv uio sce wx xpeciwn--
senuansn-nanwxwz- oö+nsnen- nenacionmwmw. Ho nxzw-io oö oiom ne
snaxi. Jx-ox-o...
A snaeie uio oio? Oio cpa+enwe Cwmvnnxpos.
– A uio oio sa sseps iaxow Cwmvnnxp – zpaxon xaxow, wnw
z+wnn ws namn-? – cnpocwi uwiaiens.
To-io, uio z+wnn: noipëi Annazwn-rocnozwn sonmeönvx
namnouxv – w swxpem ssz-maeicn öopoza Xoiiaö-ua:

78
Tax cnzizietn Bacztzz Betzxzz (4-z nex P.X.) onpetetzt nneuepxonnme
ooretznenzz xpzcizan
79
nauzonatnno-cosnaietnnme
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
47
- Cnvmax w noswnvxcs!
Annazwn:
- Xouv öwisv Cwmvnnxpos!
Hoxpnxiwi ciapwx, s-psei sonocox ws öopoz-, w s noxnone
passezëi pvxamw no-sociounomv.
U v+e ciasni so Lssose sanazenu- namninwx Cienanv Banzepe,
xosapno vöwiomv KLB-mn-m nn-uapom sa scë csoë zoöpoe znn .xpawn-.
U v+e soszswraxi s Banopo+se seiepan--cxwznnxw öxci Uocw|a
Cianwna, öes xoioporo ne ö-no ö- Benwxow Hoöez-. A io w camow
Benwxow Jieuecisennow sown-. Komv ws vxpawnues Cianwn – xvmwp w
so+zs, a xomv – wzonwme noranoe. Komv Banzepa – repow w
ocsoöozwiens oi oxxvnanios, a xomv – |amwci w nanau coöcisennoro
napoza. Taxwe soi Loöp-nw Hwxwiwuw w Bmew Lop-n-uw. Hpwuëm
ssawmosepxansno.
80

Jö+nswi npeswzeni-nauwonanwci naipwoia Banzepv Lepoem
.xpawn-. Cmenwi nauwonanwcia npomocxoscxww npeswzeni w nooöemaei
mocxoscxomv npeswzeniv nwmwis öanzwia Banzepv ssesz- Lepon. U so
wcnonnenwe oöemanwn oimenwi vxpawncxww cvz repowciso Banzep-. Ho
ne na iom ocnosanww oimenwi, uio, zecxais, xonnaöopani. Tax xoien
ö- mocxoscxww npeswzeni. A na iom ocnosanww, uio, zecxais, ne
wmen |wrvpani Banzepa vxpawncxoro rpa+zancisa.
– Ax iax? – ssswnwcs naipwoi-.
U camw s cvz:
– Hanose cvzsw, so wmn cnpaseznwsociw vxpawncxoro saxona
wssonsie oimenwis repowciso Baneniwna Bepecia, xoiop-w sozpvswn
same xposasoe öonsmeswuxoe snamn na Pewxciar w npw oiom io+e ne
ö-n rpa+zanwnom .xpawn-!
A? To-io!
-em oinwuaeicn Cwmvnnxp oi maiepwansnoro oö+exia? A iem,
uio maiepwansn-w oö+exi zaëicn s omvmenww, a Cwmvnnxp zaëicn s
cosnanww. He nozvmawie, uio s sooöpa+enww. A ecnw w s
sooöpa+enww, io s xonnexiwsnom: s rpvnnosom, cexianicxom,
xnaccoso-napiwwnom, oinwuecxom, scenapoznom w oömeuenoseuecxom.
Hv nazno. B iaxom cnvuae, uem Cwmvnnxp oinwuaeicn, cxa+em, oi
xeniaspa wnw pvcanxw?
81
La iem, uio mw| opranwsvei peansnocis
uepes sooöpa+enwe, a Cwmvnnxp opranwsvei sooöpa+enwe uepes
peansnocis. Lomep – cxopee mw|, iax xax wciopww newssecien.
Cxasais «vuën-e zoxasanw, uio Lomepa ne ö-no, a Unwazv c Jzwcceew
couwnwn zpvrow zpesnerpeuecxww nooi, w io+e cnenow
82
» - snauwi
nwuero ne cxasais, no vnwuio+wis mw|.
Cxasais «Bnox – nwiepaivpnan mwciw|wxauwn: scemw
cwmsonwciamw cooöma npwzvmann-w Uzeansn-w Cwmsonwci» - snauwi
vxpenwis cwmvnnxp, sossezn ero na vposens mw|a.
Moza – ö-ciponëinan ipazwuwn. Tpazwuwn – vsexoseuennan
moza. Cwmvnnxp iax +e oinocwicn x mw|v, xax moza x ipazwuww.
Cm-cn mw|a – noxasais s-cmvx zewciswiensnocis, paccxasas cxasxv
83
.
Cm-cn cwmvnnxpa – nepecxasais |axi iax, uioö- on cian cxasxow. U
uioö- zansnewmwm |axiam nenosazno ö-no c oiow cxasxow ne
cosnazais. Mw| noznwmaei mno+ecisennocis x ezwncisv. Cwmvnnxp
iwpa+wpvei ezwnwunocis.

80
Cm. ttany 8. Hotiancxaz nooeta – Hotiancxoe nopa+enze.
81
Cm. Hoctetnee ctono.
82
U snatz eto, no connatenzm, io+e Fomep.
83
Cxasxa to+n, ta n nez namëx.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
48
Mw|- ne spa+zvxi, onw na Jnwmne. Cwmvnnxp- +e io w zenaxi,
uio zepvicn. Jinomenwe x mw|v – soss-menno-cosepuaiensnoe, on
ipeövei mvzpociw. Jinomenwe x cwmvnnxpv – soenno-onepaiwsnoe,
|poniosoe. Ji pasnozvmwn cwmvnnxp vsnzaei. Mw| x pasnozvmwx
pasnozvmen.
Lxöan penwrwn oö+ezwnnei nxzew, xorza nanpasnena oi semnw x
neöv. U ona +e, csozn neöo na semnx, nxzew öesnazë+no
pas+ezwnnei. Kax ie ipwxwn- ws «Hpecivnnenwn w naxasanwn» -
mwxpoö- nenoxoneöwmow npasoi- xa+zoro. Kio sapaswncn – ioi scerza
w nascerza npas, a soxpvr sce saönv+zaxicn, npwuëm snocino. U
nazo wx vuwis, vöe+zais w pasvmno naxas-sais, a saxopenen-x
wcxopennis. Boi w socciaxi ssawmno wcnam w xpwciwanciso, Heps-w w
Biopow Pwm, xaionwxw öopxicn c «rpeuecxow cxwsmow», npasocnasn-e
+e co «snoxosnenn-m w scnxwn cxsepn- wcnonnenn-m vuenwem nan-
Pwmcxoro». Lansme – mensue. Jznw npasocnasn-e xpecinicn zsvmn
nepciamw, zpvrwe +e xomvncisenno öpexi öopoz-. Jznw oiioro +rvi
zpvrwx, a zpvrwe +rvi camw ceön. Lansme – cospemennee:
- Baxozwie s uepxoss.
- Hei v+, cnacwöo – n s zpvrvx, na iow son vnwue.
- Tax io + ne nama, io wx, cexcoinan, xpemnëscxan.
- Baio xanonwuecxan. Tax w s Cwmsone sep- uwiaeicn: "so
ezwnv Csnivx Coöopnvx w Anocionscxvx Hepxoss (Mocxoscxoro
Haipwapxaia)". A v sac pn+en-e uwiaxi nponosezw.
- A samw mocxoscxwe cnoxonsexv s KLB nonvuaxi sapnnaiv.
- Hei v+, oio sam s LB cnv+wn. Ba uio w oinvuën. U emë sa
io, uio c öaöow +wsëi w zeiew wmeei – monax, za?
- A samw ronvö-e npenozoöwn c cemwnapwciamw +wsvi. Bor scë
swzwi.
- Umenno, uio swzwi. Coöepëi sam ceöe na ronosv ropnuwx
vronsxos. U c samw nozenwicn.
U zasaw maxais Cwmvnnxpamw. Unw io Cwmvnnxp- mamvi nxzsmw,
a? Kem coöaxa swnnei?
8484
Cm. 1ztnm ”Wag the Dog” – “Xnoci nztzei cooaxoz”
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
49

16. PYCCKAH HLEH

Hacrs I. O nauwonansnow wree

Hauwonansnan wzen v scex napozos ozwnaxosa. Jna cociowi s
nauwonansnom camovisep+zenww.
B coseicxom wniepnauwonansnom civzenuecxom narepe ipvza w
oiz-xa civzeni Cozoöo ws Manw rosapwsan semnnxam:
- Ah-ah, personne, personne ne doit pas chier sur les
Maliens!
85

Jn +e – rpomazn-w, xax uëpn-w viëc – rposno oöpamancn x
zsvxsepmxoso-ropmxosomv xamöoz+wwuv Cox Lwnx:
- T-? Menn öwis? A-a! T---cnuw, i---cnuw xax i- ne morvi
menn öwis!
Cama nauwonansnan wzen rnaronei vciamw a|po-a|pwxanua.
He io v senwxwx napozos. Apaö-, sasoesas Cwpwx, Haneciwnv,
Erwnei, cesepnvx A|pwxv snnois zo oxeana, npespaiwnw s apaöos sce
iamomnwe napoz-, oi zvmw ozapws wx wcnamom w csnmenn-m ns-xom
Kopana. Tvpox c nezovmenwem w +anocisx rosopwi o xvpzax:
“Hocmoipw na oiwx uvzaxos: ne xoini ö-is ivpxamw!” Ciapwnn-e
xwiawu- cuwianw nxöoro coceza w necoceza sapsapom, no xorza
cocez-necocez s xauecise sasoësannoro wnw sasoesaienn newsöe+no
npwnwman xwiawcxvx xvnsivpv, on nepeciasan ö-is sapsapom. A
nnonu- – xax ciapwnn-e, iax w n-nemnwe – wzvi zansme: nnonuem
nenssn ciais – mo+no ionsxo pozwiscn. Apwwuem, xa+eicn, io+e
nv+no npe+ze scero pozwiscn, oznaxo Lwinep no+anosan coxsnwxam-
nnonuam nouëinoe ssanwe nouëin-x apwwues
86
. Baio mezpo w mvzpo
vuwi espees w neespees uepnoö-nscxww uazwx Haxvm: “Ecnw xouems
ö-is espeem – övzs wm”.
U xoneuno, nwxomv ne vcivnwi s mwpoie zvmesnow w
reononwiwuecxow pvccxww uenosex: emë npw xwescxwx xnnssnx
npwxozwnw s Mopzsv w Mvpomv pvcwuw, npwnocwnw uvzw-mepe-uepemwcv
ns-x w sepv, soi w oöpvcena uvzs. Cioneiww uepes nnis npwxozwnw s
Mocxoscxvx Pvcs iaiap-, npwxozwnw nemu-, nwiosu-, ronnanzu-,
anrnwuane, rpvswn-, za+e oznoro o|wona sasesnw, - w sce onw cianw
na pvccxvx cnv+öv, s-xpeciwnwcs s npasocnaswe – w sazenanwcs
iaxwm oöpasom pvccxwmw. Bo siopom noxonenww – v+e coscem. Torza w
nameiwncn xapaxiep npoiopoccwnnwna.
He n-iancs oxsaiwis neoxsainoe, s-necem sa cxoöxw
cvmecisennvx uepiv, iounee, newsmennvx uennocis: cnv+öa Hapx w
Borv. .+e s XV sexe cnv+öa zopocna zo cnv+enwn: ciapeu Iwno|ew
oixp-n rnasa mocxoscxomv xnnsx na io, uio Mocxsa – ne npocio
rocvzapciso, a ezwncisennoe na öenom cseie npasocnasnoe uapciso –
Tpeiww Pwm, a 4-omv ne ö-sais
87
. “Mocxsa – Tpeiww Pwm” – roiosoe
nnaiswue znn emë ne po+zënnoro zwiniw, xoemv wmn Pvccxan Uzen.

85
A-a, nzxio, nzxio ne tot+en c-in na matzzuen! (1panu.)
86
Boi iotnxo nemuam nzxotta ne ciain nouëinmmz znonuamz: camypaz ne oineizi
napnapy na ocxopotenze. Hpetciannie: nm – pyccxzz naipzoi, a nam npettatami
ciain nouëinmm zyteem!
87
Me+ty npouzm, ztez «Mocxna – Tpeizz Pzm» omta na iy nopy nnotne
ooocnonana totzuecxz: Hepnmz Pzm nepeciat omin npanoctannmm, Biopoz – nat not
ytapamz iypox, xomy + ienepn omin Pzmom, xax ne etzncinennomy iotta
npanoctannomy uapciny – Mocxne. A noi, uio 4-omy ne omnain – sio y+e saxtzine:
«Pa ne oytei!»
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
50
Hacrs II. Hrex wrew

La ne nozvmaei xio-nwöo, övzio m- csozwm Pvccxvx Uzex x
cnv+öe rocvzapesow. Uzen-maivmxa mnoro pansme nac pozwnacs w
mnoro cnocwna rapzepoöos. Mo+ei ö-is, sazvmano Tsopuom wmenno
iax: uio nw pvccxww, io nos-w napnz Pvccxow Uzew, a ne
ocvmeciswncn oioi sam-cen ionsxo s cwnv neoi+emnem-x nenw w
xocnociw. Lerue sezs ciais cnauana iwivnnpn-m coseinwxom, a iam w
renepanom
88
, nwöo, nanpoiws ioro, ssnis za cnwiscn so useie nei,
wnw npocio nomepeis oi ivöepxvnësv. Hpezciassie ceöe, xio ne
npezciasnnei, uio oiw oöpas- w |opm- pvccxow +wsnw – io+e ne uio
wnoe, xax ipazwuwonn-e sonnomenwn Pvccxow Uzew. Uöo wzen cociowi
s iom, uio neoöxozwma wzen. -io nesosmo+no nopnzounomv uenosexv –
iax npocio, öes wzew, a xonw v+ iax npwxozwicn, io nvume
csanwiscn noz saöop
89
wnw sasanwiscn nasexw na zwsan
90
. Ho npocio
iax oövcipawsais w soszen-sais +anxwe 6 coiox uenoseusero cuacisn
– iax oio wsswnwie! Ozax w s öxprepa ne zonro npespaiwiscn.
Hanpacno! Hanpacno öowicn pvccxww uenosex npespaiwiscn s
öxprepa. . öxprepa – scë npouno, rnazxo, cxnazno, snnois zo
cxnazxw na mianax. Lwmnero n|enwra ne noipaiwi – s öanx nono+wi,
a snvxv npoueni nowzëi
91
. Lwmnew cocwcxw ne c+eci, noiomv xax na
zweie. La emë w vipom noöeraei, a v+ seuepxom nwsa nonsëi. B
mepv. Hoiomv uio zuviel ist ungesund
92
. Lansme – szopos-w con –
sanor szoposoro oöpasa +wsnw
93
.
Ho: uio nemeuxomv öxprepv szopóso, io pvccxomv memanwnv –
cmepis. Uöo ö-is öxprepom – oio oöpas +wsnw znn nemua. A ö-is
memanwnom – oio znn pvccxoro oöpas cmepiw. Lvxosnow cmepiw.
Pvccxww memanwn oö oiom ne snaei, no zoraz-saeicn, uio +wsns ne
vzanacs. Jiioro xapaxiep v nero in+ën-w w sszopn-w. Jn ccopwicn c
+enow, spa+zvei c coceznmw, iamwi s zom uio nazo w uio ne nazo –
s 70-e roz- oio nas-sanocs semwsmom. “Memanciso w semwsm” –
sosmvmanacs “Komcomonxa”. “Bemanciso w memwsm” – mwnanwcs
snon-xaienw. A ö-n-io oioi semwsm eciecisennow öonesnennow

88
A ectz concem ne opztznaten, io mo+ei ciain z mapmatom. Homnzie, xax
L.U.Bpe+nen, npzmepzn c ztotouxz mapmatncxzz myntzp, npzsatymatcz z xpzxnyt:
«Boi… tocty+ztcz»
89
Hycxaz z ympy not saoopom, xax nëc,
Hycin +zsnn menz n semtm nioniata, -
Z nepm: io Bot menz cnetom sanëc,
To nnmta menz uetonata! (A.A.Btox)
90
Kax neoesmsnecinmz tepoz pyccxoz tziepaiypm, xoiopmz netn io+e,
necomnenno, noczietn ztez, xoiz om ta+e oeccosnaietnnmz.
91
«Utpox», 1.M.Pocioencxzz
92
Hotzxz nepenetz sio iax: Co za duzo, to nie zdrowo. U nepnoe npemz
nocnpznzmatz siy npzcxasxy xax nemeuxym. Po yxpaznuen sio zspeuenze tomto xax
napotnaz mytpocin, npozsnoczmaz noty-no-notncxz: Uo sanatio, io ne stpono.
Pyccxze ctmxatz siy zcizny oi yxpaznuen z nocnpozsnotzi eë na xax om
yxpazncxom: To sanatio, io ne stpano. U ncetta naztëicz xio-io, uioom cnpoczin:
a uio snauzi sanatio? U iotnxo c teicina nmcoxonotxonannaz n zsmxax Mapzna
Uneiaena snata z nac nayuzta nemeuxomy nepnozciounzxy:
He nepe-uepes-xpaz!
Pa+e z n mepe snaz
Mepy: nonpoc cexynt.
Zuviel ist ungesund.
93
Henociz+zma ttz nemeuxzx tnomon
Ucizna – «+zsnn ecin con».
Eë npononetyei Katntepon
U npaxizxyei Ootomon.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
51
peaxuwew zwcipo|wxa-önoxaznwxa na ropnuww xneö. Ecnw ne oinnis v
nero sospemn övxanxv – co+pëi w vmpëi. A ne orpanwuwis suepamnero
oöwiaienn xommvnanxw s noipeönocinx – vmpëi zvxosno, i.e. cianei
memanwnom. Honaxvnwi zvönënox-marnwio|onos, npwoöpeiëi “Iwrvnw”,
oöciaswi xsapiwpv cienna+amw c xnaccwxow w cospemennwxow.
Heuwiannow – w cnasa Borv. Hoiomv uio, ecnw memanwn emë w
uwiaxmww, io cam ceöe w zwarnos nociaswi, w oiioro szsowne
paccipowicn, nwis naunëi. A oio v+e csowciso nocwienn Pvccxow
Uzew. U nowmëi ozna+z- no nsnnxe: memanciso, |wnoco|cxw oöoöman,
- ne uio wnoe, xax Pvccxan Aniwwzen. Howmëi, a noiom w saövzei c
öozvna. A spn. Uöo pvccxowzewn-e nxzw oö oiom nwxorza ne
saö-saxi.
Mo+no ö-is zsvxmeiposopoci-m pesonxuwonn-m nooiom s mwpoxwx
mianwnax, c monoixacio-cepnaci-m coseicxwm nacnopiom s xapmane –
w cwzeis npw oiom s xomnaiënxe-nozouxe, w rnnzeis vmwnënno-rnesno
na oronieno sepemamvx
94
xanapewuv s xneixe, omvman öpwiox maxvmxow
mexouvmwwcn xonozox öeszn- w namvn-san s xapmane – ne s iom, rze
nacnopi – cison iosapwma mavsepa. Ho oioi xonozox iporaei ionsxo
ronosv, nauwcio s-öpwivx so cnacenwe oi cezwn, a s cepzue-io -
no+ap, w öpanzcnowiamw ero ne sanwis, w onwpancs na pëöpa oiivza
ne s-cxouwis, noiomv uio iam io+e öeszna.
95

Jx, mwpox pvccxww uenosex! U cvswis ero nexomv: w cioni s
nezovmenww zpvrwe napoz- w rocvzapcisa w sonpomaxi: uio snauwi
oio nasoznmee v+ac zsw+enwe? xvza necëmscn i-? zaw oisei!
He-e-ei – ne zaëi oiseia. Hoiomv uio ne zo oiseios iomv,
xio necëicn. A xonw ocianoswiscn, cecis na nenëx, c+ecis nwpo+ox,
a noiom npwsazvmaiscn, io mo+ei ö-is w oisei neo+wzanno npwzëi.
Tem w sanwmaemcn.


Hacrs III. Cnop o Pvccxow Hree

- Uiax, iosapwmw, - rocnoza, xoneuno: - xe-xe! - x uemv m-
na iexvmww momeni npwmnw?
Bnon-xaiens npomwnwi:
- Xw-xw, nw x uemv.
M- +e npoöacwm:
- Xo-xo, a soi w nenpasza. Hpwiexnw m- x iomv, uio Pvccxan
Uzen – ecis wzen wzew, wzen par excellence.
Jnnoneni sameiwi:
- Xa-xa, ecnw s- wmeeie s swzv neoöxozwmocis wzew znn
uenoseuecxow no onpezenenwx +wsnw…
M- vzwswmcn:
- A passe s- oio emë ne nonnnw?
- La-za, - nozzep+wi asiopos couvscisvxman ciopona, - n,
iax zasno v+e nonnna, xvza xnonni asiop-: monozu-, zawie n
noncnx: oio +e scnxomv nonnino, uio öes wzew uenosex +wis ne
mo+ei, wnaue on v+e ne uenosex, a ozna ionsxo wzen uenosexa…

94
Becuzctennme «m» nmpa+ami nocxzmënnoe nosmymenze / nosmymënnoe nocxzmenze
aniopon
95
U iz+xzz con +ziezcxoto cosnannz
Tm oipzxnëmn, iocxyz z tmoz.
(Bt.Cotonnën)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
52
Tvi asiop- camw necxonsxo wsvmnicn, w noxa övzvi s-nesais
ws xapmana c ezwncisenno vöwwcisenno meixwm cnosom, spemenno
ouvxasmwwcn snon-xaiens npwzëi na nomoms onnoneniv:
- Xw-xw, iax uio +, no-samemv wzen xax cm-cn +wsnw npwcvma
oznomv ionsxo pvccxomv uenosexv?
Tvi asiop- iop+ecisvxme zazvi emv no+xow no növ:
- La!
Jixwnei xonsxw snon-xaiens, v+e öes xw-xw. Houemei s
sai-nxe onnoneni, ociopo+no soszep+wicn oi xa-xa, a io mano nw,
uio osnauaei oio nasoznmee v+ac… Paccmeëicn-pacxnonaeicn
couvscisvxman ciopona:
- Boi, oio +e xa+zomv ncno!
U npaswnsno rosopwi, me+zv npouwm. A xomv nencno – nvcis
noxa noxwxwxaei, nv-nv.
Teneps +e naciano spemn mwpno ocseiwis ipvznocis npocioro
sonpoca. Houwsmww snon-xaiens s npocioie zvmesnow nonaran, övzio
asiop- ioro ne nonwmaxi, uio w emv, noxownomv, ö-no nonnino.
- Xo-xo!
U övzio asiop- ne snaxi, uio csowciso pvccxoro uenosexa
ecis smecie c iem w oömeuenoseuecxoe xaueciso
96
. La sezs s iom-io
w zeno, vsa+aem-w vmezmww, uio sce oömeuenoseuecxwe xauecisa –
cvis neoi+emnem-e w za+e s nepsvx ronosv pvccxwe csowcisa. Cxa+em
sam öonsme: s nepsvx ronosv oio pvccxwe csowcisa, a v+ so siopvx
– wnouenoseuecxwe
97
. U övzem na iom cionis, wöo sonpexw pacxo+wm
saönv+zenwnm pvccxomv uenosexv nw s xoew mepe ne npwcvm moswnwsm,
w ecnw öeznnra snon-xaiens v+e s rpoöv cnwi w cn-mwi, uio m-
cxa+em “no”, iax nei +e: npwxozw x nam nemeu, xwiaeu, wnvwi,
ascipanonwiex – npwxozw w cxa+w:
- H – pvccxww!
Hemeznenno övzei npenposo+zën s öpaicxwe oö+nisn. A iam v+:
swnosn- ns m-, xons xpvcinei sam cxenei
98
? U nvcis nocne oioro nam
pacxoc-w ascipanonwiex nonpocwi:
- A ieneps zawie mne wzex. Hoiomv uio n pvccxww uenosex, w
xax +e ieneps wnaue.
U ivi v+ m- sarnnnem c nponwxnosennow scemwpnow
ois-suwsocisx s ero pacxoc-e w +azn-e:
- Umw, öpai, wmw c namw, wmw nvume nac, wmw npoiws nac.
U uio s- zvmaeie, npwmeicn wcxais. U naxozwis. U npwnecëi
nawzennoe na csein-w öpaicxww nwp. Kax s necne noëicn:

xentypy oe+at omcipo
z emë omcipez
xentypy omt ouenn +zpen
z z eto cret
9996
B iaxzx ctyuazx n namem notxy tonopzi: xonm nonzino, e+y npasymzietnno,
moptne tna+tm tna ueimpe.
97
Ctono oopasonano no izny «znaxonootapënnmz». Ðio notzixoppexinoe
ooosnauenze 1zszuecxzx z nczxzuecxzx znnatzton. In questo modo aniopm nauatz
nnotzin n oozxot iepmznm «znaxonoipesnmz» nmecio oeciaxinoto «xanmta»,
«znaxonosaxononoctymnmz» nmecio «ypxa», «znaxonocnoootnmz» nmecio «ssx» a iax
+e «znaxonostpancinymmzz» nmecio «+mypzx». A znaxonoxpemënme nycin ycnozi, uio
nei y nac «tozm», a ecin «znaxonooopesannme»
98
Kpmtaioe ctono nosia nmpa+ammee n pyccxoz +zsnz xpaznmm cienenn
atnipyzsma
99
Us ncemzpnoz nosizuecxoz aniototzz B.Z.Bpmcona
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
53
U iax naöepëicn na cseinom öpaicxom nwpv, uio saövzei
cnpoconsn npo +wpnoro xenrvpv, ionsxo nomnwis övzei, uio iamwn
xaxvx-io in+ecis na ropöv, noxsanwiscn xoien, nozenwiscn xoien, a
ieneps ö- ionsxo noxmenwiscn – scnomnwicn scë. Ho scë ne
scnomwnaeicn scë. U nazo cnosa wcxais.
Hazo wcxais – no uio? Pvccxan cxasxa rosopwi: nozw ivza –
ne snax xvza, npwnecw io – ne snax uio. Mo+ei ö-is, oio cmepis
Kameesa – na xonuwxe wronxw, a ia s nwue, a io s sawue, a ioi s
vixe, a ia s memxe, a ioi s ö-xe, a ioi noz zvöom sap-i, a ioi na
mope Jxwnne na ocipose Bvnne ciowi. Hoxa wcxais övzems – sex
npo+wsëms, soi ieöe w pvccxan wzen.
A mo+no iax – s-wiw s uwcio none, nvciwis cipenv navzauv, s
xaxow zsop vnazëi – iam xpacaswua +wsëi: uapesna, xoponesna wnw
mvzpan nnrvmxa-xsaxvmxa.
Emë mo+no Jnonscxoe uapciso wcxais – onnis-iaxw sa mopem
Jxwnnom, no npasocnasnoe, s cipane Unzewcxow, rze npaswi Usan,
uaps w non.
Emë mo+no xommvnwsm cipowis – so scëm mwposom mwpe. Unw
couwanwsm – s oznom oizensno ssniom mwpe. U scë iamwis na csein-w
öpaicxww nwp w noiepnis no nsnnxe – no zopore.

Hacrs IV. Hpwrva o Pvccxow Hree

Hv, snauwi, iax ö-no zeno. Iwn za ö-n s mwposom mwpe, s
npasocnasnom uenoseuecise, s oznom oizensno ssniom oieuecise, +wn
za ö-n n-nxww xnoma, meuiaiens-wcxaiens. U za+e snan
npwönwswiensno, o uëm meuiais w uero wcxais
100
. Meuiais, ciano
ö-is, nazo o npexpacnow +wsnw, a iaxosan coswzaeicn cions +e
npexpacn-mw nxzsmw, a iaxos-e napo+zaxicn w socnwi-saxicn ionsxo
npw vcnosww npexpacnow +wsnw, a uioö- pasopsais oioi norwun-w w
oiioro ne menee nopoun-w xpvr, neoöxozwm nonmz uetonex. A ecnw
xio cnosa naunëi xanwiens, uio, mon, znn nonoto uetonexa noipeöna
nonaz +zsnn, a znn nonoz +zsnz onnis-iaxw… - io oio nauwnaeicn
v+e onnopivnwsm w öecxp-noe ionianwe na mecie.
- A nouemv, xw-xw? - socxpecnei pazocino snon-xaiens. –
Bezs ncno +e, uio nonmz uetonex napo+zaeicn ionsxo s nonoz…
U c iaxwm snon-xaienem v+ ne orpanwuwmscn no+xow no növ, a
npwzëicn npwmenwis v+e ocwnos-w xon. Bpasvmwncn? To-io. Bezs oio
+e mop+v nonnino, uio x nonomy uetonexy w x nonoz +zsnz
nenpwmenwma sacxopvsnan norwxa ciapwn-, rze cnezciswn oi npwuwn –
w naoöopoi – öess-nasno xaöansno saswcwm-.
Knnss Bnazwmwp öeccipamno coxpvmwn cpeöpovcoro Hepvna w
nociaswn na ero mecie snaiornasvx Lecniwnnvx uepxoss. Haps Hëip
nwuio+e cvmnnmecn sanpeiwn Boropozwuam nnaxais no ciapow sepe w
oimenwn Haipwapmeciso. Bo+zs Lenwn paccipennn ne zpornvs uapn «co
uaz- w zomouazu-», cöwn xpeci co Cnaccxow öamnw w sozpvswn naz
Kpemnëm pvöwnosvx sseszv mwposow xommvnwciwuecxow pesonxuww. Jieu
napozos Cianwn, s vc ne nozvs, pasornan xommvnwciwuecxww
wniepnauwonan w, sain+xow ipvöounow ne nonepxnvsmwcs,
xanonwswposan nepsoro pvccxoro uapn Usana Lposnoro. Hpeswzeni
Ensuwn s ipessow namniw oimenwn s oznouacse passwiow couwanwsm w
sanpeiwn Kommvnwciwuecxvx napiwx.

100
Cpannz «Uemy yuzincz z xax yuzincz», B.U.Lenzn: «Batauz comson mototë+z»
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
54
Kax swzwm, nosoe na io v nac w nosoe, uioö- ne öoniscn
rnais, rnvis w sanpemais ciapoe.
He öowicn nosoe ciaporo emë w noiomv, uio mvzpo v nero
vuwicn. B oiom w zwanexiwxa Pvccxow Uzew.
Toi +e xnnss Bnazwmwp iem +e sonoiom, ws xoioporo s xnociw
oinwsan ns-uecxwx wzonos, s spenociw noxp-san npasocnasn-e
xvnona. Toi +e uaps Hëip, no cviw sanaznwx w npoieciani, onëpcn
na zep+asnoe npasocnaswe Ieo|ana Hpoxonoswua
101
. B oisei na
nnamenn-w nop-s xpawnwx pesonxuwonepos – paspvmwis «zo ocnosanwn,
a saiem» xax uapcxvx rocvzapcisennvx mamwnv, iax w nocipoenn-e
npw new mamwn- w +enesn-e zoporw - ioi +e Lenwn s-neuwn ropnuwe
ronos- oi zeicxow öonesnw neswsn- xonozn-m vmaiom: «Kommvnwciom
ciais mo+no nwms iorza, xorza oöoraiwms csox namnis snanwem scex
iex öoraicis, xoiop-e s-paöoiano uenoseueciso» - w npwmvpenno
wcxwipwncn nociaswis ciap-w annapai na cnv+öv pesonxuww. Toi +e
xopw|ew scex navx Cianwn +enesnow pvxow socxpecwn oimenënn-e
öonsmeswxamw wmnepcxwe ssanwn – oi mwnwcipa zo renepanwccwmvca, -
a camo wmn öonsmeswxos s-uepxnvn ws nassanwn Kommvnwciwuecxow
napiww. U ioi +e Ensuwn, sanpeiws Kommvnwciwuecxvx napiwx, ne
oizan noz cvz eë pvxosozwienew
102103
.
Bepnëmcn – xio emë ne saö-n – x namemv meuiaienx xnome.
Ucxan on, ciano ö-is, wciwnv, wcxozn ws ioro, uio v+e camo cnoso
«wciwna» npowcxozwi oueswzn-m oöpasom oi cnosa «ecis», w uio iax
visep+zaei cam Hasen Inopencxww, non w maiemaiwx
104
. U
eciecisenno, uio on non, i.x. oio mnenwe ouens noxo+e na
onionorwuecxoe zoxasaiensciso ö-iwn Bo+wn, c|opmvnwposannoe emë
Ancensmom Keniepöepwwcxwm. B cm-cne, uio Bor («wciwna») m-cnwicn
xax cvmeciso, oönazaxmee scemw m-cnwm-mw cosepmencisamw, a ciano
ö-is, s Ero onpezenenwe neoi+emnemo sxozwi w cvmecisosanwe
(«ecis»). A io – uio + oio sa cosepmenciso, xoiopoe ne sapanee
«ecis»
105
. U io, uio Inopencxww – maiemaiwx, oio io+e eciecisenno,
i.x. maiemaiwxa s-iexaei ws nocivnaios – nv iam axcwom, - a oio
io+e xax-io iax penwrwosno nonvuaeicn.
U cions +e eciecisenno, uio nam wcxaiens, ne övzvuw nw
nonom, nw maiemaiwxom, naöwn s nowcxax wciwn- necxonsxo +wiewcxwx
mwmex. He cions oueswzno, uio on – nasosëm ero Anëmew – ne npwmën
s oiuannwe, ne noxonuwn c coöow, ne nauan s-nwsais, no nanpaswncn
npnmo s monaci-ps. Kax ioi monozeu ws «Hoseciw o rope-
snocuacise». Tonsxo v ioro monozua monaci-pëm scë saxonuwnocs, a
v namero iam w nauanocs. He övzem ocianasnwsaiscn na iom, uio
Anëmv monaci-pcxoe +wisë npespaiwno s öesöo+nwxa: oio wmeno
mecio, no szpvr ciano xax-io nernasn-m. U nernasn-m na iexvmww
momeni oxasanocs io, uio öesöo+we io+e sezs mo+no w zon+no
nociaswis noz comnenwe. Hei, s zvme Anëmw +wn w vnpnmwncn
newcnpaswm-w npaxiwx. He scipeiwn on s monaci-pe ciapua Bocwmv,

101
Bo nceopy+zz ncemzpnoz oismnuznociz cmeto ynotoozm Heipy Betzxomy
netzxoto iypeuxoto pe1opmaiopa Kematz Aiaimpxa, xoiopmz, sanpeizn 1ecxz, uatpy,
mnoto+ëncino z apaocxym nzsn, ne noxycztcz otnaxo na zctam xax iaxonoz.
102
Bxtmuaz ceoz nepnoto
103
U ioi +e Lmenxo, costan «Mysez coneicxoz oxxynauzz .xpaznm», ne ctetat
eto sxcnonaiom coocinennmz oztei utena KHCC (Ate ue n+e ipoxz inme nziannz)
104
A ne oi ctona «zcxain», xax yinep+tami stpanmz 1ztototzuecxzz cmmct z
aniopm naciozmeto zcctetonanzz
105
Kënztcoeptcxzz mytpeu Ummanyzt Kani sameizt no siomy nonoty, uio mot,
xaxzm conepmennmm nz napzcyz ipeytotnnzx, on ncë +e ocianeicz iotnxo
napzconannmm
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
55
no scipeiwn ciapua Iwno|en. A ioi sossmw za oö+ncnw emv npo
Tpeiww Pwm, a 4-omv ne ö-sais.
-io ivi nauanocs! Hociwncn Anëma 40 znew w nouew na öenom
ropxuem xamne cion, rnas ne comxnvn, cam ioro ne sameiwn, scë o
Tpeisem Pwme nom-mnnn. Bsnn önarocnosenwe v Iwno|en w nomën s mwp
Tpeisemv Pwmv cnv+wis. A s mwpv w rosopni nxzw:
- He, napn, sanoszan i-. He iam ieneps wciwna ecis. Heiv
öone Tpeisero Pwma, a 4-omv – cam snaems, ivi i- npas, xoneuno.
He nosepwn Anëma nxznm na cnoso. Homën na Mocxsv, na sce
cems xonmos – oiivza zanexo so sce ciopon- snws swzno
106
. Bwzwi:
Heps-w Pwm ciowi-senwuaeicn, s naiwncise norpns, s mwpcxom
camovisep+zenww. Bwzwi: Biopow Pwm noz ivpxamw wsnemoraei, w oio
v+e ne Pwm. Pnzom rnnzwi: Mocxsa snaiornasan, sson xonoxonos,
uaps-nvmxa zep+asnan, apomai nwporos. Ho ne Pwm. A uem ne Pwm?
- A iem ne Pwm, Anëma, uio son nornnzw naneso, - menuei s
cepzue ciapeu Iwno|ew, - iam Kasans iaiapcxan-öacvpmancxan,
rneszo pasöownwuse, pvccxwm nxznm vrpo+aei. Hozw-xa, Anëma, c
uapëm npasocnasn-m, samwpw rneszo pasöownwuse, oöpaiw nexpwciew -
soi iorza w cianei Pwm. A 4-omv ne ö-sais.
Cnvciwncn c xonmos zep+asn-x Anëma, samwpwn Kasans. Hoiom –
nv, cam snaems, uwiaiens: Acipaxans samwpwn, Cwöwps samwpwn –
Cwöwps sezs io+e Pvccxan semnn. Kp-m samwpwn – ne sex +e sacexw
ciaswis za nomwnxw oixvnn-e sn-m iaiapam noc-nais. Lwisv-nnxos
samwpwn – a io xaxow +e oio Pwm! Cian zansme pvccxwe semnw
coöwpais – Kasxas coöpan, Tvpxecian, non-Hepcww, ipeis Kwian,
Kamuaixv--vxoixv-Anncxv
107
, Ocinnnzwx-Lw|nnnzwx-Kvpnnnzwx,
Iwnnnnzwx, xoneuno, Beccapaöwx iam.
Cnpamwsaei Anëma v cepzua semero, uio v ciapua Iwno|en
npemvzporo:
- -aw ieneps ison zvmensxa zosonsna?
- O, npoci, oznaxo, i-, Anëmensxa. Hv coöpan i-, zonvciwm,
pvccxwe semnw. Xoin io+e emë xax nocmoipeis. Ho n cxasan –
zonvciwm. Tax oio + emë ne Pwm! A cnasnn-öpaises – xio ocsoöozwi
oi öacvpman nxi-x za oi Espon--mauexw? A rze ison scemwpnan
ois-suwsocis, a? U v+ ne rosopx – Haperpaz…
.ci-zwnocs Anëmwno cepzue:
- A w snpnms!
U nomën uepes öanxancxwx cnasnn-öpaises, w zomën v+ nouiw
zo Hapsrpazcxwx sopoi, za sepnvncn. U c noöezow xax övzio
sepnvncn, a Hapsrpaza ne ssnn
108
. U cnpamwsaei on v cepzua:
- Hv xax?
A cepzue-io ne oömanems:
- -io cnpamwsaems, ox!

106
Ha Kpacnoz ntomatz semtz nceto xpyttez,
U cxai eë neuaznno pastotnnmz,
Oixaimnazcn nnzs – to pzconmx notez,
Hoxyta na semte noctetnzz +zn nenotnnzx.
(O.Ð.Mantetnmam)
107
He natzz typaxa, Amepzxa,
Boste notmca mëpsnemn, neoocn.
Uio Czozpn, uio Atzcxa – tna oepeta:
Banz, notxa, tapmonn z tococn!
(Lmos)
108
Lotxz ta tpatm no pexam pyozta im,
Ho to Uapntpatcxzx cnzimnn ne tomta.
(A.A.Btox)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
56
U nozvman Anëma:
- A sezs iax!

. . . . . . .

Ecnw v+e naciopo+wsmwwcn snon-xaiens – xw-xw! – sooöpaswn,
uio oiw iouxw osnauaxi cmvmenwe asiopos nepez cions s-coxwm w
iawncisenn-m npezmeiom, xax oinomenwe Poccww x Haperpazv, io on,
xax scerza – xo-xo! – nonazaei snpocax. Hoiomv, uio nam wssecin-
sce ipw zociosepn-e sepcww nessniwn Tpeiswm Pwmom Bioporo.
Hepsan sepcwn ipazwuwonna. Jna nosepxnocina s cwnv csoew
oueswznociw: nomeman Bepnwncxww xonrpecc, Bwcmapx, szoxnosnnem-e
mwposow saxvnwcow Anrnwn c Ipanuwew. A wmenno me+zvnapozn-m
espewcxwm xanwianom, nomno+enn-m na npecm-xaiensciso sarnwsaxmero
Banaza nepez no+ew Benwxoro Bocioxa
109
. Bonsme m- sam nwuero ne
cxa+em: pvccxoe cepzue ne oömanems, a c nepvccxwm – uio + w
ionxosais!
Biopan sepcwn npwnazne+wi A.C.Hvmxwnv. Jna iawncisenna w
s-s-saei saxonn-w ipenei:

Kotta xo tpaty Koncianizna
C ioooz, nozncinennmz napzt,
Hpzmta ctanzncxaz tpy+zna
U pasnzta nooetm cizt,
Totta no ctany Pycz painoz
Ciponizny tpexy n cimt z cipax,
Tm npztnostzt cnoz mzi oytainmz
Ha uapetpatcxzx nopoiax.

Haciatz tnz npa+tm xponanoz,
Tnoz nyin mm cnona oopetz.
Ho tnecn, xotta mm nnonn co ctanoz
K Ciamoyty tposno npziextz,
Tnoz xotm noipzccz c opannmm tytom,
Tnoz cion pennznmz nac cmyizt,
U namy pain nepet Ciamoytom
Tnoz ciapmz mzi ocianonzt
110
.

Tpeisn sepcwn noncnnei siopvx w npwnazne+wi nenocpezcisenno
asiopam: me+zv Poccwew w Koncianiwnononem
111
cvmecisvei
nenociw+wman w poxosan csnss, nozoönan nepsow nxösw, xoiopan scx
+wsns conposo+zaei uenosexa, scerza önwsxa w seuno nezocivnna
112
:

Uio +e tetain, ectz oomanyta
Ta meuia, xax nczxaz meuia?

109
Cm. «Hpoioxotm Czoncxzx mytpeuon»
110
Cizxoinopenze «Oteton mzi» nocnzmeno Atpzanonotncxomy mzpy, saxtmuënnomy
n xonue pyccxo-iypeuxoz noznm 1828-1829.
111
Uapetpatom, Ciamoytom
112
Cm. onzin-iaxz Hymxzna:
A cuacine omto iax nosmo+no,
Tax otzsxo!..
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
57

Hacrs V. Hecns o Pvccxow Hree

U nozvman Anëma:
- A sezs iax!
A sezs iax: xaxow Tpeiww Pwm öes Bioporo. Hpocio, no
nenonnino. Kax s +wsnw. .ipaiwno cm-cn coöwpanwe semens. Hoiomv
uio ne oöpein rnasnoro – na xow iorza sooöme. To ecis nemeu wnw
iam amepwxaneu – nesa+no – xosnwcisenno npwmwpwicn na
siopocienennom. Ho ne pvccxww uenosex. Hoiomv uio nei emv ionxv
oösasozwiscn snemnex zpeöezensx, xorza snvipw, s cepzue – nn-svn
w nposan:

Uio +e tetain, ectz zsmenzta
Ta meuia, xax nczxaz meuia!
113


Ero nw zvme ieneps ne cxasais: uëpi noöepw scë!
114
U ciapeu
Iwno|ew monuwi, mepiso nouwsaei. Heiv coseiuwxa Anëme. Jöpaiwicn
x cepzuv, a ono:
- Cam snaems: uëpi noöepw, scë!
Tvi w xnwxnvn Anëma uëpia.
Bospazosancn nvxas-w:
- Ara! Xw-xw…
Hoiom cepsësnvx nazen mwnv w iaxoe nosën:
- B uëm ison omwöxa, Anexcew? He snaems – iax nocnvmaw
vmnoro: omwöxa s iom, uio ne snaems i- saxonos wciopww, ne
pvxosozcisvemscn zwanexiwxow, a pvxosozcisvemscn rosënn-m
wzeanwsmom – n v+ ieöe nonpociv, no-nenwncxw. Leno ne s Haperpaze
– saövzs ero uëpia pazw! – a s Mwposow Pesonxuww. Leno ne s
Tpeisem Pwme, a s Tpeisem Uniepnauwonane w s saxone npwöasounow
ciowmociw. Hosiopw!
Bamnncn Anëma, zvmaei: +wzoscxwe xaxwe-io mivxw. Jöwzencn
nvxas-w:
- A xoin ö- w iax! T- uio zvmaems: i- ozwn iaxow wsöpann-w
za secs meccwancxww? T- w meccwancxww-io scero öes rozv nezenn, a
npo wsöpann-w – n sooöme monuv. Ecis ivi nociapme ieön meccwane:
xorza isow zez--npezez- emë nemxom s Kwes ne xozwnw, w Iwno|en
isoero c Tpeiswm Pwmom na csei ne napozwnocs – a onw v+e. Tax uio
wniepnauwonanwsmv ieöe c isoew scemwpnow ois-suwsocisx v nwx emë
novuwiscn. -io vciaswncn? Hponeiapcxww wniepnauwonanwsm! Hosiopw.
Hosiopnei Anëma:
- Hv iam… xpacnonvn-e xomwccap-… xpacnoxoneunan
neniarpamma… noz sozwienscisom iosapwma Tpouxoro…
- He-ei, ne iax rosopwms, iosapwm Anexcew. He
isepzoxamenno-mapxcwcicxw. Lazno, n ieöe npome: scë zeno s
xnaccosow öopsöe scex napozos sa nvumww mwp, sa csnivx csoöozv:
na öow xposas-w, csniow w npas-w – mapm, mapm snepëz!
Bvzio nonnn uio-io iosapwm Anexcew, xnonnvn ceön no növ, a+
nosvx mwmxv naöwn:
- Tax soi ono – so rze npasza!
Lvxaso mvpwicn nvxas-w:
- A i- zvman? Xw-xw…
Tvi w sananwn iosapwm Anexcew scë wmenwe – oi Mocxs- zo
cam-x zo oxpawn. A+ nomonozen: öwncn-öecwncn, no semne xauancn, c

113
A.A.Btox
114
Cp. «Mëpinme tymz», H.B.Fototn
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
58
xonoxonsnw xwzancn, neuwcis senënvx na ceöe noswn. Le+wi,
oswpaeicn noxmensno: nv w uio +? A coseiuwx onnis ivi xax ivi:
- Mano oioro, iosapwm. Horvnnn, nopvmwn ciap-w mwp – zasaw
nos-w cipowis!
Lvmaei në+a Lëma:
- A iaxw nopa.
Tonsxo uioö- cipowis, cnauana sciais nazo, a cwnos-io w
nei.
- -io zenais? - cnpocwn v cepzua.
A iam ronoc rosopwi:
- Hoxmenwiscn ieöe nazo.
U npoinnvn xosmwx c sozox mëpisow. Xneönvn pas Anexcew – na
norw scian. Xneönvn so siopow pas – cwn- szpvr npwö-no. B ipeiww
pas xneönvn – s ronose sapaöoiano. .n-önvncn no-öozpomv – +wsns-
io nana+wsaeicn. U zasaw nos-w mwp cipowis, semnw pvccxwe nanoso
coöwpais.
Hacoöwpan semens nninazuais-mecinazuais, w vcipown na wx
smecie ssniow ieppwiopww oö+ezwnënn-w xonxos – wnw iam cosxos –
wmenw Hosow Iwsnw.
A nonaz +zsnn, xax m- c samw cxasanw, coswzaeicn na
ocnosanww ciapow nviëm oiianxwsanwn. Hpouecc oioi zsonx,
zwanexiwuen w oöoxzoocip. Tax xax oiianxwsanwe ecis:
• oiianxwsanwe ciaporo mwpa;
• oiianxwsanwe oi ciaporo mwpa.
Ecnw ciap-w mwp oiionxnvis cnwmxom zanexo, neoiuero cianei
oiianxwsaiscn. Jinwmwie v menn iouxv onopv – w n ne czswnv Bemnx.
U uio +e iorza? A iorza ne övzei mwposow pesonxuww, ne övzei
nocipoenwn couwanwsma s oizensno ssniow, ne övzei nponeiapcxoro
wniepnauwonanwsma, övp+vasnoro nauwonanwsma, s oömwx uepiax
nocipoennoro passwioro couwanwsma w xommvnwciwuecxow nepcnexiws-.
Hepecipowxw io+e ne övzei – ozwn rvciow saciow, cosxosno-
xonxosn-w cipow.
U soi wmenno, uio xax-io iax zwanexiwuecxw w cno+wnocs v
namero repon, wnw, nvume cxasais, ne cno+wnocs, uio sa+wn on s
oiom xonxose xnonoino, cveino w cxvuno.
A nouemv? A noiomv uio nosaö-n ios. Anexcew o iom – a
sepnee, za+e ne ocosnan ioro, - uio:

1. Kommvnwsm – oio ne ionsxo Coseicxan snacis + onexipw|wxauwn
scew cipan-

2. Kommvnwsm – oio ne npocio monozocis mwpa, w ero sossozwis
monoz-m.

3. Kommvnwsm – za+e ne

…sio –
uioom n nonom mzpe
oes Pocczz, oes Lainzz,
+zin etznmm
uetoneunzm oome+zinem.
115


4. A soi –

Hotnoe coopanze namzx nate+t –
Ðio z ecin xommynzsm!
116


115
«Tonapzmy Heiie, napoxoty z uetonexy», B.B.Mazxoncxzz
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
59

Hoiomv uio – szvmawcn, uwiaiens w cowccnezosaiens:
Coseicxan snacis co onexipw|wxauwex – wnzvcipwanwsauwex-
xonnexiwswsauwex-moöwnwsauwex-nauwonanwsauwex – s cipane snonne
wmenacs. A xommvnwsma-io…
Monozociw c monoz-mw – onnis-iaxw xsaiano. Ho –

Ho tpycino tymain, uio nanpacno
Bmta nam mototocin tana,
Uio zsmenztz ez nceuacno,
Uio oomanyta nac ona…
117


A nouemv wsmennnw, nouemv oömanvna? Jö oiom – s xonue.
A xacaiensno «oes Pocczz, oes Lainzz» - iax oio, xoneuno,
sepno. Ho oznocioponne.
Bcn-xnvn ozna+z- Unswu:
- A mne, rocnoza xopomwe, na neë na-nne-sais! Ha Poccwx
samv. Menn wniepecvei Mwposan Pesonxuwn
118
.
U oio ne Bonanapioso:
- Lo+wis n xoien, uio mwnnwon vösxi
119
.
Hoiomv uio Lenwn ne ceön ciaswi naz mwnnwonamw, a Pesonxuwx
sosnocwi naz mwnnwonamw sxnxuan ceön camoro. Lo uero oio nenoxo+e
na:
- Locvzapciso – oio n.
120

Hei, cnpocúie:
- Kio s-, Bnazwmwp Unswu?
U vcn-mwie:
- Hponeiapcxoe rocvzapciso.
.nasnwsaeie pasnwuv? . nwx rocvzapciso – nponsnenwe
npaswienn. A Lenwn cam – nponsnenwe pesonxuww. A uio szecs
Poccwn?:

Tm ootnme, uem cipana: im – mzp!
121


U nenwncxow mepxow zon+en pesonxuwonep mepwis xax camoro
ceön, iax w önw+nero. Kax önw+nwe, iax w zansnwe napoz-. U
Poccwn, w Laiswn – scë oio ciap-w mwp, pvxosozwm-w orowciwuecxwm
camovisep+zenwem. A pesonxuwn – ecis camooipeuenwe. Bo wmn? –
cneitoto oytymeto: nonoto uetonexa w nonoz +zsnz. U ne cnezvei
svnsrapwswposais xommvnwsm cnwmxom xonxpein-mw onpezenenwnmw.
Bezs onpezenenwe nonaraei npezmeiv npezen, a xommvnwsm no
onpezenenwx öecnpezenen
122
: notnoe coopanze namzx nate+t.
Lvmaem, uio oia wzen önw+e zpvrwx x wzee wzew, i.e. x
Pvccxow Uzee. Hooiomv wzen xommvnwsma iax npw+wnacs w, cxonsxo
morna, sonnoiwnacs wmenno na oiow meciow uaciw cvmw.
A pvccxww ns-x – oio ne npocio ns-x pvccxwx. U on ne ionsxo
«ns-x me+nauwonansnoro oömenwn» - oiv pons nouienno wcnonnnxi w
zpvrwe: anrnwwcxww, |panuvscxww, wcnancxww, apaöcxww… - a pvccxww
ns-x – ns-x wzew xax iaxosow, i.e. Pvccxow Uzew:

Pa oytn z z netpom npextonnmx toton,

116
U.L.Cetnnzncxzz
117
«Entenzz Onetzn», A.C.Hymxzn

119
Byxnatnno: “Un homme comme moi se foute de la vie d`un million d`hommes”.
120
“L`État c`est moi”, Louis XIV
121
U.L.Cetnnzncxzz +e
122
U oecnpetmeien (ztez ztez).
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
60
U io oes ynmnnz z tenz
Z pyccxzz om nmyuzt iotnxo sa io,
Uio zm pastonapznat Lenzn.
123


U xoiopomv pvccxomv oöwzno sa oio «ionsxo sa io», ioi emë
ne npeozonen. He npeozonen s ceöe. He npeozonen – cipamno
s-monswis, ne io uio nozvmais! – memanwna. Uöo npeznouienwe
uacinow nauwonansnow xai- scenencxo-xommvnansnomv xpvciansnomv
zsopuv
124
- ecis ne uio wnoe, xax memanciso. Hecnpocia s Coseicxom
Coxse nauwonanwsm nocwn onwuecxw nocionnn-w nosopn-w onwiei:
«övp+vasn-w»
125
.

Hacrs VI. Bonsme, vex porwna

Tax s penwrww snxönënnan saswcwmocis oi uero ö- io nw ö-no
cianoswicn wzononoxnoncisom, npeznouienwem isapw Tsopuv. Uciwnno
sepvxmww nxöwi Bora, a noiom v+ – mwp w uenosexa, npwiom ne
oinwuaei camoro ceön oi zpvroro. B-cmee passwiwe nwunociw, no
cnosam Locioescxoro, s iom w cociowi, uioö- no+episosais coöox
pazw zpvrwx, pazw scex, w s-cmww oöpaseu iomv – wssecino Kio.
B-cmee passwiwe nauwonansnow wzew – s iom, uioö- npeozoneis
nauwonansnoe
126
. Ecnw oioro ne czenaems zoöposonsno w pazocino,
ono npowsowzëi s cwnv neuansnow neoöxozwmociw:

Potzna, opainz, z ia npexotzma.
Bam sio snain emë cipamno – z snam…
127


U noxa cipamno: ne cian i- pozwnow > pozwna ne ciana
uenoseuecisom > uenoseueciso ne ciano öorouenoseuecisom. Bepno ne
vmpëi, a snauwi w ne npopaciëi
128
. He övzei pocia – nacianei
saciow. Emv +e wmn – cmepis.
A c wzeansnow – iounee, zteznoz – iouxw spenwn zeno oöciowi
soi xax: cm-cn npezmeia ne+wi sa npezenamw camoro npezmeia, i.e.
samxnvian na ceöe +wsns nwmena cm-cna. Taxwm oöpasom, c iouxw
spenwn Pvccxow Uzew +wsns – oio öonsme, uem +wsns. Booöme s
Poccww scnxww npezmei wmeei npeienswx ö-is öonsme ceön camoro:

Hosi n Pocczz ootnme, uem nosi!
129


A wnocipann-w nooi uvei s new cipanv, rpanwuamvx co cipanow
no wmenw Bor
130
. Tax zvxosn-w on-i Pvccxow Uzew mo+ei cnv+wis emë
oznwm ieneonorwuecxwm
131
zoxasaienscisom ö-iwn Bo+wn: scnxww
npezmei wmeei csoew uensx zpvrow npezmei, a mwp s uenom – wmeei
uensx Bora. Mwp znn Bora.


123
«Hamemy mnomeciny», B.B.Mazxoncxzz.
124
Cm. npotpammnmz con Bepm Hantonnm y H.F.Uepnmmencxoto
125
Cp.: ipanxa setënaz, not xpyiopotzz, meu xapaty+nmz, +zt napxaimz,
Otzccez xzipoymnmz, nauzonatzsm oyp+yasnmz.
126
«Fte nei nz Ettzna, nz Uytez» (Kot. 3:11)
127
Cottacno ciapznnoz 1ztoco1cxoz noctonzue: «Xoiz z tzoetnno – saio
zniettztzoetnno»
128
Ectz sepno nmenzunoe, ynan na semtm, ne ympei, etzno npeomnaei, ectz +e
ympei – mnoto ntot npznecei (Uoann 12:24 ).
129
Mo+no nonepzin, zoo cxasano iem, xio zmeei nce ocnonanzz paccmaipznain
nonzize nosia co cioponm.
130
P.-M.Pztnxe
131
Oi tpeu. TEAOZ – xoneu, uetn, xoneunaz uetn.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
61
Hacrs VII. Hxnepwx xax Hrex

Ho ne name zeno öorocnoscisosais. Bzecs oiw s-couawmwe
npwmep- nwms wnnxcipwpvxi w öes ioro secsma s-coxvx iemv.
A soi no pociv namew ieme övzei s-cxas-sanwe «Benoro
Lenepana» Cxoöenesa:
- Poccwn cewuac
132
ezwncisennoe rocvzapciso, xoiopoe mo+ei
nossonwis ceöe pocxoms soesais ws ansipvwsma.
Toro +e mnenwn ö-n w Locioescxww, visep+zan, uio pvccxoe
npaswiensciso scerza wmeei rnasnow uensx önaro Espon- npe+ze, uem
önaro Poccww. Ho+anvw, s iv onoxv iax m-cnwno scë poccwwcxoe
oömeciso, a oiuaciw za+e w napoz. Bezs napoz, rosopwi Iëzop
Mwxawnoswu, xoin w ne snaei wciopww-reorpa|ww, cn-man oi napoza
+e, uio ecis na Bocioxe cipan-, rze npasocnasn-e iepnni noz
öacvpmanamw. U +zëi napoz oi Benoro Hapn, uioö- nocnan on Benoro
Lenepana ocsoöo+zais öpaivmex.
- Hpasza, - nposopnwso zoöasnnei Locioescxww, - uvis ionsxo
Poccwn ocsoöozwi oiw «napozu-», onw sasipa +e npwmvicn xneseiais
na Poccwx.
U ne ciowi pvccxomv rnesaiscn na nwx sa oio, a nazo nonnis,
uio wn-mw onw cewuac w ö-is ne morvi, uio wx wniepec- ne wzvi
zansme pozwmow «xvuw» - oömwn-. U ne morvi onw ne öoniscn… ivi v+
m- nossonwm ceöe nepecxouwis c Locioescxoro na Loronn:
- He morvi ne öoniscn oioro nasoznmero v+ac zsw+enwn
pvccxow niwu--ipowxw.
Hacianei spemn – nowmvi s-cmee önaro. A uioö- nonnnw w ne
nepezpanwcs me+zv coöow, w ne nonanw onnis noz wro ne ivpox, iax
nemues, - nv+en sa nwmw rnas za rnas, nv+na mvzpan ronosa,
xpenxan övnasa w cezan öopoza ciapmero öpaia. A nocemv, nevcianno
nozsozwi uepiv renww Pvccxow Uzew:
- Koncianiznonotn tot+en omin nam.
133


Requiem

A uepes 70 nei mën coseicxww conzai no Honsme, no
-exocnosaxww, no Bonrapww, nen conzai npo pvccxwe öepës- w
uvscisosan – zon+en ö-n uvscisosais – ceön ne sasoesaienem, a
wmenno ocsoöozwienem. U oio uvsciso rwnnoiwuecxw nepexozwno x
ocsoöo+zaem-m coceznm. U sanesanocs za+e na nonones Jrwncxoro:

Hotncxzz xpaz, uytecnmz xpaz,
K ieoe npzmët inoz ciapmzz opai…

U nvcis sasipa onw onomnnicn w npespainicn, xax wm w
csowcisenno s «xneseinwxos Poccww». U cxa+ei nonscxww monozow
oxcxvpcosoz s mvsee Bapmascxoro soccianwe nepez cienzom c
|oiorpa|wnmw 1945 roza, rze ssvuwi nevmonuno «Bciasaw, cipana
orpomnan!»:
- La, onw nac zewciswiensno ocsoöozwnw, no ivi +e nano+wnw
nosoe wro.
U övzei ranwuanwn cepzwio pvöwis öepësv na csoëm zsope:
- A xax +e, xvme? Hpwzvi mocxanw w cxa+vi, uio oio iwnwuno
pvccxww newsa+.

132
Batxancxaz nozna, 1877 tot
133
Cm. xoneu Uaciz IV
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
62
U övzvi oiuannno sonpomais uexw pvccxwx ianxwcios:
- -io + oio? B- +e iorza nac ocsoöozwnw oi msaöos. A ieneps
s- +e nac uvrvnn-mw rvcenwuamw zaswie!
A pvccxww conzai na oio scem csowm swzom:

Bznonnm tn mm, xotn xpycinei nam cxetei
B iz+ëtmx ne+nmx namzx tanax?

U, sarnann-w s pvccxww paw pvccxow zvöwnow, övzei scë
nocmaipwsais s HATJscxww nec cnasnncxww Bonuex-öpaiwx, cxonsxo nw
xopmw ero Pvccxow Uzeew.
Ho passe oöwzwicn na nwx pvccxww sown? Passe no+aneei o
iom, uio zo xonua wcnonnwn xposas-w wniepnauwonansn-w zonr?
Bnpouem, cnosocoueianwe «wniepnauwonansn-w zonr» - ne ws
Biopow Mwposow. Jno ws «A|rana». Xapaxiepno, uio |opmvnwposxw
oiiauwsaxicn iorza, xorza wx cozep+anwe paccmaipwsaeicn v+e co
ciopon-. Lepow Benwxow Jieuecisennow uvscisosanw ceön wmenno
reponmw:

Bcë omto topto: znnatzt,
Hpoczmzz tann oes pastonopy…

Conzai- +e «A|rana» - +epis- sown-: xio cnwncn, xio comën c
vma, xio öpocaeicn vöwsais scipeunoro civzenia sociounow
nauwonansnociw, xio vmën s oimoposxw. Cnosom: rze iam sama cnasa,
conzaivmxw-peönivmxw!
A nouemv? La noiomv, uio sownv-io npowrpanw. A nouemv
npowrpanw? Houemv pansme ne npowrp-sanw?
A noiomv, uio pansme cpa+anwcs «Ba Bepv, Hapn w
Jieueciso!», noiom mnw s öow «Ba Pozwnv, sa Cianwna!», a ivi
npwmnocs nponazais sa aöcipaxino-aöconxin-w zo aöcvpza
«wniepnauwonansn-w zonr». U soi:

. neto sa xa+tmm xamnem – Attax,
A menz xio, czpoiy, samzizi?

Tax uio +e, cociapwnacs wzen? Bezs wzew ne ciapexi – Hnaion
cswzeiens: on wx npwzvman, on snaei. Tax, ne ciapexi – s
Hnaionosow seunociw, s mwpe wzew. A semn-e wx sonnomenwn – no
Hnaionv +e – nwms ienw, oiönecxw, oipa+enwn wzew öo+ecisenn-x.

U ncë, uio muzicz no oestnam s1zpa,
U xa+tmz tyu ntoicxoz z oecntoinmz –
Tnoz iotnxo oiotecx, o cotnue mzpa,
U iotnxo con, iotnxo con mzmotëinmz…
134


A con oipa+aeicn s zpvrom cne, emë öonee mwmoneinom, emë
menee npxom:

A mo+ei omin, ienepn, cpetz znoto mzpa
K +epty neomizz tatnnezmaz ciynenn,
Oi sioz ienz ienn +znëi z notzi ienn.
135


U nepsan iens wmnepcxow wzew – Pwmcxan wmnepwn:

- Tnoz +e, pzmtznzn, tott – notnontacino napotamz npanzin,
Bcex noxopënnmx matzin z xponnm cmzpzin nenoxopnmx
136
, -

134
«Beuepnze otnz», A.A.1ei
135
Us Sully Prudhomme (nepenot U.1.Annecxoto)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
63

rosopwi npezxv Hesapew semvnsn, smennn Pwmv s nasnauenwe
snacis naz napozamw, wmnepcxoe samwpenwe mwpa – Pax Romana. Ji
Hepsoro Pwma nepemna Uzen xo Biopomv Pwmv. U nan Biopow, xorza
cmenwnacs wmnepcxan wzen nauwonansnow wzeew. U cianw Pomew –
npocio rpexamw
137
.
U nouwna Uzen na zpvrwx uapcisax: na Csnmennow Pwmcxow
wmnepww repmancxoro poza – na Ascipww ansnwwcxo-zvnawcxo-
xapnaicxow, na Jcmancxow Hopie, na Mocxse-Heiepövpre – Tpeisem
Pwme, na Benwxow Bpwianww – rze ne saxozwno connue. U nen
öpwiancxww öapz öpemn öenoro uenosexa:
- Utz n matzpzznme teopz, ntmnz n tmtoetcxze tyxomopnz,
nomz-noxopzz – z cty+z emy, noxopënnomy tzxapm – uëpiy z
mtatenuy, iaxono inoë nceuetoneuecxoe nasnauenze, npann na
mopzx!
138

Becwncn-saswzosan nemeu-wciepwx, xpwuan:
- Oio n apweu, sepxosnan paca, oio m- – wmnepwn, nam –
+wsnennoe npocipanciso, nam cnv+wis övzvi öecnopozn-e
nezouenosexw.
Hposanwnocs. A nouemv? Hoiomv uio wzen no-nacionmemv
wmnepcxan s iom, uioö- uepes nacwnwe nocnv+wis, a ne uioö ieöe
nacwnscisenno cnv+wnw. U ne nasosëi ceön wmnepcxww uenosex
nauwciom
139
, wöo ne nauwonansno zvmaei, ne pacoso paccv+zaei, a
uapcisenno-zep+asno m-cnwi.
Ussecino, uio v oö-unow wmnepww ecis uei-pe nepwoza
passwiwn, a wmenno
140
:
1. nozuwnenwe sapsapos,
2. vrneienwe sapsapos,
3. zpv+öa c sapsapamw,
4. nozuwnenwe sapsapam.
A soi v zoöpow wmnepww – nv, v Poccwwcxow – nei nwxaxwx
sapsapos, a ecis mnoronauwonansn-e rpa+zane, cnwi-e s nosow
wciopwuecxow oömnociw nxzew. Hei csap- c sapsapamw – c sapsapamw
na pasn-x.
Mano m-cnwn nam Anëma – Anexcew v+e ieneps, xoneuno,
Iëzoposwu. Konxosnwuan-cosxosnwuan, öwncn-pvöwncn – za w
npwiomwncn, xasënmwnv passën, opzena nonxöwn, cvnpoiwsnoro cnosa
ne iepnen, za w s necvnpoiwsnom nozp-s Uzew nozospesais cian. Emv
cxanzwpvxi
- La szpascisvei!
A on:
- Ho-no! T- xvxwm-io ws xapmana s-ns, n in nacxsoss öes
penirena, naznv, npocseuwsax!
Lwnewxw nposozwn, «xonxuxw» na ciwnnr-nsnnwu-ivnenzues
nwuno couwnnn, a+ noncipan- sa xonxuvx nposonoxv onpezenwn.
U soi xax v+acnvncn ieneps, npwnomnws Pvccxvx Uzex ero
nozzann-w, npasza, «nenamew nauwonansnociw»
141
:


136
«Ðnezta», Beptztzz
137
Exat, nomnzie, tpexa uepes pexy…
138
Us P.Kzntznta
139
He snaei sioto nemeu-nepeu-xotoaca – oiioto z ozi n xonue xonuon omnaei.
140
F...Ueciepion
141
Tax n 1979 onpetetzt Botom zsopannmz napot napiopt 1zt1axa Kzencxoto
tocytapcinennoto ynznepczieia zm. T.F.Tenuenxo
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
64
Hpetciantzemn, xaxzm om nosiom –
Pocioencxzz mot omin? Honesto
Ham – z tymain oomcn z oo siom,
Kax no nce om npetetm meto!

Kax enpez, notzxz z nemum
Bmtz o n ytot meitoz cmeienm,
Hpanoctannme netz o mtatenum,
Hanenaz nestemnze cnm.

U n xaxym om cxnaixy nnzsatacn
Conecin – c oytnzunoz +zsnnm tmtez.
Penotmuzz o nam noxasatacn
Epyntoz no cpannenzm c nez.

Po cnztanzz, xnz+naz notxa,
Hz tecon, nz notez, nz tyton,
Oi Pocczz ociatacn om iotnxo
Ðia cipamnaz xnzta cizxon!
142


Hozvmaems: cipamnan xnwra! Hanv+an e+a ron-m rvsnom. A
pvccxo-wzewn-w uenosex – iax na oiv pvco|oöwx:

Z om nmopat
netzxym pyccxym tziepaiypy
nmecie c uensypoz,
ioiatziapzsmom,
ciatznzsmom
z uem ytotno emë -

nmecio ioz neotpanzuennoz cnoootm
ctonecnoto camonmpa+enzz,
xoiopaz cetotnz cymecinyei
z xoiopaz ne cnocoona po+tain
netzxze npozsnetenzz!
143


Ho pvco|oöa w iaxwm ne nponnis. Hoiomv uio on «|oö» ne
npocio csnmennow pvccxow nwiepaivp-
144
, ne ionsxo Ezwnow-
Hezenwmow, pvco|oö nenaswzwi npe+ze scero - oro-ro! – camoë
Pvccxvx Uzex! A v+ noiom – no wnepuww – w camvx wzex scero
pvccxoro: oi xonöacno sarwöaxmwxcn ouepezew zo cxasox Apwn-
Pozwonosn-. Harneei snoöa pvco|oöa:

Ðiy nmmznxy z yinapn,
Ðiy ytatn
U nocxonnym pyoamxy
Hapacnamxy,

Ðiz tmtz no caty tz
. oaoytz,
Coinm uëpnym otë+ex
Bes sacië+ex -

Kax ynz+y xax yctmmy -

142
A.C.Kymnep
143
Us zniepnnm Bziatzz Tpeinzxona (yupetzietz npemzz "Anizoyxep") ietexanaty
"Kytniypa" n tenn 120-teizz U.B.Ciatzna
144
Tomac Mann
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
65
Henanz+y!
145


Ho pvccxww oisei pvco|oöam ö-saei newsmenno iepnwm-m w,
cxons nw ociponnamenna nonemwxa - sssemenno-zoöpo+enaiensn-m:

Lneu! Hanpacno im, snepez,
Kytax oopymzt na enpez
146
:
Tax, noc eto xpznoz mzczci,
Otnaxo pyccxzz – ne paczci.

He yuzi Pyccxaz Utez
Kapain nceuacno zytez -
Bané cnzmennaz npa+ta
147

Hpoizny etxoto +zta!

Ho w oiox zoöpoiow pvccxoro cepzua vmexi snovnoipeöwis.
Bon, xoiop-e no+oswansnee - v+e exwzno noxwxwxwsaxi w
snon-xaienscxw noxaxansxwsaxi:

Ecin iaxoz saxon npzpotm –
Koteoaietnnmz saxon:
Ectz nce matami n noty –
Moci oopymznaeicz, - xz-xz-xz!
148


Ji ciwxos ciapwx ieneps cpasv sac-nan, a oi «xw-xw» cpasv
npoc-nancn w ciporwmw mepamw pearwposan. Ho noszno. .+e w na
ciporwe mep- s oisei xwxwxanw:
- A s- snaeie, xio iaxow nam Anexcew Iëzoposwu? – Hauansnwx
narepn. B cm-cne: couwanwciwuecxoro, xw-xw!
- A s- snaeie, - xw-xw - uio övzei, ecnw zswnvis ero
penscom no öamxe? – Bvzei: BAM-m-m!
Hv w oöpvmwnocs. A nouemv? A noiomv, uio x wciwne nozxozwn
noxownwx a priori omwöouno. A noiomv uio «wciwna» – oio ne io,
uio «ecis». -w+v nonnino. «Uciwna» - oi rnarona «wcxais». Oio io,
uio wmvi. Hoiomv w CT s pvccxom ns-xe uepezveicn co T. A s
maiemaiwxe oio övzei UKC, i.e. UCKJMJE. A Pvccxan Uzen – cama no
ceöe npaswnsna w soss-menna. U nacionsxo soss-menna, uio
sonnomaeicn wcxnxuwiensno s seunociw:

U cnzicz mne, uio im nciata zs tpooa
Taxoz, xaxoz oi Bemtz oiteieta,
U cnzicz, cnzicz: mm mototm ooa,
U im nsttznyta, xax npe+te ttzteta.
149


Cnwicn, cnwicn… A xio npocnëicn – iomv cn-mwicn:

U totoc omt ctatox, z tyu omt ionox,
U iotnxo nmcoxo y uapcxzx npai -

145
Mzxazt Bespotnmz
146
Kax y E.A.Eniymenxo:
Ciann uyin-uyin toopee
Xoin y nxota n xpam –
Btpyt om im enpeem
.potztcz cam?
147
Uoo cam anizcemzizsm n Pocczz – ne paczsm. Hoiomy z pastzuaei pyccxzz
nezipatnno-yna+zietnnoe – nne Pyccxoz Utez – ctono “enpez” z npespzietnno-
nenanzcinoe – zteznoe – “+zt”. Koiopmm mo+ei oxasaincz xio ytotno no xponz. Us
“matoto napota” (cm. n sioz +e ttane oo anizpocczzcxom xapaxiepe Pyccxoz Utez).
148
A.A.Fatzu
149
«Beuepnze otnz», A.A.1ei
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
66
Hpzuacinmz iaznam – ntaxat peoënox
O iom, uio nzxio ne npztëi nasat.
150


U soi uio emë – rnasnoe! – o sonnomenww Uzew:

Hpetuyncinym Teoz. Fota npoxotzi mzmo –
Bcë n ootzxe otnom npetuyncinym Teoz.

Becn topzsoni n otne – z zcen neciepnzmo,
U motua +ty, - iocxyz z tmoz.

Becn topzsoni n otne, z otzsxo nozntenne,
Ho cipamno mne: zsmenzmn ootzx Tm,

U tepsxoe nosoytzmn notospenne,
Cmenzn n xonue npznmunme uepim.

O, xax naty – z topecino, z nzsxo,
He ototen cmepietnnmz meuim!

Kax zcen topzsoni! U tyuesapnocin otzsxo.
Ho cipamno mne: zsmenzmn ootzx Tm.
151


150
«Heuaznnaz patocin», A.A.Btox
151
«Cizxz o Hpexpacnoz Pame», A.A.Btox
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
67
17. SBESLA HAL CALOM
wnw
PYCB BES PYCCKOH HLEH

Hseca ws vxpawncxow xwsnw

Lewcisvxmwe nwua

1. Jxcana xpacanzua xoszzxa
2. Anexcew oiciannoz cynpyt
3. Lnzn Tonwx ws Kanvrw tpyt z cooyimtnnzx Atexcez
4. Benon Cwmonxx zcxaietn pyxz Oxcanm
5. Lanwna nepannotymnaz cocetxa,
yuzietnnzua zciopzz,
yxpazncxoto zsmxa z tziepaiypm
6. Lnzsxo Mwxona cnai, nauatnnzx +/t cianuzz
7. Lnzsxo Heipo cnai, yuacixonmz mztzuzonep
8. Coöaxa Ivx
9. Komxa Mvcsxa
10. Anren
11. -ëpi

Mecio zewciswn: topot Bzmnzxz,
pazuenip na nocioxe .xpazncxoz CCP

Bpemn zewciswn: oxoto 5 uaca nonotytnz,
cyoooia, 17 maz 1979


Lewcrswe I.

Benan xaia. Bwmnës-w cazox. Haz swmnnmw rvzni xpvmw
152
. B
cazv zepesnnn-w cion, soxpvr ciona uei-pëxvronsnan cxamewxa. Ba
cionom Jxcana w Lanwna nonwsaxi swmnësxv.
Lanwna:
- U cxa+v n ieöe, cocezxa, no-cocezcxw, noiomv uio m- c
ioöox ne npocio iax cocezxw, a cpozv oznoxnaccnwu-, w s necouxe
wrpanwcs, w neps-e nepe+wsanwn, w na csazsöax zpvr v zpv+xw
smecie rvnnnw, w mv+wxa n npornana, a noiom w i-. Tax soi, cxa+v
n ieöe, Jxcana, uio i- nocivnwna npaswnsno. T- xpenxan,
oropoznan, a xpacaswua-io xaxan! Ho n ne saswzvx – n io+e nwuero
ceöe, npasza? Monuanse – snax cornacwn. Monuanwe – sonoio. H w s
xnacce iax vuv…
Jxcana, ciainan, naznan, c xne-iwmomenxoscxow xocow:
- He s xpacoie zeno, Lanouxa. Ecis uio-io iaxoe v nero, uio
w xpacoi- emv ne nazo.
Lanwna:
- U cn-mais ne xouv iaxvx uenvxv! -io v nero ecis – v oioro
xauanvp- vnopnoro?
- He v nero ecis. . nero, mo+ei, w neiv. Boi on w wmei.
Lanwna, nozöopozox snepëz:
- Hv, ecnw on oi iaxow öaö-, xax i-, emë uero-io wmei, iax
on ieön zsa+z- nezociown. -ero, i- cxasana, emv nazo?
Jxcana, meuiaiensno:

152
Mazcxze +yxz (yxpaznzsm)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
68
- A necnw on nen!
Lanwna:
- Cewuac n ieön no rvöam mnënnv – necnw on nen! U xio ö-
rosopwn oio? T- + cama xax sanoëms…
Jxcana:
- Horozw.
.xozwi s xaiv. B vrnv uei-pëxvronsnow cxamewxw cianoswicn
swzen uëpi c vxasxow. Jn cxvuno oimaxwsaeicn xsociom oi mvx.
Hoiom sesaei:
- A-a-a…
Lanwna ne cn-mwi, no cama nauwnaei sesais:
- A-a-a…
C xp-nsua cnvcxaeicn Jxcana, zep+wi rwiapv cemwcipvnnvx:
- He cxvuaw, nozpvra. Cewuac n ieöe… Ox, necnx cnox!
Hepeöwpaei cipvn-:

Fopz-topz, notonopz…

Lanwna:
- Cnow, cocezxa, no npe+ze swmnësouxw s-new. U mne noznecw,
a io uio-io cnais xoueicn.
-ëpi oxas-saeicn me+zv cocezxamw w npwocanwsaeicn, xax
övzio znn oömew |oiorpa|ww. Jxcana, npwxp-s rnasa, sasozwi:

Fopz-topz, moz snesta,
Bnesta tmonz npzneinaz!
Tm y menz – otna saneinaz,
Ppytoz ne oytei nzxotta!

Co cnesow nosiopnei, npwrnvmws nazonsx cipvn-:

…ne oytei… nzxotta…

Lanwna, pesxo:
- Bcë, övzei. Bcë övzei! Bcn +wsns snepezw – ionsxo xsoci
nosazw. Hpornana i- Anëmxv-xauana sa Conm – w ouens vmno
nocivnwna. A soi w znzsxo Mwxona wzëi, on ieöe cnoso cxa+ei.
B xanwixe nonsnneicn znzsxo Mwxona. Jn s +enesnozopo+now
|opme, s |vpa+xe w c mezansx “Ba 300-neiwe soccoezwnenwn .xpawn-
c Poccwew”:
- Kx-xx… Bzpascisvwie, xosnwxa! Bzpascisvwie, cocezxa. A n
oio… mën – za w samën: zaw, zvmax, sawzv.
- Cazwiecs, znzsxo.
- A? A, cnacwöo, xosnwxa. U s-, cocezxa. Taxw n-iaxw cnzv,
nocw+v c samw.
Jxcana, c rpanuaxom
153
swmnësxw:
- Boi, s-newie, znzsxo.
- Hv… Hv, s-nsx, zaw sam Bor szoposswuxa s samew xaie. U
zeiouxamw samwm, uio s Mocxse +wsvi, w so Bnazwsocioxe. Hvcis wm
iam zoöpe sezëicn!
Jxcana:
- Bnarozapwm, znzsxo!
Lanwna:
- B-, znzsxo, s-nwsawie, za ne passozwie ivi zonro oi
Mocxs- zo Bnazwsocioxa.
Lnzsxo s-nwsaei, nposozwi pvxow no vcam:

153
Fpanënmz ciaxan na 250 tp. (yxpaznzsm)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
69
- A n sam, cocezouxa, na oio iax: menn ivi sce snaxi, w s
pozn-x namwx Bwmnnxax, w za+e s PCICP, s Hwporax. U nwxio npo
menn, xpome sac, ne cxa+ei, uioö- xoro-nwövzs passën. H ne öaöa-
cnneinwua, xax nexoiop-e. Hanpoiws, sce snaxi – w s pozn-x
Bwmnnxax, w s poccwwcxwx Hwporax, - uio znzsxo Mwxona – xio?
Lanwna, neiepnenwso:
- Koneuno, sce snaxi: s- – nauansnwx +/z cianuww.
Lnzsxo Mwxona:
- Hv, oio camo coöow – oio w nepsoxnamxam samwm sezomo. A
emë xio znzsxo Mwxona?
Jxcana, zoraznwso:
- Csai!
Lnzsxo Mwxona, ozoöpwiensno:
- J!
-ëpi, s renepanscxow |opme c mezannmw “Ba Kanxv”, “Ba
Kvnwxoso”, “Ba .rpv”, “Ba Bepecieuxo”, “Ba ropoz Bvxapeci”,
oxpvrnwn p-nsue:
- Jro-ro!
Lnzsxo Mwxona:
… w s oiom xauecise csaia n cxa+v sam cnezvxmee. Kax ecis
ceroznn cvööoia, w v scex ciowi paöoia – xpome +enesnow zoporw –
io oinpaswncn n c vipa na oxoiv. Hooxoiwiscn nomën.
-ëpi sapn+aei pv+së w, npwmvpncs, uenwicn s xosnwxv.
Lanwna, nacmemnwso:
- Ha sawua?
Lnzsxo Mwxona, c ocoöenn-m zociowncisom:
- He, cocezxa, ne na sawua.
Jxcana, vn-öancs:
- Tax, mo+ei, na rvcxv?
Lnzsxo Mwxona, rananino:
- He, xpacaswua xosnxmxa – ne na vixv, ne na rvcxv, ne na
zesuonxv-ipncorvsxv. A na niwuv-xvnwuv-xoö-nwuv – na xpacnv
monozwuv.
Jxcana:
- Jw!
Lnzsxo Mwxona:
- He, xosnxmxa-xpacaswua, ne “ow”. A npwmën s nam ropoz
napens monozow.
Lanwna, secomo:
- U camocioniensn-w. U ne nsnnwua. U ne xauan.
Lnzsxo Mwxona, vn-öancs:
- Jinxzs ne xauan… A xax pas nemno+xo öanzepa. Ho oio xax
pas nwuero, wöo onw nxzw ipvznmwe w paöoinmwe. U xax pas Bora ne
saö-saxi.
Lanwna, naciaswiensno:
- U ipazwuww napozn-e öepervi, w ns-x poznow nenexi.
-ëpi, s rvuvnscxow rvne, norna+wsaei s-cvnvi-w ns-x. Lnzsxo
Mwxona:
- Boi. U ieneps, xosnwxa, xax s- scë v+e snaeie, io
nocneznee cnoso, xoneuno, ieneps sa samw. Tax xax?
Lanwna mamei pvxow:
- Hv w csai ws sac, znzsxo!
Csai, oöw+enno:
- Ecnw n, sam xa+eicn, nnoxow csai, io mo+eie camw…
Lanwna mamei oöewmw pvxamw:
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
70
- Hv sac, znzsxo – xaxow ienzwin-w! H ionsxo cxasana, xoin
+enmwne w ne nono+eno, uio nazo + cnauana nassais – xio +enwx. Ho
wmenw.
Lnzsxo Mwxona, oromenno:
- Tx! A s- passe ne snaeie?
Lanwna:
- La npw uëm ivi n! La npw uëm ivi snaeie! B- nesecie
cxa+wie.
Lnzsxo Mwxona, vnasmwm ronocom:
- Baö-ncn…
-ëpi na xp-me noxai-saeicn co cmexv:
- O-o-o…
Lnzsxo Mwxona, coöpanno:
- Hv, xopoue rosopn, nonpocwn menn norosopwis c samw
asiopwieino…
B-nniws rpvzs w xwsnvs na mezans:
- Kxe! Honpocwn norosopwis sa csoë zeno mow nos-w cocez nan
Benon Cwmonxx.
Jxcana, szpvr np-cnvs:
- Han! Jn w na menn scerza npw scipeue: “Lens zoöp-w, nanw
Jxcano!”
Lanwna, zëpnvs nocom:
- Hv, iaxow v nwx oö-uaw. A uio, nvume xax s ouepezw -
“+enmwna”, wnw xax na coöpanww - “iosapwm”?
Jxcana, npwmwpwiensno:
- Tax n + nwuero. Hpocio m- ne npws-xnw. A on w
pexomenzveicn iax: “Han Benon Cwmonxx”.
-ëpi, nan-+wsmwcs, xnanneicn w cnwmaei c po+ex snesannvx
mnnnv.
Lnzsxo Mwxona:
- La zeno + ne s oiom. Jn xois w nan, a xopomww mv+wx. U
xosnwn, w xaia – zaw Bor scnxomv, w on +e eë napouno ivi xvnwn,
uioö- x nesecie noönw+e.
Anren c swmnw, vn-öaeicn Jxcane. Jxcana, wrpwso:
- Cxa+wie, no+anvwcia: v+e n emv nesecia!
Lnzsxo Mwxona:
- U mamwna nosan “+wrvnw”…
-ëpi, rpomxo, na vxo Lanwne:
- U uëun Lapwna v nero s Hsx-L+epcw.
Lanwna, scipenenvsmwcs:
- U uio-io mne nozcxas-saei, uio nacnezciso sam c nwm övzei
ws-sa rpanwu-.
Lnzsxo Mwxona, ociopo+no:
- Hv, oioro n ne rosopwn…
-ëpi, wcnonnenno önaropoznoro nerozosanwn:
- Oioro za+e n ne rosopwn.
Lnzsxo Mwxona, npwsazvmasmwcs:
- A uem uëpi ne mviwi…
-ëpi:
- A uem?..
U ceöe npwsazvm-saeicn.
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
71

Lewcrswe II.

Lpomxo cxpwnwi xanwixa, rpomxo cxpwnni canorw. Pasmamwcio
sxozwi Anexcew Iëzoposwu – vxpawncxan s-mwsanxa, coseicxww
nwz+ax, pvccxan |vpa+xa.
Lpoxaei na cion xpacnvx cnopiwsnvx cvmxv c onwmnwwcxwmw
xonsuamw, mwmxow w nazwcsx “Mocxsa-80”. -ëpi, ciapwxoscxw
zansnosopxo comvpwsmwcs, uwiaei xonsua:
- J-o-o-o-o!
Jöpaciaei in+ën-mw öposnmw w 4-mn ssëszamw Lepon Coseicxoro
Coxsa. Coöaxa Ivx na uëpia:
- P-p-p-p-p!
Lanwna, snonronoca:
- .mnan coöauxa, nop-uw na xauana, nop-uw. Emë w norasxaw!
Anexcew, mwpoxo vn-öancs, maxom pacciërwsaei monnwx na
cvmxe w s-sanwsaei na cion xonsuo xonöac- c wmnopin-m sanaxom
[uëpi uwiaei xonsuo xonöac-: J!], öepe+no onvcxaei s uenip
xonöacnoro xonsua Coseicxoe mamnancxoe nonvcnazxoe, cnwmaei
xpvrnvx xp-mxv c iopia: noxas-saeicn moxonazn-w Kpemns c uvxainow
sseszow [uëpi oönws-saeicn: m-m-m!], scnez sa iopiom ws nezp
cvmxw rpvsno s-nesaei senenouvö-w uemvwuai-w samopcxww |pvxi w
vcianasnwsaeicn pnzom c iopiom, cnosno Bacwnww Bna+enn-w sosne
Cnaccxow öamnw w, xax xos-pn-m ivsom, noöwsaeicn cionwunoe
wsoöwnwe xpvrnow öanouxow xpacnow wxp-:
- A?!.
Lanwna – orp-saeicn:
- Pas-a-axancn ivi! He-envx Ma-acxsv na cione vcipown.
Anexcew cmeëicn:
- A szoposo, a, ca-acezx+?
Jxcane, vxas-san na xonöacv, nponesaei:

Boi z ciato oopyuatnnmm
Ham Catonoe xotnuo!

Jxcana monua vn-öaeicn. . uëpia na scex nansuax
saönëci-saxi xonsua. Jn scipnxwsaei nanamw w mvr-xaei mapm
Menzenscona. Lanwna, özwiensno:
- Jxcanxa, i- mo! T- v+e scë saö-na – xaxow on?
Csai Mwxona xm-xaei:
- Hv-v-v… H, maövis, nomën?
Lanwna:
- Kvza oio emë! Ha oxoiv?
Csai znzsxo Mwxona:
- Ta nei, cocezxa – mo +, pas v nwx ivi iaxoe.
Anren oönwmaei xp-nsnmw sa nneuw Anexcen c Jxcanow. -ëpi
npespamaeicn s m-ms w mn-pnei s ipasv. Komxa Mvcsxa – sa nwm.
Anexcew co ssp-som pacxvnopwsaei mamnancxoe:
- Mwp, Kcxxa?
Ta cmeëicn w i-uei emv xvnaxom s rpvzs. Lanwna:
- Mwp?! Ums, öopeu sa so scëm mwpe!
Anexcew pazocino xwsaei:
- Bo, iëixa Lanxa – oio i- iouno. Pvcax, on scerza sa mwp.
A xio napvmwi… nemeu nomnwi. U Hanoneon cxasan: nvume ö n ne
csns-sancn.
Lanwna:
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
72
- U i- ö, Jxcana, nvume ö ne csns-sanacs. Oio on cnauana
mnrxo cienei, anrenom npwxwz-saeicn…
-ëpi npwxwz-saeicn anrenom, ciapaiensno sanpasnnei noz
m-mxw iopuamwe soponsw nepsn. Komxa nozxpaz-saeicn x wmnopinow
xpacnow xonöace:
- .p-p-p…
Lanwna mnënaei xomxv no vxv:
- Bp-cs nomna! Kvnwnacs na mocxoscxww ze|wuwi.
Lnzsxo Mwxona:
- Tax n v+, nasepno…
Lanwna:
- A nv cwzw! B iom +e nama xoxnauxan öeza, mo mon xaia v
nac scerza c xpax.
Lnzsxo Mwxona, c oöneruenwem:
- Tax ona v menn w iax iaxw c xpax: sosne cam-x +/z nview.
Anexcew:
- Hv xvza + s-, znzs Kons? Taxow cocez scerza – w szpvr!
Bcë nazo zenwis cooöma: w pazocis…
Lanwna:
- … w razocis: oi xa+zoro no noipeönociw, xa+zomv – no
narnociw, iax v sac rosopni?
Lnzsxo Mwxona:
- Hv, ne nazo, cocezxa “v nac – v sac”. Lxzw mwpnicn – w
nexaw ceöe mwpnicn. H scerza sa io. Tem öonee: zeixw oömwe – s
Mocxse, so Bnazwsocioxe…
Anexcew:
- Tëixa Lanxa, a i- uo + xax nepoznan – soccoezwnnwcn.
Lanwna |-pxaei:
- Hei v+, cnacwöonsxw – s nnemnnnwxw naöwsaeicn. Kauancxww
sonx ieöe iëixa!
Anexcew:
- A soi ivi i- nenpasa.
Lanwna:
- -io? Korza oio, s uëm oio?
-ëpi npwnwmaei öoxcëpcxvx ciowxv, noiwpaei nan- s orpomn-x
xpvrn-x nepuaixax. Anexcew:
- A soi szecs w cewuac nenpasa. Hoiomv uio rosopwms
“xauancxww sonx”. Iwsëm-+wsëm, soxem-soxem, öox-o-öox – öox-o-
öox, w seuno oiw nauwonansn-e naxocin-e nepe+wixw. H no ceöe
cv+v: ö-sano nw iaxoe, uioö- n xoin ö- na oznoro xoxna cxasan
“xoxon”, znzs Kons, nv?
Lnzsxo Mwxona:
- Ta n + nwuero, mon xaia s oiom zene c xpax.
Anexcew:
- U iax io+e nenssn: uv+oro ropn ne ö-saei.
Lanwna, ss+epenenncs:
- Hei, oio mne npaswicn: nonaexan ivi xoxnos vuwis, zvmaei
– on ciapmww öpai. B Mocxse csoew övzems…
Anexcew, cwnsno nocepsësnes:
- Bo-neps-x. Mocxsa – cionwua namez c namz
mnoronauwonansnow Pozwn-, rpa+zanxa Lanwna Baisxosna. Bo-siop-x.
[uëpi sarwöaei nansu-] Pvccxww napoz zewciswiensno ciapmww öpai.
H ne nwuno. Hoiomv uio s- nwuno, mo+ei, menn w ciapme.
Lanwna öarposeei. Anexcew, s vc ne nozvs, zvei s iv +e
zvzv:
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
73
- Tax w s rwmne namem noëicn:

Coms nepymzmmz pecnyotzx cnoootnmx
Cntoizta nanexz netzxaz Pycn.

Lanwna, iop+ecisvxme noz+as rvö-, cnosno xos-pn snesanno
oixpoei:
- Pvcs? Pvcs! Ax, Pvcs. La i- snaems, mopza mopzoscxan, uio
iaxoe Pvcs, w rze ona naxozwicn no wciopww?
Anexcew, nesosmviwmo:
- Bzecs.
Lanwna, iop+ecisvxme:
- Umenno uio szecs! A ne iam.
Anexcew, vzwsnënno:
- He rze?
Lanwna, c oxonuaiensn-m ipwvm|om:
- Umenno, uio ne s isoew Mocxosmwne, ne na Pnsanmwne-
Kasanmwne, w ne s isowx Hwporax sa Conmom. Pvcs – oio Kwescxan
Pvcs, oio -epnwroscxan Pvcs, Pvcs – oio .xpawna.
Anexcew, s-nvuwsmwcs:
- A Poccwn?
Lanwna, maxnvs pvxox:
- He snax – .zmvpimwna, nasepno.
Anexcew, pemwiensno npwxozn s ceön:
- A i- uio-io npoiws? La, w vzmvpi-, w öamxwp-, w, xax v
nooia:

Bcë panno, tzinzn z ztn uynamzn –
Kpeci moz xax y ncex!
154
-

a rosopwis “xauan”, “xoxon” wnw iam “+wz” – ne s oiom Pvccxan
Uzen.
Lanwna, vsmewsmwcs nsswiensno:
- Kaxan-xaxan wzen? Ecis iaxan wzen?
Anexcew, ropzenwso-öecipeneino:
- Ecis iaxan wzen. U ecnw xio eë ne snaei – iax oio ne
vxpáwneu. A cam-w uio nw na ecis saxnni-w xoxon.
Lanwna, xoxoua w xwsan:
- Kax ne snais! Oio zez Cienan ws samwx Hwporos sa Conmom
ra-asapwsan…
Anexcew, ocxopönënno:
- Kaxow ivi zez Cienan! -io i- snaems, öaöa? Pvccxvx wzex
c|opmvnwposan ciapeu Iwno|ew, uio Mocxsa – Tpeiww Pwm, a 4-omv ne
ö-sais…
-ëpi sosnwxaei s manxe Monomaxa co cxwnipom w zep+asow.
Lanwna, ne cn-ma:
- … a zez Cienan sam iax vuwn: uem öonsme +wsv n, öpaiu-,
iem npwxo+v x s-sozv, uio nauwonansnan nama wzen – oio so-ozouxa.
Anexcew oromenno cazwicn:
- T-… i- uacio swzena menn nsnn-m?
Jxcana, c uvscisom cnpaseznwsociw:
- Boi ivi i- nepecians, cocezxa. Anexcew, scë +e, vm
nwxorza ne nponwsan.
Lnzsxo Mwxona asiopwieino xwsaei:

154
C.A.Ecenzn
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
74
- La, cocezxa, nazo snais s samem sospacie, uio ecis
nsnnwu-, a ecis anxoronwxw. Ecis espew, a ö-saxi +wz-. Tax ecis
pvccxwe, a ecis xauan-. U uero rpexa iawis: m- sce ivi vxpawnu-,
a xoe-xio w xoxon. Oio saswcwi oi uenosexa. A nam Anexcew
Iëzoposwu – csow iosapwm, w sce x nemv c vsa+enwem. Hoiomv uio
sacnv+wn.
Anexcew, cxpomno vn-öancs:
- La nazno sam, znzs Kons, pvccxwe nxzw – oixozuws-e.
U, önecnvs rnasom na Lanwnv:
- Kio ciapoe nomnnei – iomv rnas son.
Lanwna, mënxnvs svöom:
- A xio saövzei – iomv oöa!
-ëpi s-p-saei v ceön ozwn rnas, noiom – oöa. Kos-nnei no
cazv, s-öpac-san no-uapnw-uannwncxw snepëz nanouxv. Anren iwxo
nnauei. Komxa Mvcsxa zorp-saei wmnopinvx xonöacv. Coöaxa Ivx
meiwnwi xonxv.

Lewcrswe III. Onperenxmmee.

Pvxa cnapv+w iwxonsxo civuwi s nesaisopënnvx xanwixv:
- Xosnesa… m- ivi x sam… c Anëmew…
Kanwixa npwoixp-saeicn emë na ipeis. Hoxas-saeicn znzn
Tonwx s oivix+ennom xocixme w npw rancivxe:
- Usswnwie, Bora pazw. Anëma samën, a n – noxvpwis ociancn.
Lvman, sauem s cazv-io z-mwis?
Anexcew, cnoxsai-sancs:
- J, znzn Tonwx +e! La npoxozw, ne ivmvwcn iax.
Jxcane:
- Hpezciasnnems, xaxow uenosex: m- ivi saöonianwcs, a on
ciowi w +zëi.
Lnze Tonwxv:
- Lasaw cmenew: ivi sce csow – pvccxwe + nxzw.
Lanwna:
- Hxe!..
Bsrnnz rocin vnwpaeicn s rwiapv:
- Cemwcipvnnan, ox!
Anexcew:
- Cnow nam, uio nw, znzn Tonwx.
Jxcane:
- Jn, Kcxma, noëi uvzecno. Cmoipw, napouno ws Kanvrw
npwexan – mwpwiscn nam nomorais. Boi uvzax – uo + s oiom
nomorais, npasza, poznan?
Lnzn Tonwx, pazocino w iawncisenno vxm-nnncs, npw+wmaei x
rpvzw rwiapv, saiem, saxaiws rnasa w cxnonws naöox ronosv,
nawrp-saei nenonninoe. -ëpi noiwpaei nan- w nozmwrwsaei no
ouepezw scem npwcvicisvxmwm. Hwxio oioro ne sameuaei. -ëpi oi
oioro emë öonsme secenwicn, szpvr cianoswicn neoö-uawno cepsësen
w, noz+as p-nsue, cam saxai-saei rnasa. Hawrp-sanwe cianoswicn
oiuëinwsee, znzn Tonwx v+e noiwxonsxv mvpn-uei w naxoneu sasozwi:

Fopz, topz, notonopz…

-ëpi öesssvuno annozwpvei. Jxcana iop+ecisenno xmvpwicn w
noznwpaei mëxv nazonsx. Lanwna co sszoxom no+wmaei nneuamw.
Haxoneu, paszaëicn:

Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
75
Bnesta, snesta, notz cmta…

-ëpi cnazocino uoxaei ns-xom [wnw uio v nero iam]. Lnzn
Tonwx napvcno nanonnws nërxwe, snesanno sspës-saei:

Bnesta, snesta, notz cmta!

Baiem pesxo, no öepe+no oiciasnnei rwiapv:
- Usswnw, xosnwxa. Usswnwie, cocezxa.
Csaiv Mwxone:
- Usswnwie, iosapwm… cvzaps. Howzëm, Anëma, nenosxo.
Jxcana scnnëcxwsaei pvxamw:
- La xax +e iax? La iaxan + necnn! La rwiapa +
cemwcipvnnan!
Lnzn Tonwx, noxocwsmwcs na rwiapv w ivi +e noivnwsmwcs:
- La-a… ne-ei… -io i-, xosnxmxa – ono +e scerza iax… a
noiom ne oiopsais…
Anexcew, vn-öancs:
- Losopw npaswnsno, znzn Tonwx, a io ieön ne nowmvi.
Lnzn Tonwx, vrpxmo:
- He nowmvi… nv uio +…
Lanwna, exwzno:
- La xvza v+ nam: vmom Poccwx ne nonnis!
-ëpi noc-naei ew nanow nouenvw. Xosnwxa, sazvmuwso w
meznenno nozxsai-saei:
- Apmwnom – oömwm – ne wsmepwis…
Twmwna. Hponeiaei anren. -ëpi mopmwicn w nornnz-saei na
xanwixv. Csai Mwxona, paciepnnno:
- Hv iax n, nasepno, nowzv?
U ne zswraeicn c mecia. Lanwna, sosmvmënno:
- Kvza oio?
Xosnwxa, pasnozvmno:
- Hocwzenw ö- emë…
Lnzn Tonwx, xpawne cmvmënno, cswcinmwm |ansueiom:
- La nei, cvzaps… oio +e oi uwcioro cepzua. Howzv n, Anëma.
Usswnw, xosnxmxa. U s-, cocezxa. Jno scerza iax nonvuaeicn… a io
noiom ne oiuenwis…
-ëpi n-iaeicn oiuenwis nanv oi nan-. Ho imeino. Bsmaxwsaei
xsociom: a-a… Anexcew, paszpa+ënno:
- Cxa+w ionxom, znzn Tonwx: öes öoxana nei soxana.
Lnzn Tonwx na mwr npespamaeicn s nenen. -ëpi cipowi xpawne
osazauennvx mwnv. Xosnwxa, vzwsnënno w pasouaposanno:
- B-newie, xoneuno… znzn Tonwx.
Hoznocwi znze Tonwxv ciaxan xanranosow naciowxw:
- Boi, no+anvwcia.
Lnzn Tonwx, mënoiom:
- Hevzoöno, xosnxmxa, iaxow xonsnx…
Lanwna wrpwso nos-maei ronoc:
- Hv uero ö n iax nomanacs?
Jöpamancs x nespwmomv uëpiv:
- Boi xio-io rosopwi scë spemn, uio v nwx ocoöennan ciais w
s Pacex mo+no ionsxo sepwis, a n iaxwm nxznm ne sepx, xoiop-e
nomaxicn. U vmom ne nonwmax, w cepzue ne ne+wi.
-ëpi rnvöoxom-cnenno xwsaei. Jxcana pemwiensno
nosopauwsaeicn x Lanwne:
- Hepecians i- v+e! -ero i- ivi ne nonwmaems? Bwzwms –
uenosex ci-zaeicn, a ona…
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
76
-ëpi sosmvmënno cmoipwi na Lanwnv, scem swzom rosopn:
- Aw-n-nw!
Lanwna, znze Tonwxv, nouiw mnrxo:
- H oio ne na sac, iosapwm… ne snax, xax no öaixmxe. Oioi
+e nese+a za+e nac ne npezciaswn ssawmno.
Anexcew vzapnei xvnaxom no cionv:
- Bnaems, Lanwna Baisxosna, pvccxwe nxzw ouens cepzeun-e. U
zvmesn-e. U iananinws-e. U ecnw xouems snais, cam-e na scë
scemwpno ois-suws-e.
Lanwna, uvis cmvincs, no ne ciecnnncs:
- A n passe npo io rosopx? H passe sam cxasana, Anexcew…
Iëzoposwu… uio pvccxwe ne ois-suws-e wnw iam scemwpno ne
cepzeun-e? H, cnasa Borv, nwiepaivpv uwiana. H, cnasa Borv, 20
nei eë so scex xnaccax uwiax. H ionsxo cxasana, uio ne nazo
wszesaiscn w npwisopniscn, uio oio xonsnx, xorza nepez ioöow…
Jxcana, noz+as rvöv:
- A xio npwisopnncn?
Lanwna monua nozmwrwsaei na znzx Tonwxa. -ëpi c onivswasmom
vxas-saei na nero nansuem w rpomxo, no öesssvuno xoxouei.
Anexcew:
- Jxcana, npexpaiw. Jna ne na ieön. Jna xouei cxasais, uio
oio m- c znzew Tonwxom… A vuën-e zoxasanw…
Ha p-nsue v uëpia sosnwxaxi ouxw, a me+zv po+xamw –
npo|eccopcxan epmonxa. Anexcew:
- … vuën-e zoxasanw, uio za+e npocio mawcxww +vx – a no-
vxpawncxw emë npome: xpvm – newssecino xax neiaei. Havxe
newssecino xax. B cm-cne: no saxonam aopozwnamwxw on ne oönsan
neiais. La+e oönsan nwxorza ne neiais. A on ceöe, rnnzw, nopxaei
naz swmnnmw, w nw s svö norow.
-ëpi wsvmnënno cnwmaei ouxw: soi oio, öaiensxa, saxos-xa!
Mawcxww +vx:
- Iv-v-v… sv-v-v…
Lnzn Tonwx nezovmenno rnnzwi na onvciomënn-w ciaxan.
Lanwna:
- Hv w npw uëm szecs?
Jxcana, ö-cipo nanonnws ciaxan, ciaswi ero nepez znzew
Tonwxom:
- A nwpo+xom saxvcwis!
Lanwne:
- A npw iom szecs, zoporan cocezxa, uio vmom za+e w xpvma
ne nonnis, a ne io uio…
Anexcew, c naöwi-m piom, ozoöpwiensno xwsaei w noxas-saei
swnxow na Lanwnv, noiom na znzx Tonwxa. Lnzn Tonwx moiaei ronosow
na nwpo+ox w, maxnvs pvxow, sarnai-saei 200 rpamm xanranosxw.
Iazno öepëi rwiapv.
-ëpi, so |paxe w c öaöouxow, npw+wmaei x nneuv [wnw uio v
nero iam] nespwmvx cxpwnxv w nposozwi no new xsociom, xax
cm-uxom. Me+zv po+xamw cswcaei xoncxan npnzs – memaei uëpiv
wrpais. Heuwci-w paszpa+ënno namai-saei npnzs na por, ponnei
cxpwnxv, nozxsai-saei na neiv. Tem spemenem npnzs pasmai-saeicn w
csemwsaeicn zo camow naciw. -ëpi apiwciwuno czvsaei eë w
npwnwmaeicn wcxais xsoci. Hoxa wcxan, cnosa noiepnn cxpwnxv.
Hwxio ne swzwi zsnsonosa öanarana.
Lnzn Tonwx vzapnei no cipvnam:

Bnesta, snesta, notz cmta!
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
77
He motxnei ttoixa pnznaz.
He nce x paccneiy, z ne panee,
B nopim nopoizicz cyta.

Ho mexe Lanwn- cnonsaei snesannan cnesa. Lnzn Tonwx,
sameiws xpaem rnasa, cwnsnew saöacwn:

Bcxotz, notynounoe nytato,
Fonzz uepiez ta xa+anon.
Becennzm tnëm semtz nopytana,
Le+zi z cnona xouei cnon.

Anexcew, cnerxa saxmenes:
- Bo! Horozw, znzs Tonwx, cewuac npozon+wms.
Lanwne:
- Boi i- rosopwna, uio, mon, xauan-. A on noëi «xa+anos», a
cam +e ws Kanvrw, a iam +e no-xoxnnuxw ne öanaxaxi. A me+zv iem
on no-öpaicxw snaei, uio no-samemv «xa+an» - oio io +e camoe, uio
w xpvm, ionsxo naoöopoi – neivuan m-ms. Hoiomv uio pvccxww napoz…
Lanwna, c nwuom, övzio ew wcnopiwnw npasznwx:
- La monuw i-, ipenau coöauww. Tvi necnn, a on…
U, cnosno wsswnnncs, x znze Tonwxv:
- H + nwuero ne cxasana na nero, uio xauan. Oio saswcwi oi
uenosexa. B-saxi pvccxwe nxzw – xax s-. A ecis – xax on…
Kwsaei na Anexcen w mnënaei ceön no rvöam:
- … n ne cxasana – xio.
Lnzn Tonwx, paccennno xwsnvs, mennei pwim:

Lëm, nocmoipz, tyne conepnzua, -
Bciaëi tpomatna z xpytta,
A netnma – npmt ueptaunoz tnepuem,
U xio noxpyt xoto sanepizicz,
Fte nz neipzta, nz pytz.

Hoivxaei socxwmënnan vn-öxa Jxcan-:
- Lëma, xax-io ne iax on noëi – m- + ne iax c ioöox nenw.
Anexcew, nvme xmenen, npwoönwmaei Jxcanv sa nneuw:
- Kcxxa, nw-nw: on npaswnsno noëi – oio ero pomanc. A m- c
ioöox noiom nozinnem: snesta tmonz, snesta notmeonaz…
Jxcana, snoss oöpazosanno:

Bnesta mozx necennzx tnez!

Ho ne cöwis znzx Tonwxa:

Bsteiaei ciaz ottamennaz
U nometo xnociom sa nez!

Jxcana, öneznen:
- -io s- noëie? He nazo iax! Oio +e necnn npo sseszv namew
c nwm nxösw.
Lnzn Tonwx, rposno csepxan ouamw, sne pwima rpemwi na
rwiape:

Cxpznz tnenatuaizuaconmmz
Fposzmetocz tnz saconamz,
Fytz xanynamz nytz.

Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
78
Bzpvr nacivnaei nonnous. Hacie+n tnepn – zs nenomepnoz
ciy+z – ctonno xpzntmz ooz nounmx uacon
155
. Haz swmnnmw sezsmow
nponocwicn ronan Lanwna. Bwmnw vsnzaxi. B pacnaxnviom nposane
scenennow saropaeicn Bsesza. Anren sanocwi ornenn-w meu. -ëpi
zepsnosenno cwnei. Komxa Mvcsxa mwnwi w c-nnei wcxp-. Coöaxa Ivx
sss-saei:

Hotëiom ineptn zcnotoconana,
U uenn nnesannaz na totoce…
Cmoipz, noi-noi ciotxnyicz totonm
Ctenmmz conamz tnymz.

Coscem xmensnow Anexcew öozaei nöom Jxcanv s nneuo:
- Xap-pamo!
Lnzn Tonwx maxom psëi sce cipvn-:
- Ls-ns-zsapa-zpanaxvzpanan!
Ha mrnosense – na sexw – scë wcuesaei.

Lewcrswe IV. Pemammee.

Bnoss na zsope iwxoe mawcxoe npezseuepse. . scex swz
noxmensno-xoniv+enn-w. Lnzn Tonwx öeccm-cnen, cnosno mamwna,
cnomannan na xozv. Lnzsxo Mwxona cocpezoiouenno wmei |vpa+xv.
Lanwna cepzoöonsno norna+wsaei no nneuv znzx Tonwxa. Lnasa Jxcan-
rpomxo npowsnocni: «-io +e – oio – iaxoe…» Anren öesvuacien, i.e.
anrena nei. -ëpi paszwpaei sonocaivx, xax v naswana rpvzs
znwnn-mw, xax v Hvmxwna, xorinmw. Komxa Mvcsxa saöwnacs noz
xp-nsuo. Coöaxa Ivx ne+wi na öoxv, ocxanwsmwcs. Anexcew zo
cepzeunow oöwz- pasouaposan:
- Ox, znzn Tonwx, sauem necnx nopsan?
Lanwna, s cepzuax:
- Cipvn-…
Lnzn Tonwx, rnvxo:
- Konuwnwcs…
Anexcew, meiwnncs:
- Cipvn- v ieön xonuwnwcs?! He wmeems npasa!
Lnzn Tonwx nemo passozwi pvxamw:
- Konuwnwcs.
Anexcew:
- Tax.
Jxcane:
- Xosnwxa. B zome ecis öann.
Jxcana, onacnwso:
- Cewuac, cewuac…
.öeraei s xaiv.
Anexcew:
- He cewuac, a ozna nora szecs!
Jxcana iamwi nonepëx ceön öann. -vis ne ponnei. Bann
mnorooia+no pacinrwsaeicn zo semnw w cionei na szoxe:
- Ms-----!..
Anexcew, nauanscisenno-szoxnosnnxme:
- Cn-ms, Tonnn, sasozw!
Lnzn Tonwx, ne sasozncs, moiaei ronosow. Anexcew, ciporo-
wsvmnënno:

155
Byxnatnno xax y A.A.Btoxa («Tatz Komantpa» zs xnztz «Hounme uacm»)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
79
- Kax iax?!
Lnzn Tonwx moiaei ronosow w oisopauwsaeicn oi öanna.
Anexcew, Jxcane:
- Kcxxa, nanwsaw emv!
Jxcana:
- Cewuac, cewuac, sapas, sapas…
Co ssonom nanonnnei ciaxan. Anexcew:
- Tonnn, new!
Lnzn Tonwx oisopauwsaeicn oi ciaxana. Anexcew:
- Mv-v!
Ha nonmrnosensn sazvm-saeicn. Mwxone:
- Tax, znzs Kons, öepw rapmomxv!
Lnzsxo Mwxona mnëi |vpa+xv. Anexcew:
- Hazo, znzs Kons. Ecis iaxoe cnoso!
-ëpi övniapcxw narnvn pora:
- Hei iaxoro cnosa!
Anexcew oinwmaei v znzsxw Mwxon- |vpa+xv w snwsaei emv
sozxv s rnoixv:
- Honnn?
Lnzsxo Mwxona s-pauwn ouw. Anexcew zswnvn ero no cnwne:
- Boi iax, öpa!
Lnzsxo Mwxona:
- Xv-v-v!..
Anexcew nerxo nozxsai-saei öann w semaei na znzsxv Mwxonv:
- Urpaw!
Lnzsxo Mwxona nozrwnnosno paszswnvn mexa. Bann, npws-uno-
sawrpanno:

B caty tytzta, xniiz sozpata,
Koto tmozta – npzuapynata…

Lnzn Tonwx ponnei noö na rpvzs. Lanwna:
- Ax!
U znzsxe Mwxone, cvposo:
- He io!
Anexcew:
- Hwuero. Lnzs Kons, i- wrpaw, xax cvmeems, soi ionsxo neis
ne nazo. Honnn?
Lnzsxo Mwxona, ne nonwman:

Posnpztazie, xtonui, xoni!

Anexcew co sszoxom vzapnei ero xvnaxom s rpvzs. Lnzsxo
Mwxona nonwmaei w nawrp-saei «monzasenncxo». Anexcew:
- .+e önw+e – monozeu. Lnasnoe – ne iepniscn. Kcxxa,
nozinrwsaw. U i-, iëixa Lanxa:

Fopz-topz, notonopz…

- Ow, Tonnn, nosiopw! La rze + i-?
Hei znzw Tonwxa. -ëpi, s-nniws öpxxo:
- A öaöa Hra – npoiws!
Mrnosense – monuanse. He nponeiaei anren. Anexcew,
ounvsmwcs:
- Lazno, zasaw n!
Lnoiaei 200 rpamm xanranosxw:

Bnesta, snesta, notz cmta! –
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
80
He motxnei ttoixa nnznaz.
Cetotnz zs nounoto ntanannz
He nce nopoizicz cyta.

-ëpi sai-xaei vmw. Hponazaei ssvx. Anexcew scex rpvzsx
ciapaeicn, no-soponsw pasesaei poi. Lnzsxo Mwxona sonamw namei na
öanne. Lanwna noznwpaei mëxv. Jxcana saxp-saei nwuo pvxamw.
Bocxpecmww coöaxa
156
Ivx sanpoxwz-saei ronosv w n-iaeicn sss-is na
scnn-smvx nvs-pëm +ënio-xpacnvx nvnv, no rze +e ssesza? -ëpi
s-zëprwsaei nansu- ws vmew, xax swnxv ws poseixw. Cn-mwicn sow
coöaxw Ivxa w p-zanwe xosnwxw:
- .-v-v…
Anexcew uvsciswiensno s-sozwi:

Hpociz, ciapznnmz moz coopai:
Tnoz unei z nmnue nounm neciym,
U iem n mtotn noctepaccneinym
Mne ne+etannee nosnpai.

-ëpi xopuwi snoön-e po+w:

Hotmzn iymannocin me+ntaneinym
Bmxotzi Lëxa na napat!

Anexcew:
- -o |ansswms-i+, znzs Kons?
C pacivmwm paszpa+enwem:
- -o, öpa, pac|ansmwswncn? Hei, nociow! Hei, vxozw! Bes
ieön cnpaswmcn, a, iëixa Lanxa?
Bann nazaei noz nasxv:
- Aw! Ms---!
Csai Mwxona m-msx s-mm-rwsaei s xanwixv. Bcnez neiwi
|vpa+xa, scnez öe+wi xomxa Mvcsxa. Anexcew, xanwiancxw cvposo:
- Hv soi. Jznw csow ocianwcs, isepzoxamenn-e. Lanwna,
nonsmënno:
- H nwxorza ne mipewxöpexep!
Anexcew ozoöpwiensno:
- Xneönw, Lanxa, c namw. Ba xomnanwx.
Lanwna, ocipovmno:
- A sa xomnanwx w +wz nosecwncn.
-ëpi, c xa|ezp-:
- U nepsonauansno ssvuana oia nocnoswua uepes cnoso
«xamnanwn»
157
, i.e. nonesow xoiën, w osnauano, uio nepcona+
noxonuwn c coöow oi +aznociw, a oinxzs ne ws xonnexiwswsma…
Coöaxa Ivx swsrnwso ssnawsaei na uëpia. Anexcew, norposws
Lanwne nansuem:
- A ieneps – scem sciais w s-nwis!
-ëpi, xopoixo cipw+en, s cepom s-rna+ennom xocixme,
nnaxaino naxp-saei ciaxan nazonsx:
- He nsx!
Anexcew, Jxcana, Lanwna sciaxi w nemeznenno s-nwsaxi.
Jxcana saxamnwsaeicn w cazwicn. Lanwna manosnwso inneicn rvöamw x
Anexcex, xoiop-w:
- Kvma, xvma! Oi-ioro – nenssn: n +e x +wnxe csoew
+enwxaiscn npwmën. He-e, öpa!

156
Ho-yxpazncxz «cooaxa» - my+cxoto pota
157
oi. tai. campus «note», cp. mopcx. xamoys – “xyxnz”
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
81
Jxcana nepsno cmeëicn:
- La nouenvwcn i- v+e c xvmox. He s iom öeza…
Anexcew, zenanno oromenno:
- Boi ie na! He, Kcxxa, öeza, npasza, ne s iom. A s iom,
uio necnx namv m- ne zonenw.
Jxcana:
- Tax, mo+ei, w uëpi c new…
-ëpi:
- A npw uëm ivi?! -vis uio – iax w uëpi. He, öpa!
Jxcana:
- La w necnn xaxan-io… ne nama ciana.
Anexcew, ne cnvman:

Bnesta – z tena, z ntona –
Heztëi na son, ne snaei zmenz…

Jxcana:
- Lëma, ne…
Anexcew, saxaiwncn passepciow ropiansx:

Bcz, nmecie c mztmmz motztamz,
Fopz-nmtaz, semtz-nota!

U rposno nozisep+zaei:

Bcz, nmecie c mztmmz
ma-atzt-tamz,
Fop-pz - nmt-taz,
semtz-a-a -
na-ata-a!

Jxcana, mënoiom:
- … c morwnamw? w c xon-öennmw? w c namwm cazom swmnës-m?
-ëpi, sarnnnvs s ienecxon:
- U xorza name connue npespaiwicn s csepxnosvx sseszv, ero
xopona pacmwpwicn zanexo sa npezen- conneunow cwciem-. Ho morv
vcnoxowis avzwiopwx: vuën-e zoxasanw, uio oio cnvuwicn ne s 2012
rozv, xax npeznonaraxi vuën-e, a – c nexoiopow norpemnocisx –
uepes 11-12 mwnnwonos rozonapcexos. B xsazpaie, pasvmeeicn.
Anexcew +episenno noz-io+wsaei:

Fopz-nmtaz, semtz-nota!

He swzno: uëpia, Lanwn-, xomxw, coöaxw. Bwzno: Jxcana,
cxpeciws pvxw:
- Koro i- nxöwms? Bseszv csox uëpiosv?
Anexcew:
- B neöe – sseszv, na semne – ieön!
-ëpi, sosnwxnvs, iparwuecxw zexnamwpvei:

U mne, xax ncem, ncë ioi +e +peozz
Mepemzicz n tpztymez mtte:
Onzin – tmozin Eë na neoe
U zsmenzin ez na semte.
158


Jxcana:
- Tax ozon+w v Lanxw nomeno w neiw sa csoex sseszow, noxa
znzn Tonwx eë ne copsan!

158
A.A.Btox, 1909
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
82
Lnzn Tonwx mepiseuxw cnwi s xpanwse sa xanwixow. Lanwna,
cxanzansno:
- Kaxoe ieöe nomeno? Lvnx ieöe, a ne nomeno, xauanvpa
vnopn-w!
-ëpi npoinrwsaei na noznoce cse+es-neuennvx pvmnnvx
vxpawncxvx zvnx ws iecia:
- Xneö za cons, cosei za nxöoss, mwm za xvxwm…
B xanwixe nonsnnxicn vuacixos-w mwnwuwonep znzsxo Heipo w
nauansnwx +/z cianuww znzsxo Mwxona.
-ëpi:
- Tvxep – meni-!
Lnzsxw, zvoiom oixamnwsaxicn w sasozni:

A xio iyi +zne? – Pinxa motota!
Fez-tez-ctana!
A xio tinxa ia? – Hama Oxcaná!
Fez-tez-ctana!
Ute s ycix ciopon napyoox Benon!
Fez-tez-ctana!
Hycizn nizum s pyx Benon Czmonmx!
Fez-tez-ctana!
Uepes iemnzz oip na Oxcanzn tnip –
Fez-tez-ctana!

Lnzsxo Heipo, o|wuwansno-uepemonno sauwi-saei:
- B Hsx-L+epcw, CTA, nocne npozon+wiensnow w in+ënow
öonesnw cxoponociw+no cxonuanacs na 80-iaxom-io rozv +wsnw mwccwc
nanw Lapwna Cwmonxx, npwxoznmancn uëuew w ezwncisennow
nacneznwuew +wienx ropoza Bwmnnxw, .CCP, CCCP, nanv rpa+zanwnv
Cwmonxxv Benonv Mapxwnnoswuv, iaxoro-io roza po+zenwn. Umeem
uecis s-paswis rnvöoxwe coöonesnosanwn w cepzeuno noszpaswis
+enwxa c neseciow…
Anexcew cazwicn na öann:
- Ms---!
Coöaxa Ivx ciaswi nan- emv na xonenw w nw+ei s noc. Komxa
Mvcsxa noiwpaeicn o ciainvx-naznvx norv Jxcan-. Lanwna
npoinrwsaei Jxcane s-mwi-w csazeön-w pvmnwx. -ëpi aineiwuecxw
npoinrwsaei Anexcex na s-innvi-x rpomazn-w nonocai-w rapövs
159
.
Anexcew ne öepëi. -ëpi onvcxaei nan-, rapövs noswcaei s soszvxe.
B nazonnx v uëpia cse+es-neuennan vxpawncxan zvnn c maxom: oio s
cm-cne uëuwnoro nacnezcisa.

Jxcana, mpamopno s-öwpaei cvzsöv.

-ëpi, c ieneoxpana:

Hoiomy uio –
Uio ecin Pocczz?
Ðio Pycn c Pyccxoz Uteez.

Hoiomy uio –
Uio ecin .xpazna?

159
Fapoys (yxp.) – imxna. Bnax oixasa +enzxy. He nyiain c c pyccx. «apoys».
Bnpouem, ooa ctona nocxotzi x «xapooss» (nepc.) – «tmnz» (oyxn. «ootnmaz
ztota»)
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
83
Ðio Pycn oes Pyccxoz Utez.
Baio c .xpazncxzm 1poniom.

A –
Uio iaxoe Fatzuzna?
.xpazna oes .xpazncxoto 1ponia.
Baio c Enpo-Aitanizuecxzm nmoopom.

Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
84
HOCHELHEE CHOBO

Bnazwmwp B-couxww rosapwsan na xonuepiax w s wniepssx, uio
Hvmxwn, ceivn na mno+eciso npwnwc-saem-x emv noxaön-x, öesöo+n-x
w npoiwsonpaswienscisenn-x ciwxos, c vn-öxow sameuan: «Ji nnoxwx
ciwxos ne oixas-saxcs, nazencs na zoöpvx cnasv csoero wmenw, a oi
xopomwx, npwsnaiscn, w cwn- nei oixas-saiscn».
Ham, ne cions noxa snamenwi-m, uv+wx iexcios ne npwnwc-saxi
– Bor mwnosan, - saio, rnasom ne moprnvs, msxi nam uv+we uenw w
nenonnin-e namepenwn.
Ho mepe nanwcanwn “.xpawncxoro Iponia”, m- snaxomwnw
vxpawncxvx w poccwwcxvx uwiaxmvx nvönwxv c ero |parmeniamw.
Honvuwnw nemano ropnuwx w uacio sosmvmënn-x ois-sos: vxpawnu-
coseiosanw nam nemeznn cipeöosais c wmnepcxow Mocxs- sapaöoiann-e
cepeöpennwxw, a poccwnne swzenw s nac “wcnonnwienew nonwiwuecxoro
saxasa npasnmew onwi- Banaznow .xpawn-”.
-io +, nonnino: à la guerre comme à la guerre - na io w
|poni.
Asiop- oizaxi ceöe oiuëi, uio cvmecisvxi semw, vcnosno
rosopn, csnmenn-e. U snaxi asiop-, na uio wzvi – sosce ne
xomvncisvn npoiws csnmenn-x xopos, a nwms onwc-san öoronozoön-w
cxoi c iouxw spenwn ero poraiociw-napnoxon-inociw. He npwnwmancs
spauesais s-coxvx öonesns Pvccxow Uzew, vxpawncxoro nauwonanwsma,
espewcxow wsöpannociw wnw repmancxoro pacoso-xvnsivpnoro
npesocxozcisa, oimeiwm, uio iaxan wx npwpoznan cociasnnxman xax
öpez senwuwn wmeei oöpainow cioponow öpez npecnezosanwn oioro
senwuwn.
Ha Banaze nexoero nemua v+e vnexnw sa nvönwunoe oipwuanwe
Xonoxocia.
Hpeswzeni .xpawn- naciawsaei na vronosnom npecnezosanww
iex, xio ne sepvei s Lonozomop.
Boi w Poccwwcxow Loczvme cnezosano ö- rocvzapcisenno
nozvmais o ssezenww vronosnow oiseicisennociw sa nenpwsnanwe
nanwuwn:
• +wzomaconcxoro sarosopa
• nanwuecxow nenaswciw Banaza x Poccww.
Ho m- iaxoro w ne oipwuaem no iow npwuwne, uio es gibt
Gegenstände, von denen gilt, daß es dergleichen Gegenstände nicht
gibt
160
. Hanpwmep, xeniasp-, HLJ, uei-pëxmepn-e npocipancisa wnw,
cxa+em, xsazpain-w xpvr w Aöconxinoe s Ceöe. U, ne övzvuw
oxcnepiamw s oönacinx v|onorww, pvmoponorww, xvzoianorww w npouew
osoiepwxw, sameiwm szpaso, uio oipwuan nexww npezmei, cnezvei
wmeis nexoe +e nonniwe o nëm, a snauwi, npwsnasais s xaxow-io
cienenw ero cvmecisosanwe. Bonee ioro, iaxwm npezmeiom ö-saei
nxöoe wciopwuecxoe coö-iwe.
161

Lnn övzzwcia, cxa+em, w ö-iwe Bvzz- – ne wciopwuecxae
npoönema, a npasznan wrpa sooöpa+enwn. Jno w nonnino: ecnw ö-iwe
s uenom wnnxsopno, io uero +e iorza cnopwis oö wciopww. A
wssecin-w pvccxww m-cnwiens, usë wciopwuecxoe ö-iwe cions +e
wnnxsopno-npoönemaiwuno, s-cxasancn oö oiom iax: “Bpocan xamemxw

160
Ecin npetmeim, o xozx npanomepno cxasain, uio notoonmx npetmeion nei
(nem.) – “Gegenstanstheorie”, Alexius Meinong
161
Cm. Ftany 15. Cpa+enze Czmytzxpon
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
85
s sozv, cmoipw na xpvrw, wmw oöpasvem-e, wnaue iaxoe öpocanwe
övzei nvciox saöasox”.
Uiax, nexww xamens nazaei s sozv – a mo+ei ö-is, oio
np-rnvna nnrvmxa – w noöe+anw xpvrw. Taxos v+ nam mwp, iaxosa w
ero wciopwn, uio, ne iax, cxa+ems, uwiaiens? Lnvöoxo nepenaxann-e
oiow npociow wciwnow, m- ne cianw vipv+zais ceön nepenonauwsanwem
w nepexon-uwsanwem i-cnu ionn zoxvmeniansnoro npaxa. U s oiom
io+e m- oi zvmw cornacn- c Hvmxwn-m: camoe wniepecnoe s wciopww –
anexzoi-. Hpaso, xax nozvmaems: sezs anexzoi!
A oixp-iwe .xpawncxoro Iponia – wciwna. A wciwna – cm.
rnasv «Pvccxan Uzen» - ecis wcxomoe, wcxonaemoe. Boi wcxonanw m-
oiv wciwnv – a ona v+e sanoszana. Hazo nosvx wcxais-wcxan-sais. A
wciwn-io mnoro, a npasza – ezwna.
A oixp-ian-oip-ian wciwna .xpawncxoro Iponia, xax i- smecie
c namw vöezwncn, uwiaiens, zaëi xnxu x uenomv pnzv anexzoios
wciopww. A «pnz» no-vxpawncxw – «nwsxa». Boi m- w nanwsanw, uio
wmeeicn, na xpacnvx nwis oioro oixp-iwn, c xoiop-m – xio + ieneps
nocnopwi! A ecnw scë-iaxw ieöe, uwiaiens, ne nornnneicn name
ocsemenwe ioro-zpvroro |axia wnw |axiopa, io soi ieöe zo cmemnoro
npociow cosei: nonpoövw s nwunow ouenxe ciais na iouxv spenwn
wzewnoro npoiwsnwxa.
U iorza vswzwms, saxnni-w öanzepa, uio asiop- oinxzs ne
npozanwcs mocxannm, a nanpoiws – xposs ws nocv! – wcnonnnxi isow
+e nposanazn-w nonwiwuecxww saxas!
U i-, wmnepcxww moswnwci, zo cnës ncno omviwms, uio asiop-
sosce ne snoöcisvxi no-xoxnauxw, a sepow w npaszow sa ipwzuais
cepeöpennwxos cnv+ai öpaicxow ixpsme napozos!
A ssrnnnvis na zeno nomwpe, xax nooi:

Ðx, ntmnn ta pasoipz,
Pa nocmoipz nomzpe:
Ðx, pas, z tna, z ipz,
A noiom – ueimpe! -

w nowmëms npocivx, xax zsa+z- zsa uei-pe, npaszv
.xpawncxoro Iponia.
Uiax. Bo mnorornasom uenoseuecise-rop-n-ue, scnxan nacis
mwnwi csoë, xa+z-w xvnwx csoë Kvnwxoso none xsanwi, scnxomv osomv
– npas w npasa, a v xa+zow ssepvmxw – csow noöpnxvmxw. A s wnow
ronose – s csox ouepezs npnuvicn zse. U m-cnw s new – ie cnpasa,
ie cnesa, w ns-x ornenno paszsoen. Kio cnesa – ioi npas, saio xio
cnpasa – ioi nes. U övzei mvuwis öeznvx ronosv poxosow s-öop,
noxa szpvr ne noracnei scë:

U nponat ne+tanno tpat,
nponatztcz. U nonzin tanat:
z – nponat z cpoty ne omnat
uem-tzoo tpytzm; z nmixa-nzixa
pacntetacn z ootnme ne xasnzi
nyianzxa, uio oamxom xnopoz
tymy tymat immy tei, xoiopoz
y+ emy ne mazincz: tpanzi
omizz ne nmtep+at zsomixa
z nopo+nzm uepenom saomi.
162162
«Hounoe xaianze», P.-M.Pztnxe
Yxpaxncxxx Þponr s csere Pvccxox Hrex


Pmzipzz Kapaieen, Koncianizn Motztnnzx © KLYUCH.COM Kzen 2009
86
Tax w .xpawncxww Iponi, v xoioporo, xax nomnwi snwmaiensn-w
uwiaiens, ecis csowciso sazpëm-sais na sex-zpvrow, - vcnëi
ozna+z- nasex, xax w m- c ioöow:

Z snam npanty! Bce npe+nze npantm – npoun!
He nato tmtzm c tmtnmz na semte oopoincz!
Cmoipzie: neuep, cmoipzie, y+ cxopo noun.
O uëm – nosim, tmoonnzxz, notxonotum?
.+ neiep cieteicz, y+e semtz n poce,
.+ cxopo snëstnaz n neoe sacimnei nnmta,
U not semtëm cxopo ycnëm mm nce,
Kio na semte ne tanatz ycnyin tpyt tpyty.

Tax soi, nocmoipwm s oiom cseie, uio ropaszo nomwpe. U ws
zansnero, ws seunoro sasipa, xoiopoe sezs v+e önwsxo, vswzwm
öeccipacino-öecipeneino, uero ciowi name suepa w ceroznn. Hwxvza
ne vwzvi mëpis-e s csoew nenpeozonwmow wciwnnociw |axi-. Ho ioro
w rnnzw, nonvuai ouenxv – a m- sezs s namew xnwre wsöeranw
ouenox, oio zeno isoë, uwiaiens. A xonxpeinee rosopn, ecis v nac
ne cions v+ cmvinoe omvmenwe, uio sazpëm-saei |poni w iepnei
ocipoiv cnop, w cöpac-saeicn seixoe nnaise – c seixox xo+ew, w
cnazaei seixan xo+a – c ipvxnox nnoisx, w oronneicn cxenei, a v+
sa nwm – nocneznnn ronan npasza.


3 nonöpn 2009, Kwes

Bwzasnwuww Lvpi KL£-:
Lmwipww Kapaiees & Koncianiwn Morwnsnwx

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful